Składnik Web Part edytora zawartości

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Składnik Web Part edytora zawartości umożliwia dodawanie tekstu sformatowanego, tabel, hiperłączy i obrazów do klasyczny strony składników Web Part.

Ważne: 

 • Składnik Web Part edytora zawartości umożliwia dodawanie zawartości HTML do strony składników Web Part, która może zawierać hiperlinki. Jednak ten składnik Web Part nie jest przeznaczony do łączenia się z witryną sieci Web. Jeśli musisz połączyć składnik Web Part z witryną sieci Web, rozważ użycie składnika Web Part podglądu strony.

 • Składnik Web Part edytora zawartości nie akceptuje elementu HTML FORM. Jeśli chcesz dodać składnik Web Part używający elementu FORM, rozważ użycie składnika Web Part podglądu strony lub składnika Web Part formularza.

 • Witryny publikowania i skojarzone składników web Part, takie jak składnika web part edytora zawartości nie obsługują funkcji wielu Language User Interface (MUI) z zawartością programu SharePoint. Użyj funkcji odmian przekieruje użytkowników do witryny odmiany właściwe, oparte na ustawienia języka przeglądarki sieci web. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie wielojęzycznej witryny sieci Web.

W tym artykule

Sposoby używania składnika Web Part edytora zawartości

Dodawanie zawartości do składnika Web Part edytora zawartości

Łączenie zawartości edytowanej i połączonej

Właściwości niestandardowe składnika Web Part edytora zawartości

Wspólne właściwości składników Web Part

Sposoby używania składnika Web Part edytora zawartości

Za pomocą składnika Web Part edytora zawartości można dodać:

 • sformatowany akapit wprowadzający na stronie;

 • tabelę instrukcji opisującą wykres na stronie, dane używane na wykresie, oraz sposób utworzenia wykresu;

 • zestaw hiperlinków do informacji dodatkowych.

Początek strony

Dodawanie zawartości do składnika Web Part edytora zawartości

Istnieją trzy sposoby dodawania zawartości do składnika Web Part edytora zawartości:

 • Edytor tekstów sformatowanych    Za pomocą edytora tekstów sformatowanych możesz automatycznie wpisywać sformatowaną zawartość bez znajomości składni języka HTML. Do wprowadzania i formatowania zawartości służą przyciski na paskach narzędzi Standardowy i Formatowanie. Aby wyświetlić podsumowanie zadań, które możesz wykonać, oraz odpowiadających im przycisków, kliknij przycisk Pomoc na pasku narzędzi Standardowy.

 • Edytor źródła    Edytor źródła służy do wprowadzania lub modyfikowania kodu źródłowego HTML. Edytor źródła jest zwykłym edytorem tekstów przeznaczonym dla użytkowników, którzy znają składnię języka HTML.

 • Łącze zawartości    Zamiast edytować zawartość, możesz utworzyć link do istniejącej, wprowadzając hiperlink do pliku tekstowego zawierającego kod źródłowy HTML. Oto dwa prawidłowe protokoły hiperlinków, których można użyć:

  • Protokół Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Protokół Hypertext Transfer Protocol z ochroną prywatności, który korzysta z szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer) (https://)

   Można użyć bezwzględnego lub względnego adresu URL. Nie można jednak użyć ścieżki pliku.

Uwaga: Jeśli wprowadzisz adres URL w składniku Web Part edytora zawartości jako link względny, po zapisaniu wpisu link zostanie przekonwertowany na bezwzględny adres URL. Tego rodzaju konwersja automatyczna może być przyczyną problemów w przypadku wdrażania zawartości ze środowiska tymczasowego do produkcyjnego, gdzie bezwzględne adresy URL odwołują się do oryginalnej nazwy serwera. Aby rozwiązać ten problem z automatyczną konwersją, należy edytować składnik Web Part edytora zawartości na serwerze produkcyjnym i ręcznie zaktualizować adresy URL.

Ważne: Jeśli właściwość Łącze zawartości jest linkiem do pliku znajdującego się poza witryną, a w witrynie nie jest włączony dostęp użytkowników anonimowych, nie można uzyskać dostępu do pliku. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem witryny.

Początek strony

Łączenie zawartości edytowanej i połączonej

Zawartość edytowaną i połączoną możesz połączyć w celu udostępnienia informacji podstawowych i dodatkowych. Na przykład możesz udostępnić komunikat o błędzie jako informacje dodatkowe w edytowanej zawartości na wypadek, gdyby informacje z zawartości połączonej lub podstawowej były niedostępne. Gdy łączysz zarówno zawartość edytowaną, jak i połączoną, zawartość połączona zawsze jest używana w pierwszej kolejności. Jeśli zawartość połączona nie jest dostępna, zostanie użyta zawartość edytowana.

Początek strony

Właściwości niestandardowe składnika Web Part edytora zawartości

Poniżej przedstawiono właściwości niestandardowe składnika Web Part edytora zawartości.

Uwaga: Żadnej z tych właściwości niestandardowych nie można wyświetlać ani edytować w widoku osobistym.

Właściwość

Opis

Edytor tekstów sformatowanych

Służy do wprowadzania sformatowanego tekstu, tabel, hiperlinków i obrazów. Znajomość składni języka HTML nie jest wymagana.

Edytor źródła

Służy do wprowadzania kodu źródłowego HTML do prostego edytora tekstów. Wymagana jest znajomość składni języka HTML.

Łącze zawartości

Służy do wprowadzania hiperlinku do pliku tekstowego zawierającego kod źródłowy HTML. Oto dwa prawidłowe protokoły hiperlinków, których można użyć:

 • Protokół Hypertext Transfer Protocol (http://)

 • Protokół Hypertext Transfer Protocol z ochroną prywatności, który korzysta z szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer) (https://)

Można użyć bezwzględnego lub względnego adresu URL. Nie można jednak użyć ścieżki pliku.

Ważne: Jeśli właściwość Łącze zawartości jest linkiem do pliku znajdującego się poza witryną, a w witrynie nie jest włączony dostęp użytkowników anonimowych, nie można uzyskać dostępu do pliku. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem witryny.

Początek strony

Wspólne właściwości składników Web Part

Wszystkie składniki Web Part mają pewien zestaw właściwości wspólnych wpływających na ich wygląd, układ i inne zaawansowane cechy.

Uwaga:  Właściwości wspólne składników Web Part wyświetlane w okienku narzędzi mogą być inne niż opisane w niniejszej sekcji z kilku powodów:

 • Do wyświetlania sekcji Zaawansowane w okienku narzędzi potrzebne są odpowiednie uprawnienia.

 • Deweloper określonego składnika Web Part mógł postanowić, że nie będzie udostępniać do wyświetlania pewnych właściwości wspólnych albo że utworzy i udostępni do wyświetlania właściwości dodatkowe, których nie w sekcjach Wygląd, Układ i Zaawansowane w okienku narzędzi.

 • Niektóre uprawnienia i ustawienia właściwości mogą powodować wyłączenie lub ukrycie właściwości składnika Web Part.

Wygląd

Właściwość

Opis

Tytuł

Określa tytuł składnika Web Part wyświetlany na pasku tytułu składnika Web Part.

Wysokość

Określa wysokość składnika Web Part.

Szerokość

Określa szerokość składnika Web Part.

Stan elementów wykończeniowych

Określa, czy gdy użytkownik otwiera stronę składników Web Part, na stronie jest wyświetlany cały składnik Web Part. Domyślnie stan elementów wykończeniowych ma wartość Normalny i jest wyświetlany cały składnik Web Part. Gdy stan ma wartość Zminimalizowany, jest wyświetlany tylko pasek tytułu.

Typ elementów wykończeniowych

Umożliwia określenie, czy mają być wyświetlane pasek tytułu i obramowanie ramki składnika Web Part.

Układ

Właściwość

Opis

Ukryty

Określa, czy gdy użytkownik otwiera stronę składników Web Part, składnik Web Part jest widoczny. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, składnik Web Part jest widoczny tylko podczas projektowania strony i ma dodany do tytułu sufiks (Ukryty).

Składnik Web Part można ukryć, jeśli ma dostarczać dane do innego składnika za pomocą połączenia między składnikami, ale nie trzeba go wyświetlać.

Kierunek

Określa kierunek tekstu w zawartości składnika Web Part. Na przykład język arabski jest językiem z zapisem od prawej do lewej, a język polski i większość języków europejskich to języki z zapisem od lewej do prawej. To ustawienie może nie być dostępne dla wszystkich typów składników Web Part.

Strefa

Określa strefę na stronie składników Web Part, w której znajduje się składnik Web Part.

Uwaga: Strefy ze strony składników Web Part nie są widoczne w polu listy, jeśli użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania strefy.

Indeks strefy

Umożliwia określenie położenia składnika Web Part w strefie, gdy strefa zawiera więcej niż jeden składnik.

Aby określić kolejność, w polu tekstowym należy wpisać dodatnią liczbę całkowitą.

Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od góry do dołu, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany u góry strefy. Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od lewej do prawej są uporządkowane od lewej do prawej, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany w strefie z lewej strony.

Na przykład po dodaniu pierwszego składnika Web Part do pustej strefy, w której składniki są uporządkowane od góry do dołu, Indeks strefy dla tego składnika wynosi 0. Po dodaniu drugiego składnika Web Part u dołu strefy, Indeks strefy tego drugiego składnika wynosi 1. Aby przenieść drugi składnik na szczyt strefy, wpisz dla niego wartość 0, a dla pierwszego wartość 1.

Uwaga: Każdy składnik Web Part w strefie musi mieć unikatową wartość Indeks strefy. Dlatego zmiana wartości Indeks strefy dla bieżącego składnika Web Part może także powodować zmianę wartości Indeks strefy dla innych składników Web Part w strefie.

Zaawansowane

Właściwość

Opis

Zezwalaj na minimalizowanie

Umożliwia określenie, czy składnik Web Part można minimalizować.

Zezwalaj na zamykanie

Określa, czy składnik Web Part może być usuwany ze strony składników Web Part.

Zezwalaj na ukrywanie

Określa, czy składnik Web Part można ukrywać.

Zezwalaj na zmianę strefy

Określa, czy składnik Web Part można przenosić do innej strefy.

Zezwalaj na połączenia

Umożliwia określenie, czy składnik Web Part może uczestniczyć w połączeniach z innymi składnikami Web Part.

Zezwalaj na edytowanie w widoku osobistym

Umożliwia określenie, czy można modyfikować właściwości składnika Web Part w widoku osobistym.

Tryb eksportu

Umożliwia określenie poziomu danych, których eksport jest dozwolony dla tego składnika Web Part.

Adres URL tytułu

Określa adres URL pliku zawierającego dodatkowe informacje na temat składnika Web Part. Plik ten jest wyświetlany w osobnym oknie przeglądarki po kliknięciu tytułu składnika Web Part.

Opis

Określa etykietkę ekranową wyświetlaną po ustawieniu wskaźnika myszy na tytule lub ikonie składnika Web Part. Wartość tej właściwości jest używana podczas wyszukiwania składników Web Part przy użyciu polecenia Szukaj z menu Znajdowanie składników Web Part w okienku narzędzi w następujących galeriach składników Web Part: Witryna, Serwer wirtualny i Strona składników Web Part.

Adres URL Pomocy

Określa położenie pliku zawierającego informacje Pomocy na temat składnika Web Part. Po kliknięciu polecenia Pomoc w menu składnika Web Part informacje Pomocy są wyświetlane w osobnym oknie przeglądarki.

Tryb pomocy

Umożliwia określenie sposobu wyświetlania zawartości Pomocy dla składnika Web Part w przeglądarce.

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Modalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik musi zamknąć okno przed powrotem do strony sieci Web.

 • Niemodalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik nie musi zamykać okna przed powrotem do strony sieci Web. To jest wartość domyślna.

 • Przechodzenie Otwiera stronę sieci Web w bieżącym oknie przeglądarki.

Uwaga: Mimo że niestandardowe składniki Web Part platformy Microsoft ASP.NET obsługują tę właściwość, domyślnie tematy Pomocy programu Windows SharePoint Services 3.0 są otwierane tylko w osobnym oknie przeglądarki.

Adres URL obrazu ikony wykazu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany jako ikona składnika Web Part na liście składników Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Adres URL obrazu ikony tytułu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany na pasku tytułu składnika Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Komunikat o błędzie importu

Umożliwia określenie komunikatu wyświetlanego w razie wystąpienia problemu podczas importowania składnika Web Part.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×