Scenariusze używania języka DAX w dodatku Power Pivot

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tej sekcji znajdują się łącza do przykładów pokazujących, jak używać formuł języka DAX w następujących scenariuszach.

 • Wykonywanie złożonych obliczeń

 • Praca z tekstem i datami

 • Wartości warunkowe i sprawdzanie występowania błędów

 • Używanie analizy czasowej

 • Klasyfikowanie i porównywanie wartości

W tym dokumencie

Wprowadzenie

Przykładowe dane

Dodatkowe zasoby

Scenariusze: Wykonywanie złożonych obliczeń

Tworzenie obliczeń niestandardowych w tabeli przestawnej

Stosowanie filtru do formuły

Usuwanie filtrów w selektywnego w celu tworzenia dynamicznego stosunku

Używanie wartości z pętli zewnętrznej

Scenariusze: Praca z tekstem i datami

Tworzenie kolumny klucza przez łączenie

Tworzenie daty na podstawie części daty wyodrębnionych z daty w postaci tekstowej

Definiowanie niestandardowego formatu dat lub liczb

Zmienianie typów danych przy użyciu formuły

Scenariusz: Wartości warunkowe i sprawdzanie występowania błędów

Tworzenie wartości na podstawie warunku

Testowanie błędów w formule

Scenariusze: Używanie analizy czasowej

Obliczanie skumulowanej sprzedaży

Porównywanie wartości z różnych okresów

Obliczanie wartości dla niestandardowego zakresu dat

Scenariusze: Klasyfikowanie i porównywanie wartości

Wyświetlanie tylko dziesięciu pierwszych wartości w tabeli przestawnej

Dynamiczne porządkowanie elementów przy użyciu formuły

Wprowadzenie

Przykładowe dane

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem formuł języka DAX, można rozpocząć od przejrzenia w przykładach w przykładowe dane dla Power Pivot. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pobieranie przykładowych danych dla języka DAX oraz danych samouczków dotyczących modelu.

Dodatkowe zasoby

Można także odwiedź stronę Typu Wiki Centrum zasobów języka DAX , gdzie można znaleźć różnych rodzajów informacji o tym blogi, próbki, oficjalne dokumenty i klipy wideo dostarczony przez specjalistów zera wiodące branżowe i Microsoft języka DAX.

Scenariusze: wykonywanie złożonych obliczeń

Formuły języka DAX umożliwiają wykonywanie złożonych obliczeń obejmujących agregacje niestandardowe, filtrowanie i używanie wartości warunkowych. W tej sekcji zamieszczono przykłady pokazujące, jak rozpocząć pracę z obliczeniami niestandardowymi.

Tworzenie obliczeń niestandardowych do użycia w tabeli przestawnej

Funkcje CALCULATE i CALCULATETABLE to wydajne, elastyczne funkcje, które są przydatne podczas definiowania pól obliczeniowych. Te funkcje umożliwiają zmienianie kontekstu, w jakim zostaną wykonane dane obliczenia. Można także dostosować typ agregacji lub operacji matematycznej, która ma zostać wykonana. Aby zapoznać się z przykładami, zobacz następujące tematy.

Stosowanie filtru do formuły

W większości miejscach miejsce, w którym funkcji języka DAX przyjmuje jako argument tabelę można zazwyczaj przekazać tabeli filtrowanych zamiast tego przy użyciu funkcji FILTROWANIA zamiast nazwy tabeli lub określając wyrażenia filtru jako jeden z argumentów funkcji. Poniższe tematy zawierają przykłady sposobu tworzenia filtrów i jak filtry wpływają na wyniki formuł. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Filtrowanie danych w formułach języka DAX.

Funkcja FILTER umożliwia określenie kryteriów filtru przy użyciu wyrażenia, a inne funkcje zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem odfiltrowywania pustych wartości.

Selektywne usuwanie filtrów w celu tworzenia dynamicznego stosunku

Tworząc dynamiczne filtry w formułach, można z łatwością odpowiedzieć na pytania, takie jak następujące:

 • Jaki jest udział bieżącej sprzedaży produktu w łącznej wielkości sprzedaży w danym roku?

 • Jaką część łącznych zysków we wszystkich latach operacyjnych wypracował dany dział w porównaniu z innymi działami?

Formuły, których można użyć w tabeli przestawnej może dotyczyć kontekstowe tabeli przestawnej, ale kontekst selektywne można zmienić przez dodanie lub usunięcie filtrów. W przykładzie wszystkie tematu pokazano, jak to zrobić. Aby znaleźć stosunek sprzedaży dla określonego sprzedawcy nad sprzedaży wszystkich odsprzedawców, możesz utworzyć miarą, która oblicza wartość dla bieżącego kontekstu podzielona przez wartość dla wszystkich kontekstu.

W temacie dotyczącym funkcji ALLEXCEPT pokazano przykład sposobu selektywnego czyszczenia filtrów w formule. Oba te przykłady pokazują, jak zmienia się wynik w zależności od projektu tabeli przestawnej.

Inne przykłady sposobu obliczania współczynników i procentów można znaleźć w następujących tematach:

Używanie wartości z pętli zewnętrznej

Język DAX umożliwia używanie w obliczeniach, oprócz wartości z bieżącego kontekstu, także wartości z poprzedniej pętli w celu utworzenia zestawu powiązanych obliczeń. W poniższym temacie opisano procedury krok po kroku pokazujące sposób tworzenia formuły odwołującej się do wartości z pętli zewnętrznej. Funkcja EARLIER obsługuje maksymalnie dwa poziomy zagnieżdżonych pętli.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kontekst wiersza i powiązanych tabel i jak używać tej reguły w formułach, zobacz temat kontekst w formułach języka DAX.

Scenariusze: praca z tekstem i datami

W tej sekcji znajdują się łącza do tematów z informacjami dotyczącymi języka DAX, które zawierają przykłady typowych scenariuszy obejmujących pracę z tekstem, wyodrębnianie i łączenia wartości daty i godziny oraz tworzenie wartości na podstawie warunku.

Tworzenie kolumny klucza przez łączenie

Dodatek Power Pivot nie zezwala na używanie kluczy złożonych, więc jeśli dane źródłowe zawierają klucze złożone, należy połączyć je w jedną kolumnę klucza. W poniższym temacie przedstawiono przykład sposobu tworzenia kolumny obliczeniowej na podstawie klucza złożonego.

Tworzenie daty na podstawie części daty wyodrębnionych z daty w postaci tekstowej

Dodatek Power Pivot używa typu danych daty/godziny programu SQL Server do wykonywania operacji na datach, dlatego jeśli dane zewnętrzne zawierają inaczej sformatowane daty, na przykład jeśli daty są zapisane w regionalnym formacie daty, którego nie rozpoznaje aparat danych dodatku Power Pivot, lub jeśli dane są przedstawiane za pomocą kluczy zastępczych w postaci liczb całkowitych, może być konieczne użycie formuły języka DAX w celu wyodrębnienia części daty, a następnie połączenia tych części w prawidłowej reprezentacji daty/godziny.

Na przykład jeśli kolumna dat przedstawionych za pomocą liczb całkowitych została zaimportowana jako kolumna ciągów tekstowych, można przekonwertować wartości ciągów na wartości daty/godziny, używając następującej formuły:

=Date(Right([Value1],4),Left([Value1],2),MID([Value1],2))

Wartość1

Wynik

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

W poniższych tematach podano więcej informacji dotyczących funkcji służących do wyodrębniania i tworzenia dat.

Definiowanie niestandardowego formatu dat lub liczb

Jeśli dane zawierają daty lub liczby, które nie są przedstawione w jednym ze standardowych formatów tekstu systemu Windows, można zdefiniować format niestandardowy, aby zagwarantować poprawną obsługę wartości. Te formaty są używane podczas konwertowania wartości na ciągi i ciągów na wartości. W poniższych tematach znajduje się także szczegółowa lista wstępnie zdefiniowanych formatów, których można używać podczas pracy z datami i liczbami.

Zmienianie typów danych przy użyciu formuły

W Power Pivot typ danych wyniku jest określona przez kolumny źródłowe i jawnie nie można określić typ danych wyniku, ponieważ typ danych optymalnego jest określona przez Power Pivot. Jednak konwersje typów danych niejawne wykonywaną przez Power Pivot może zawierać do manipulowania typem danych danych wyjściowych. Aby uzyskać więcej informacji o konwersje typów zobacz Pobieranie przykładowych danych dla języka DAX oraz danych samouczków dotyczących modelu.

 • Aby przekonwertować datę lub ciąg przedstawiający liczbę na liczbę, należy pomnożyć go przez wartość 1,0. Na przykład następująca formuła oblicza datę wcześniejszą o 3 dni od daty bieżącej, a następnie zwraca odpowiadająca jej wartość typu liczba całkowita.

  = (DZIŚ ()-3) * 1.0

 • Aby przekonwertować wartość daty, wartość liczbową lub wartość walutową na ciąg, należy połączyć tę wartość z ciągiem pustym. Na przykład poniższa formuła zwraca dzisiejszą datę w formacie ciągu.

  = "" & Dziś().

Przedstawionych poniżej funkcji także można użyć w celu zagwarantowania zwrócenia danych określonego typu:

Konwertowanie liczb rzeczywistych na całkowite

Scenariusz: wartości warunkowe i sprawdzanie występowania błędów

Podobnie jak program Excel języka DAX zawiera funkcje, które umożliwiają przetestować wartości w danych i zwrócić inną wartość na podstawie warunku. Na przykład można utworzyć kolumnę obliczeniową, aby oznaczyć odsprzedawców jako Preferowany lub wartości w zależności od rocznej kwoty sprzedaży. Funkcje, które testują wartości również są przydatne do sprawdzania zakresu lub typ wartości, aby zapobiec dzieleniu obliczeń błędy nieoczekiwane dane.

Tworzenie wartości na podstawie warunku

W celu sprawdzania wartości i warunkowego generowania nowych wartości można używać zagnieżdżonych warunków IF. W poniższych tematach zamieszczono kilka prostych przykładów przetwarzania warunkowego i wartości warunkowych:

Sprawdzanie formuły pod kątem błędów

W przeciwieństwie do programu Excel nie jest możliwa sytuacja, w której w jednym wierszu kolumny obliczeniowej znajdują się prawidłowe wartości, a w innym wierszu nieprawidłowe. Oznacza to, że wystąpienie błędu w dowolnej części kolumny dodatku Power Pivot powoduje oflagowanie całej kolumny jako błędnej, przez co zawsze konieczne jest poprawienie błędów formuły powodujących powstawanie nieprawidłowych wartości.

Na przykład po utworzeniu formuły, w której występuje dzielenie przez zero, można uzyskać wynik równy nieskończoność (błąd). Działanie niektórych formuł nie powiedzie się, jeśli funkcja napotka wartość pustą w miejscu, w którym oczekiwała wartości liczbowej. Podczas projektowania modelu danych najlepiej jest zezwolić na wyświetlanie błędów, ponieważ umożliwi to kliknięcie komunikatu i rozwiązanie problemu. Jednak w przypadku publikowania skoroszytów należy opracować obsługę błędów, aby uniemożliwić przerywanie obliczeń z powodu nieoczekiwanych wartości.

Aby uniknąć zwracania błędów w kolumnie obliczeniowej, należy użyć kombinacji funkcji logicznych i informacyjnych w celu wyszukiwania błędów, co umożliwia zwracanie wyłącznie prawidłowych wartości. W poniższych tematach podano kilka przykładów wykonania tej czynności w języku DAX:

Scenariusze: używanie analizy czasowej

Funkcje analizy czasowej języka DAX obejmują funkcje pomagające w pobieraniu z danych dat lub zakresów dat. Pobranych dat lub zakresów dat można używać do obliczania wartości dla podobnych okresów. Funkcje analizy czasowej obejmują także funkcje, które działają ze standardowymi interwałami dat, co umożliwia porównywanie wartości pochodzących z określonych miesięcy, kwartałów lub lat. Można także utworzyć formułę porównującą wartości dla pierwszej i ostatniej daty w danym okresie.

Aby uzyskać listę wszystkich funkcji analizy czasowej zobacz Czas analizy funkcje (język DAX). Aby uzyskać porady dotyczące używania dat i godzin skutecznie w analizie Power Pivot zobacz dat w dodatku Power Pivot.

Obliczanie skumulowanej sprzedaży

W poniższych tematach znajdują się przykłady sposobu obliczania sald zamknięcia i otwarcia. Te przykłady umożliwiają tworzenie sald chwilowych dla różnych interwałów, takich jak dni, miesiące, kwartały lub lata.

Porównywanie wartości z różnych okresów

W poniższych tematach znajdują się przykłady sposobów porównywania sum dla różnych okresów. Domyślne okresy obsługiwane w języku DAX to miesiące, kwartały i lata.

Obliczanie wartości dla niestandardowego zakresu dat

W poniższych tematach znajdują się przykłady sposobów pobierania niestandardowych zakresów dat, takich jak pierwszych 15 dni po rozpoczęciu promocji sprzedaży.

Jeśli za pomocą funkcji analizy czasowej zostanie pobrany niestandardowy zestaw dat, tych dat będzie można użyć jako danych wejściowych funkcji wykonującej obliczenia w celu utworzenia agregacji niestandardowych dla wybranych okresów. Przykład sposobu wykonywania tego zadania znajduje się w następującym temacie:

 • Funkcja PARALLELPERIOD

  Uwaga: Jeśli nie trzeba określać niestandardowego zakresu dat, a użytkownik pracuje ze standardowymi jednostkami księgowania, takimi jak miesiące, kwartały lub lata, zalecane jest wykonywanie obliczeń przy użyciu funkcji analizy czasowej przeznaczonych do tego celu, takich jak TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD itp.

Scenariusze: klasyfikowanie i porównywanie wartości

Aby pokazać tylko n pierwszych elementów w kolumnie lub tabeli przestawnej, można skorzystać z jednej z kilku opcji:

 • Można użyć funkcji programu Excel 2010 w celu utworzenia filtru pierwszych wartości. Można także wybrać liczbę pierwszych lub ostatnich wartości w tabeli przestawnej. W pierwszej części tej sekcji opisano, w jaki sposób przefiltrować tabelę przestawną, aby pokazać 10 pierwszych elementów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację programu Excel.

 • Można utworzyć formułę, która dynamicznie klasyfikuje wartości, a następnie filtrować według wartości klasyfikacji albo użyć wartości klasyfikacji jako fragmentatora. W drugiej części tej sekcji opisano sposób tworzenia tej formuły i użycia klasyfikacji we fragmentatorze.

Każda z metod ma wady i zalety.

 • Filtr pierwszych wartości w programie Excel jest łatwy w użyciu, ale można go używać wyłącznie na potrzeby wyświetlania. Jeśli dane źródłowe tabeli przestawnej zostaną zmienione, należy ręcznie odświeżyć tabelę przestawną, aby zobaczyć zmiany. Jeśli zachodzi konieczność dynamicznej pracy z klasyfikacjami, języka DAX można użyć do utworzenia formuły porównującej wartości z innymi wartościami w kolumnie.

 • Formuła języka DAX ma większe możliwości, a ponadto, dodając wartość klasyfikacji do fragmentatora, wystarczy kliknąć fragmentator, aby zmienić liczbę wyświetlanych pierwszych wartości. Jednak wykonywane obliczenia wymagają dużej mocy obliczeniowej, więc ta metoda może być nieodpowiednia w przypadku tabel z wieloma wierszami.

Wyświetlanie tylko dziesięciu pierwszych wartości w tabeli przestawnej

Aby wyświetlić najwyższe lub najniższe wartości w tabeli przestawnej

 1. W tabeli przestawnej kliknij strzałkę w dół w nagłówku Etykiety wierszy.

 2. Wybierz opcję Filtry wartości > 10 pierwszych.

 3. W oknie dialogowym Filtr 10 pierwszych wartości < nazwa kolumny > wybierz kolumny pozycja i liczby wartości, w następujący sposób:

  1. Wybierz pozycje Pierwsze, aby wyświetlić komórki z największymi wartościami, lub Ostatnie, aby wyświetlić komórki z najmniejszymi wartościami.

  2. Wpisz liczbę pierwszych lub ostatnich wartości, które chcesz wyświetlić. Wartość domyślna to 10.

  3. Wybierz sposób wyświetlenia wartości:

Nazwa

Opis

Elementy

Wybranie tej opcji powoduje takie przefiltrowanie tabeli przestawnej, że jest wyświetlana tylko lista górnych lub dolnych elementów według ich wartości.

Procent

Wybranie tej opcji powoduje takie przefiltrowanie tabeli przestawnej, że są wyświetlane tylko elementy, które w sumie dają określony procent.

Suma

Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie sumy wartości górnych lub dolnych elementów.

 1. Wybierz kolumnę zawierającą wartości, które mają zostać sklasyfikowane.

 2. Kliknij przycisk OK.

Dynamiczne porządkowanie elementów przy użyciu formuły

W poniższym temacie przedstawiono przykład sposobu użycia języka DAX do utworzenia klasyfikacji przechowywanej w kolumnie obliczeniowej. Formuły języka DAX są obliczane dynamicznie, więc klasyfikacja zawsze będzie poprawna, nawet jeśli dane źródłowe ulegną zmianie. Ponadto, ponieważ formuła jest używana w kolumnie obliczeniowej, tej klasyfikacji można użyć we fragmentatorze, a następnie wybrać 5, 10 lub nawet 100 pierwszych wartości.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×