Scenariusze używania języka DAX w dodatku Power Pivot

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tej sekcji znajdują się łącza do przykładów pokazujących, jak używać formuł języka DAX w następujących scenariuszach.

 • Wykonywanie złożonych obliczeń

 • Praca z tekstem i datami

 • Wartości warunkowe i sprawdzanie występowania błędów

 • Używanie analizy czasowej

 • Klasyfikowanie i porównywanie wartości

W tym artykule

Wprowadzenie

Dane przykładowe

Dodatkowe zasoby

Scenariusze: Wykonywanie złożonych obliczeń

Tworzenie obliczeń niestandardowych w tabeli przestawnej

Stosowanie filtru do formuły

Usuwanie filtrów w selektywnego w celu tworzenia dynamicznego stosunku

Używanie wartości z pętli zewnętrznej

Scenariusze: Praca z tekstem i datami

Tworzenie kolumny klucza przez łączenie

Tworzenie daty na podstawie części daty wyodrębnionych z daty w postaci tekstowej

Definiowanie niestandardowego formatu dat lub liczb

Zmienianie typów danych przy użyciu formuły

Scenariusz: Wartości warunkowe i sprawdzanie występowania błędów

Tworzenie wartości na podstawie warunku

Testowanie błędów w formule

Scenariusze: Używanie analizy czasowej

Obliczanie skumulowanej sprzedaży

Porównywanie wartości z różnych okresów

Obliczanie wartości dla niestandardowego zakresu dat

Scenariusze: Klasyfikowanie i porównywanie wartości

Wyświetlanie tylko dziesięciu pierwszych wartości w tabeli przestawnej

Dynamiczne porządkowanie elementów przy użyciu formuły

Wprowadzenie

Dane przykładowe

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem formuł języka DAX, można rozpocząć od przejrzenia w przykładach w przykładowe dane dla Power Pivot. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pobieranie przykładowych danych dla języka DAX oraz danych samouczków dotyczących modelu.

Dodatkowe zasoby

Można także odwiedź stronę Typu Wiki Centrum zasobów języka DAX , gdzie można znaleźć różnych rodzajów informacji o tym blogi, próbki, oficjalne dokumenty i klipy wideo dostarczony przez specjalistów zera wiodące branżowe i Microsoft języka DAX.

Scenariusze: Wykonywanie złożonych obliczeń

Formuły języka DAX mogą wykonywać złożonych obliczeń dotyczących agregacje niestandardowe odpowiadające, filtrowania i używania wartości warunkowe. W tej sekcji znajdują się przykłady jak rozpocząć pracę z obliczenia niestandardowe.

Tworzenie obliczeń niestandardowych w tabeli przestawnej

CALCULATE i CALCULATETABLE są funkcje zaawansowane, elastyczne to użyteczne do definiowania pól obliczeniowych. Te funkcje umożliwiają zmienianie kontekstu, w którym będzie można wykonać obliczenia. Można także dostosować typ agregacji lub operacji matematycznych do wykonania. Zobacz następujące tematy przykłady.

Stosowanie filtru do formuły

W większości miejscach miejsce, w którym funkcji języka DAX przyjmuje jako argument tabelę można zazwyczaj przekazać tabeli filtrowanych zamiast tego przy użyciu funkcji FILTROWANIA zamiast nazwy tabeli lub określając wyrażenia filtru jako jeden z argumentów funkcji. Poniższe tematy zawierają przykłady sposobu tworzenia filtrów i jak filtry wpływają na wyniki formuł. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Filtrowanie danych w formułach języka DAX.

Funkcja FILTER umożliwia określenie kryteriów filtrowania przy użyciu wyrażenia, podczas gdy inne funkcje mają specjalnie odfiltrować wartości puste.

Usuwanie filtrów w selektywnego w celu tworzenia dynamicznego stosunku

Tworząc dynamiczne filtry w formułach, można łatwo odpowiedzieć na pytania, takie jak następujące czynności:

 • Co to jest udział bieżącej sprzedaży produktu do łącznej sprzedaży w roku?

 • Ile ma tego działu przyczynić się do sumy zysków dla wszystkich operacyjnym lat w porównaniu z innych działów?

Formuły, których można użyć w tabeli przestawnej może dotyczyć kontekstowe tabeli przestawnej, ale kontekst selektywne można zmienić przez dodanie lub usunięcie filtrów. W przykładzie wszystkie tematu pokazano, jak to zrobić. Aby znaleźć stosunek sprzedaży dla określonego sprzedawcy nad sprzedaży wszystkich odsprzedawców, możesz utworzyć miarą, która oblicza wartość dla bieżącego kontekstu podzielona przez wartość dla wszystkich kontekstu.

Temat ALLEXCEPT zawiera przykładowy sposób selektywne Wyczyść filtry w formule. Obu przykładach szczegółową jak wyniki zmieniają się w zależności od projektu tabeli przestawnej.

Inne przykłady sposobu obliczania współczynników i procentów zobacz następujące tematy:

Używanie wartości z pętli zewnętrznej

Oprócz wartości z bieżącego kontekstu w obliczeniach, języka DAX można używać wartości z poprzedniego pętli Tworzenie zestawu powiązane obliczenia. Skorzystać z przewodnika utworzyć formułę, która odwołuje się do wartości z pętli zewnętrznej znajdziesz. Funkcja EARLIER obsługuje maksymalnie na dwóch poziomach pętli zagnieżdżonych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kontekst wiersza i powiązanych tabel i jak używać tej reguły w formułach, zobacz temat kontekst w formułach języka DAX.

Scenariusze: Praca z tekstem i datami

W tej sekcji znajdują się łącza do tematów odwołanie języka DAX, które zawierają przykłady typowych scenariuszy dotyczących pracy z tekstem, wyodrębniania i tworzenia wartości daty i godziny lub tworzenie wartości na podstawie warunku.

Tworzenie kolumny klucza przez łączenie

Power Pivot nie zezwala na klucze złożone; Dlatego jeśli masz klucze złożone w źródle danych może być konieczne je połączyć w jednej kolumnie klucza. Przykład: jak utworzyć kolumnę obliczeniową, oparte na kluczu złożonym znajdziesz.

Tworzenie daty na podstawie części daty wyodrębnionych z daty w postaci tekstowej

zastosowanie Power Pivot typ danych Data/godzina programu SQL Server do pracy z datami; w związku z tym, jeśli dane zewnętrzne zawiera daty, które zostały sformatowane inaczej — na przykład jeśli daty są zapisane w formacie daty regionalne, który nie jest rozpoznawany przez aparat danych Power Pivot lub danych używa kluczy zastępczych całkowitą — może być konieczne używanie Formuła języka DAX do wyodrębniania części daty i następnie tworzenia elementów na reprezentację prawidłowe daty/godziny.

Na przykład jeśli masz kolumnę dat, które zostały przedstawione w postaci liczby całkowitej, a następnie zaimportowane w postaci ciągu tekstowego, można przekonwertować ciągu na wartość daty/godziny za pomocą następującej formuły:

=Date(Right([Value1],4),Left([Value1],2),MID([Value1],2))

Wartość1

Wynik

01032009

2009-1-3

12132008

2008-12-13

06252007

2007-6-25

Więcej informacji na temat funkcji służących do wyodrębniania i tworzenia dat. można znaleźć w następujących tematach.

Definiowanie niestandardowego formatu dat lub liczb

Jeśli dane zawierają dat lub liczby, które nie znajdują się w jednym z standardowe formaty tekstu systemu Windows, można zdefiniować format niestandardowy, aby upewnić się, że wartości są obsługiwane poprawnie. Te formaty są używane podczas konwertowania wartości ciągów lub ciągów. Poniższe tematy zawierają również szczegółowy wykaz wstępnie zdefiniowane formaty, które są dostępne do pracy z datami i liczb.

Zmienianie typów danych przy użyciu formuły

W Power Pivot typ danych wyniku jest określona przez kolumny źródłowe i jawnie nie można określić typ danych wyniku, ponieważ typ danych optymalnego jest określona przez Power Pivot. Jednak konwersje typów danych niejawne wykonywaną przez Power Pivot może zawierać do manipulowania typem danych danych wyjściowych. Aby uzyskać więcej informacji o konwersje typów zobacz Pobieranie przykładowych danych dla języka DAX oraz danych samouczków dotyczących modelu.

 • Aby przekonwertować daty lub ciąg liczbę na liczbę, należy pomnożyć przez 1.0. Na przykład poniższa formuła oblicza bieżącą datę minus 3 dni, a następnie wyświetla odpowiednią wartość liczby całkowitej.

  = (DZIŚ ()-3) * 1.0

 • Aby przekonwertować daty, liczbę albo wartość walutową ciągu, ZŁĄCZ.teksty wartość z pusty ciąg. Na przykład poniższa formuła zwraca bieżącą datę jako ciąg.

  = "" & dziś().

Następujące funkcje również może służyć do zagwarantowania zwrócenia danych określonego typu:

Konwertowanie liczb rzeczywistych na całkowite

Scenariusz: Wartości warunkowe i sprawdzanie występowania błędów

Podobnie jak program Excel języka DAX zawiera funkcje, które umożliwiają przetestować wartości w danych i zwrócić inną wartość na podstawie warunku. Na przykład można utworzyć kolumnę obliczeniową, aby oznaczyć odsprzedawców jako Preferowany lub wartości w zależności od rocznej kwoty sprzedaży. Funkcje, które testują wartości również są przydatne do sprawdzania zakresu lub typ wartości, aby zapobiec dzieleniu obliczeń błędy nieoczekiwane dane.

Tworzenie wartości na podstawie warunku

Aby przetestować wartości i wygenerować nowe wartości warunkowe służy zagnieżdżonych warunków jeżeli. Przykłady prostych wartości warunkowe i przetwarzania warunkowego można znaleźć w następujących tematach:

Testowanie błędów w formule

W przeciwieństwie do programu Excel nie może mieć prawidłowe wartości w jednym wierszu kolumnę obliczeniową i nieprawidłowe wartości w innym wierszu. Oznacza to, że w przypadku błędu w dowolnej części kolumny Power Pivot, całej kolumny jest oznaczony się komunikat o błędzie, dlatego zawsze należy poprawić błędy formuł, które powodują nieprawidłowe wartości.

Na przykład jeśli utworzysz formułę, która dzieli przez zero, może zostać wyświetlony wynik nieskończoności lub komunikat o błędzie. Niektóre formuły również zakończy się niepowodzeniem, jeśli funkcja napotka wartość pusta, gdy oczekuje wartość liczbową. Podczas tworzenia modelu danych, najlepiej zezwolić błędy, które pojawiają się tak, że można kliknąć w komunikacie i rozwiązywanie problemu. Jednak podczas publikowania skoroszytów, należy dołączyć obsługi błędów, aby zapobiec nieoczekiwanych wartości powoduje obliczeń kończy się niepowodzeniem.

Aby uniknąć zwraca błędy w kolumnie obliczeniowej, używasz kombinacji logiczna i funkcje informacyjne do testowania pod kątem błędów i zawsze zwraca prawidłowe wartości. Przykłady prostych jak to zrobić w języku DAX można znaleźć w następujących tematach:

Scenariusze: Używanie analizy czasowej

Funkcje analizy czasowej języka DAX zawierają funkcje ułatwiające pobierania dat lub zakresów dat z danych. Można następnie użyj tych dat lub zakresów dat do obliczenia wartości podobnych okresów. Funkcje analizy czasowej także zawierać funkcje, które współpracują z standardowy zakres dat, umożliwia porównanie wartości w różnych miesięcy, lat lub kwartały. Można również utworzyć formułę, która porównuje wartości dla pierwszą i ostatnią datę za dany okres.

Aby uzyskać listę wszystkich funkcji analizy czasowej zobacz Czas analizy funkcje (język DAX). Aby uzyskać porady dotyczące używania dat i godzin skutecznie w analizie Power Pivot zobacz dat w dodatku Power Pivot.

Obliczanie skumulowanej sprzedaży

Następujące tematy zawierają przykłady sposobu obliczania zamknięcia i otwarcia sald. Przykłady umożliwiają tworzenie sald uruchomionego przez różne interwały, takie jak dni, miesiące, kwartały lub lata.

Porównywanie wartości z różnych okresów

Poniższe tematy zawierają przykłady porównanie sum w różnych okresach. Domyślny czas okresów obsługiwanych przez DAX są miesiące, kwartały i lata.

Obliczanie wartości dla niestandardowego zakresu dat

Zobacz następujące tematy przykłady sposobów pobierania niestandardowych zakresów dat, takich jak pierwszych 15 dni po rozpoczęciu promocji sprzedaży.

Jeśli używasz funkcji analizy czasowej do pobierania niestandardowego zestawu dat, można tego zestawu dat jako danych wejściowych dla funkcji, które będzie wykonywać obliczenia, aby utworzyć agregacje niestandardowe w okresach. Zobacz temat następujący przykład jak to zrobić:

 • Funkcja PARALLELPERIOD

  Uwaga: Jeśli nie musisz określić niestandardowy zakres dat, ale pracuje nad standardowych kont jednostek, takich jak miesiące, kwartały lub lata, zaleca się wykonanie obliczeń przez przy użyciu funkcji analizy czasowej przeznaczona do tego celu, takich jak TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD itp.

Scenariusze: Klasyfikowanie i porównywanie wartości

Aby pokazać tylko n pierwszych elementów w kolumnie lub tabeli przestawnej, dostępnych jest kilka możliwości:

 • Funkcje w programie Excel 2010 umożliwia tworzenie górny filtru. Można też zaznaczyć wiele najwyższe lub najniższe wartości w tabeli przestawnej. Pierwsza część w tej sekcji opisano, jak filtr 10 pierwszych wartości w tabeli przestawnej. Aby uzyskać więcej informacji zobacz dokumentację programu Excel.

 • Możesz utworzyć formułę, która jest dynamicznie wartości, i następnie filtrować według wartości klasyfikacji lub użyj klasyfikowania wartości jako fragmentatora. Drugiej części w tej sekcji opisano, jak utworzyć tę formułę, a następnie użyj tego klasyfikację we fragmentatorze.

Istnieje wady i zalety każda z metod.

 • Filtr góry programu Excel jest łatwe w użyciu, ale filtr jest wyłącznie do celów wyświetlania. Po zmianie danych podstawowej tabeli przestawnej, możesz ręcznie odświeżyć tabeli przestawnej, aby zobaczyć zmiany. Jeśli musisz pracować dynamicznie o klasyfikacji, aby utworzyć formułę, która różni się wartości do innych wartości w kolumnie można jest używany język DAX

 • Formuła języka DAX jest bardziej zaawansowanych; Ponadto dodając do fragmentator wartość klasyfikacji, wystarczy kliknąć na fragmentator, aby zmienić liczbę najwyższych wartości, które są wyświetlane. Jednak obliczenia są praktyce drogich i ta metoda nie mogą być dopasowane do tabel zawierających wiele wierszy.

Wyświetlanie tylko dziesięciu pierwszych wartości w tabeli przestawnej

Aby wyświetlić najwyższe lub najniższe wartości w tabeli przestawnej

 1. W tabeli przestawnej kliknij strzałkę w dół w nagłówku Etykiety wierszy .

 2. Wybierz pozycję Filtry wartości> 10 pierwszych.

 3. W oknie dialogowym Filtr 10 pierwszych wartości <column name> wybierz kolumnę Ranga i liczba wartości w następujący sposób:

  1. Zaznacz góry , aby wyświetlić komórki z najwyższe wartości lub do dołu , aby wyświetlić komórki z najmniejszymi wartościami.

  2. Wpisz liczbę pierwsze lub ostatnie wartości, które mają być wyświetlane. Wartość domyślna to 10.

  3. Wybierz sposób wyświetlenia wartości:

Nazwa

Opis

Elementy

Wybierz tę opcję, aby odfiltrować tabeli przestawnej, aby wyświetlić tylko lista górnych lub dolnych elementów według ich wartości.

Procent

Wybierz tę opcję, aby odfiltrować tabeli przestawnej, aby wyświetlić tylko odpowiednie elementy, które w sumie dają określony procent.

Suma

Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie sumy wartości górnych lub dolnych elementów.

 1. Wybierz kolumnę, która zawiera wartości, które mają zostać sklasyfikowane.

 2. Kliknij przycisk OK.

Dynamiczne porządkowanie elementów przy użyciu formuły

Poniższy temat zawiera przykładowy sposób używania języka DAX, aby utworzyć klasyfikowania, który jest przechowywany w kolumnie obliczeniowej. Ponieważ dynamiczne obliczania formuł języka DAX, zawsze można klasyfikację są poprawne, nawet jeśli uległa zmianie danych źródłowych. Także ponieważ formuła jest używana w kolumnie obliczeniowej, mogą używać klasyfikację we fragmentatorze, a następnie wybierz 5 pierwszych, najwyższe wartości 100 najlepszych 10 lub nawet.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×