Składnik Web Part widoku listy

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Nie jest siecią web part o nazwie Widok listy w klasycznym programie SharePoint. Jeśli szukasz web part widoku listy dla stron w ramach najnowszej wersji usługi SharePoint online, zobacz Używanie składnika web part listy.

W klasycznym programie SharePoint podczas tworzenia nowej witryny z szablonu witryny składniki Web Part są automatycznie dodawane do strony głównej witryny. Na przykład witryna zespołu domyślnie zawiera anonsy, kalendarz i łącza składników Web Part. Składniki Web Part są wystąpienia składnika Web Part widoku listy, które umożliwia wyświetlanie danych listy szablonu listy wstępnie skonfigurowane.

Podobnie podczas tworzenia listy lub biblioteki w witrynie jest automatycznie tworzony składnik Web Part widoku listy o nazwie zgodnej z nazwą listy lub biblioteki. Jeśli na przykład zostanie utworzona lista o nazwie Umowy, w Galerii Nazwa witryny pojawi się składnik Web Part widoku listy o nazwie Umowy. W składniku tym będą automatycznie wyświetlane dane zawarte na utworzonej liście lub w utworzonej bibliotece.

W tym artykule

Sposoby używania składnika Web Part widoku listy

Dostosowywanie widoku listy lub biblioteki w składniku Web Part

Łączenie składnika Web Part widoku listy z innym składnikiem Web Part

Obsługiwane typy list, które można łączyć

Obsługiwane typy kolumn list, które można łączyć

Właściwości niestandardowe składnika Web Part widoku listy

Wspólne właściwości składników Web Part

Sposoby używania składnika Web Part widoku listy

Za pomocą składnika Web Part widoku listy można wyświetlać i edytować dane list lub bibliotek znajdujących się w witrynie oraz tworzyć ich połączenia z innymi składnikami Web Part, w tym także z innymi składnikami typu Widok listy. Listy to informacje udostępniane członkom zespołu, często wyświetlane w postaci tabelarycznej. Widoki listy umożliwiają wyświetlanie tych informacji w różne sposoby dla różnych celów, takich jak filtrowanie, sortowanie czy wybieranie określonych kolumn.

Większość list i składników Web Part widoku listy można wyświetlać w jednym z dwóch widoków tabelarycznych: w widoku standardowym, który jest dostępny dla każdego użytkownika, i w widoku arkusza danych. Widok arkusza danych wymaga programu lub kontrolki zgodnej z programem Microsoft Windows SharePoint Services, takiego jak program Microsoft Office Access 2007, oraz obsługi elementu typu kontrolka ActiveX.

Za pomocą składników Web Part widoku listy można wykonywać następujące czynności:

 • wyświetlanie danych listy na stronie składników Web Part w formacie tabelarycznym, umożliwiającym szybkie sortowanie, filtrowanie, izolowanie i aktualizowanie danych;

 • wyświetlanie w składniku Web Part widoku listy dokumentów gotowych do recenzji zespołowej lub dokumentów często używanych przez grupę;

 • śledzenie danych projektu w składniku Web Part widoku listy oraz filtrowanie i sortowanie za pomocą kolumny zawierającej nazwisko osoby lub przydział zadania z odpowiedniej kolumny połączonego składnika Web Part widoku listy o nazwie Kontakty;

 • wyszukiwanie szczegółowych informacji o pracowniku (takich jak opcje socjalne, stan rodzinny i ubezpieczenie medyczne) w dołączonym składniku Web Part widoku listy o nazwie Szczegóły pracowników na podstawie pozycji ze składnika Web Part widoku listy o nazwie Podstawowe informacje o pracownikach (które obejmują nazwisko oraz numer identyfikacyjny pracownika);

 • wyświetlanie kompletnego zamówienia danego klienta w dwóch połączonych składnikach Web Part widoku listy: Lista zamówień (zawiera informacje o zamówieniach) i Szczegóły zamówień (zawiera wszystkie pozycje danego zamówienia);

 • wizualne rozbudowywanie podstawowych informacji na temat osoby uzyskiwanych z listy Kontakty (będącej składnikiem Web Part widoku listy) przez wyświetlanie zdjęcia tej osoby z dołączonego składnika Web Part obrazu albo wyświetlanie mapy adresu służbowego osoby w połączonym niestandardowym składniku Web Part mapy.

Aby uzyskać więcej informacji o dostosowywaniu składników Web Part różnego typu, skorzystaj z linków dostępnych w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Dostosowywanie widoku listy lub biblioteki w składniku Web Part

Po dodaniu składnika Web Part widoku listy do strony składników Web Part można dostosować widok w taki sposób, aby przedstawiał tylko te informacje, które mają być wyświetlane na stronie. Bieżący widok można edytować ze strony składników Web Part.

Można także tworzyć niestandardowe widoki listy lub biblioteki i używać ich do wyświetlania różnych zestawów informacji w różnych wystąpieniach składnika Web Part dla tej listy lub biblioteki. Do tworzenia niestandardowych widoków listy lub biblioteki służą polecenia menu Widok Menu Widok dostosowywanej listy lub biblioteki. Linki do dodatkowych informacji o tworzeniu niestandardowych widoków listy lub biblioteki można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Kliknij menu Web Part Menu składnika Web Part składnika Web Part, który chcesz dostosować, a następnie kliknij pozycję Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

 3. W okienku narzędzi kliknij pozycję Edytuj bieżący widok.

 4. W sekcji Kolumny można pokazywać lub ukrywać kolumny, zaznaczając lub czyszcząc odpowiednie pola wyboru. Obok nazwy kolumny wprowadź liczbę porządkową kolumny w widoku.

 5. W sekcji Sortuj wybierz sposób sortowania informacji. Informacje można sortować według dwóch kolumn, na przykład najpierw według autora, a następnie według nazwy pliku dla każdego autora.

 6. W sekcji Filtr wybierz sposób filtrowania informacji. W widoku filtrowanym wyświetlany jest podzbiór wszystkich informacji, na przykład tylko elementy utworzone w określonym dziale lub ze stanem Zatwierdzone.

 7. W sekcji Grupuj według można grupować elementy o tej samej wartości we własnej sekcji, na przykład rozwijanej sekcji dokumentów jednego autora.

 8. W sekcji Sumy można policzyć elementy w kolumnie, na przykład obliczyć łączną liczbę problemów. W niektórych przypadkach można także podsumowywać lub obliczać dodatkowe dane, na przykład średnie.

 9. W sekcji Styl wybierz styl, który chcesz wyświetlić, na przykład listę cieniowaną, na której co drugi wiersz jest cieniowany.

 10. Jeśli lista lub biblioteka zawiera foldery, można utworzyć widok, w którym foldery nie będą wyświetlane. Taki widok nazywa się czasem widokiem płaskim. Aby wyświetlić wszystkie elementy listy na tym samym poziomie, kliknij pozycję Pokaż wszystkie elementy bez folderów.

 11. Jeśli dana lista lub biblioteka jest duża, można ograniczyć liczbę plików wyświetlanych na liście lub w bibliotece albo liczbę plików wyświetlanych na jednej stronie. W sekcji Limit elementów zaznacz odpowiednie opcje.

 12. Jeśli zamierzasz wyświetlać listę lub bibliotekę na urządzeniu przenośnym, wybierz odpowiednie opcje w sekcji Urządzenie przenośne.

 13. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part widoku listy z innym składnikiem Web Part

Większość list i składników Web Part widoku listy można wyświetlać w jednym z dwóch widoków tabelarycznych: w widoku standardowym, który jest dostępny dla każdego użytkownika, i w widoku arkusza danych. Widok arkusza danych wymaga programu lub kontrolki zgodnej z programem Microsoft Windows SharePoint Services, takiego jak program Office Access 2007, oraz obsługi kontrolki ActiveX.

Używając widoku standardowego lub arkusza danych, można połączyć składnik Web Part widoku listy z innym składnikiem Web Part, udostępniać temu składnikowi dane i zmieniać sposób wyświetlania w nim danych, także wtedy, gdy to też jest składnik Web Part widoku listy.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Kliknij menu składnika Web Part Menu składnika Web Part , a następnie wskaż pozycję Połączenia.

 3. Wskaż polecenie Dostarczanie wiersza lub Pobieranie kolejności sortowania/filtru, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part, z którym chcesz ustanowić połączenie.

Polecenia w podmenu Połączenia

Polecenie w podmenu

Opis

Dostarczanie wiersza

Umożliwia połączenie składnika Web Part Widok listy z innym składnikiem Web Part przez przekazanie do niego wybranego wiersza danych. Drugi składnik Web Part w zależności od tego, jak został utworzony i jak pobiera dane, może wyświetlać wiersz danych albo używać go jako filtru bądź wartości parametru.

Podczas tworzenia połączenia ze składnikiem Web Part widoku listy w widoku standardowym jest automatycznie dodawana kolumna Wybierz element, zawierająca przyciski opcji, aby można było wskazać, który wiersz ma być przekazywany do innego składnika Web Part. W widoku standardowym można wybrać tylko jeden wiersz. Niektórych kolumn, na przykład kolumny Edytuj, nie można używać w połączeniu składników Web Part.

W widoku arkusza danych można wybrać wiele wierszy, ale tylko jeden jest przekazywany do drugiego składnika Web Part. Jeśli zostanie wybranych wiele wierszy, do drugiego składnika Web Part zostanie przekazany wiersz zawierający komórkę aktywną, a pozostałe zostaną zignorowane. Danych z wiersza sumy ani z nowego wiersza nie można przekazywać do innego składnika Web Part.

W połączeniach tego typu z jednym składnikiem Web Part widoku listy można połączyć wiele składników Web Part.

Dostarczanie danych

Składnik Web Part Widok listy można połączyć z innym składnikiem Web Part używającym danych listy. W takim przypadku składnik Web Part Widok listy jest źródłem danych dla innego składnika Web Part.

W widoku standardowym i arkusza danych do innego składnika Web Part są dostarczane tylko dane z widoku.

W połączeniach tego typu z jednym składnikiem Web Part widoku listy można połączyć wiele składników Web Part.

Pobieranie kolejności sortowania/filtru

W widoku standardowym i arkusza danych składnik Web Part Widok listy można połączyć z innym składnikiem Web Part, który może dostarczać następujące informacje:

 • Pary nazwa kolumny i wartość zawierające dane używane do filtrowania danych ze składnika Web Part widoku listy.

 • Kolumna danych używana do sortowania danych składnika Web Part widoku listy w kolejności rosnącej lub malejącej.

W połączeniach tego typu z jednym składnikiem Web Part widoku listy można połączyć tylko jeden składnik Web Part.

Wszystkie składniki Web Part widoku listy w witrynie są zwykle dostępne w Galerii Nazwa witryny. Składnik Web Part widoku listy dodawany po raz pierwszy z galerii składników Web Part do strony składników Web Part zawiera domyślny widok listy. Aby wyświetlić odpowiednie dane w składniku Web Part widoku listy, a także w innym połączonym składniku Web Part, należy zmodyfikować widok listy. Można na przykład zastosować innego rodzaju filtrowanie, sortowanie lub grupowanie danych albo wyświetlić inne kolumny.

Widok listy można zmieniać na dwa sposoby za pomocą sekcji właściwości niestandardowych Widoki listy w okienku narzędzi:

 • Wybierając inny widok we właściwości Wybrany widok.

 • Klikając pozycję Edytuj bieżący widok w celu zmodyfikowania bieżącego widoku.

Ilekroć widok listy jest zaznaczany lub edytowany, na podstawie oryginalnego projektu listy z witryny jest tworzona kopia projektu listy, zapisywana ze składnikiem Web Part Widok listy. Dane listy pozostają jednak takie same.

Podczas przełączania z widoku bieżącego na inny należy zachować ostrożność. Można niechcący usunąć zmiany wprowadzone w bieżącym widoku i wyłączyć połączenia między składnikami Web Part zależne od kolumn z bieżącego widoku. Przed przełączeniem widoków jest wyświetlany monit o potwierdzenie.

Początek strony

Obsługiwane typy list, które można łączyć

Choć w składniku Web Part widoku listy można wyświetlać listy dowolnego typu, podczas tworzenia połączenia ze składnikiem Web Part są obsługiwane tylko wybrane typy list. Na ogół są obsługiwane typy list wyświetlające dane w formacie tabelarycznym, takie jak Kontakty. Listy wyświetlające dane w formatach nietabelarycznych, takie jak widok folderu, są nieobsługiwane. Poniżej zestawiono obsługiwane i nieobsługiwane typy list.

Obsługiwane typy list

Nieobsługiwane typy list

 • Anonsy

 • Kontakty

 • Zdarzenia

 • Problemy

 • Łącza

 • Zadania

 • Listy niestandardowe

 • Listy zawierające dane zaimportowane z arkusza kalkulacyjnego

 • Biblioteki dokumentów

 • Biblioteki formularzy

 • Widok kalendarza listy Wydarzenia

 • Tablice dyskusyjne

 • Ankiety

 • Biblioteki obrazów

 • Katalogi szablonów list i witryn

 • Galerie składników Web Part

 • Źródła danych

Początek strony

Obsługiwane typy kolumn list, które można łączyć

Choć w składniku Web Part widoku listy można wyświetlać wszystkie typy kolumn list, podczas tworzenia połączenia ze składnikiem Web Part są obsługiwane tylko wybrane typy kolumn list. Poniżej zestawiono obsługiwane i nieobsługiwane typy kolumn list.

Obsługiwane typy kolumn list

Nieobsługiwane typy kolumn list

 • Pojedynczy wiersz tekstu

 • Wybór

 • Liczba

 • Waluta

 • Data i godzina

 • Hiperlink lub obraz (dla pasujących kolumn)

 • Odnośnik

 • Tak/Nie

 • Obliczeniowe

 • Hiperlink lub obraz (dla potrzeb filtrowania)

 • Wiele wierszy tekstu

 • Edytuj

Początek strony

Właściwości niestandardowe składnika Web Part widoku listy

Poniżej przedstawiono właściwości niestandardowe składnika Web Part widoku listy.

Uwaga: Żadnej z tych właściwości niestandardowych nie można wyświetlać ani edytować w widoku osobistym.

Właściwość

Opis

Wybrany widok

Podczas przełączania z widoku bieżącego na inny należy zachować ostrożność. Można niechcący usunąć zmiany wprowadzone w bieżącym widoku i wyłączyć połączenia między składnikami Web Part zależne od kolumn z bieżącego widoku. Przed przełączeniem widoków jest wyświetlany monit o potwierdzenie.

Określa widok listy do wyświetlenia w składniku Web Part. Można wybrać jeden z następujących widoków:

 • Wszystkie Nazwa listy lub Wszystkie dokumenty     Ta właściwość powoduje wyświetlanie wszystkich kolumn listy lub biblioteki w zależności od typu listy.

  Uwaga: Przed kliknięciem przycisku OK lub Zastosuj należy wybrać pozycję <Bieżący widok>, aby wrócić do ostatnio używanego widoku i zignorować niezapisane zmiany wprowadzone w kopii informacji o projekcie widoku listy. Po kliknięciu przycisku OK lub Zastosuj wprowadzone zmiany zostaną zastosowane do nowego widoku bieżącego i zapisane ze składnikiem Web Part widoku listy.

 • Widok Eksploratora     Ta właściwość służy do wyświetlania zawartości biblioteki dokumentów za pomocą samych ikon, podobnie jak w Eksploratorze Windows. Ten widok jest dostępny tylko dla bibliotek dokumentów.

 • <Widok podsumowania>     Ta właściwość służy do wyświetlania widoku podsumowania listy. Ten widok jest różny dla różnych typów list.

 • Dodatkowe widoki listy    Ta właściwość służy do wyświetlania widoków zdefiniowanych przez użytkownika lub innych widoków domyślnych (w zależności od typu listy).

Edytuj bieżący widok

Za pomocą polecenia Edytuj bieżący widok można edytować bieżący widok używany w składniku Web Part, czyli zmieniać wyświetlane kolumny, kolejność sortowania i filtr oraz to, czy mają być wyświetlane sumy i ograniczenia elementów.

Ilekroć zaznacza się lub edytuje widok listy, na podstawie oryginalnego projektu listy z witryny jest tworzona kopia informacji projektu listy, zapisywana ze składnikiem Web Part widoku listy. Dane listy pozostają jednak takie same.

Typ paska narzędzi

Określa sposób wyświetlania paska narzędzi listy oraz to, czy pasek ten w ogóle jest wyświetlany. Można wybrać jedną z trzech możliwości:

Pasek narzędzi Podsumowanie     Ta opcja powoduje wyświetlanie paska narzędzi podsumowania dla wybranego obecnie widoku listy. Jest to wartość domyślna dla większości typów list (z wyjątkiem list niestandardowych).

Pełny pasek narzędzi     Ta opcja powoduje wyświetlanie całego paska narzędzi dla wybranego obecnie widoku listy. Jest to wartość domyślna dla list niestandardowych.

Brak paska narzędzi     Nie jest wyświetlany żaden pasek narzędzi.

Początek strony

Wspólne właściwości składników Web Part

Wszystkie składniki Web Part mają pewien zestaw właściwości wspólnych wpływających na ich wygląd, układ i inne zaawansowane cechy.

Uwaga:  Właściwości wspólne składników Web Part wyświetlane w okienku narzędzi mogą być inne niż opisane w niniejszej sekcji z kilku powodów:

 • Do wyświetlania sekcji Zaawansowane w okienku narzędzi potrzebne są odpowiednie uprawnienia.

 • Deweloper określonego składnika Web Part mógł postanowić, że nie będzie udostępniać do wyświetlania pewnych właściwości wspólnych albo że utworzy i udostępni do wyświetlania właściwości dodatkowe, których nie w sekcjach Wygląd, Układ i Zaawansowane w okienku narzędzi.

 • Niektóre uprawnienia i ustawienia właściwości mogą powodować wyłączenie lub ukrycie właściwości składnika Web Part.

Wygląd

Właściwość

Opis

Tytuł

Określa tytuł składnika Web Part wyświetlany na pasku tytułu składnika Web Part.

Wysokość

Określa wysokość składnika Web Part.

Szerokość

Określa szerokość składnika Web Part.

Stan elementów wykończeniowych

Określa, czy gdy użytkownik otwiera stronę składników Web Part, na stronie jest wyświetlany cały składnik Web Part. Domyślnie stan elementów wykończeniowych ma wartość Normalny i jest wyświetlany cały składnik Web Part. Gdy stan ma wartość Zminimalizowany, jest wyświetlany tylko pasek tytułu.

Typ elementów wykończeniowych

Umożliwia określenie, czy mają być wyświetlane pasek tytułu i obramowanie ramki składnika Web Part.

Układ

Właściwość

Opis

Ukryty

Określa, czy gdy użytkownik otwiera stronę składników Web Part, składnik Web Part jest widoczny. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, składnik Web Part jest widoczny tylko podczas projektowania strony i ma dodany do tytułu sufiks (Ukryty).

Składnik Web Part można ukryć, jeśli ma dostarczać dane do innego składnika za pomocą połączenia między składnikami, ale nie trzeba go wyświetlać.

Kierunek

Określa kierunek tekstu w zawartości składnika Web Part. Na przykład język arabski jest językiem z zapisem od prawej do lewej, a język polski i większość języków europejskich to języki z zapisem od lewej do prawej. To ustawienie może nie być dostępne dla wszystkich typów składników Web Part.

Strefa

Określa strefę na stronie składników Web Part, w której znajduje się składnik Web Part.

Uwaga: Strefy ze strony składników Web Part nie są widoczne w polu listy, jeśli użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania strefy.

Indeks strefy

Umożliwia określenie położenia składnika Web Part w strefie, gdy strefa zawiera więcej niż jeden składnik.

Aby określić kolejność, w polu tekstowym należy wpisać dodatnią liczbę całkowitą.

Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od góry do dołu, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany u góry strefy. Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od lewej do prawej są uporządkowane od lewej do prawej, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany w strefie z lewej strony.

Na przykład po dodaniu pierwszego składnika Web Part do pustej strefy, w której składniki są uporządkowane od góry do dołu, Indeks strefy dla tego składnika wynosi 0. Po dodaniu drugiego składnika Web Part u dołu strefy, Indeks strefy tego drugiego składnika wynosi 1. Aby przenieść drugi składnik na szczyt strefy, wpisz dla niego wartość 0, a dla pierwszego wartość 1.

Uwaga: Każdy składnik Web Part w strefie musi mieć unikatową wartość Indeks strefy. Dlatego zmiana wartości Indeks strefy dla bieżącego składnika Web Part może także powodować zmianę wartości Indeks strefy dla innych składników Web Part w strefie.

Zaawansowane

Właściwość

Opis

Zezwalaj na minimalizowanie

Umożliwia określenie, czy składnik Web Part można minimalizować.

Zezwalaj na zamykanie

Określa, czy składnik Web Part może być usuwany ze strony składników Web Part.

Zezwalaj na ukrywanie

Określa, czy składnik Web Part można ukrywać.

Zezwalaj na zmianę strefy

Określa, czy składnik Web Part można przenosić do innej strefy.

Zezwalaj na połączenia

Umożliwia określenie, czy składnik Web Part może uczestniczyć w połączeniach z innymi składnikami Web Part.

Zezwalaj na edytowanie w widoku osobistym

Umożliwia określenie, czy można modyfikować właściwości składnika Web Part w widoku osobistym.

Tryb eksportu

Umożliwia określenie poziomu danych, których eksport jest dozwolony dla tego składnika Web Part.

Adres URL tytułu

Określa adres URL pliku zawierającego dodatkowe informacje na temat składnika Web Part. Plik ten jest wyświetlany w osobnym oknie przeglądarki po kliknięciu tytułu składnika Web Part.

Opis

Określa etykietkę ekranową wyświetlaną po ustawieniu wskaźnika myszy na tytule lub ikonie składnika Web Part. Wartość tej właściwości jest używana podczas wyszukiwania składników Web Part przy użyciu polecenia Szukaj z menu Znajdowanie składników Web Part w okienku narzędzi w następujących galeriach składników Web Part: Witryna, Serwer wirtualny i Strona składników Web Part.

Adres URL Pomocy

Określa położenie pliku zawierającego informacje Pomocy na temat składnika Web Part. Po kliknięciu polecenia Pomoc w menu składnika Web Part informacje Pomocy są wyświetlane w osobnym oknie przeglądarki.

Tryb pomocy

Umożliwia określenie sposobu wyświetlania zawartości Pomocy dla składnika Web Part w przeglądarce.

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Modalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik musi zamknąć okno przed powrotem do strony sieci Web.

 • Niemodalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik nie musi zamykać okna przed powrotem do strony sieci Web. To jest wartość domyślna.

 • Przechodzenie Otwiera stronę sieci Web w bieżącym oknie przeglądarki.

Uwaga: Mimo że niestandardowe składniki Web Part platformy Microsoft ASP.NET obsługują tę właściwość, domyślnie tematy Pomocy programu Windows SharePoint Services 3.0 są otwierane tylko w osobnym oknie przeglądarki.

Adres URL obrazu ikony wykazu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany jako ikona składnika Web Part na liście składników Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Adres URL obrazu ikony tytułu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany na pasku tytułu składnika Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Komunikat o błędzie importu

Umożliwia określenie komunikatu wyświetlanego w razie wystąpienia problemu podczas importowania składnika Web Part.

Początek strony

Zaktualizowane ostatniej 2014-6-16

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×