Składnik Web Part Zadania zespołu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zadań zespołu składnik Web Part można dodać do niestandardowej strony składników Web Part w Microsoft Office Project Web Access. Ten składnik Web Part umożliwia wyświetlanie zadań, które zostały przypisane do Pula przydziałów zespołu. Jeśli jesteś członkiem tego zespołu, można przypisać siebie do tych zadań za pomocą tej strony.

Korzystając ze składnika Zadania zespołu dostępnego jako składnik Web Part, można nie tylko dostosować różne właściwości strony tak, aby zawierała niezbędne informacje, ale także udostępnić go w programie Office Project Web Access użytkownikom z innych lokalizacji.

W tabeli Zadania zespołu można wykonywać następujące czynności:

  • Przeglądanie zadań przydzielonych do zespołu użytkownika. Można odczytywać komentarze dotyczące zadania i wyświetlać planowane daty rozpoczęcia i zakończenia. Można także wyświetlać wskaźnik postępu.

  • Sortowanie informacji zawartych w tabeli według dowolnego nagłówka kolumny przez kliknięcie nazwy nagłówka.

  • Przydzielanie zadań zespołu do siebie przez zaznaczenie pola wyboru znajdującego się obok nazwy zadania i kliknięcie przycisku Przydziel zadanie do mnie.

Niestandardowe właściwości składnika Web Part Zadania zespołu

W poniższej tabeli opisano właściwości unikatowe dla zespołu składnik Web Part zadania, które można wyświetlić lub zmienić po dodaniu składnika Web Part do strony. W menu Edycja, w składniku Web Part zadania zespołu kliknij przycisk Modyfikuj udostępniony składnik Web Part. Poniższe właściwości są dostępne w sekcji Programu Project Web Access.

Właściwość

Opis

Pokaż nazwę projektu

Zaznacz to pole wyboru, aby w widoku były wyświetlane nazwy projektów z przydziałami. Wyczyść to pole wyboru, aby ukryć nazwy projektów. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Pokaż tylko bieżące zadania

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić przydziały trwające w bieżącym okresie. Wyczyść to pole wyboru, aby wyświetlić wszystkie przydziały, przeszłe i przyszłe. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Liczba elementów na stronie

Wprowadź liczbę przydziałów pokazywanych na każdej stronie. Domyślnie na jednej stronie pokazywanych jest 30 elementów.

Szerokość wcięcia grupy

Wprowadź ilość miejsca, o jaką powinny być wcięte przydziały zgrupowane w ramach kategorii. Domyślnie wcięcie grup wynosi 30 pikseli.

Format czasu trwania

Wybierz jednostkę czasu preferowaną dla przedziałów czasu, na przykład godziny, dni lub tygodnie. Domyślnym formatem przedziału czasu są Dni.

Format pracy

Wybierz jednostkę czasu preferowaną dla czasu pracy, na przykład godziny, dni lub tygodnie. Domyślnym formatem czasu pracy są Dni.

Format daty

Wybierz preferowany format dat, na przykład Krótka data/godzina lub Dzień tygodnia/data. Domyślnie formatem dat jest Data krótka.

Pokaż pasek menu

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić pasek menu składnika Web Part zawierający menu Akcje, Przejdź do, Ustawienia i Widok oraz przycisk Przydziel zadanie do mnie. Wyczyść to pole wyboru, aby ukryć ten pasek menu. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Pokaż pasek narzędzi

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić pasek narzędzi składnika Web Part. Wyczyść to pole wyboru, aby ukryć ten pasek narzędzi. Domyślnie to pole wyboru jest wyczyszczone.

Adres URL programu Project Web Access

Jeśli ten składnik Web Part będzie używany poza kontekstem programu Project Web Access, wprowadź adres sieci Web programu Project Server zawierającego dane dla tego składnika Web Part.

Wspólne właściwości składników Web Part

Wszystkie składniki Web Part mają pewien zestaw właściwości wspólnych wpływających na ich wygląd, układ i inne zaawansowane cechy.

Uwaga:  Właściwości wspólne składników Web Part wyświetlane w okienku narzędzi mogą być inne niż opisane w niniejszej sekcji z kilku powodów:

  • Do wyświetlania sekcji Zaawansowane w okienku narzędzi potrzebne są odpowiednie uprawnienia.

  • Deweloper określonego składnika Web Part mógł postanowić, że nie będzie udostępniał do wyświetlania pewnych właściwości wspólnych albo że utworzy i udostępni do wyświetlania właściwości dodatkowe, których nie ma na listach w sekcjach Wygląd, Układ i Zaawansowane w okienku narzędzi.

  • Niektóre ustawienia uprawnień i właściwości mogą powodować wyłączanie lub ukrywanie właściwości składników Web Part.

Wygląd

Właściwość

Opis

Tytuł

Określa tytuł składnika Web Part wyświetlany na pasku tytułu składnika Web Part.

Wysokość

Określa wysokość składnika Web Part.

Szerokość

Określa szerokość składnika Web Part.

Stan elementów wykończeniowych

Określa, czy cały składnik Web Part jest wyświetlany na stronie, gdy użytkownik otwiera Stronę składników Web Part. Domyślnie stan elementów wykończeniowych ma wartość Normalny i wyświetlany jest cały składnik Web Part. Gdy stan ma wartość Zminimalizowany, wyświetlany jest tylko pasek tytułu.

Typ elementów wykończeniowych

Określa, czy jest wyświetlany pasek tytułu i obramowanie ramki składnika Web Part.

Układ

Właściwość

Opis

Ukryty

Określa, czy składnik Web Part jest widoczny po otwarciu strony składników Web Part. Jeśli pole wyboru jest wyczyszczone, jest widoczny tylko wtedy, gdy projektowania strony i sufiks, który (ukryte) dołączone do tytułu składnika Web Part.

Składnik Web Part można ukryć, jeśli ma dostarczać dane do innego składnika za pomocą połączenia między składnikami, ale nie trzeba go wyświetlać.

Kierunek

Określa kierunek tekstu w zawartości składnika Web Part. Na przykład język arabski jest językiem z zapisem od prawej do lewej, a język polski i większość języków europejskich to języki z zapisem od lewej do prawej.

Strefa

Określa strefę na stronie składników Web Part, w której znajduje się składnik Web Part.

Uwaga: Strefy ze strony składników Web Part nie są widoczne w polu listy, jeśli użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania strefy.

Indeks strefy

Określa położenie składnika Web Part w strefie, gdy strefa zawiera więcej niż jeden składnik.

Aby określić kolejność, w polu tekstowym należy wpisać dodatnią liczbę całkowitą.

Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od góry do dołu, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany u góry strefy. Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od lewej do prawej są uporządkowane od lewej do prawej, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany w strefie z lewej strony.

Po dodaniu składnika Web Part do pustej strefy porządkowania od góry do dołu indeks strefy wynosi 1. Po dodaniu drugim składniku Web Part u dołu strefy jej indeks strefy jest 2. Aby przenieść drugi składnik Web Part na początek strefę czasową, wpisz 1, a następnie wpisz 2 dla pierwszego składnika Web Part.

Uwaga: Każdy składnik Web Part w strefie musi mieć unikatową wartość Indeks strefy. Dlatego zmiana wartości Indeks strefy dla bieżącego składnika Web Part może także powodować zmianę wartości Indeks strefy dla innych składników Web Part w strefie.

Zaawansowane

Właściwość

Opis

Zezwalaj na minimalizowanie

Określa, czy składnik Web Part można minimalizować.

Zezwalaj na zamykanie

Określa, czy składnik Web Part może być usuwany ze strony składników Web Part.

Zezwalaj na ukrywanie

Określa, czy składnik Web Part można ukrywać.

Zezwalaj na zmianę strefy

Określa, czy można przenosić składnik Web Part do innej strefy.

Zezwalaj na połączenia

Określa, czy składnik Web Part może uczestniczyć w połączeniach z innymi składnikami Web Part.

Zezwalaj na edytowanie w widoku osobistym

Określa, czy można modyfikować właściwości składnika Web Part w widoku osobistym.

Tryb eksportu

Określa poziom danych, który jest uprawniony do wyeksportowania tego składnika Web Part.

Adres URL tytułu

Określa adres URL pliku zawierającego dodatkowe informacje na temat składnika Web Part. Plik ten jest wyświetlany w osobnym oknie przeglądarki po kliknięciu tytułu składnika Web Part.

Opis

Określa etykietkę ekranową wyświetlaną po ustawieniu wskaźnika myszy na tytule lub ikonie składnika Web Part. Wartość tej właściwości jest używana podczas wyszukiwania składników Web Part przy użyciu polecenia Szukaj z menu Znajdowanie składników Web Part w okienku narzędzi w następujących galeriach składników Web Part: Witryna, Serwer wirtualny i Strona składników Web Part.

Adres URL Pomocy

Określa położenie pliku zawierającego informacje Pomocy na temat składnika Web Part. Po kliknięciu polecenia Pomoc w menu składnika Web Part informacje Pomocy są wyświetlane w osobnym oknie przeglądarki.

Tryb pomocy

Określa sposób wyświetlania zawartości Pomocy dla składnika Web Part.

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Modalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką możliwość. Użytkownik musi zamknąć okno przed powrotem do strony sieci Web.

  • Niemodalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką możliwość. Użytkownik nie musi zamykać okna przed powrotem do strony sieci Web. To jest wartość domyślna.

  • Nawigowanie Otwiera stronę sieci Web w bieżącym oknie przeglądarki.

Uwaga: Mimo że niestandardowe składniki Web Part platformy Microsoft ASP.NET obsługują tę właściwość, domyślnie tematy Pomocy programu Windows SharePoint Services 3.0 są otwierane tylko w osobnym oknie przeglądarki.

Adres URL obrazu ikony wykazu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany jako ikona składnika Web Part na liście składników Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Adres URL obrazu ikony tytułu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany na pasku tytułu składnika Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Komunikat o błędzie importu

Określa komunikat wyświetlany w razie wystąpienia problemu podczas importowania składnika Web Part.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×