Rozwiązywanie problemów z usługi Project Online przepływów pracy

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Są często jako administrator programu Project Web App do Rozwiązywanie problemów z przepływy pracy projektu. W zależności od sposobu proces przepływu pracy zostało zdefiniowane dla organizacji mogą wystąpić sytuacje, w którym administrator potrzebuje do pracy dla wystąpienia przepływu pracy do informacji o postępie. Istnieją pola, które użytkownik może dodawać do Centrum projektów, zapytania OData lub punkt końcowy pozostałych Online programu Project, aby lepiej zrozumieć stan każdego przepływu pracy projektu. Z informacji podanych w tych polach administrator aplikacji Project Web App można wykonać odpowiednie działania naprawcze do odblokowania postępu przepływu pracy projektu.

Istnieją trzy kroki dotyczące rozwiązywania problemów z usługi Project Online przepływy pracy:

 1. Konfigurowanie widoków i raportów, aby wyświetlić błędy

 2. Przeglądanie błędów

 3. Działający na błędy i wykonanie dodatkowych czynności

Konfigurowanie widoków i raportów, aby wyświetlić błędy

Administrator może wyświetlać błędów przepływu pracy projektu na dwa sposoby:

 • Tworzenie widoku Centrum projektu, aby wyświetlić stan przepływu pracy

 • Kwerenda usługi OData programu Project lub interfejsu API usługi REST projektu

Tworzenie widoku Centrum projektu, aby wyświetlić stan przepływu pracy

Zaleca się utworzenie nowego widoku Centrum projektów rozwiązywać przepływy pracy projektu. Do tworzenia widoku lub edytowania widoku Centrum projektów, użytkownik będzie konieczne globalnej w celu uprawnienie Zarządzanie widoków programu Project Web App

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania zabezpieczeniami, zobacz serii klip wideo: jak działają uprawnienia w programie Project Server

Aby utworzyć widok

 1. W aplikacji Project Web App kliknij ikonę koła zębatego, a następnie Ustawienia programu PWA.

 2. Na stronie Ustawienia kliknij polecenie Zarządzaj widokami. Zostanie wyświetlona lista widoków.

 3. Kliknij pozycję Nowy widok.

 4. W sekcji Nazwa i typ na liście Typ widoku wybierz pozycję Centrum projektów.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę nowego widoku. Na przykład "Przepływy pracy projektu".

 6. W polu Opis wpisz opis nowego widoku.

 7. W sekcji Tabela i ukryte pola na liście Pól wyświetlane usunąć domyślne pola Rozpoczęcie i zakończenie. Dodawanie pola z listy Dostępne pola:

  • Kod błędu przepływu pracy

  • Błąd przepływu pracy

  • Przepływ pracy utworzony

  • Identyfikator przepływu pracy

  • Ostatniego uruchomienia przepływu pracy

  • Właściciel przepływu pracy

  • Nazwa fazy przepływu pracy

  • Nazwa etapu przepływu pracy

  • Stan przepływu pracy

  • Wyewidencjonowany

  • Wyewidencjonowany przez

 8. Przewiń do dołu strony, a następnie kliknij pozycję Filtr.

 9. Dodawanie filtru przy użyciu pola"Kod błędu przepływ pracy jest większy niż 1", a następnie kliknij przycisk OK.

 10. Kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: Po kliknięciu przycisku Zapisz, zostanie wyświetlony następujący komunikat: "nie przypisano kategorii zabezpieczeń do tego widoku. Aktualizujesz uniemożliwi użytkownikom osobom wyświetlanie widoku w menu rozwijanym lub używanie tego widoku. Czy chcesz zapisać mimo to?" Kliknij przycisk OK, ponieważ tylko członkowie grupy administratorów programu PWA będą mogli wyświetlać widoku Centrum projektów przepływy pracy projektu.

Kwerenda usługi OData programu Project lub interfejsu API usługi REST projektu

Opcjonalnie użytkowników można wyszukiwać te informacje z usługi OData programu Project lub programowo za pośrednictwem interfejsu API usługi REST projektu.

Usługi OData programu Project

Pole Centrum projektów

Jednostki

Właściwość

Kod błędu przepływu pracy

Projekty

WorkflowErrorResponseCode

Błąd przepływu pracy

Projekty

WorkflowError

Przepływ pracy utworzony

Projekty

WorkflowCreatedDate

Identyfikator przepływu pracy

Projekty

WorkflowInstanceId

Ostatniego uruchomienia przepływu pracy

ProjectWorkflowStageData

StageLastSubmittedDate

Właściciel przepływu pracy

Projekty

WorkflowOwnerName

Nazwa fazy przepływu pracy

ProjectWorkflowStageData

Nazwa fazy

Nazwa etapu przepływu pracy

ProjectWorkflowStageData

Nazwa etapu

Stan przepływu pracy

ProjectWorkflowStageData

Stan etapu

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o usłudze OData projektu zobacz odwołanie do usługi OData programu Project ProjectData.

Projekt interfejsu API usługi REST

Pole Centrum projektów

Jednostki

Właściwość

Kod błędu przepływu pracy

ProjectWorkflowInstance

WorkflowErrorResponseCode

Błąd przepływu pracy

ProjectWorkflowInstance

WorkflowError

Przepływ pracy utworzony

ProjectWorkflowInstance

WorkflowCreatedDate

Identyfikator przepływu pracy

ProjectWorkflowInstance

Identyfikator

Ostatniego uruchomienia przepływu pracy

ProjectWorkflowInstance

LastSubmittedDate

Właściciel przepływu pracy

Projekty

Nazwa właściciela projektu

Nazwa fazy przepływu pracy

ProjectWorkflowStageData

Nazwa fazy

Nazwa etapu przepływu pracy

ProjectWorkflowStageData

Nazwa etapu

Stan przepływu pracy

ProjectWorkflowInstance

WorkflowState

Przykłady kodu

Przeczytaj filtrowanego zestawu projektów i pobierania wystąpień przepływu pracy projektu. Jeśli wezwanie zawiera więcej, a następnie 20 projektów, należy dodać dodatkowe filtrowania w przeciwnym razie żądania zakończy się niepowodzeniem:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects?$Filter=startswith(Name,'Budget')&$Expand=ProjectWorkflowInstance,ProjectWorkflowInstance/WorkflowInstance

Czytanie wszystkich przepływów pracy z powodu błędu kody odpowiedzi większe niż lub równe 400, takich jak właściciel i minimalnego szczegółowe informacje o projekcie:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances?$FILTER=WorkflowErrorResponseCode ge 400&$SELECT=Id,WorkflowError,WorkflowErrorResponseCode,WorkflowState,Project/Id,Project/Name&$EXPAND=WorkflowInstanceOwner,Project

 

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu przed usługi Project Online odwiedź Centrum deweloperów programu Project.

Przeglądanie błędów

Jeśli administrator utworzył widoku Centrum projektów, zgodnie z powyższym opisem, widok jest możliwy wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji Project Web App przejdź do Centrum projektów, klikając pozycję Projekty na pasku Szybkie uruchamianie.

 2. Kliknij pozycję Projekty na Wstążce.

 3. Wybierz widok, który został utworzony, wykonując kroki opisane powyżej z widoku: listy rozwijanej.

  Użytkownik zapewnia listę wszystkich projektów i bieżący stan przepływu pracy każdego projektu, w tym błędy.

Opcjonalnie użytkownik może przeglądać błędy za pomocą niestandardowego raportu lub programowy zgodnie z powyższym opisem.

Uwaga: Utworzony przepływ pracy i uruchomić ostatniego przepływu pracy w czasie UTC wyświetlanie daty i godziny. 

Uwaga: Po działający na błędy zajmie stanu mają być aktualizowane w Centrum projektów, OData usługi Project i za pośrednictwem aplikacji REST projektu do 24 godzin.

Działający na błędy i wykonanie dodatkowych czynności

Przy użyciu przepływu pracy projektu może wystąpić następujące błędy:

Błąd

Akcja

Nie udało się zaktualizować stan projektu PROJECT_GUID

Zazwyczaj ten błąd będzie rozwiązany, jeśli nie jest planowane podjęcie jakiegoś czasu. Jeśli potrzebujesz błąd jest rozpoznawana od razu, spróbuj wznawianie przepływu pracy programu SharePoint.

Nie można zaktualizować stan etapu STAGE_GUID nad projektem PROJECT_GUID

Zazwyczaj ten błąd będzie rozwiązany, jeśli nie jest planowane podjęcie jakiegoś czasu. Jeśli potrzebujesz błąd jest rozpoznawana od razu, spróbuj wznawianie przepływu pracy programu SharePoint.

Etap STAGE_GUID nie jest bieżącego etapu projektu PROJECT_GUID

Ten błąd się nie dzieje podczas ustawiania stan etapu przepływu pracy dla etapu przepływu pracy, który nie jest prawidłowy. W tej sytuacji należy ponownie uruchomić przepływ pracy projektu.

Pole niestandardowe CUSTOM_FIELD_GUID nie ma wartość dla projektu PROJECT_GUID

Pole niestandardowe nie jest poprawnie ustawiona i przepływu pracy nie może przejść do momentu wartość pola niestandardowego jest aktualizowana. Aby określić nazwę pola niestandardowe, które należy zaktualizować, zobacz sekcję sposób uzyskiwania pola niestandardowego z niestandardowych pól Identyfikator GUID. Po zaktualizowaniu pola niestandardowego, spróbuj wznawianie przepływu pracy programu SharePoint.

Uwaga: Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zalecane jest PRAWDA i FAŁSZ niestandardowych pól biorących udział w przepływie pracy za pomocą tabeli odnośników przeciwieństwie do pola niestandardowego flagi zapobiec występowaniu tego problemu dla pól niestandardowych tego typu.

Pole niestandardowe CUSTOM_FIELD_GUID nie istnieje.

Dzieje się tak, gdy przepływ pracy próba odczytu lub zapisu wartość pola niestandardowego, który został usunięty z programu PWA. Konieczne będzie edytowanie przepływu pracy i upewnij się, że odpowiednie pole niestandardowe jest skojarzone z przepływem pracy.

Błąd przesyłanie zadania ewidencjonowanie projektu PROJECT_GUID

Zazwyczaj ten błąd będzie rozwiązany, jeśli nie jest planowane podjęcie jakiegoś czasu. Jeśli potrzebujesz błąd jest rozpoznawana od razu, spróbuj wznawianie przepływu pracy programu SharePoint. Jeśli problem będzie nadal występował, do innej witryny, należy ponownie uruchomić przepływ pracy projektu.

Błąd przesyłanie zadania publikowania projektu PROJECT_GUID

Zazwyczaj ten błąd będzie rozwiązany, jeśli nie jest planowane podjęcie jakiegoś czasu. Jeśli potrzebujesz błąd jest rozpoznawana od razu, spróbuj wznawianie przepływu pracy programu SharePoint. Jeśli problem będzie nadal występował, do innej witryny, należy ponownie uruchomić przepływ pracy projektu.

Błąd przesyłanie zadania sumarycznego publikowanie projektu PROJECT_GUID

Zazwyczaj ten błąd będzie rozwiązany, jeśli nie jest planowane podjęcie jakiegoś czasu. Jeśli potrzebujesz błąd jest rozpoznawana od razu, spróbuj wznawianie przepływu pracy programu SharePoint. Jeśli problem będzie nadal występował, do innej witryny, należy ponownie uruchomić przepływ pracy projektu.

Nie można utworzyć projektu z elementu listy

Jest to błąd, który jest wpływ na działanie CreateProjectFromListItem. Najpierw zainstaluj wznawianie przepływu pracy programu SharePoint. Jeśli problem będzie nadal występował, przejrzyj sprawdzić, czy zadanie kolejki nie powiodło się podczas tworzenia projektu w kolejce programu PWA.

Nie można odnaleźć elementu listy w celu tworzenia projektu dla elementu LIST_ID listy WEB_ID web LIST_ITEM_ID

Element listy nie istnieje już. Możesz sprawdzić Kosz, aby zobaczyć, jeśli można przywrócić element listy.

Nie można odnaleźć uzyskać ogólny obraz skojarzone z projektem PROJECT_GUID podczas próby aktualizacji stanu

Dzieje się tak, gdy ogólny obraz, początkowo użytego podczas tworzenia projektu zostanie usunięty. Możesz sprawdzić Kosz, aby zobaczyć, jeśli można przywrócić element listy.

Identyfikator zadania JOB_GUID jest nieprawidłowy.

Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat o błędzie, skontaktuj się z Support firmy Microsoft.

Właściciel przepływu pracy nie ma uprawnień do zaewidencjonowania projektu PROJECT_GUID

Administrator musi udzielić uprawnień ewidencjonowania właściciela przepływu pracy. Udzielanie uprawnień, a następnie spróbuj wznawianie przepływu pracy programu SharePoint. Jeśli problem będzie nadal występował, do innej witryny, należy ponownie uruchomić przepływ pracy projektu.

Właściciel przepływu pracy nie ma Edytuj pola podsumowania projektu lub Zapisz projekt na serwerze Project Server i publikowanie projektu uprawnień kategorii nad projektem PROJECT_GUID

Administrator musi udzielić odpowiednich uprawnień do właściciela przepływu pracy. Udzielanie uprawnień, a następnie spróbuj wznawianie przepływu pracy programu SharePoint. Jeśli problem będzie nadal występował, do innej witryny, należy ponownie uruchomić przepływ pracy projektu.

Właściciel przepływu pracy nie ma uprawnień globalnego nowego projektu

Dzieje się tak podczas próby utworzenia projektu z elementu listy programu SharePoint, a użytkownik, który powoduje uruchomienie wystąpienia przepływu pracy nie można tworzyć nowych projektów w programie PWA.

Administrator musi udzielić odpowiednich uprawnień użytkownika. Udzielanie uprawnień, a następnie spróbuj wznawianie przepływu pracy programu SharePoint. Jeśli problem będzie nadal występował, do innej witryny, należy ponownie uruchomić przepływ pracy projektu.

Właściciel przepływu pracy nie ma uprawnienia do kategorii otwieranie i zapisywanie projektu do programu Project Server nad projektem PROJECT_GUID

Administrator musi udzielić odpowiednich uprawnień do użytkownika. Udzielanie uprawnień, a następnie spróbuj wznawianie przepływu pracy programu SharePoint. Jeśli problem będzie nadal występował, do innej witryny, należy ponownie uruchomić przepływ pracy projektu.

Właściciel przepływu pracy nie ma uprawnień kategorii otwartego projektu na projekt PROJECT_GUID

Administrator musi udzielić odpowiednich uprawnień do użytkownika. Udzielanie uprawnień, a następnie spróbuj wznawianie przepływu pracy programu SharePoint. Jeśli problem będzie nadal występował, do innej witryny, należy ponownie uruchomić przepływ pracy projektu.

Właściciel przepływu pracy nie ma uprawnień kategorii publikowanie projektu w projekcie PROJECT_GUID

Administrator musi udzielić odpowiednich uprawnień do użytkownika. Udzielanie uprawnień, a następnie spróbuj wznawianie przepływu pracy programu SharePoint. Jeśli problem będzie nadal występował, do innej witryny, należy ponownie uruchomić przepływ pracy projektu.

Przepływ pracy projektu nie może mieć wiele etapów w toku

Ten błąd wyświetlane po próbuje wprowadź etap bez zamykania poprzedniego etapu wystąpienie przepływu pracy. Aby uzyskać więcej pomocy dotyczącej ten błąd, skontaktuj się z Support firmy Microsoft.

Przepływ pracy projektu musi mieć jeden etap w toku

Ten błąd wyświetlane po wystąpienie przepływu pracy próbuje pozostaw etap, bez ustawiania następnego etapu w toku. Aby uzyskać więcej pomocy dotyczącej ten błąd, skontaktuj się z Support firmy Microsoft.

Projekt PROJECT_GUID nie może mieć przepływu pracy

Ten błąd występuje podczas próby uruchomienia wystąpienia przepływu pracy w projekcie nieobsługiwane typu. Aby uzyskać więcej pomocy dotyczącej ten błąd, skontaktuj się z Support firmy Microsoft.

Projekt PROJECT_GUID nie powiodło się ewidencjonowanie

Zadanie kolejce programu PWA nie uniemożliwia przebiegają przepływu pracy. Przejrzyj zadania kolejki nie powiodło się na stronie Zarządzanie kolejki zadania w programie PWA.

Projektu {0} nie powiodło się ewidencjonowanie po wartość pola niestandardowego {1} została zaktualizowana

Zadanie kolejce programu PWA nie uniemożliwia przebiegają przepływu pracy. Przejrzyj zadania kolejki nie powiodło się na stronie Zarządzanie kolejki zadania w programie PWA.

Projekt PROJECT_GUID nie powiodło się ewidencjonowanie po zaktualizowano właściwość wartość właściwości

Zadanie kolejce programu PWA nie uniemożliwia przebiegają przepływu pracy. Przejrzyj zadania kolejki nie powiodło się na stronie Zarządzanie kolejki zadania w programie PWA.

Projekt PROJECT_GUID został wyewidencjonowany w innej sesji

Aby wymusić zaewidencjonowanie projektu lub poproś użytkownika o zaewidencjonowanie projektu potrzebuje administrator. Gdy projekt zostanie zaewidencjonowany, spróbuj wznawianie przepływu pracy programu SharePoint. Jeśli problem będzie nadal występował, do innej witryny, należy ponownie uruchomić przepływ pracy projektu.

Projekt PROJECT_GUID został wyewidencjonowany przez innego użytkownika

Aby wymusić zaewidencjonowanie projektu lub poproś użytkownika o zaewidencjonowanie projektu potrzebuje administrator. Gdy projekt zostanie zaewidencjonowany, spróbuj wznawianie przepływu pracy programu SharePoint. Jeśli problem będzie nadal występował, do innej witryny, należy ponownie uruchomić przepływ pracy projektu.

Projekt PROJECT_GUID nie ma przepływu pracy

Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat o błędzie, skontaktuj się z Support firmy Microsoft.

Projekt PROJECT_GUID nie został wyewidencjonowany

Administrator będzie konieczne jest sprawdzenie definicji przepływu pracy i sprawdź, czy żadne aktualizacje projektu są próby przed projekt jest wyewidencjonowany.

Projekt PROJECT_GUID nie istnieje

Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat o błędzie, skontaktuj się z Support firmy Microsoft.

Nie można opublikować projektu PROJECT_GUID, ponieważ PROJ_PWA_SHORT_NAME jest w trybie tylko do odczytu

Zazwyczaj ten błąd będzie rozwiązany, jeśli nie jest planowane podjęcie jakiegoś czasu. Błąd jest rozpoznawana od razu, należy sprawdzić, czy w witrynie programu PWA jest w trybie tylko do odczytu, przechodząc do witryny wyświetlany, jeśli jest powiadomienie w górnej części strony. W przypadku żadne powiadomienie, spróbuj wznawianie przepływu pracy programu SharePoint.

Nie można zaktualizować projektu PROJECT_GUID

Zadanie kolejce programu PWA nie uniemożliwia przebiegają przepływu pracy. Przejrzyj zadania kolejki nie powiodło się na stronie Zarządzanie kolejki zadania w programie PWA.

Właściwość nie ma wartość dla projektu PROJECT_GUID

Administrator będzie konieczne jest sprawdzenie definicji przepływu pracy i sprawdź, czy właściwości są ustawiane poprawnie.

Właściwość PROPRERTY nie istnieje

Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat o błędzie, skontaktuj się z Support firmy Microsoft.

Nie powiodło się operacji publikowania projektu PROJECT_GUID

Zadanie kolejce programu PWA nie uniemożliwia przebiegają przepływu pracy. Przejrzyj zadania kolejki nie powiodło się na stronie Zarządzanie kolejki zadania w programie PWA.

Nie powiodło się operacji publikowanie podsumowanie projektu PROJECT_GUID

Zadanie kolejce programu PWA nie uniemożliwia przebiegają przepływu pracy. Przejrzyj zadania kolejki nie powiodło się na stronie Zarządzanie kolejki zadania w programie PWA.

401 użytkownika nie odnaleziono-jest nieaktywna

Należy ponownie uruchomić przepływ pracy projektu.

System.InvalidOperationException: Zamknięcie niekompletna wykryto podczas ładowania procedur dla przepływu pracy WORKFLOW_GUID w zakresie.

Należy ponownie uruchomić przepływ pracy projektu.

Jeśli nie znajduje błędu, lub chcesz jeszcze bardziej szczegółowe informacje o błędzie, który jest wyświetlany, zobacz sekcję jak uzyskać szczegółowy komunikat o błędzie dla przepływu pracy programu SharePoint.

Jeśli znajdziesz jakiekolwiek błędy, które nie zostały wymienione powyżej, napisz nam. Istnieją dwa sposoby kontakt z nami, albo w naszym forum głosu użytkownika lub kontakt z firmą Microsoft obsługuje. Podaj następujące informacje.

 • Nazwa projektu

 • Kod błędu przepływu pracy

 • Błąd przepływu pracy

 • Przepływ pracy utworzony

 • Identyfikator przepływu pracy

 • Ostatniego uruchomienia przepływu pracy

 • Właściciel przepływu pracy

 • Nie można kolejki wiadomości i sygnatura czasowa w razie potrzeby

Sposób wznowienia przepływ pracy programu SharePoint

W niektórych przypadkach może być konieczne przepływu pracy można wznowić próbować bieżącego etapu przepływu pracy.

Aby wznowić przepływ pracy programu SharePoint

 1. W aplikacji Project Web App przejdź do Centrum projektów, klikając pozycję Projekty na pasku Szybkie uruchamianie.

 2. Kliknij nazwę projektu.

 3. Kliknij nazwę projektu na pasku Szybkie uruchamianie.

 4. Rozwiń sekcję Wszystkie etapy przepływu pracy .

 5. Kliknij łącze Dodatkowe dane przepływu pracy .

 6. "I" kliknij ikonę obok Statusem.

 7. Kliknij łącze Życiorys ten przepływ pracy .

Jak ponownie uruchomić przepływ pracy projektu

Ponowne uruchamianie przepływu pracy projektu umieści je powrót do początku przepływu pracy. Użytkownicy będą musieli przechodzić do jego bieżącego etapu przepływu pracy. Przed ponownym uruchomieniem przepływu pracy projektu, warto pierwszej próbie wznawianie przepływu pracy aby ponowić próbę bieżące kroki. Zobacz, jak życiorys przepływ pracy programu SharePoint instrukcje dotyczące Wznów przepływ pracy.

Aby ponownie uruchomić przepływ pracy projektu

 1. W aplikacji Project Web App przejdź do Centrum projektów, klikając pozycję Projekty na pasku Szybkie uruchamianie.

 2. Kliknij nazwę projektu.

 3. Na karcie Projekt kliknij Opcje, a następnie Ponownie uruchomić przepływ pracy.

  Uwaga: Projekt musi zostać zaewidencjonowany przed należy ponownie uruchomić przepływ pracy. Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania w projekcie zobacz Ręczne ewidencjonowanie projektów i zasobów, które są wyewidencjonowany przez innego użytkownika.

 4. Kliknij przycisk OK

Aby ponownie uruchomić przepływy pracy projektu dla zestawu projektów

 1. W aplikacji Project Web App kliknij ikonę koła zębatego, a następnie Ustawienia programu PWA.

 2. Kliknij przycisk Zmień lub uruchom ponownie przepływy pracy.

 3. Wybierz Typ projektu w przedsiębiorstwie z listy projektów.

 4. Wybierz zestaw projektów, które muszą mieć dostęp do ich przepływy pracy ponowne uruchomienie.

  Uwaga: Projekty muszą być zaznaczone pole wyboru w ich wyświetlane na liście. Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania w projekcie zobacz Ręczne ewidencjonowanie projektów i zasobów, które są wyewidencjonowany przez innego użytkownika.

 5. Wybierz pozycję Uruchom ponownie bieżący przepływ pracy dla wybranych projektów.

 6. Kliknij przycisk OK.

Opcjonalnie przepływy pracy projektu można programowo ponownie uruchomić. ProjectWorkflowInstance występują dwie metody, aby ponownie uruchomić przepływy pracy projektu:

 • RestartWorkflow()

  WPIS https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects('PROJECT_GUID')/ProjectWorkflowInstance/RestartWorkflow()

 • RestartWorkflowSkipToStage(stageId)

  WPIS https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances('WORKFLOW_INSTANCE_GUID')/RestartWorkflowSkipToStage('STAGE_GUID')

Uwaga: Ponowne uruchomienie przepływy pracy projektu zbiorczo może spowodować ograniczenie ma być wykonywana. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz wydajność usługi SharePoint Online i usługi Project Online i ograniczania przepływu pracy programu SharePoint 2013.

Jak uzyskać szczegółowy komunikat o błędzie dla przepływu pracy programu SharePoint

Jeśli komunikat o błędzie podany w Centrum projektów nie szczegółowy pozwala rozwiązać problem, warto przejrzeć szczegółowy komunikat o błędzie przepływu pracy programu SharePoint.

Aby uzyskać szczegółowy komunikat o błędzie dla przepływu pracy programu SharePoint

 1. W aplikacji Project Web App przejdź do Centrum projektów, klikając pozycję Projekty na pasku Szybkie uruchamianie.

 2. Kliknij nazwę projektu.

 3. Kliknij nazwę projektu na pasku Szybkie uruchamianie.

 4. Rozwiń sekcję Wszystkie etapy przepływu pracy .

 5. Kliknij łącze Dodatkowe dane przepływu pracy .

 6. "I" kliknij ikonę obok Statusem , aby zobaczyć szczegółowy komunikat o błędzie.

Jak uzyskać wartość pola niestandardowego z GUID pola niestandardowe

 1. W aplikacji Project Web App kliknij ikonę koła zębatego, a następnie ustawienia programu PWA.

 2. Kliknij pozycję pola niestandardowe i tabele odnośników.

 3. Kliknij pole niestandardowe.

 4. Przewiń do dołu strony.

 5. Rozwiń sekcję Dane identyfikacyjne System , aby przejrzeć GUID pola niestandardowe.

Jak przeglądać zadania w kolejce programu PWA

W niektórych przypadkach błąd będzie wyniku zadania zakończonego niepowodzeniem kolejce programu PWA. Programu PWA zawiera szczegółowe komunikaty o błędach dotyczące zadania w kolejce nie powiodło się.

Aby zapoznać się z zadania w kolejce programu PWA

 1. W aplikacji Project Web App kliknij ikonę koła zębatego, a następnie ustawienia programu PWA.

 2. Kliknij pozycję Zarządzanie zadaniami w kolejce.

 3. Znajdź zadanie nie powiodło się kolejki związane z błędem przepływu pracy i kliknij pozycję błędów, aby uzyskać więcej informacji.

Uwaga: Należy zmienić Historii zadań, gdy jest starszy błąd przepływu pracy, a następnie tygodnia go się pojawić na liście.

Dodatkowe czynności

Data ostatniej uruchomić przepływ pracy jest daleko w przeszłości dla aktywnego projektu

Projekt może być wyewidencjonowany w innej sesji i przepływu pracy nie może przejść do momentu projekt zostanie zaewidencjonowany. Administrator może być rozwiązaniem wymuszanie sprawdzania w programie project, aby umożliwić przepływu pracy do informacji o postępie. Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania w projekcie zobacz Ręczne ewidencjonowanie projektów i zasobów, które są wyewidencjonowany przez innego użytkownika.

Uwaga: Data ostatniej uruchomić przepływ pracy jest określany ostatnią datę przesłane w projekcie usługi OData i interfejsu API usługi REST usługi Project.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×