Słownik programu Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

A

B

C

D

E

F

G

H

Mogę

J

K

L

M

N

O

P

PYTANIA

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

Początek strony

bezwzględne lub stały położenia

Określanie pozycji elementu względem jego elementu nadrzędnego lub, jeśli nie istnieje, treści. Wartości właściwości elementu Left i Top są względem w lewym górnym rogu elementu nadrzędnego.

Obszar roboczy programu Access

Obszar roboczy, w którym dostęp do źródła danych przy użyciu aparatu bazy danych programu Access. Źródło danych może być plik bazy danych programu Access, bazy danych ODBC, na przykład Paradox lub bazy danych programu Microsoft SQL Server lub bazy danych ISAM.

akcja

Podstawowy blok konstrukcyjny makra; samodzielna instrukcja, którą można łączyć z innymi działaniami do automatyzowania zadań. Jest to polecenie czasami w innych językach makr.

argument akcji

Dodatkowe informacje wymagane przez niektóre akcje makr. Na przykład obiekt akcji lub specjalne warunki, w jakich przeprowadza akcji.

lista akcji

Lista wyświetlana po kliknięciu strzałki w kolumnie Akcjamakra karta obiektu.

zapytanie funkcjonalne

Kwerenda, która kopiuje lub zmienia dane. Kwerendy funkcjonalne obejmują dołączających, usuwanie, tworząca tabelę i aktualizowanie zapytań. Są one identyfikowane przez wykrzyknik (!) obok jego nazwy w okienku nawigacji.

wiersz akcji

Wiersz w górnej części makra karta obiektu, w którym należy wprowadzić nazwy makr, akcje, argumenty i komentarze skojarzone z określonym makrem lub grupa makr.

Plik MDE

Projekt programu Access (plik ADP) z całego kodu źródłowego skompilowany i edytować wszystkie moduły, usunięte.

okno Filtr/Sortowanie zaawansowane

Okno, w którym można utworzyć filtr od podstaw. Wprowadza się wyrażenia kryteriów w siatce projektu filtru, aby ograniczyć rekordy w otwartym formularzu lub arkusza danych do podzbioru rekordów spełniających określone kryteria.

funkcja agregująca

Funkcja, takich jak Suma, Licznik, Średnialub Wariancja, używanym do obliczeń.

anonimowe replice

W bazie danych programu Access (tylko format pliku MDB) to specjalny typ replice, w którym możesz nie przechowywać informacji o poszczególnych użytkowników. Anonimowe replice jest szczególnie przydatne w Internecie, miejsce, w którym można się spodziewać repliki będą pobierane przez wielu użytkowników.

tryb zapytania SQL w formacie ANSI

Jeden z dwóch typów składni języka SQL: ANSI-89 SQL (nazywany również Microsoft Jet SQL i języka SQL ANSI), czyli tradycyjnych składni Jet SQL; i języka SQL ANSI-92, który ma nowe i inne słowa zarezerwowane, reguły składni i symboli wieloznacznych.

zapytanie dołączające

Ustaw kwerendy funkcjonalnej, który zapewnia rekordy w wyniku kwerendy na końcu istniejącej tabeli.

Stosowanie tła

Obszar tła okna aplikacji.

ASCII

American Standard Code zestaw znaków 7-bitową wymiany informacji (ASCII) reprezentujący liter i symboli na standardowy klawiatura amerykańska.

filtrowania

Filtrowanie danych w widoku tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, wybierając jeden lub więcej elementów na pole, które pozwala na filtrowanie.

autoformatowanie

Kolekcja formatów, która określa wygląd formantów i sekcji w formularzu lub raporcie.

Łącze automatyczne

Łącze obiektu OLE w programie Access do serwera OLE, który automatycznie aktualizuje obiektu w programie Access, zmiany informacji w pliku obiektu.

typ danych Autonumerowanie

W bazie danych programu Access automatycznie zapisuje to unikatowy numer dla każdego rekordu jego typ danych pola jest dodawany do tabeli. Można wygenerować trzy rodzaje numerów: kolejne, losowe i identyfikatory replikacji.

B

Początek strony

tabeli podstawowej

Tabela bazy danych programu Access. Przy użyciu obiektów DAO lub instrukcji SQL definicji (DDL) danych można modyfikować strukturę tabeli podstawowej, a dane w tabeli podstawowej można modyfikować przy użyciu obiektów rekordów lub kwerend funkcjonalnych.

Typ danych bigint

W projekcie programu Access, typ danych o 8 bajtów (64 bitów), który przechowuje liczby całkowite z zakresu od -2 ^ 63 (-9,223,372,036,854,775,808) do 2 ^ 63-1 (9,223,372,036,854,775,807).

Typ danych binarnych

W projekcie programu Access typ danych o stałej długości maksymalnie 8000 bajtów danych binarnych.

Typ danych bit

W projekcie programu Access jest to typ danych, który przechowuje wartość 1 lub 0. Liczby całkowite inną niż 1 lub 0 są akceptowane, ale zawsze są interpretowane jako 1.

Maska bitowa

Wartość, która jest używana z operatorów operacji (i Eqv, Imp nie lub i Xor) Aby przetestować, ustaw lub resetowania stanu pojedynczych bitów w wartości pola operacji.

porównanie bitowe

Porównanie bitowej przez bitowej między takich samych nazwach położeniu bitów w dwóch wyrażeń liczbowych.

Zakładka

Właściwość obiektu Recordset lub formularza, który zawiera ciąg binarny identyfikujący bieżący rekord.

Kolumna związana

Kolumna w polu listy, pola kombi lub pola listy rozwijanej, powiązaną z polem określonym przez właściwość ControlSource formantu.

kontrolka powiązana

Formant używany w formularzu, raporcie lub strona dostępu do danych do wyświetlania lub modyfikowania danych z tabeli, kwerendy lub instrukcji SQL. Właściwość ControlSource formantu przechowuje nazwę pola, do którego formantem.

Formant związany hiperłącza

Formant, który jest używany na stronie dostępu do danych chcesz powiązać podstawowego pola tekstowego łącze, adres sieci intranet lub adres internetowy. Możesz kliknąć hiperłącze, aby przejść do lokalizacji docelowej.

związaną ramkę obiektu

Kontrolki formularza lub raportu, który umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie obiektów OLE, które są przechowywane w tabelach.

związanego obrazu

Formant, który jest używany w formularzu, raporcie lub strona dostępu do danych do wiązania obrazu z polem obiekt OLE w bazie danych programu Access lub kolumnę obrazu w projekcie programu Access.

formantu

Formant, który jest używany na stronie dostępu do danych do powiązania kodu HTML z polem typu tekst lub Nota w bazie danych programu Access lub do kolumny tekstu, ntext lub varchar w projekcie programu Access. Nie można edytować zawartości formantu.

Konstruktor

Narzędzie programu Access, która upraszcza zadania. Na przykład można szybko utworzyć złożone wyrażenie za pomocą Konstruktora wyrażeń.

wbudowany pasek narzędzi

W programie Access 2003 i starszych paska narzędzi to część interfejsu użytkownika programu Access zainstalowanego na Twoim komputerze. Natomiast niestandardowy pasek narzędzi jest tworzona dla aplikacji bazy danych. W programie Access 2007 paski narzędzi są zamieniane na Wstążce rozmieszcza poleceń w grupach powiązanych na kartach. Ponadto można dodać często używane polecenia do paska narzędzi Szybki dostęp.

typ danych Bajt

Typ danych bazy danych programu Access, który służy do przechowywania małych liczb całkowitych dodatnich, od 0 do 255.

C

Początek strony

kontrolka obliczeniowa

Formant, który jest używany w formularzu, raporcie lub strona dostępu do danych do wyświetlania wyniku wyrażenia. Wynik jest obliczany ponownie każdym razem, gdy jest zmiana wartości, na których jest oparte wyrażenie.

pole obliczeniowe

Pole zdefiniowane w kwerendzie, który zostanie wyświetlony wynik wyrażenia, a nie przechowywane dane. Wartość jest obliczana ponownie zawsze wartość w polu wyrażenia zmiany.

Nawiązywanie połączenia drzewa

Wszystkie moduły, które mogą być wywoływane przez dowolną procedurę w module, w którym kod jest uruchomiony.

Sekcja tytułu

Sekcja na stronie dostępu do zgrupowanych danych, w której są wyświetlane podpisy kolumn danych. Wydaje się bezpośrednio przed nagłówku grupy. Formant związany nie można dodać do sekcji podpisów.

iloczyn kartezjański

Wynik wykonywanie instrukcji SELECT języka SQL zawierający dwie lub więcej tabel w klauzuli FROM, ale nie miejsca lub klauzula sprzężenia, która wskazuje, jak mają być połączone tabele.

kaskadowe

Proces akcji powodujące innej akcji. Na przykład relacji aktualizacji kaskadowych zdefiniowane dla dwóch lub więcej tabel aktualizację do klucza podstawowego w tabeli podstawowej automatycznie uruchamia zmiany do tabeli obcego.

usuwanie kaskadowe

W przypadku relacji, które Wymuszanie więzów integralności między tabelami, usunięcie wszystkich powiązanych rekordów w powiązanej tabeli lub tabelach, gdy zostanie usunięty rekord w tabeli podstawowej.

Zdarzenie kaskadowe

Sekwencja zdarzeń spowodowana przez procedurę zdarzenia bezpośrednio lub pośrednio wywołuje Skrót kaskadowego zdarzenie lub rekursji. Uważaj, aby stosować zdarzenia kaskadowe, ponieważ często są one przyczyną przepełnienia stosu lub innych błędów wykonania.

aktualizacja kaskadowa

W przypadku relacji, które Wymuszanie więzów integralności między tabelami, aktualizowanie wszystkich powiązanych rekordów w powiązanej tabeli lub tabelach, gdy zostanie zmieniony rekord w tabeli podstawowej.

pole kategorii

Pole, które jest wyświetlane w obszarze kategorii widoku wykresu przestawnego. Elementy w polu kategorii są wyświetlane jako etykiety osi kategorii.

numer kanału

Liczba całkowita, która odpowiada Otwórz kanał dynamicznej wymiany danych (DDE, Dynamic Data Exchange). Numery kanałów są przypisane przez system Microsoft Windows 95 lub nowszym, utworzone przy użyciu funkcji DDEInitiate oraz używane przez inne funkcje i instrukcje DDE.

char, typ danych

W projekcie programu Access maksymalnie 8000 znaków ANSI typ danych o stałej długości.

kod znaku

Zestaw znaków na liczbę reprezentującą znak określonego zestawu, na przykład ANSI.

wykres

Graficzna reprezentacja danych w formularzu, raporcie lub stronie dostępu do danych.

Pole wyboru

Formant, który wskazuje, czy wybrano opcję. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, w polu pojawia się znacznik wyboru.

Ograniczenia CHECK

Umożliwia reguł biznesowych, obejmujące wiele tabel. Na przykład w tabeli zamówienia może mieć ograniczenie wyboru, które chcesz uniemożliwić przekracza limit kredytu zdefiniowanych dla klienta w tabeli odbiorcy zamówienia dla klienta.

moduł klasy

Moduł, który zawiera definicję nowego obiektu. Każde wystąpienie klasy tworzy nowy obiekt. Procedury zdefiniowane w module stają się właściwościami i metodami obiektu. Moduły klas mogą istnieć samodzielnie lub w formularzach i raportach.

Nazwa klasy

Nazwa używana dotyczyć moduł klasy. Jeśli moduł klasy jest moduł formularza lub raportu, nazwa klasy nazwą typu modułu — na przykład Form_OrderForm.

Nazwa klasy (OLE)

Wstępnie zdefiniowanej nazwie odnosi się do obiektu OLE w języku Visual Basic. Składa się z nazwy aplikacji użytej do utworzenia obiektu OLE, typu obiektu i, opcjonalnie numer wersji aplikacji. Przykład: Excel.Sheet.

element zastępczy kodu

Część kodu języka Visual Basic, która definiuje początek i koniec procedury.

kolizji

Konflikt występuje podczas aktualizacji partię. Klient odczytuje dane z serwera, a następnie próby zmodyfikować dane w aktualizację partii, ale przed wykonaniem próba aktualizacji innego klienta zmieni oryginalne dane serwera.

column

Lokalizacja w tabeli bazy danych, której są magazynowane określonego typu danych. Należy również wizualną reprezentacją pola w arkuszu danych i w bazie danych programu Access, siatce projektu kwerendy lub filtru.

obszar kolumny

Część widoku tabeli przestawnej zawierająca pola kolumn.

pole kolumny

Pole w obszarze kolumny w widoku tabeli przestawnej. Elementy w polach kolumn są wyświetlane u góry listy tabeli przestawnej. Wewnętrzne pola kolumn znajdują się najbliżej obszaru szczegółów; zewnętrzne pola kolumn są wyświetlane powyżej wewnętrznych pól kolumn.

Selektor kolumny

Poziomy pasek w górnej części kolumny. Kliknięcie selektora kolumny, aby zaznaczyć całą kolumnę w siatce projektu kwerendy lub w siatce projektu filtru.

pole kombi

Formant używany w formularzu, który łączy funkcje pola listy i pola tekstowego. Można wpisać wartość w polu kombi lub można kliknij kontrolkę, aby wyświetlić listę, a następnie wybierz odpowiedni element z listy.

przycisk polecenia

Formant, który uruchamia makro, wywołuje funkcję języka Visual Basic lub uruchamia procedurę zdarzenia. Przycisk polecenia jest czasami nazywana przycisku polecenia w innych programach.

operator porównania

Operator, który służy do porównywania dwóch wartości lub wyrażeń. Na przykład < (mniejsze niż), > (większe niż) i = (równa się).

Kontrolka złożonego

Formant i etykietę, takich jak pole tekstowe z dołączoną etykietą.

filtrowanie warunkowe

Filtrowanie pola Wyświetlanie najwyższych lub najniższych wartości n na podstawie sumy. Na przykład można filtrować dla trzech miast, wygenerowanych największą wartość sprzedaży lub pięć produktów, które są najmniejszy zysk.

formatowanie warunkowe

Formatowanie zawartości formantu w formularzu lub raporcie na podstawie jednego lub więcej warunków. Warunek może odwoływać się innego formantu, formantu z fokusem lub zdefiniowane przez użytkownika języka Visual Basic for Applications funkcji.

konflikt

Warunek, który występuje, jeśli dane zostały zmienione w tym samym rekordzie dwóch elementów zestawu replice. Gdy wystąpi konflikt, zmiana o wyższym priorytecie zostaje wybrana i zastosowana we wszystkich replikach, a druga zmiana został zapisany jako konflikt we wszystkich replikach.

parametry połączenia

Wyrażenie tekstowe, który jest używany do otwierania zewnętrznej bazy danych.

ograniczenie

Ograniczenie nałożone na wartość, którą można wprowadzić w kolumnie lub wierszu. Na przykład wartości w kolumnie wiek nie może być mniejsza niż 0 lub większa niż 110.

formularz ciągły

Formularz, który zawiera więcej niż jeden rekord na ekranie w widoku formularza.

Formant zawierający hiperłącze

Formant, który umożliwia użytkownikowi przejście do dokumentu, strony sieci Web lub obiektu. Przykładem jest pole tekstowe, które jest powiązany z polem zawierającym hiperłącza.

zapytanie krzyżowe

Kwerendę, która oblicza Suma, średnia, Zliczanie lub inny rodzaj sumowania rekordów, a następnie grupuje wyniki według dwóch typów informacji: jeden wzdłuż lewej części arkusza danych, a drugi u góry.

typ danych Waluta

W bazie danych programu Access, typ danych, który jest przydatna dla obliczeń walutowych lub stałoprzecinkowa obliczeń, w których bardzo ważna jest dokładność.

rekord bieżący

Rekord w zestawie rekordów, z której można modyfikować lub pobierania danych. Może istnieć tylko jeden rekord bieżący w zestawie rekordów w dowolnym momencie, ale zestaw rekordów może być brak bieżącego rekordu — na przykład po usunięciu rekordu z dynamicznego zestawu rekordów.

Typ danych kursora

W projekcie programu Access jest typem danych, których można używać tylko w przypadku utworzenia zmiennej kursora. Nie można użyć tego typu danych kolumny w tabeli. Kursor jest mechanizm używane do pracy z jednym wierszem naraz w zestawie wyników instrukcji SELECT.

grupy niestandardowej

Element pola grupy niestandardowej. Grupa niestandardowa zawiera dwa lub więcej elementów z pola wiersza lub kolumny.

pole grupy niestandardowej

Pole w obszarze wiersza lub kolumny, zawierający grup niestandardowych jego elementami.

kolejności niestandardowej

Kolejność sortowania zdefiniowane przez użytkownika. Na przykład można zdefiniować niestandardowej kolejności sortowania do wyświetlania wartości w kolumnie TytułPracownika na podstawie tytułu staż.

okno dialogowe Właściwości niestandardowe

Arkusz właściwości niestandardowych, który umożliwia użytkownikom ustawianie właściwości kontrolki ActiveX.

niestandardowy pasek narzędzi

Access 2003 i starszych wersjach, pasek narzędzi, który tworzy dla swojej aplikacji. Natomiast wbudowany pasek narzędzi jest częścią programu Access, gdy zostanie zainstalowana na komputerze.

D

Początek strony

Obiekt DAO

Obiekt zdefiniowany przez biblioteki obiektów DAO (Data Access). Za pomocą obiektów DAO, takich jak bazy danych, TableDefi rekordówreprezentować obiektów, które są używane do organizowania i przetwarzanie danych, na przykład tabel i kwerend w kodzie.

obiekty dostępu do danych

Interfejsu programowania, które umożliwiają dostęp do zawartości plikowych obiektów bazy danych.

Data Access Objects (DAO)

strona dostępu do danych

Strona sieci Web przeznaczone do wyświetlania i pracy z danymi w Internecie lub intranecie. Dane zazwyczaj znajduje się w bazie danych programu Access.

Właściwości strony dostępu do danych

Atrybuty danych uzyskać dostęp do strony, którą Zidentyfikuj bazę danych, z którą jest połączony strony i definiowanie strony wyglądem i zachowaniem.

obszar danych

Część widoku tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, który zawiera dane podsumowania. Wartości w obszarze danych są wyświetlane jako rekordy w widoku tabeli przestawnej i jako punkty danych w widoku Wykres przestawny.

zbieranie danych

Metoda zbierania informacji przez użytkowników, wysyłania i odbierania formularzy HTML lub formularzy programu InfoPath 2007 z programem Access 2007. W programie Access utwórz żądanie zbioru danych i wysłać do użytkowników w formularzu zawarte w wiadomości e-mail. Użytkownicy następnie wypełnij formularz i przywrócić do Ciebie.

definicji danych

Pola w tabel i kwerend oraz wyrażenia, które tworzą źródło rekordów dla strony dostępu do danych.

Definicja język DDL (Data)

Język używany w celu opisania atrybutów bazy danych, zwłaszcza tabel, pól, indeksy i strategii magazynowania. ANSI Określa, aby tokeny tworzenie, listy i ZMIEŃ. DDL to podzbiór język structured query language (SQL).

zapytanie definiujące dane

Kwerenda specyficzna dla języka SQL, można utworzyć, zmienić, lub usuwanie tabeli, lub Tworzenie lub usuwanie indeksu w bazie danych. ANSI określa tych DDL kwerendy i używa tokenów tworzenie, listy i ZMIEŃ.

pole danych

Pole, które zawiera dane podsumowane w widoku tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego. Pole danych zawiera zwykle dane liczbowe.

element danych

Fragment specyficzne dla aplikacji danych, który może być przesłany przez kanał DDE (Dynamic Data Exchange).

etykieta danych

Etykieta zawierająca dodatkowe informacje o znaczniku danych reprezentującym jeden punkt danych lub wartość.

dane manipulowania języka

Język używany do pobrania, wstawianie, usuwanie i aktualizowanie danych w bazie danych. LŚD jest podzbiorem z języka SQL (Structured Query).

znacznik danych

Pasek, obszar, kropkę, wycinek lub inny symbol na wykresie, która reprezentuje jeden punkt danych lub wartość. Powiązane znaczniki danych na wykresie tworzą serię danych.

seria danych

Punkty danych pokrewnych, które są kreślone na wykresie. Każdej serii danych na wykresie ma unikatowy kolorem lub deseniem. Można wykreślić jedną lub więcej serii danych na wykresie.

Formant źródła danych

Aparat stron dostępu do danych i Microsoft Office Web Components, która zarządza połączenia źródła danych. Formant źródła danych nie ma reprezentacji wizualnej.

aplikacji bazy danych

Zestaw obiektów, które mogą zawierać tabele, kwerendy, formularze, raporty, makra i kod modułów, które mają współpracować, aby ułatwić korzystanie z bazy danych. Grupy użytkowników zazwyczaj wdrożenie aplikacji bazy danych.

diagram bazy danych

Graficzna reprezentacja dowolnej części schematu bazy danych. Może być albo całości lub częściowo obraz struktury bazy danych. Zawiera tabel, kolumn, które zawierają i relacje między tabelami.

Dokumentator bazy danych

Narzędzie, które tworzy raport zawierający szczegółowe informacje dotyczące obiektów w bazie danych.

obiekty bazy danych

Bazy danych programu Access zawiera obiekty, takie jak tabel, kwerend, formularzy, raportów, stron, makr i modułów. Projekt programu Access zawiera obiekty, takie jak formularze, raporty, strony, makra i moduły.

Replikacja bazy danych

Proces tworzenia dwóch lub więcej specjalnych kopii (replik) bazy danych programu Access. Zmiany wprowadzone w danych w jednej replice lub zmiany wprowadzone we wzorcu projektowania w projekcie repliki mogą być synchronizowane, są wysyłane do innych replik.

Okna bazy danych.

W programie Access 2003 lub starszej wersji, który pojawi się okno podczas otwierania bazy danych programu Access lub projektu programu Access. Wyświetla skróty do tworzenia nowych obiektów bazy danych i otwieranie istniejących obiektów. W programie Access 2007 okna bazy danych są zastępowane przez okienka nawigacji.

zapytanie definiujące dane

Kwerenda specyficzna dla języka SQL, która zawiera instrukcje języka (DDL) definicji danych. Poniższe instrukcje umożliwiają tworzenie i zmienianie obiektów w bazie danych.

arkusz danych

Dane z tabeli, formularza, kwerendy, widoku lub procedura przechowywana, która jest wyświetlana w formacie wierszy i kolumn.

Widok arkusza danych

Widok, w którym są wyświetlane dane z tabeli, formularza, kwerendy, widoku lub procedura przechowywana w formacie wierszy i kolumn. W widoku arkusza danych można edytować pól, dodawanie i usuwanie danych i wyszukiwania danych. W programie Access 2007 możesz zmodyfikować i dodawanie pól do tabeli w widoku arkusza danych.

wyrażenie daty

Dowolne wyrażenie, który może być interpretowany jako daty, w tym literałów dat, liczb, który wyglądała tak jak daty, ciągi tego wygląda i datami zwracane z funkcji.

literał daty

Dowolny ciąg znaków z prawidłową formatu, który jest ujęte w znaki numeru (#). Prawidłowe formaty zawierają określony przez ustawienia regionalne dla kodu lub formatu daty uniwersalny format daty.

separatory daty

Znaki separatora dzień, miesiąc i rok, gdy wartości dat sformatowanych. Znaki zależą od ustawień systemu lub za pomocą funkcji Format .

typ danych Data/Godzina

Typ danych bazy danych programu Access, który służy do przechowywania informacji daty i godziny.

Typ danych Data/Godzina

W programie Access projektu, datą i godziną typ danych z zakresu od 1 stycznia 1753 do 31 grudnia 9999, z dokładnością trzy części setne drugiego 3,33 milisekundy.

zestaw znaków dwubajtowych

Zestaw znaków reprezentować znaku oferujący więcej niż 256 znaków uczestniczenia w korzystającego z 1 lub 2 bajty.

Typ danych dziesiętnych (baza danych programu Access)

Typ dokładne dane liczbowe, który przechowuje wartości od -10 ^ 28-1 do 10 ^ 28-1. Możesz określić skalę (maksymalną liczbę cyfr) i dokładność (maksymalna liczba cyfr po prawej stronie przecinka dziesiętnego).

Typ danych dziesiętnych (projekt Access)

Typ dokładne dane liczbowe, który przechowuje wartości od -10 ^ 38-1 do 10 ^ 38-1. Możesz określić skalę (maksymalna liczba cyfr) i dokładność (maksymalną liczbę cyfr po prawej stronie przecinka dziesiętnego).

deklaracja

Kod niewykonywalne nazwy stałą, zmienną lub procedury, która określa jego cech, takich jak typ danych. Aby poznać procedury DLL deklaracji określ nazwy, bibliotek i argumenty.

Sekcja deklaracji

Sekcja modułu zawierająca deklaracje, które dotyczą każdej procedury w module. W bibliotece dołączanej dynamicznie może zawierać deklaracji zmiennych, stałych, typów danych zdefiniowanych przez użytkownika oraz procedur zewnętrznych.

domyślny styl kontrolki

Domyślne ustawienia właściwości typu formantu. Możesz dostosować typu formantu przed utworzeniem dwóch lub więcej kontrolek podobne, aby uniknąć indywidualnego dostosowywania każdego formantu.

Właściwość Default

Właściwość, którą można ustawić dla kontrolki, umożliwiając każdym utworzeniu nowej kontrolki tego typu, właściwość ma tę samą wartość.

wartość domyślna

Wartość, która jest automatycznie wprowadzana w polu lub kontroli podczas dodawania nowego rekordu. Możesz zaakceptować wartość domyślną lub zmienić, wpisując wartość.

zapytanie usuwające

Kwerenda (instrukcja SQL), która powoduje usunięcie wierszy spełniających kryteria określające z jednej lub kilku tabel.

siatka projektu

Siatka używana do projektowania kwerendy lub filtru w widoku projektu kwerendy lub w oknie Filtr/sortowanie zaawansowane. W przypadku kwerend siatka ta była wcześniej znana jako siatki QBE.

Wzorzec projektowania

Ustawianie jedynym członkiem replice w można wprowadzić zmiany w strukturze bazy danych, które mogą być propagowane do innych replik.

Widok projektu

Z widoku zawierającego projekt następujących obiektów bazy danych: tabel, kwerend, formularzy, raportów i makr. W widoku projektu można tworzyć nowych obiektów bazy danych i zmodyfikować projekt istniejących obiektów.

obszar szczegółów

Część widoku tabeli przestawnej zawierająca pola szczegółów i podsumowań.

pole szczegółów

Pole, w którym są wyświetlane wszystkie wiersze lub rekordy z podstawowego źródła rekordów.

sekcja szczegółów

Umożliwia zawiera główną formularza lub raportu. W tej sekcji zazwyczaj zawiera formanty związane z polami w źródle rekordów, ale może również zawierać formanty niezwiązane, takie jak etykiety, które identyfikują zawartość pola.

Synchronizacja bezpośrednia

Metoda używana do synchronizowania danych między replikami, które są podłączone bezpośrednio do sieci lokalnej i są dostępne za pośrednictwem udostępnionych folderów sieciowych.

Formant wyłączony

Formant, który będzie wyświetlany jako wygaszony w formularzu. Formant wyłączony nie może uzyskać fokusu i nie odpowiada na kliknięcia myszą.

właściwości dokumentu

Temat właściwości, takie jak tytuł i autor, które są przechowywane z każdej strony dostępu do danych.

domena

Zestaw rekordów jest definiowana przez tabelę, kwerendę lub wyrażenie SQL. Funkcje agregujące domeny zwracają informacje statystyczne o określonej domeny lub zestawu rekordów.

funkcja agregująca domeny

Funkcja, takich jak DAvg lub DMax, która służy do obliczania statystyk w zestawie rekordów (domenie).

Podwójna precyzja

Cecha liczby przechowywane w dwukrotności kwoty (dwa słowa, zwykle 8 bajtów) z pamięci komputera, która jest wymagana do przechowywania mniej dokładne liczby (Pojedyncza precyzja). Często obsługiwana przez komputer w formularzu zmiennoprzecinkowa.

obszar upuszczania

Obszar w widoku tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego można upuszczać pola z listy pól, aby wyświetlić dane w polu. Etykiety w każdym obszarze upuszczania wskazują typy pól, które można utworzyć w widoku.

pole listy rozwijanej

Formant na dostęp do danych stronie, po którego kliknięciu wyświetla listę, z której można wybierać wartości. Nie można wpisz wartość w polu listy rozwijanej.

Biblioteka dołączana dynamicznie

Zestaw procedur, które mogą być wywoływane z procedury języka Visual Basic i są ładowane i dołączanych do aplikacji w czasie wykonywania.

E

Początek strony

echo

Proces dostęp do aktualizowania lub odświeżenie ekranu po uruchomieniu makra.

pole edycji

Nazywane też polem tekstowym edycji jest prostokątny obszar, w którym użytkownik może wprowadzić i edytowanie tekstu.

osadzanie

Aby wstawić kopię obiektu OLE z innej aplikacji. Źródłem obiektu, nazywanym serwerem OLE, może być dowolną aplikację, która obsługuje łączenie i osadzanie obiektów. Zmiany na obiekt osadzony nie są odzwierciedlane w obiekcie oryginalnym.

włączona baza danych

Baza danych do poprzedniej wersji, który został otwarty w programie Access 2000 lub nowszym bez konwertowania jej formatu. Aby zmienić projekt bazy danych, musisz otworzyć go w wersji programu Access, w której został utworzony.

numer błędu

Liczba całkowita z zakresu od 0 - 65 535 odpowiadający numer ustawienie właściwości obiektu Błąd . Po połączeniu z ustawienie właściwości Opis obiektu Błąd , liczba ta reprezentuje danego komunikatu o błędzie.

wyłączność

Tryb dostępu do danych w bazie danych, które mają być udostępniane przez sieć. Po otwarciu bazy danych w trybie wyłączności uniemożliwić innym osobom otwieranie bazy danych.

formant rozwijania

Formant na dostęp do danych stronie, po kliknięciu, rozwija lub zwija zgrupowane rekord, aby wyświetlić lub ukryć jego szczegółowe rekordy.

wskaźnik rozwijania

Przycisk, który jest używany do rozwijania i zwijania grupy rekordów; Wyświetla plus (+) lub minus (-).

eksportowanie

Aby skopiować danych i obiektów bazy danych do innej bazy danych, pliku arkusza kalkulacyjnego lub formatu pliku, dzięki czemu innej bazy danych lub program można użyć danych i obiektów bazy danych. Dane można eksportować do różnych formatów plików, programów i obsługiwane bazy danych.

Konstruktor wyrażeń

Narzędzie programu Access umożliwia tworzenie wyrażenia. Zawiera listę typowych wyrażeń, które można wybrać.

zewnętrzna baza danych

Źródło tabeli, która ma być połączone lub zaimportowane do bieżącej bazy danych lub miejsce docelowe tabeli będącej do wyeksportowania.

tabela zewnętrzna

Tabela poza obecnie otwartej bazy danych programu Access lub projekt programu Access.

F

Początek strony

typy danych pól

Właściwość pola, która określa, jakiego rodzaju dane mogą zawierać. Na przykład polu o typie danych tekst mogą zawierać dane zawierające tekst lub cyfr, ale pola Liczba mogą zawierać tylko dane liczbowe.

Okienko Lista pól

Okienka, które zawiera wszystkie pola rekordu źródła lub bazy danych obiektu źródłowego.

Selektor pola

Niewielkie pole lub pasek który kliknąć, aby zaznaczyć całą kolumnę w arkuszu danych.

numer pliku

Liczba używane w instrukcji Otwórz do otwierania pliku. Użyj numerów plików z zakresu od 1 do 255, włącznie dla plików, które nie są dostępne dla innych programów. Użyj pliku liczb w zakresie 256 do 511 dla plików, które są dostępne w innych programach.

Wypełnienie

Powiększenie raportu, który wypełnia okno migawki raportu przez dopasowanie szerokości lub wysokości strony, w zależności od tego, czy raport jest w orientacja pionowa lub pozioma.

filtr

Zestaw kryteriów stosowany do danych w celu wyświetlenia podzestawu danych lub aby posortować dane. W programie Access można użyć technik filtrowania, takich jak Filtruj według wyboru i Filtruj według formularza można filtrować dane.

Obszar filtru

Część widoku tabeli przestawnej lub widok wykresu przestawnego, który zawiera pola filtru.

Filtrowanie według formularza

Technika filtrowania danych, w której jest używana wersja bieżącego formularza lub arkusza danych z pustymi polami, w których można wpisać wartości, które mają zawierać odfiltrowane rekordy.

Filtrowanie według zaznaczenia

Technika filtrowania rekordów w formularzu lub arkuszu, w którym możesz pobrać tylko te rekordy, które zawierają wybraną wartość.

Filtruj z wyłączeniem wyboru

Technika filtrowania, w której rekordy w formularzu lub arkusza danych, aby pobrać tylko te rekordy, które nie zawierają wybraną wartość.

pole filtru

Pole w obszarze filtru, który służy do filtrowania danych wyświetlanych w widoku tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego. Pola filtru działają tak samo jak pola stron w raporcie tabeli przestawnej programu Excel.

Filtr danych wejściowych

Technika filtrowania rekordów, w korzystającego z wartość lub wyrażenie, które zostanie wprowadzona, aby znaleźć tylko te rekordy, które zawierają wartość lub wyrażenie spełniają.

plik tekstowy stałej szerokości

Plik zawierający dane, w którym znajduje się stała szerokość każdego pola.

Typ danych ruchomości

W projekcie programu Access przybliżonego danych liczbowych wpisz z dokładnością do 15 cyfr. Przestaw typ danych może zawierać dodatnie wartości z około 2, 23E - 308 do 1, 79E + 308, wartości ujemne z około - 2, 23E - 308 do - 1, 79E + 308 lub zero.

przestawny

Możliwość swobodnego poruszania się w osobnym oknie. Okno przestawne jest zawsze na wierzchu. Konstruktor wyrażeń, Dokumentator bazy danych, zestaw narzędzi i palet mogą być.

klucz obcy

Jeden lub więcej pól tabeli (kolumn) odwołujące się do pola klucza podstawowego lub pola w innej tabeli. Klucz obcy wskazuje, jak powiązanych tabel.

tabela obca

Tabela (na przykład zamówienia), która zawiera pole klucza obcego (na przykład identyfikator klienta) będącej pole klucza podstawowego w innej tabeli (na przykład klienci) w bazie danych jest zazwyczaj po stronie "wiele" relacji jeden do wielu

formularz

Obiekt dostępu do bazy danych, w którym użytkownik umieszcza formanty służące do wykonywania akcji lub do wprowadzania, wyświetlania i edytowania danych w polach.

Stopka formularza

Umożliwia wyświetlanie instrukcje dotyczące korzystania z formularza, przyciski poleceń lub formantów niezwiązanych Zaakceptuj danych wejściowych. Jest wyświetlany w dolnej części formularza w widoku formularza i na końcu wydruku.

Nagłówek formularza

Umożliwia wyświetlanie tytułu formularza, instrukcje dotyczące korzystania z formularza lub przyciski poleceń, które otwierają formularze powiązane lub inne zadania. Nagłówek formularza jest wyświetlany w górnej części formularza w widoku formularza i na początku wydruku.

moduł formularza

Moduł zawierający języka Visual Basic dla kodu Applications (VBA) dla wszystkich procedur zdarzeń wyzwalane przez zdarzenia występujące w określonym formularzu lub jego formantach.

Karta obiektu formularza

Karta obiektu, w której pracujesz z formularzy w widoku projektu, widok formularza, widok arkusza danych lub Podgląd wydruku.

właściwości formularza

Atrybuty formularza, które wpływają na jego wygląd lub zachowanie. Na przykład właściwość DefaultView jest właściwością formularza, która określa, czy formularz będą automatycznie otwierane w widoku formularza lub widoku arkusza danych.

selektor formularza

Pole, w którym linijek, w lewym górnym rogu formularza w widoku projektu. Użyj pola do wykonywania operacji na poziomie formularza, takich jak zaznaczanie formularza.

Form view

Widok, który zostanie wyświetlony formularz, który umożliwia wyświetlanie lub akceptowanie danych. Widok formularza to podstawowy sposób dodawania i modyfikowania danych w tabelach. Możesz również zmienić projekt formularza w tym widoku.

format (Formatowanie)

Umożliwia określenie sposobu wyświetlania i drukowania danych. Bazy danych programu Access oferuje formaty standardowe dla określonych typów danych, podobnie jak projekt programu Access dla równoważne typy danych języka SQL. Można również utworzyć niestandardowe formaty.

aplikacja zewnętrzna/wewnętrzna

Aplikacja bazy danych składający się z pliku bazy danych "wewnętrzną", który zawiera tabele, oraz kopii pliku "zewnętrzną" bazę danych, zawierające wszystkie inne obiekty bazy danych zawierających łącza do tabel "wewnętrzną".

funkcja

Kwerenda, która pobiera parametry wejściowe i zwraca wynik, podobnie jak procedura składowana. Typy: wartość skalarna (wiele instrukcji; zwraca jedną wartość), w tekście (jedna instrukcja; wartość można aktualizować) i tabeli (wiele instrukcji; wartość tabeli).

procedura Function

W języku Visual Basic for Applications (VBA) procedura, która zwraca wartość i która może służyć w wyrażeniu. Zadeklaruj funkcji przy użyciu funkcji instrukcji i kończy przy użyciu instrukcji End Function.

G

Początek strony

Ogólny porządek sortowania

Domyślna kolejność sortowania określa sposób sortowania znaków w całej bazy danych, takich jak w tabelach, kwerendach i raportach. Jeśli planujesz używać bazy danych z wielu wersji językowych programu Access, należy zdefiniować kolejność sortowania ogólne.

globalny pasek menu

W programie Access 2003 lub starszym na pasku menu niestandardowych specjalne, który zastępuje wbudowany pasek menu we wszystkich oknach aplikacji bazy danych, z wyjątkiem przypadków, gdy użytkownik określi niestandardowy pasek menu dla formularza lub raportu.

replice globalnej

Replice w jakiej zmiany są w pełni śledzone i mogą zostać wymienione z dowolną replice globalnej w zestawie. Replice globalnej może również wymieniać zmiany z dowolnym replik lokalnych lub anonimowych, dla których staje się Centrum.

globalne menu skrótów

Menu skrótów niestandardowych, które zastępuje wbudowane menu skrótów dla następujących obiektów: pola w arkuszach danych tabeli i kwerendy; formularzy i kontrolek formularza w widoku formularza, w widoku arkusza danych i w podglądzie wydruku; i raportów w widoku Podgląd wydruku.

Unikatowy identyfikator globalny (GUID)

16-bajtowe pole używane w bazie danych programu Access do ustanawiania Unikatowy identyfikator replikacji. Identyfikatory GUID są używane do identyfikowania repliki, zestawy replice, tabel, rekordów i innych obiektów. W bazie danych programu Access identyfikatory GUID są nazywane identyfikatorami replikacji.

Siatka (widok arkusza danych)

Pionowe i poziome linie, które wizualnie dzielenie wierszy i kolumn danych do komórek w tabeli, kwerendy, formularza, widoku lub procedura składowana. Można pokazywać i ukrywać te linie siatki.

Siatka (widok Projekt)

Rozmieszczenie pionowe i poziome linie kropkowane i pełnym, które ułatwiają dokładne ustawianie formantów podczas projektowania formularza lub raportu.

konto grupy

Kolekcja kont użytkowników do grupy roboczej, nazwę grupy i identyfikator Osobisty. Uprawnienia przypisane do grupy dotyczą wszystkich użytkowników z grupy.

formant filtru grupowego

Formant pola listy rozwijanej na stronie dostępu do danych, który pobiera rekordy z źródłowych rekordów na podstawie wartości, która wybierz z listy. Na stronie zgrupowane kontrolki pobiera konkretnej grupy rekordów.

stopka grupy

Można umieścić informacje, takie jak nazwa grupy lub grupy sumy na końcu grupy rekordów.

nagłówek grupy

Można umieścić informacje, takie jak nazwa grupy lub grupy sumy na początku grupy rekordów.

poziom grupy

Głębokość, w którym grupy na stronie dostępu do raportu lub danych jest zagnieżdżone wewnątrz innych grup. Grupy są zagnieżdżone, gdy zestaw rekordów jest pogrupowany według więcej niż jednego pola, wyrażenia lub źródła rekordów grupy.

Formanty zgrupowane

Dwa lub więcej formantów, które mogą być traktowane jako jedną jednostkę podczas projektowania formularza lub raportu. Możesz wybrać grupy, a nie zaznaczając każdego pojedynczego formantu, jak są rozmieszczania formantów lub właściwości.

Strona dostępu do zgrupowanych danych

Strona dostępu do danych, która ma dwa lub więcej poziomów grupowania.

Identyfikator GUID typu danych

Ciąg identyfikacji używane z zdalnego wywołania procedury. Każdej klasy interfejsu i obiekt używa GUID (unikatowy identyfikator globalny) do identyfikacji. Identyfikator GUID jest wartością 128-bitowego.

H

Początek strony

aplikacja hosta

Dowolnej aplikacji, która obsługuje języka Visual Basic for Applications.

Centrum

Replice globalnej, do którego wszystkie repliki w zestawie synchronizowanie ich zmian. Centrum służy jako replice nadrzędnej.

adres hiperlinku

Ścieżka do miejsca docelowego, takie jak obiekt, dokumentu lub strony sieci Web. Adres hiperłącza może być adres URL do witryny internetowej lub intranetowej lub ścieżkę sieciową UNC (adres w pliku w sieci lokalnej).

typ danych Hiperlink

Typ danych dla pola bazy danych programu Access, które są przechowywane adresy hiperłączy. Adres może zawierać do czterech części i są zapisywane w następującym formacie: wyświetlany_tekst #address subaddress #.

pole Hyperlink

Pole, które przechowuje adresy hiperłączy. W bazie danych programu Access jest to pole o typie danych hiperłącze. W projekcie programu Access jest polem właściwość IsHyperlink jest ustawiona na wartość True.

formant obrazu hiperłącza

Formant, który jest używany na stronie dostępu do danych do wyświetlania niezwiązany obraz przedstawiający hiperłącza do pliku lub strony sieci Web. W trybie przeglądania można kliknąć obraz, aby przejść do lokalizacji docelowej.

I

Początek strony

Pliki IDC i HTX

Microsoft Internet Information Server używa plików IDC i HTX do pobierania danych ze źródła danych ODBC i sformatować go jako dokument HTML.

identyfikator (wyrażenia)

Element wyrażenie, które odwołuje się do wartości pola, formantu lub właściwości. Na przykład formularze! [Zamówienia]! [Identyfikator zamówienia] jest identyfikatorem, który odwołuje się do wartości w formancie IDZamówienia w formularzu zamówienia.

identyfikator (Visual Basic)

Element danych w module kodu języka Visual Basic. Identyfikator może być procedura Sub, funkcja lub właściwości, zmienną, stałą, instrukcję DECLARE lub typ danych zdefiniowany przez użytkownika.

kontrolka obrazu

Formant, który służy do wyświetlania obrazu w formularzu lub raporcie.

Typ danych obrazu

W projekcie programu Access, typ danych o zmiennej długości, który może przechowywać maksymalnie 2 ^ 31-1 (2,147,483,647) bajtów danych binarnych. Służy do przechowywania duże obiekty binarne (BLOB), takich jak obrazy, dokumenty, dźwięki i kod skompilowany.

importowanie

Aby skopiować dane z pliku tekstowego, pliku arkusza kalkulacyjnego lub tabeli bazy danych do tabeli programu Access. Zaimportowane dane umożliwia tworzenie nowej tabeli lub (Dodaj) można dołączyć go do istniejącej tabeli, która ma odpowiednią strukturę danych.

Specyfikacja Importuj/Eksportuj

Specyfikacja, która przechowuje informacji wymaganych przez program Access uruchomienia importu lub eksportu na plik tekstowy stałej szerokości lub rozdzielanych.

indeks

Funkcja, która przyspiesza wyszukiwanie i sortowanie danych w tabeli na podstawie wartości klucza i może wymuszać unikatowość wierszy w tabeli. Klucz podstawowy tabeli jest indeksowany automatycznie. Niektóre pola nie mogą być indeksowane ze względu na ich typ danych, na przykład obiekt OLE lub załącznik.

okno indeksów

W bazie danych programu Access okno, w którym można przeglądać i edytowanie indeksów tabeli i Utwórz indeksy wiele pól.

Synchronizacja pośrednie

Metoda synchronizacji, która jest używana w środowisku Rozłączono, takich jak podczas podróży przy użyciu komputera przenośnego. Konfigurowanie synchronizacji pośrednie, należy użyć Menedżera replikacji.

Aktywacja w miejscu

Aktywacja serwera OLE obiektu OLE za pomocą pól lub formantów. Na przykład można odtworzyć plik audio (wav) Wave zawartym w formancie klikając ten format.

maska wprowadzania

Formatu, który składa się z literałów wyświetlania znaków (na przykład nawiasy, kropki i łączniki) i znaków maski określających miejsce, w którym dane są wprowadzane także rodzaj danych i mogą liczbę znaków.

możliwych do zainstalowania ISAM.

Sterownik, który można określić zezwalające na dostęp do formatów zewnętrznej bazy danych, takich jak dBASE, Excel i Paradox. Program Microsoft Access które instalacje aparatu bazy danych (ładuje) sterowniki ISAM po odwołuje się do aplikacji.

wystąpienie

Obiekt, który został utworzony na podstawie klasy zawierającej definicję. Na przykład wielu wystąpień klasy formularza współużytkuje ten sam kod i są ładowane przy użyciu tych samych kontrolek, używane do projektowania klasy formularza.

Typ danych int

W projekcie programu Access, typ danych 4 bajtów (32 bitów), który przechowuje liczby całkowite z zakresu od -2 ^ 31 (-2,147,483,648) do 2 ^ 31-1 (2,147,483,647).

typ danych Integer

Typ danych podstawowych, który zawiera liczby całkowite. Zmienna liczba całkowita jest przechowywana jako liczbę (2-bajtowa) 16-bitowy z zakresu od-32 768 do 32 767.

Synchronizacja internetowa

Używana do synchronizowania replik w środowisku Rozłączono, w którym jest skonfigurowany serwer internetowy. Aby skonfigurować synchronizację internetową, należy użyć Menedżera replikacji.

stałej

Stała dostarczonego przez programu Access, VBA, ADO lub DAO. Stałe te są dostępne w przeglądarce obiektów, klikając pozycję globals w każdej z tych bibliotek.

element

Unikatowy element danych w polu. Elementy niższego poziomu są dostępne do wyświetlania na liście tabeli przestawnej lub lista pól, obok elementu pojawia się wskaźnik rozwijania (+).

J

Początek strony

Obiektów

Zestaw interfejsów automatyzacji, które służą do wykonywania czynności specyficznych dla baz danych Microsoft Jet. Korzystając z zestawu JRO, można kompaktowania baz danych, odświeżanie danych w pamięci podręcznej i tworzenie i obsługa zreplikowanej bazy danych.

K

Początek strony

Obsługa klawiatury

Kod, który określa i odpowiada klawisze lub kombinacje klawiszy naciśnięciu przez użytkownika.

L

Początek strony

etykieta

Formant, który wyświetla opisowy tekst, takich jak tytuł, podpis lub instrukcje, formularza lub raportu. Etykiety może lub nie może zostać dołączony do innego formantu.

Widok układu

W programie Access 2007 widoku, w którym można wprowadzić wiele typów projektu zmian do formularzy i raportów podczas przeglądania danych dynamicznych.

lewe sprzężenie zewnętrzne

Sprzężenie zewnętrzne, w którym wszystkie rekordy po lewej stronie operacji LEFT JOIN w instrukcji SQL kwerendy są dodawane do wyników kwerendy, nawet jeśli są zgodne wartości sprzężonych pól z tabeli po prawej stronie.

legenda

Pole, które identyfikuje desenie lub kolory przypisane do poszczególnych serii danych lub kategorii na wykresie.

baza danych bibliotek

Kolekcja procedur i obiektów bazy danych, wywołujących z dowolnej aplikacji. Aby używać elementów w bibliotece, należy najpierw ustanowić odwołanie z bieżącej bazy danych do bazy danych biblioteki.

łączenie (tabel)

Akcja, która nawiązuje połączenie z danymi z innego programu, tak aby można wyświetlać i edytować dane w programie oryginalny i w programie Access.

tabela połączona

Tabela przechowywane w pliku poza otwartej bazy danych, z której dostęp mogą uzyskiwać dostęp do rekordów. Dodawanie, usuwanie i edytowanie rekordów w tabeli połączonej, ale nie można zmieniać jego strukturę.

Indeks listy

Sekwencja numerów elementów na liście, rozpoczynając od 0 dla pierwszego elementu, 1 dla drugiego elementu itd.

obiekt

Tabeli, kwerendy, formularza, raportu, makra lub modułu, który pozostaje w replice lub we wzorcu projektowania, w którym został utworzony. Obiekt ani zmiany obiektu są kopiowane do innych elementów w zestawie.

lokalne replice

Replice wymiany danych z jego koncentratora lub replice globalnej, ale nie z innymi replikami w zestawie.

ustawienia regionalne

Zestaw informacji, który odpowiada danego języka i kraju.

zablokowany

Stan rekordu, zestawu rekordów lub bazy danych, która służy tylko do odczytu dla wszystkich użytkowników z wyjątkiem użytkownika aktualnie modyfikowaniu go.

pole odnośnika

Pole używane w formularzu lub raporcie w bazie danych programu Access, który zawiera listę wartości pobrane z tabeli lub kwerendy, albo przechowywany jest statyczny zestaw wartości.

M

Początek strony

plik ACCDE

Plik bazy danych (accdb) programu Access 2007 z całego kodu źródłowego skompilowany i edytować wszystkie moduły, usunięte.

Aparat bazy danych programu Access

Część systemu bazy danych programu Access, która pobiera i przechowuje danych w bazach danych dla użytkownika i systemu. Aparat można traktować jako Menedżer danych na bazę danych, która jest wbudowanych systemów, na przykład w przypadku uzyskiwania dostępu.

makro

Akcja lub zbiór akcji, które można używać do automatyzowania zadań.

Konstruktor makr

Karta obiektu, w którym można tworzyć i modyfikować makra. Można uruchomić Konstruktora makr, z różnych miejsc, takich jak formularza lub raportu, lub bezpośrednio z poziomu karty Tworzenie na Wstążce.

grupa makr

Kolekcja powiązanych ze sobą makr, które są przechowywane razem pod jedną nazwą makra. Kolekcja często nazywa się po prostu makra.

formularz główny

Formularz zawierający jednego lub wielu podformularzy.

zapytanie tworzące tabele

Kwerenda (instrukcja SQL), która powoduje utworzenie nowej tabeli, a następnie tworzy rekordów (wierszy) w tabeli, kopiując rekordy z istniejącej tabeli lub kwerendy wyników.

Łącze ręczne

Łącze, które należy wykonać czynności w celu zaktualizowania danych po każdej zmianie dokumentu źródła danych w.

relacja wiele-do-wielu

Skojarzenie między dwiema tabelami, w których jeden rekord w każdej z tabel można powiązany z wieloma rekordami w drugiej tabeli. Ustanowienia relacji wiele do wielu, Utwórz trzecią tabelę i dodać pola klucza podstawowego z pozostałych dwóch tabel z tą tabelą.

Zaznaczanie

Przenoszenie tekstu, który jest używany na stronie dostępu do danych, aby skierować uwagę użytkownika na określony element strony, takie jak nagłówek lub ważne ogłoszenie. Aby umieścić neon na stronie, należy utworzyć formant przewijania tekstu.

Maksymalna liczba rekordów

Aby zwiększyć wydajność, można określić maksymalną liczbę rekordów, które będą pobierane z bazy danych programu Microsoft SQL Server dla formularza lub arkusza danych w projekcie programu Access.

Plik MDE

Program Access 2003 lub wcześniejszej plik bazy danych (MDB) z całego kodu źródłowego skompilowany i edytować wszystkie moduły, usunięte.

typ danych Nota

W bazie danych programu Access jest to typ danych pola. Pola typu Nota może zawierać maksymalnie 65 535 znaków.

Plik danych programu Microsoft Access

Baza danych programu Access lub pliku projektu programu Access. Bazy danych programu Access 2007 przechowuje obiekty bazy danych i danych w pliku accdb, a format MDB za pomocą wcześniejszych wersji programu Access. Plik programu project nie zawiera danych i jest używany do łączenia się z bazą danych programu Microsoft SQL Server.

Baza danych programu Microsoft Access

Kolekcja danych i obiektów (takich jak tabele, kwerendy i formularze), która jest powiązana z określonym tematem lub przeznaczonych do.

obiekt programu Microsoft Access

Obiekt, zdefiniowane przez program Access, odnoszącej się do programu Access, jego interfejs, lub aplikacji formularzy i raportów. Ponadto obiekt programu Microsoft Access umożliwia programowania elementów interfejsu używanych do wprowadzania i wyświetlania danych.

projekt programu Microsoft Access

Plik programu Access, który łączy się z bazą danych programu Microsoft SQL Server i służy do tworzenia aplikacji klient/serwer. Plik programu project nie zawiera żadnych danych ani obiektów opartych na definicjach danych, takich jak tabele i widoki.

Aparat danych firmy Microsoft

Aparat danych klient/serwer, który umożliwia lokalne przechowywanie danych w mniejszych systemach komputerowych, takich jak komputer pojedynczego użytkownika lub serwer małej grupy roboczej, która jest zgodnego z programem Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 i SQL Server 2000.

Baza danych programu Microsoft SQL Server

Z bazą danych programu Microsoft SQL Server składa się z tabel, widoków, indeksów, procedur składowanych, funkcji i wyzwalaczy. Bazy danych programu Access można połączyć z danymi programu SQL Server przy użyciu ODBC lub przez utworzenie projektu programu Access (* ADP) pliku.

poziom modułu

W tym artykule opisano dowolną zmienną lub stałą zadeklarowane w sekcji deklaracji języka Visual Basic dla modułu Applications (VBA) lub poza procedurę. Zmienne lub stałe zadeklarowane na poziomie modułu są dostępne dla wszystkich procedur w module.

Zmienna na poziomie modułu

Zmienna, która jest zadeklarowane w sekcji deklaracji języka Visual Basic dla modułu Applications (VBA) za pomocą słowa kluczowego Private . Zmienne są dostępne we wszystkich procedurach w module.

Typ danych pieniądze

W projekcie programu Access jest typ danych, który przechowuje wartości walutowe z zakresu od-922,337,203,685,477.5707 do 922337203685477,5807, z dokładnością do jednej dziesięciotysięcznej jednostki pieniężne.

uchwyt przenoszenia

Duży kwadrat wyświetlany w lewym górnym rogu zaznaczonej kontrolki lub układ formantów w widoku projektu lub widok układu. Można przeciągnąć ten uchwyt, aby przenieść formant lub układ formantów do innej lokalizacji.

tryb przenoszenia

Tryb, w którym można przenieść kolumnę w widoku arkusza danych, za pomocą klawiszy Strzałka w lewo i w prawo.

pole wielowartościowe

Pole odnośnika, które mogą zawierać więcej niż jedną wartość.

baza danych z dostępem wielu użytkowników

Bazy danych, która pozwala na więcej niż jednego użytkownika do dostępu i modyfikowania ten sam zestaw danych w tym samym czasie.

N

Początek strony

Autokorekta nazw

Funkcja automatycznego korygowania typowe efekty po stronie, występujące po zmianie nazwy formularzy, raportów, tabel, kwerend, pól lub formantów w formularzach i raportach. Autokorekta nazw nie można jednak naprawić wszystkich odwołań do obiektów o zmienionej nazwie.

przyciski nawigacyjne

Przyciski, którego używasz, aby poruszać się między rekordami. Przyciski te znajdują się w lewym dolnym rogu widoku arkusza danych i w widoku Formularz. Przyciski są również dostępne w widoku Podgląd wydruku, aby było przenieść kolejnych stron dokumentu.

okienko nawigacji

Okienka, które zostanie wyświetlone po otwarciu bazy danych programu Access lub projektu programu Access. Okienko nawigacji Wyświetla obiekty w bazie danych, można dostosować tak, aby sortowanie i grupowanie obiektów na różne sposoby.

Typ danych nchar

W projekcie programu Access typ danych o stałej długości maksymalnie 4000 znaków Unicode. Znaki Unicode za pomocą 2 bajty na znak i obsługiwane znaki międzynarodowe.

normalizowanie

Minimalizowanie powtarzania się informacji w relacyjnej bazie danych przez odpowiednie projektowanie tabel. Kreator analizatora tabel umożliwia normalizowanie bazy danych.

ntext, typ danych

W projekcie programu Access, typ danych o zmiennej długości, który może przechowywać maksymalnie 2 ^ 30-1 (1,073,741,823) znaków. Kolumny o typie danych ntext przechowują wskaźnik 16-bajtowe w wierszu danych i dane są przechowywane oddzielnie.

Null

Wartość można wprowadzić w polu lub użyj w wyrażeniach i kwerendach, aby wskazać brakujące lub nieznane dane. W języku Visual Basic wartość Null słowo kluczowe oznacza wartość Null. Niektóre pola, na przykład pola klucza podstawowego, nie może zawierać wartości Null.

pole puste (null)

Pole zawierające wartość Null. Pole wartości null nie jest taki sam, jak pola zawierającego ciąg o zerowej długości ("") lub pola o wartości 0.

typ danych Liczba

W bazie danych programu Access, typ danych pola przeznaczony dla danych numerycznych, które będą używane w obliczeniach matematycznych. Jednak użyć typ danych Waluta, aby wyświetlić lub obliczyć wartości w walucie.

Typ danych liczbowych

W projekcie programu Access, dokładny typ danych numerycznych zawierające wartości od -10 ^ 38-1 do 10 ^ 38-1. Możesz określić skalę (maksymalna liczba cyfr) i dokładność (maksymalną liczbę cyfr po prawej stronie przecinka dziesiętnego).

Typ danych nvarchar(n)

W projekcie programu Access typ danych o zmiennej długości maksymalnie 4000 znaków Unicode. Znaki Unicode za pomocą 2 bajty na znak i obsługiwane znaki międzynarodowe.

O

Początek strony

Typ danych obiekt

Podstawowy typ danych reprezentujący dowolny obiekt, który może zostać rozpoznany przez program Visual Basic. Mimo że można deklarować dowolnej zmiennej obiektu jako typ obiektu, najlepiej deklarować zmienne obiektów według ich określonych typów.

Okienko zależności obiektu

Zawiera obiekty, które mają zależność od zaznaczonego obiektu, a także obiektów, w których zaznaczony obiekt ma zależności.

biblioteki obiektów

Plik, który zawiera definicje obiektów i ich metody i właściwości. Plik, który zawiera bibliotekę obiektów zwykle ma rozszerzenie nazwy pliku .olb.

typ obiektu

Typ obiektu ujawnionego przez program za pośrednictwem automatyzacji; na przykład aplikacji, plik, zakres i arkusza. W Edytorze Visual Basic za pomocą przeglądarki obiektów lub zapoznaj się z dokumentacją programu, aby uzyskać pełną listę dostępnych obiektów.

zmienna obiektu

Zmienna, która zawiera odwołanie do obiektu.

Konstruktor ciągów połączenia ODBC

Narzędzie programu Access, który umożliwia nawiązywanie połączenia z bazą danych SQL podczas tworzenia kwerendy przekazującej. Jeśli zapiszesz kwerendy, parametry połączenia są przechowywane z zapytaniem.

źródło danych ODBC

Dane i informacje potrzebne do nich dostęp z programów i baz danych, które obsługują protokół połączenia ODBC (Open Database).

baza danych ODBC

Bazy danych, dla którego sterownika Open Database Connectivity (ODBC) — sterownik, który służy do importowania, łączenia lub eksportowania danych — jest dostarczany.

ODBCDirect

Technologia, która umożliwia dostęp do źródeł danych ODBC bezpośrednio przy użyciu funkcji DAO, które pomijać aparat bazy danych Microsoft Jet.

Kontenerze OLE.

Program, który zawiera obiekt OLE połączonego lub osadzonego z innego programu. Na przykład obiekt OLE w bazie danych programu Access zawiera arkusz programu Excel, Access jest kontenerem OLE.

baza danych OLE

Składnikiem architektury bazy danych, która zapewnia wydajną obsługę sieci i dostęp do Internetu do wielu typów źródeł danych, w tym danych relacyjnych, plików poczty, plików płaskich i arkuszy kalkulacyjnych.

Dostawca OLE DB

Program w architekturze OLE DB, umożliwiający natywnych dostęp do danych, zamiast uzyskiwać dostęp do danych przy użyciu sterowników ODBC lub IISAM, czyli zewnętrznego sposobu uzyskiwania dostępu do danych.

obiekt OLE

Obiekt, który obsługuje protokół OLE dla łączenie i osadzanie obiektów. Obiekt OLE z serwera OLE (na przykład obraz programu Paint lub arkuszu programu Excel) można połączone lub osadzone w polu, formularza lub raportu.

typ danych Obiekt OLE

Typ danych pola używany dla obiektów utworzonych w innych programach, które mogą być połączone lub osadzone (wstawiane) w bazie danych programu Access.

Serwer OLE

Program lub DLL, która dostarcza połączonego lub osadzonego obiektu OLE do innego programu. Na przykład jeśli obiekt OLE w bazie danych programu Access zawiera arkusz programu Excel, program Excel jest serwerem OLE.

link OLE/DDE

Połączenie między obiekt OLE i jego serwerem OLE, lub dokumencie źródłowym dynamicznej wymiany danych (DDE, Dynamic Data Exchange) i dokumentu docelowego.

relacja jeden-do-wielu

Skojarzenie między dwiema tabelami, w którym wartość klucza podstawowego każdego rekordu w tabeli podstawowej odpowiada wartości w odpowiednim polu lub polach wielu rekordów w powiązanej tabeli.

relacja jeden-do-jednego

Skojarzenie między dwiema tabelami, w którym wartość klucza podstawowego każdego rekordu w tabeli podstawowej odpowiada wartości w odpowiednim polu lub polach jednego i tylko jednego rekordu w powiązanej tabeli.

przycisk opcji

Formant, nazywany również tę opcję, która jest zazwyczaj używany jako część grupy opcji do prezentowania wyborów alternatywnych w formularzu lub raporcie. Użytkownik nie może wybrać więcej niż jedną z opcji.

grupa opcji

Ramka, która może zawierać pola wyboru, przyciski przełączników i przyciski opcji w formularzu lub raporcie. Grupa opcji umożliwia prezentowanie rozwiązania alternatywne, z których użytkownik może zaznaczyć pojedynczą opcję.

sprzężenie zewnętrzne

Sprzężenie, w którym każdy rekord z dwóch tabel są łączone w jeden rekord w wynikach kwerendy, a co najmniej jedną tabelę udostępnia wszystkie swoje rekordy nawet wtedy, gdy wartości w sprzężonych pól nie odpowiadają układowi w innej tabeli.

Właściciel

Gdy jest używany zabezpieczeń, konto użytkownika, które ma kontrolę nad bazy danych lub obiektu bazy danych. Domyślnie konto użytkownika, którego utworzono bazy danych lub obiektu bazy danych jest właścicielem.

P

Początek strony

strona (magazynowanie danych)

Część pliku bazy danych, w której są przechowywane dane rekordów. W zależności od rozmiaru rekordów strona (o rozmiarze 4 KB) może zawierać więcej niż jeden rekord.

stopka strony

Umożliwia wyświetlanie podsumowań stron, dat lub numerów stron u dołu każdej strony w formularzu lub raporcie. W formularzu stopka strony pojawia się tylko na wydruku.

nagłówek strony

Umożliwia wyświetlanie tytułu, nagłówków kolumn, dat lub numerów stron u góry każdej strony w formularzu lub raporcie. W formularzu nagłówek strony pojawia się tylko na wydruku.

zapytanie parametryczne

Kwerenda, w której użytkownik interakcyjnie określa jedną lub więcej wartości kryteriów. Kwerenda parametryczna nie jest osobnym rodzajem kwerendy; zamiast rozszerza możliwości kwerendy.

replice częściowej

Bazy danych, która zawiera tylko podzbioru rekordów w replice pełny. W replice częściowej można ustawić filtry i identyfikować relacje określające, które podzbioru rekordów w replice pełny powinny znajdować się w bazie danych.

zapytanie przekazujące

Kwerenda specyficzna dla języka SQL, używanego do wysyłania poleceń bezpośrednio na serwer bazy danych ODBC. Za pomocą kwerendy przekazujące, pracuje się bezpośrednio z tabelami na serwerze zamiast danych przetwarzanych przez aparat bazy danych programu Access.

uprawnienia

Zawiera zestaw atrybutów, która określa, co rodzaj dostępu użytkownika do danych lub obiektów w bazie danych.

trwałe obiektu

Obiekt zapisany w bazie danych. na przykład tabela bazy danych lub obiekt QueryDef . Dynamicznego lub obiekty rekordów typu migawka nie są traktowane jako trwałych obiektów, ponieważ są tworzone w pamięci zgodnie z potrzebami.

osobisty identyfikator

Wielkość liter alfanumeryczny ciąg, który jest 4 do 20 znaków, a w programie Access w połączeniu z nazwą konta do identyfikowania użytkownika lub grupy w grupie roboczej programu Access.

Pesymistyczny

Typ blokowania której strony zawierającej jednego lub wielu rekordów, łącznie z rekordem edycji jest niedostępna dla innych użytkowników, przy użyciu metody edytowania , a jest niedostępna, dopóki nie zostanie użyta metody Update .

Pi

Stałą matematyczną wynosi około 3.1415926535897932.

Widok wykresu przestawnego

Widok przedstawiający graficzną analizę danych w arkuszu danych lub formularza. Można wyświetlić różnych poziomów szczegółów lub określić układ, przeciągając pola i elementy lub pokazywanie i ukrywanie elementów na listach rozwijanych dla pól.

Formularz tabeli przestawnej

Interakcyjną tabelą, która zawiera podsumowanie dużych ilości danych przy użyciu formatów i metod, które możesz wybrać. Można obracać jej nagłówki wierszy i kolumn, aby wyświetlić dane na różne sposoby, podobny do raportu tabeli przestawnej programu Excel.

Lista tabeli przestawnej

Składnik Microsoft Office Web używany do interakcyjnego analizowania danych na stronie sieci Web. Dane wyświetlane w wierszu i format w kolumnie można przenosić, filtrować, posortowane i obliczane w sposób zrozumiały dla odbiorców.

PivotTable view

Widok podsumowujący i analizy danych w arkuszu danych lub formularza. Można używać różnych poziomów szczegółów lub organizować dane, przeciągając pola i elementy lub pokazywanie i ukrywanie elementów na liście rozwijanej dla pól.

Wskaźnik w kształcie plusa

Wskaźnik wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy do lewej krawędzi pola w arkuszu danych. Gdy pojawi się wskaźnik plus, kliknięcie zaznacz całe pole.

formularz podręczny

Formularz, który pozostaje na wierzchu innych okien. Formularz podręczny może być modalne lub niemodalny.

klucz podstawowy

Jeden lub więcej pól (kolumn) których wartości jednoznacznie identyfikować każdy rekord w tabeli. Klucz podstawowy nie zezwalaj na wartości Null i zawsze musi mieć unikatowy indeks. Klucz podstawowy służy do wiązania tabeli klucza obcego w innych tabelach.

tabela podstawowa

Po stronie "jeden" dwóch tabel powiązanych w relacji jeden do wielu. Tabela podstawowa powinna mieć klucz podstawowy i każdego rekordu musi być unikatowa.

procedura prywatna

Procedura Sub lub Function zadeklarować jako prywatną przy użyciu słowa kluczowego Private w instrukcji Declare . Procedury prywatne są dostępne tylko dla innych procedur w tym samym module.

procedury

Sekwencja deklaracji i instrukcji w module, które są wykonywane jako jednostka. Procedury w module Visual Basic for Applications (VBA) obejmują zarówno Sub i funkcji.

poziom procedury

W tym artykule opisano wszystkie zmienne lub stałe zadeklarowane w obrębie procedury. Zmienne i stałe zadeklarowane w obrębie procedury są dostępne tylko w tej procedurze.

Zmienna poziom procedury

Zmienna, która jest zadeklarowane w obrębie procedury. Zmienne na poziomie procedury są zawsze prywatne dla procedury, w której zostały zadeklarowane.

projekt

Zestaw wszystkich modułów kodu w bazie danych, łącznie z modułach standardowych i modułach. Domyślnie projekt ma taką samą nazwę jak bazy danych.

arkusz właściwości

Okienko, który służy do wyświetlania lub modyfikowania właściwości różnych obiektów, takich jak tabel, kwerend, pól, formularzy, raportów, stron dostępu do danych i kontrolek.

pseudoindeks

Dynamiczne odsyłacz jedno lub więcej pól danych tabeli (kolumn), który pozwala tabeli ODBC (tabela serwera) bez indeks unikatowy do edycji.

zmienna publiczna

Zmienna, która deklarować z publicznej słowo kluczowe w sekcji deklaracji języka Visual Basic dla modułu Applications (VBA). Zmienna publiczna może zostać udostępniona przez wszystkie procedury w każdym module bazy danych.

publikacji

W projekcie programu Access publikacja może zawierać jedną lub więcej opublikowanych tabel lub artykułów procedur z jednego użytkownika bazy danych przechowywanych. Każdy użytkownik bazy danych może zawierać jedną lub większą liczbę publikacji. Artykuł jest grupą danych replikowane jako jednostka.

publikowanie

Aby zapisać bazy danych na serwerze zarządzania dokumentami, takie jak na serwerze z programem Windows SharePoint Services.

Q

Początek strony

query

Pytanie o dane przechowywane w tabelach lub żądanie wykonania akcji na karcie dane. Kwerenda może zbierać dane z wielu tabel służyć jako źródło danych dla formularza lub raportu.

okno zapytania

Okno, w którym pracujesz z kwerendy w widoku projektu, widoku arkusza danych, Widok SQL lub Podgląd wydruku.

definicja zapytania

przechowywane definicji kwerendy w bazie danych programu Access lub tymczasowe definicji kwerendy w obszarze roboczym ODBCDirect.

W

Początek strony

Typ danych liczba rzeczywista

W projekcie programu Microsoft Access przybliżonego danych liczbowych typ dokładności 7 cyfr. Może on przechowywać wartości dodatnie z około 1.18E - 38 do 3.40E + 38, wartości ujemne z około - 1.18E - 38 do - 3.40E + 38 lub zero.

Formant nawigacji między rekordami

Formant używany na stronie dostępu do danych w celu wyświetlenia paska narzędzi nawigacji między rekordami. Na stronie zgrupowane narzędzi nawigacji można dodać do każdego poziomu grupy. Formant nawigacji między rekordami można dostosować, zmieniając jego właściwości.

pole numeru rekordu

Małe pole Wyświetla numer bieżącego rekordu w lewym dolnym rogu widoku arkusza danych lub widoku formularza. Aby przejść do określonego rekordu, w polu wpisz numer rekordu i naciśnij klawisz ENTER.

selektor rekordu

Niewielkie pole lub pasek z lewej strony rekordu, który można kliknąć, aby zaznaczyć cały rekord w widoku arkusza danych i w widoku formularza.

źródło rekordów

Źródle danych na stronie dostępu do formularza, raportu lub danych. W bazie danych programu Access może być tabeli, kwerendy lub instrukcji SQL. W projekcie programu Access go może być tabela, widok, instrukcja SQL lub procedura składowana.

zestaw rekordów

Ogólna nazwa tabeli, dynamiczny i typu migawka rekordów obiektów, które są zestawy rekordów, które działają jako obiekty.

bazy danych

Baza danych programu Access, do której użytkownik ma ustanowioną odwołanie z bieżącej bazy danych. Użytkownik może utworzyć odwołanie do bazy danych, a następnie wywołać procedury w modułach standardowych w tej bazy danych.

Odwoływanie się do bazy danych

Bieżącą bazę danych programu Access z której użytkownik utworzył odwołanie do innej bazy danych programu Access. Użytkownik może utworzyć odwołanie do bazy danych, a następnie wywołać procedury w modułach standardowych w tej bazy danych.

więzy integralności

Reguły, które można wykonać, aby zachować zdefiniowane relacje między tabelami przy Dodawanie, aktualizowanie i usuwanie rekordów.

odświeżanie

W bazie danych programu Access, aby ponownie wyświetlić rekordów w formularzu lub arkuszu, aby uwzględnić zmiany, które zostały wprowadzone przez innych użytkowników. W projekcie programu Access ponowne uruchomienie kwerendy odpowiadającej dla aktywnego formularza lub arkusza danych w celu odzwierciedlenia zmian rekordów.

relacja

Skojarzenie ustanowione między typowych pól (kolumn) w dwóch tabelach. Relacja może być jeden, jeden do wielu lub wiele do wielu.

Karta obiektu relacji

Karta obiektu w którym można wyświetlać, tworzyć i modyfikować relacje między tabelami i kwerendami.

zdania lub położenie w tekście

Umieszczanie elementu w procesie naturalne HTML dokumentu, przy czym dokładne położenie elementu na podstawie zawartości poprzedniej.

odświeżanie

Aby odświeżyć zawartość ekranu. Metoda odświeżenia wykonuje wszystkie oczekujące aktualizacje ekranu dla określonego formularza.

replice

Kopię bazy danych, który jest członkiem replice ustaw i mogą być synchronizowane z innymi replikami w zestawie. Zmiany danych w zreplikowanej tabeli w jednej replice są wysyłane i stosowane do innych replik.

Ustawianie replice

Wzorzec projektowania i wszystkie repliki, które współużytkują te same projektu bazy danych i replice Unikatowy identyfikator zestawu.

Topologia zestawu replice

Kolejność, w jakiej zmiany są propagowane replice replice. Topologia określa, jak szybko zmian w innej replice są wyświetlane w replice.

replikacji

Proces kopiowania bazy danych, tak aby dwie lub więcej kopii można wymieniać aktualizacje danych lub obiekty replikowane. Wymiana ta nosi nazwę synchronizacji.

raport

Bazy danych programu Access obiekt, który można wydrukować zawierający informacje, który został sformatowany i zorganizowane według parametry. Przykłady raportów to podsumowania sprzedaży, listy telefonów i etykiety adresowe.

stopka raportu

Sekcja raportu, który służy do umieszczania informacji, które zwykle pojawi się w dolnej części strony, na przykład numery stron, daty i sumy.

nagłówek raportu

Sekcji raportu, która jest używana, aby umieścić informacje (na przykład tytuł, daty lub wprowadzenie raportu) na początku raportu.

moduł raportu

Moduł zawierający języka Visual Basic dla kodu Applications (VBA) dla wszystkich procedur zdarzeń wyzwalane przez zdarzenia występujące w określonym raporcie lub jego formantach.

Karta obiektu raportu

Karta obiektu umożliwia pracę z raportami w widoku projektu, Podgląd układu lub Podgląd wydruku.

selektor raportu

Pole, w którym linijek w lewym górnym rogu raportu w widoku projektu. Użyj pola do wykonywania operacji na poziomie raportu, takich jak zaznaczanie raportu.

Migawka raportu

Plik (rozszerzenia nazwy pliku .snp) zawierający zachowaniem wysokiej wierności kopię każdej strony raportu programu Access. Zachowuje ona dwuwymiarowy układ, grafiki i inne obiekty osadzone raportu.

ponowne wysłanie zapytania

Ponowne uruchomienie kwerendy podstawowej aktywnego formularza lub arkusza danych w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzonych w rekordach, Wyświetl nowo dodanych rekordów i wyeliminowania rekordów usuniętych.

słowo zastrzeżone

Wyraz, który jest częścią języka, takiego jak języka Visual Basic. Słowa zastrzeżone obejmują nazwy instrukcji, wstępnie zdefiniowane funkcje i typy danych, metody, operatory i obiektów.

prawe sprzężenie zewnętrzne

Sprzężenie zewnętrzne, w którym wszystkie rekordy po prawej stronie operacji RIGHT JOIN w instrukcji SQL kwerendy są dodawane do wyników kwerendy, nawet jeśli są zgodne wartości sprzężonych pól z tabeli po lewej stronie.

wycofywanie

Proces kończenia lub anulowanie oczekujących transakcji bez zapisywania zmian.

obszar wiersza

Część widoku tabeli przestawnej, która zawiera pola wierszy.

pole wiersza

Pole w obszarze wiersza widoku tabeli przestawnej. Elementy w polach wierszy są wyświetlane w dół po lewej stronie widoku. Wewnętrzne pola wierszy znajdują się najbliżej obszaru szczegółów; zewnętrzne pola wierszy znajdują się na lewo od wewnętrznych pól wierszy.

selektor wiersza

Niewielkie pole lub pasek, aby po kliknięciu zaznacza cały wiersz w tabeli lub makra widoku Projekt lub podczas sortowania i grupowania rekordów w raporcie projektu wyświetlanie.

S

Początek strony

sekcja

Część formularza lub raportu, takich jak nagłówek, stopka lub sekcja szczegółów.

Nagłówek sekcji

Poziomy pasek powyżej sekcji formularza lub raportu w widoku projektu. Na pasku sekcji jest wyświetlany typ i nazwę sekcji. Go używać, aby uzyskać dostęp do arkusza właściwości sekcji.

selektor sekcji

Pole po lewej stronie paska gdy obiekt jest otwarty w widoku Projekt sekcji. Użyj pola do wykonywania operacji na poziomie sekcji, takich jak Zaznaczanie sekcji.

bezpieczny grupy roboczej

Grupy roboczej programu Access, w której użytkownicy logują się za pomocą nazwy użytkownika i hasła i w których dostęp do obiektów bazy danych jest uzależniony od uprawnień określone konta użytkowników i grup.

inicjator

Wartość początkowa służy do generowania pseudorandom liczb. Na przykład instrukcja losowo tworzy liczba używane przez funkcję Rnd do tworzenia unikatowych pseudorandom sekwencji numerów.

zapytanie wybierające

W formularzu arkusza danych, ustawić kwerendę, która zwróci się pytanie o dane przechowywane w tabelach i zwraca wynik bez zmieniania danych.

prostokąt zaznaczenia

Prostokąt utworzony aktualnie zaznaczonych wierszy (rekordów) i kolumn (pól) w widoku arkusza danych.

samosprzężenie

Sprzężenia w której tabeli jest dołączony do siebie. Rekordy z tabeli są łączone z innymi rekordami z tej samej tabeli, jeśli istnieją pasujące wartości w połączonych polach.

separator

Znak oddzielający jednostki tekstu lub liczb.

pole serii

Pole, które jest wyświetlane w obszarze serii wykresu i zawiera elementy serii. Seria to grupa powiązanych punktów danych.

punkt serii

Pojedyncza wartość danych na wykresie i są reprezentowane przez kolumny, pasek, linię, wycinek kołowy lub pierścieniowy lub inny rodzaj znacznik danych.

Filtr serwera według formularzy

Technika, w której jest używana wersja bieżącego formularza lub arkusza danych z pustymi polami, w których można wpisać wartości, które mają zawierać odfiltrowane rekordy. Dane są filtrowane przez serwer, zanim zostaną pobrane z bazy danych.

generowanych przez serwer HTML

Plik Active Server Pages (ASP) lub IDC/HTX, stanowiący dane wyjściowe tabeli, kwerendy lub formularza, połączony ze źródłem danych ODBC, a przetwarzanych przez Internet Information Server, aby utworzyć dynamiczne pliki HTML tylko do odczytu.

generowanych przez serwer HTML: strony ASP

sesji

Sekwencja operacji wykonywanych przez aparat bazy danych programu Access, który zaczyna się, gdy użytkownik loguje się i kończy się po wylogowaniu. Wszystkie operacje podczas sesji tworzą jeden zakres transakcji i będą podlegać uprawnienia logowania użytkownika.

Typ danych smalldatetime

W polu Typ danych projektu, datą i godziną programu Access jest mniej dokładny od typu danych Data/Godzina. Dane wartości z zakresu od 1 stycznia 1900 do 6 czerwca 2079, z dokładnością do jednej minuty.

Typ danych smallint

W projekcie programu Access, typ danych o 2 bajty (16 bitów), który przechowuje liczby całkowite z zakresu od -2 ^ 15 (-32 768) do 2 ^ 15-1 (32 767).

Typ danych smallmoney

W projekcie programu Access jest typ danych, który przechowuje wartości pieniężnych z-214,748.3648 214 748,3647, z dokładnością do jednej dziesięciotysięcznej jednostki pieniężne. Po wyświetleniu wartości smallmoney są zaokrąglane w górę do dwóch miejsc dziesiętnych.

Migawka

Statyczny obraz zestawu danych, takich jak rekordy wyświetlane jako wyniki kwerendy. Obiekty rekordów typu migawka mogą być tworzone z podstawowej tabeli, kwerendy lub innego zestawu rekordów.

Podgląd migawek

Program, który służy do wyświetlania, drukowania i wysłać migawkę, takich jak migawki raportu. Podgląd migawek składa się z autonomiczny program wykonywalny, formantu przeglądarki migawek (Snapview.ocx) i innych powiązanych plików.

Formant podglądu migawki

Formant ActiveX (Snapview.ocx), że służy do wyświetlania migawek raportów z programu Microsoft Internet Explorer 3.0 lub nowszego lub z dowolnego programu obsługującego ActiveX kontrolki, takie jak programu Access lub Microsoft Visual Basic.

Baza danych SQL

Baza danych oparty na języku SQL (Structured Query).

ciąg/instrukcja SQL

Wyrażenie, które definiują polecenia SQL, takich jak SELECT, UPDATE lub DELETE i zawierające klauzule, na przykład WHERE i ORDER BY. Ciągi/instrukcje SQL są zazwyczaj używane w kwerendach i funkcji agregujących.

Typ danych variant SQL

W projekcie programu Access, typ danych, który przechowuje wartości kilku typów danych, z wyjątkiem tekstu, ntext, image, sygnatura czasowa i typy danych sql_variant. Typ danych variant sql jest używana w kolumnie, parametr, zmienna lub zwraca wartość funkcji zdefiniowanych przez użytkownika.

widok SQL

Karta obiektu wyświetlający instrukcji SQL dla bieżącej kwerendy lub który służy do tworzenia kwerendy specyficzne dla języka SQL (definicja Unii, przekazującą lub danych). Po utworzeniu kwerendy w widoku projektu programu Access tworzy instrukcję SQL równoważną w widoku SQL.

zapytanie specyficzne dla języka SQL

Kwerenda, która zawiera instrukcję SQL. Podkwerendy przekazującą, Unii i kwerendy definiującej dane są specyficzne dla języka SQL kwerendy.

odchylenie standardowe

Parametr, który wskazuje sposobu prawdopodobieństwa jest wyśrodkowany wokół średniej i jest równe pierwiastek kwadratowy w momencie, w którym jest kwadrat odchylenia od wartości średniej.

moduł standardowy

Visual Basic for Applications (VBA) moduł, w którym można umieścić procedury Sub i funkcji, które mają być dostępne dla innych procedur w całej bazy danych.

procedura składowana

Wstępnie skompilowana kolekcja instrukcji SQL i opcjonalnych instrukcji przepływ sterowania, które jest przechowywany pod nazwą i przetwarzanych jako całość. Kolekcja jest przechowywany w bazie danych programu SQL i mogą być uruchamiane przez jedno wywołanie z poziomu programu.

Ogranicznik ciągu

Znaki tekstowe, które oddzielają jeden ciąg osadzony w ciągu. Pojedynczy cudzysłów (') i podwójny cudzysłów (") są ograniczniki ciągu.

podprocedura

Procedurze Visual Basic for Applications (VBA) wykonujące operacji. W odróżnieniu od procedurę funkcji procedura Sub nie zwraca wartości. Możesz rozpocząć procedura Sub instrukcją Sub i kończy instrukcją End Sub .

podarkusz danych

Arkusz danych, który jest zagnieżdżone w innym arkuszu danych i zawiera dane związane lub sprzężone z pierwszym arkuszem danych.

podformularz

Formularz zawarty w innym formularzu lub raporcie.

kontrolka podformularza/podraportu

Formant, który jest wyświetlany podformularz formularza albo podformularz lub podraport w raporcie.

podzapytanie

Instrukcję SQL SELECT będącej wewnątrz innej kwerendy wybierającej lub funkcjonalnej.

podraport

Raport, który jest zawarty w innym raporcie.

Subskrypcja

Aby wyrazić na odbieranie publikacji w bazie danych programu Access lub projektu programu Access. Baza danych subskrybenta subskrybuje dane replikowane z bazy danych programu publisher.

subskrypcja

Baza danych, która odbiera tabele i dane replikowane z bazy danych wydawcy w projekcie programu Access.

synchronizacja

Proces aktualizacji dwóch elementów replice określonych przez wymianę wszystkich uaktualnionych rekordów i obiektów w każdego członka. Dwa elementy zestawu replice są zsynchronizowane, gdy zmiany w każdym zostały zastosowane do drugiego.

Typ danych sysName

W projekcie programu Access, specjalne dostarczany przez system typ danych zdefiniowany przez użytkownika, który jest używany dla kolumn tabeli, zmiennych i parametrów procedur przechowywanych, które przechowują nazwy obiektów.

obiekt systemowy

Obiekty bazy danych, które są definiowane przez system, takich jak tabeli MSysIndexes, lub przez użytkownika. Obiekt systemowy można utworzyć przez nadanie obiekt z USys jako pierwsze cztery znaki w nazwie obiektu.

T

Początek strony

kontrolka karty

Formant, który służy do tworzenia jedna ramka formularza lub okna dialogowego, która zawiera kilka stron, każda zawiera kartę i podobne formanty, takie jak pola tekstowe i przyciski opcji. Po kliknięciu karty Strona staje się aktywna.

table

Obiektu bazy danych, w którym są przechowywane dane pól (kolumn) i rekordów (wierszy). Dane są zazwyczaj określonej kategorii różnych operacji, takich jak pracowników lub zamówień.

Typ danych tabeli

W projekcie programu Microsoft Access specjalnego typu danych używaną do przechowywania wyniku Ustaw w lokalnym zmiennych lub zwracanej wartości funkcji zdefiniowanych przez użytkownika dla późniejszego przetworzenia. Czy można używać zamiast tabeli tymczasowej, przechowywanej w bazie danych tymczasowe.

Karta obiektu tabeli

W bazie danych programu Access, karta obiektu, w którym praca z tabelami w widoku projektu lub widok arkusza danych.

właściwości tabeli

W bazie danych programu Access, atrybuty tabeli, które wpływają na wygląd lub zachowanie tabeli jako całość. Właściwości tabeli są określane w widoku projektu tabeli, podobnie jak właściwości pola.

pole tekstowe

Formant, nazywany również pola edycji, używany do wyświetlania tekstu lub wprowadzania danych w formularzu lub raporcie. Pole tekstowe może mieć dołączoną etykietę.

Typ danych tekst

W projekcie programu Access, typ danych o zmiennej długości, który może przechowywać maksymalnie 2 ^ 31-1 (2,147,483,647) znaków. długość domyślna to 16.

typ danych Tekst

W bazie danych programu Access jest to typ danych pola. Pola tekstowe mogą zawierać maksymalnie 255 znaków lub liczbę znaków określoną przez właściwość rozmiar pola , ta wartość jest mniejsza.

Typ danych sygnatura czasowa

W projekcie programu Access typ danych, który jest automatycznie za każdym razem aktualizowane wiersz jest wstawione lub zaktualizowane. Wartości w kolumnach sygnatury czasowej nie są danymi typu datetime, ale typu binary(8) lub varbinary(8), i wskazują kolejność modyfikacji danych.

tinyint, typ danych

W projekcie programu Access jest to typ danych o 1 bajt (8 bitów), który przechowuje liczby całkowite z zakresu od 0 do 255.

przycisk przełącznika

Formant, który jest używany do dostarczania i wyłączanie opcji w formularzu lub raporcie. Można wyświetlić tekst lub obraz, a może być autonomiczny lub część grupy opcji.

zestaw narzędzi

Zestaw narzędzi, które są dostępne w projekcie wyświetlić dodawaniu kontrolek do formularza lub raportu.

Etykietki narzędzi

Krótkie opisy nazwy poleceń i przycisków na Wstążce. Zostanie wyświetlony po zatrzymaniu wskaźnika myszy na tych poleceń i przycisków.

Topologia

Kolejność, w jakiej zmiany są propagowane replice replice. Topologia jest ważne, ponieważ określa, jak szybko zmian w innej replice są wyświetlane w replice.

pole sumy

Pole, które podsumowuje dane ze źródła rekordów. Pole sumy, można użyć funkcji podsumowania, takiej jak Suma lub Liczbalub przy użyciu wyrażenia do obliczania wartości podsumowania.

Wiersz sumy

Wiersz w arkuszu danych z opcją informacje podsumowujące dla każdego pola, w zależności od typu danych w polu.

zapytanie podsumowujące

Kwerenda, która wyświetla wynik podsumowania, takich jak średnia lub Suma wartości w różnych polach tabeli lub tabel. Kwerenda podsumowująca nie jest osobnym rodzajem kwerendy; zamiast rozszerza możliwości kwerend wybierających.

transakcja

Seria zmian wprowadzonych w danych lub schematu bazy danych. Jeśli nie elementów transakcji, cała transakcja kończy się niepowodzeniem, i danych "przywróceniu."

wyzwalacz

Specjalny formularz procedury przechowywanej odbywa się automatycznie po zmodyfikowaniu danych w określonej tabeli. Wyzwalacze często są tworzone wymusić więzy integralności lub zgodność między logicznie powiązanymi danymi w różnych tabelach.

U

Początek strony

kontrolka niepowiązana

Formant, który nie jest połączony z polem tabeli, kwerendy lub instrukcji SQL. Formant niezwiązany często służy do wyświetlania tekstu informacyjnego lub obrazów ozdobnych.

niezwiązany formularza lub raportu.

Formularz lub raport, który nie jest połączony ze źródłem danych, takich jak tabeli, kwerendy lub instrukcji SQL. (Właściwość RecordSource formularza lub raportu jest puste).

niezwiązaną ramkę obiektu

Formant, który należy umieścić w formularzu lub raporcie zawiera obiekt niezwiązany. Obiekt niezwiązany to obiekt, taki jak obraz, którego wartość nie pochodzi z danych przechowywanych w tabeli.

zapytanie składające

Kwerenda, która używa operatora UNION do połączenia wyników dwóch lub więcej kwerend wybierających.

indeks unikatowy

Indeks zdefiniować ustawiając właściwość pola indeksowane na wartość Tak (bez duplikatów). Indeks unikatowy uniemożliwi zduplikowane pozycje w polu indeksowane. Ustawienie pola jako klucza podstawowego automatycznie określa to pole jako unikatowe.

Typ danych uniqueidentifier

W projekcie programu Access 16-bajtowe Unikatowy identyfikator globalny (GUID).

aktualizacja

Aby zaakceptować zmiany danych w rekordzie. Wprowadzone zmiany są zapisywane w bazie danych po przejściu do innego rekordu w formularzu lub arkusza danych lub po zapisaniu rekordu.

zapytanie aktualizujące

Akcja kwerenda (instrukcja SQL) zmian w zestawie rekordów według kryteriów (warunki wyszukiwania), które można określić.

migawkę można aktualizować

Typ rekordów, który działa skutecznie w środowisku klient/serwer, buforowanie danych na komputerze klienckim i zminimalizowania niepotrzebnej do serwera w celu pobrania i aktualizacji danych.

konto użytkownika

Konto identyfikowane przez nazwę użytkownika i identyfikator Osobisty utworzonej w celu zarządzania uprawnieniami użytkownika, aby uzyskać dostęp do obiektów bazy danych w grupie roboczej programu Access.

Typ danych zdefiniowany przez użytkownika

W bazie danych programu Microsoft SQL Server może zawierać definicja typu danych kolumny. Jest zdefiniowane przez użytkownika i na podstawie istniejących typów danych programu SQL Server. Reguły i wartości domyślne może być powiązany tylko do typów danych zdefiniowanych przez użytkownika.

Typ zdefiniowany przez użytkownika

W języku Visual Basic for Applications (VBA), dowolny typ danych zdefiniowany przy użyciu instrukcji typu . Typy danych zdefiniowane przez użytkownika może zawierać jeden lub więcej elementów dowolnego typu danych. Tablice zdefiniowane przez użytkownika i inne typy danych są tworzone przy użyciu instrukcji Dim .

Kolekcja zdefiniowana przez użytkownika

Kolekcja utworzonego przez dodanie obiektów do obiektu kolekcji . Elementy w kolekcji określone przez obiekt kolekcji są indeksowane, począwszy od 1.

funkcja zdefiniowana przez użytkownika

Kwerenda, która pobiera parametry wejściowe i zwraca wynik, podobnie jak procedura składowana. Typy: wartość skalarna (wiele instrukcji; zwraca jedną wartość), w tekście (jedna instrukcja; wartość można aktualizować) i tabeli (wiele instrukcji; wartość tabeli).

Obiekt zdefiniowane przez użytkownika

Obiektów niestandardowych, która jest zdefiniowana w module klasy formularza lub raportu. W module klasy Tworzenie właściwości i metody dla nowego obiektu, utworzyć nowe wystąpienie obiektu, a manipulować obiekt przy użyciu tych właściwości i metod.

zabezpieczenia na poziomie użytkownika

Używając zabezpieczeń na poziomie użytkownika w bazie danych programu Access, administrator bazy danych lub właściciel obiektu może przyznać poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników określonych uprawnień do tabel, kwerend, formularzy, raportów i makr.

Grupy użytkowników

Konto grupy, które zawiera wszystkie konta użytkowników. Access automatycznie dodaje konta użytkowników do grupy użytkowników po ich utworzeniu.

V

Początek strony

sprawdzanie poprawności

Proces sprawdzania, czy wprowadzone dane spełniają pewne warunki lub ograniczenia.

reguła poprawności

Właściwość, która określa prawidłowe wprowadzania wartości dla pola lub rekordu w tabeli lub formantu w formularzu. Program Access wyświetli wiadomość określonego we właściwości komunikat , gdy naruszenia reguły.

Typ danych zmiennej liczby dwójkowej

W projekcie programu Access typ danych o zmiennej długości maksymalnie 8000 bajtów danych binarnych.

varchar

W projekcie programu Access maksymalnie 8000 znaków ANSI typ danych o zmiennej długości.

wariancja

Pole Odchylenie standardowe. Jest to miara kwoty, w którym wszystkie wartości w grupie różnią się od średniej wartości grupy.

wyrażenie wariantowe

Dowolne wyrażenie, które mogą być format liczbowy, ciągu lub dane daty, oprócz specjalne wartości pustych i wartości Null.

widok

W projekcie programu Access jest typ kwerendy, która jest wirtualną tabelą opartą na instrukcji SELECT. Na przykład widok może zawierać tylko 3 z 10 dostępnych kolumn w sprzężenia dwóch tabel, aby ograniczyć dostęp do określonych danych.

widoczność

Właściwość replice wskazuje, której członkowie replice go ustawić może być synchronizowana i które reguły rozwiązywania konfliktów Zastosuj. Repliki podzielić na trzy typy widoczność: globalne, lokalne i anonimowe.

W

Początek strony

klauzula WHERE

Część instrukcji SQL, która określa rekordy do pobrania.

symbole wieloznaczne

Znaków używanych w kwerendach i wyrażeń, aby uwzględnić wszystkie rekordy, nazwy pliku lub innych elementów, które zaczynają się od określonych znaków lub który pasuje do określonego wzorca.

X

Początek strony

Atrybut XML

Informacje, które zostanie dodany do niego znacznik, aby zapewnić więcej informacji na temat znacznika, takie jak < składnik ilość = "2" jednostki = "cups" > mąki < / składnik >. W tym przykładzie ilość i jednostki są atrybuty.

element XML

Informacje, które są rozdzielone znacznika rozpoczęcia i zakończenia w dokumencie Extended Markup Language (XML). Przykładem XML element jest < nazwisko > Kretowicz < / nazwisko >.

Jednostki XML

Kombinacje znaków i symboli, które zastępują inne znaki, gdy dokument XML jest przeglądana, zazwyczaj mające inne znaczenie w języku XML. Na przykład kombinacja & lt; reprezentuje < symbol, który jest również nawiasem otwierającym tag.

Y

Początek strony

typ danych Tak/Nie

Typ danych pola, używanego do pola, które będą zawierać tylko jeden z dwóch wartości, takich jak tak lub nie, a wartość PRAWDA lub FAŁSZ. Wartości null są niedozwolone.

Z

Początek strony

ciąg znaków o zerowej długości

Ciąg, który nie zawiera żadnych znaków. Aby wskazać, że wiesz, że wartość nie istnieje dla pola, można użyć ciąg o zerowej długości. Wprowadź ciąg o zerowej długości przez wpisanie dwóch znaków podwójnego cudzysłowu bez spacji między nimi ("").

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×