Składnik Web Part podglądu strony

Za pomocą składnika Web Part podglądu strony można wyświetlić stronę sieci Web, plik lub folder na stronie składników Web Part. Aby połączyć składnik z zawartością, należy wprowadzić hiperlink, ścieżkę pliku lub nazwę folderu.

Uwagi: 

 • Składnika Web Part podglądu strony można używać tylko w przeglądarce obsługującej element HTML IFRAME.

 • Wyświetlanie pliku lub folderu wymaga programu Microsoft Internet Explorer.

W tym artykule

Sposoby używania składnika Web Part podglądu strony

Sposób, w jaki składnik Web Part podglądu strony wyświetla stronę sieci Web na stronie składników Web Part

Właściwości niestandardowe składnika Web Part podglądu strony

Wspólne właściwości składników Web Part

Sposoby używania składnika Web Part podglądu strony

Oto co można wyświetlić za pomocą składnika Web Part podglądu strony:

 • Ulubione internetowe źródło wiadomości w dedykowanej sekcji podsumowania wiadomości na stronie składników Web Part.

 • Lista aktywnych plików grupy roboczej na serwerze sieciowym, które powinny być wyświetlane regularnie.

 • Często używany dokument lub arkusz kalkulacyjny.

Początek strony

Sposób, w jaki składnik Web Part podglądu strony wyświetla stronę sieci Web na stronie składników Web Part

Połączona zawartość składnika Web Part podglądu strony jest izolowana od pozostałej zawartości strony składników Web Part przy użyciu elementu HTML IFRAME. Ten element gwarantuje, że żadne elementy HTML wyświetlane jako zawartość w składniku Web Part podglądu strony nie spowodują konfliktu z innymi elementami HTML na stronie składników Web Part. Na przykład strona składników Web Part może już zawierać element HTML FORM i mogłaby być wyświetlana niepoprawnie, jeśli połączona zawartość również zawierałaby element HTML FORM, który nie został umieszczony wewnątrz elementu HTML IFRAME.

Składnik Web Part podglądu strony wyświetla zawartość asynchronicznie w stosunku do pozostałej części strony. Oznacza to, że można przeglądać inne składniki Web Part na stronie i używać ich, nawet jeśli zawartość docelowa linku będzie długo pobierana.

Początek strony

Właściwości niestandardowe składnika Web Part podglądu strony

Poniżej przedstawiono właściwości niestandardowe składnika Web Part podglądu strony.

Uwaga: Żadnej z tych właściwości niestandardowych nie można wyświetlać ani edytować w widoku osobistym.

Właściwość

Opis

Grupa Strona sieci Web, Folder lub Plik

Określa rodzaj zawartości, która ma być wyświetlana w składniku Web Part podglądu strony.

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Strona sieci Web     Zaznacz tę opcję, jeśli jako zawartość składnika Web Part podglądu strony chcesz wyświetlić stronę sieci Web. Ta opcja powoduje automatyczne wprowadzenie prefiksu protokołu HTTP (http://) w polu tekstowym Łącze i ukrycie przycisku Przeglądaj, jeśli jest widoczny. Jest to wartość domyślna.

 • Folder     Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz wyświetlić listę plików w folderze. Ta opcja powoduje ukrycie przycisku Przeglądaj, jeśli jest widoczny.

 • Plik     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić zawartość pliku. Ta opcja powoduje również wyświetlenie przycisku Przeglądaj poniżej pola tekstowego Łącze. Plik jest otwierany w osobnym oknie przeglądarki lub wewnątrz składnika Web Part, jeśli aplikacja otwierająca plik obsługuje aktywację wewnętrzną dla tego pliku w oknie przeglądarki.

Łącze

Określa hiperlink, folder lub plik w celu utworzenia połączenia z zawartością, która ma być wyświetlana w składniku Web Part podglądu strony:

 • Jeśli została wybrana opcja Strona sieci Web, należy wprowadzić poprawny hiperlink. Można używać dwóch protokołów hiperlinków:

  • Protokół Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Protokół Hypertext Transfer Protocol z ochroną prywatności, który korzysta z szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer) (https://)

   Można użyć bezwzględnego lub względnego adresu URL. Nie można jednak użyć ścieżki pliku.

 • Jeśli została wybrana opcja Folder, należy wprowadzić poprawną nazwę folderu lokalnego lub sieciowego. Do wyświetlania folderu jest wymagany program Microsoft Internet Explorer.

 • Jeśli została wybrana opcja Plik, należy wprowadzić poprawną ścieżkę do pliku. Do wyświetlania pliku jest wymagany program Microsoft Internet Explorer. Można także kliknąć przycisk Przeglądaj i zlokalizować plik.

Początek strony

Wspólne właściwości składników Web Part

Wszystkie składniki Web Part mają pewien zestaw właściwości wspólnych wpływających na ich wygląd, układ i inne zaawansowane cechy.

Uwaga:  Właściwości wspólne składników Web Part wyświetlane w okienku narzędzi mogą być inne niż opisane w niniejszej sekcji z kilku powodów:

 • Do wyświetlania sekcji Zaawansowane w okienku narzędzi potrzebne są odpowiednie uprawnienia.

 • Deweloper określonego składnika Web Part mógł postanowić, że nie będzie udostępniać do wyświetlania pewnych właściwości wspólnych albo że utworzy i udostępni do wyświetlania właściwości dodatkowe, których nie w sekcjach Wygląd, Układ i Zaawansowane w okienku narzędzi.

 • Niektóre uprawnienia i ustawienia właściwości mogą powodować wyłączenie lub ukrycie właściwości składnika Web Part.

Wygląd

Właściwość

Opis

Tytuł

Określa tytuł składnika Web Part wyświetlany na pasku tytułu składnika Web Part.

Wysokość

Określa wysokość składnika Web Part.

Szerokość

Określa szerokość składnika Web Part.

Stan elementów wykończeniowych

Określa, czy gdy użytkownik otwiera stronę składników Web Part, na stronie jest wyświetlany cały składnik Web Part. Domyślnie stan elementów wykończeniowych ma wartość Normalny i jest wyświetlany cały składnik Web Part. Gdy stan ma wartość Zminimalizowany, jest wyświetlany tylko pasek tytułu.

Typ elementów wykończeniowych

Umożliwia określenie, czy mają być wyświetlane pasek tytułu i obramowanie ramki składnika Web Part.

Układ

Właściwość

Opis

Ukryty

Określa, czy gdy użytkownik otwiera stronę składników Web Part, składnik Web Part jest widoczny. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, składnik Web Part jest widoczny tylko podczas projektowania strony i ma dodany do tytułu sufiks (Ukryty).

Składnik Web Part można ukryć, jeśli ma dostarczać dane do innego składnika za pomocą połączenia między składnikami, ale nie trzeba go wyświetlać.

Kierunek

Określa kierunek tekstu w zawartości składnika Web Part. Na przykład język arabski jest językiem z zapisem od prawej do lewej, a język polski i większość języków europejskich to języki z zapisem od lewej do prawej. To ustawienie może nie być dostępne dla wszystkich typów składników Web Part.

Strefa

Określa strefę na stronie składników Web Part, w której znajduje się składnik Web Part.

Uwaga: Strefy ze strony składników Web Part nie są widoczne w polu listy, jeśli użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania strefy.

Indeks strefy

Umożliwia określenie położenia składnika Web Part w strefie, gdy strefa zawiera więcej niż jeden składnik.

Aby określić kolejność, w polu tekstowym należy wpisać dodatnią liczbę całkowitą.

Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od góry do dołu, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany u góry strefy. Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od lewej do prawej są uporządkowane od lewej do prawej, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany w strefie z lewej strony.

Na przykład po dodaniu pierwszego składnika Web Part do pustej strefy, w której składniki są uporządkowane od góry do dołu, Indeks strefy dla tego składnika wynosi 0. Po dodaniu drugiego składnika Web Part u dołu strefy, Indeks strefy tego drugiego składnika wynosi 1. Aby przenieść drugi składnik na szczyt strefy, wpisz dla niego wartość 0, a dla pierwszego wartość 1.

Uwaga: Każdy składnik Web Part w strefie musi mieć unikatową wartość Indeks strefy. Dlatego zmiana wartości Indeks strefy dla bieżącego składnika Web Part może także powodować zmianę wartości Indeks strefy dla innych składników Web Part w strefie.

Zaawansowane

Właściwość

Opis

Zezwalaj na minimalizowanie

Umożliwia określenie, czy składnik Web Part można minimalizować.

Zezwalaj na zamykanie

Określa, czy składnik Web Part może być usuwany ze strony składników Web Part.

Zezwalaj na ukrywanie

Określa, czy składnik Web Part można ukrywać.

Zezwalaj na zmianę strefy

Określa, czy składnik Web Part można przenosić do innej strefy.

Zezwalaj na połączenia

Umożliwia określenie, czy składnik Web Part może uczestniczyć w połączeniach z innymi składnikami Web Part.

Zezwalaj na edytowanie w widoku osobistym

Umożliwia określenie, czy można modyfikować właściwości składnika Web Part w widoku osobistym.

Tryb eksportu

Umożliwia określenie poziomu danych, których eksport jest dozwolony dla tego składnika Web Part.

Adres URL tytułu

Określa adres URL pliku zawierającego dodatkowe informacje na temat składnika Web Part. Plik ten jest wyświetlany w osobnym oknie przeglądarki po kliknięciu tytułu składnika Web Part.

Opis

Określa etykietkę ekranową wyświetlaną po ustawieniu wskaźnika myszy na tytule lub ikonie składnika Web Part. Wartość tej właściwości jest używana podczas wyszukiwania składników Web Part przy użyciu polecenia Szukaj z menu Znajdowanie składników Web Part w okienku narzędzi w następujących galeriach składników Web Part: Witryna, Serwer wirtualny i Strona składników Web Part.

Adres URL Pomocy

Określa położenie pliku zawierającego informacje Pomocy na temat składnika Web Part. Po kliknięciu polecenia Pomoc w menu składnika Web Part informacje Pomocy są wyświetlane w osobnym oknie przeglądarki.

Tryb pomocy

Umożliwia określenie sposobu wyświetlania zawartości Pomocy dla składnika Web Part w przeglądarce.

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Modalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik musi zamknąć okno przed powrotem do strony sieci Web.

 • Niemodalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik nie musi zamykać okna przed powrotem do strony sieci Web. To jest wartość domyślna.

 • Przechodzenie Otwiera stronę sieci Web w bieżącym oknie przeglądarki.

Uwaga: Mimo że niestandardowe składniki Web Part platformy Microsoft ASP.NET obsługują tę właściwość, domyślnie tematy Pomocy programu Windows SharePoint Services 3.0 są otwierane tylko w osobnym oknie przeglądarki.

Adres URL obrazu ikony wykazu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany jako ikona składnika Web Part na liście składników Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Adres URL obrazu ikony tytułu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany na pasku tytułu składnika Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Komunikat o błędzie importu

Umożliwia określenie komunikatu wyświetlanego w razie wystąpienia problemu podczas importowania składnika Web Part.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×