Raporty usługi Office 365 w centrum administracyjnym — Użycie urządzeń z aplikacją Microsoft Teams

Nowy pulpit nawigacyjny Raporty w usłudze Office 365 umożliwia wyświetlanie informacji o aktywności związanej ze wszystkimi produktami w ramach usługi Office 365 w organizacji. Przechodząc do poziomu raportów dotyczących poszczególnych produktów, możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje o aktywności w poszczególnych produktach. Zobacz temat zawierający omówienie pulpitu nawigacyjnego Raporty. Raport dotyczący użycia aplikacji Microsoft Teams pozwala uzyskać szczegółowe informacje o aplikacjach Microsoft Teams używanych w organizacji.

Uwaga: Aby wyświetlać raporty w usłudze Office 365, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365, administratorem programu Exchange, SharePoint lub Skype dla firm albo czytelnikiem raportów.

Jak przejść do raportu użycia aplikacji Microsoft Teams

 1. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Raporty > Użycie.

 2. Z listy rozwijanej Wybierz raport wybierz pozycję Użycie urządzeń z aplikacją Microsoft Teams.

  Wybierz raport — aktywność użytkowników aplikacji Microsoft Teams.

Interpretowanie raportu użycia aplikacji Microsoft Teams

Wgląd w użycie aplikacji Microsoft Teams możesz uzyskać, patrząc na wykresy Użytkownicy i Dystrybucja.

Raporty usługi Office 365 — użycie aplikacji Microsoft Teams

1

W raporcie Użycie urządzeń z aplikacją Microsoft Teams można przeglądać trendy z ostatnich 7, 30, 90 lub 180 dni. Jeśli jednak klikniesz określony dzień w raporcie, tabela (7) będzie zawierać dane dla do 28 dni od bieżącej daty (nie daty wygenerowania raportu).

2

Każdy raport zawiera datę wygenerowania. Raporty na ogół przedstawiają aktywność z opóźnieniem wynoszącym od 24 do 48 godzin.

3

W widoku Użytkownicy można sprawdzić dzienną liczbę unikatowych użytkowników według aplikacji.

4

W widoku Rozkład można sprawdzić liczbę unikatowych użytkowników według aplikacji w wybranym okresie.

5

 • Na wykresie Użytkownicy oś Y przedstawia liczbę użytkowników według aplikacji.

 • Na wykresie Rozkład oś Y przedstawia liczbę użytkowników korzystających z określonej aplikacji.

Oś X na wykresach przedstawia wybrany w danym raporcie przedział czasu.

6

Serie wyświetlane na wykresie możesz filtrować, klikając je w legendzie. Na przykład na wykresie Użytkownicy kliknij lub naciśnij serię Windows, Mac, Połączenia, Sieć Web, Telefon z systemem Android lub Telefon z systemem Windows, aby wyświetlić tylko informacje dotyczące danej serii. Zmiana ta nie ma wpływu na informacje w siatce tabeli.

Wykresy użycia aplikacji Microsoft Teams można filtrować, klikając odpowiedni typ aplikacji.

7

Lista wyświetlanych grup jest ustalana na podstawie zbioru wszystkich grup, które istniały (nie zostały usunięte) w najdłuższym (180-dniowym) przedziale czasu raportowania. Liczba działań zależy od wybranego przedziału dat.

Uwaga: Być może nie wszystkie elementy poniższej listy będą widoczne od razu — musisz wtedy dodać odpowiednie kolumny.

 • Nazwa użytkownika to adres e-mail użytkownika. W tym polu może być wyświetlany rzeczywisty adres e-mail lub można ustawić je jako anonimowe.

 • Data ostatniego działania (UTC) odwołuje się do ostatniej daty, kiedy użytkownik uczestniczył w działaniu w aplikacji Microsoft Teams. 

 • Usunięte wskazuje, czy zespół został usunięty. Jeśli zespół został usunięty, ale w okresie raportowania nastąpiła w nim aktywność, grupa ta pojawi się na siatce z parametrem Usunięte ustawionym na wartość Prawda.

 • Data usunięcia to data usunięcia zespołu.

 • Pole wyboru Windows jest zaznaczone, jeśli w danym okresie użytkownik korzystał z aplikacji dla systemu Windows.

 • Pole wyboru Mac jest zaznaczone, jeśli w danym okresie użytkownik korzystał z aplikacji dla komputerów Mac.

 • Pole wyboru Sieć Web jest zaznaczone, jeśli w danym okresie użytkownik korzystał z aplikacji sieci Web.

 • Pole wyboru iOS jest zaznaczone, jeśli w danym okresie użytkownik korzystał z aplikacji dla systemu iOS.

 • Pole wyboru Telefon z systemem Android jest zaznaczone, jeśli w danym okresie użytkownik korzystał z aplikacji dla telefonu z systemem Android.

 • Pole wyboru Telefon z systemem Windows jest zaznaczone, jeśli w danym okresie użytkownik korzystał z aplikacji dla telefonu z systemem Windows.

Jeśli zasady organizacji nie pozwalają na wyświetlanie raportów zawierających identyfikowalne dane użytkowników, możesz zmienić ustawienie prywatności dla wszystkich tych raportów. Zobacz sekcję Ukrywanie szczegółów na poziomie użytkownika w artykule Raporty dotyczące aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365 w wersji Preview.

8

Kliknij lub naciśnij pozycję Kolumny, aby dodać kolumny do raportu lub je usunąć.

Raport użycia aplikacji Teams — wybieranie kolumn

9

Dane raportu można również wyeksportować do pliku csv programu Excel, klikając lub naciskając link Eksportuj Raporty usługi Office 365 — eksportowanie danych do pliku programu Excel . Powoduje to wyeksportowanie danych wszystkich użytkowników oraz umożliwia wykonywanie prostego sortowania i filtrowania w celu dalszej analizy. Jeśli masz mniej niż 2000 użytkowników, możesz sortować i filtrować dane wewnątrz tabeli raportu. Jeśli masz więcej niż 2000 użytkowników, w celu filtrowania i sortowania należy wyeksportować dane.

Tematy pokrewne

Raporty aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×