Raporty usługi Office 365 w centrum administracyjnym — aktywność usługi OneDrive dla Firm

Nowy pulpit nawigacyjny Raporty w usłudze Office 365 umożliwia wyświetlanie informacji o aktywności związanej ze wszystkimi produktami w ramach usługi Office 365 w organizacji. Przechodząc do poziomu raportów dotyczących poszczególnych produktów, możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje o aktywności w poszczególnych produktach. Zobacz temat zawierający omówienie pulpitu nawigacyjnego Raporty.

Możesz na przykład zrozumieć działania wszystkich użytkowników z licencjami na używanie usługi OneDrive przez wyświetlanie ich interakcji z plikami w usłudze OneDrive. Ułatwia to także zrozumienie poziomu współpracy dzięki wyświetlaniu liczby udostępnionych plików.

Uwaga: Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo. To znaczy, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić od tego, co opisano w artykułach Pomocy. Ale bez obaw — wkrótce wszystko się pojawi.

Jeśli chcesz zrozumieć zakres aktywności wykonywanych dla każdego konta usługi OneDrive i użycie magazynu, możesz wyświetlić raport użycia usługi OneDrive.

Uwaga: Aby wyświetlać raporty w usłudze Office 365, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365, administratorem programu Exchange, SharePoint lub Skype dla firm albo czytelnikiem raportów.

Jak przejść do raportu aktywności usługi OneDrive?

 1. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Raporty, a następnie pozycję Użycie z menu po lewej stronie lub kliknij widżet Raporty.

  Wyświetlanie nowych raportów aktywności usługi Office 365
 2. Z listy rozwijanej Wybierz raport w lewym górnym rogu wybierz pozycję Aktywność usługi OneDrive.

  Wybieranie raportu

Interpretowanie raportu aktywności usługi OneDrive dla Firm

Możesz zobaczyć aktywność usługi OneDrive dla Firm, przechodząc do widoków Pliki i Użytkownicy.

Raport Aktywność usługi OneDrive

1

W raporcie Aktywność usługi OneDrive dla Firm można przeglądać trendy z ostatnich 7, 30, 90 lub 180 dni. Jeśli jednak klikniesz określony dzień w raporcie, tabela (7) będzie zawierać dane dla do 28 dni od bieżącej daty (nie daty wygenerowania raportu).

2

Każdy raport zawiera datę wygenerowania. Raporty na ogół przedstawiają aktywność z opóźnieniem wynoszącym od 24 do 48 godzin.

Uwaga: Czasami mogą występować nieprzewidywalne opóźnienia w zbieraniu i przetwarzaniu danych, które mogą opóźnić generowanie raportu. Data wyświetlanego raportu zawsze odzwierciedla bieżącą datę przetworzenia danych raportu przez system. Firma Microsoft stara się wykonać te operacje w ciągu 24–48 godzin po podjęciu odpowiednich działań.

3

W widoku Pliki można zobaczyć liczbę unikatowych licencjonowanych użytkowników, którzy wykonali działania na plikach przechowywanych na dowolnych kontach w usłudze OneDrive.

4

W widoku Użytkownicy można sprawdzić trendy w liczbie aktywnych użytkowników usługi OneDrive. Użytkownik jest uznawany za aktywnego, jeśli wykonywał operacje na plikach (zapisywanie, synchronizowanie, modyfikowanie lub udostępnianie) w danym okresie.

Uwaga: Aktywność związana z pojedynczym plikiem może występować wielokrotnie, ale przełoży się na tylko jedno zgłoszenie aktywnego pliku. Na przykład można zapisywać i synchronizować ten sam plik wielokrotnie w określonym przedziale czasowym, ale spowoduje to uwzględnienie tylko jednego aktywnego pliku i jednego synchronizowanego pliku w danych.

5

 • Na wykresie Pliki oś Y przedstawia liczbę unikatowych plików, które zostały zapisane, zsynchronizowane, zmodyfikowane lub udostępnione przez dowolnego użytkownika.

 • Na wykresie Użytkownicy oś Y przedstawia liczbę unikatowych użytkowników, którzy wykonali operacje na plikach (zapisywanie, synchronizowanie, modyfikowanie lub udostępnianie) na dowolnych kontach usługi OneDrive.

 • Oś X na obu wykresach przedstawia wybrany w danym raporcie przedział czasu.

6

Serie wyświetlane na wykresie możesz filtrować, klikając je w legendzie. Na przykład na wykresie Pliki kliknij lub naciśnij pozycję Aktywne lub Zsynchronizowane Raport Aktywność usługi OneDrive dla Firm — legenda wykresu , aby wyświetlić tylko informacje dotyczące poszczególnych serii. Zmiana tego wyboru nie powoduje zmiany informacji w siatce tabeli.

7

W tabeli przedstawiono zestawienie danych na poziomie poszczególnych użytkowników. Możesz dodać lub usunąć kolumny z tabeli.

Raport Aktywność usługi OneDrive dla Firm — kolumny
 • Nazwa użytkownika to nazwa użytkownika będącego właścicielem konta usługi OneDrive.

 • Data ostatniego działania (UTC) to czas, gdy ostatnio wykonano operacje na plikach na koncie usługi OneDrive w wybranym zakresie dat. Aby zobaczyć działanie, które wystąpiło w konkretnym dniu, wybierz datę bezpośrednio na wykresie.

  Wybieranie konkretnej daty na wykresie

  Spowoduje to odfiltrowanie tabeli i wyświetlenie danych o aktywności tylko tych użytkowników, którzy wykonywali działania w określonym dniu.

 • Wartość Pliki wyświetlone lub edytowane przedstawia liczbę plików, które zostały przekazane, pobrane, zmodyfikowane lub wyświetlone.

 • Wartość Zsynchronizowane pliki przedstawia liczbę plików, które zostały zsynchronizowane z kontem usługi OneDrive z lokalnego urządzenia użytkownika.

 • Wartość Pliki udostępnione wewnętrznie przedstawia liczbę plików, które udostępniono użytkownikom wewnątrz organizacji.

 • Wartość Pliki udostępnione zewnętrznie przedstawia liczbę plików, które udostępniono użytkownikom spoza organizacji.

 • Wartość Usunięte wskazuje, że licencja użytkownika została usunięta.

  Uwaga: Działania usuniętego użytkownika nadal będą wyświetlane w raporcie, jeśli usunięty użytkownik był licencjonowany w dowolnym momencie w wybranym okresie. Kolumna Usunięte pozwala łatwo zauważyć użytkowników, którzy od dłuższego czasu nie byli aktywni, ale jednak ich dane zostały uwzględnione w raporcie.

 • Data usunięcia to data, kiedy usunięto licencję użytkownika.

 • Przypisany produkt to produkty usługi Office 365 przypisane do danego użytkownika.

Jeśli zasady organizacji nie pozwalają na wyświetlanie raportów zawierających identyfikowalne dane użytkowników, możesz zmienić ustawienie prywatności dla wszystkich tych raportów. Zobacz sekcję Ukrywanie szczegółów na poziomie użytkownika w artykule Raporty dotyczące aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365.

8

Kliknij lub naciśnij ikonę Zarządzaj kolumnami Zarządzanie kolumnami , aby dodać kolumny do raportu lub usunąć je z niego.

9

Dane raportu można również wyeksportować do pliku csv programu Excel, klikając lub naciskając link Eksportuj Przycisk Eksportuj . Powoduje to wyeksportowanie danych wszystkich użytkowników oraz umożliwia wykonywanie prostego sortowania i filtrowania w celu dalszej analizy. Jeśli masz mniej niż 2000 użytkowników, możesz sortować i filtrować dane wewnątrz tabeli raportu. Jeśli masz więcej niż 2000 użytkowników, w celu filtrowania i sortowania należy wyeksportować dane.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×