Samouczek: tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 2

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Abstrakcyjne:    Na końcu poprzednim samouczku Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 1skoroszytu programu Excel miał trzy raporty programu Power View i wiele wizualizacji, w tym utworzyć interakcyjną mapę, kołowych, słupkowych i kolumnowych. W tym samouczku dowiesz się, jak utworzyć dodatkowe interakcyjnych raportów programu Power View.

Pamiętaj, że po opublikowaniu tych raportów i ich udostępnieniu w programie SharePoint te wizualizacje są tak samo interakcyjne dla odbiorców, jak w niniejszym samouczku.

Niniejszy samouczek zawiera następujące sekcje:

Tworzenie wykresów wielokrotności

Tworzenie interakcyjnych raportów przy użyciu kart i kafelków

Tworzenie wykresów punktowych i bąbelkowych z wizualizacji odtwarzanych opartych na czasie

Punkt kontrolny i test

Na końcu tego samouczka jest umieszczony test, który można wykonać, aby sprawdzić stopień opanowania materiału. Można również sprawdzić listę filmów, które pokazują zastosowania wielu pojęć i możliwości programu Power View.

W tej serii samouczków użyto danych opisujących medale olimpijskie, kraje będące gospodarzami oraz różne wydarzenia sportowe na igrzyskach olimpijskich. W tej serii są dostępne następujące samouczki:

 1. Importowanie danych do programu Excel 2013 i tworzenie modelu danych

 2. Rozszerzanie relacji modelu danych przy użyciu programu Excel 2013, dodatku Power Pivot i języka DAX

 3. Tworzenie raportów programu Power View opartych na mapie

 4. Dodawanie danych internetowych i ustawianie wartości domyślnych raportu programu Power View

 5. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 1

 6. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 2

Sugerujemy zapoznawanie się z poszczególnymi samouczkami zgodnie z ich kolejnością.

W samouczkach jest używany program Excel 2013 z włączonym dodatkiem Power Pivot. Aby uzyskać więcej informacji o programie Excel 2013, zobacz Przewodnik Szybki start dla programu Excel 2013. Aby uzyskać wskazówki dotyczące włączania dodatku Power Pivot, zobacz Dodatek Power Pivot.

Tworzenie wykresów wielokrotności

W tej sekcji będziemy kontynuować tworzenie interakcyjnych wizualizacji w programie Power View. Na początek przedstawimy sposób tworzenia kilku różnych typów wykresów wielokrotności. Wielokrotności są czasami nazywane wykresami kratowymi.

Tworzenie interakcyjnych Pionowa Wykresów wielokrotności

Aby utworzyć wykresy wielokrotności, musisz zacząć od innego wykres, na przykład kołowego lub liniowego.

 1. W programie Excel wybierz arkusz Bar and Column. Utwórz nowy raport programu Power View, wybierając pozycję POWER VIEW > Wstawianie > Power View z poziomu Wstążki. Zostanie utworzony pusty arkusz raportu programu Power View. Zmień nazwę raportu na Multiples, klikając prawym przyciskiem myszy kartę u dołu i wybierając polecenie Zmień nazwę w wyświetlonym menu. Możesz również kliknąć dwukrotnie kartę, aby zmienić jej nazwę.

 2. Rozwiń tabelę medale na Pola programu Power View i wybierz płeć, a następnie pola zdarzenia. Z obszaru pola wybierz przycisk strzałki obok zdarzenia, a następnie wybierz pozycję liczność (Niepuste). Tabelę, którą program Power View utworzy wygląda na poniższym obrazie.

  Wizualizacja tabeli programu Power View

 3. Na Wstążce wybierz pozycję Projekt > Przełączanie wizualizacji > inne wykresy > Wykres kołowy. Teraz raport wygląda na poniższym obrazie.

  Wykres kołowy w programie Power View

 4. Załóżmy, że chcemy wyświetlić liczbę wydarzeń według płci w czasie. Jednym ze sposobów na wyświetlanie tych informacji jest użycie wielokrotności. Z Medal przeciągnij pole Year do pola WIELOKROTNOŚCI PIONOWE. Aby wyświetlić więcej wielokrotności, usuń legendę z raportu, wybierając pozycję UKŁAD > Legenda > Brak z poziomu Wstążki.

 5. Zmienianie układu, aby siatka wielokrotności przedstawia sześć wykresy szerokość i wysokość sześć wykresów. Po zaznaczeniu wykresu wybierz pozycję Układ > wysokość siatki > 6, a następnie Układ > szerokość siatki > 6. Ekranu wygląda teraz na poniższym obrazie.

  Wykres kołowy wielokrotności w programie Power View

 6. Typ wykresu wielokrotności jest zbyt interakcyjny. Umieść wskaźnik myszy na dowolnym wykres kołowy, a zostaną wyświetlone informacje o ten wycinek. Kliknij dowolny wycinek w siatce, a dla każdego wykresu w wielokrotności wyróżniona jest tę opcję. Na ekranie poniżej wycinek żółty (kobiet) dla 1952 zostało zaznaczone, a wszystkie wycinki żółty są wyróżniane. Po więcej wykresów są dostępne, niż w programie Power View można wyświetlać w jednym ekranie, pionowy pasek przewijania jest wyświetlany wzdłuż prawej krawędzi wizualizacji.

  Interakcja z wykresami wielokrotności programu Power View

Tworzenie interakcyjnych wykresów wielokrotności poziomych

Wykresy poziome funkcjonują podobnie do wykresów wielokrotności pionowych.

 1. Chcesz zmienić do wykresów wielokrotności pionowych na poziomie funkcji pionowego. Aby to zrobić, przeciągnij pola rok z obszaru wielokrotności pionowe do wielokrotności POZIOME obszaru, jak pokazano na poniższym obrazie.


  Zmiana wizualizacji programu Power View z poziomu okienka Pola programu Power View

 2. Wizualizacji raportu programu Power View zmieni się na wykresie wielokrotności poziome. Zwróć uwagę, pasek przewijania u dołu wizualizacja pokazano na poniższym obrazie.

  Wielokrotności poziome w programie Power View

Tworzenie wykresów liniowych wielokrotności

Tworzenie wykresów liniowych jako wielokrotność również jest bardzo łatwe. Poniższe kroki przedstawiają sposób utworzenia wielu wykresów liniowych dotyczących liczby medali dla każdego roku.

 1. Utwórz nowy arkusz programu Power View i zmień jej nazwę Wielokrotności linii. Z poziomu okienka Pola programu Power View wybierz liczba medalu i rok z tabeli Medals . Zmienianie wizualizacji na wykresie liniowym, wybierając pozycję Projektowanie > inne wykresy > Linia. Teraz przeciągnij roku do obszaru osi. Na wykresie wygląda na poniższym obrazie.
  Wykres liniowy w programie Power View

 2. Załóżmy skoncentrować się na medale zima. W okienku Filtry zaznacz wykres, a następnie przeciągnij pola Season z tabeli Medals w okienku filtry. Wybierz pozycję zima, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Filtrowanie wykresu w programie Power View

 3. Aby utworzyć wykresy liniowe wielokrotności, przeciągnij NOC_CountryRegion z tabeli Medals do obszaru wielokrotności PIONOWYCH. Raport wygląda teraz na poniższym ekranie.
  Wielokrotności liniowe w programie Power View

 4. Wykresy wielokrotności można porządkować na podstawie różnych pól w porządku rosnącym lub malejącym, klikając opcje dostępne w lewym górnym rogu wizualizacji.

Tworzenie interakcyjnych raportów przy użyciu kart i kafelków

Kafelki i karty umożliwiają przekształcenie tabel w serię migawek zdjęć, które wizualizują dane w formie kart podobnych do kart indeksowych. W poniższych krokach użyjemy kart w celu przedstawienia liczby medali przyznanych w różnych dyscyplinach, a następnie dopracujemy naszą wizualizację, dzieląc wyniki na kafelki według edycji.

Tworzenie wizualizacji kart

 1. Utwórz nowy raport programu Power View i zmień jego nazwę na Cards. W okienku Pola programu Power View wybierz pole Discipline z tabeli Disciplines. W tabeli Medals zaznacz pola Liczba wartości odrębnych Edition, Medal Count i NOC_CountryRegion. W obszarze POLA okienka Pola programu Power View kliknij strzałkę obok pozycji NOC_CountryRegion i wybierz pozycję Liczność (unikatowe).

 2. Na Wstążce wybierz pozycję Projekt > Przełączanie wizualizacji > Tabela > karta. Tabela wygląda na poniższym obrazie.
  Wizualizacja karty w programie Power View

 3. Wizualizacja karty zaznaczone następnie zaznacz DiscImage z tabeli DiscImage . Może zostać wyświetlony monit o kliknij przycisk Włącz zawartość, aby można było uzyskiwać obrazy, aby wyświetlić, jak pokazano na poniższym obrazie ostrzeżenie o zabezpieczeniach.

  Ostrzeżenie Połączenia danych zewnętrznych w programie Excel

 4. W obszarze pola rozmieszczanie pól w następującej kolejności: DiscImage, dyscypliny, liczba medali, liczba NOC_CountryRegion i ostatni, liczba unikatowych Edition. Karty wyglądać na poniższym obrazie.
  Wizualizacja karty z uporządkowanymi polami

Korzystanie z karty wizualizacje kafelków

 1. Przeglądanie tych kart na podstawie roku, w którym medali przyznano jest łatwe. W obszarze Pola programu Power View z tabeli medale , przeciągnij pole roku do obszaru KAFELKI wg. Teraz do wizualizacji wygląda na poniższym obrazie.
  Korzystanie z funkcji KAFELKI WG programu Power View

 2. Karty zostały podzielone według roku, ale dodatkowo zaszło też jeszcze jedno zdarzenie. Pole KAFELKI WG stało się kontenerem, który w tym momencie zawiera jedynie karty utworzone w poprzednich krokach. Możemy jednak dodawać do niego kolejne elementy. Użycie funkcji KAFELKI WG pozwala utworzyć interakcyjne raporty, które koordynują wygląd prezentowanych danych.

 3. Kliknij w obszarze obok wizualizacji kart, ale nadal znajdują się w kontenerze KAFELKI wg. Zmiany w okienku Pola programu Power View, aby odzwierciedlała jest nadal w kontenerze KAFELKÓW, ale nie są w wizualizacji kart. Poniższym zrzucie ekranu przedstawiono, jak to jest wyświetlany w okienku pola programu Power View.
  Kontener KAFELKI WG w raporcie programu Power View

 4. W obszarze Pola programu Power View wybierz pozycję wszystkie, aby wyświetlić wszystkie dostępne tabele. Z tabeli Hosts Wybierz miasto, świąteczne, NOC_CountryRegion i pole FlagURL. Następnie na Wstążce wybierz Projekt > Przełączanie wizualizacji > Tabela > karta. Chcesz tabelę, do nowo utworzonej aby zapełnić więcej miejsca na dostępnych raportów, tak aby zmienić typ wizualizacja karty. Wybierz pozycję Projekt > Opcje > karta styl > Objaśnienie. Lepsze to. Raport wygląda teraz na poniższym ekranie.
  Dodawanie kolejnej wizualizacji do kontenera KAFELKI WG programu Power View

 5. Zwróć uwagę, jak to zrobić, po wybraniu inny rok z kafelków w górnej części kontenera KAFELKI wg karty objaśnienia właśnie utworzonego jest synchronizowane z zaznaczenia. Jest tak, ponieważ obie wizualizacje w postaci kart znajdują się w kontenerze KAFELKÓW, utworzony. Podczas przewijania zaznaczenia KAFELKI wg i wybierz pozycję 2002, na przykład raportu wygląda poniższym ekranie.

  Interakcja z kafelkami w programie Power View

 6. Możesz również zmienić sposób informacji Kafelki programu Power View. Na Wstążce wybierz pozycję Projekt > Kafelki > Typ kafelka > przepływ kafelków. Zmiany wizualizacje kafelków i programu Power View przenosi Kafelki do dolnej krawędzi kontenera kafelków, jak pokazano na poniższym obrazie.
  Korzystanie ze stylu PRZEPŁYW KAFELKÓW w programie Power View

Jak już wspomniano wcześniej, podczas publikowania tych raportów i ich udostępniania w programie SharePoint te wizualizacje są tylko jako interakcyjne są tak samo interakcyjne dla odbiorców, jak w niniejszym samouczku.

Tworzenie wykresów punktowych i bąbelkowych w opartych na czasie wizualizacjach odtwarzanych

Istnieje również możliwość tworzenia interakcyjnych wykresów pokazujących zmiany danych w czasie. W tej sekcji utworzymy wykresy punktowe i bąbelkowe oraz zwizualizujemy dane dotyczące igrzysk olimpijskich tak, aby każda osoba wyświetlająca raport programu Power View mogła go obsługiwać na wiele ciekawych i zaskakujących sposobów.

Tworzenie wykresu punktowego i bąbelkowego

 1. Utwórz nowy raport programu Power View, wybierając pozycję POWER VIEW > Wstawianie > Power View z poziomu Wstążki. Zmień nazwę raportu na Bubbles. Z tabeli Medals wybierz pola Medal Count i NOC CountryRegion. W obszarze POLA kliknij strzałkę obok pola NOC_CountryRegion i wybierz wartość Liczność (unikatowe), aby uzyskać liczbę krajów lub regionów zamiast ich nazw. Następnie w tabeli Events wybierz pole Sport.

 2. Wybierz pozycję Projekt > Przełączanie wizualizacji > inne wykresy > punktowe Aby zmienić wizualizacji na wykresie punktowym. Raport wygląda na poniższym obrazie.

  Wykres punktowy w programie Power View

 3. Następnie przeciągnij wydarzenia w tabeli wydarzenia w obszarze rozmiar Pola programu Power View. Raport staje się bardziej interesujące i wygląda teraz poniższym ekranie.

  Użyciu obszaru ROZMIAR na wykresie bąbelkowym w programie Power View

 4. Wykres punktowy jest teraz wykresem bąbelkowym, a rozmiar poszczególnych bąbelków jest uzależniony od liczby medali przyznanych w danej dyscyplinie.

 5. Wykres bąbelkowy jest zbyt interakcyjny. Po umieszczeniu wskaźnika nad bąbelkowy wiosłowe, Power View oferuje dodatkowe dane na temat tego sport, jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Umieść wskaźnik myszy nad wykresami bąbelkowymi programu Power View, aby uzyskać więcej informacji

Tworzenie wizualizacji odtwarzanych opartych na czasie

Wiele z tworzonych wizualizacji jest opartych na wydarzeniach dziejących się w określonym czasie. W przypadku zestawu danych olimpijskich ciekawe może być zaobserwowanie, w jaki sposób medale były przyznawane w kolejnych latach. Poniższe kroki pokazują sposób tworzenia wizualizacji, które można odtwarzać (animować) według danych opartych na czasie.

 1. Na wykresie punktowym utworzonym w poprzednich krokach Zwróć uwagę na obszar oś odtwarzania w polach programu Power View, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Oś odtwarzania programu Power View

 2. Przeciągnij roku z tabeli Medals do na obszar oś odtwarzania. W tym miejscu jest zabawa części. Oś jest tworzona u dołu wizualizacji wykresu punktowego, a ikona odtwarzania jest wyświetlany obok niego, jak pokazano na poniższym obrazie. Naciśnij przycisk Odtwórz.

  Przycisk odtwarzania w raporcie programu Power View

 3. Zobacz, jak bąbelki przesuwają się, rosną i maleją wraz ze zmianą lat na osi odtwarzania. Możesz również wyróżnić określony bąbelek (w tym przypadku określoną dyscyplinę) i dokładnie przyjrzeć się jego zmianom z upływem czasu na osi odtwarzania. W raz z przesuwaniem się osi jest wyświetlana linia, która w widoczny sposób wyróżnia i śledzi jej punkty danych.

 4. Wybierz pozycję Aquatics, a następnie kliknij przycisk Odtwórz. Aquatics jest wyróżniona, a znaku wodnego w prawym górnym rogu raportu wyświetla rok (oś odtwarzania) jako Odtwórz oś ruchów do przodu. Na końcu miało ścieżkę Aquatics wyróżniona w wizualizacji, podczas gdy inne sports są wyszarzone. Poniższym obrazie pokazano raportu po ukończeniu osi odtwarzania.

  Wizualizacje bąbelków opartych na czasie w programie Power View

 5. Możesz wybrać więcej niż jeden sport, przytrzymując klawisz CTRL i wielu zaznaczeń. Wypróbuj ją dla siebie. Na poniższym obrazie zaznaczono trzy sports: zapasach, Athletics i Aquatics.

  W raportach odtwarzania programu Power View można wyróżnić wiele bąbelków

 6. Ponadto można filtrować wykresów punktowych tak jak inną wizualizację. Istnieje wiele kolorów, ponieważ istnieje wiele sportów w zestawie danych. Z tabeli medale przeciągnij pola Season w obszarze kolor Pola programu Power View. Teraz tylko dwa kolory, jedną dla każdego święta (letnich lub zima). Poniższym zrzucie ekranu przedstawiono poniżej, ale aby zobaczyć to wygląda jak atrakcyjne, Obejrzyj klip wideo na końcu tego samouczka.

  W raportach odtwarzania programu Power View można używać fragmentatorów

W programie Power View można tworzyć różne niezwykłe i atrakcyjne wizualnie. Każda wizualizacja zapewnia konkretny i odmienny wgląd w posiadane dane. W celu uzyskania jesz bardziej przekonujących raportów można połączyć różne wizualizacje na jednej stronie i ożywić wyświetlane informacje.

Punkt kontrolny i test

Sprawdzenie zakresu opanowanego materiału

Po zakończeniu tego samouczka umiesz już tworzyć wykresy wielokrotności, liniowe, bąbelkowe i punktowe. Potrafisz też podzielić swój raport na kafelki i utworzyć kontener, w którym można umieścić wiele raportów.

Ten samouczek kończy serię czynności związanych z tworzeniem raportów programu Power View.

Klipy wideo z zestawu Olympics Data Set

Czasami miło jest zobaczyć te zadania w działaniu. W tej sekcji znajdziesz łącza do filmów, które zostały utworzone przy użyciu zestawu danych Olympics Data Set. Te filmy są podobne do samouczków, ale niektóre skoroszyty, Power Pivot obrazy, lub arkusze programu Power View mogą być nieco inne.

Power Pivot klipy wideo:

 • Ustawianie pól domyślnych

 • Ukrywanie kolumn i tabel

 • Dodawanie opisów do kolumn i tabel

 • Relacje

 • Podsumowywanie według

Power View klipy wideo:

 • Wprowadzenie do programu Power View w programie Excel 2013.

 • Wykresy bąbelkowe i punktowe

 • Karty

 • Przechodzenie do szczegółów w hierarchii ad hoc

 • Przechodzenie do szczegółów za pomocą hierarchii w modelu

 • Filtry

 • Hierarchie

 • Wyróżnianie

 • Mapy

 • Mapy: Naprawianie niejednoznacznych danych mapy

 • Macierz

 • Wielokrotności

 • Wykresy kołowe

 • Odświeżanie danych w modelu danych

 • Fragmentatory

 • Sortowanie

 • Kafelki

Dziękujemy! Mam nadzieję, że spodobała Ci się ta seria samouczków i że dzięki nim umiesz już tworzyć własne raporty programu Power View. Korzystając z programu Power View, możesz tworzyć zdumiewające, przekonujące i interakcyjne raporty, a następnie udostępniać je przy użyciu Można utworzyć niesamowite, wciągające i interaktywne raporty z Power View i udostępniać je przy użyciu portalu analiz biznesowych w programie SharePoint.

Samouczki w tej serii

Poniższa lista zawiera łącza do wszystkich samouczków z tej serii:

 1. Importowanie danych do programu Excel 2013 i tworzenie modelu danych

 2. Rozszerzanie relacji modelu danych przy użyciu programu Excel 2013, dodatku Power Pivot i języka DAX

 3. Tworzenie raportów programu Power View opartych na mapie

 4. Dodawanie danych internetowych i ustawianie wartości domyślnych raportu programu Power View

 5. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 1

 6. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 2

TEST

Chcesz sprawdzić przyswojoną wiedzę? Możesz to teraz zrobić. Poniższy test koncentruje się na funkcjach, możliwościach i wymaganiach, o których była mowa w tym samouczku. Odpowiedzi znajdziesz u dołu strony. Powodzenia!

Pytanie 1. Jaka jest inna nazwa typu wykresu Wielokrotności?

A. Wykresy przewijania

B. Wykresy krotek

C. Wykresy kratowe

D. Wykresy strony

Pytanie 2. Który obszar w okienku Pola programu Power View umożliwia utworzenie kontenera, w którym można umieścić wiele wizualizacji?

A. Obszarze KOLUMNY.

B. Obszar PODSUMOWANIE.

C. Obszar KAFELKI WG.

D. Obszar KONTENER.

Pytanie 3. Którego obszaru pól programu Power View należy użyć do utworzenia animowanej wizualizacji opartej na polu, na przykład polu daty?

A. Obszaru OŚ ODTWARZANIA.

B. Obszar WIELOKROTNOŚCI POZIOME.

C. Obszaru ANIMACJA.

D. Chyba nie można tworzyć takich fajnych wizualizacji. Można?

Pytanie 4. Co się dzieje z wykresami Wielokrotności, jeśli istnieje więcej wykresów kołowych niż mieści się na jednym ekranie?

A. Program Power View zaczyna automatycznie przewijać wykresy kołowe.

B. Program Power View wyświetla pasek przewijania umożliwiający przewijanie wykresów kołowych.

C. Program Power View tworzy raport obejmujący jedynie te wykresy kołowe, które są jednocześnie widoczne na ekranie.

D. Program Power View automatycznie umieszcza wszystkie wykresy kołowe na jednym ekranie, bez względu na to, jak wiele wykresów jest wymaganych.

Odpowiedzi do testu

 1. Prawidłowa odpowiedź: C

 2. Prawidłowa odpowiedź: C

 3. Prawidłowa odpowiedź: A

 4. Prawidłowa odpowiedź: B

Uwagi: Dane i obrazy wykorzystane w tym samouczku zostały przygotowane na podstawie następujących materiałów:

 • Olympics Dataset od Guardian News & Media Ltd.

 • Obrazy flag od CIA Factbook (cia.gov)

 • Dane dotyczące populacji od Banku Światowego (worldbank.org)

 • Piktogramy dyscyplin olimpijskich od użytkowników Thadius856 i Parutakupiu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×