Różnice między używaniem skoroszytu w przeglądarce i w programie Excel

Różnice między używaniem skoroszytu w przeglądarce i w programie Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą aplikacji Excel Online w przeglądarce sieci web wygląda trochę aplikacji komputerowej programu Excel. Istnieją jednak pewne różnice, o których warto pamiętać. Na przykład nie wszystkie formaty plików są obsługiwane, a niektóre funkcje mogą działać inaczej niż aplikacja klasyczna. W tym artykule opisano następujące różnice.

Uwaga: Jeśli korzystasz z Excel Web App lub usług programu Excel w SharePoint Server 2010, zobacz tą wersją artykułu różnice między używaniem skoroszytu w przeglądarce i w programie Excel.

Formaty plików obsługiwane w aplikacji Excel Online

 • Pliki skoroszytu programu Excel (xlsx)

 • Pliki skoroszyt programu Excel 97 – 2003 (xls).
  Uwaga: po otwarciu w tym formacie plików, aplikacji Excel Online spowoduje przekonwertowanie go do nowszego pliku xlsx. Zawsze możesz pobrać oryginał, wybierając pozycję plik > informacje > Poprzednie wersje.

 • Plik Skoroszyt binarny programu Excel (xlsb)

 • Arkusz kalkulacyjny OpenDocument (ods)

 • Skoroszyt programu Excel z obsługą makr (xlsm)
  Skoroszyt w tym formacie można otworzyć, ale makra nie będą uruchamiane w oknie przeglądarki.

Skoroszytów w innych formatach, na przykład w formacie CSV, ogólnie nie są obsługiwane w aplikacji Excel Online.

Aby uzyskać więcej informacji na temat formatów plików programu Excel zobacz Zapisywanie skoroszytu w innym formacie pliku.

Uwaga: Istnieją limity rozmiaru plików, które można wyświetlić w usłudze SharePoint Online i usługi Power BI. Dowiedz się więcej o limitach rozmiaru plików skoroszytów w usłudze SharePoint Online.

Funkcje, które mogą być wyświetlane w aplikacji Excel Online

Podczas wyświetlania lub drukowania skoroszytu w oknie przeglądarki niektóre funkcje mogą działać inaczej — różnice omówiono w poniższej tabeli.

Funkcja

Działanie w oknie przeglądarki

Obliczenia

Obliczenia i ustawienia obliczeń, w tym ustawienia obliczania automatycznego, ręcznego i iteracyjnego dla zakresów lub arkuszy działają w oknie przeglądarki podobnie jak w programie Excel.

Komórki

Komórki, w tym wartości komórek, scalone komórki i przegląd zawartości komórek, są wyświetlane w oknie przeglądarki podobnie jak w programie Excel.

Wykresy i tabele, w tym raporty w formie wykresów przestawnych i w formie tabel przestawnych

Ogólnie wykresów, tabel, raportów wykresów przestawnych i raportami tabeli przestawnej są wyświetlane w oknie przeglądarki podobnie jak są wyświetlane w programie Excel. Zawiera wyjątków

 • wykresy stanowiące część grupy wykresów;

 • wykresy zależne od odwołań zewnętrznych;

 • wykresy, w których użyto określonych rodzajów źródeł danych, nieobsługiwanych w przypadku skoroszytów w oknie przeglądarki.

Jeśli korzystasz z usług programu Excel lub Excel Web App w środowisku lokalnym (nie w chmurze), możliwość wyświetlania niektórych zawartości w oknie przeglądarki zależy od tego, czy usługi programu Excel lub Excel Web App służy do wyświetlania skoroszytu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Porównanie usług programu Excel w programie SharePoint z aplikacji Excel Web App.

Połączenia danych

W zależności od sposobu skonfigurowania środowiska niektóre rodzaje połączeń danych są obsługiwane w skoroszytach wyświetlane w oknie przeglądarki, która umożliwia odświeżanie danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz odświeżanie danych skoroszytu w oknie przeglądarki.

Daty

Daty są wyświetlane w oknie przeglądarki podobnie jak w programie Excel.

Odwołania zewnętrzne

W oknie przeglądarki jest wyświetlana ostatnia znana wartość odwołania zewnętrznego. Odwołania zewnętrzne należy aktualizować przy użyciu programu Excel.

Listy pól raportu w formie wykresu przestawnego lub w formie tabeli przestawnej

Ogólnie rzecz biorąc, lista pól raportu w formie wykresu przestawnego lub raportu w formie tabeli przestawnej działa w oknie przeglądarki podobnie jak w programie Excel. To znaczy, że można używać listy pól, aby przeglądać informacje i zmieniać dane wyświetlane w raporcie w formie wykresu przestawnego lub w formie tabeli przestawnej.

Filtry, fragmentatory i kontrolki osi czasu

Filtrów i fragmentatorów zazwyczaj działają w oknie przeglądarki podobnie jak pracę w programie Excel. Ogólnie kontrolki osi czasu pracy w oknie przeglądarki podobnie jak pracę w programie Excel.

Jeśli korzystasz z usług programu Excel lub Excel Web App w środowisku lokalnym (nie w chmurze), możliwość wyświetlania niektórych zawartości w oknie przeglądarki zależy od tego, czy usługi programu Excel lub Excel Web App służy do wyświetlania skoroszytu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Porównanie usług programu Excel w programie SharePoint zaplikacji Excel Web App.

Formatowanie

Formatowanie komórek i zakresów komórek oraz formaty liczb są wyświetlane w oknie przeglądarki podobnie jak w programie Excel.

Funkcje

Większość funkcji programu Excel działają w oknie przeglądarki, jak w programie Excel. Wyjątkiem są widoczne w sekcji Funkcje arkusza skoroszytu w tym artykule.

Obramowania liniowe

Większość obramowań liniowych jest wyświetlanych w oknie przeglądarki podobnie jak w programie Excel. Obsługiwane są kolory linii, style linii ciągłej i podwójnej, linie ciągłe i kreskowane oraz linie o małej, średniej i dużej grubości.

Nazwane elementy

Nazwane elementy, takie jak zakresy, tabele, wykresy, wykresu przestawnego raportów, tabel przestawnych raportów, fragmentatory i kontrolki osi czasu są zazwyczaj wyświetlane w oknie przeglądarki podobnie jak są wyświetlane w programie Excel.

Jeśli korzystasz z usług programu Excel lub Excel Web App w środowisku lokalnym (nie w chmurze), możliwość wyświetlania niektórych zawartości w oknie przeglądarki zależy od tego, czy usługi programu Excel lub Excel Web App służy do wyświetlania skoroszytu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Porównanie usług programu Excel w programie SharePoint zaplikacji Excel Web App.

Wykresy przebiegu w czasie

Wykresy przebiegu w czasie są wyświetlane w oknie przeglądarki podobnie jak programie Excel.

Tabele

Tabele programu Excel, w tym dane, nagłówki kolumn i wiersze sum są wyświetlane w oknie przeglądarki podobnie jak w programie Excel.

Funkcje, które mogą się różnić między przeglądarką i komputerów stacjonarnych

Niektóre funkcje działają w oknie przeglądarki inaczej niż w programie Excel. Ponadto niektóre funkcje skoroszytu uniemożliwiają wyświetlanie skoroszytu w oknie przeglądarki.

Porada: Jeśli nie można wyświetlić skoroszytu w oknie przeglądarki, ponieważ zawiera on nieobsługiwane funkcje, spróbuj otworzyć skoroszyt w programie Excel na pulpicie.

Funkcja

Działanie w oknie przeglądarki

Kontrolki

Kontrolki, takie jak kontrolki ActiveX i kontrolki paska narzędzi formularza, uniemożliwiają wyświetlanie skoroszytu w oknie przeglądarki.

Połączenia danych

W zależności od sposobu skonfigurowania środowiska niektóre rodzaje połączeń danych zapobiec skoroszytu wyświetlanego w oknie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz odświeżanie danych skoroszytu w oknie przeglądarki.

Sprawdzanie poprawności danych

Skoroszyty umożliwiające sprawdzanie poprawności danych można edytować w oknie przeglądarki, ale sprawdzania poprawności danych nie można skonfigurować w przeglądarce.

Podpisy cyfrowe

Skoroszytów, do których dodano widoczne lub niewidoczne podpisy cyfrowe, nie można wyświetlać w oknie przeglądarki.

Czcionki

Czcionki wyświetlane w oknie przeglądarki mają zwykle ten sam styl i rozmiar co czcionki wyświetlane w programie Excel. Jeśli określona czcionka użyta w skoroszycie nie jest dostępna na urządzeniu, podczas wyświetlania skoroszytu w oknie przeglądarki może zostać za nią podstawiona inna czcionka.

Funkcje

Zachowanie niektórych rodzajów funkcji może być w oknie przeglądarki inne niż w programie Excel. Więcej informacji można znaleźć w sekcji poświęconej funkcjom arkusza w dalszej części tego artykułu.

Starsze języki makr

Skoroszytów zawierających starsze funkcje makr, na przykład funkcje makr programu Microsoft Excel 4.0 i arkusze okien dialogowych programu Microsoft 5.0, nie można wyświetlać w oknie przeglądarki.

Zapisz

Podczas edytowania skoroszytu w oknie przeglądarki przez Ciebie lub inne osoby zmiany są zapisywane automatycznie.

Zabezpieczenia i prywatność

Skoroszytów, do których zastosowano ustawienia zarządzania prawami do informacji (IRM) na poziomie skoroszytu, nie można wyświetlać w oknie przeglądarki.

Jeśli w Twojej organizacji do wyświetlania skoroszytów jest używana aplikacja Excel Web App (w środowisku lokalnym) lub usługa Excel Online (w chmurze), skoroszyty zapisane w bibliotekach dokumentów chronionych za pomocą usługi IRM są obsługiwane i mogą być wyświetlane w oknie przeglądarki.

Skoroszyty wysyłane jako załączniki chronione za pomocą usługi IRM w aplikacji Outlook Web App są również obsługiwane i mogą być wyświetlane w oknie przeglądarki.

Jednak jeśli Twoja organizacja używa usług programu Excel w programie SharePoint Server (lokalnie) do wyświetlania skoroszytów, skoroszyty w bibliotekach dokumentów chronione usługi IRM nie są obsługiwane i należy otworzyć w programie Excel.

Ochrony za pomocą usługi IRM nie można zastosować w przeglądarce.

Cofnij i Wykonaj ponownie

Podczas edytowania skoroszytu przez więcej niż jedną osobę jednocześnie polecenia Cofnij i Wykonaj ponownie stają się niedostępne w oknie przeglądarki po wprowadzeniu zmiany przez innego użytkownika.

Ochrona arkusza lub ochrona skoroszytu

Chronionych skoroszytów (szyfrowanych i zabezpieczonych hasłem) nie można wyświetlać w oknie przeglądarki.

Chronione arkusze (nie całe skoroszyty) można wyświetlać w oknie przeglądarki w aplikacji Excel Online.

W środowisku lokalnym gdy korzystasz z usług programu Excel czy aplikacji Excel Web App chronione arkusze nie można wyświetlać w oknie przeglądarki.

Aby usunąć ochronę, otwórz skoroszyt w programie Excel na pulpicie.

Kod XML

Mapy XML, osadzone tagi inteligentne XML i pakiety rozszerzeń XML uniemożliwiają wyświetlanie skoroszytów w oknie przeglądarki.

Funkcje w programie Excel i w programie Excel Online

Zachowanie niektórych funkcji arkusza skoroszytu może być w oknie przeglądarki inne niż w programie Excel. W poniższej tabeli podsumowano działanie niektórych funkcji w programie Excel i w skoroszycie wyświetlanym w oknie przeglądarki.

Funkcja

Działanie w programie Excel

Działanie w aplikacji Excel Online

ZNAK

Zwraca znak określony za pomocą liczby. W przypadku znaków niedrukowalnych zwraca znak prostokąta.

Zwraca znak określony za pomocą liczby. W przypadku znaków niedrukowalnych zwraca puste wartości.

HIPERŁĄCZE

Zwraca aktywne łącze, które można kliknąć, aby przejść do odpowiedniej lokalizacji.

Zależnie od określonych dla skoroszytu ustawień interakcji w skoroszycie i nawigacji w skoroszycie, funkcja HIPERŁĄCZE może zwrócić aktywne łącze lub ciąg tekstowy nieaktywnego łącza.

INFO

Zwraca ścieżkę bieżącego katalogu lub folderu na komputerze.

Zwraca błąd #ARG!.

TERAZ

Zwraca datę i godzinę na komputerze użytkownika.

Zwraca datę i godzinę na serwerze.

LOS, LOS.ZAKR

Zwraca liczbę losową przy każdym wykonaniu.

Zwraca liczbę losową przy każdym wykonaniu.

DANE.CZASU.RZECZ (dane czasu rzeczywistego)

Zwraca dane czasu rzeczywistego z programu obsługującego automatyzację COM.

Jeśli w skoroszycie są przechowywane wartości zwrócone przez funkcję DANE.CZASU.RZECZ, to są one wyświetlane. Jeśli w skoroszycie nie są przechowywane żadne wartości, jest zwracany błąd #N/D.

DZIŚ

Zwraca datę na komputerze użytkownika.

Zwraca datę na serwerze.

Informacje o aplikacji Excel Online, aplikacji Excel Web App (w środowisku lokalnym) oraz usługach programu Excel (w środowisku lokalnym)

Skoroszyt może być wyświetlany w oknie przeglądarki przy użyciu różnych aplikacji. Zależnie od konfiguracji środowiska, skoroszyt może być wyświetlany w oknie przeglądarki za pomocą aplikacji Excel Online (część pakietu aplikacji Office Online), aplikacji Excel Web App (część pakietu aplikacji Office Web Apps w środowisku lokalnym) lub usług programu Excel w programie SharePoint Server (w środowisku lokalnym).

Decyduje o tym administrator infrastruktury informatycznej i może to wywierać wpływ na funkcje obsługiwane podczas wyświetlania skoroszytu w oknie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×