Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Skróty klawiaturowe opisane w tym artykule mają zastosowanie w przypadku amerykańskiego układu klawiatury i mogą się różnić od skrótów klawiaturowych działających w przypadku innych układów klawiatury.

W ustawieniach aplikacji Outlook w sieci Web możesz wybrać wersję skrótów klawiaturowych, którą znasz najlepiej. Ten artykuł zawiera informacje dotyczące skrótów dostępnych w przypadku wybrania wersji programu Outlook jako wersji skrótów, której chcesz używać.

Uwagi: 

  • Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych dostępnych w wybranej wersji, naciśnij klawisz znaku zapytania (?) na klawiaturze podczas korzystania z aplikacji Outlook w sieci Web.

  • Skróty klawiaturowe dostępne dla aplikacji Outlook w sieci Web to te same skróty, które są dostępne w usłudze Outlook.com.

Często używane skróty klawiaturowe

Poniższe skróty klawiaturowe są najczęściej używane przez osoby wybierające wersję programu Outlook skrótów w aplikacji Outlook w sieci Web.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Utworzenie nowej wiadomości e-mail lub elementu

Ctrl+N lub N

Usunięcie wiadomości lub elementu

Delete

Przesyłanie wiadomości dalej

Ctrl+Shift+F lub Shift+F

Przejście do kalendarza

Ctrl+Shift+2

Odpowiadanie wszystkim na wiadomość e-mail

Ctrl+Shift+R lub Shift+R

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

Ctrl+R lub R

Wyszukiwanie

Alt+Q

Wysyłanie wiadomości e-mail

Ctrl+Enter

Przechodzenie do folderów Poczta, Kalendarz, Kontakty i Zadania

Dostęp do różnych funkcji aplikacji Outlook w sieci Web można uzyskać przy użyciu standardowych poleceń i przycisków w obszarze pasków nawigacyjnych bądź za pomocą licznych skrótów klawiaturowych. Dla wygody podzieliliśmy skróty na różne grupy tematyczne.

Różne skróty klawiaturowe

Aby przejść do jednego z elementów u góry okna aplikacji Outlook w sieci Web, możesz użyć kombinacji klawiszy.

  • Użyj klawiszy strzałek w prawo i w lewo, aby nawigować między folderami Poczta, Kalendarz, Kontakty i Zadania.

  • Użyj klawisza Tab, aby przejść do obszaru swoich informacji, opcji, wyszukiwania lub Pomocy.

  • Naciśnij klawisz Enter, aby przejść do obszaru, który został wyróżniony przez zaznaczenie go.

Naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć dowolny otwarty formularz lub okno dialogowe. Pamiętaj jednak, że po użyciu tego klawisza wszelkie informacje dodane w tym formularzu lub oknie dialogowym mogą zostać utracone.

Skróty klawiaturowe do wykonywania ogólnych akcji

Po poznaniu skrótów klawiaturowych służących do poruszania się po aplikacji Outlook w sieci Web zapoznaj się z poniższymi skrótami klawiaturowymi, które ułatwiają wykonywanie pewnych podstawowych akcji.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+N lub N

Utworzenie nowego elementu, którego typ odpowiada obecnie aktywnego modułowi. Na przykład nowe spotkanie w kalendarzu.

E

Przenoszenie wiadomości e-mail do folderu Archiwum.

Alt+Q

Przechodzenie do pola wyszukiwania.

Ctrl+F6

Przechodzenie z jednej sekcji do następnej. To nawigacja najwyższego poziomu.

Uwagi: 

  • Po dotarciu do odpowiedniej sekcji użyj klawisza Tab i klawiszy strzałek, aby przejść do odpowiedniego elementu, a następnie naciśnij klawisz Enter w celu wykonania akcji dotyczącej tego elementu.

  • W widoku poczty klawisze Ctrl+F6 służą do przechodzenia między górnym paskiem nawigacyjnym, statusem osobistym, nowymi elementami, folderami i okienkiem odczytu.

Klawisz menu kontekstowego (lub klawisze Shift+F10)

Naciśnięcie tego klawisza jest równoważne kliknięciu prawym przyciskiem myszy w celu wybrania opcji. Na klawiaturach zgodnych z systemem Windows ten klawisz menu kontekstowego znajduje się po prawej stronie spacji.

Enter

Zaznaczanie wiadomości, elementu kalendarza, kontaktu lub zadania, a następnie otwarcie wyróżnionej opcji w nowym oknie.

Skróty klawiaturowe dotyczące edytowania tekstu

Skróty klawiaturowe dotyczące edytowania tekstu w aplikacji Outlook w sieci Web są takie same jak skróty w innych produktach firmy Microsoft.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+C

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka.

Ctrl+X

Wycięcie zaznaczonego tekstu.

Backspace

Usunięcie zaznaczonego tekstu lub znaków znajdujących się na lewo od kursora.

Ctrl+Backspace

Usunięcie wyrazu znajdującego się na lewo od kursora, ale bez spacji przed tym wyrazem

Ctrl+K

Wyświetlanie okna dialogowego służącego do wstawienia hiperlinku.

Ctrl+V

Wklejenie zawartości ze Schowka w bieżącej lokalizacji.

Ctrl+Y

Powtórzenie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Cofnięcie ostatniej akcji.

Wstawianie

Przełączenie między wstawianiem a zastępowaniem tekstu

Skróty klawiaturowe dotyczące formatowania tekstu

Być może znasz już skróty klawiaturowe dotyczące formatowania tekstu, których można używać w programie Outlook w sieci Web. W wielu swoich produktach firma Microsoft ma ustandaryzowane skróty klawiaturowe służące do formatowania tekstu.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+B

Zastosowanie pogrubienia.

Ctrl+I

Zastosowanie kursywy.

Ctrl+U

Zastosowanie podkreślenia.

Poczta

Skróty klawiaturowe dotyczące listy folderów

Poniżej przedstawiono najczęściej używane skróty klawiaturowe dotyczące listy folderów.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Strzałka w lewo

Zwinięcie zaznaczonego folderu.

Strzałka w prawo

Rozwinięcie zaznaczonego folderu.

F2

Zmiana nazwy zaznaczonego folderu.

Skróty klawiaturowe dotyczące listy wiadomości i listy do przeczytania

Oto skróty klawiaturowe, których można używać do wykonywania tych samych akcji zarówno na liście wiadomości, jak i na liście do przeczytania.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Wstawianie

Zastosowanie flagi domyślnej do zaznaczonej konwersacji lub wiadomości bez otwierania menu flagi.

Uwaga: Jeśli konwersacja lub wiadomość jest już oflagowana, naciśnięcie klawisza Insert powoduje oznaczenie tej konwersacji lub wiadomości jako ukończonej. Działa to także w przypadku, gdy jest zaznaczonych kilka konwersacji lub wiadomości.

Esc

Anulowanie wyszukiwania.

Uwaga: Jeśli jest otwarte menu kontekstowe, naciśnięcie klawisza Esc spowoduje zamknięcie tego menu kontekstowego bez anulowania wyszukiwania.

Delete

Usunięcie zaznaczonej wiadomości lub elementu.

Ctrl+Q lub Q

Oznaczenie zaznaczonej konwersacji lub wiadomości jako przeczytanej.

Ctrl+U lub U

Oznaczenie zaznaczonej konwersacji lub wiadomości jako nieprzeczytanej.

Shift+Delete

Trwałe usunięcie zaznaczonej wiadomości lub elementu.

Skróty klawiaturowe dotyczące listy wiadomości

W skrótach klawiaturowych często używa się tych samych klawiszy lub ich kombinacji. Sposób wykonania akcji może się jednak różnić w zależności od obszaru, w którym stosowany jest skrót. Skróty klawiaturowe przedstawione poniżej używane są na liście wiadomości.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Esc

Anulowanie wyszukiwania.

Uwaga: Jeśli jest otwarte menu kontekstowe, naciśnięcie klawisza Esc spowoduje zamknięcie tego menu kontekstowego bez anulowania wyszukiwania.

Shift+strzałka w dół

Zaznaczenie bieżącej wiadomości i następnej wiadomości na liście. Służy do zaznaczania wielu sąsiadujących wiadomości.

Shift+strzałka w górę

Zaznaczenie bieżącej wiadomości i poprzednich wiadomości na liście. Służy do zaznaczania wielu sąsiadujących wiadomości.

Home lub Ctrl+Home

Zaznaczenie pierwszej wiadomości w folderze.

Page Down

Zaznaczenie pierwszej wiadomości na następnej stronie w przypadku list wiadomości o długości równej co najmniej dwóm stronom.

Page Up

Zaznaczenie pierwszej wiadomości na poprzedniej stronie w przypadku list wiadomości o długości równej co najmniej dwóm stronom.

End lub Ctrl+End

Zaznaczenie ostatniej wiadomości w folderze.

Skróty klawiaturowe dotyczące listy do przeczytania

Nawet jeśli skrót klawiaturowy zawiera znane klawisze i ich kombinacje, jego działanie może być unikatowe w danym obszarze. Poniżej przedstawiono skróty klawiaturowe używane na liście do przeczytania.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Esc

Zamknięcie nowej wiadomości.

Ctrl+N lub N

Utworzenie nowej wiadomości.

Ctrl+Shift+F lub Shift+F

Przesłanie dalej zaznaczonej wiadomości.

End lub Ctrl+End

Przejście na koniec konwersacji lub wiadomości.

Home lub Ctrl+Home

Przejście na początek konwersacji lub wiadomości.

PAGE DOWN

Przejście w dół o jedną stronę w przypadku konwersacji lub wiadomości o długości równej co najmniej dwóm stronom.

PAGE UP

Przejście w górę o jedną stronę w przypadku konwersacji lub wiadomości o długości równej co najmniej dwóm stronom.

Ctrl+R lub R

Odpowiadanie na zaznaczoną wiadomość.

Ctrl+Shift+R lub Shift+R

Odpowiadanie nadawcy i wszystkim adresatom zaznaczonej wiadomości.

Ctrl+Enter

Wysłanie wiadomości.

Kalendarz

Przedstawione poniżej skróty są dostępne podczas pracy w widoku kalendarza.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+N

Utworzenie nowego elementu kalendarza.

Delete

Usunięcie zaznaczonego elementu

Ctrl+Shift+2

Przejście do kalendarza.

Shift+strzałka w prawo

Pozwala przejść do następnego okresu. Jeśli na przykład pracujesz w widoku miesiąca, naciśnięcie klawiszy Ctrl+strzałka w prawo spowoduje przejście do następnego miesiąca.

Shift+strzałka w lewo

Pozwala przejść do poprzedniego okresu. Jeśli na przykład pracujesz w widoku miesiąca, naciśnięcie klawiszy Ctrl+strzałka w lewo spowoduje przejście do poprzedniego miesiąca.

Shift+Alt+Y

Przejście do dzisiejszej daty

Ctrl+F6

Przejście do innego obszaru w kalendarzu

Tab

Przejście do następnego wydarzenia lub obszaru w bieżącym widoku.

Shift+Tab

Przejście do poprzedniego wydarzenia lub obszaru w bieżącym widoku.

Enter

Otwarcie zaznaczonego elementu.

Shift+Alt+1

Przełączenie do widoku dnia.

Shift+Alt+3

Przełączenie do widoku całego tygodnia.

Shift+Alt+4

Przełączanie do widoku miesiąca.

Shift+Alt+2

Przełączenie do widoku tygodnia roboczego.

Formularze kalendarza

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+S

Zapisanie terminu

Ctrl+Enter lub Alt+S

Wysłanie spotkania

Zadania

Podczas pracy z zadaniami możesz użyć podstawowych skrótów klawiaturowych.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+N

Utworzenie nowego zadania.

Delete

Usunięcie zaznaczonego elementu

PAGE DOWN

Zaznaczenie pierwszego elementu na następnej stronie w przypadku listy o długości równej co najmniej dwóm stronom.

PAGE UP

Zaznaczenie pierwszego elementu na poprzedniej stronie w przypadku listy o długości równej co najmniej dwóm stronom.

Home

Zaznaczenie pierwszego elementu na liście.

End

Zaznaczenie ostatniego elementu na liście.

Strzałka w dół

Zaznaczenie następnego elementu na liście.

Strzałka w górę

Zaznaczenie poprzedniego elementu na liście.

Tematy pokrewne

Skróty klawiaturowe w usłudze Outlook.com

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×