Samouczek: tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 2

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Streszczenie:    Na końcu poprzednim samouczku, w Pomocy programu Power Pivot, skoroszytu programu Excel miał trzy raporty programu Power View i wiele wizualizacji, w tym utworzyć interakcyjną mapę, kołowych, słupkowych i kolumnowych. W tym samouczku dowiesz się, jak utworzyć dodatkowe interakcyjnych raportów programu Power View.

Zwróć uwagę, że po opublikowaniu tych raportów i uzyskiwać do nich dostęp w programie SharePoint te wizualizacje są tylko jako interakcyjne są w tym samouczku dla odbiorców.

Niniejszy samouczek zawiera następujące sekcje:

Tworzenie wykresów wielokrotności

Tworzenie interakcyjnych raportów przy użyciu kart i kafelków

Tworzenie wykresów punktowych i bąbelkowych z wizualizacji odtwarzanych opartych na czasie

Punkt kontrolny i test

Na końcu tego samouczka jest umieszczony test, który można wykonać, aby sprawdzić stopień opanowania materiału. Można także wyświetlić listę plików wideo wyświetlanych wiele pomysłów i możliwości programu Power View w akcji.

W tej serii samouczków użyto danych opisujących medale olimpijskie, kraje będące gospodarzami oraz różne wydarzenia sportowe na igrzyskach olimpijskich. W tej serii są dostępne następujące samouczki:

 1. Importowanie danych do programu Excel 2013 i tworzenie modelu danych

 2. Rozszerzanie relacji modelu danych przy użyciu programu Excel 2013, dodatku Power Pivot i języka DAX

 3. Tworzenie raportów programu Power View opartych na mapie

 4. Dodawanie danych internetowych i ustawianie wartości domyślnych raportu programu Power View

 5. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 1

 6. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 2

Sugerujemy zapoznawanie się z poszczególnymi samouczkami zgodnie z ich kolejnością.

W samouczkach jest używany program Excel 2013 z włączonym dodatkiem Power Pivot. Aby uzyskać więcej informacji o programie Excel 2013, zobacz Przewodnik Szybki start dla programu Excel 2013. Aby uzyskać wskazówki dotyczące włączania dodatku Power Pivot, zobacz Dodatek Power Pivot.

Tworzenie wykresów wielokrotności

W tej sekcji możesz kontynuować tworzenie interakcyjnych wizualizacji programu Power View. W tej sekcji opisano tworzenie kilka różnych typów wykresów wielokrotności. Wielokrotności są nazywane też czasem kratka wykresów.

Tworzenie interakcyjnych Pionowa Wykresów wielokrotności

Aby utworzyć wykresy wielokrotności, musisz zacząć od innego wykres, na przykład na wykresie kołowym lub wykres liniowy.

 1. W programie Excel wybierz arkusz, słupkowe i . Utwórz nowy raport programu Power View, wybierając pozycję POWER VIEW > Wstawianie > Power View na Wstążce. Zostanie utworzony pusty arkusz raportu programu Power View. Zmienić raport wielokrotności, klikając prawym przyciskiem myszy kartę u dołu i wybierając pozycję Zmień nazwę w wyświetlonym menu. Możesz też kliknąć dwukrotnie tę kartę, aby zmienić jego nazwę.

 2. Rozwiń tabelę medale na Pola programu Power View i wybierz płeć, a następnie pola zdarzenia. Z obszaru pola wybierz przycisk strzałki obok zdarzenia, a następnie wybierz pozycję liczność (Niepuste). Tabelę, którą program Power View utworzy wygląda na poniższym obrazie.

  Wizualizacja tabeli programu Power View

 3. Na Wstążce wybierz Projekt > przełączanie wizualizacji > inny wykres > wykresu kołowego. Teraz raport wygląda na poniższym obrazie.

  Wykres kołowy programu Power View  

 4. Możesz określić, że będzie interesujące wyświetlić liczbę zdarzeń według płci w czasie. Jednym ze sposobów wyświetlania informacji należy używać wielokrotności. Z tabeli medale przeciągnij roku do pola wielokrotności pionowe. Aby wyświetlić więcej wielokrotności, usunąć legendę z raportu, wybierając układu > legendy > Brak na Wstążce.

 5. Zmienianie układu, aby siatka wielokrotności przedstawia sześć wykresy szerokość i wysokość sześć wykresów. Po zaznaczeniu wykresu wybierz Układ > wysokość siatki > 6 , a następnie układu > szerokość siatki > 6. Ekranu wygląda teraz na poniższym obrazie.

  Wykres kołowy wielokrotności w programie Power View

 6. Typ wykresu wielokrotności jest zbyt interakcyjny. Umieść wskaźnik myszy na dowolnym wykres kołowy, a zostaną wyświetlone informacje o ten wycinek. Kliknij dowolny wycinek w siatce, a dla każdego wykresu w wielokrotności wyróżniona jest tę opcję. Na ekranie poniżej wycinek żółty (kobiet) dla 1952 zostało zaznaczone, a wszystkie wycinki żółty są wyróżniane. Po więcej wykresów są dostępne, niż w programie Power View można wyświetlać w jednym ekranie, pionowy pasek przewijania jest wyświetlany wzdłuż prawej krawędzi wizualizacji.

  Interakcja z wykresami wielokrotności programu Power View

Tworzenie interakcyjnych wykresów wielokrotności poziomych

Wykresy poziome funkcjonują podobnie do wykresów wielokrotności pionowych.

 1. Chcesz zmienić do wykresów wielokrotności pionowych na poziomie funkcji pionowego. Aby to zrobić, przeciągnij pola rok z obszaru wielokrotności pionowe do wielokrotności POZIOME obszaru, jak pokazano na poniższym obrazie.


  Zmiana wizualizacji programu Power View z poziomu pola programu Power View

 2. Wizualizacji raportu programu Power View zmieni się na wykresie wielokrotności poziome. Zwróć uwagę, pasek przewijania u dołu wizualizacja pokazano na poniższym obrazie.

  wielokrotności poziome w programie Power View

Tworzenie wykresów liniowych wielokrotności

Tworzenie wykresów liniowych jako wielokrotność jest zbyt łatwe. Poniższe kroki pokazują jak utworzyć wiele wykresów liniowych według liczba medali dla każdego roku.

 1. Utwórz nowy arkusz programu Power View i zmień jej nazwę Wielokrotności linii. Z poziomu okienka Pola programu Power Viewwybierz liczba medalu i rok z tabeli Medals . Zmienianie wizualizacji na wykresie liniowym, wybierając Projekt > inny wykres > linii. Teraz przeciągnij roku do obszaru osi. Na wykresie wygląda na poniższym obrazie.
  Wykres liniowy programu Power View

 2. Załóżmy skoncentrować się na medale zima. W okienku Filtry zaznacz wykres, a następnie przeciągnij pola Season z tabeli Medals w okienku filtry. Wybierz pozycję zima, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Filtrowanie wykresu w programie Power View

 3. Aby utworzyć wykresy liniowe wielokrotności, przeciągnij NOC_CountryRegion z tabeli Medals do obszaru wielokrotności PIONOWYCH. Raport wygląda teraz na poniższym ekranie.
  wielokrotności liniowe w programie Power View

 4. Istnieje możliwość rozmieszczanie wielu wykresów na podstawie różnych pól i w kolejności rosnącej lub malejącej, klikając odpowiednie opcje w lewym górnym rogu wizualizacji.

Tworzenie interakcyjnych raportów przy użyciu kart i kafelków

Kart i kafelków przekonwertować tabele na serię migawek, które wizualizowanie danych, są wyświetlane w formacie karty, podobnie jak kart indeksu. W następującej procedurze wizualizowanie liczba medali przyznanych w różnych sportów przy użyciu kart, a następnie uściślić wizualizację przy podziale wyników w oparciu o Edition.

Tworzenie wizualizacji kart

 1. Tworzenie nowego raportu programu Power View i zmień jej nazwę karty. Z poziomu okienka Pola programu Power Vieww tabeli dyscypliny wybierz dyscyplina. Z tabeli Medals zaznacz różnią się liczba Edition, liczba medali i NOC_CountryRegion. W obszarze pola Pola programu Power Viewkliknij strzałkę obok pozycji NOC_CountryRegion i wybierz pozycję liczność (unikatowe).

 2. Na Wstążce wybierz Projekt > przełączanie wizualizacji > tabeli > karty. Tabela wygląda na poniższym obrazie.
  Wizualizacja karty w programie Power View

 3. Wizualizacja karty zaznaczone następnie zaznacz DiscImage z tabeli DiscImage . Może zostać wyświetlony monit o kliknij przycisk Włącz zawartość, aby można było uzyskiwać obrazy, aby wyświetlić, jak pokazano na poniższym obrazie ostrzeżenie o zabezpieczeniach.

  Ostrzeżenie połączenia danych zewnętrznych w programie Excel

 4. W obszarze pola rozmieszczanie pól w następującej kolejności: DiscImage, dyscypliny, liczba medali, liczba NOC_CountryRegion i ostatni, liczba unikatowych Edition. Karty wyglądać na poniższym obrazie.
  Wizualizacja karty z uporządkowanymi polami  

Korzystanie z karty wizualizacje kafelków

 1. Przeglądanie tych kart na podstawie roku, w którym medali przyznano jest łatwe. W obszarze Pola programu Power Viewz tabeli medale , przeciągnij pole roku do obszaru KAFELKI wg. Teraz do wizualizacji wygląda na poniższym obrazie.
  Korzystanie z funkcji KAFELKI wg programu Power View

 2. Teraz sąsiadująco kart w roku, ale czegoś innego także stało. Pola KAFELKI wg stał się kontenera, w którym na tym etapie zawiera tylko karty, utworzonego w poprzednich krokach. Można było dodać do kontenera, jednak i Dowiedz się, jak za pomocą KAFELKI wg tworzyć interakcyjnych raportów, które będą dopasowane widoku danych.

 3. Kliknij w obszarze obok wizualizacji kart, ale nadal znajdują się w kontenerze KAFELKI wg. Zmiany w okienku Pola programu Power View , aby odzwierciedlała jest nadal w kontenerze KAFELKÓW, ale nie są w wizualizacji kart. Poniższym zrzucie ekranu przedstawiono, jak to jest wyświetlany w okienku pola programu Power View.
  kontener KAFELKI wg w raporcie programu Power View

 4. W obszarze Pola programu Power Viewwybierz pozycję wszystkie, aby wyświetlić wszystkie dostępne tabele. Z tabeli Hosts Wybierz miasto, świąteczne, NOC_CountryRegion i pole FlagURL. Następnie na Wstążce wybierz pozycję Projekt > przełączanie wizualizacji > tabeli > karty. Chcesz tabelę, do nowo utworzonej aby zapełnić więcej miejsca na dostępnych raportów, tak aby zmienić typ wizualizacja karty. Wybierz Projekt > opcje > karty styl > objaśnienie. Tak lepiej. Raport wygląda teraz na poniższym ekranie.
  Dodawanie kolejnej wizualizacji do kontenera KAFELKI wg programu Power View

 5. Zwróć uwagę, jak to zrobić, po wybraniu inny rok z kafelków w górnej części kontenera KAFELKI wg karty objaśnienia właśnie utworzonego jest synchronizowane z zaznaczenia. Jest tak, ponieważ obie wizualizacje w postaci kart znajdują się w kontenerze KAFELKÓW, utworzony. Podczas przewijania zaznaczenia KAFELKI wg i wybierz pozycję 2002, na przykład raportu wygląda poniższym ekranie.

  Interakcja z KAFELKAMI w programie Power View

 6. Możesz również zmienić sposób informacji Kafelki programu Power View. Na Wstążce wybierz Projekt > Kafelki > typ kafelka > przepływ kafelków. Zmiany wizualizacje kafelków i programu Power View przenosi Kafelki do dolnej krawędzi kontenera kafelków, jak pokazano na poniższym obrazie.
  Korzystanie ze stylu przepływ KAFELKÓW w programie Power View

Jak już wspomniano wcześniej, podczas publikowania tych raportów i uzyskiwać do nich dostęp w programie SharePoint, te wizualizacje są tak interakcyjne dla odbiorców.

Tworzenie wykresów punktowych i bąbelkowych z wizualizacji odtwarzanych opartych na czasie

Można także tworzyć interakcyjnych wykresów, w których są wyświetlane zmiany w czasie. W tej sekcji Utwórz wykres punktowy i bąbelkowych, a wizualizuj dane Igrzysk Olimpijskich w sposób, który pozwoli wszystkim użytkownikom wyświetlanie raportów programu Power View na interakcję z nimi w sposób ciekawe i atrakcyjnych.

Tworzenie wykresu punktowego i bąbelkowego

 1. Utwórz nowy raport programu Power View, wybierając pozycję POWER VIEW > Wstawianie > Power View na Wstążce. Zmienianie nazwy raportu bąbelków. W tabeli Medals zaznacz ile.liczb medalu i kraju/regionu NOC. W obszarze pola kliknij strzałkę obok przycisku NOC_CountryRegion i wybierz pozycję liczność (unikatowe) ona Podaj liczbę krajów lub regionów o określonych kodach, zamiast własne kody. Następnie w tabeli wydarzenia wybierz pozycję Sport.

 2. Wybierz Projekt > przełączanie wizualizacji > inny wykres > punktowe zmienić wizualizacji na wykresie punktowym. Raport powinien wyglądać w przedstawiony niżej sposób.

  Wykres punktowy w programie Power View

 3. Następnie przeciągnij wydarzenia w tabeli wydarzenia w obszarze rozmiar Pola programu Power View. Raport staje się bardziej interesujące i wygląda teraz poniższym ekranie.

  użyciu obszaru rozmiar na wykresie bąbelkowym programu Power View

 4. Wykres punktowy jest teraz wykresem bąbelkowym, a rozmiar poszczególnych bąbelków zależy od liczby medali przyznanych w danej dyscyplinie.

 5. Wykres bąbelkowy jest zbyt interakcyjny. Po umieszczeniu wskaźnika nad bąbelkowy wiosłowe, Power View oferuje dodatkowe dane na temat tego sport, jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Umieść wskaźnik myszy nad wykresami Bąbelkowymi programu Power View, aby uzyskać więcej informacji

Tworzenie wizualizacji odtwarzanych opartych na czasie

Wiele wizualizacji, które można tworzyć są oparte na czasie o zdarzeniach. W zestawie danych Igrzysk Olimpijskich jest interesujące zobaczyć, jak medali przyznano w latach. Poniższe kroki pokazują, jak tworzyć wizualizacje, które odtwarzanie lub animacji, na podstawie danych opartych na czasie.

 1. Na wykresie punktowym utworzonym w poprzednich krokach Zwróć uwagę na obszar oś odtwarzania w polach programu Power View, jak pokazano na poniższym obrazie.

  oś odtwarzania programu Power View

 2. Przeciągnij roku z tabeli Medals do na obszar oś odtwarzania. W tym miejscu jest zabawa części. Oś jest tworzona u dołu wizualizacji wykresu punktowego, a ikona odtwarzania jest wyświetlany obok niego, jak pokazano na poniższym obrazie. Naciśnij przycisk Odtwórz.

  przycisk odtwarzania w raporcie programu Power View

 3. Obejrzyj bąbelki przenoszenie, powiększanie i umowy lata przeglądania osi odtwarzania. Można też wyróżnić określony bąbelkowy, czyli w tym przypadku określonego Sport, i wyraźnie Zobacz, jak zmieni się w miarę postępów osi odtwarzania. Wiersz wykonuje kursu graficzne wyróżnianie i śledzenie jej punktów danych, jak oś powoduje przejście do przodu.

 4. Wybierz pozycję Aquatics, a następnie kliknij przycisk Odtwórz. Aquatics jest wyróżniona, a znaku wodnego w prawym górnym rogu raportu wyświetla rok (oś odtwarzania) jako Odtwórz oś ruchów do przodu. Na końcu miało ścieżkę Aquatics wyróżniona w wizualizacji, podczas gdy inne sports są wyszarzone. Poniższym obrazie pokazano raportu po ukończeniu osi odtwarzania.

  wizualizacje bąbelków opartych na czasie w programie Power View

 5. Możesz wybrać więcej niż jeden sport, przytrzymując klawisz CTRL i wielu zaznaczeń. Wypróbuj samodzielnie działanie tej funkcji. Na poniższym obrazie zaznaczono trzy sports: zapasach, Athletics i Aquatics.

  można wyróżnić wiele bąbelków w raportach odtwarzania programu Power View

 6. Ponadto można filtrować wykresów punktowych tak jak inną wizualizację. Istnieje wiele kolorów, ponieważ istnieje wiele sportów w zestawie danych. Z tabeli medale przeciągnij pola Season w obszarze kolor Pola programu Power View. Teraz tylko dwa kolory, jedną dla każdego święta (letnich lub zima). Poniższym zrzucie ekranu przedstawiono poniżej, ale aby zobaczyć to wygląda jak atrakcyjne, Obejrzyj klip wideo na końcu tego samouczka.

  w raportach odtwarzania programu Power View można używać fragmentatorów

Istnieją różne rodzaje atrakcyjnych, atrakcyjnych raportów, które można tworzyć za pomocą programu Power View. Każdej wizualizacji funkcje informowania o określony i widoków na danych. Aby zapewnić jeszcze bardziej atrakcyjne raporty, można łączyć różne wizualizacje na stronie jeden raport i dane są formatowane aktywności.

Punkt kontrolny i test

Sprawdzenie zakresu opanowanego materiału

W tym samouczku wiesz, jak tworzenie wykresów wielokrotności, wykresy liniowe, Wykresy bąbelkowe i wykresów punktowych. Wiesz również sposobu kafelka raportu oraz Tworzenie kontenera, w którym można dołączyć wiele raportów.

Ten samouczek kończy serię czynności związanych z tworzeniem raportów programu Power View.

Klipy wideo z zestawu Olympics Data Set

Czasem warto wyświetlić te zadania w działaniu. W tej sekcji znajdują się łącza do klipów wideo, które zostały utworzone przy użyciu zestawu danych Igrzysk Olimpijskich. Te klipy wideo są podobne do samouczków, ale niektóre skoroszytów, obrazy Power Pivot lub arkuszy programu Power View mogą się nieco różnić.

Power Pivot klipy wideo:

 • Ustawianie pól domyślnych

 • Ukrywanie kolumn i tabel

 • Dodawanie opisów do kolumn i tabel

 • Relacje

 • Podsumowanie według

Power View klipy wideo:

 • Wprowadzenie do programu Power View w programie Excel 2013

 • Wykresy bąbelkowe i punktowe

 • Karty

 • Przechodzenie do szczegółów w hierarchii ad hoc

 • Przechodzenie do szczegółów za pomocą hierarchii w modelu

 • Filtry

 • Hierarchie

 • Wyróżnianie

 • Mapy

 • Mapy: Naprawianie niejednoznacznych danych mapy

 • Macierz

 • Wielokrotności

 • Wykresy kołowe

 • Odświeżanie danych w modelu danych

 • Fragmentatory

 • Sortowanie

 • Kafelki

Dziękujemy! Mam nadzieję, że zostały tego samouczka i znaleźć pomocne w wiedzieć, jak raportów programu Power View. Tworzenie atrakcyjnych, immersywnej i interakcyjnych raportów programu Power View i udostępnianie ich za pomocą portalu analizy biznesowej w programie SharePoint.

Samouczki w tej serii

Poniższa lista zawiera łącza do wszystkich samouczków z tej serii:

 1. Importowanie danych do programu Excel 2013 i tworzenie modelu danych

 2. Rozszerzanie relacji modelu danych przy użyciu programu Excel 2013, dodatku Power Pivot i języka DAX

 3. Tworzenie raportów programu Power View opartych na mapie

 4. Dodawanie danych internetowych i ustawianie wartości domyślnych raportu programu Power View

 5. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 1

 6. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 2

TEST

Chcesz sprawdzić przyswojoną wiedzę? Możesz to teraz zrobić. Poniższy test koncentruje się na funkcjach, możliwościach i wymaganiach, o których była mowa w tym samouczku. Odpowiedzi znajdziesz u dołu strony. Powodzenia!

Pytanie 1. Co to jest inną nazwę dla wielokrotności typ wykresu?

O: wykresy przewijania.

B: wykresy krotki.

Wykresy kratka C:.

D: wykresy strony

Pytanie 2. Którego obszaru w Polach programu Power View umożliwia tworzenie kontenera, w którym można umieścić wiele wizualizacji?

O: obszaru kolumny.

B: Podsumowanie obszar.

C: KAFELKI wg obszar.

D: kontenera obszar.

Pytanie 3. Aby utworzyć wizualizację animowany oparte na polu, takie jak data, którego Power View pola obszaru należy skorzystać?

O: obszar oś odtwarzania.

Obszar wielokrotności POZIOME B:.

C: ANIMACJI obszar.

D: nie można tworzyć wizualizacje, które są tego ostygnięcia można?

Pytanie 4. Co się dzieje w wykresów wielokrotności w przypadku wykresów kołowych więcej niż co można umieścić na ekranie?

O: power View automatycznie zaczyna przewijać wykresów kołowych.

B: power View udostępnia paska, co umożliwia przechodzenie między innymi wykresy kołowe przewijania.

C: program power View utworzy raport tylko tyle wykresów kołowych, które mogą być widoczne na ekranie jednocześnie.

D: power View automatycznie umieszcza wszystkie wykresy kołowe na ekranie, niezależnie od tego, ile wykresy kołowe są wymagane.

Odpowiedzi do testu

 1. Prawidłowa odpowiedź: C

 2. Prawidłowa odpowiedź: C

 3. Prawidłowa odpowiedź: A

 4. Prawidłowa odpowiedź: B

Uwagi: Dane i obrazy wykorzystane w tym samouczku zostały przygotowane na podstawie następujących materiałów:

 • Olympics Dataset od Guardian News & Media Ltd.

 • Obrazy flag od CIA Factbook (cia.gov)

 • Dane dotyczące populacji od Banku Światowego (worldbank.org)

 • Piktogramy dyscyplin olimpijskich od użytkowników Thadius856 i Parutakupiu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×