Słownik dotyczący dodatku Power Query

Agregowanie

Agregować można dane z dowolnej kolumny zawierającej skojarzoną tabelę w celu pokazania wyników operacji grupowej, takiej jak m.in. Suma, Liczność, Średnia, Minimum i Maksimum.

Dołączanie

Łączenie w poziomie dwóch zapytań dotyczących tabel, których wynikiem jest nowe zapytanie, zawierające wszystkie wiersze z poszczególnych zapytań.

Komórka

Pojedyncza wartość znajdująca się w punkcie przecięcia wiersza i kolumny w tabeli.

Kolumna

Lista unikatowych wartości danych określonego typu, wyrównanych poziomo w tabeli. Kolumny tabeli mają unikatowe nazwy i określony typ danych. Definiują strukturę wierszy danych.

Łączenie

Łączenie danych z wielu źródeł danych za pomocą dwóch metod: scalanie i dołączanie.

Pasek poleceń

Pasek poleceń dodatku Power Query to zielony obszar u dołu okna dialogowego edytora. Umożliwia wykonywanie częstych operacji, takich jak odświeżanie podglądu, dostosowywanie podstawowych ustawień lub zapisywanie i zamykanie okna dialogowego edytora przez kliknięcie przycisku Gotowe.

Tworzenie połączenia

Łączenie się z różnymi źródłami danych w celu pobrania tabeli danych.

Menu kontekstowe

Przy użyciu dodatku Power Query nowe kroki zapytania można definiować za pomocą interakcji z podglądem w edytorze. Większość akcji jest dostępnych w postaci menu kontekstowych dla poszczególnych elementów w podglądzie, wyświetlanych w zależności od typu wyniku.

Rozwijanie

Rozwijać można kolumnę zawierającą tabelę skojarzoną w celu pokazania danych pokrewnych. Można wyodrębnić wszystkie lub wybrane wartości kolumny w tabeli pokrewnej.

Filtrowanie

Filtrować można tabelę, aby zmniejszyć rozmiar wyników zapytania przez wykluczenie wierszy lub kolumn na podstawie wielkości, wartości lub warunku.

Formuła

Za pomocą formuły dodatku Power Query można wykonać takie operacje, jak gromadzenie lub przekształcanie danych. Każda formuła rozpoczyna się od znaku „=” i jest zapisywana przy użyciu języka formuł dodatku Power Query.

Pasek formuły

W dodatku Power Query za pomocą paska formuły można pisać i modyfikować formuły zapytań. Pasek formuły jest domyślnie ukryty, ale można go wyświetlić przy użyciu opcji Pokaż/Ukryj pasek formuły w menu Ustawienia edytora.

Wiersz nagłówka

Wiersz tabeli, który zawiera nazwy kolumn lub identyfikatory wszystkich kolumn w tabeli.

Scalanie

Połączenie dwóch zapytań (tabel) w pionie, powodujące powstanie nowego zapytania, które zawiera wszystkie wiersze z pierwszego zapytania i dodatkową kolumnę z pasującymi wierszami z drugiego zapytania. Scalanie jest oparte na zdefiniowanych przez użytkownika kryteriach dopasowywania, gdzie równość wartości jednej lub większej liczby kolumn określonych przez użytkownika jest zgodna dla obydwu tabel.

Okienko Nawigator

Umożliwia przeglądanie źródeł danych strukturalnych w celu znalezienia źródła danych, do którego ma się odnosić zapytanie.

Podgląd

Podgląd w dodatku Power Query umożliwia wyświetlanie wyników każdego kroku zapytania w edytorze. Za pomocą różnych akcji menu można interaktywnie korzystać z podglądu w celu tworzenia nowych kroków zapytania.

Zapytanie

Zapytanie jest podstawowym elementem dodatku Power Query, który umożliwia tworzenie zestawu kroków dotyczących gromadzenia, filtrowania i przekształcania danych zgodnie z wymaganiami analizy danych. Zapytanie uruchamia sekwencję kroków umożliwiających zaimportowanie danych ze źródła danych do tabeli podstawowej i tabeli skojarzonej, gdy dane pokrewne są dostępne i zostaną zażądane.

Edytor zapytań

Za pomocą Edytora dodatku Power Query można poruszać się wśród danych oraz definiować i wykonywać operacje przekształcania danych w źródle danych. Edytor składa się z okienka nawigacji źródła danych, paska formuły zapytania, podglądu zapytania i okienka kroków. Dostęp do większości operacji udostępnianych w edytorze można uzyskać za pomocą menu kontekstowych.

Rekord

Rekord jest sekwencją wartości nazwanych określanych jako kolumny.

Odświeżanie

Odświeżyć można zapytanie, aby zaimportować do tabeli najnowsze dane bez konieczności ponownego tworzenia zapytania. Odświeżenie zapytania powoduje uruchomienie zestawu kroków, które definiują to zapytanie.

Wiersz

Pojedyncza strukturalna wartość danych w tabeli. Wszystkie wiersze w tabeli mają taką samą strukturę danych jak zdefiniowano w poszczególnych kolumnach.

Pole wyszukiwania

Pole tekstowe służące do wprowadzania wyszukiwanych terminów w celu uzyskania listy tabel.

Wskaźnik postępu wyszukiwania

Seria obracających się punktów, które pojawiają się poniżej pola wyszukiwania podczas przetwarzania żądania wyszukiwania.

Podgląd wyników wyszukiwania

Podgląd pierwszych wierszy wyników wyszukiwania z danych tabeli.

Wyniki wyszukiwania

Lista tabel, które spełniają podane warunki wyszukiwania. Wyniki obejmują informacje o tabeli, w tym jej nazwę, autora, datę i opis.

Strony wyników wyszukiwania

Gdy istnieje więcej niż 10 elementów będących tabelami, jest wyświetlanych wiele stron. Użytkownik może przechodzić do poprzedniej lub następnej strony i uzyskiwać dostęp do stron według zakresu indeksu bieżącej strony +/-5.

Sugestie wyszukiwania

Propozycje wyszukiwanych terminów, wyświetlane podczas wpisywania w polu wyszukiwania.

Okienko zadań wyszukiwania

Okienko wyszukiwania danych publicznych w serwisie Wikipedia.

Sortowanie

Sortować można wiersze tabeli w wynikach zapytania ustawionych według takich kryteriów, jak wartość alfabetyczna lub liczbowa jednej lub wielu kolumn i według kolejności rosnącej lub malejącej.

Krok

Krok to każde zadanie gromadzenia lub przekształcania danych zastosowane do danego zapytania. Kroki można dodawać, usuwać lub modyfikować za pomocą edytora.

Okienko Kroki

Kroki dodatku Power Query można edytować wtedy, gdy mają skojarzony widok ustawień. Widok ustawień jest tworzony po wywołaniu okna dialogowego, na przykład okna grupowania wierszy według lub okna wstawiania kolumny niestandardowej. Dowolny krok zapytania, przedstawiany przy użyciu ikony koła zębatego, można edytować przy każdym kroku za pomocą opcji Edytuj ustawienia.

Tabela

Kolekcja wartości danych tylko do odczytu importowanych ze źródła danych, zorganizowana za pomocą modelu poziomo nazwanych kolumn i pionowych wierszy. Komórka jest jednostką, w której przecinają się wiersz i kolumna. Tabela może zawierać dane strukturalne z wielu źródeł danych, takich jak tabele stron sieci Web, arkusze programu Excel, bazy danych programu SQL Server, listy programu SharePoint i dane portalu Microsoft Azure Marketplace.

Przekształcanie

Przekształcać można dane z wielu źródeł danych przez dodanie, usuwanie lub edytowanie kroków zapytania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami analizy danych.

Typ

Typ kolumny klasyfikujący określony typ danych. Każda wartość ma typ danych, który może odzwierciedlać określony typ wartości, taki jak liczba, tekst, wartość logiczna lub data/godzina, albo reprezentować bardziej złożoną strukturę danych, taką jak funkcja, lista lub rekordy. Typ danych kolumny Tabela można zmienić za pomocą pozycji menu kontekstowego Zmień format. Można również zdefiniować typ złożony za pomocą pozycji menu kontekstowego Wyświetl formuły. Typ danych lub sekwencja typów danych może ograniczać formuły dostępne dla danej operacji. Na przykład można mnożyć tylko te kolumny, które mają typ Liczba.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×