Raporty usługi Office 365 w centrum administracyjnym — użycie usługi OneDrive dla Firm

Nowy pulpit nawigacyjny Raporty w usłudze Office 365 umożliwia wyświetlanie informacji o aktywności związanej z wszystkimi produktami w ramach usługi Office 365 w organizacji. Przechodząc do poziomu raportów dotyczących poszczególnych produktów, możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje o aktywności w poszczególnych produktach. Zobacz temat zawierający omówienie pulpitu nawigacyjnego Raporty.

Na przykład karta OneDrive na pulpicie nawigacyjnym zapewnia ogólny widok wartości uzyskiwanych z usługi OneDrive dla Firm dotyczących łącznej liczby plików i ilości przestrzeni dyskowej używanych w organizacji. Następnie można przejść do szczegółów, aby zrozumieć trendy dotyczące aktywnych kont usługi OneDrive, liczby plików, z którymi pracują użytkownicy oraz użytej przestrzeni dyskowej. Ten widok zawiera również szczegółowe informacje o koncie usługi OneDrive każdego użytkownika.

Uwaga: Aby wyświetlać raporty w usłudze Office 365, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365 lub administratorem programu Exchange, SharePoint lub Skype dla firm albo czytelnikiem raportów.

Jak przejść do raportu użycia usługi OneDrive?

 1. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Raporty, a następnie pozycję Użycie z menu po lewej stronie lub kliknij widżet Raporty.

  Wyświetlanie nowych raportów aktywności usługi Office 365
 2. Użyj listy rozwijanej Wybierz raport w lewym górnym rogu i wybierz pozycję Użycie usługi OneDrive.

  Wybieranie raportu

Interpretowanie raportu użycia usługi OneDrive

Użycie usługi OneDrive dla Firm można wyświetlić w widoku Konta, Pliki lub Przestrzeń dyskowa.

Raport Użycie usługi OneDrive

1

W raporcie Użycie usługi OneDrive można przeglądać trendy z ostatnich 7, 30, 90 lub 180 dni. Jeśli jednak klikniesz określony dzień w raporcie, tabela (7) będzie zawierać dane do 28 dni od bieżącej daty (nie daty wygenerowania raportu).

2

Każdy raport zawiera datę wygenerowania. Raporty na ogół przedstawiają aktywność z opóźnieniem wynoszącym od 24 do 48 godzin.

Uwaga: Czasami mogą występować nieprzewidywalne opóźnienia w zbieraniu i przetwarzaniu danych, które mogą opóźnić generowanie raportu. Data wyświetlanego raportu zawsze odzwierciedla bieżącą datę przetworzenia danych raportu przez system. Firma Microsoft stara się wykonać te operacje w ciągu 24–48 godzin po podjęciu odpowiednich działań.

3

Widok Konta przedstawia trend dotyczący liczby wszystkich i liczby aktywnych kont usługi OneDrive. „Konta aktywne” to konta, których użytkownicy używają do wyświetlania, modyfikowania, przesyłania, pobierania, udostępniania lub synchronizowania plików.

4

Widok Pliki przedstawia liczbę wszystkich plików i liczbę aktywnych plików. Plik jest uznawany za aktywny, jeśli został zapisany, zsynchronizowany, zmodyfikowany lub udostępniony w określonym przedziale czasu.

Uwaga: Aktywność związana z pojedynczym plikiem może występować wielokrotnie, ale spowoduje uwzględnienie tylko jednego aktywnego pliku. Na przykład można zapisywać i synchronizować ten sam plik wielokrotnie w określonym przedziale czasowym, ale spowoduje to uwzględnienie tylko jednego aktywnego pliku i jednego synchronizowanego pliku w danych.

5

Widok Przestrzeń dyskowa przedstawia trend dotyczący ilości używanej przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive.

Uwaga: Rozmiar obejmuje wszystkie wersje i metadane związane z plikami.

6

 • Na wykresie Konta oś Y przedstawia liczbę kont w usłudze OneDrive.

 • Na wykresie Pliki oś Y przedstawia liczbę plików przechowywanych w usłudze OneDrive.

 • Na wykresie Przestrzeń dyskowa oś Y przedstawia ilość używanej przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive.

 • Oś X na obu wykresach przedstawia wybrany w danym raporcie przedział czasu.

7

Serie wyświetlane na wykresie można filtrować, klikając element w legendzie. Na przykład na wykresie Pliki naciśnij lub kliknij pozycję Wszystkie pliki lub Aktywne pliki. Na wykresie Konta naciśnij lub kliknij pozycję Wszystkie konta lub Aktywne konta. Na wykresie Przestrzeń dyskowa naciśnij lub kliknij pozycję Używana przestrzeń dyskowa. Zmiana wyboru nie powoduje zmiany informacji w tabeli.

8

W tabeli przedstawiono zestawienie danych dla każdego użytkownika usługi OneDrive. Aby dane użytkownika były widoczne w tabeli, musi mieć on przypisaną licencję produktu obejmującą usługę OneDrive oraz włączoną usługę SharePoint Online. Użytkownik musi również zalogować się do klienta synchronizacji usługi OneDrive lub przejść do swojego konta usługi OneDrive w przeglądarce internetowej.

Jeśli w usłudze OneDrive miała miejsce aktywność związana z plikami, zostanie uwzględniona ostatnia data aktywności dotyczącej plików. Wiersze w tabeli są sortowane według wartości w kolumnie Data ostatniej aktywności, dlatego konta usługi OneDrive z najnowszą aktywnością dotyczącą plików będą wyświetlane u góry listy.

Możesz dodać lub usunąć kolumny z tabeli.

Opcje kolumn
 • Kolumna Adres URL zawiera adres internetowy konta użytkownika usługi OneDrive.

 • Kolumna Usunięte wskazuje stan usunięcia konta usługi OneDrive. Oznaczanie kont jako usunięte trwa co najmniej 7 dni.

 • Kolumna Właściciel zawiera nazwę użytkownika dla podstawowego administratora usługi OneDrive.

 • Kolumna Data ostatniego działania (UTC) zawiera ostatnią datę aktywności dotyczącej plików w usłudze OneDrive. Jeśli w usłudze OneDrive nie było aktywności dotyczących plików, pole wartości będzie puste.

 • Kolumna Pliki zawiera liczbę plików w usłudze OneDrive.

 • Kolumna Aktywne pliki zawiera liczbę aktywnych plików w określonym przedziale czasu. Plik jest uznawany za aktywny, jeśli został zapisany, zsynchronizowany, zmodyfikowany lub udostępniony w określonym przedziale czasu.

  Uwagi: 

  • Aktywność związana z pojedynczym plikiem może występować wielokrotnie, ale spowoduje uwzględnienie tylko jednego aktywnego pliku. Na przykład można zapisywać i synchronizować ten sam plik wielokrotnie w określonym przedziale czasowym, ale spowoduje to uwzględnienie tylko jednego aktywnego pliku i jednego synchronizowanego pliku w danych.

  • Jeśli pliki zostały usunięte w przedziale czasu określonym dla raportu, liczba aktywnych plików wyświetlana w raporcie może być większa niż bieżąca liczba plików w usłudze OneDrive.

  • Usunięci użytkownicy będą pokazywani w raportach przez 180 dni.

 • Kolumna Używana przestrzeń dyskowa (MB) zawiera ilość przestrzeni dyskowej używanej w usłudze OneDrive w megabajtach. Obejmuje to wszystkie wersje i metadane związane z plikami.

Jeśli zasady organizacji nie pozwalają na wyświetlanie raportów zawierających identyfikowalne dane użytkowników, możesz zmienić ustawienie prywatności dla wszystkich tych raportów. Zobacz sekcję Ukrywanie szczegółów na poziomie użytkownika w artykule Raporty dotyczące aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365 w wersji zapoznawczej.

9

Kliknij lub naciśnij ikonę Zarządzaj kolumnami Zarządzanie kolumnami , aby dodać kolumny do raportu lub usunąć je z niego.

10

Dane raportu można również wyeksportować do pliku csv programu Excel, klikając lub naciskając link Eksportuj Eksportowanie . Powoduje to wyeksportowanie danych dla każdego konta usługi OneDrive i umożliwia wykonywanie prostego sortowania i filtrowania w celu dalszej analizy. Jeśli masz mniej niż 2000 kont usługi OneDrive, możesz sortować i filtrować dane wewnątrz tabeli raportu. Jeśli masz więcej niż 2000 kont usługi OneDrive, w celu filtrowania i sortowania należy wyeksportować dane.

Uwaga: Gdy dane są eksportowane do pliku programu Excel, należy pamiętać, że data generowania raportu jest odzwierciedlana w pliku w kolumnie Dane na dzień.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×