Samodzielne tworzenie konta w usłudze Office 365 Education: często zadawane pytania techniczne

Office 365 Education uczniowie lub studenci, wykładowcy lub nauczyciele i inni pracownicy mogą samodzielnie utworzyć konta za pomocą swoich szkolnych adresów e-mail. Po utworzeniu kont będą mogli od razu rozpocząć korzystanie z usługi Office 365. Przejrzyj często zadawane pytania znajdujące się poniżej, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach z usługi Office 365 Education dla uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i pracowników.

W tym artykule

Jakie ułatwienia podczas tworzenia kont usługi Office 365 będą mieli uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy?

Uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy posiadający szkolne adresy e-mail mogą tworzyć konta i korzystać z usług Office 365, w tym (w niektórych przypadkach) z usług Office 365 ProPlus i OneDrive dla Firm. Firma Microsoft umożliwi uczniom, studentom, nauczycielom i wykładowcom tworzenie kont usługi Office 365 za pomocą szkolnych adresów e-mail.

W ramach usługi Office 365 A1 każdy użytkownik otrzyma także 1 terabajt (TB) miejsca do magazynowania w usłudze OneDrive dla Firm na pliki związane z edukacją, aplikacje Office dla sieci Web, usługi SharePoint Online i Yammer.

Niektóre szkoły kwalifikują się do Office 365 A1 Plus, które zawierają Office 365 ProPlus, oraz umożliwiają uczniom, nauczycielom i pracownikom zainstalowanie najnowszej wersji programu Office na maksymalnie pięciu komputerach PC lub Mac * oraz na innych urządzeniach przenośnych, w tym Windows tabletach i tablecie iPad.

*Programy Access i Publisher są dostępne tylko na komputery PC. Program OneNote dla komputerów Mac jest dostępny do pobrania osobno ze sklepu Mac App Store.

Początek artykułu

Jakie wymagania muszą spełnić uczniowie lub studenci i nauczyciele lub wykładowcy, aby otrzymać usługę Office 365 A1 Plus?

Do skorzystania z usługi Office 365 A1 Plus kwalifikują się szkoły, które uzyskały licencję na pakiet Office dla nauczycieli lub wykładowców w całej instytucji w ramach rejestracji w celu uzyskania oferty Education Solutions, subskrypcji Open Value oferty Education Solutions, Cloud Solution Provider (CSP) lub kontraktu dla instytucji edukacyjnych. Gdy szkoła zostanie zakwalifikowana, wszyscy aktywni uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy, niezależnie od wymiaru godzin, otrzymują uprawnienia i mogą uzyskać plan bezpośrednio od firmy Microsoft na stronie usługi Office 365 Education, jeśli spełniają wszystkie trzy warunki wymienione poniżej:

 • Mają dostarczony przez szkołę adres e-mail, właściwy dla tej szkoły (na przykład: anna@contoso.edu), z możliwością otrzymywania zewnętrznych wiadomości e-mail.

 • Są w wieku, w którym prawo pozwala im na indywidualne utworzenie konta w ofercie online (13 lat).

 • Mają dostęp do Internetu.

Początek artykułu

Co to oznacza dla mojej instytucji?

Jeśli Twoja instytucja edukacyjna przystąpiła do programu, uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy mogą zakładać konta bezpośrednio na stronie firmy Microsoft. Możliwe są trzy scenariusze:

 • Scenariusz 1: Twoja szkoła ma już istniejące środowisko Office 365 z kontami uczniami.    W tym scenariuszu, jeśli uczeń, nauczyciel lub personel ma już konto służbowe w dzierżawie (na przykład contoso.edu), ale nie ma jeszcze Office 365 A1 Plus, firma Microsoft będzie po prostu aktywować plan dla tego konta, a uczeń, nauczyciele lub pracownicy będą automatycznie powiadamiani o dodatkowe usługi, w tym możliwość pobierania Office 365 ProPlus. Jeśli uczniowie, nauczyciele lub pracownicy mają już konto Office 365 A1 Plus lub jakiekolwiek inne licencje Office 365 ProPlus przypisane za pośrednictwem Twojej szkoły, zostaną one przekierowane, aby zalogować się przy użyciu istniejących poświadczeń i otrzymywać powiadomienia zawierające monit o zainstalowanie teraz .

 • Scenariusz 2. Szkoła ma istniejące środowisko usługi Office 365 bez kont dla uczniów lub studentów.    W tym scenariuszu uczeń, student, nauczyciel lub wykładowca nie ma jeszcze dostępu do żadnych usług Office 365. W takim przypadku uczeń, student, nauczyciel lub wykładowca może utworzyć konto na stronie usługi Office 365 Education, aby automatycznie otrzymać konto. Dzięki temu uzyska dostęp do usług wchodzących w skład usługi Office 365 A1. Na przykład jeśli studentka o imieniu Anna utworzy konto za pomocą swojego szkolnego adresu e-mail (na przykład Anna@contoso.edu), firma Microsoft automatycznie doda Annę jako użytkownika do środowiska usługi Office 365 contoso.onmicrosoft.com i aktywuje usługę Office 365 A1 dla tego konta. Jeśli szkole Anny przysługują korzyści z usługi dla uczniów lub studentów, otrzyma ona licencję usługi Office 365 A1 Plus, dzięki czemu będzie mogła zainstalować usługę Office 365 ProPlus.

 • Scenariusz 3. Szkoła nie ma środowiska usługi Office 365 połączonego z domeną poczty e-mail.    Jeśli Anna utworzy konto usługi Office 365 A1, a jej instytucja jeszcze nie utworzyła konta w usługach Office 365, firma Microsoft utworzy środowisko usługi Office 365 dla tej domeny poczty e-mail, doda Annę jako użytkownika i automatycznie aktywuje usługi dla jej konta. Wszyscy kolejni użytkownicy z tą samą domeną poczty e-mail zostaną dodani do tego samego środowiska i otrzymają dostęp do odpowiednich usług. W tym scenariuszu administrator domeny lub dział informatyczny szkoły może w dowolnym momencie utworzyć konto w usłudze Office 365 A1 i rozpocząć zarządzanie usługą oraz istniejącymi użytkownikami.

Początek artykułu

Jak wpłynie to na moje zabezpieczenia i zgodność?

W usłudze OneDrive dla Firm, podobnie jak w przypadku wszystkich usług Office 365, administratorzy systemów informatycznych mają pełną kontrolę. Centrum administracyjne Microsoft 365 udostępnia pojedynczą lokalizację, z której administratorzy mogą zarządzać wszystkimi aspektami OneDrive dla Firm, w tym zbiorem witryn i zarządzaniem profilami użytkowników, konfigurowanie wyszukiwania i odnajdowania, zarządzanie uprawnieniami oraz raportowanie i nie tylko. Scentralizowane sterowanie to nie wszystko — administratorzy mogą także zarządzać wieloma aspektami zawartości i użytkowników, między innymi dostępem, przydzielonym miejscem do magazynowania i ograniczeniami udostępniania zawartości.

Opcje zarządzania zgodnością obejmują inspekcje selektywne, zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych oraz podsumowania bieżącego użycia, za pomocą których można zarządzać zgodnością i badać wszelkie obszary zainteresowań. Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu zabezpieczeniami i zgodnością w usłudze OneDrive dla Firm, zobacz OneDrive dla Firm.

Co musimy zrobić, aby udostępnić tę usługę uczniom, studentom, nauczycielom i wykładowcom?

W większości krajów instytucja nie musi podejmować żadnych działań administracyjnych w celach rejestracji. (W niektórych krajach należy przystąpić do programu, wykonując czynności opisane w sekcji Procedura przystępowania do programu wymagana w niektórych krajach) poniżej. Wystarczy po prostu poinformować uczniów, studentów, nauczycieli lub wykładowców o udostępnieniu usługi Office 365 A1 lub Office 365 A1 Plus, korzystając z zawartości zestawu narzędzi Office 365 Campus Marketing. Ten zestaw narzędzi zawiera szablony wiadomości e-mail, plakaty, transparenty do umieszczenia w sieci Web i inne elementy, które pomogą Ci przekazać informacje uczniom, studentom, nauczycielom i wykładowcom. Jeśli masz szczegółowe pytania na temat działań, jakie powinna podjąć Twoja szkoła, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft.

Ważne: Jeśli Twoja instytucja ma wiele domen poczty e-mail, być może wolisz, aby wszystkie rozszerzenia adresów e-mail należały do tej samej dzierżawy. Aby to zapewnić, utwórz dzierżawę podstawową usługi Office 365 i dodaj do niej wszystkie domeny adresów e-mail, zanim uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy zaczną tworzyć konta usługi Office 365 A1. Ważne jest, aby zrobić to w pierwszej kolejności, ponieważ nie ma żadnego automatycznego mechanizmu przenoszenia już utworzonych użytkowników do innej dzierżawy.

Procedura przystępowania do programu wymagana w niektórych krajach

Klienci w niektórych krajach muszą wybrać opcję umożliwiającą nowym użytkownikom dołączanie do istniejących dzierżaw Office 365. Aby udostępnić usługę Office 365 A1 lub Office 365 A1 Plus uczniom lub studentom i nauczycielom lub wykładowcom w tych krajach, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga: Te kroki wymagają użycia programu Windows PowerShell. Aby rozpocząć pracę z programem Windows PowerShell, zobacz wprowadzenie do programu Windows PowerShell.

 1. Zainstaluj Asystenta logowania w witrynie Microsoft Online Services dla informatyków (Beta). (Pobierz go stąd).

 2. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zainstaluj najnowszą 64-bitową wersję modułu usługi Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell.

  • Po kliknięciu linku wybierz przycisk Uruchom, aby uruchomić pakiet instalatora.

 3. Otwórz program Windows PowerShell i wpisz następujące polecenia:

  • Import-Module MsOnline

  • Connect-MsolService

 4. W oknie dialogowym wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło usługi Office 365.

 5. Użyj tego polecenia programu Windows PowerShell, aby włączyć automatyczne dołączanie do dzierżawy usługi Office 365 dla nowych użytkowników:

  Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Początek artykułu

Co to oznacza dla nauczycieli lub wykładowców, którzy już korzystają z usługi Office 365?

Dla osób, które korzystają już z planów usługi Office 365 dla nauczycieli lub wykładowców, nic się nie zmieni. Ponieważ jednak nowi użytkownicy mogą w dowolnym momencie subskrybować usługę, należy sprawdzić ustawienia uprawnień witryn programu SharePoint (stosownie do sytuacji).

Ważne: Jeśli uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy będą po raz pierwszy korzystać z Twojego środowiska usługi Office 365, nauczyciele i wykładowcy powinni upewnić się, że ich witryny mają ustawione odpowiednie uprawnienia grup do odczytu i (lub) zapisu. Aby uzyskać informacje dotyczące ustawiania uprawnień, zobacz Udostępnianie dokumentów lub folderów w usłudze Office 365 i Uprawnienia w usłudze Office 365.

Początek artykułu

Jak zmieni się obecny sposób zarządzania tożsamością użytkowników w mojej instytucji?

Jeśli szkoła ma już istniejące środowisko usługi Office 365 z kontami dla uczniów lub studentów, sposób zarządzania tożsamością nie ulegnie zmianie.

Jeśli szkoła ma już istniejące środowisko usługi Office 365 bez kont dla uczniów lub studentów, firma Microsoft utworzy użytkownika w ramach dzierżawy i przypisze licencje na podstawie szkolnego adresu e-mail danego ucznia lub studenta. Oznacza to, że liczba użytkowników, którymi zarządzasz w danym momencie, będzie się zwiększać w miarę tworzenia kont usługi przez uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców.

Jeśli zarządzasz katalogiem lokalnie, stosując Usługi federacyjne Active Directory (AD FS), firma Microsoft nie będzie dodawać użytkowników do Twojej dzierżawy, a wszyscy uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy przy próbie dołączenia do Twojej dzierżawy otrzymają komunikat z prośbą o kontakt z administratorem w ich instytucji.

Jeśli szkoła nie ma środowiska usługi Office 365 połączonego z domeną poczty e-mail, Twój sposób zarządzania tożsamościami nie zmieni się. Uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy będą dodawani do nowego katalogu użytkowników działającego tylko w chmurze, a Ty będziesz mieć możliwość dobrowolnego przejęcia tych użytkowników jako administrator dzierżawy i zarządzania nimi.

Początek artykułu

Jaka jest procedura przejęcia zarządzania dzierżawą utworzoną przez firmę Microsoft dla moich uczniów lub studentów?

Jeśli dzierżawa została utworzona przez firmę Microsoft, możesz przejąć dzierżawę i zarządzać nią w następujący sposób:

 1. Dołącz do dzierżawy, korzystając z adresu e-mail w domenie odpowiadającej domenie dzierżawy, którą chcesz zarządzać. Na przykład jeśli firma Microsoft utworzyła dzierżawę contoso.edu, należy dołączyć do dzierżawy za pomocą adresu e-mail kończącego się na @contoso.edu.

 2. Przejmij kontrolę administracyjną, weryfikując własność domeny: po dołączeniu do dzierżawy możesz nadać sobie rolę administratora, weryfikując własność domeny. W tym celu w Office 365 wybierz pozycję ustawienia Ikona Ustawienia , wybierz pozycję ustawienia pakietu Office 365, a następnie wybierz pozycję Zostań administratorem.

Początek artykułu

Jeśli mam wiele domen, czy mogę kontrolować to, do której dzierżawy usługi Office 365 dodawani są uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy?

Jeśli nic nie zrobisz, dzierżawy będą tworzone dla każdej domeny i poddomeny poczty e-mail dla uczniów lub studentów.

Jeśli chcesz, aby wszyscy uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy należeli do tej samej dzierżawy niezależnie od rozszerzenia adresu e-mail:

 • Dodaj wszystkie istniejące domeny i poddomeny, które chcesz połączyć, do utworzonej wcześniej dzierżawy docelowej lub jednej z istniejących dzierżaw. Wtedy wszyscy uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy mający adresy e-mail w tych domenach i poddomenach automatycznie dołączą do dzierżawy docelowej po utworzeniu konta.

  Ważne: Nie jest obsługiwany żaden automatyczny mechanizm przenoszenia już utworzonych użytkowników do innej dzierżawy. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego procesu, zobacz Dodawanie użytkowników i domeny do usługi Office 365.

Początek artykułu

Czy dodanie domeny do usługi Office 365 wpłynie na przepływ poczty e-mail? Co się stanie, jeśli ta domena będzie domyślnie ustawiona w usłudze Exchange Online jako autorytatywna?

Poddomeny są dodawane do usługi Exchange Online jako zaakceptowane domeny „autorytatywne”, jeśli domena główna w usłudze Office 365 jest skonfigurowana dla poczty e-mail w usłudze Exchange Online. Upewnij się, że domena jest ustawiona jako nieautorytatywna, to znaczy jako przekaźnik wewnętrzny. Zmodyfikuj łączniki wysyłania stosownie do potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie zaakceptowanymi domenami w usłudze Exchange Online.

Posiadam zarówno licencje Office 365 A1, jak i licencje Office 365 ProPlus zamówione wcześniej w ramach mojej dzierżawy. Teraz mam również dużą pulę licencji usługi Office 365 A1 Plus. Której puli licencji używać od tej pory?

Obie pule licencji będą działać. Możesz na przykład dla uproszczenia używać tylko jednej puli licencji dla uczniów lub studentów, a drugiej dla nauczycieli lub wykładowców.

Jak mogę zapobiec dołączaniu uczniów lub studentów do mojej istniejącej dzierżawy usługi Office 365?

Jako administrator możesz wykonać pewne czynności, aby uniemożliwić uczniom, studentom, nauczycielom i wykładowcom dołączanie do istniejącej dzierżawy usługi Office 365. Jeśli wprowadzisz taką blokadę, uczniowie lub studenci nie będą mogli zalogować się w usłudze i zostaną poproszeni o kontakt z administratorem w swojej instytucji.

Te kroki wymagają użycia programu Windows PowerShell. Aby rozpocząć pracę z programem Windows PowerShell, zobacz przewodnik z wprowadzeniem do programu PowerShell.

Aby wykonać poniższe czynności, należy zainstalować najnowszą wersję 64-bitową modułu usługi Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell.

Po kliknięciu linku kliknij przycisk Uruchom, aby uruchomić pakiet instalatora.

Wyłączanie automatycznego przydziału licencji   . Użyj tego skryptu programu Windows PowerShell, aby wyłączyć automatyczny przydział licencji dla istniejących użytkowników.

Aby wyłączyć automatyczny przydział licencji dla istniejących użytkowników:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false

Aby włączyć automatyczny przydział licencji dla istniejących użytkowników:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true

Wyłączanie automatycznego dołączania do dzierżawy   . Użyj tego polecenia programu Windows PowerShell, aby uniemożliwić nowym użytkownikom dołączanie do dzierżawy, którą zarządzasz:

Aby wyłączyć automatyczne dołączanie nowych użytkowników do dzierżawy:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

Aby włączyć automatyczne dołączanie nowych użytkowników do dzierżawy:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Uwaga: Jeśli wykonasz te czynności w celu zablokowania dołączania użytkowników, będziesz korzystać z dotychczasowego procesu inicjowania obsługi w ofercie Student Advantage. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Office 365 Education.

Początek artykułu

Jak sprawdzić, czy w ramach mojej dzierżawy włączona jest blokada?

Użyj następującego skryptu programu Windows PowerShell: Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Jak wyłączyć wyskakujące powiadomienia o pobieraniu usługi Office 365 ProPlus wyświetlane użytkownikom?

Wyłączenie automatycznego licencjonowania w dzierżawie spowoduje wyłączenie także wyskakujących powiadomień dla użytkowników. Aby wyłączyć automatyczne licencjonowanie, zobacz Wyłączanie automatycznego przydziału licencji w części Jak mogę zapobiec dołączaniu uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców do mojej istniejącej dzierżawy usługi Office 365.

Czy uczniowie lub studenci w mojej instytucji mogą skorzystać z tej oferty, jeśli blokujemy zewnętrzne wiadomości e-mail?

Weryfikacja za pośrednictwem poczty E-mail jest wymagana na potrzeby samoobsługowego tworzenia konta dla uczniów, wykładowców i personelu, którzy jeszcze nie mają konta. Chociaż jest to najprostszy sposób na zweryfikowanie ucznia, jeśli tworzysz dzierżawcę z kontami użytkowników (na przykład użyto pliku CSV, polecenia cmdlet programu PowerShell lub narzędzia DirSync), to uczniowie, nauczyciele i pracownicy mogą skorzystać z funkcji automatycznej licencjonowania. Uzyskaj dostęp do udostępnianych przez nas usług.

Początek artykułu

Czy mogę połączyć kilka dzierżaw usługi Office 365?

Nie. Obecnie nie można łączyć dzierżaw.

Początek artykułu

Uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy w mojej instytucji zgłaszają problemy z pobieraniem pakietu Office w ramach tego programu. Jakie dostępne zasoby mogą im pomóc?

Jeśli uczniowie, nauczyciele i pracownicy mają problemy z instalacją Office, instrukcje dotyczące instalacji są dostępne w witrynie pobieranie i Instalowanie lub ponowne instalowanie pakietu office 365 lub office 2019 na komputerze PC lub Mac.

Początek artykułu

Jak się dowiem, że do mojej dzierżawy dołączyli nowi użytkownicy?

Uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy, którzy dołączyli do Twojej dzierżawy w ramach tego programu, otrzymują unikatową licencję, której można użyć jako kryterium filtrowania w okienku aktywnych użytkowników na pulpicie nawigacyjnym administratora.

Aby utworzyć ten nowy widok, w centrum administracyjnym usługi Microsoft 365 przejdź do obszaru użytkownicy > aktywni użytkownicy, a następnie w menu Wybierz widok wybierz pozycję Nowy widok. Wprowadź nazwę nowego widoku, a następnie w obszarze Przypisana licencja wybierz pozycję Office 365 A1 Plus dla uczniów lub studentów lub Office 365 A1 Plus dla nauczycieli lub wykładowców. Po utworzeniu nowego widoku możesz wyświetlić wszystkich uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców w ramach Twojej dzierżawy, którzy przystąpili do programu.

Początek artykułu

Czy to zmieni sposób, w jaki będę zarządzać zabezpieczeniami usługi OneDrive i programu SharePoint?

Należy sprawdzić zasady użytkowników i ustawienia uprawnień witryn programu SharePoint (stosownie do sytuacji). Jeśli uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy będą po raz pierwszy korzystać z Twojej dzierżawy usługi Office 365, nauczyciele i wykładowcy powinni upewnić się, że ich usługa OneDrive oraz ich witryny mają ustawione odpowiednie uprawnienia dla uczniów i studentów. Aby uzyskać informacje dotyczące ustawiania uprawnień, zobacz Udostępnianie dokumentów lub folderów w usłudze Office 365 i Uprawnienia w usłudze Office 365.

Początek artykułu

Używam poświadczeń SAML/Shibboleth. Czy mimo to mogę pobrać klienta Office 365 ProPlus za pomocą opcji samoobsługi?

Klient pakietu Office 2016 obsługuje obecnie poświadczenia SAML/Shibboleth. Będzie to klient domyślny dostępny w lutym 2016 r. Zanim jednak skorzystasz z funkcji dostępnych w Office 2016, administrator może włączyć funkcję udostępniania natychmiastowego dla swojej organizacji.

Czy należy przygotować się na coś jeszcze?

 • Może nastąpić wzrost liczby próśb o zresetowanie hasła. Aby znaleźć informacje dotyczące tego procesu, zobacz Resetowanie hasła użytkownika.

 • W przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 13. roku życia, konieczne jest inicjowanie obsługi licencji w standardowym procesie licencjonowania w ofercie Student Advantage.

 • Możesz usunąć użytkownika z Twojej dzierżawy za pośrednictwem standardowego procesu w centrum administracyjnym usługi Microsoft 365. Jednak jeśli ten użytkownik nadal jest aktywnym uczniem, studentem, nauczycielem lub wykładowcą i posiada aktywny adres e-mail w ramach Twojej instytucji, będzie mógł dołączyć ponownie, o ile nie zablokujesz możliwości dołączania wszystkim uczniom, studentom, nauczycielom i wykładowcom.

Początek artykułu

Licencjonowanie usługi Office 365 — omówienie

Licencja usługi Office 365 A1 lub Office 365 A1 Plus jest przypisywana automatycznie po samodzielnym utworzeniu konta przez ucznia lub studenta albo nauczyciela lub wykładowcę. Administrator usługi Office 365 może także przypisywać licencje, korzystając ze standardowego procesu przypisywania licencji. Dostępność tych licencji nie ma wpływu na żadne wcześniej ustawione preferencje przypisywania licencji.

Poniżej przedstawiono odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące licencjonowania.

 • Dlaczego dla usługi Office 365 A1 jest widoczna nieograniczona liczba licencji w mojej dzierżawie usługi Office 365?

  Firma Microsoft udostępniła te licencje w ramach Twojej dzierżawy usługi Office 365, aby ułatwić Ci udostępnienie tej usługi uczniom, studentom, nauczycielom i wykładowcom. Jeśli Twoja szkoła umożliwia uczniom, studentom, nauczycielom i wykładowcom samodzielne inicjowanie obsługi, możesz odesłać ich do strony logowania, gdzie po weryfikacji uprawnień będą im automatycznie przypisywane licencje z tego zestawu. Możesz również przypisać te licencje za pomocą standardowych procesów za pośrednictwem Centrum administracyjnego Microsoft 365.

 • Czy licencje usługi Office 365 A1 powinny być nadal widoczne w mojej dzierżawie, jeśli funkcja samodzielnego tworzenia kont jest wyłączona?

  Tak. Dostępność tych licencji nie wpływa na Twoją możliwość zarządzania procesem inicjowania obsługi. Jeśli Twoja instytucja postanowiła zablokować samodzielne inicjowanie obsługi, licencje nie będą przypisywane automatycznie.

 • Czy dodanie tych licencji przez firmę Microsoft oznacza, że będę teraz widzieć nowe konta uczniów lub studentów i (albo) nauczycieli lub wykładowców w mojej dzierżawie?

  Nie. Możesz kontrolować to, czy uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy mogą samodzielnie dołączać do dzierżawy. Jeśli chcesz wyłączyć samodzielne inicjowanie obsługi, przeczytaj informacje podane powyżej.

 • Kto zarządza weryfikacją uprawnień do korzystania z tych licencji?

  • W przypadku dzierżaw niezarządzanych za weryfikację odpowiada firma Microsoft. Każdy z uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców otrzyma wiadomość e-mail na koncie w ramach instytucji, którego użył do rejestracji w ofercie, w celu weryfikacji aktualnych uprawnień.

  • W przypadku dzierżaw zarządzanych przez dział informatyczny szkoły to szkoła odpowiada za zarządzanie ciągłym dostępem do subskrypcji i sprawdzanie, czy uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy kwalifikują się do korzystania z oferty Office 365 dla uczniów lub studentów, nauczycieli lub wykładowców — w tym również po ukończeniu szkoły, w przypadku zmiany statusu studenta stacjonarnego itp.

 • Czy jeśli uczeń, student, nauczyciel lub wykładowca utworzy konto za pomocą adresu e-mail w domenie, która nie jest jeszcze połączona z moją dzierżawą podstawową, nowo utworzona dzierżawa również będzie miała licencje?

  Do nowo utworzonej dzierżawy również zostaną przydzielone licencje, tak aby zapewnić każdemu nowemu uczniowi, studentowi, nauczycielowi lub wykładowcy w tej poddomenie natychmiastowy dostęp do usługi Office 365.

 • Jakie warunki użytkowania obowiązują dla licencji usługi Office 365 A1 Plus w dzierżawie zarządzanej?

  Licencje Office 365 A1 Plus są udzielane w ramach umowy licencyjnej w ramach Twojej instytucji, a korzystanie z tych licencji jest regulowane w ramach niniejszej umowy. Umowa programowa, na którą zgadzają się użytkownicy podczas samodzielnego tworzenia konta, to obowiązująca umowa dla nowych użytkowników w nowej dzierżawie niezarządzanej i administratorów sprawujących kontrolę nad dzierżawą niezarządzaną. Gdy administrator zweryfikuje własność domeny dla nowej dzierżawy niezarządzanej, od tego momentu ta dzierżawa będzie skojarzona z instytucją i do tych licencji będą także stosowane warunki umowy EES tej instytucji.

 • Co jeśli moja instytucja nie zachowuje uprawnień do korzyści z usługi dla uczniów lub studentów?

  Jeśli Twoja instytucja nie zachowuje uprawnień do korzyści z usługi dla uczniów lub studentów (wymagań dotyczących uprawnień do uczestnictwa w programie), jej administrator informatyczny będzie odpowiedzialny za odwołanie dostępu uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców. Obejmuje to odebranie licencji użytkownikom na tych kontach oraz zarządzanie komunikatami dla uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców dotyczącymi przenoszenia danych i anulowania dostępu do obsługi administracyjnej tych usług.

Początek artykułu

Usługa Office 365 Education i amerykańska ustawa FERPA (Family Education Rights and Privacy Act)

FERPA narzuca wymagania dotyczące firmowych organizacji edukacyjnych w zakresie wykorzystywania lub ujawniania rekordów dla studentów, w tym wiadomości e-mail i załączników. Firma Microsoft zgadza się z ograniczeniami użytkowania i ujawnienia nałożonymi przez FERPA, które ograniczają korzystanie przez firmę Microsoft z rekordów edukacyjnych dla studentów, łącznie z uzgadnianiem, że nie możesz skanować wiadomości e-mail lub dokumentów dotyczących reklam w usługach Office 365.

Poniżej znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania.

 • Czy możliwość samodzielnego tworzenia konta w usłudze Office 365 może naruszać zgodność z ustawą FERPA, jeśli dana szkoła utworzyła już dzierżawę usługi Office 365?

  Szkoły mające istniejącą dzierżawę zarządzaną nie będą miały problemu ze zgodnością z ustawą FERPA. Ustawa FERPA dotyczy instytucji edukacyjnych w Stanach Zjednoczonych i zobowiązuje je do wprowadzenia procedury uzyskiwania zgody rodziców. Ta procedura ma zastosowanie również wobec nowych uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców, dołączających do istniejącej dzierżawy.

 • Czy możliwość samodzielnego tworzenia konta w usłudze Office 365 może naruszać zgodność z ustawą FERPA, jeśli dana szkoła nie utworzyła jeszcze dzierżawy usługi Office 365?

  Szkoły, które nie zarządzają dzierżawą usługi Office 365, nie będą miały problemu ze zgodnością z ustawą FERPA. W tym przypadku szkoła nie sprawuje kontroli administracyjnej i nie powinna mieć dostępu do danych dotyczących edukacji uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców ani tych danych wykorzystywać — zatem ustawa FERPA nie ma zastosowania.

  Niezależnie od tego firma Microsoft zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności nowych użytkowników w ramach niezarządzanych dzierżaw usługi Office 365, tak samo jak w przypadku wszystkich obecnych klientów usługi Office 365.

 • Jeśli szkoła nie utworzyła dzierżawy usługi Office 365, adresy e-mail mogą być widoczne w niezarządzanych domenach podczas wzajemnego udostępniania dokumentów. W takiej sytuacji szkoła nie ma nad tym kontroli. Czy to ma wpływ na zachowanie zgodności z ustawą FERPA przez tę szkołę?

  W sytuacji, w której szkoła nie zarządza dzierżawą usługi Office 365, nie jest administratorem tej dzierżawy. Administratorem tej dzierżawy usługi Office 365 jest firma Microsoft. Dlatego nie powstaje tu problem zachowania zgodności z ustawą FERPA przez szkołę.

 • W jaki sposób szkoła może zachować zgodność z ustawą FERPA w sytuacji, gdy przejmuje kontrolę nad dzierżawą niezarządzaną?

  Zgodnie z ustawą FERPA szkoły mogą bez zgody ujawniać informacje „katalogowe”, takie jak imię i nazwisko ucznia lub studenta, jego adres, numer telefonu, data i miejsce urodzenia, nagrody i wyróżnienia oraz daty uczęszczania do danej szkoły. Szkoły mają jednak obowiązek poinformowania rodziców oraz uprawnionych uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców o informacjach katalogowych oraz muszą zapewnić im odpowiednią ilość czasu na złożenie wniosku o nieujawnianie informacji katalogowych na ich temat.

Początek artykułu

Kraje, które wymagają wykonania kroków przystąpienia do programu w celu dodawania nowych użytkowników do istniejących dzierżaw usługi Office 365

Pakistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan, Turcja, Jemen, Azerbejdżan, Kuwejt, Jordan, Katar, Bahrajn, Oman, Liban, Cypr, Arabia Saudyjska, Izrael, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, Ukraina, Szwajcaria, Szwecja, Svalbard, Hiszpania, Słowenia, Słowacja, Serbia, San Marino, Federacja Rosyjska, Rumunia, Portugalia, Polska, Norwegia, Holandia, Czarnogóra, Monako, Mołdawia, Malta, BJR Macedonia, Luksemburg, Litwa, Liechtenstein, Łotwa, Jersey, Włochy, Wyspa Man, Irlandia, Islandia, Węgry, Stolica Apostolska (Państwo Watykańskie), Guernsey, Grecja, Gibraltar, Niemcy, Francja, Finlandia, Wyspy Owcze, Estonia, Dania, Czechy, Chorwacja, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Belgia, Białoruś, Austria, Andora, Albania, Wyspy Alandzkie

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×