Role administratora usługi Office 365 — informacje

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ostatni zaktualizowane 1 sierpnia, 2018

Usługa Office 365 udostępnia zestaw ról administratora, które można przypisać użytkownikom w organizacji. Każda rola administratora jest mapowana na typowe funkcje biznesowe i zapewnia osobom w Twojej organizacji uprawnienia do wykonywania określonych zadań w centrum administracyjnym usługi Office 365.

Poniżej przedstawiono dostępne role i uprawnienia osób, którym zostaną one przydzielone.

Porada: Aby uzyskać szczegółową listę zadań, które mogą bądź nie mogą być wykonywane przez te role, oraz dowiedzieć się, jak pokrywają się one z rolami w innych usługach firmy Microsoft, zobacz sekcję „Uprawnienia administratora” w temacie Przypisywanie ról administratorów w usłudze Azure Active Directory.

Rola

Uprawnienia w usłudze Office 365

Administrator globalny

Administrator globalny

Ma dostęp do wszystkich funkcji administracyjnych w pakiecie usług Office 365 w danym planie, łącznie z usługą Skype dla firm. Domyślnie osoba, która tworzy konto w celu zakupu usługi Office 365, staje się administratorem globalnym.

Administratorzy globalni to jedyni administratorzy, którzy mogą przypisywać inne role administratora. W organizacji może istnieć więcej niż jeden administrator globalny. Najlepszym rozwiązaniem jest przypisanie tej roli tylko kilku osobom w firmie. Pozwala to na ograniczenie ryzyka dla Twojej firmy.

Porada: upewnij się, że wszyscy użytkownicy, którzy są administratorami globalnymi w organizacji, mają podany numer telefonu komórkowego i alternatywny adres e-mail w swoich informacjach kontaktowych. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Zmienianie adresu organizacji, adresu e-mail kontaktu ds. technicznych i innych informacji.

Karta kredytowa

Administrator rozliczeń

Dokonuje zakupów, zarządza subskrypcjami, zarządza biletami pomocy technicznej i monitoruje stan usług.

 Usługa Exchange Online

Administrator programu Exchange

Zarządza skrzynkami pocztowymi i zasadami ochrony przed spamem w Twojej firmie za pomocą Centrum administracyjnego programu Exchange. Może wyświetlać wszystkie raporty aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365.

Osoba z przypisaną rolą administratora programu Exchange ORAZ rolą zarządzania użytkownikami może tworzyć grupy usługi Office 365 w obszarze Centrum administracyjne usługi Office 365 i zarządzać nimi.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Rola administratora usługi Exchange Online — informacje.

Administrator programu SharePoint

Administrator programu SharePoint

Zarządza przechowywaniem plików w Twojej organizacji w usługach SharePoint Online i OneDrive. Administratorzy wykonują te czynności w centrum administracyjnym programu SharePoint. Mogą oni również przypisywać inne osoby jako administratorów zbioru witryn i administratorów magazynu terminów.

Uprawnienia przypisane do witryn programu SharePoint są całkowicie niezwiązane z rolą administratora globalnego usługi Office 365. Administrator globalny może nie mieć dostępu do witryny programu SharePoint, jeśli jego konta do niej nie dodano i nie utworzył on tej witryny.

Osoby w tej roli mogą także wyświetlać wszystkie raporty aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Rola administratora usługi SharePoint — informacje.

Klucz, uprawnienia

Administrator haseł

Resetuje hasła, zarządza biletami pomocy technicznej i monitoruje kondycję usług. Możliwości administratorów haseł są ograniczone do resetowania haseł użytkowników.

Skype dla firm Online

Administrator programu Skype dla firm

Konfiguruje program Skype dla firm dla Twojej organizacji i może wyświetlać wszystkie raporty aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Rola administratora usługi Skype dla firm — informacje.

Zestaw słuchawkowy

Administrator usługi

Otwiera bilety pomocy technicznej do firmy Microsoft, a także wyświetla pulpit nawigacyjny usługi i centrum wiadomości. Ma uprawnienia „tylko do wyświetlania” z wyjątkiem otwierania biletów pomocy technicznej i ich czytania.

Porada: osobom, którym przypisano role administratorów usług Exchange Online i SharePoint Online oraz programu Skype dla firm, należy również przypisać rolę administratora usługi. Dzięki temu te osoby będą mogły wyświetlać istotne informacje w centrum administracyjnym usługi Office 365, takie jak kondycja usługi oraz powiadomienia o zmianach i wersjach.

Karta kredytowa

Administrator licencji

Dodaje, usuwa, aktualizacje przypisania licencji dla użytkowników, grupy (za pomocą licencjonowania na podstawie grupy) i zarządza lokalizację użytkowania użytkowników.

Osoby do tej roli nie można kupić lub Zarządzaj subskrypcjami, tworzenie lub Zarządzanie grupami, tworzenie lub Zarządzanie użytkownikami poza lokalizację użytkowania.

Użytkownik

Administrator zarządzający użytkownikami

Resetuje hasła, monitoruje kondycję usług, dodaje i usuwa konta użytkowników, zarządza biletami pomocy technicznej oraz dodaje i usuwa członków grupy usługi Office 365. Administrator zarządzający użytkownikami nie może usuwać administratora globalnego, tworzyć innych ról administratora ani resetować haseł administratora globalnego, administratora rozliczeń, administratora programu Exchange, administratora programu SharePoint, administratora zgodności ani administratora programu Skype dla firm.

Osoba z przypisaną rolą administratora programu Exchange ORAZ rolą zarządzania użytkownikami może tworzyć grupy usługi Office 365 w obszarze Centrum administracyjne usługi Office 365 i zarządzać nimi.

Administrator czytelnika raportowania

Czytelnik raportów

Może wyświetlać wszystkie raporty aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365 oraz dowolne raporty dostępne za pośrednictwem interfejsów API raportowania.

Role w Centrum zabezpieczeń i zgodności

Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365 E3 lub E5 dla firm, obejmuje ona narzędzia zabezpieczeń i zgodności. W takim przypadku masz dostęp do tych dodatkowych ról: Administrator zgodności, Menedżer zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, Zarządzanie organizacjami, Recenzent, Administrator zabezpieczeń, Czytający zabezpieczenia, Użytkownik zapewniania bezpieczeństwa usług, Przegląd nadzorczy.

Aby dowiedzieć się o nich więcej, zobacz Uprawnienia w Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365.

Ikona usługi Dynamics 365

Dynamics 365 (online)

Przypisanie użytkownika do roli administratora globalnego usługi Office 365 spowoduje automatyczne przypisanie go do roli zabezpieczeń Administrator systemu w usłudze Dynamics 365 (online).

Osoba przypisana do roli zabezpieczeń Administrator systemu w usłudze Dynamics 365 może przypisywać innych użytkowników w usłudze Dynamics 365 do ról zabezpieczeń. Rola zabezpieczeń Administrator systemu umożliwia zarządzanie wszystkimi aspektami usługi Dynamics 365. Aby uzyskać więcej informacji na temat ról zabezpieczeń w usłudze Dynamics 365, zobacz Zarządzanie subskrypcjami, licencjami i kontami użytkowników.

Ikona usługi Dynamics 365

Administrator usługi Dynamics 365

Za pomocą tej nowej roli można powierzać użytkownikom zarządzanie usługą Dynamics 365 na poziomie dzierżawy bez konieczności przypisywania im bardziej zaawansowanych uprawnień administratora globalnego usługi Office 365. Administrator usługi Dynamics 365 może zalogować się do centrum administracyjnego usługi Dynamics 365, aby zarządzać wystąpieniami. Osoba korzystająca z tej roli nie może pełnić funkcji zastrzeżonych dla administratora globalnego usługi Office 365, jak na przykład zarządzanie kontami użytkowników i subskrypcjami czy uzyskiwanie dostępu do ustawień aplikacji usługi Office 365, takich jak Exchange i SharePoint.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zarządzanie dzierżawą za pomocą roli administratora usługi Dynamics 365.

Administrator usługi Power BI

Osoba z przypisaną rolą administratora usługi Power BI będzie miała dostęp do metryk użycia usługi Power BI dla Office 365. Będzie mieć również możliwość kontrolowania używania funkcji usługi Power BI w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji o administrowaniu usługą Power BI, zobacz Administrowanie usługą Power BI w organizacji.

Czytelnik Centrum wiadomości

Monitoruje zmiany w usłudze i przegląda wszystkie wpisy w Centrum wiadomości w usłudze Office 365, a także udostępnia wpisy z Centrum wiadomości innym użytkownikom za pomocą poczty e-mail. Użytkownicy z przypisaną rolą administratora mają również dostęp tylko do odczytu do niektórych zasobów w centrum administracji: użytkownicy, grupy, domeny i subskrypcje.

Osoba zatwierdzająca dostępu skrytki klienta

Osoba zatwierdzająca dostępu skrytki klienta

Zarządza żądaniami Skrytki klienta w Twojej organizacji. One otrzymywać powiadomienia e-mail dla żądania skrytki klienta i zatwierdzanie odmówić żądania w Centrum administracyjnym 365 firmy Microsoft. Czy można także włączyć włączania/wyłączania funkcji skrytki klienta.

Tylko administratorzy globalni mogą resetować hasła użytkowników przypisani do tej roli.

Potrzebujesz więcej szczegółowych informacji na temat czynności, jakie mogą bądź nie mogą być wykonywane przez te role?

Aby uzyskać szczegółową listę zadań, które mogą bądź nie mogą być wykonywane przez te role, zobacz sekcję „Uprawnienia administratora” w temacie Przypisywanie ról administratorów w usłudze Azure Active Directory.

Co z rolami w usłudze Azure Active Directory?

Jeśli masz dużą firmę, warto także ustawić role w usłudze Azure Active Directory. Użytkownik z przypisaną rolą administratora będzie miał te same uprawnienia we wszystkich usługach w chmurze, dla których Twoja organizacja posiada subskrypcję, niezależnie od tego, czy przypiszesz daną rolę w centrum administracyjnym usługi Office 365, w klasycznym portalu Azure czy za pomocą modułu usługi Azure AD dla programu Windows PowerShell.

Aby uzyskać listę i opis wszystkich ról w usłudze Azure Active Directory, zobacz Przypisywanie ról administratorów w usłudze Azure Active Directory.

Wykonywanie jakich czynności umożliwiają role administratora usługi Office 365 w usługach Exchange Online, SharePoint Online i Skype dla firm Online?

Pewne role administratorów w usłudze Office 365 mają odpowiadające im role w usługach Exchange Online, SharePoint Online i Skype dla firm Online. W poniższej tabeli opisano, jak te role administratorów usługi Office 365 przekładają się na role w różnych usługach Office 365.

Rola administratora usługi Office 365

Przekłada się na tę rolę usługi Exchange Online …

Przekłada się na tę rolę usługi SharePoint Online …

Przekłada się na tę rolę usługi Skype dla firm Online …

Przekłada się na tę rolę w Centrum zabezpieczeń i zgodności…

Administrator globalny

Administrator usługi Exchange Online

Administrator firmy

Administrator usługi SharePoint Online

Administrator programu Skype dla firm

Administrator Centrum zabezpieczeń i zgodności (członek grupy ról Zarządzanie organizacją)

Administrator rozliczeń

nd.

nd.

nd.

nd.

Administrator haseł

Administrator pomocy technicznej*

nd.

Administrator pomocy technicznej

nd.

Administrator usługi

nd.

nd.

nd.

nd.

Administrator zarządzający użytkownikami

nd.

nd.

Administrator programu Skype dla firm

nd.

Administrator programu Exchange

Administrator usługi Exchange Online

nd.

nd.

nd.

Administrator programu SharePoint

nd.

Administrator usługi SharePoint Online

nd.

nd.

Administrator programu Skype dla firm

nd.

nd.

Administrator programu Skype dla firm

nd.

Administrator zgodności

Zarządzanie organizacją

nd.

nd.

Administrator zgodności

*Osoby z rolą administratora haseł mogą wykonywać te same zadania, co osoby z rolą Pomoc techniczna programu Exchange, jednak nie mogą wykonywać śledzenia wiadomości.

Administracja delegowana

Jeśli pracujesz z partnerem firmy Microsoft, możesz przypisać mu role administratora. Z kolei on może przypisać użytkownikom w Twojej firmie — lub swojej — role administratora. Być może chcesz, aby zrobił to partner, jeśli na przykład konfiguruje on za Ciebie usługę Office 365 i zarządza nią.

Partner może przypisywać te role:

  • Administracja pełna, która ma uprawnienia równoważne z rolą administratora globalnego.

  • Administracja ograniczona, która ma uprawnienia równoważne z rolą administratora haseł.

Zanim partner będzie mógł przypisywać te role użytkownikom, musisz dodać tego partnera jako administratora delegowanego do swojego konta usługi Office 365. Ten proces jest inicjowany przez partnera autoryzowanego. Partner wysyła do Ciebie wiadomość e-mail z pytaniem, czy chcesz nadać mu uprawnienia do działania jako administrator delegowany. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Autoryzowanie i usuwanie relacji partnerskich.

Artykuły pokrewne

Przypisywanie ról administratora w usłudze Office 365
Raporty aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×