Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodem błędu 550 5.7.1 w usłudze Office 365

Ostatnia aktualizacja: 23-10-2015

Czy zdarzyło Ci się kiedyś po wysłaniu wiadomość e-mail w programie Outlook lub aplikacji Outlook Web otrzymać komunikat o błędzie z raportem o niedostarczeniu z serwera Exchange zawierający informację o tym, dlaczego Twoja wiadomość e-mail nie mogła zostać wysłana? W tym temacie opisano, co należy zrobić w przypadku otrzymania kodu błędu 5.7.1 powiadomienia o stanie dostarczenia lub kodu błędu NDR 5.7.1 serwera Exchange w raporcie o niedostarczeniu (NDR).

Przycisk umożliwiający uzyskanie pomocy dla użytkownika poczty e-mail Przycisk umożliwiający uzyskanie pomocy dla administratorów

Te informacje mają również zastosowanie do kodów błędów od 5.7.0 do 5.7.999 w usługach Exchange Online i Office 365. Występowanie kodu błędu 5.7.1 powiadomienia o stanie dostarczenia może mieć wiele przyczyn. Rozwiązania tego problemu są opisane dalej w tym temacie.

Pomoc dla użytkownika poczty e-mail, jeśli po wysłaniu wiadomości został odebrany kod błędu NDR 5.7.1 lub od 5.7.0 do 5.7.999 serwera Exchange.

Istnieje kilka powodów występowania tych komunikatów o błędach. Ogólnie rzecz biorąc, wystąpienie tego błędu oznacza, że Twoja organizacja ma skonfigurowane ustawienie zabezpieczeń dla poczty e-mail, które uniemożliwia dotarcie wiadomości do adresata. Prawdopodobnie występuje jeden z następujących problemów:

 • Nie masz uprawnienia do wysyłania wiadomości do konkretnego adresata.

 • Nie masz uprawnienia do wysyłania wiadomości do konkretnej grupy dystrybucyjnej lub jednej z jej podgrup.

 • Nie masz uprawnienia do wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem serwera poczty e-mail, który znajduje się między Tobą a adresatem.

 • Twoja wiadomość została skierowana do niewłaściwego serwera poczty e-mail.

Porady dotyczące rozwiązywania problemu powodującego zwrócenie kodu błędu 5.7.1 powiadomienia o stanie dostarczenia lub kodów błędów od 5.7.0 do 5.7.999

W większości przypadków prawdopodobnie nie będziesz w stanie rozwiązać tego problemu samodzielnie. Adresat lub administrator poczty e-mail adresata musi zaktualizować swoje ustawienia poczty e-mail. Istnieje jednak kilka rzeczy, które możesz spróbować zrobić.

Jeśli adresat znajduje się poza organizacją:   poproś adresata, aby skontaktował się ze swoim administratorem poczty e-mail w celu skonfigurowania skrzynki pocztowej na potrzeby akceptowania wiadomości e-mail od Ciebie.

Jeśli wysyłasz wiadomości do wewnętrznej grupy dystrybucyjnej:   prawdopodobnie nie masz uprawnienia do wysyłania wiadomości do tej grupy lub do jednej z jej podgrup. W tym przypadku raport o niedostarczeniu zawiera nazwy grup z ograniczeniami, do których nie możesz wysyłać wiadomości z powodu braku uprawnienia. Poproś właściciela grupy z ograniczeniami, aby udzielił Ci uprawnienia do wysyłania wiadomości do tej grupy. Jeśli nie wiesz, kto jest właścicielem tej grupy, możesz się tego dowiedzieć, wykonując następujące czynności w aplikacji Outlook Web App lub w programie Outlook.

 1. Wybierz wiadomość, w przypadku której wystąpił kod błędu NDR 5.7.1.

 2. W aplikacji Outlook Web App wybierz nazwę grupy znajdującą się w wierszu Do. W programie Outlook kliknij dwukrotnie nazwę grupy.

 3. W aplikacji Outlook Web App w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz pozycję Właściciel. W programie Outlook wybierz pozycję Kontakt.

Jeśli wysyłasz wiadomości do dużej grupy dystrybucyjnej:   dla grup zawierających ponad 5000 członków stosowane są automatycznie trzy poniższe ograniczenia.

 • Wiadomości wysyłane do takiej grupy wymagają zatwierdzenia przez moderatora.

 • Do takiej grupy nie można wysyłać dużych wiadomości. Jednak w takim przypadku zwracane są kody błędów NDR inne niż 5.7.1. Zobacz Limity obowiązujące w usłudze Exchange Online.

Aby rozwiązać ten problem, dołącz do grupy lub poproś właściciela grupy albo moderatora o zatwierdzenie Twojej wiadomości. Poproś ich o zapoznanie się z sekcją Jeśli jesteś właścicielem grupy dystrybucyjnej z ograniczeniami    znajdującą się w dalszej części tego tematu.

Jeśli żadna z powyższych czynności nie ma zastosowania ani nie rozwiązała problemu, skontaktuj się z administratorem poczty e-mail adresata i poproś go o zapoznanie się z sekcją Jeśli jesteś administratorem poczty e-mail usługi Office 365    znajdującą się w dalszej części tego tematu.

Jeśli jesteś właścicielem grupy dystrybucyjnej z ograniczeniami

Jeśli jakaś osoba wysłała wiadomość do Twojej grupy dystrybucyjnej i otrzymała kod błędu NDR 5.7.1, a Ty chcesz umożliwić jej wysyłanie wiadomości do Twojej grupy, spróbuj wykonać jedną z opisanych tu czynności.

Usuwanie ograniczeń nadawcy:   aby udzielić nadawcy uprawnienia do wysyłania wiadomości do Twojej grupy dystrybucyjnej, możesz zmienić właściwości grupy w jeden z następujących sposobów:

 • Dodaj adres e-mail nadawcy do listy dozwolonych nadawców grupy.

 • Jeśli dostęp nadawcy jest ograniczony, ponieważ nie należy on do Twojej organizacji, możesz tak skonfigurować grupę, aby były w niej akceptowane wiadomości od nadawców zewnętrznych.

 • Jeśli w celu ograniczenia określonych nadawców lub grup nadawców skonfigurowano regułę transportu, możesz ją zmodyfikować, aby akceptować wiadomości od konkretnego nadawcy.

Ograniczenia dotyczące dużych grup:   dla grup zawierających ponad 5000 członków stosowane są automatycznie następujące trzy ograniczenia:

 • Wiadomości wysyłane do takiej grupy wymagają zatwierdzenia przez moderatora.

 • Do takiej grupy nie można wysyłać dużych wiadomości (ale w związku z tym zostanie wyświetlony inny kod błędu NDR niż ten, którego dotyczy problem). Zobacz Limity obowiązujące w usłudze Exchange Online.

Aby rozwiązać problem nadawcy, zatwierdź jego wiadomość lub dodaj go do grupy.

Zarządzanie grupami dystrybucyjnymi   

Pomoc dla administratora poczty e-mail usługi Office 365 dotycząca występowania kodu błędu NDR 5.7.1 lub kodów błędów od 5.7.0 do 5.7.999 serwera Exchange

Jeśli wykonanie czynności opisanych w powyższych sekcjach nie spowoduje rozwiązania problemu nadawcy, w celu jego rozwiązania prawdopodobnie konieczne będzie podjęcie działań przez administratora poczty e-mail adresata. Czynności te mogą obejmować ponowne skonfigurowanie ustawień adresata, grupy dystrybucyjnej, organizacji lub domeny.

Jak rozwiązać problem, który powoduje wystąpienie kodu błędu NDR 5.7.1 lub kodów błędów od 5.7.0 do 5.7.999 serwera Exchange?

Jeśli jesteś administratorem poczty e-mail i musisz pomóc w rozwiązaniu problemu z kodem błędu NDR 5.7.1 serwera Exchange, znajdź w tym temacie sekcję, która wydaje się pasować do problemu, a następnie postępuj zgodnie z udostępnionymi wskazówkami.

Jeśli nadawca nie należy do Twojej organizacji:   skonfiguruj adresata lub serwery poczty, aby akceptować pocztę od zewnętrznych lub anonimowych nadawców.

Jeśli zewnętrzni użytkownicy próbują wysłać pocztę do folderów publicznych z obsługą poczty w usłudze Office 365:   kiedy zewnętrzni użytkownicy próbują wysłać wiadomości e-mail do folderów publicznych z obsługą poczty e-mail w usłudze Office 365, odbierają oni raport o niedostarczeniu zawierający następujący kod błędu:

Serwer zdalny zwrócił błąd „<xxxxxxxx> #5.7.1 smtp;550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; wymagane uwierzytelnienie [Etap: CreateMessage]>”

W celu zmiany tego zachowania, aby foldery publiczne z obsługą poczty mogły akceptować pocztę od nadawców zewnętrznych, wykonaj następujące czynności:

 1. Połącz się z usługą Exchange Online przy użyciu zdalnej obsługi programu PowerShell. Instrukcje wykonania tej czynności zawiera temat Łączenie się z usługą Exchange Online przy użyciu zdalnej obsługi programu PowerShell.

 2. Dodaj uprawnienie dla konta anonimowego do folderów publicznych. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenie:

  Add-PublicFolderClientPermission -identity <Public Folder> -User Anonymous -AccessRights CreateItems

  Zobacz artykuł 2984402 z bazy wiedzy.

Jeśli nadawca nie należy do Twojej organizacji, a adres IP jego serwera poczty e-mail został umieszczony na liście zablokowanych adresów IP firmy Microsoft:   w takich przypadkach otrzymany przez nadawcę raport o niedostarczeniu będzie w sekcji Informacje diagnostyczne dla administratorów zawierać informacje podobne do następujących:

5.7.1 Usługa niedostępna; host klienta [xxx.xxx.xxx.xxx] został zablokowany przy użyciu listy zablokowanych adresów IP 1. Aby zażądać usunięcia z tej listy, prześlij tę wiadomość na adres delist@messaging.microsoft.com

Prześlij tę wiadomość dotyczącą raportu o niedostarczeniu na adres delist@messaging.microsoft.com.

Domena nie jest w pełni zarejestrowana w usłudze Office 365:   jeśli domena nie jest w pełni zarejestrowana, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Upewnij się, że Twoja domena jest wyświetlana jako Aktywna w portalu usługi Office 365 pod adresem https://portal.office.com.

 • Aby uzyskać informacje na temat dodawania domeny do usługi Office 365, zobacz Domeny w usłudze Office 365.

 • Aby rozwiązać problemy z weryfikacją domeny, zobacz artykuł 2515404 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Niepoprawny rekord MX:    jeśli masz niepoprawny rekord MX, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Sprawdź domeny nadawcy i adresata pod kątem niepoprawnych lub przestarzałych rekordów MX za pomocą testu, wybierając pozycję Zaawansowana diagnostyka > Exchange Online w Asystencie odzyskiwania i pomocy technicznej firmy Microsoft dla usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej, zobacz Rozwiązywanie problemów z programem Outlook i usługą Office 365 przy użyciu Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej dla usługi Office 365.

 2. Sprawdź u rejestratora Twojej domeny lub w usłudze hostingu systemu DNS poprawność rekordu MX domeny. Rekord MX domeny, która jest zarejestrowana w usłudze Exchange Online, ma składnię <domain>.mail.protection.outlook.com.

 3. Przeprowadź Test weryfikacji rekordu MX i łącznika ruchu wychodzącego w obszarze Office 365 > Konfiguracja przepływu poczty e-mail w narzędziu Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

 4. Upewnij się, że masz tylko jeden rekord MX skonfigurowany dla domeny. Firma Microsoft nie obsługuje użycia więcej niż jednego rekordu MX dla domeny, która została zarejestrowana w usłudze Exchange Online.

Niepoprawny rekord SPF   : rekord SPF (Sender Policy Framework) domeny może być niekompletny i może nie zawierać wszystkich źródeł poczty dla Twojej domeny. Aby uzyskać więcej informacji na temat weryfikowania rekordu SPF, zobacz Dostosowanie rekordu SPF w celu weryfikacji wychodzących wiadomości e-mail wysłanych z domeny.

Problemy dotyczące połączonych hybrydowych wdrożeń lokalnych i w chmurze   : jeśli Twoja domena jest częścią wdrożenia hybrydowego programu Exchange i usługi Exchange Online, sprawdź następujące elementy.

Mimo że Kreator konfiguracji hybrydowej automatycznie konfiguruje łączniki ruchu przychodzącego i wychodzącego w usłudze Exchange Online Protection (EOP), można sprawdzić, czy ustawienia łączników są poprawne. Jeśli łączniki używane na potrzeby wdrożenia hybrydowego zostały niepoprawnie skonfigurowane, administrator serwera Exchange musi ponownie uruchomić Kreatora konfiguracji hybrydowej w lokalnej organizacji programu Exchange.

Sprawdź konfigurację łącznika ruchu przychodzącego używanego na potrzeby wdrożenia hybrydowego. Więcej informacji zawiera artykuł 2827473 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Sprawdź konfigurację łącznika ruchu wychodzącego używanego na potrzeby wdrożenia hybrydowego, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz portal usługi Office 365 pod adresem https://portal.microsoftonline.com, a następnie kliknij pozycję Administrator > Exchange.

 2. W centrum administracyjnym programu Exchange kliknij pozycję Przepływ poczty e-mail > Łączniki. W sekcji Łączniki ruchu wychodzącego zaznacz łącznik, który jest używany na potrzeby wdrożenia hybrydowego, a następnie wybierz polecenie Edytuj. Sprawdź następujące informacje:

  • Dostarczanie    Jeśli zaznaczono opcję Kieruj pocztę przez hosty inteligentne, potwierdź poprawność określonego adresu IP lub nazwy FQDN. Jeśli zaznaczono opcję Rekord MX powiązany z domeną adresata, potwierdź, że rekord MX domeny wskazuje poprawny serwer poczty.

   Istnieje możliwość przetestowania rekordu MX i możliwości wysyłania poczty e-mail z organizacji usługi Exchange Online przy użyciu opcji Test weryfikacji rekordu MX i łącznika ruchu wychodzącego w obszarze Office 365 > Konfiguracja przepływu poczty e-mail w narzędziu Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

  • Zakres    Jeśli chcesz kierować internetową pocztę przychodzącą do lokalnej organizacji programu Exchange, obszar Domeny musi zawierać wszystkie domeny poczty e-mail, które są używane w Twojej lokalnej organizacji. Użycie wartości gwiazdki (*) umożliwia skierowanie również całej internetowej poczty wychodzącej przez lokalną organizację.

Więcej informacji na temat kierowania transportu we wdrożeniach hybrydowych zawiera artykuł Kierowanie transportu we wdrożeniach hybrydowych serwera Exchange 2013.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Zobacz też

Co to są raporty o niedostarczeniu serwera Exchange w usługach Exchange Online i Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×