Samouczek: dodawanie danych internetowych i ustawianie wartości domyślnych raportu programu Power View

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Abstract:    At the end of the previous tutorial, Create Map-based Power View Reports, your Excel workbook included data from various sources, a Data Model based on relationships established using Power Pivot, and a map-based Power View report with some basic Olympics information. In this tutorial, we extend and optimize the workbook with more data, interesting graphics, and prepare the workbook to easily create amazing Power View reports.

Uwaga: Ten artykuł zawiera opis modeli danych w programie Excel 2013. Jednak taki sam sposób modelowania danych i funkcje dodatku Power Pivot wprowadzono w programie Excel 2013 i mają one również zastosowanie w programie Excel 2016.

Niniejszy samouczek zawiera następujące sekcje:

Import Internet-based image links into the Data Model

Use Internet data to complete the Data Model

Hide tables and fields for easier report creation

Checkpoint and Quiz

Na końcu tego samouczka jest umieszczony test, który można wykonać, aby sprawdzić stopień opanowania materiału.

W tej serii samouczków użyto danych opisujących medale olimpijskie, kraje będące gospodarzami oraz różne wydarzenia sportowe na igrzyskach olimpijskich. W tej serii są dostępne następujące samouczki:

 1. Importowanie danych do programu Excel 2013 i tworzenie modelu danych

 2. Rozszerzanie relacji modelu danych przy użyciu programu Excel 2013, dodatku Power Pivot i języka DAX

 3. Tworzenie raportów programu Power View opartych na mapie

 4. Dodawanie danych internetowych i ustawianie wartości domyślnych raportu programu Power View

 5. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 1

 6. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 2

Sugerujemy zapoznawanie się z poszczególnymi samouczkami zgodnie z ich kolejnością.

These tutorials use Excel 2013 with Power Pivot enabled. For more information on Excel 2013, click here. For guidance on enabling Power Pivot, click here.


Importowanie internetowych łączy obrazów do modelu danych

Ilość danych stale rośnie, a wraz z nimi oczekiwania dotyczące możliwości ich wizualizowania. Dodatkowe dane umożliwiają poznanie różnorodnych perspektyw oraz zbadanie wielu różnych sposobów interakcji tych danych. Za pomocą dodatku Power Pivot i programu Power View można połączyć wszystkie dane (a także dane zewnętrzne) i zwizualizować je w zabawny, ciekawy sposób.

W tej sekcji rozszerzymy model danych, aby zawierał obrazy flag regionów i krajów biorących udział w Olimpiadzie, a następnie dodamy zdjęcia przedstawiające dyscypliny sportowe igrzysk olimpijskich.

Dodawanie obrazów flag do modelu danych

Obrazy wzbogacają wizualny efekt raportów programu Power View. W poniższych krokach dodasz dwie kategorie obrazu — obraz dla każdej dyscypliny oraz obraz flagi reprezentującej każdy region lub kraj.

Masz do dyspozycji dwie tabele, które dobrze się nadają do dodania tych informacji: tabela Discipline dla obrazów dyscyplin i tabela Hosts dla flag. Aby było ciekawiej, skorzystasz z obrazów znalezionych w Internecie i użyjesz łącza do każdego obrazu, aby mógł on być renderowany dla każdej osoby wyświetlającej raport, niezależnie od miejsca, w którym ta osoba się znajduje.

 1. After searching around the Internet, you find a good source for flag images for each country or region: the CIA.gov World Factbook site. For example, when you click on the following link, you get an image of the flag for France.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  When you investigate further and find other flag image URLs on the site, you realize the URLs have a consistent format, and that the only variable is the two-letter country or region code. So if you knew each two-letter country or region code, you could just insert that two-letter code into each URL, and get a link to each flag. That’s a plus, and when you look closely at your data, you realize that the Hosts table contains two-letter country or region codes. Great.

 2. You need to create a new field in the Hosts table to store the flag URLs. In an earlier tutorial you used DAX to concatenate two fields, and we’ll do the same for the flag URLs. In Power Pivot, select the empty column that has the title Add Column in the Hosts table. In the formula bar, type the following DAX formula (or you can copy and paste it into the formula column). It looks long, but most of it is the URL we want to use from the CIA Factbook.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  In that DAX function you did a few things, all in one line. First, the DAX function REPLACE replaces text in a given text string, so by using that function you replaced the part of the URL that referenced France’s flag (fr) with the appropriate two-letter code for each country or region. The number 82 tells the REPLACE function to begin the replacement 82 characters into the string. The 2 that follows tells REPLACE how many characters to replace. Next, you may have noticed that the URL is case-sensitive (you tested that first, of course) and our two-letter codes are uppercase, so we had to convert them to lowercase as we inserted them into the URL using the DAX function LOWER.

 3. Rename the column with the flag URLs to FlagURL. Your Power Pivot screen now looks like the following screen.

  Pole adresu utworzone za pomocą dodatku Power Pivot i języka DAX

 4. Return to Excel and select the PivotTable in Sheet1. In PivotTable Fields, select ALL. You see the FlagURL field you added is available, as shown in the following screen.
  Pole FlagURL zostało dodane do tabeli Hosts

  Uwagi: In some instances, the Alpha-2 code used by the CIA.gov World Factbook site doesn’t match the official ISO 3166-1 Alpha-2 code provided in the Hosts table, which means some flags don’t display properly. You can fix that, and get the right Flag URLs, by making the following substitutions directly in your Hosts table in Excel, for each affected entry. The good news is that Power Pivot automatically detects the changes you make in Excel, and recalculates the DAX formula:

  • zamień AT na AU

Dodawanie piktogramów sportów do modelu danych

Raporty programu Power View są bardziej interesujące, gdy z wydarzeniami olimpijskimi są skojarzone obrazy. W tej sekcji dodasz obrazy do tabeli Disciplines.

 1. After searching the Internet, you find that Wikimedia Commons has great pictograms for each Olympic discipline, submitted by Parutakupiu. The following link shows you the many images from Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. But when you look at each of the individual images, you find the common URL structure doesn’t lend itself to using DAX to automatically create links to the images. You want to know how many disciplines exist in your Data Model, to gauge whether you should input the links manually. In Power Pivot select the Disciplines table, and look at the bottom of the Power Pivot window. There, you see the number of records is 69, as shown in the following screen.
  Dodatek Power Pivot wyświetla liczbę rekordów

  You decide that 69 records is not too many to copy and paste manually, especially since they’ll be so compelling when you create reports.

 3. Aby dodać adresy URL piktogramów, potrzebna jest nowa kolumna w tabeli Disciplines. Jest to ciekawe wyzwanie: tabela Disciplines została dodana do modelu danych za pomocą zaimportowania bazy danych programu Access, zatem tabela Disciplines jest widoczna tylko w dodatku Power Pivot, a nie w programie Excel. Jednak w dodatku Power Pivot nie można bezpośrednio wprowadzać danych w poszczególnych rekordach, nazywanych również wierszami. Aby rozwiązać ten problem, możemy utworzyć nową tabelę na podstawie informacji w tabeli Disciplines, dodać ją do modelu danych i utworzyć relację.

 4. In Power Pivot, copy the three columns in the Disciplines table. You can select them by hovering over the Discipline column then dragging across to the SportID column, as shown in the following screen, then click Home > Clipboard > Copy.

  Kopiowanie pól w dodatku Power Pivot

 5. W programie Excel utwórz nowy arkusz i wklej skopiowane dane. Sformatuj wklejone dane jako tabelę, tak jak w poprzednich samouczkach z tej serii, określając górny wiersz jako etykiety, a następnie nadaj tabeli nazwę DiscImage. Arkuszowi także nadaj nazwę DiscImage.

Uwaga:  A workbook with all the manual input completed, called DiscImage_table.xlsx, is one of the files you downloaded in the first tutorial in this series. To make it easy, you can download it by clicking here. Read the next steps, which you can apply to similar situations with your own data.

 1. In the column beside SportID, type DiscImage in the first row. Excel automatically extends the table to include the row. Your DiscImage worksheet looks like the following screen.

  Rozszerzanie tabeli w programie Excel

 2. Wprowadź adresy URL dla każdej dyscypliny w oparciu o piktogramy z witryny Wikimedia Commons. W przypadku pobrania skoroszytu, w którym zostały już one wprowadzone, możesz je skopiować i wkleić do tej kolumny.

 3. Nadal w programie Excel wybierz pozycję Power Pivot > Tabele > Dodaj do modelu danych, aby dodać utworzona tabelę do modelu danych.

 4. W dodatku Power Pivot w obszarze Widok diagramu utwórz relację, przeciągając pole DisciplineID z tabeli Disciplines do pola DisciplineID w tabeli DiscImage.

Ustawianie kategorii danych w celu poprawnego wyświetlania obrazów

Aby obrazy były poprawnie wyświetlane w raportach programu Power View, należy prawidłowo ustawić kategorię danych na Adres URL obrazu. Dodatek Power Pivot podejmuje próbę ustalenia typu danych zawartych w modelu danych i w takim przypadku dodaje termin (sugerowane) do wybranej automatycznie kategorii, ale zawsze warto to sprawdzić. Potwierdźmy.

 1. W dodatku Power Pivot wybierz tabelę DiscImage, a następnie zaznacz kolumnę DiscImage.

 2. On the ribbon, select Advanced > Reporting Properties > Data Category and select Image URL, as shown in the following screen. Excel attempts to detect the Data Category, and when it does, marks the selected Data category as (suggested).

  Ustawianie kategorii danych w dodatku Power Pivot

Model danych zawiera teraz adresy URL piktogramów, które można skojarzyć z każdą dyscypliną. Kategoria danych została prawidłowo ustawiona na Adres URL obrazu.

Uzupełnianie modelu danych przy użyciu danych internetowych

Wiele witryn internetowych oferuje dane, których można użyć w raportach, o ile są one wiarygodne i przydatne. W tej sekcji dodasz dane populacji do modelu danych.

Dodawanie informacji o populacji do modelu danych

Aby tworzyć raporty, które zawierają informacje o populacji, trzeba znaleźć dane populacji, a następnie dołączyć je do modelu danych. Doskonałym źródłem takich informacji jest bank danych Worldbank.org. Po odwiedzeniu tej witryny znajdziesz następującą stronę, która umożliwia wybranie i pobranie różnego rodzaju danych dotyczących kraju lub regionu.

http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators

Istnieje wiele opcji pobierania danych z witryny Worldbank.org oraz wiele różnych ciekawych raportów, które można utworzyć przy ich użyciu. Na razie interesuje nas populacja krajów i regionów w naszym modelu danych. W kolejnych krokach pobierzesz tabelę danych populacji i dodasz ją do modelu danych.

Uwaga:  Websites sometimes change, so the layout at Worldbank.org might be a little different than described below. Alternatively, you can download an Excel workbook named Population.xlsx that already contains the Worldbank.org data, created using the following steps, by clicking here.

 1. Przejdź do witryny sieci Web Worldbank.org za pomocą łącza podanego powyżej.

 2. In the center section of the page, under COUNTRY, click select all.

 3. Under SERIES, search for and select population, total. The following screen shows an image of that search, with an arrow pointing to the search box.

  Wybieranie zestawów danych w witrynie Worldbank.org

 4. W obszarze TIME (CZAS) wybierz rok 2008 (jest to nieco oddalona data, ale jest zgodna z danymi igrzysk olimpijskich użytymi w tych samouczkach).

 5. Po dokonaniu tych wyborów kliknij przycisk DOWNLOAD (POBIERZ), a następnie wybierz program Excel jako typ pliku. Nazwa pobranego skoroszytu nie jest zbyt czytelna. Zmień nazwę skoroszytu na Population.xls, a następnie zapisz go w takiej lokalizacji, aby można było uzyskać do niego dostęp w następnej serii kroków.

Teraz można już zaimportować te dane do modelu danych.

 1. W skoroszycie programu Excel, który zawiera dane igrzysk olimpijskich, wstaw nowy arkusz i nadaj mu nazwę Population.

 2. Przejdź do pobranego skoroszytu Population.xls, otwórz go i skopiuj dane. Pamiętaj, że po zaznaczeniu dowolnej komórki w zestawie danych możesz zaznaczyć wszystkie sąsiadujące dane, naciskając klawisze Ctrl+A. Wklej dane do komórki A1 w arkuszu Population w skoroszycie igrzysk olimpijskich.

 3. In your Olympics workbook, you want to format the data you just pasted as a table, and name the table Population. With any cell in the dataset selected, such as cell A1, press Ctrl + A to select all adjacent data, and then Ctrl + T to format the data as a table. Since the data has headers, select My table has headers in the Create Table window that appears, as shown here.

  Okno Tworzenie tabeli

  Formatting the data as a table has many advantages. You can assign a name to a table, which makes it easy to identify. You can also establish relationships between tables, enabling exploration and analysis in PivotTables, Power Pivot, and Power View.

 4. In the TABLE TOOLS > DESIGN tab, locate the Table Name field, and type Population to name the table. The population data is in a column titled 2008. To keep things straight, rename the 2008 column in the Population table to Population. Your workbook now looks like the following screen.

  Dane populacji w programie Excel

  Uwagi: In some instances, the Country Code used by the Worldbank.org site doesn’t match the official ISO 3166-1 Alpha-3 code provided in the Medals table, which means some countryregions won’t display population data. You can fix that by making the following substitutions directly in your Population table in Excel, for each affected entry. The good news is that Power Pivot automatically detects the changes you make in Excel:

  • change NLD to NED

  • change CHE to SUI

 5. In Excel, add the table to the Data Model by selecting Power Pivot > Tables > Add to Data Model, as shown in the following screen.

  Dodawanie nowych danych do modelu danych

 6. Next, let’s create a relationship. We noticed that the Country or Region Code in Population is the same three-digit code found in the NOC_CountryRegion field of Medals. Great, we can easily create a relationship between those tables. In Power Pivot, in Diagram View, drag the Population table so it’s situated beside the Medals table. Drag the NOC_CountryRegion field of the Medals table onto the Country or Region Code field in the Population table. A relationship is established, as shown in the following screen.

  Tworzenie relacji między tabelami

Nie było to zbyt trudne. Nasz model danych zawiera teraz łącza do flag, łącza do obrazów dyscyplin (wcześniej nazywaliśmy je piktogramami) i nowe tabele z informacjami o populacji. Mamy dostęp do różnorodnych danych i jesteśmy prawie gotowi, aby utworzyć atrakcyjne wizualizacje do uwzględnienia w raportach.

Ale najpierw ułatwmy tworzenie raportów, ukrywając pewne tabele i pola, których nie będziemy używać w raportach.

Ukrywanie tabel i pól w celu łatwiejszego tworzenia raportu

Łatwo zauważyć, jak wiele pól znajduje się w tabeli Medals. Jest ich bardzo dużo, a wielu z nich nie będziesz używać do utworzenia raportu. W tej sekcji nauczysz się, jak ukryć niektóre z tych pól, aby usprawnić proces tworzenia raportu w programie Power View.

Aby to zobaczyć, zaznacz arkusz programu Power View w programie Excel. Poniższa ilustracja przedstawia listę tabel w obszarze Pola programu Power View. Jest to długa lista tabel do wyboru, a wiele tabel zawiera pola, których nigdy nie użyjesz na potrzeby raportów.

Zbyt wiele dostępnych tabel w skoroszycie programu Excel

Dane źródłowe są nadal ważne, ale lista tabel i pól jest zbyt długa i może być trochę zniechęcająca. Możesz ukryć tabele i pola przed narzędziami klienckimi, takimi jak tabele przestawne i program Power View, bez usuwania danych źródłowych z modelu danych.

W poniższych krokach ukryjesz kilka tabel i pól za pomocą dodatku Power Pivot. Jeśli będziesz potrzebować ukrytych tabel i pól do generowania raportów, zawsze możesz wrócić do dodatku Power Pivot i odkryć je.

Uwaga: Po ukryciu kolumny lub pola nie będzie można tworzyć raportów ani filtrów na podstawie tych ukrytych tabel lub pól.

Hide Tables using Power Pivot

 1. W dodatku Power Pivot wybierz pozycję Narzędzia główne > Widok > Widok danych, aby się upewnić, że został wybrany widok danych, a nie widok diagramu.

 2. Ukryjmy następujące tabele, których nie będziesz potrzebować do tworzenia raportów: S_Teams i W_Teams. Istnieje też kilka tabel, w których tylko jedno pole jest przydatne. Później w tym samouczku dowiesz się, co robić w takim przypadku.

 3. Right-click on the W_Teams tab, found along the bottom of the window, and select Hide from Client Tools. The following screen shows the menu that appears when you right-click a hidden table tab in Power Pivot.

  Jak ukryć tabele przed narzędziami klienta programu Excel

 4. Hide the other table, S_Teams, as well. Notice that tabs for hidden tables are grayed out, as shown in the following screen.

  Karty ukrytych tabel są wyszarzane w dodatku Power Pivot

Hide Fields using Power Pivot

Niektóre pola także nie są przydatne do tworzenia raportów. Dane źródłowe mogą być ważne, jednak dzięki ukryciu pól przed narzędziami klienckimi, takimi jak tabele przestawne i program Power View, nawigacja po polach i ich wybieranie w celu uwzględnienia w raportach jest bardziej przejrzyste.

Poniższe kroki pozwalają ukryć zbiór pól z różnych tabel, które nie będą przydatne w raportach.

 1. In Power Pivot, click on the Medals tab. Right-click the Edition column, then click Hide from Client Tools, as shown in the following screen.

  Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w celu ukrycia pól tabeli przed narzędziami klienta programu Excel

  Notice the column turns gray, similar to how the tabs of hidden tables are gray.

 2. Na karcie Medals ukryj przed narzędziami klienta następujące pola: Event_gender, MedalKey.

 3. Na karcie Event ukryj przed narzędziami klienta następujące pola: EventID, SportID.

 4. Na karcie Sports ukryj pole SportID.

Teraz, gdy patrzymy na arkusz programu Power View i obszar Pola programu Power View, widzimy poniższy obraz. Teraz praca będzie łatwiejsza.

Mniejsza liczba tabel w narzędziach klienta ułatwia tworzenie raportów

Ukrywanie tabel i kolumn przed narzędziami klienta pomaga usprawnić proces tworzenia raportu. Można ukryć tyle tabel i kolumn, ile potrzeba, i zawsze można je później odkryć w razie konieczności.

Po przygotowaniu modelu danych możesz eksperymentować z danymi. W następnym samouczku utworzysz różne ciekawe i atrakcyjne wizualizacje, używając danych olimpiady i utworzonego modelu danych.

Punkt kontrolny i test

Sprawdzanie zakresu opanowanego materiału

W tym samouczku pokazano, jak zaimportować dane internetowe do modelu danych. W Internecie jest dostępnych wiele danych i umiejętność ich odnalezienia i dołączenia do raportów jest wspaniałym narzędziem, które warto posiadać w swoim zestawie wiedzy o tworzeniu raportów.

Wiesz już także, jak dodać obrazy do modelu danych i jak tworzyć formuły języka DAX, aby usprawnić proces wstawiania adresów URL do mieszaniny danych, aby można było ich użyć w raportach. Nauczyliśmy Cię, jak ukryć tabele i kolumny, co jest przydatne podczas tworzenia raportów i pozwala opanować chaos wprowadzany przez tabele i pola, które nie będą używane. Ukrywanie pól i tabel jest szczególnie użyteczne, gdy inne osoby tworzą raporty na podstawie dostarczonych przez Ciebie danych.

W kolejnym samouczku w tej serii zaczniesz tworzyć atrakcyjne raporty programu Power View. Są one ciekawe, interakcyjne i ogranicza je tylko Twoja kreatywność i wyobraźnia. Nawet w obrębie zestawu danych o Olimpiadzie liczba i różnorodne typy raportów, które można utworzyć, są niemal nieograniczone.

Brzmi nieźle? Oto łącze do następnego samouczka, dzięki któremu dowiesz się, jak samodzielnie utworzyć takie raporty:

Tutorial 5: Create Amazing Power View Reports - Part 1

TEST

Chcesz sprawdzić przyswojoną wiedzę? Możesz to teraz zrobić. Poniższy test koncentruje się na funkcjach, możliwościach i wymaganiach, o których była mowa w tym samouczku. Odpowiedzi znajdziesz u dołu strony. Powodzenia!

Pytanie 1. Która z następujących metod jest prawidłowym sposobem dodawania danych internetowych do modelu danych?

A. Skopiowanie i wklejenie informacji jako nieprzetworzonego tekstu do programu Excel. Zostaną one dodane automatycznie.

B. Skopiowanie i wklejenie informacji do programu Excel, sformatowanie ich jako tabeli, a następnie wybranie pozycji Power Pivot > Tabele > Dodaj do modelu danych.

C. Utworzenie formuły języka DAX w dodatku Power Pivot, która wypełnia nową kolumnę adresami URL wskazującymi zasoby danych internetowych.

D. Zarówno B, jak i C.

Pytanie 2. Które z poniższych stwierdzeń na temat formatowania danych jako tabeli w programie Excel jest prawdziwe?

A. Do tabeli można przypisać nazwę, która ułatwia jej identyfikowanie.

B. Tabelę można dodać do modelu danych.

C. Między tabelami można ustanowić relację, co pozwala eksplorować i analizować dane w tabelach przestawnych, dodatku Power Pivot i programie Power View.

D. Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.

Pytanie 3. Które z następujących stwierdzeń dotyczących ukrytych tabel w dodatku Power Pivot jest prawdziwe?

A. Ukrycie tabeli w dodatku Power Pivot powoduje wymazanie danych z modelu danych.

B. Ukrycie tabeli w dodatku Power Pivot zapobiega wyświetlaniu tej tabeli w narzędziach klienta, a tym samym uniemożliwia tworzenie raportów, które używają pól tej tabeli do filtrowania.

C. Ukrycie tabeli w dodatku Power Pivot nie ma wpływu na narzędzia klienta.

D. Nie można ukryć tabel w dodatku Power Pivot, można tylko ukryć pola.

Pytanie 4. Prawda czy fałsz: Po ukryciu pola w dodatku Power Pivot nie można go więcej wyświetlić ani uzyskać do niego dostępu, nawet z poziomu dodatku Power Pivot.

A. PRAWDA

B. FAŁSZ

Odpowiedzi do testu

 1. Prawidłowa odpowiedź: D

 2. Prawidłowa odpowiedź: D

 3. Prawidłowa odpowiedź: B

 4. Prawidłowa odpowiedź: B

Uwagi: Dane i obrazy wykorzystane w tym samouczku zostały przygotowane na podstawie następujących materiałów:

 • Olympics Dataset od Guardian News & Media Ltd.

 • Obrazy flag od CIA Factbook (cia.gov)

 • Dane dotyczące populacji od Banku Światowego (worldbank.org)

 • Piktogramy dyscyplin olimpijskich od użytkowników Thadius856 i Parutakupiu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office