Share schedule and task details with a Visio Gantt chart

Share schedule and task details with a Visio Gantt chart

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

A Gantt chart helps you schedule your project tasks and then helps you track your progress. To communicate detailed task and schedule information to managers or other team members, you can create a Gantt chart in Microsoft Visio. You can also use a Gantt chart to manage the project's schedule at the task level.

Set up a Gantt chart

 1. In the Categories list, click the Schedule category.

 2. Kliknij pozycję Wykres Gantta, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 3. W oknie dialogowym Opcje wykresu Gantta skonfiguruj daty dla skali czasu:

  • Kliknij kartę Data, a następnie wybierz odpowiednie opcje.
   Opcja Jednostki główne oznacza najdłuższe jednostki czasu (takie jak lata i miesiące), których można użyć w wykresie, a opcja Jednostki pomocnicze oznacza najmniejsze jednostki (takie jak dni i godziny).

  • Na karcie Formatowanie kliknij kształty i etykiety, których chcesz użyć dla pasków zadań, punktów kontrolnych i pasków sumarycznych, a następnie kliknij przycisk OK.
   Jeśli nie wiesz, które formatowanie zastosować, po prostu zaakceptuj ustawienia domyślne. Formatowanie można zmienić później.

Dodawanie danych do wykresu Gantta

Zadania

Każde zadanie na wykresie Gantta zajmuje jeden wiersz ramki wykresu. Po wpisaniu nazw zadań w komórkach kolumny Nazwa zadania czas trwania zadań jest przedstawiany na paskach zadań w obszarze poniżej skali czasu.

Cel

Czynność

Zmiana nazwy zadania

 • Kliknij komórkę w kolumnie Nazwa zadania zawierającą zadanie, a następnie wpisz nową nazwę.

Ustawienie lub zmiana czasu trwania zadania

 • W ramce wykresu Gantta kliknij komórkę zawierającą datę lub czas trwania, które chcesz zmienić, a następnie wpisz nowe informacje.

Czas trwania wpisz w następującej postaci:

 • 1g. dla jednej godziny

 • 1d. dla jednego dnia

 • 1t. dla jednego tygodnia

 • 1m. dla jednego miesiąca

Dodanie nowych wierszy zadań

 • Przeciągnij kształt Wiersz z okna Kształty i upuść go w miejscu wykresu, w którym chcesz umieścić nowy wiersz.

Dodanie do zadań wskaźników procentu wykonania

 1. Zaznacz kolumnę po lewej stronie miejsca, w którym chcesz umieścić kolumnę procentu wykonania.

 2. Na karcie Wykres Gantta w grupie Kolumny kliknij pozycję Wstawianie.

 3. W obszarze Typ kolumny kliknij opcję Procent wykonania, a następnie kliknij przycisk OK.

W miarę postępów prac nad zadaniem wpisuj procent realizacji zadania w nowej kolumnie. Wskaźnik procentu wykonania zostanie wyświetlony na pasku zadania.

Usunięcie zadania

 • Zaznacz dowolną komórkę w wierszu reprezentującym zadanie, które chcesz usunąć, a następnie na karcie Wykres Gantta w grupie Zadania kliknij przycisk Usuń.

Punkty kontrolne

Punkty kontrolne reprezentują znaczące zdarzenia w harmonogramie, a nie zadania, więc ich czas trwania należy ustawić na zero.

Cel

Czynność

Dodanie nowego punktu kontrolnego

 1. Przeciągnij kształt Punkt kontrolny z okna Kształty i upuść go w miejscu wykresu, w którym chcesz utworzyć nowy wiersz punktu kontrolnego.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę w kolumnie Rozpoczęcie w wierszu odpowiadającym punktowi kontrolnemu, a następnie kliknij polecenie Edytuj datę w menu skrótów.

 3. Ustaw datę i kliknij przycisk OK. Data w kolumnie Zakończenie zostanie dopasowana do daty w kolumnie Rozpoczęcie, natomiast wartość Czas trwania zostanie ustawiona na zero (0).

Przekonwertowanie istniejącego zadania na punkt kontrolny

 • Wpisz czas trwania zero (0) w kolumnie Czas trwania wiersza odpowiadającego zadaniu, które chcesz przekonwertować na punkt kontrolny.

Zmiana wyglądu znacznika punktu kontrolnego

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy znacznik punktu kontrolnego, a następnie kliknij polecenie Opcje zadania w menu skrótów. Wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Usunięcie punktu kontrolnego

 • Zaznacz dowolną komórkę w wierszu reprezentującym punkt kontrolny, który chcesz usunąć, a następnie na karcie Wykres Gantta w grupie Zadania kliknij przycisk Usuń.

Zadania sumaryczne

Zadania sumaryczne umożliwiają łączenie wielu zadań podrzędnych w ramach jednego zadania nadrzędnego.

Cel

Czynność

Utworzenie zadania podrzędnego dla zadania sumarycznego

Zadanie sumaryczne to normalny wiersz zadania. Podsumowuje ono zadania podrzędne, które są wcięte poniżej tego zadania. Aby utworzyć zadania podrzędne:

 1. Zaznacz komórkę zawierającą nazwę zadania. Aby zaznaczyć wiele zadań, podczas klikania przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT.

 2. Na karcie Wykres Gantta w grupie Zadania kliknij pozycję Wcięcie.

Wcięte zadanie jest zadaniem podrzędnym względem zadania sumarycznego znajdującego się nad nim.

Ustawienie czasu trwania zadania sumarycznego

 1. W wierszu pierwszego zadania podrzędnego kliknij komórkę w kolumnie Rozpoczęcie, a następnie wpisz datę rozpoczęcia tego zadania.

 2. Dla tego samego zadania podrzędnego kliknij komórkę w kolumnie Zakończenie, a następnie wpisz datę zakończenia tego zadania.

 3. Powtórz kroki 1 i 2 dla każdego zadania podrzędnego.

Czas trwania zadania sumarycznego jest wypełniany automatycznie, gdy zostaną wprowadzone informacje o czasie trwania wszystkich zadań podrzędnych.

Podwyższenie poziomu zadania (zmniejszenie wcięcia)

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę zadania, którego poziom chcesz podwyższyć, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Zmniejsz wcięcie.

Zmiana wyglądu paska zadania sumarycznego

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadania sumarycznego, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Opcje zadania w menu skrótów.

 2. W obszarze Paski sumaryczne zaznacz odpowiednie symbole dla początku i końca pasków, a następnie kliknij przycisk OK.

Zależności (zadania połączone)

Uzależnienie jednego z zadań na wykresie Gantta od innego zadania spowoduje połączenie pasków tych zadań za pomocą strzałki. Od tej chwili zmiana daty lub czasu trwania zadania, od którego zależy inne zadanie, spowoduje również zmianę dat zadania podrzędnego.

Cel

Czynność

Ustawienie zależności między zadaniami

 1. Zaznacz komórki z nazwami zadań i punktów kontrolnych, które chcesz połączyć. Aby zaznaczyć wiele zadań, podczas zaznaczania przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL.

 2. Na karcie Wykres Gantta w grupie Zadania kliknij pozycję Połącz.

Usunięcie zależności między zadaniami

 1. Zaznacz zadania, których zależności chcesz usunąć, klikając komórki zawierające nazwy zadań. Aby zaznaczyć wiele zadań, podczas zaznaczania przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL.

 2. Na karcie Wykres Gantta w grupie Zadania kliknij pozycję Rozłącz.

Zmiana stylu strzałek zależności

 • Po otwarciu wykresu Gantta kliknij prawym przyciskiem myszy stronę rysunku, a następnie kliknij pozycję Łączniki typu S.

Dodawanie kolumn

Cel

Czynność

Zmiana nazwy istniejącej kolumny

 • Kliknij nagłówek kolumny, której nazwę chcesz zmienić, a następnie wpisz nową nazwę.

Dodanie nowej, wstępnie zaprojektowanej kolumny danych

 1. Zaznacz nagłówek kolumny po lewej stronie miejsca, w którym chcesz wstawić nową kolumnę.

 2. Na karcie Wykres Gantta w grupie Kolumny kliknij pozycję Wstawianie.

 3. Na liście Typ kolumny kliknij nazwę kolumny odpowiadającej typowi danych, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodanie nowej, zaprojektowanej przez użytkownika kolumny danych

 1. Zaznacz nagłówek kolumny po lewej stronie miejsca, w którym chcesz wstawić nową kolumnę.

 2. Na karcie Wykres Gantta w grupie Kolumny kliknij pozycję Wstawianie.

 3. Na liście Typ kolumny kliknij jedną ze zdefiniowanych przez użytkownika kolumn odpowiadającą docelowemu formatowi danych (na przykład Liczba dziesiętna zdefiniowana przez użytkownika, Tekst zdefiniowany przez użytkownika lub Czas zdefiniowany przez użytkownika), a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Wpisz nową nazwę kolumny.

Uwaga: Aby dodać więcej niż jedną kolumnę tekstu, za każdym razem wybierz inną zdefiniowaną przez użytkownika opcję tekstu. Wybierz na przykład wartość Tekst zdefiniowany przez użytkownika 1 dla pierwszej kolumny, Tekst zdefiniowany przez użytkownika 2 dla drugiej kolumny itd.

Usunięcie (ukrycie) kolumny danych

 • Zaznacz nagłówek kolumny, którą chcesz usunąć (ukryć).

 • Na karcie Wykres Gantta w grupie Kolumny kliknij pozycję Ukryj.

Uwaga: Dane z usuwanej (ukrywanej) kolumny wykresu zostaną zachowane w pliku. Aby ponownie wyświetlić kolumnę, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie kliknąć polecenie Wstaw kolumnę. Z listy należy wybrać kolumnę, która ma zostać ponownie pokazana, a następnie kliknąć przycisk OK.

Przeniesienie kolumny danych

 1. Kliknij nagłówek kolumny, którą chcesz przenieść.

 2. Przeciągnij kolumnę w nowe położenie.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść kolumnę w lewo w stosunku do innej kolumny, ustaw punkt środkowy przenoszonej kolumny na lewo od punktu środkowego innej kolumny.

  • Aby przenieść kolumnę w prawo w stosunku do innej kolumny, ustaw punkt środkowy przenoszonej kolumny na prawo od punktu środkowego innej kolumny.

  • Aby przenieść kolumnę w prawo w stosunku do obszaru skali czasu, ustaw punkt środkowy przenoszonej kolumny na prawo od punktu środkowego obszaru skali czasu.

Skala czasu

Skala czasu składa się z głównych i pomocniczych jednostek czasu i rozciąga się od daty rozpoczęcia projektu do jego daty zakończenia. Można definiować jednostki czasu dla skali czasu, daty rozpoczęcia i zakończenia oraz dni traktowane jako wolne.

Cel

Czynność

Zmiana daty rozpoczęcia i/lub zakończenia

 1. Na karcie Wykres Gantta w grupie Zarządzanie kliknij pozycję Opcje wykresu.

 2. W oknie dialogowym Opcje wykresu Gantta w obszarze Zakres skali czasu ustaw zakres dat.

Zmiana jednostek czasu

 1. Na karcie Wykres Gantta w grupie Zarządzanie kliknij pozycję Opcje wykresu.

 2. W oknie dialogowym Opcje wykresu Gantta w obszarze Jednostki czasu zaznacz wybrane wartości dla opcji Jednostki główne i Jednostki pomocnicze, a następnie kliknij przycisk OK.

Ustawienie dni wolnych

 1. Na karcie Wykres Gantta w grupie Zarządzanie kliknij pozycję Konfiguruj czas pracy.

 2. W oknie dialogowym Konfigurowanie czasu pracy zaznacz wybrane opcje dla pozycji Dni robocze i Godziny pracy, a następnie kliknij przycisk OK.

Przewinięcie do określonego zadania lub punktu kontrolnego

 1. Zaznacz zadanie lub punkt kontrolny, do którego chcesz przewinąć widok, klikając komórkę zawierającą nazwę zadania.

 2. Na karcie Wykres Gantta w grupie nawigacji kliknij pozycję Przewiń do zadania.

Przewinięcie do określonej daty

 • Aby przewinąć do końca skali czasu, na karcie Wykres Gantta w grupie Nawigacja kliknij pozycjęPrzejdź do zakończenia.

 • Aby przewinąć o jedną jednostkę pomocniczą w lewo, na karcie Wykres Gantta w grupie Nawigacja kliknij pozycjęNastępny.

 • Aby przewinąć o jedną jednostkę pomocniczą w prawo, na karcie Wykres Gantta w grupie Nawigacja kliknij pozycjęPoprzedni.

 • Aby przewinąć do początku skali czasu, na karcie Wykres Gantta w grupie Nawigacja kliknij pozycjęPrzejdź na początek.

Zmiana szerokości obszaru skali czasu

 1. Zaznacz kolumnę skali czasu.

 2. Przeciągnij w lewo lub w prawo uchwyt zaznaczenia umieszczony po prawej stronie kolumny, nadając obszarowi odpowiednią szerokość.

Wyświetlenie większej liczby jednostek czasu

 1. Kliknij linię ciągłą otaczającą ramkę wykresu Gantta, aby zaznaczyć tę ramkę.

 2. Przeciągnij w prawo uchwyt zaznaczenia umieszczony w prawej środkowej części ramki.

Uwaga: Rozszerzenie skali czasu w celu wyświetlenia większej liczby jednostek czasu powoduje również zmianę daty zakończenia skojarzonej z projektem.

Co chcesz zrobić?

Use a Gantt chart as a communication tool

Set up a Gantt chart

Add data to a Gantt chart

Print a large Gantt chart

Use a Gantt chart as a communication tool

In a Gantt chart, graphical elements such as bars and arrows represent tasks and the dependencies between them so you can track how the changes in one task affect the others.

You can also group several subordinate tasks under one summary task and add descriptions, required resources, and completion percentages to each task.

Tasks are displayed as bars on a timescale.

Wykres Gantta z paskami zadań

You can quickly produce a visually appealing annotated schedule for a presentation by applying a color scheme and adding text labels to a Gantt chart.

If you start a schedule for a complex project as a Visio Gantt chart, you can easily export the schedule data to Microsoft Project 2010, and then use Project to plan and manage the project in detail.

Product

Use when

Visio

 • You want to prepare a visually appealing annotated schedule for a presentation.

 • You want to define the basic tasks in a schedule in the early stages of a project.

 • Your schedule includes fewer than 30 tasks.

Project

 • You want to use a full-featured project management tool for planning and scheduling a project.

 • Your schedule includes dozens of tasks.

 • You need to assign multiple resources to tasks or connect schedules for different projects.

Top of Page

Set up a Gantt chart

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Nowe.

 2. Under Choose a Template, click Schedule, and then double-click Gantt Chart.

 3. In the Gantt Chart Options dialog box, set up the dates for the timescale. You can also choose how you want to format the task bars, milestones, and other chart elements:

  • Click the Date tab, and then choose the options that you want.

   Uwaga: Major units are the longest unit of time (such as years or months) that you want to use in the chart, and Minor units are the smallest (such as days or hours).

  • On the Format tab, click the shapes and labels that you want to use on the task bars, milestones, and summary bars, and then click OK.
   Okno dialogowe Opcje wykresu Gantta

Uwaga:  If you aren't sure what formatting to choose, just accept the default choices. You can change the formatting later.

A chart frame up close

After you set up a Gantt chart, a generic chart frame appears.

The frame is like a blank canvas on which you can paint the details of your schedule:

 • In the Task Name column, click a cell, and then type to replace the generic text with a specific task name. You can add more tasks as your project progresses.

 • Initially, the dates in the Start and Finish columns reflect the start date that you specified for the project. To change the date, click a cell, and then type.

 • The Duration column updates automatically as you type new start and finish dates. You can also type one of the dates and the duration to indicate the length of a task.

 • In the Timescale (the area labeled 2000 with months shown below), Major units are on top, and Minor units are on the bottom. The timescale starts and ends with the start and finish dates that you specified. As you add task start and end dates or durations, task bars appear in the area below the timescale, and the area expands.

Porada: To record additional data about each task, you can add more columns. For example, you can add a Resource column so your Gantt chart reflects who is responsible for each task.

Top of Page

Dodawanie danych do wykresu Gantta

You can fill the frame with data that reflects the details of your project schedule. You can add and refine the following schedule elements:

Tasks

Milestones

Summary tasks

Dependencies (Linked tasks)

Data columns

Timescale

Zadania

Wykres Gantta z paskami zadań

Każde zadanie na wykresie Gantta zajmuje jeden wiersz ramki wykresu. Po wpisaniu nazw zadań w komórkach kolumny Nazwa zadania czas trwania zadań jest przedstawiany na paskach zadań w obszarze poniżej skali czasu.

Cel

Czynność

Zmiana nazwy zadania

 • Kliknij komórkę w kolumnie Nazwa zadania zawierającą zadanie, a następnie wpisz nową nazwę.

Ustawienie lub zmiana czasu trwania zadania

 • W ramce wykresu Gantta kliknij komórkę zawierającą datę lub czas trwania, które chcesz zmienić, a następnie wpisz nowe informacje.

Uwaga: Czas trwania wpisz w następującej postaci:

 • 1g. dla jednej godziny

 • 1d. dla jednego dnia

 • 1t. dla jednego tygodnia

 • 1m. dla jednego miesiąca

Add new tasks at the bottom of the Gantt chart

 • Select the Gantt chart frame by clicking the solid line that surrounds the chart. To create a new task row, on the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click New.
  Grupa Zadania

Add a new task between two existing tasks

 • Select any cell in the row that you want a new task row to appear above, and then on the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click New.
  Grupa Zadania

Dodanie do zadań wskaźników procentu wykonania

 1. Select the shaded portion at the top of the column to the left of where you want a percent complete column to appear, and then on the Gantt Chart tab, in the Columns group, click Insert.
  Grupa Kolumny

 2. W obszarze Typ kolumny kliknij opcję Procent wykonania, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W miarę postępów prac nad zadaniem wpisuj procent realizacji zadania w nowej kolumnie. Wskaźnik procentu wykonania zostanie wyświetlony na pasku zadania.

Usunięcie zadania

 • Select any cell in the row that represents the task you want to delete, and then on the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Delete.
  Grupa Zadania

Punkty kontrolne

Punkt kontrolny na wykresie Gantta

Punkty kontrolne reprezentują znaczące zdarzenia w harmonogramie, a nie zadania, więc ich czas trwania należy ustawić na zero.

Cel

Czynność

Dodanie nowego punktu kontrolnego

 1. Drag a Milestone shape from the Gantt Chart Shapes stencil onto the Gantt chart frame, and drop it between the cells containing the task names for the tasks that you want the milestone to follow and precede.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę w kolumnie Rozpoczęcie w wierszu odpowiadającym punktowi kontrolnemu, a następnie kliknij polecenie Edytuj datę w menu skrótów.

 3. Type the date that you want, and then click OK. The date in the Finish column changes to match the date in the Start column, and the Duration is set to zero (0).

Przekonwertowanie istniejącego zadania na punkt kontrolny

 • Wpisz czas trwania zero (0) w kolumnie Czas trwania wiersza odpowiadającego zadaniu, które chcesz przekonwertować na punkt kontrolny.

Zmiana wyglądu znacznika punktu kontrolnego

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy znacznik punktu kontrolnego, a następnie kliknij polecenie Opcje zadania w menu skrótów. Wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Usunięcie punktu kontrolnego

 • Select any cell in the row that represents the milestone that you want to delete, and then on the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Delete.
  Grupa Zadania

Zadania sumaryczne

Wykres Gantta z zadaniami sumarycznymi i podrzędnymi

Zadania sumaryczne umożliwiają łączenie wielu zadań podrzędnych w ramach jednego zadania nadrzędnego.

Cel

Czynność

Create a summary task with subordinate tasks

 1. Add a summary task and subordinate tasks or milestones to the Gantt chart.

 2. To select a subordinate task, select a cell containing the task name. To select multiple tasks, hold down SHIFT while you click.

 3. On the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Indent.
  Grupa Zadania

Ustawienie czasu trwania zadania sumarycznego

 1. W wierszu pierwszego zadania podrzędnego kliknij komórkę w kolumnie Rozpoczęcie, a następnie wpisz datę rozpoczęcia tego zadania.

 2. Dla tego samego zadania podrzędnego kliknij komórkę w kolumnie Zakończenie, a następnie wpisz datę zakończenia tego zadania.

 3. Powtórz kroki 1 i 2 dla każdego zadania podrzędnego.

Uwaga: Czas trwania zadania sumarycznego jest wypełniany automatycznie, gdy zostaną wprowadzone informacje o czasie trwania wszystkich zadań podrzędnych.

Demote (Indent) a task

 • Select the name of the task that you want to demote, and then on the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Indent.
  Grupa Zadania

Podwyższenie poziomu zadania (zmniejszenie wcięcia)

 • Right-click the name of the task that you want to promote, and then on the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Oudent.
  Grupa Zadania

Zmiana wyglądu paska zadania sumarycznego

 1. Right-click the task bar of a summary task that you want to change, and then click Task Options on the shortcut menu.

 2. W obszarze Paski sumaryczne zaznacz odpowiednie symbole dla początku i końca pasków, a następnie kliknij przycisk OK.

Zależności (zadania połączone)

Punkt kontrolny na wykresie Gantta

Uzależnienie jednego z zadań na wykresie Gantta od innego zadania spowoduje połączenie pasków tych zadań za pomocą strzałki. Od tej chwili zmiana daty lub czasu trwania zadania, od którego zależy inne zadanie, spowoduje również zmianę dat zadania podrzędnego.

Cel

Czynność

Ustawienie zależności między zadaniami

 1. Select the tasks and milestones between which you want to set dependencies by clicking in the cells containing the task names. To select multiple tasks, hold down SHIFT while you select.

 2. On the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Link.
  Grupa Zadania

Usunięcie zależności między zadaniami

 1. Select the tasks with dependencies that you want to break by clicking in the cells containing the task names. To select multiple tasks, hold down SHIFT while you select.

 2. On the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Unlink.
  Grupa Zadania

Zmiana stylu strzałek zależności

 • Po otwarciu wykresu Gantta kliknij prawym przyciskiem myszy stronę rysunku, a następnie kliknij pozycję Łączniki typu S.

Data columns

A project schedule is built from task-specific data. The accumulation of task start dates and durations determines the finish date for the project. In a Visio Gantt chart, you store task data in data columns.

If you want to record and display additional task data in a Gantt chart, you can add new columns. For example, you may want to add a column for task notes in which you can describe complex or unique tasks, a column for resources to list the people responsible for completing each task, or a column for percent complete to track what percentage of each task is completed.


Wykres Gantta z paskami zadań

By default, when you create a new Gantt chart, the chart contains Task Name, Start, Finish, and Duration columns. You can rearrange the existing columns, add new columns, and delete columns that you no longer need.

Cel

Czynność

Zmiana nazwy istniejącej kolumny

 • Kliknij nagłówek kolumny, której nazwę chcesz zmienić, a następnie wpisz nową nazwę.

Dodanie nowej, wstępnie zaprojektowanej kolumny danych

 1. Zaznacz nagłówek kolumny po lewej stronie miejsca, w którym chcesz wstawić nową kolumnę.

 2. On the Gantt Chart tab, in the Columns group, click Insert.
  Grupa Kolumny

 3. Na liście Typ kolumny kliknij nazwę kolumny odpowiadającej typowi danych, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodanie nowej, zaprojektowanej przez użytkownika kolumny danych

 1. Zaznacz nagłówek kolumny po lewej stronie miejsca, w którym chcesz wstawić nową kolumnę.

 2. On the Gantt Chart tab, in the Columns group, click Insert.
  Grupa Kolumny

 3. Na liście Typ kolumny kliknij jedną ze zdefiniowanych przez użytkownika kolumn odpowiadającą docelowemu formatowi danych (na przykład Liczba dziesiętna zdefiniowana przez użytkownika, Tekst zdefiniowany przez użytkownika lub Czas zdefiniowany przez użytkownika), a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Wpisz nową nazwę kolumny.

Uwaga: Aby dodać więcej niż jedną kolumnę tekstu, za każdym razem wybierz inną zdefiniowaną przez użytkownika opcję tekstu. Wybierz na przykład wartość Tekst zdefiniowany przez użytkownika 1 dla pierwszej kolumny, Tekst zdefiniowany przez użytkownika 2 dla drugiej kolumny itd.

Usunięcie (ukrycie) kolumny danych

 • Zaznacz nagłówek kolumny, którą chcesz usunąć (ukryć).

 • On the Gantt Chart tab, in the Columns group, click Hide.
  Grupa Kolumny

Uwaga: Dane z usuwanej (ukrywanej) kolumny wykresu zostaną zachowane w pliku. Aby ponownie wyświetlić kolumnę, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie kliknąć polecenie Wstaw kolumnę. Z listy należy wybrać kolumnę, która ma zostać ponownie pokazana, a następnie kliknąć przycisk OK.

Przeniesienie kolumny danych

 1. Kliknij nagłówek kolumny, którą chcesz przenieść.

 2. Przeciągnij kolumnę w nowe położenie.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść kolumnę w lewo w stosunku do innej kolumny, ustaw punkt środkowy przenoszonej kolumny na lewo od punktu środkowego innej kolumny.

  • Aby przenieść kolumnę w prawo w stosunku do innej kolumny, ustaw punkt środkowy przenoszonej kolumny na prawo od punktu środkowego innej kolumny.

  • Aby przenieść kolumnę w prawo w stosunku do obszaru skali czasu, ustaw punkt środkowy przenoszonej kolumny na prawo od punktu środkowego obszaru skali czasu.

Uwaga: If the timescale region is long, you may have to zoom out to move the column past the region's midpoint. To zoom out, on the View menu, point to Zoom, and then click the zoom level that you want.

Skala czasu

Skala czasu składa się z głównych i pomocniczych jednostek czasu i rozciąga się od daty rozpoczęcia projektu do jego daty zakończenia. Można definiować jednostki czasu dla skali czasu, daty rozpoczęcia i zakończenia oraz dni traktowane jako wolne.

Wykres Gantta z paskami zadań

You can scroll to a particular date or task on the timescale, and you can change the width of the timescale region and display more dates.

Cel

Czynność

Zmiana daty rozpoczęcia i/lub zakończenia

 1. On the Gantt Chart tab, in the Manage group, click Chart Options.
  Grupa Zarządzanie

 2. In the Gantt Chart Options dialog box, under Timescale range, change the click the date that you want to change.

Zmiana jednostek czasu

 1. On the Gantt Chart tab, in the Manage group, click Chart Options.
  Grupa Zarządzanie

 2. W oknie dialogowym Opcje wykresu Gantta w obszarze Jednostki czasu zaznacz wybrane wartości dla opcji Jednostki główne i Jednostki pomocnicze, a następnie kliknij przycisk OK.

Ustawienie dni wolnych

 1. On the Gantt Chart tab, in the Manage group, click Configure Working Time.
  Grupa Zarządzanie

 2. W oknie dialogowym Konfigurowanie czasu pracy zaznacz wybrane opcje dla pozycji Dni robocze i Godziny pracy, a następnie kliknij przycisk OK.

Przewinięcie do określonego zadania lub punktu kontrolnego

 1. Zaznacz zadanie lub punkt kontrolny, do którego chcesz przewinąć widok, klikając komórkę zawierającą nazwę zadania.

 2. On the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Scroll To Task.
  Grupa Nawigacja

Przewinięcie do określonej daty

 • Aby przewinąć do końca skali czasu, na karcie Wykres Gantta w grupie Nawigacja kliknij pozycjęPrzejdź do zakończenia.

 • Aby przewinąć o jedną jednostkę pomocniczą w lewo, na karcie Wykres Gantta w grupie Nawigacja kliknij pozycjęNastępny.

 • Aby przewinąć o jedną jednostkę pomocniczą w prawo, na karcie Wykres Gantta w grupie Nawigacja kliknij pozycjęPoprzedni.

 • To scroll to the beginning of the timescale, on the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Go to Start.
  Grupa Nawigacja

Zmiana szerokości obszaru skali czasu

 1. Click once in the gray area at the top of the timescale region, and then click again to select the timescale column.

 2. Drag the blue selection handle on the right side of the column in either direction until the region is the width that you want.

Wyświetlenie większej liczby jednostek czasu

 1. Kliknij linię ciągłą otaczającą ramkę wykresu Gantta, aby zaznaczyć tę ramkę.

 2. Drag the blue selection handle at the right-center of the frame toward the right.

Uwaga: Rozszerzenie skali czasu w celu wyświetlenia większej liczby jednostek czasu powoduje również zmianę daty zakończenia skojarzonej z projektem.

Top of Page

Print a large Gantt chart

Unless you are creating a schedule for a small project, your Gantt chart is likely to extend beyond the boundaries of one standard printer page. The following table describes some printing problems that you may encounter and steps that you can take before you print that will help you get the results that you expect.

Problem

Solution

Czynność

Only part of the Gantt chart is printed.

Make sure the whole chart fits on a drawing page.

 1. On the Design tab, in the Page Setup group, click Page Setup dialog box launcher.

 2. In the Page Setup dialog box, click the Page Size tab, under Print zoom, select Fit to.

 3. Next to Fit to, type “1” in the sheet(s) across box and type “1” in the sheet(s) down box.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

The printed page and drawing page orientations are not the same.

Change the printer page orientation.

 • On the Design tab, in the Page Setup group, click Orientation, and then click the orientation that you want.

You don't know how many pages the chart will be printed across.

Preview how the drawing will be printed before you print it.

 • On the File tab, click Print, and then click Print Preview.

You don't know where the page breaks will occur.

Turn on page breaks to see how many pages the chart will tile across.

 • On the View tab, in the Show group, select Page Breaks. Gray lines on the chart indicate where the page breaks will occur.

The breaks between the printed pages occur at awkward positions.

Change the margin settings to control the overlap between pages. The larger the margins, the larger the overlap between pages.

 1. On the Design tab, in the Page Setup group, click Page Setup dialog box launcher.

 2. On the Print Setup tab, under Printer paper, click Setup.

 3. Type the margin settings that you want, and then click OK two times.

Top of Page

Co chcesz zrobić?

Use a Gantt chart as a communication tool

Set up a Gantt chart

Add data to a Gantt chart

Print a large Gantt chart

Use a Gantt chart as a communication tool

In a Gantt chart, graphical elements such as bars and arrows represent tasks and the dependencies between them so you can track how the changes in one task affect the others.

You can also group several subordinate tasks under one summary task and add descriptions, required resources, and completion percentages to each task.

Tasks are displayed as bars on a timescale.

Przykład wykresu Gantta

You can quickly produce a visually appealing annotated schedule for a presentation by applying a color scheme and adding text labels to a Gantt chart.

If you start a schedule for a complex project as a Visio Gantt chart, you can easily export the schedule data to Microsoft Office Project, and then use Office Project to plan and manage the project in detail. For more information about exporting Gantt charts from Office Visio, see Help in Microsoft Office Visio.

Product

Use when

Office Visio

 • You want to prepare a visually appealing annotated schedule for a presentation.

 • You want to define the basic tasks in a schedule in the early stages of a project.

 • Your schedule includes fewer than 30 tasks.

Office Project

 • You want to use a full-featured project management tool for planning and scheduling a project.

 • Your schedule includes dozens of tasks.

 • You need to assign multiple resources to tasks or connect schedules for different projects.

Top of Page

Set up a Gantt chart

First set up the basic chart frame and the dates for the timescale. You can also choose how you want to format the task bars, milestones, and other chart elements.

Later you can change the dates, add or delete tasks and milestones, and create dependencies between tasks. You can also apply a color scheme and add a title and legend.

 1. In Visio, on the File menu, point to New, point to Schedule, and then click Gantt Chart.

 2. Click the Date tab, and then choose the options that you want.

  Major units are the longest unit of time (such as years or months) that you want to use in the chart, and Minor units are the smallest (such as days or hours).

 3. On the Format tab, click the shapes and labels that you want to use on the task bars, milestones, and summary bars, and then click OK.

If you aren't sure what formatting to choose, just accept the default choices. You can change the formatting later.

A chart frame up close

After you set up a Gantt chart, a generic chart frame appears.

The frame is like a blank canvas on which you can paint the details of your schedule:

 • In the Task Name column, click a cell, and then type to replace the generic text with a specific task name. You can add more tasks as your project progresses.

 • Initially, the dates in the Start and Finish columns reflect the start date that you specified for the project. To change the date, click a cell, and then type.

 • The Duration column updates automatically as you type new start and finish dates. You can also type one of the dates and the duration to indicate the length of a task.

 • In the Timescale (the area labeled 2000 with months shown below), Major units are on top, and Minor units are on the bottom. The timescale starts and ends with the start and finish dates that you specified. As you add task start and end dates or durations, task bars appear in the area below the timescale, and the area expands.

To record additional data about each task, you can add more columns. For example, you can add a Resource column so your Gantt chart reflects who is responsible for each task.

Top of Page

Dodawanie danych do wykresu Gantta

You can fill the frame with data that reflects the details of your project schedule. You can add and refine the following schedule elements:

Tasks

Milestones

Summary tasks

Dependencies (Linked tasks)

Data columns

Timescale

Zadania

Wykres Gantta z paskami zadań

Każde zadanie na wykresie Gantta zajmuje jeden wiersz ramki wykresu. Po wpisaniu nazw zadań w komórkach kolumny Nazwa zadania czas trwania zadań jest przedstawiany na paskach zadań w obszarze poniżej skali czasu.

Cel

Czynność

Zmiana nazwy zadania

 • Kliknij komórkę w kolumnie Nazwa zadania zawierającą zadanie, a następnie wpisz nową nazwę.

Ustawienie lub zmiana czasu trwania zadania

 • W ramce wykresu Gantta kliknij komórkę zawierającą datę lub czas trwania, które chcesz zmienić, a następnie wpisz nowe informacje.

Czas trwania wpisz w następującej postaci:

 • 1g. dla jednej godziny

 • 1d. dla jednego dnia

 • 1t. dla jednego tygodnia

 • 1m. dla jednego miesiąca

Add new tasks at the bottom of the Gantt chart

 • Select the Gantt chart frame by clicking the solid line that surrounds the chart. To create new task rows, drag the green selection handle at the lower center of the frame.

Add a new task between two existing tasks

 • Right-click any cell in the row that you want a new task row to appear above, and then click New Task on the shortcut menu.

Dodanie do zadań wskaźników procentu wykonania

 1. Right-click the shaded portion at the top of the column to the left of where you want a percent complete column to appear, and then click Insert Column on the shortcut menu.

 2. W obszarze Typ kolumny kliknij opcję Procent wykonania, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W miarę postępów prac nad zadaniem wpisuj procent realizacji zadania w nowej kolumnie. Wskaźnik procentu wykonania zostanie wyświetlony na pasku zadania.

Usunięcie zadania

 • Right-click any cell in the row that represents the task you want to delete, and then click Delete Task on the shortcut menu.

Change the way a task bar looks

 • Right-click the task bar, and then click Task Options on the shortcut menu. From the list, click the options you want, and then click OK.

Punkty kontrolne

Punkt kontrolny na wykresie Gantta

Punkty kontrolne reprezentują znaczące zdarzenia w harmonogramie, a nie zadania, więc ich czas trwania należy ustawić na zero.

Cel

Czynność

Dodanie nowego punktu kontrolnego

 1. Drag a Milestone shape from the Gantt Chart Shapes stencil onto the Gantt chart frame, and drop it between the cells containing the task names for the tasks that you want the milestone to follow and precede.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę w kolumnie Rozpoczęcie w wierszu odpowiadającym punktowi kontrolnemu, a następnie kliknij polecenie Edytuj datę w menu skrótów.

 3. Type the date that you want, and then click OK. The date in the Finish column changes to match the date in the Start column, and the Duration is set to zero (0).

Przekonwertowanie istniejącego zadania na punkt kontrolny

 • Wpisz czas trwania zero (0) w kolumnie Czas trwania wiersza odpowiadającego zadaniu, które chcesz przekonwertować na punkt kontrolny.

Zmiana wyglądu znacznika punktu kontrolnego

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy znacznik punktu kontrolnego, a następnie kliknij polecenie Opcje zadania w menu skrótów. Wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Usunięcie punktu kontrolnego

 • Right-click any cell in the row that represents the milestone that you want to delete, and then click Delete Task on the shortcut menu.

Zadania sumaryczne

Wykres Gantta z zadaniami sumarycznymi i podrzędnymi

Zadania sumaryczne umożliwiają łączenie wielu zadań podrzędnych w ramach jednego zadania nadrzędnego.

Cel

Czynność

Create a summary task with subordinate tasks

 1. Add a summary task and subordinate tasks or milestones to the Gantt chart.

 2. To select a subordinate task, click a cell containing the task name. To select multiple tasks, hold down SHIFT while you click.

 3. Right-click one of the selected tasks, and then click Indent on the shortcut menu.

Ustawienie czasu trwania zadania sumarycznego

 1. W wierszu pierwszego zadania podrzędnego kliknij komórkę w kolumnie Rozpoczęcie, a następnie wpisz datę rozpoczęcia tego zadania.

 2. Dla tego samego zadania podrzędnego kliknij komórkę w kolumnie Zakończenie, a następnie wpisz datę zakończenia tego zadania.

 3. Powtórz kroki 1 i 2 dla każdego zadania podrzędnego.

Czas trwania zadania sumarycznego jest wypełniany automatycznie, gdy zostaną wprowadzone informacje o czasie trwania wszystkich zadań podrzędnych.

Demote (Indent) a task

 • Right-click the name of the task that you want to demote, and then click Indent on the shortcut menu.

Podwyższenie poziomu zadania (zmniejszenie wcięcia)

 • Right-click the name of the task that you want to promote, and then click Outdent on the shortcut menu.

Zmiana wyglądu paska zadania sumarycznego

 1. Right-click the task bar of a summary task that you want to change, and then click Task Options on the shortcut menu.

 2. W obszarze Paski sumaryczne zaznacz odpowiednie symbole dla początku i końca pasków, a następnie kliknij przycisk OK.

Zależności (zadania połączone)

Punkt kontrolny na wykresie Gantta

Uzależnienie jednego z zadań na wykresie Gantta od innego zadania spowoduje połączenie pasków tych zadań za pomocą strzałki. Od tej chwili zmiana daty lub czasu trwania zadania, od którego zależy inne zadanie, spowoduje również zmianę dat zadania podrzędnego.

Cel

Czynność

Ustawienie zależności między zadaniami

 1. Select the tasks and milestones between which you want to set dependencies by clicking in the cells containing the task names. To select multiple tasks, hold down SHIFT while you select.

 2. Right-click one of the selected tasks, and then click Link Tasks on the shortcut menu.

Usunięcie zależności między zadaniami

 1. Select the tasks with dependencies that you want to break by clicking in the cells containing the task names. To select multiple tasks, hold down SHIFT while you select.

 2. Right-click one of the selected tasks, and then click Unlink Tasks on the shortcut menu.

Zmiana stylu strzałek zależności

 • With the Gantt chart open, right-click the drawing page, and then click S Type Connectors on the shortcut menu.

Data columns

A project schedule is built from task-specific data. The accumulation of task start dates and durations determines the finish date for the project. In a Visio Gantt chart, you store task data in data columns.

If you want to record and display additional task data in a Gantt chart, you can add new columns. For example, you may want to add a column for task notes in which you can describe complex or unique tasks, a column for resources to list the people responsible for completing each task, or a column for percent complete to track what percentage of each task has been completed.


Wykres Gantta z paskami zadań

By default, when you create a new Gantt chart, the chart contains Task Name, Start, Finish, and Duration columns. You can rearrange the existing columns, add new ones, and delete columns you no longer need.

Cel

Czynność

Zmiana nazwy istniejącej kolumny

 • Kliknij nagłówek kolumny, której nazwę chcesz zmienić, a następnie wpisz nową nazwę.

Dodanie nowej, wstępnie zaprojektowanej kolumny danych

 1. Right-click the heading of the column to the left of where you want the new column to appear, and then click Insert Column on the shortcut menu.

 2. Na liście Typ kolumny kliknij nazwę kolumny odpowiadającej typowi danych, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodanie nowej, zaprojektowanej przez użytkownika kolumny danych

 1. Right-click the heading of the column to the left of where you want the new column to appear, and then Click Insert Column on the shortcut menu.

 2. Na liście Typ kolumny kliknij jedną ze zdefiniowanych przez użytkownika kolumn odpowiadającą docelowemu formatowi danych (na przykład Liczba dziesiętna zdefiniowana przez użytkownika, Tekst zdefiniowany przez użytkownika lub Czas zdefiniowany przez użytkownika), a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Wpisz nową nazwę kolumny.

Uwaga: Aby dodać więcej niż jedną kolumnę tekstu, za każdym razem wybierz inną zdefiniowaną przez użytkownika opcję tekstu. Wybierz na przykład wartość Tekst zdefiniowany przez użytkownika 1 dla pierwszej kolumny, Tekst zdefiniowany przez użytkownika 2 dla drugiej kolumny itd.

Usunięcie (ukrycie) kolumny danych

 • Right-click the heading of the column that you want to delete (hide), and then click Hide Column on the shortcut menu.

Uwaga:  When you delete, or hide, a column from the chart, the data from the column is preserved in a file. To show the column again later, right-click a column heading, and then click Insert Column on the shortcut menu. From the list, select the column that you want to show again, and then click OK.

Przeniesienie kolumny danych

 1. Kliknij nagłówek kolumny, którą chcesz przenieść.

 2. Przeciągnij kolumnę w nowe położenie.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść kolumnę w lewo w stosunku do innej kolumny, ustaw punkt środkowy przenoszonej kolumny na lewo od punktu środkowego innej kolumny.

  • Aby przenieść kolumnę w prawo w stosunku do innej kolumny, ustaw punkt środkowy przenoszonej kolumny na prawo od punktu środkowego innej kolumny.

  • Aby przenieść kolumnę w prawo w stosunku do obszaru skali czasu, ustaw punkt środkowy przenoszonej kolumny na prawo od punktu środkowego obszaru skali czasu.

Uwaga: If the timescale region is long, you may have to zoom out to move the column past the region's midpoint. To zoom out, on the View menu, point to Zoom, and then click the zoom level that you want.

Skala czasu

Skala czasu składa się z głównych i pomocniczych jednostek czasu i rozciąga się od daty rozpoczęcia projektu do jego daty zakończenia. Można definiować jednostki czasu dla skali czasu, daty rozpoczęcia i zakończenia oraz dni traktowane jako wolne.

Wykres Gantta z paskami zadań

You can scroll to a particular date or task on the timescale, and you can change the width of the timescale region and display more dates.

Cel

Action to take

Zmiana daty rozpoczęcia i/lub zakończenia

 1. In your Gantt chart, right-click anywhere in the timescale, and then click Date Options on the shortcut menu.

 2. Under Timescale range, select a new start or end date or time, and then click OK.

Zmiana jednostek czasu

 1. In your Gantt chart, right-click anywhere in the timescale, and then click Date Options on the shortcut menu.

 2. Under Time units, select the Major units and Minor units that you want, and then click OK.

Ustawienie dni wolnych

 1. In your Gantt chart, right-click anywhere in the timescale, and then click Configure Working Time on the shortcut menu.

 2. Select the options that you want for Working days and Working time, and then click OK.

Przewinięcie do określonego zadania lub punktu kontrolnego

 1. Select the task or milestone that you want to scroll to by clicking in the cell containing the task name.

 2. On the Gantt Chart toolbar, click the Scroll To Task button.

Uwaga:  If you don't see the Gantt Chart toolbar, on the View menu, point to Toolbars, and then click Gantt Chart.

Przewinięcie do określonej daty

In your Gantt chart, right-click anywhere in the timescale, and then click one of the following on the shortcut menu:

 • Scroll to Finish Date, to scroll to the end of the timescale.

 • Scroll One Unit Left, to scroll one minor unit to the left.

 • Scroll One Unit Right, to scroll one minor unit to the right.

 • Scroll to Start Date, to scroll to the beginning of the timescale.

Zmiana szerokości obszaru skali czasu

 1. Click once in the gray area at the top of the timescale region, and then click again to select the timescale column.

 2. Drag the green selection handle on the right side of the column in either direction until the region is the width that you want.

Wyświetlenie większej liczby jednostek czasu

 1. Kliknij linię ciągłą otaczającą ramkę wykresu Gantta, aby zaznaczyć tę ramkę.

 2. Drag the green selection handle at the right-center of the frame toward the right.

Uwaga: Rozszerzenie skali czasu w celu wyświetlenia większej liczby jednostek czasu powoduje również zmianę daty zakończenia skojarzonej z projektem.

Top of Page

Print a large Gantt chart

Unless you are creating a schedule for a small project, your Gantt chart is likely to extend beyond the boundaries of one standard printer page. The following table describes some printing problems you may encounter and steps you can take before you print that will help you get the results you expect.

Problem

Sol ution

Czynność

Only part of the Gantt chart is printed.

Make sure the entire chart fits on a drawing page.

 1. W menu Plik kliknij pozycję Ustawienia strony.

 2. Click the Page Size tab, click Size to fit drawing contents, and then click OK.

The printed page and drawing page orientations are not the same.

Change the printer page orientation.

 1. W menu Plik kliknij pozycję Ustawienia strony.

 2. Click the Print Setup tab, click the orientation you want, and then click OK.

You don't know how many pages the chart will be printed across.

Preview how the drawing will be printed before you print it.

 • On the File menu, click Print Preview.

You don't know where the page breaks will occur.

Turn on page breaks to see how many pages the chart will tile across.

 • On the View menu, click Page Breaks. Gray lines on the chart indicate where the page breaks will occur.

The breaks between the printed pages occur at awkward places.

Change the margin settings to control the overlap between pages. The larger the margins, the larger the overlap between pages.

 1. W menu Plik kliknij pozycję Ustawienia strony.

 2. On the Print Setup tab, click Setup.

 3. Type the margin settings that you want, and then click OK twice.

Top of Page

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×