Przejdź do głównej zawartości

Słownik programu Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

A

B

C

D

E

L

Bez ograniczeń

g

I

S

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

Początek strony

pozycjonowanie bezwzględne lub stałe

Umieszcza element względem elementu nadrzędnego lub (jeśli nie istnieje). Wartości dla właściwości Left i Upper elementu są powiązane z lewym górnym rogiem elementu nadrzędnego.

Obszar roboczy programu Access

Obszar roboczy, który używa aparatu bazy danych programu Access w celu uzyskania dostępu do źródła danych. Źródłem danych może być plik bazy danych programu Access, baza danych ODBC, taka jak baza danych programu Paradox lub Microsoft SQL Server albo baza danych ISAM.

akcja

Podstawowy blok konstrukcyjny makra; samodzielna instrukcja, którą można połączyć z innymi akcjami w celu zautomatyzowania zadań. Jest to czasami nazywane poleceniem w innych językach makr.

argument akcji

Dodatkowe informacje wymagane przez niektóre akcje makr. Na przykład obiekt, na który ma wpływ akcja lub specjalne warunki, w których akcja jest wykonywana.

lista akcji

Lista wyświetlana po kliknięciu strzałki w kolumnie Akcja na karcie obiekt makra .

zapytanie funkcjonalne

Kwerenda, która kopiuje lub zmienia dane. Zapytania funkcjonalne zawierają kwerendy dołączającą, usuwającą, tworzącą tabele i aktualizującą. Są one oznaczone wykrzyknikiem (!) obok ich imion i nazwisk w okienku nawigacji.

wiersz akcji

Wiersz w górnej części karty obiektu makra , w którym można wprowadzać nazwy makr, akcje, argumenty i komentarze skojarzone z określonym makrem lub grupą makr.

Plik ADE

Projekt programu Access (plik ADP) z skompilowanymi wszystkimi modułami i usunięciem wszystkich edytowalnych kodów źródłowych.

okno Filtr/Sortowanie zaawansowane

Okno, w którym można utworzyć filtr od podstaw. Wyrażenia kryteriów można wprowadzać w siatce projektu filtru, aby ograniczyć rekordy w otwartym formularzu lub arkuszu danych do podzestawu rekordów, które są zgodne z kryteriami.

funkcja agregująca

Funkcja, taka jak Suma, Count, AVGlub var, używana do obliczania sum.

Replika anonimowa

W bazie danych programu Access (tylko w formacie pliku mdb) jest to specjalny typ repliki, w którym nie są śledzone poszczególne osoby. Replika anonimowa jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy użytkownik oczekuje wielu użytkowników do pobierania replik.

tryb zapytania SQL w formacie ANSI

Jedna z dwóch typów składni języka SQL: ANSI-89 SQL (nazywane również Microsoft Jet SQL i ANSI SQL), która jest tradycyjną składnią języka Jet SQL. oraz ANSI-92 SQL, które zawierają nowe i inne zastrzeżone wyrazy, reguły składni i symbole wieloznaczne.

zapytanie dołączające

Kwerenda funkcjonalna, która dodaje rekordy w zestawie wyników zapytania na końcu istniejącej tabeli.

tło aplikacji

Obszar tła okna aplikacji.

ASCII

Amerykański standardowy kod (ASCII) 7-bitowy zestaw znaków służący do przedstawiania liter i symboli znalezionych na standardowej klawiaturze amerykańskiej.

autofiltrowanie

Filtrowanie danych w widoku tabela przeStawna lub wykres przeStawny przez wybranie jednego lub kilku elementów w polu, które umożliwia filtrowanie.

autoformatowanie

Kolekcja formatów, które określają wygląd kontrolek i sekcji w formularzu lub raporcie.

łącze automatyczne

Łącze z obiektu OLE w programie Access do serwera OLE, który powoduje automatyczne zaktualizowanie obiektu w programie Access po zmianie informacji w pliku obiektu.

typ danych Autonumerowanie

W bazie danych programu Access jest to typ danych pola, w którym automatycznie jest przechowywany unikatowy numer dla każdego rekordu, który jest dodawany do tabeli. Można generować trzy rodzaje liczb: sekwencyjny, losowy i Identyfikator replikacji.

B

Początek strony

tabela bazowa

Tabela w bazie danych programu Access. Za pomocą instrukcji SQL Objects lub definicji danych (DDL) można manipulować strukturą tabeli bazowej, a dane w tabeli bazowej można modyfikować za pomocą obiektów recordset lub kwerend funkcjonalnych.

Typ danych bigint

W projekcie programu Access jest to typ danych o wartości 8 bajtów (64 bitów), w którym są przechowywane liczby całkowite z zakresu od-2 ^ 63 (-9223372036854775808) do 2 ^ 63-1 (9 223 372 036 854 775 807).

Typ danych binarny

W projekcie programu Access jest to typ danych o stałej długości z maksymalnie 8 000 bajtów danych binarnych.

Typ danych bitowych

W projekcie programu Access jest to typ danych, w którym jest przechowywana wartość 1 lub 0. Wartości całkowite inne niż 1 lub 0 są akceptowane, ale są zawsze interpretowane jako 1.

Maska bitowa

Wartość używana z operatorami bitowymi (and, eqv, IMP, not lub and XOR) do testowania, ustawiania lub resetowania stanu poszczególnych bitów w wartości pola bitowego.

porównanie bitowe

Porównanie bitów między innymi między identycznie pozycjonowanymi bitami w dwóch wyrażeniach liczbowych.

Zakładka

Właściwość obiektu Recordset lub formularza zawierającego ciąg binarny identyfikujący bieżący rekord.

kolumna związana

Kolumna w polu listy, polu kombi lub polu listy rozwijanej, która jest powiązana z polem określonym przez właściwość ControlSource kontrolki.

kontrolka powiązana

Kontrolka używana w formularzu, raporcie lub na stronie dostępu do danych do wyświetlania lub modyfikowania danych w tabeli, kwerendzie lub instrukcji SQL. Właściwość ControlSource kontrolki przechowuje nazwę pola, z którym jest powiązany formant.

związana kontrolka hiperłącza

Formant, który jest wykorzystywany na stronie dostępu do danych w celu powiązania linku, adresu intranetowego lub adresu internetowego z odpowiednim polem tekstowym. Możesz kliknąć hiperlink, aby przejść do lokalizacji docelowej.

związana ramka obiektu

Kontrolka na formularzu lub raporcie, która jest używana do wyświetlania obiektów OLE przechowywanych w tabelach i manipulowania nimi.

obraz związany

Formant, który jest wykorzystywany w formularzu, raporcie lub na stronie dostępu do danych w celu powiązania obrazu z polem obiekt OLE w bazie danych programu Access lub kolumną obrazu w projekcie programu Access.

Kontrolka ogniw związanych

Kontrolka używana na stronie dostępu do danych w celu powiązania kodu HTML z polem tekstowym lub MEMO w bazie danych programu Access albo z kolumną typu text, ntext lub varchar w projekcie programu Access. Nie można edytować zawartości formantu ogniw związanych.

konstruktora

Narzędzie programu Access, które upraszcza zadanie. Można na przykład szybko utworzyć wyrażenie złożone za pomocą Konstruktora wyrażeń.

wbudowany pasek narzędzi

W programie Access 2003 lub starszym jest to pasek narzędzi, który jest częścią interfejsu użytkownika programu Access zainstalowanego na komputerze. W przeciwieństwie do tego niestandardowy pasek narzędzi jest tworzony dla własnej aplikacji bazy danych. W bieżących wersjach programu Access paski narzędzi są zastępowane wstążką, która rozmieszcza polecenia w grupach pokrewnych na kartach. Ponadto możesz dodawać często używane polecenia do paska narzędzi Szybki dostęp.

typ danych Bajt

Typ danych bazy danych programu Access służący do wstrzymywania niewielkich dodatnich liczb całkowitych z zakresu od 0 do 255.

C

Początek strony

kontrolka obliczeniowa

Kontrolka używana w formularzu, raporcie lub na stronie dostępu do danych w celu wyświetlenia wyniku wyrażenia. Wynik jest obliczany ponownie za każdym razem, gdy zostanie zmieniona dowolna wartość, na podstawie której jest oparte wyrażenie.

pole obliczeniowe

Pole zdefiniowane w zapytaniu, które wyświetla wynik wyrażenia zamiast wyświetlania danych przechowywanych. Wartość jest obliczana ponownie za każdym razem, gdy wartość w wyrażeniu ulegnie zmianie.

drzewo rozmów

Wszystkie moduły, które mogą być wywoływane przez dowolną procedurę w module, w którym jest obecnie uruchomiony kod.

Sekcja Caption

Sekcja na pogrupowanej stronie dostępu do danych, w której są wyświetlane podpisy kolumn danych. Jest wyświetlany bezpośrednio przed nagłówkiem grupy. Nie można dodać kontrolki powiązanej do sekcji podpisu.

iloczyn kartezjański

Wynik wykonania instrukcji SQL SELECT, która zawiera co najmniej dwie tabele w klauzuli FROM, ale bez klauzuli WHERE lub JOIN wskazującej, jak tabele mają być sprzężone.

Cascade

Proces jednej akcji uruchamiającego inną akcję. Jeśli na przykład dla dwóch lub większej liczby tabel zdefiniowano relację aktualizacja kaskadową, Aktualizacja klucza podstawowego w tabeli podstawowej powoduje automatyczne zawyzwalanie zmian w tabeli obcej.

usuwanie kaskadowe

W przypadku relacji wymuszających więzy integralności między tabelami usunięcie wszystkich powiązanych rekordów w pokrewnej tabeli lub tabelach po usunięciu rekordu w tabeli podstawowej.

zdarzenie kaskadowe

Sekwencja zdarzeń spowodowana przez procedurę zdarzenia, która bezpośrednio lub pośrednio wywołuje samą siebie; nazywane także kaskadowym zdarzeniem lub rekursją. Należy zachować ostrożność przy użyciu zdarzeń kaskadowych, ponieważ często powodują przepełnienie stosu lub inne błędy czasu wykonania.

aktualizacja kaskadowa

W przypadku relacji wymuszających więzy integralności między tabelami aktualizowanie wszystkich rekordów pokrewnych w pokrewnej tabeli lub tabelach po zmianie rekordu w tabeli podstawowej.

pole kategorii

Pole wyświetlane w obszarze kategorii widoku Wykres przeStawny. Elementy w polu kategorii są wyświetlane jako etykiety na osi kategorii.

numer kanału

Liczba całkowita odpowiadająca otwartemu kanałowi DDE (Dynamic Data Exchange). Numery kanałów są przypisywane przez system Microsoft Windows 95 lub nowszy, utworzony za pomocą funkcji DDEInitiate i używany przez inne funkcje i instrukcje DDE.

Typ danych char

W projekcie programu Access jest to typ danych o stałej długości z maksymalnie 8 000 znaków ANSI.

kod znaku

Liczba oznaczająca konkretny znak w zestawie, na przykład zestaw znaków ANSI.

wykres

Graficzna reprezentacja danych w formularzu, raporcie lub na stronie dostępu do danych.

Pole wyboru

Kontrolka wskazująca, czy jest wybrana opcja. Gdy opcja jest zaznaczona, w polu pojawi się znacznik wyboru.

Ograniczenie CHECK

Umożliwia stosowanie reguł biznesowych obejmujących wiele tabel. Na przykład w tabeli Order (kolejność) może istnieć ograniczenie CHECK, które uniemożliwiają przekroczenie limitu kredytowego zdefiniowanego dla klienta w tabeli Customer.

moduł klasy

Moduł, który może zawierać definicję nowego obiektu. Każde wystąpienie klasy tworzy nowy obiekt. Procedury zdefiniowane w module stają się właściwościami i metodami obiektu. Moduły zajęć mogą istnieć samodzielnie lub z formularzami i raportami.

Nazwa klasy

Nazwa używana w celu odwoływania się do modułu zajęć. Jeśli moduł zajęć jest modułem formularza lub raportu, nazwa klasy jest poprzedzona typem modułu, na przykład Form_OrderForm.

Nazwa klasy (OLE)

Wstępnie zdefiniowana nazwa używana do odwoływania się do obiektu OLE w języku Visual Basic. Składa się on z nazwy aplikacji użytej do utworzenia obiektu OLE, typu obiektu oraz, opcjonalnie, numeru wersji aplikacji. Przykład: Excel. arkusz.

skrót kodu

Segment kodu języka Visual Basic definiujący początek i koniec procedury.

uderzeni

Konflikt występujący podczas aktualizacji wsadowej. Klient odczytuje dane z serwera, a następnie próbuje zmodyfikować te dane w aktualizacji wsadowej, ale przed wykonaniem próby aktualizacji inny klient zmieni oryginalne dane serwera.

kolumna

Lokalizacja w tabeli bazy danych, w której jest przechowywany określony typ danych. Jest to również wizualna reprezentacja pola w arkuszu danych i w bazie danych programu Access, w siatce projektu kwerendy lub w siatce projektu filtru.

obszar kolumny

Część widoku tabeli przeStawnej zawierająca pola kolumn.

pole kolumny

Pole w obszarze kolumny widoku tabeli przeStawnej. Elementy w polach kolumn są wyświetlane w górnej części listy tabeli przeStawnej. Wewnętrzne pola kolumn znajdują się najbliżej obszaru szczegółów; w przypadku pól kolumn wewnętrznych są wyświetlane kolumny zewnętrzne.

Selektor kolumny

Poziomy pasek u góry kolumny. Możesz kliknąć selektor kolumny, aby zaznaczyć całą kolumnę w siatce projektu kwerendy lub w siatce projektu filtru.

pole kombi

Kontrolka używana w formularzu, która udostępnia połączone funkcje pola listy i pola tekstowego. Możesz wpisać wartość w polu kombi lub kliknąć kontrolkę, aby wyświetlić listę, a następnie wybrać element z tej listy.

przycisk polecenia

Kontrolka uruchamiającego makro, wywołanie funkcji języka Visual Basic lub uruchomienie procedury zdarzenia. Przycisk polecenia jest czasami nazywany przyciskiem push w innych programach.

operator porównania

Operator służący do porównywania dwóch wartości lub wyrażeń. Na przykład < (mniejsze niż), > (większe niż) i = (równe).

Kontrolka złożona

Kontrolka i dołączona etykieta, na przykład pole tekstowe z dołączoną etykietą.

filtrowanie warunkowe

Filtrowanie pola w celu pokazania n pierwszych lub ostatnich elementów na podstawie sumy. Można na przykład filtrować według trzech miast, które wygenerowały najwięcej rentowności lub pięć produktów, które są najmniejsze.

formatowanie warunkowe

Formatowanie zawartości kontrolki w formularzu lub raporcie na podstawie jednego lub kilku warunków. Warunek może odwoływać się do innej kontrolki, kontrolki z fokusem lub zdefiniowanej przez użytkownika funkcji języka Visual Basic for Applications.

powodując

Warunek występujący, gdy dane zostały zmienione w tym samym rekordzie dwóch członków zestawu replik. Gdy wystąpi konflikt, zostanie zaznaczona i zastosowana wygrywana zmiana we wszystkich replikach, a zmiana utraty jest rejestrowana jako konflikt we wszystkich replikach.

parametry połączenia

Wyrażenie tekstowe, które służy do otwierania zewnętrznej bazy danych.

ograniczenie

Ograniczenie nałożone na wartość, którą można wprowadzić w kolumnie lub wierszu. Na przykład wartości w kolumnie wiek nie mogą być mniejsze niż 0 ani większe niż 110.

formularz ciągły

Formularz wyświetlający więcej niż jeden rekord na ekranie w widoku formularza.

Kontrolka zawierająca hiperlink

Formant umożliwiający użytkownikowi przechodzenie do dokumentu, strony sieci Web lub obiektu. Przykładem jest pole tekstowe powiązane z polem zawierającym hiperlinki.

zapytanie krzyżowe

Kwerenda, która oblicza sumę, średnią, zliczanie lub inne typy podsumowań rekordów, a następnie grupuje wyniki według dwóch typów informacji: jeden w dół po lewej stronie arkusza danych, a drugi na górze.

typ danych Waluta

W bazie danych programu Access jest to typ danych przydatny do obliczeń obejmujących pieniądze lub w obliczeniach ustalonych, w których dokładność jest niezwykle ważna.

rekord bieżący

Rekord w zestawie rekordów, w którym można modyfikować lub pobierać dane. W danym momencie w zestawie rekordów może być tylko jeden rekord bieżący, ale zestaw rekordów może nie mieć bieżącego rekordu — na przykład po usunięciu rekordu z zestawu danych typu zestaw dynamiczny.

Typ danych kursora

W projekcie programu Access jest to typ danych, którego można używać tylko do tworzenia zmiennej kursora. Ten typ danych nie może być wykorzystywany dla kolumn w tabeli. Kursor to mechanizm służący do pracy z jednym wierszem na raz w zestawie wyników instrukcji SELECT.

Grupa niestandardowa

Element pola grupy niestandardowej. Grupa niestandardowa zawiera dwa lub więcej elementów z pola wiersza lub kolumny.

pole grupy niestandardowej

Pole w obszarze wiersza lub kolumny zawierające grupy niestandardowe jako elementy.

kolejność niestandardowa

Kolejność sortowania zdefiniowana przez użytkownika. Możesz na przykład zdefiniować niestandardową kolejność sortowania, aby wyświetlić wartości w kolumnie EmployeeTitle na podstawie starszeństwa tytułu.

okno dialogowe właściwości niestandardowe

Niestandardowy arkusz właściwości umożliwiający użytkownikom ustawianie właściwości kontrolki ActiveX.

niestandardowy pasek narzędzi

W programie Access 2003 i wcześniejszych wersjach jest to pasek narzędzi utworzony dla aplikacji. W przeciwieństwie do tego wbudowany pasek narzędzi jest częścią programu Access, gdy jest zainstalowany na komputerze.

D

Początek strony

Obiekt DAO

Obiekt zdefiniowany przez bibliotekę DAO (Data Access Objects). Obiekty DAO, takie jak baza danych, tabledefi zestaw rekordów, służą do reprezentowania obiektów używanych do organizowania i manipulowania danymi, takimi jak tabele i kwerendy, w kodzie.

obiekty dostępu do danych

Interfejs programowania, którego można używać do uzyskiwania dostępu do obiektów bazy danych i manipulowania nimi.

Data Access Objects (DAO)

strona dostępu do danych

Strona sieci Web przeznaczona do wyświetlania i pracy z danymi w Internecie lub intranecie. Dane są zwykle przechowywane w bazie danych programu Access.

Właściwości strony dostępu do danych

Atrybuty strony dostępu do danych, które identyfikują bazę danych, do której jest podłączona Strona i definiują wygląd i zachowanie strony.

obszar danych

Część widoku tabeli przeStawnej lub wykresu przeStawnego zawierająca dane podsumowań. Wartości w obszarze danych są wyświetlane jako rekordy w widoku tabela przeStawna i jako punkty danych w widoku wykresu przeStawnego.

zbieranie danych

Metoda zbierania informacji od użytkowników przez wysyłanie i odbieranie formularzy HTML lub formularzy programu InfoPath 2007 z programu Access 2007. W programie Access użytkownik tworzy żądanie zbierania danych i wysyła je do użytkowników w formularzu zawartym w wiadomości e-mail. Następnie użytkownicy wypełniają formularz i zwracają go do Ciebie.

definicja danych

Pola w tabelach i kwerendach źródłowych oraz wyrażenia, które tworzą Źródło rekordów dla strony dostępu do danych.

Język definicji danych (DDL)

Język służący do opisania atrybutów bazy danych, w szczególności tabel, pól, indeksów i strategii magazynowania. W STANDARDzie ANSI zdefiniowano ten sposób tworzenia tokenów, upuszczania i modyfikowania. KOD DDL jest podzbiorem języka SQL (Structured Query Language).

zapytanie definiujące dane

Zapytanie specyficzne dla języka SQL, które umożliwia tworzenie, zmienianie i usuwanie tabeli albo tworzenie lub usuwanie indeksu w bazie danych. ANSI definiuje je jako zapytania języka DDL i używa tokenów tworzenie, UPUSZCZAnie i ALTER.

pole danych

Pole zawierające podsumowane dane w widoku tabela przeStawna lub wykres przeStawny. Pole danych zawiera zwykle dane liczbowe.

element danych

Fragment danych konkretnej aplikacji, który można przetransferować za pośrednictwem kanału DDE (Dynamic Data Exchange).

etykieta danych

Etykieta z dodatkowymi informacjami na temat znacznika danych reprezentującym jeden punkt danych lub wartość.

język edycji danych (DML)

Język służący do pobierania, wstawiania, usuwania i aktualizowania danych w bazie danych. DML jest podzbiorem języka SQL (Structured Query Language).

znacznik danych

Symbol paska, obszaru, kropki, wycinka lub innego symbolu na wykresie, który reprezentuje jeden punkt danych lub wartość. Powiązane znaczniki danych na wykresie stanowią serię danych.

seria danych

Powiązane punkty danych, które są wykreślane na wykresie. Każda seria danych na wykresie ma unikatowy kolor lub deseń. Na wykresie można wykreślić jeden lub więcej serii danych.

Kontrolka źródła danych

Aparat na stronach dostępu do danych oraz składniki Microsoft Office Web Components, które zarządza połączeniem z podstawowym źródłem danych. Kontrolka źródła danych nie ma reprezentacji wizualnej.

aplikacja bazy danych

Zestaw obiektów, które mogą uwzględniać tabele, zapytania, formularze, raporty, makra i moduły kodu przeznaczone do współdziałania w celu ułatwienia korzystania z bazy danych. Aplikacja bazy danych jest zwykle wdrażana w grupie użytkowników.

diagram bazy danych

Graficzna reprezentacja dowolnej części schematu bazy danych. Może to być cały lub częściowy obraz struktury bazy danych. Zawiera tabele, kolumny, które zawierają, oraz relacje między tabelami.

Dokument programu Database

Narzędzie, które buduje raport zawierający szczegółowe informacje o obiektach w bazie danych.

obiekty bazy danych

Baza danych programu Access zawiera obiekty, takie jak tabele, zapytania, formularze, raporty, strony, makra i moduły. Projekt programu Access zawiera obiekty, takie jak formularze, raporty, strony, makra i moduły.

replikacja bazy danych

Proces tworzenia dwóch lub większej liczby specjalnych kopii (replik) bazy danych programu Access. Repliki mogą być synchronizowane, zmiany wprowadzone w danych w jednej replice lub zmiany projektu wprowadzone we wzorcu projektowania są wysyłane do innych replik.

Okno bazy danych

W programie Access 2003 i wcześniejszych wersjach okno wyświetlane po otwarciu bazy danych programu Access lub projektu programu Access. Wyświetla on skróty służące do tworzenia nowych obiektów bazy danych i otwierania istniejących obiektów. W programie Access 2007 okno bazy danych jest zamieniane na okienko nawigacji.

zapytanie definiujące dane

Zapytanie specyficzne dla języka SQL zawierające instrukcje języka definicji danych (DDL). Te instrukcje umożliwiają tworzenie lub zmienianie obiektów w bazie danych.

arkusz danych

Dane z tabeli, formularza, kwerendy, widoku lub procedury przechowywanej wyświetlane w formacie wierszy i kolumn.

Widok arkusza danych

Widok, w którym są wyświetlane dane z tabeli, formularza, kwerendy, widoku lub procedury składowanej w formacie wierszy i kolumn. W widoku arkusza danych można edytować pola, dodawać i usuwać dane oraz wyszukiwać dane. W programie Access 2007 można również modyfikować i dodawać pola do tabeli w widoku arkusza danych.

wyrażenie daty

Dowolne wyrażenie, które może być interpretowane jako data, łącznie z literałami dat, liczbami, które wyglądają jak daty, ciągi, które wyglądają jak daty, oraz dat zwracanych z funkcji.

literał daty

Dowolny ciąg znaków z prawidłowym formatem, który jest otoczony znakami numeru (#). Prawidłowe formaty obejmują format daty określony przez ustawienia regionalne kodu lub format daty w formacie uniwersalnym.

separatory daty

Znaki używane do oddzielania dni, miesięcy i lat, gdy są formatowane wartości dat. Znaki są określone przez ustawienia systemowe lub za pomocą funkcji Format .

typ danych Data/Godzina

Typ danych bazy danych programu Access służący do wstrzymywania informacji o dacie i godzinie.

Typ danych DateTime

W projekcie programu Access jest to typ danych daty i godziny z zakresu od 1 stycznia 1753 do 31 grudnia 9999 w celu uzyskania dokładności trzech setnych sekundy lub 3,33 milisekund.

zestaw znaków dwubajtowych

Zestaw znaków wykorzystujący 1 lub 2 bajty do reprezentowania znaku, co pozwala na reprezentowanie ponad 256 znaków.

Typ danych dziesiętnych (baza danych programu Access)

Dokładny typ danych liczbowych przechowujący wartości z-10 ^ 28-1 do 10 ^ 28-1. Możesz określić skalę (maksymalną liczbę cyfr) i dokładność (maksymalną całkowitą liczbę cyfr po prawej stronie przecinka dziesiętnego).

Typ danych dziesiętnych (projekt programu Access)

Dokładny typ danych liczbowych, który przechowuje wartości od-10 ^ 38-1 do 10 ^ 38-1. Możesz określić skalę (maksymalną całkowitą liczbę cyfr) i dokładność (maksymalną liczbę cyfr po prawej stronie przecinka dziesiętnego).

deklaracja

Kod niewykonywalny, który nazywa stałą, zmienną lub procedurę, oraz określa jej cechy, takie jak typ danych. W przypadku procedur dotyczących biblioteki DLL deklaracje określają nazwy, biblioteki i argumenty.

Sekcja deklaracji

Sekcja modułu zawierającego deklaracje dotyczące każdej procedury w module. Może ona zawierać deklaracje zmiennych, stałych, typów danych zdefiniowanych przez użytkownika i procedur zewnętrznych w bibliotece dołączanej dynamicznie.

domyślny styl kontrolki

Domyślne ustawienie właściwości typu kontrolki. Przed utworzeniem dwóch lub większej liczby podobnych kontrolek Dostosuj typ kontrolki, aby uniknąć indywidualnego dostosowywania poszczególnych kontrolek.

Właściwość domyślna

Właściwość, którą można ustawić dla kontrolki, tak aby po utworzeniu nowej kontrolki tego typu Właściwość miała taką samą wartość.

wartość domyślna

Wartość, która jest automatycznie wprowadzana w polu lub kontrolce podczas dodawania nowego rekordu. Możesz zaakceptować wartość domyślną lub zastąpić ją, wpisując wartość.

zapytanie usuwające

Kwerenda (instrukcja SQL), która usuwa wiersze spełniające kryteria określone w jednej lub kilku tabelach.

siatka projektu

Siatka używana do projektowania kwerendy lub filtru w widoku projektu kwerendy oraz w oknie Filtr/sortowanie zaawansowane. W przypadku kwerend ta siatka była dawniej zwana siatką QBE.

Wzorzec projektowania

Jedyny członek zestawu replik, w którym można wprowadzać zmiany w strukturze bazy danych, która może być przekazywana do innych replik.

widok projektu

Widok przedstawiający projekt obiektów bazy danych: tabele, kwerendy, formularze, raporty i makra. W widoku projektu możesz tworzyć nowe obiekty bazy danych i modyfikować projekt istniejących obiektów.

obszar szczegółów

Część widoku tabeli przeStawnej zawierająca pola szczegółów i sum.

pole szczegółów

Pole, w którym są wyświetlane wszystkie wiersze lub rekordy z źródłowego źródła rekordów.

sekcja szczegółów

Służy do przechowywania głównej treści formularza lub raportu. Ta sekcja zazwyczaj zawiera kontrolki powiązane z polami w źródle rekordów, ale mogą także zawierać kontrolki niezwiązane, takie jak etykiety identyfikujące zawartość pola.

Synchronizacja bezpośrednia

Metoda służąca do synchronizowania danych między replikami, które są połączone bezpośrednio z siecią lokalną i są dostępne za pośrednictwem udostępnionych folderów sieciowych.

wyłączona kontrolka

Kontrolka, która jest wyszarzona w formularzu. Wyłączona kontrolka nie może uzyskać fokusu i nie będzie odpowiadać na kliknięcia myszą.

Właściwości dokumentu

Właściwości, takie jak tytuł, temat i autor, które są przechowywane na każdej stronie dostępu do danych.

domena

Zestaw rekordów zdefiniowanych za pomocą tabeli, kwerendy lub wyrażenia SQL. Funkcje agregujące domeny zwracają informacje statystyczne dotyczące określonej domeny lub zestawu rekordów.

funkcja agregująca domeny

Funkcja, taka jak DAvg lub DMax, używana do obliczania statystyk na zestawie rekordów (domenie).

Podwójna precyzja

Cechy liczby zapisanej dwukrotnością (dwa słowa; zwykle 8 bajtów) pamięci komputera, która jest wymagana do przechowywania mniej dokładnego numeru. Często obsługiwane przez komputer w formie zmiennoprzecinkowej.

obszar upuszczania

Obszar w widoku tabela przeStawna lub widok wykresu przeStawnego, w którym można upuścić pola z listy pól w celu wyświetlenia danych w polu. Etykiety w obszarze upuszczania wskazują typy pól, które można utworzyć w widoku.

pole listy rozwijanej

Formant na stronie dostępu do danych, który po kliknięciu wyświetla listę, z której można wybrać wartość. Nie można wpisać wartości w polu listy rozwijanej.

biblioteka dołączana dynamicznie

Zestaw procedur, które można wywołać z procedur języka Visual Basic i które są ładowane i połączone z aplikacją w czasie działania.

E

Początek strony

echo

Proces uzyskiwania przez program Access aktualizacji lub odrysowania ekranu podczas działania makra.

Kontrolka edycji

Formantem edycyjnym także jako pole tekstowe jest prostokątny region, w którym użytkownik może wprowadzać i edytować tekst.

osadzanie

Aby wstawić kopię obiektu OLE z innej aplikacji. Źródłem obiektu, nazywanym serwerem OLE, może być dowolna aplikacja, która obsługuje łączenie i osadzanie obiektów. Zmiany w obiekcie osadzonym nie są odzwierciedlane w oryginalnym obiekcie.

włączona baza danych

Baza danych poprzedniej wersji, która została otwarta w programie Access 2000 lub nowszym bez konwertowania jej formatu. Aby zmienić projekt bazy danych, należy otworzyć ją w wersji programu Access, w której została utworzona.

numer błędu

Liczba całkowita z przedziału od 0 do 65 535 odpowiadająca ustawieniu właściwości Liczba obiektu ERR . W połączeniu z ustawieniem właściwości Description obiektu ERR ten numer reprezentuje konkretny komunikat o błędzie.

wyłączność

Tryb uzyskiwania dostępu do danych z bazy danych udostępnianej w sieci. Otwarcie bazy danych w trybie wyłączności uniemożliwia innym osobom otwieranie bazy danych.

Kontrolka rozwijania

Formant na stronie dostępu do danych, który po kliknięciu rozszerza lub zwija rekord pogrupowany, aby wyświetlić lub ukryć jego rekordy szczegółów.

wskaźnik rozwijania

Przycisk służący do rozwijania lub zwijania grup rekordów; zostanie wyświetlony znak plus (+) lub minus (-).

eksportowanie

Aby skopiować dane i obiekty bazy danych do innej bazy danych, pliku arkusza kalkulacyjnego lub formatu pliku, aby inna baza danych lub program mogła korzystać z tych danych lub obiektów bazy danych. Dane można eksportować do wielu obsługiwanych baz danych, programów i formatów plików.

Konstruktor wyrażeń

Narzędzie programu Access, za pomocą którego można utworzyć wyrażenie. Zawiera listę typowych wyrażeń, które można wybrać.

zewnętrzna baza danych

Źródło tabeli, które ma zostać połączone lub zaimportowane do bieżącej bazy danych lub miejsce docelowe tabeli, która ma zostać wyeksportowana.

tabela zewnętrzna

Tabela spoza obecnie otwartej bazy danych programu Access lub projektu programu Access.

F

Początek strony

typy danych pola

Cecha pola określająca rodzaj danych, jakie mogą być przechowywane. Na przykład pole, którego typem danych jest tekst, może przechowywać dane składające się z tekstu lub znaków liczbowych, ale pole liczba może przechowywać tylko dane liczbowe.

Okienko Lista pól

Okienko z listą wszystkich pól w podstawowym źródle rekordów lub obiekcie bazy danych.

Selektor pól

Niewielkie pole lub Słupek, którego kliknięcie powoduje zaznaczenie całej kolumny w arkuszu danych.

numer pliku

Liczba używana w instrukcji Open w celu otwarcia pliku. W przypadku plików, które nie są dostępne dla innych programów, należy użyć numerów plików z zakresu 1-255 włącznie. W przypadku plików, które są dostępne z innych programów, Użyj numerów plików w zakresie 256 – 511.

Wypełnij

Powiększenie raportu, który wypełnia okno migawki raportu, dopasowując szerokość lub wysokość strony w zależności od tego, czy raport jest pionowy, czy pozioma.

filtr

Zestaw kryteriów stosowanych do danych w celu wyświetlenia podzestawu danych lub sortowania danych. W programie Access można korzystać z technik filtrowania, takich jak Filtruj według zaznaczenia i Filtruj według formularza, aby filtrować dane.

obszar filtru

Część widoku tabeli przeStawnej lub widoku wykresu przeStawnego zawierająca pola filtru.

Filtrowanie według formularza

Technika filtrowania danych, w której używana jest wersja bieżącego formularza lub arkusza danych z pustymi polami, w których można wpisać wartości, które mają zawierać odfiltrowane rekordy.

Filtrowanie według zaznaczenia

Technika filtrowania rekordów w formularzu lub arkuszu danych, w której są pobierane tylko rekordy zawierające wybraną wartość.

Filtrowanie z wyłączeniem zaznaczenia

Technika filtrowania rekordów w formularzu lub arkuszu danych w celu pobrania tylko tych rekordów, które nie zawierają wybranej wartości.

pole filtru

Pole w obszarze filtru, za pomocą którego można filtrować dane wyświetlane w widoku tabela przeStawna lub w widoku Wykres przeStawny. Pola filtru wykonują te same funkcje, co pola stron w raportach w formie tabeli przeStawnej programu Microsoft Excel.

Filtruj według danych wejociowych

Technika filtrowania rekordów, w której jest używana wartość lub wyrażenie wprowadzone w celu znalezienia tylko rekordów zawierających wartość lub spełniające wyrażenie.

plik tekstowy stałej szerokości

Plik zawierający dane, dla których każde pole ma stałą szerokość.

Typ danych float

W projekcie programu Access jest to przybliżony typ danych liczbowych z dokładnością do 15 cyfr. Typ danych float może zawierać wartości dodatnie z około 23E E-308 do 79E E + 308, wartości ujemne z około-23E E-308 do-79E E + 308 lub zero.

zmiennej

Możliwość swobodnego przesuwania jako własnego okna. Ruchome okno jest zawsze na wierzchu. Konstruktor wyrażeń, dokument bazy danych, Przybornik i palety mogą być przestawne.

klucz obcy

Co najmniej jedno pole tabeli (kolumny), które odwołują się do pola lub pól klucza podstawowego w innej tabeli. Klucz obcy wskazuje, w jaki sposób tabele są powiązane.

tabela obca

Tabela (taka jak zamówienia klienta) zawierająca pole klucza obcego (takie jak IDklienta), które jest polem klucza podstawowego w innej tabeli (na przykład dla klientów) w bazie danych i która zazwyczaj znajduje się po stronie "wiele" relacji jeden-do-wielu

formularz

Obiekt bazy danych programu Access, w którym umieszczane są formanty do podejmowania działań lub wprowadzania, wyświetlania i edytowania danych w polach.

Stopka formularza

Umożliwia wyświetlenie instrukcji dotyczących używania formularza, przycisków poleceń lub kontrolek niepowiązanych w celu akceptowania danych wejściowych. Jest wyświetlany w dolnej części formularza w widoku formularza i na końcu wydruku.

Nagłówek formularza

Służy do wyświetlania tytułu formularza, instrukcji dotyczących używania formularza lub przycisków poleceń, które otwierają powiązane formularze lub wykonują inne zadania. Nagłówek formularza jest wyświetlany u góry formularza w widoku formularza i na początku wydruku.

moduł formularza

Moduł zawierający kod języka Visual Basic for Applications (VBA) dla wszystkich procedur zdarzeń wyzwalanych przez zdarzenia występujące w określonym formularzu lub jego formantach.

Karta obiekt formularza

Karta obiektu, w którym pracujesz z formularzami w widoku projektu, w widoku formularza, w widoku arkusza danych lub w podglądzie wydruku.

właściwości formularza

Atrybuty formularza, które wpływają na jego wygląd lub zachowanie. Na przykład właściwość DefaultView jest właściwością formularza, która określa, czy formularz zostanie automatycznie otwarty w widoku formularza, czy w widoku arkusza danych.

Selektor formularza

Pole, w którym są spełnione linijki, w lewym górnym rogu formularza w widoku projektu. Za pomocą tego pola można wykonywać operacje na poziomie formularza, takie jak Wybieranie formularza.

Form view

Widok wyświetlający formularz służący do pokazywania lub akceptowania danych. Widok formularza to podstawowy sposób dodawania i modyfikowania danych w tabelach. W tym widoku możesz również zmienić projekt formularza.

format (Formatowanie)

Umożliwia określenie sposobu wyświetlania i drukowania danych. Baza danych programu Access zawiera standardowe formaty dla określonych typów danych, podobnie jak projekt programu Access dla równoważnych typów danych SQL. Możesz również tworzyć formaty niestandardowe.

aplikacja zewnętrzna/wewnętrzna

Aplikacja bazy danych składająca się z "wewnętrznej bazy danych", która zawiera tabele, oraz kopie pliku bazy danych "front-end", który zawiera wszystkie inne obiekty bazy danych z linkami do tabel "back-end".

funkcja

Kwerenda pobierająca parametry wejściowe i zwracająca wynik podobny do procedury składowanej. Typy: skalarne (wielostanowa; zwraca pojedynczą wartość), w wierszu (jedna instrukcja; aktualizowana wartość tabeli) i tabela (wielostanowa; wartość tabeli).

procedura Function

W języku Visual Basic for Applications (VBA) jest to procedura zwracająca wartość i która może być używana w wyrażeniu. Użytkownik deklaruje działanie funkcji za pomocą instrukcji funkcyjnej i kończy ją za pomocą instrukcji End.

G

Początek strony

Ogólna kolejność sortowania

Domyślna kolejność sortowania określa sposób sortowania znaków w całej bazie danych, na przykład w tabelach, kwerendach i raportach. Ogólny porządek sortowania powinien być definiowany, jeśli planujesz używanie bazy danych z wieloma wersjami językowymi programu Access.

globalny pasek menu

W programie Access 2003 lub starszym jest to specjalny niestandardowy pasek menu, który powoduje zastąpienie wbudowanego paska menu we wszystkich oknach w aplikacji bazy danych, z wyjątkiem sytuacji, w których określono niestandardowy pasek menu dla formularza lub raportu.

replika globalna

Replika, w której zmiany są w pełni śledzone i mogą być wymieniane z dowolną repliką globalną w zestawie. Replika globalna może również wymieniać zmiany z wszystkimi replikami lokalnymi lub anonimowymi, dla których staje się ona węzłem.

globalne menu skrótów

Niestandardowe menu skrótów, które zastępuje wbudowane menu skrótów dla następujących obiektów: pola w arkuszach danych tabel i kwerend; formularze i kontrolki formularzy w widoku formularza, arkusza danych i widoku Podgląd wydruku; i raporty w podglądzie wydruku.

unikatowy identyfikator globalny (GUID)

16-bajtowe pole używane w bazie danych programu Access do ustanowienia unikatowego identyfikatora replikacji. IDENTYFIKATORY GUID są używane do identyfikowania replik, zestawów replik, tabel, rekordów i innych obiektów. W bazie danych programu Access identyfikatory GUID są nazywane identyfikatorami replikacji.

Siatka (widok arkusza danych)

Pionowe i poziome linie, które wizualnie dzielą wiersze i kolumny danych na komórki w tabeli, kwerendzie, formularzu, widoku lub procedurze składowanej. Linie siatki można pokazywać i ukrywać.

Siatka (widok projektu)

Układ pionowych i poziomych linii kropkowanych i ciągłych, które ułatwiają precyzyjne umieszczanie kontrolek podczas projektowania formularza lub raportu.

konto grupy

Kolekcja kont użytkowników w grupie roboczej, określona przez nazwę grupy i identyfikator osobisty (PID). Uprawnienia przydzielone do grupy mają zastosowanie do wszystkich użytkowników w grupie.

Kontrolka filtru grupy

Kontrolka pola listy rozwijanej na stronie dostępu do danych, która pobiera rekordy z bazowego zestawu rekordów na podstawie wartości wybranych z listy. Na stronie grupowanej kontrolka pobiera określoną grupę rekordów.

stopka grupy

Służy do umieszczania informacji, takich jak nazwa grupy lub suma grupy, na końcu grupy rekordów.

nagłówek grupy

Służy do umieszczania informacji, takich jak nazwa grupy lub suma grupy, na początku grupy rekordów.

poziom grupy

Głębokość, na której Grupa w raporcie lub na stronie dostępu do danych jest zagnieżdżona w innych grupach. Grupy są zagnieżdżane, gdy zestaw rekordów jest pogrupowany według więcej niż jednego pola, wyrażenia lub źródła rekordów grupy.

Formanty zgrupowane

Dwa lub więcej kontrolek, które mogą być traktowane jako jedna jednostka podczas projektowania formularza lub raportu. Możesz zaznaczyć grupę zamiast wybierać poszczególne kontrolki podczas rozmieszczania kontrolek lub ustawiania właściwości.

grupowana strona dostępu do danych

Strona dostępu do danych zawierająca co najmniej dwa poziomy grupowania.

Typ danych GUID

Unikatowy ciąg identyfikacyjny służący do zdalnego wywoływania procedur. W przypadku każdej klasy interfejsu i obiektu do identyfikacji jest używany identyfikator GUID (unikatowy identyfikator globalny). Identyfikator GUID jest wartością 128-bitową. 

H

Początek strony

aplikacja hosta

Każda aplikacja obsługująca korzystanie z języka Visual Basic for Applications.

Central

Replika globalna, do której wszystkie repliki w zestawie replik synchronizują zmiany. Koncentrator pełni rolę repliki nadrzędnej.

adres hiperlinku

Ścieżka do miejsca docelowego, takiego jak obiekt, dokument lub strona sieci Web. Adres hiperłącza może być adresem URL (adresem witryny internetowej lub intranetowej) lub ścieżką sieciową UNC (adresem pliku w lokalnej sieci).

typ danych Hiperlink

Typ danych pola bazy danych programu Access, w którym są przechowywane adresy hiperłączy. Adres może zawierać maksymalnie cztery części i jest napisany przy użyciu następującego formatu: DisplayText # Address (adres nr).

pole Hyperlink

Pole, W którym są przechowywane adresy hiperłączy. W bazie danych programu Access jest to pole z typem danych hiperlink. W projekcie programu Access jest to pole z właściwością hiperłącze ustawioną na wartość PRAWDA.

Kontrolka obrazu hiperlinku

Kontrolka używana na stronie dostępu do danych w celu wyświetlenia obrazu niezwiązanego przedstawiającego hiperlink do pliku lub strony sieci Web. W trybie przeglądania możesz kliknąć obraz, aby przejść do lokalizacji docelowej.

I

Początek strony

Pliki IDC/HTX

Program Microsoft Internet Information Server używa pliku IDC i pliku HTX do pobierania danych ze źródła danych ODBC i formatowania ich jako dokumentu HTML.

identyfikator (wyrażenia)

Element wyrażenia, który odwołuje się do wartości pola, kontrolki lub właściwości. Na przykład formularze! [Zamówienia]! [IDZamówienia] to identyfikator, który odwołuje się do wartości w kontrolce IDZamówienia w formularzu zamówienia.

identyfikator (Visual Basic)

Członek danych w module kodu języka Visual Basic. Identyfikator może być procedurą Sub, Function lub Property, zmienną, stałą, deklaracją DECLARE lub typem danych zdefiniowanym przez użytkownika.

kontrolka obrazu

Kontrolka używana do wyświetlania obrazu w formularzu lub raporcie.

Typ danych obrazu

W projekcie programu Access jest to typ danych o zmiennej długości, który może zawierać maksymalnie 2 ^ 31 – 1 (2 147 483 647) bajtów danych binarnych. Służy do przechowywania dużych obiektów binarnych (obiektów BLOB), takich jak obrazy, dokumenty, dźwięki i kod skompilowany.

importowanie

Aby skopiować dane z pliku tekstowego, pliku arkusza kalkulacyjnego lub tabeli bazy danych do tabeli programu Access. Możesz użyć zaimportowanych danych w celu utworzenia nowej tabeli lub dołączyć je (Dodaj) do istniejącej tabeli, która ma pasującą strukturę danych.

Specyfikacja importu/eksportu

Specyfikacja przechowująca informacje potrzebne programowi Access do uruchomienia operacji importu lub eksportu w pliku tekstowym o stałej szerokości lub rozdzielanym.

indeks

Funkcja, która przyspiesza wyszukiwanie i sortowanie w tabeli na podstawie wartości kluczy i może wymuszać unikatowość wierszy w tabeli. Klucz podstawowy tabeli jest indeksowany automatycznie. Niektóre pola nie mogą być indeksowane ze względu na typ danych, taki jak obiekt OLE lub załącznik.

okno indeksów

W bazie danych programu Access jest to okno, w którym można wyświetlać lub edytować indeksy tabeli albo tworzyć indeksy wielu pól.

Synchronizacja pośrednia

Metoda synchronizacji używana w środowisku odłączonym, na przykład podczas podróży z komputerem przenośnym. Aby skonfigurować synchronizację pośrednią, należy użyć Menedżera replikacji.

Aktywacja w miejscu

Aktywacja serwera OLE obiektu OLE z poziomu pola lub kontrolki. Na przykład można odtworzyć plik dźwiękowy Wave (wav) zawarty w kontrolce, klikając dwukrotnie kontrolkę.

maska wprowadzania

Format składający się z literalnych znaków wyświetlanych (takich jak nawiasy, kropki i łączniki) oraz znaków maskujących określających miejsca, w których mają być wprowadzane dane, a także typy danych oraz liczbę dozwolonych znaków.

Instalowalna ISAM

Sterownik, który umożliwia dostęp do formatów zewnętrznej bazy danych, takich jak dBASE, Excel i Paradox. Aparat bazy danych programu Microsoft Access instaluje (ładuje) te sterowniki ISAM, do których odwołuje się aplikacja.

wystąpienie

Obiekt utworzony na podstawie klasy zawierającej jej definicję. Na przykład wiele wystąpień klasy formularza dzieli ten sam kod i są ładowane z takimi samymi kontrolkami, które zostały użyte do zaprojektowania klasy formularza.

Typ danych int

W projekcie programu Access jest to typ danych o wartości 4 bajtów (32 bitów), w którym są przechowywane liczby całkowite z zakresu od-2 ^ 31 (-2 147 483 648) do 2 ^ 31-1 (2 147 483 647).

typ danych Integer

Podstawowy typ danych, który przechowuje liczby całkowite. Zmienna typu Integer jest przechowywana jako 16-bitowa (2-bajtowa) liczba z zakresu od-32 768 do 32 767.

Synchronizacja internetowa

Służy do synchronizowania replik w środowisku odłączonym, w którym jest skonfigurowany serwer internetowy. Aby skonfigurować synchronizację internetową, należy użyć Menedżera replikacji.

stała wewnętrzna

Stała dostarczana przez program Access, VBA, ADO lub DAO. Te stałe są dostępne w przeglądarce obiektów, klikając pozycję Globals w każdej z tych bibliotek.

element

Unikatowy element danych w polu. Gdy na liście tabeli przeStawnej lub na liście pól jest dostępny niższy poziom elementów, obok elementu pojawi się wskaźnik rozwijania (+).

S

Początek strony

Obiekty Jet i replikacja

Zestaw interfejsów automatyzacji, których można używać do wykonywania akcji specyficznych dla baz danych Microsoft Jet. Za pomocą obiektów JRO można kompaktować bazy danych, odświeżać dane z pamięci podręcznej oraz tworzyć i obsługiwać zreplikowane bazy danych.

K

Początek strony

Obsługa klawiatury

Kod określający klawisze lub kombinacje klawiszy, które są naciskane przez użytkownika.

L

Początek strony

etykieta

Formant wyświetlający tekst opisowy, taki jak tytuł, podpis lub instrukcje, w formularzu lub raporcie. Etykiety mogą być dołączane do innych kontrolek.

Widok układu

Widok, w którym można wprowadzać wiele typów zmian w projekcie formularzy i raportów podczas wyświetlania danych na żywo.

lewe sprzężenie zewnętrzne

Sprzężenie zewnętrzne, w którym wszystkie rekordy z lewej strony operacji LEFT JOIN w instrukcji SQL kwerendy są dodawane do wyników kwerendy, nawet jeśli w sprzężonym polu tabeli po prawej stronie nie ma pasujących wartości.

legenda

Pole identyfikujące desenie lub kolory przypisane do serii danych lub kategorii na wykresie.

baza danych bibliotek

Kolekcja procedur i obiektów bazy danych, z których można dzwonić z dowolnej aplikacji. Aby użyć elementów w bibliotece, musisz najpierw ustanowić odwołanie z bieżącej bazy danych do bazy danych biblioteki.

łączenie (tabel)

Akcja, która ustanawia połączenie z danymi z innego programu, aby umożliwić wyświetlanie i edytowanie danych zarówno w oryginalnym programie, jak i w programie Access.

tabela połączona

Tabela przechowywana w pliku poza otwartą bazą danych, z której program Access może uzyskać dostęp do rekordów. Możesz dodawać, usuwać i edytować rekordy w tabeli połączonej, ale nie można zmienić jej struktury.

indeks listy

Sekwencja numerów elementów na liście, począwszy od 0 dla pierwszego elementu, 1 dla drugiego elementu itd.

Obiekt lokalny

Tabela, kwerenda, formularz, raport, makro lub moduł, które pozostały w replice lub wzorcu projektu, w którym została utworzona. Ani obiekt, ani zmiany w obiekcie nie są kopiowane do innych członków zestawu replik.

replika lokalna

Replika, w której są wymieniane dane z koncentratorem lub repliką globalną, ale nie z innymi replikami w zestawie replik.

ustawienia regionalne

Zestaw informacji odpowiadających danemu językowi i krajowi.

zablokowany

Stan rekordu, zestawu rekordów lub bazy danych, który powoduje, że jest tylko do odczytu wszystkim użytkownikom, z wyjątkiem użytkowników, którzy obecnie je modyfikują.

pole odnośnika

Pole używane w formularzu lub raporcie w bazie danych programu Access, w którym jest wyświetlana lista wartości pobranych z tabeli lub kwerendy albo przechowywany jest statyczny zestaw wartości.

M

Początek strony

plik ACCDE

Plik bazy danych programu Access 2007 (accdb) ze wszystkimi skompilowanymi modułami i usunięto cały edytowalny kod źródłowy.

Aparat bazy danych programu Access

Część systemu bazy danych programu Access, która pobiera i przechowuje dane w bazach danych użytkowników i systemowych. Aparat może być uważany za kierownika danych, na którym są zbudowane systemy bazy danych, takie jak program Access.

makro

Akcja lub zestaw akcji, których można używać do automatyzacji zadań.

Konstruktor makr

Karta obiektu, w którym można tworzyć i modyfikować makra. Możesz uruchomić Konstruktora makr z różnych miejsc, takich jak formularz lub raport, albo bezpośrednio z karty Tworzenie na Wstążce.

grupa makr

Kolekcja powiązanych makr, które są przechowywane razem pod jedną nazwą makra. Kolekcja jest często określana jako makro.

formularz główny

Formularz zawierający jeden lub więcej podformularzy.

zapytanie tworzące tabele

Kwerenda (instrukcja SQL), która tworzy nową tabelę, a następnie tworzy rekordy (wiersze) w tej tabeli przez skopiowanie rekordów z istniejącej tabeli lub wyników zapytania.

Link ręczny

Łącze, które wymaga podjęcia działań w celu zaktualizowania danych po zmianie danych w dokumencie źródłowym.

relacja wiele-do-wielu

Skojarzenie między dwiema tabelami, w którym jeden rekord w jednej tabeli może być powiązany z wieloma rekordami w innej tabeli. Aby ustanowić relację wiele-do-wielu, należy utworzyć trzecią tabelę i dodać do niej pola klucza podstawowego z dwóch pozostałych tabel.

wokół

Przenoszenie tekstu używanego na stronie dostępu do danych w celu narysowania uwagi użytkownika konkretnemu elementowi strony, na przykład nagłówka lub ważnego powiadomienia. Aby umieścić ramkę zaznaczenia na stronie, Utwórz kontrolkę tekstu przewijanego.

maksymalny limit rekordów

Aby zwiększyć wydajność, możesz określić maksymalną liczbę rekordów, które zostaną pobrane z bazy danych programu Microsoft SQL Server dla formularza lub arkusza danych w projekcie programu Access.

Plik MDE

Plik bazy danych programu Access 2003 lub starszej wersji (mdb) ze wszystkimi skompilowanymi modułami i usuniętym ze wszystkich edytowalnych kodów źródłowych.

typ danych Nota

W bazie danych programu Access jest to typ danych pola. Pola typu Nota mogą zawierać do 65 535 znaków.

Plik danych programu Microsoft Access

Plik bazy danych programu Access lub projektu programu Access. Baza danych programu Access 2007 przechowuje obiekty bazy danych i dane w pliku accdb, a wcześniejsze wersje programu Access używają formatu mdb. Plik projektu nie zawiera danych i jest wykorzystywany do nawiązywania połączenia z bazą danych programu Microsoft SQL Server.

baza danych programu Microsoft Access

Kolekcja danych i obiektów (takich jak tabele, zapytania lub formularze) powiązanych z określonym tematem lub przeznaczeniem.

obiekt programu Microsoft Access

Obiekt zdefiniowany przez program Access, który dotyczy programu Access, jego interfejsu lub formularzy i raportów aplikacji. Ponadto można użyć obiektu programu Microsoft Access, aby zaprogramować elementy interfejsu używanego do wprowadzania i wyświetlania danych.

projekt programu Microsoft Access

Plik programu Access, który łączy się z bazą danych programu Microsoft SQL Server i jest używany do tworzenia aplikacji klient/serwer. Plik projektu nie zawiera żadnych danych ani obiektów opartych na definicjach danych, takich jak tabele i widoki.

Aparat Microsoft Data Engine

Aparat danych klienta/serwera, który udostępnia lokalne miejsce do magazynowania danych w mniejszym systemie komputerowym, na przykład na komputerze z jednym użytkownikiem lub na małej wersji grupy roboczej, który jest zgodny z programem Microsoft SQL Server 6,5, SQL Server 7,0 i SQL Server 2000.

Baza danych programu Microsoft SQL Server

Baza danych w programie Microsoft SQL Server składa się z tabel, widoków, indeksów, procedur składowanych, funkcji i wyzwalaczy. Bazę danych programu Access można połączyć z danymi programu SQL Server przy użyciu ODBC lub tworząc plik projektu programu Access (*. adp).

poziom modułu

W tym artykule opisano dowolna zmienną lub stałą zadeklarowaną w sekcji deklaracji w module języka Visual Basic for Applications (VBA) lub poza procedurą. Zmienne lub stałe zadeklarowane na poziomie modułu są dostępne we wszystkich procedurach w module.

Zmienna na poziomie modułu

Zmienna zadeklarowana w sekcji deklaracji w module języka Visual Basic for Applications (VBA) przy użyciu prywatnego słowa kluczowego. Te zmienne są dostępne dla wszystkich procedur w module.

Typ danych Money

W projekcie programu Access jest to typ danych, w którym są przechowywane wartości pieniężne z zakresu od 922 337 203 685 477,5707 do 922 337 203 685 477,5807, z dokładnością do dziesięciu thousandth jednostek monetarnych.

uchwyt przenoszenia

Duży kwadracik, który jest wyświetlany w lewym górnym rogu zaznaczonej kontrolki lub układu kontrolnego w widoku projektu lub układu. Możesz przeciągnąć uchwyt, aby przenieść kontrolkę lub układ kontrolny do innej lokalizacji.

tryb przenoszenia

Tryb, w którym można przenieść kolumnę w widoku arkusza danych przy użyciu klawiszy Strzałka w lewo i Strzałka w prawo.

pole wielowartościowe

Pole odnośnika, w którym można przechowywać więcej niż jeden parametr.

baza danych z dostępem wielu użytkowników

Baza danych, która umożliwia więcej niż jednemu użytkownikowi dostęp do tego samego zestawu danych i modyfikowanie go w tym samym czasie.

N

Początek strony

Autokorekta nazw

Funkcja, która automatycznie koryguje typowe efekty uboczne występujące podczas zmieniania nazw formularzy, raportów, tabel, zapytań, pól lub kontrolek w formularzach i raportach. Jednak Autokorekta nazw nie może naprawić wszystkich odwołań do obiektów o zmienionej nazwie.

przyciski nawigacyjne

Przyciski służące do przechodzenia między rekordami. Te przyciski znajdują się w lewym dolnym rogu widoku arkusza danych i formularza. Przyciski są również dostępne w podglądzie wydruku, aby można było przechodzić między stronami dokumentu.

okienko nawigacji

Okienko wyświetlane po otwarciu bazy danych programu Access lub projektu programu Access. W okienku nawigacji są wyświetlane obiekty bazy danych i można je dostosowywać w celu sortowania i grupowania obiektów na różne sposoby.

Typ danych nchar

W projekcie programu Access jest to typ danych o stałej długości z maksymalnie 4 000 znaków Unicode. Znaki Unicode używają 2 bajtów na znak i obsługują wszystkie znaki międzynarodowe.

normalizowanie

Aby zminimalizować duplikowanie informacji w relacyjnej bazie danych za pomocą efektywnego projektu tabeli. Aby znormalizować bazę danych, możesz użyć Kreatora analizatora tabel.

ntext, typ danych

W projekcie programu Access jest to typ danych o zmiennej długości, który może zawierać maksymalnie 2 ^ 30-1 (1 073 741 823) znaków. Kolumny z typem danych ntext przechowują 16-bajtowy wskaźnik w wierszu danych, a dane są przechowywane oddzielnie.

Null

Wartość, którą można wprowadzić w polu lub użyć w wyrażeniach lub kwerendach, aby wskazać brakujące lub nieznane dane. W języku Visual Basic słowo kluczowe null wskazuje wartość null. Niektóre pola, na przykład pola klucza podstawowego, nie mogą zawierać wartości null.

pole puste (null)

Pole zawierające wartość null. Pole null nie jest takie samo jak pole zawierające ciąg znaków o zerowej długości ("") lub pole z wartością 0.

typ danych Liczba

W bazie danych programu Access jest to typ danych pola przeznaczony do obliczania danych liczbowych, które będą używane w obliczeniach matematycznych. Aby wyświetlić lub obliczyć wartości walutowe, należy jednak użyć typu danych Waluta.

Typ danych liczbowych

W projekcie programu Access jest to dokładny typ danych liczbowych, który przechowuje wartości od-10 ^ 38-1 do 10 ^ 38-1. Możesz określić skalę (maksymalną całkowitą liczbę cyfr) i dokładność (maksymalną liczbę cyfr po prawej stronie przecinka dziesiętnego).

Typ danych nvarchar (n)

W projekcie programu Access jest to typ danych o zmiennej długości z maksymalnie 4 000 znaków Unicode. Znaki Unicode używają 2 bajtów na znak i obsługują wszystkie znaki międzynarodowe.

O

Początek strony

Typ danych obiektu

Podstawowy typ danych reprezentujący dowolny obiekt, który może być rozpoznawany przez język Visual Basic. Chociaż można zadeklarować dowolną zmienną obiektu jako typ obiekt, najlepiej jest deklarować zmienne obiektowe zgodnie z ich określonymi typami.

Okienko zależności obiektu

Przedstawia obiekty, które mają zależność od zaznaczonego obiektu, a także obiekty, dla których wybrany obiekt ma zależności.

Biblioteka obiektów

Plik zawierający definicje obiektów oraz ich metody i właściwości. Plik zawierający bibliotekę obiektów ma zwykle rozszerzenie OLB.

typ obiektu

Typ obiektu prezentowany przez program za pośrednictwem automatyzacji; na przykład aplikacja, plik, zakres i arkusz. Użyj przeglądarki obiektów w edytorze Visual Basic lub zapoznaj się z dokumentacją programu, aby uzyskać pełną listę dostępnych obiektów.

zmienna obiektu

Zmienna, która zawiera odwołanie do obiektu.

Konstruktor ciągów połączeń ODBC

Narzędzie programu Access, którego można używać do nawiązywania połączenia z bazą danych SQL podczas tworzenia zapytania przekazującego. Jeśli zapiszesz zapytanie, parametry połączenia są zapisywane razem z kwerendą.

źródło danych ODBC

Dane i informacje potrzebne do uzyskania dostępu do tych danych z programów i baz danych obsługujących protokół ODBC (Open Database Connectivity).

baza danych ODBC

Baza danych, w której jest dostarczany sterownik ODBC (Open Database Connectivity) — Sterownik, którego można używać do importowania, łączenia i eksportowania danych.

ODBCDirect

Technologia pozwalająca na bezpośredni dostęp do źródeł danych ODBC przy użyciu funkcji DAO, które pomijają aparat bazy danych Microsoft Jet.

Kontener OLE

Program zawierający połączony lub osadzony obiekt OLE z innego programu. Jeśli na przykład obiekt OLE w bazie danych programu Access zawiera arkusz programu Excel, to program Access to kontener OLE.

baza danych OLE

Architektura bazy danych, która zapewnia wydajną sieć i dostęp do Internetu wielu typów źródeł danych, takich jak dane relacyjne, pliki poczty, pliki płaskie i arkusze kalkulacyjne.

Dostawca OLE DB

Program w architekturze OLE DB, który umożliwia natywny dostęp do danych zamiast uzyskiwania dostępu do danych przy użyciu sterowników ODBC lub IISAM, które są zewnętrznymi sposobami uzyskiwania dostępu do danych.

obiekt OLE

Obiekt obsługujący protokół OLE umożliwiający łączenie i osadzanie obiektów. Obiekt OLE z serwera OLE (na przykład obraz programu Windows Paint lub arkusz programu Excel) można połączyć lub osadzić w polu, formularzu lub raporcie.

typ danych Obiekt OLE

Typ danych pola używany w przypadku obiektów utworzonych w innych programach, które mogą być połączone lub osadzane (wstawione) w bazie danych programu Access.

Serwer OLE

Program lub biblioteka DLL, które udostępniają połączony lub osadzony obiekt OLE innemu programowi. Jeśli na przykład obiekt OLE w bazie danych programu Access zawiera arkusz programu Excel, to program Excel jest serwerem OLE.

link OLE/DDE

Połączenie między obiektem OLE a jego serwerem OLE lub między dokumentem źródłowym a dokumentem docelowym (Dynamic Data Exchange).

relacja jeden-do-wielu

Skojarzenie między dwiema tabelami, w którym wartość klucza podstawowego każdego rekordu w tabeli podstawowej odpowiada wartości w dopasowanym polu lub polach wielu rekordów w tabeli pokrewnej.

relacja jeden-do-jednego

Skojarzenie między dwiema tabelami, w którym wartość klucza podstawowego każdego rekordu w tabeli podstawowej odpowiada wartości w pasującym polu lub polach jednego, a tylko jednego rekordu w powiązanej tabeli.

przycisk opcji

Kontrolka, nazywana też przyciskiem radiowym, która jest zwykle używana jako część grupy opcji w celu przedstawienia alternatyw w formularzu lub raporcie. Użytkownik nie może wybrać więcej niż jednej opcji.

grupa opcji

Ramka, która może zawierać pola wyboru, Przyciski przełączników i przyciski opcji w formularzu lub raporcie. Grupa opcji służy do prezentowania rozwiązań alternatywnych, z których użytkownik może wybrać jedną opcję.

sprzężenie zewnętrzne

Sprzężenie, w którym każdy pasujący rekord z dwóch tabel jest połączony z jednym rekordem w wynikach kwerendy, a co najmniej jedna tabela współtworzy wszystkie rekordy, nawet jeśli wartości w polu sprzężonym nie pasują do tych w innej tabeli.

właściciela

Gdy jest używane zabezpieczenie, konto użytkownika, które ma kontrolę nad bazą danych lub obiektem bazy danych. Domyślnie właścicielem jest konto użytkownika, który utworzył bazę danych lub obiekt bazy danych.

P

Początek strony

strona (magazynowanie danych)

Część pliku bazy danych, w której są przechowywane dane rekordu. W zależności od rozmiaru rekordów strona (o rozmiarze 4 KB) może zawierać więcej niż jeden rekord.

stopka strony

Służy do wyświetlania podsumowań stron, dat lub numerów stron u dołu każdej strony w formularzu lub raporcie. W formularzu stopka strony jest wyświetlana tylko podczas drukowania formularza.

nagłówek strony

Służy do wyświetlania tytułu, nagłówków kolumn, dat lub numerów stron u góry każdej strony w formularzu lub raporcie. Nagłówek strony w formularzu jest wyświetlany tylko podczas drukowania formularza.

zapytanie parametryczne

Kwerenda, w której użytkownik interaktywnie określa wartość jednej lub więcej wartości kryteriów. Kwerenda parametryczna nie jest osobnym rodzajem kwerendy; jest to raczej rozszerzenie elastyczności kwerendy.

replika częściowa

Baza danych zawierająca tylko podzestaw rekordów w pełnej replice. W przypadku repliki częściowej można ustawiać filtry i identyfikować relacje określające, który podzbiór rekordów w pełnej replice powinien być obecny w bazie danych.

zapytanie przekazujące

Zapytanie specyficzne dla języka SQL używane do wysyłania poleceń bezpośrednio do serwera bazy danych ODBC. Używając zapytań przekazujących, możesz pracować bezpośrednio z tabelami na serwerze zamiast z danych przetwarzanych przez aparat bazy danych programu Access.

uprawnienia

Zestaw atrybutów określających rodzaj dostępu użytkownika do danych lub obiektów w bazie danych.

Obiekt trwały

Obiekt przechowywany w bazie danych; na przykład tabela bazy danych lub obiekt QueryDef . Obiekty typu dynamiczny lub typ migawki nie są uważane za obiekty trwałe, ponieważ są tworzone w pamięci w razie potrzeby.

Identyfikator osobisty

W przypadku ciągów alfanumerycznych o długości od 4 do 20 znaków, które są używane w połączeniu z nazwą konta w celu identyfikowania użytkownika lub grupy w grupie roboczej programu Access.

pesymistycznych

Typ blokowania, w którym strona zawierająca co najmniej jeden rekord, łącznie z edytowanym rekordem, jest niedostępna dla innych użytkowników, gdy używana jest metoda Edit , i pozostaje niedostępna do momentu użycia metody Update .

pi

Stała matematyczna równa około 3.1415926535897932.

Widok wykresu przeStawnego

Widok przedstawiający graficzną analizę danych w arkuszu danych lub formularzu. Możesz wyświetlać różne poziomy szczegółów lub określać układ, przeciągając pola i elementy, a także Pokazywanie i ukrywanie elementów na listach rozwijanych pól.

Formularz tabeli przeStawnej

Interaktywna tabela podsumowująca duże ilości danych przy użyciu wybranych metod formatowania i obliczeń. Aby wyświetlić dane na różne sposoby, podobnie jak w raporcie w formie tabeli przeStawnej w programie Excel, możesz obrócić jej nagłówki wierszy i kolumn.

Lista tabeli przeStawnej

Składnik Microsoft Office Web Component, który jest wykorzystywany do interaktywnego analizowania danych na stronie sieci Web. Dane wyświetlane w formacie wiersza i kolumny mogą być przenoszone, filtrowane, sortowane i obliczane w sposób zrozumiały dla odbiorców.

PivotTable view

Widok podsumowujący i analizowany dane w arkuszu danych lub formularzu. Za pomocą różnych poziomów szczegółów lub Porządkuj dane można przeciągać pola i elementy oraz pokazywać i ukrywać elementy na listach rozwijanych pól.

Wskaźnik w kształcie plusa

Wskaźnik wyświetlany po przesunięciu wskaźnika do lewej krawędzi pola w arkuszu danych. Gdy zostanie wyświetlony wskaźnik Plus, możesz kliknąć, aby zaznaczyć całe pole.

formularz podręczny

Formularz, który jest zawsze wyświetlany na początku innych okien. Formularz podręczny może być modalny lub niemodalny.

klucz podstawowy

Jedno lub więcej pól (kolumn), których wartości jednoznacznie identyfikują każdy rekord w tabeli. Klucz podstawowy nie dopuszcza wartości null i musi zawsze mieć unikatowy indeks. Klucz podstawowy umożliwia powiązanie tabeli z kluczami obcymi w innych tabelach.

tabela podstawowa

Strona "Pojedyncza" dwóch powiązanych tabel w relacji jedna-do-wielu. Tabela podstawowa powinna mieć klucz podstawowy, a każdy rekord powinien być unikatowy.

procedura prywatna

Procedura Sub lub Function jest deklarowana jako prywatna przy użyciu prywatnego słowa kluczowego w instrukcji DECLARE . Procedury prywatne są dostępne do użytku tylko w innych procedurach w tym samym module.

procedura

Sekwencja deklaracji i instrukcji w module, które są wykonywane jako jednostka. Procedury w module języka Visual Basic for Applications (VBA) zawierają zarówno procedury podrzędne, jak i funkcyjne.

poziom procedury

Zawiera opis zmiennych lub stałych zadeklarowanych w procedurze. Zmienne i stałe zadeklarowane w ramach procedury są dostępne tylko w tej procedurze.

Zmienna na poziomie procedury

Zmienna zadeklarowana w ramach procedury. Zmienne na poziomie procedury są zawsze prywatne z procedurą, w której są one deklarowane.

projekt

Zestaw wszystkich modułów kodu w bazie danych, w tym standardowych modułów i modułów zajęć. Domyślnie projekt ma taką samą nazwę jak baza danych.

arkusz właściwości

Okienko służące do wyświetlania lub modyfikowania właściwości różnych obiektów, takich jak tabele, kwerendy, pola, formularze, raporty, strony dostępu do danych i formanty.

pseudoindeks

Dynamiczne odwołanie do co najmniej jednego pola danych tabeli (kolumny), które umożliwia edytowanie tabeli ODBC (tabeli serwera) bez unikatowego indeksu.

zmienna publiczna

Zmienna zadeklarowana za pomocą słowa kluczowego Public w sekcji deklaracji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Zmienna publiczna może być współdzielona przez wszystkie procedury w każdym module w bazie danych.

ogłasza

W projekcie programu Access publikacja może zawierać co najmniej jedna opublikowana tabela lub artykuły procedur składowanych z jednej bazy danych użytkownika. Każda baza danych użytkownika może zawierać co najmniej jeden egzemplarz publikacji. Artykuł to grupa danych replikowanych jako jednostka.

publikowanie

Aby zapisać bazę danych na serwerze zarządzania dokumentami, na przykład na serwerze z uruchomionym programem Windows SharePoint Services.

Q

Początek strony

zapytanie

Pytanie o dane przechowywane w tabelach lub żądanie wykonania akcji na danych. Kwerenda może łączyć dane z wielu tabel w celu pełnienia roli źródła danych dla formularza lub raportu.

okno zapytania

Okno, w którym można pracować z kwerendami w widoku projektu, w widoku arkusza danych, w widoku SQL lub w podglądzie wydruku.

definicja zapytania

składowana definicja zapytania w bazie danych programu Access lub tymczasowa definicja zapytania w obszarze roboczym usługi ODBCDirect.

R

Początek strony

rzeczywisty typ danych

W projekcie programu Access jest to przybliżony typ danych liczbowych z dokładnością do siedmiu cyfr. Może ona zawierać wartości dodatnie z około 1.18 E-38 za pośrednictwem 3.40 E + 38, wartości ujemne z około-1.18 E-38 do-3.40 E + 38 lub zero.

Kontrolka nawigacji po rekordach

Kontrolka używana na stronie dostępu do danych w celu wyświetlenia paska narzędzi nawigacji między rekordami. Na stronie grupowanej można dodać pasek narzędzi nawigacji do każdego poziomu grupy. Kontrolkę nawigacji po rekordach można dostosować, zmieniając jej właściwości.

pole numeru rekordu

Niewielkie okno, w którym jest wyświetlany bieżący numer rekordu w lewym dolnym rogu w widoku arkusza danych i w widoku formularza. Aby przejść do określonego rekordu, możesz wpisać numer rekordu w polu, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

selektor rekordu

Niewielkie pole lub pasek z lewej strony rekordu, który można kliknąć w celu zaznaczenia całego rekordu w widoku arkusza danych i w widoku Formularz.

źródło rekordów

Źródłowe źródło danych formularza, raportu lub strony dostępu do danych. W bazie danych programu Access może to być tabela, kwerenda lub instrukcja SQL. W projekcie programu Access może to być tabela, widok, instrukcja SQL lub procedura składowana.

zestaw rekordów

Nazwa zbiorcza dla obiektów recordset (tabela), dynamiczny i typ migawki, które są zestawami rekordów, które zachowują się jako obiekty.

Baza danych, której dotyczy odwołanie

Baza danych programu Access, do której użytkownik ustanowił odwołanie z bieżącej bazy danych. Użytkownik może utworzyć odwołanie do bazy danych, a następnie wywoływać procedury w ramach modułów standardowych w tej bazie danych.

odwołanie do bazy danych

Bieżąca baza danych programu Access, z której użytkownik utworzył odwołanie do innej bazy danych programu Access. Użytkownik może utworzyć odwołanie do bazy danych, a następnie wywoływać procedury w ramach modułów standardowych w tej bazie danych.

więzy integralności

Reguły, które obserwujesz, aby zachować zdefiniowane relacje między tabelami podczas dodawania, aktualizowania lub usuwania rekordów.

odśwież

W bazie danych programu Access ponowne wyświetlenie rekordów w formularzu lub arkuszu danych w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzonych przez innych użytkowników. W projekcie programu Access, aby w celu odzwierciedlenia zmian w rekordach ponownie uruchomić kwerendę leżącą pod spodem aktywnego formularza lub arkusza danych.

relacja

Skojarzenie ustanowione między typowymi polami (kolumnami) w dwóch tabelach. Relacja może być typu jeden-do-jednego, jeden-do-wielu lub wiele-do-wielu.

Karta obiekt relacja

Karta obiektu, w której są wyświetlane, tworzone i modyfikowane relacje między tabelami i kwerendami.

Pozycjonowanie względne lub śródwierszowe

Umieszcza element w naturalnym przepływie HTML dokumentu, ale przesuwa położenie elementu na podstawie poprzedniej zawartości.

odświeżanie

Aby odświeżyć ekran. Metoda Repaint wykonuje wszystkie oczekujące aktualizacje ekranu dla określonego formularza.

obsługiwane

Kopia bazy danych, która jest członkiem zestawu replik i może być synchronizowana z innymi replikami w zestawie. Zmiany danych w zreplikowanej tabeli w jednej replice są wysyłane i stosowane do innych replik.

zestaw replik

Wzorzec projektowania i wszystkie repliki, które mają taki sam projekt bazy danych i unikatowy identyfikator zestawu replik.

Topologia zestawu replik

Kolejność, w jakiej zmiany są propagowane z repliki do repliki. Topologia określa, jak szybko zmiany w innej replice są wyświetlane w replice.

replikacj

Proces kopiowania bazy danych, tak aby co najmniej dwie kopie mogły wymieniać aktualizacje danych lub zreplikowane obiekty. Ta wymiana jest nazywana synchronizacją.

raport

Obiekt bazy danych programu Access, który można wydrukować, zawierający informacje, które są sformatowane i zorganizowane zgodnie ze specyfikacjami. Przykładowe raporty to podsumowania sprzedaży, listy telefonów i etykiety adresowe.

stopka raportu

Sekcja raportu, która jest używana do umieszczania informacji wyświetlanych zwykle u dołu strony, takich jak numery stron, daty i sumy.

nagłówek raportu

Sekcja raportu, która jest używana do umieszczania informacji (takich jak tytuł, Data lub wprowadzenie do raportu) na początku raportu.

moduł raportu

Moduł zawierający kod języka Visual Basic for Applications (VBA) dla wszystkich procedur zdarzeń wyzwalanych przez zdarzenia występujące w określonym raporcie lub jego formantach.

Karta obiekt raportu

Karta obiektu, w którym pracujesz z raportami w widoku projektu, w podglądzie układu lub w podglądzie wydruku.

Selektor raportów

Pole, w którym znajduje się linijka, w lewym górnym rogu raportu w widoku projektu. Użyj tego pola, aby wykonać operacje na poziomie raportu, takie jak wybieranie raportu.

migawka raportu

Plik (rozszerzenie nazwy pliku SNP), który zawiera kopię każdej strony raportu programu Access o wysokiej wierności odtwarzania. Umożliwia zachowywanie dwuwymiarowego układu, grafiki i innych obiektów osadzonych raportu.

ponowne wysłanie zapytania

Aby ponownie uruchomić zapytanie stanowiące podstawę aktywnego formularza lub arkusza danych w celu odzwierciedlenia zmian w rekordach, wyświetlenie nowo dodanych rekordów i wyeliminowanie usuniętych rekordów.

słowo zastrzeżone

Wyraz, który jest częścią języka, na przykład Visual Basic. Słowa zastrzeżone obejmują nazwy instrukcji, wstępnie zdefiniowane funkcje oraz typy danych, metody, operatory i obiekty.

prawe sprzężenie zewnętrzne

Sprzężenie zewnętrzne, w którym wszystkie rekordy po prawej stronie operacji RIGHT JOIN w instrukcji SQL kwerendy są dodawane do wyników kwerendy, nawet jeśli w sprzężonym polu tabeli po lewej stronie nie ma pasujących wartości.

wycofywanie

Proces kończenia lub anulowania transakcji oczekujących bez zapisywania zmian.

obszar wiersza

Część widoku tabeli przeStawnej zawierająca pola wierszy.

pole wiersza

Pole w obszarze wiersza widoku tabeli przeStawnej. Elementy w polach wierszy są wyświetlane po lewej stronie widoku. Wewnętrzne pola wierszy znajdują się najbliżej obszaru szczegółów; zewnętrzne pola wierszy znajdują się na lewo od wewnętrznych pól wierszy.

selektor wiersza

Małe pole lub pasek, który po kliknięciu powoduje zaznaczenie całego wiersza w widoku projektu tabeli lub makra albo podczas sortowania i grupowania rekordów w widoku projektu raportu.

S

Początek strony

sekcja

Część formularza lub raportu, na przykład nagłówek, stopka lub sekcja szczegółów.

nagłówek sekcji

Poziomy pasek nad sekcją formularza lub raportu w widoku projektu. Na pasku sekcji jest wyświetlany typ i nazwa sekcji. Za jego pomocą można uzyskać dostęp do arkusza właściwości sekcji.

Selektor sekcji

Pole po lewej stronie paska sekcji, gdy obiekt jest otwarty w widoku projektu. Użyj tego pola, aby wykonać operacje na poziomie sekcji, takie jak wybieranie sekcji.

Bezpieczna Grupa robocza

Grupa robocza programu Access, w której użytkownicy logują się za pomocą nazwy użytkownika i hasła, w której dostęp do obiektów bazy danych jest ograniczony zgodnie z uprawnieniami udzielonymi określonym kontom użytkowników i grupom.

inicjator

Wartość początkowa używana do generowania numerów pseudorandom. Na przykład instrukcja losowo tworzy numer inicjatora, którego użyto w funkcji RND , w celu utworzenia unikatowych sekwencji numerów pseudorandom.

zapytanie wybierające

Kwerenda zwracająca pytanie o dane przechowywane w tabelach i zwracająca zestaw wyników w formie arkusza danych bez zmieniania danych.

prostokąt zaznaczenia

Prostokąt utworzony przez aktualnie zaznaczone wiersze (rekordy) i kolumny (pola) w widoku arkusza danych.

samosprzężenie

Sprzężenie, w którym tabela jest przyłączona do samej siebie. Rekordy z tabeli są łączone z innymi rekordami z tej samej tabeli, jeśli w sprzężonych polach istnieją pasujące wartości.

separator

Znak oddzielający jednostki tekstu lub liczb.

pole serii

Pole wyświetlane w obszarze serii wykresu i zawierające elementy serii. Seria to grupa powiązanych punktów danych.

punkt serii

Pojedyncza wartość danych, która jest wykreślana na wykresie i reprezentowana przez kolumnę, słupek, linię, wykres kołowy lub pierścieniowy lub inny typ znacznika danych.

Filtr serwera według formularzy

Technika, w której używana jest wersja bieżącego formularza lub arkusza danych z pustymi polami, w których można wpisywać wartości, które mają zawierać odfiltrowane rekordy. Dane są filtrowane przez serwer, zanim zostaną pobrane z bazy danych.

KOD HTML generowany przez serwer

Plik Active Server Pages (ASP) lub IDC/HTX, który jest wyprowadzany z tabeli, kwerendy lub formularza, połączonego ze źródłem danych ODBC i przetwarzany przez internetowy serwer informacyjny w celu dynamicznego tworzenia plików HTML tylko do odczytu.

KOD HTML generowany przez serwer: strony Active Server Pages

wielu

Sekwencja operacji wykonywanych przez aparat bazy danych programu Access, który rozpoczyna się, gdy użytkownik loguje się i kończy się po wylogowaniu się użytkownika. Wszystkie operacje podczas sesji tworzą w ramach jednego zakresu transakcji i podlegają uprawnieniom logowania użytkownika.

smalldatetime, typ danych

W projekcie programu Access jest to typ danych Data i godzina, który jest mniej dokładny niż typ danych DateTime. Wartości danych mieszczą się w zakresie od 1 stycznia 1900 do 6 czerwca 2079 z dokładnością do jednej minuty.

smallint, typ danych

W projekcie programu Access jest to typ danych o długości 2 bajtów (16 bitów), w którym są przechowywane liczby całkowite, w zakresie od-2 ^ 15 (-32 768) do 2 ^ 15-1 (32 767).

Typ danych smallmoney

W projekcie programu Access jest to typ danych, w którym są przechowywane wartości pieniężne z przedziału od-214 748,3648 do 214 748,3647, z dokładnością do dziesięciu thousandth jednostek monetarnych. Po wyświetleniu wartości smallmoney są one zaokrąglane w górę do dwóch miejsc dziesiętnych.

Zdjęcie

Statyczny obraz zestawu danych, na przykład rekordów wyświetlanych jako wynik kwerendy. Obiekty recordset typu migawka można tworzyć na podstawie tabeli bazowej, kwerendy lub innego zestawu rekordów.

Snapshot Viewer

Program umożliwiający wyświetlanie, drukowanie lub wysyłanie pocztą migawki, na przykład migawki raportu. Przeglądarka Snapshot Viewer składa się z autonomicznego programu wykonywalnego, kontrolki Snapshot Viewer (Snapview. ocx) i innych powiązanych plików.

Kontrolka Snapshot Viewer

Kontrolka ActiveX (Snapview. ocx) używana do wyświetlania raportu migawki z programu Microsoft Internet Explorer 3,0 lub nowszego albo dowolnego programu obsługującego kontrolki ActiveX, takiego jak program Access lub Microsoft Visual Basic.

Baza danych SQL

Baza danych oparta na języku SQL (Structured Query Language).

ciąg/instrukcja SQL

Wyrażenie definiujące polecenie SQL, takie jak SELECT, UPDATE lub DELETE, a także zawarte w nim klauzule, takie jak WHERE i ORDER BY. Ciągi/instrukcje SQL są zwykle używane w zapytaniach i funkcjach agregujących.

Typ danych Variant SQL

W projekcie programu Access jest to typ danych, w którym są przechowywane wartości kilku typów danych, z wyjątkiem typów danych text, ntext, Image, timestamp i sql_variant. Typ danych Variant języka SQL jest wykorzystywany w kolumnie, parametrach, zmiennych lub wartościach zwracanych przez użytkownika.

widok SQL

Karta obiektu wyświetlająca instrukcję SQL dla bieżącej kwerendy lub używana do tworzenia kwerend specyficznych dla języka SQL (Union, przekazujących lub definicji danych). Podczas tworzenia zapytania w widoku projektu program Access konstruuje odpowiedni język SQL w widoku SQL.

zapytanie specyficzne dla języka SQL

Kwerenda składająca się z instrukcji SQL. Zapytania podkwerendy oraz kwerendy przekazujące, składające i definiujące dane są Kwerendami specyficznymi dla języka SQL.

odchylenie standardowe

Parametr wskazujący sposób wyśrodkowania funkcji gęstooci wokół jej średniej i równy pierwiastekowi kwadratowego momentu, w którym odchylenie od średniej jest kwadratowe.

moduł standardowy

Moduł języka Visual Basic for Applications (VBA), w którym można umieszczać procedury Sub i funkcyjne, które mają być dostępne dla innych procedur w całej bazie danych.

procedura składowana

Wstępnie skompilowana kolekcja instrukcji SQL i opcjonalne instrukcje sterujące, które są przechowywane pod nazwą i przetwarzane jako jednostka. Kolekcja jest przechowywana w bazie danych SQL i może być uruchamiana przy użyciu jednej rozmowy z poziomu programu.

Ogranicznik ciągu

Znaki tekstowe, które oddzielają ciąg osadzony w ciągu. Cudzysłów pojedynczy (') i cudzysłów podwójny (") to ogranicznik ciągu.

podprocedura

Procedura języka Visual Basic for Applications (VBA), która wykonuje operację. W przeciwieństwie do procedury funkcji, procedura Sub nie zwraca wartości. Rozpoczynanie procedury podrzędnej za pomocą instrukcji Sub i kończenie jej instrukcji End Sub .

podarkusz danych

Arkusz danych zagnieżdżony w innym arkuszu danych i zawierający dane powiązane lub sprzężone z pierwszym arkuszem danych.

podformularz

Formularz zawarty w innym formularzu lub raporcie.

kontrolka podformularza/podraportu

Kontrolka wyświetlająca podformularz w formularzu lub podformularzu albo podraport w raporcie.

podzapytanie

Instrukcja SQL SELECT znajdująca się w innej kwerendzie WYBIERAJĄCEJ lub funkcjonalnej.

podraport

Raport, który jest zawarty w innym raporcie.

subskrybent

Aby wyrazić zgodę na otrzymywanie publikacji w bazie danych programu Access lub projekcie programu Access. Baza danych subskrybenta subskrybuje replikowane dane z bazy danych programu Publisher.

subskrypcja

Baza danych, w której są odbierane tabele i dane replikowane z bazy danych programu Publisher w projekcie programu Access.

synchronizacja

Proces aktualizowania dwóch członków zestawu replik przez wymianę wszystkich zaktualizowanych rekordów i obiektów w każdym elemencie członkowskim. Dwa elementy zestawu replik są synchronizowane po zastosowaniu zmian w każdej z nich.

Typ danych sysname

W projekcie programu Access jest to specjalny dostarczony system, typ danych zdefiniowany przez użytkownika, który jest wykorzystywany dla kolumn tabeli, zmiennych i parametrów procedur przechowywanych, które przechowują nazwy obiektów.

obiekt systemowy

Obiekty bazy danych zdefiniowane przez system, takie jak tabela MSysIndexes lub użytkownik. Obiekt systemowy można utworzyć przez nadanie nazwy obiektowi USys jako pierwszych czterech znaków w nazwie obiektu.

T

Początek strony

kontrolka karty

Kontrolka, za pomocą której można utworzyć pojedynczy formularz lub okno dialogowe zawierające kilka stron, z których każda zawiera podobne formanty, takie jak pola tekstowe lub przyciski opcji. Gdy użytkownik kliknie kartę, ta strona stanie się aktywna.

tabela

Obiekt bazy danych, w którym są przechowywane dane z rekordów (wierszy) i pól (kolumn). Dane dotyczą zazwyczaj określonej kategorii rzeczy, takiej jak pracownicy lub zamówienia.

Typ danych tabeli

W projekcie programu Access jest to specjalny typ danych, który jest wykorzystywany do przechowywania zestawu wyników w zmiennej lokalnej lub zwracanej wartości funkcji zdefiniowanej przez użytkownika w celu późniejszego przetworzenia. Można go użyć zamiast tabeli tymczasowej przechowywanej w bazie danych tempdb.

Karta obiekt tabeli

W bazie danych programu Access jest to karta obiektu, w której można pracować z tabelami w widoku projektu lub arkusza danych.

właściwości tabeli

W bazie danych programu Access atrybuty tabeli, które wpływają na wygląd lub zachowanie tabeli jako całości. Właściwości tabeli są ustawiane w widoku projektu tabeli, podobnie jak właściwości pola.

pole tekstowe

Kontrolka, nazywana również polem edycji, która jest używana w formularzu lub raporcie w celu wyświetlenia tekstu lub zaakceptowania wprowadzania danych. Do pola tekstowego może być dołączona etykieta.

Typ danych tekst

W projekcie programu Access jest to typ danych o zmiennej długości, który może zawierać maksymalnie 2 ^ 31-1 (2 147 483 647) znaków; Długość domyślna to 16.

typ danych Tekst

W bazie danych programu Access jest to typ danych pola. Pola tekstowe mogą zawierać do 255 znaków lub liczbę znaków określoną przez właściwość FieldSize (zależnie od tego, która z nich jest mniejsza).

Typ danych sygnatura czasowa

W projekcie programu Access jest to typ danych, który jest automatycznie aktualizowany przy każdym wstawieniu lub zaktualizowaniu wiersza. Wartości w kolumnach datownika nie są datami DateTime, ale liczby dwójkowe (8) lub varbinary (8) wskazują sekwencję modyfikacji danych.

tinyint, typ danych

W projekcie programu Access jest to typ danych o wartości 1 bajt (8 bitów), w którym są przechowywane liczby całkowite z zakresu od 0 do 255.

przycisk przełącznika

Kontrolka używana do obsługi opcji włączania/wyłączania w formularzu lub raporcie. Może wyświetlać tekst lub obraz, które mogą być autonomiczne lub częścią grupy opcji.

pasku

Zestaw narzędzi dostępnych w widoku projektu umożliwiających dodawanie kontrolek do formularza lub raportu.

Etykietki narzędzi

Krótkie opisy nazw poleceń i przycisków na Wstążce. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na tych poleceniach i przyciskach jest wyświetlana etykietka narzędzia.

Topology

Kolejność, w jakiej zmiany są propagowane z repliki do repliki. Topologia jest ważna, ponieważ określa, jak szybko zmiany w innej replice są wyświetlane w Twojej replice.

pole sumy

Pole, które podsumowuje dane z źródłowego źródła rekordów. W polu sumy można użyć funkcji podsumowującej, takiej jak Suma lub Count, lub za pomocą wyrażenia w celu obliczenia wartości podsumowań.

Wiersz sumy.

Wiersz w arkuszu danych, w którym są wyświetlane informacje podsumowujące dla każdego pola na podstawie typu danych w polu.

zapytanie podsumowujące

Kwerenda wyświetlająca obliczenie podsumowania, na przykład wartość średnia lub suma, dla wartości w różnych polach tabeli lub tabel. Kwerenda podsumowująca nie jest osobnym rodzajem kwerendy; jest to raczej rozszerzenie funkcji kwerend wybierających.

transakcja

Seria zmian wprowadzonych w danych lub schemacie bazy danych. Jeśli jakieś elementy transakcji nie powiodą się, cała transakcja zakończy się niepowodzeniem, a dane są "wycofane".

wyzwalacz

Specjalna forma procedury składowanej, która jest przeprowadzana automatycznie po zmodyfikowaniu danych w określonej tabeli. Wyzwalacze są często tworzone w celu wymuszenia więzów integralności lub spójności danych logicznie powiązanych z danymi w różnych tabelach.

U

Początek strony

kontrolka niepowiązana

Kontrolka, która nie jest połączona z polem w tabeli podstawowej, kwerendzie lub instrukcji SQL. Niezwiązana kontrolka jest często używana do wyświetlania tekstu informacyjnego lub obrazów ozdobnych.

niezwiązany formularz lub raport

Formularz lub raport, który nie jest połączony ze źródłem rekordów, takim jak tabela, kwerenda lub instrukcja SQL. (Właściwość RecordSource formularza lub raportu jest pusta).

Niezwiązana ramka obiektu

Kontrolka umieszczana w formularzu lub raporcie w celu umieszczenia obiektu niezwiązanego. Obiekt niepowiązany to obiekt, taki jak obraz, którego wartość nie pochodzi od danych przechowywanych w tabeli.

zapytanie składające

Kwerenda używająca operatora UNION w celu połączenia wyników dwóch lub większej liczby kwerend wybierających.

indeks unikatowy

Indeks definiowany przez ustawienie właściwości indeksowane pola na wartość tak (bez duplikatów). Indeks unikatowy nie zezwala na zduplikowane wpisy w polu indeksowanym. Ustawienie pola jako klucza podstawowego automatycznie definiuje pole jako unikatowe.

Typ danych o unikatowych identyfikatorach

W projekcie programu Access jest to 16-bajtowy unikatowy identyfikator globalny (GUID).

aktualizacja

Akceptowanie zmian danych w rekordzie. Zmiany są zapisywane w bazie danych po przejściu do innego rekordu w formularzu lub arkuszu danych albo po jawnym zapisaniu rekordu.

zapytanie aktualizujące

Kwerenda funkcjonalna (instrukcja SQL), która zmienia zestaw rekordów zgodnie z określonymi kryteriami (warunkami wyszukiwania).

migawka do zaktualizowania

Typ zestawu rekordów, który działa wydajniej w środowisku klient/serwer przez buforowanie danych na kliencie i minimalizowanie okrągłych podróży do serwera w celu uzyskiwania dostępu do danych i ich aktualizowania.

konto użytkownika

Konto oznaczone nazwą użytkownika i IDENTYFIKATORem osobistym (PID), które jest tworzone w celu zarządzania uprawnieniami użytkownika w celu uzyskiwania dostępu do obiektów bazy danych w grupie roboczej programu Access.

Typ danych zdefiniowany przez użytkownika

W bazie danych programu Microsoft SQL Server jest to definicja typu danych, które kolumna może zawierać. Jest on definiowany przez użytkownika i oparty na istniejących typach danych programu SQL Server. Reguły i wartości domyślne mogą być powiązane tylko z typami danych zdefiniowanymi przez użytkownika.

typ zdefiniowany przez użytkownika

W języku Visual Basic for Applications (VBA) dowolny typ danych zdefiniowany przy użyciu instrukcji Type . Typy danych zdefiniowane przez użytkownika mogą zawierać co najmniej jeden element dowolnego typu danych. Tablice zdefiniowanych przez użytkownika i innych typów danych są tworzone przy użyciu instrukcji Dim .

Kolekcja zdefiniowana przez użytkownika

Kolekcja, którą tworzysz, dodając obiekty do obiektu kolekcji . Elementy w kolekcji zdefiniowanej przez obiekt kolekcji są indeksowane, począwszy od 1.

funkcja zdefiniowana przez użytkownika

Zapytanie pobierające parametry wejściowe i zwracające wynik, podobnie jak procedura składowana. Typy: skalarne (wielostanowa; zwraca pojedynczą wartość), w wierszu (jedna instrukcja; aktualizowana wartość tabeli) i tabela (wielostanowa; wartość tabeli).

Obiekt zdefiniowany przez użytkownika

Obiekt niestandardowy zdefiniowany w module klasy formularza lub raportu. W module zajęć możesz utworzyć właściwości i metody nowego obiektu, utworzyć nowe wystąpienie obiektu i manipulować obiektem przy użyciu tych właściwości i metod.

zabezpieczenia na poziomie użytkownika

W przypadku korzystania z zabezpieczeń na poziomie użytkownika w bazie danych programu Access administrator bazy danych lub właściciel obiektu może przydzielić poszczególnym użytkownikom lub grupom użytkowników określone uprawnienia do tabel, zapytań, formularzy, raportów i makr.

Grupa Użytkownicy

Konto grupy zawierające wszystkie konta użytkowników. Program Access automatycznie dodaje konta użytkowników do grupy Użytkownicy po ich utworzeniu.

V

Początek strony

sprawdzanie poprawności

Proces sprawdzania, czy wprowadzone dane spełniają określone warunki lub ograniczenia.

reguła poprawności

Właściwość definiująca prawidłowe wartości wejściowe dla pola lub rekordu w tabeli lub dla kontrolki formularza. Program Access wyświetli komunikat określony we właściwości ValidationText w przypadku naruszenia reguły.

Typ danych varbinary

W projekcie programu Access jest to typ danych o zmiennej długości, który maksymalnie 8 000 bajtów danych binarnych.

varchar

W projekcie programu Access jest to typ danych o zmiennej długości z maksymalnie 8 000 znaków ANSI.

wariancja

Kwadrat odchylenia standardowego. Jest to miara kwoty, o którą wszystkie wartości w grupie różnią się od średniej wartości grupy.

wyrażenie wariantowe

Dowolne wyrażenie, które może oszacować jako dane liczbowe, ciąg lub datę, oprócz wartości specjalnych pustych i zerowych.

widok

W projekcie programu Access jest to typ kwerendy, która jest tabelą wirtualną opartą na instrukcji SELECT języka SQL. Na przykład widok może zawierać tylko 3 z 10 dostępnych kolumn w sprzężeniu dwóch tabel, aby ograniczyć dostęp do określonych danych.

widoczność

Właściwość repliki wskazująca, z którymi elementami zestawu replik można zsynchronizować, oraz które reguły rozwiązywania konfliktów są stosowane. Repliki dzielą się na trzy typy widoczności: globalne, lokalne i anonimowe.

W

Początek strony

klauzula WHERE

Część instrukcji SQL określająca rekordy do pobrania.

symbole wieloznaczne

Znaki używane w zapytaniach i wyrażeniach w celu uwzględnienia wszystkich rekordów, nazw plików lub innych elementów zaczynających się od określonych znaków lub zgodnych z określonym wzorcem.

X

Początek strony

Atrybut XML

Informacje, które są dodawane do znacznika, aby uzyskać więcej informacji na temat znacznika, na przykład <ingredient ilość = "2" jednostki = "Puchary" >flour</ingredient>. W tym przykładzie liczba i jednostki są atrybutami.

element XML

Informacje, które są rozdzielane tagiem początkowym i końcowym w dokumencie XML (Extended Markup Language). Przykładem elementu XML jest <LastName>Davolio</LastName>.

Obiekty XML

Kombinacja znaków i symboli zastępujących inne znaki po przeanalizowaniu dokumentu XML, zwykle takich, które mają inne znaczenie w kodzie XML. Na przykład &lt; przedstawia symbol <, który jest również nawiasem otwierającym znacznika.

Y

Początek strony

typ danych Tak/Nie

Typ danych pola, który jest używany w przypadku pól zawierających tylko dwie wartości, takie jak tak lub nie, oraz prawda lub FAŁSZ. Wartości null są niedozwolone.

Z

Początek strony

ciąg znaków o zerowej długości

Ciąg niezawierający znaków. Możesz użyć ciągu o zerowej długości, aby wskazać, że dla pola nie istnieje żadna wartość. Ciąg o zerowej długości można wprowadzić przez wpisanie dwóch podwójnych cudzysłowów bez spacji między nimi ("").

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×