Różnice między używaniem skoroszytu w programie Excel i w usługach programu Excel

Różnice między używaniem skoroszytu w programie Excel i w usługach programu Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Usługi programu Excel jest przeznaczony głównie jako oparte na sieci web badań danych raportowania systemu dla skoroszytów programu Excel, a obsługuje funkcje w Microsoft Office Excel 2007. Poniższe sekcje Podsumowanie funkcji Office Excel 2007, które są obsługiwane i nieobsługiwane w usługach programu Excel.

W tym artykule

Funkcje obsługiwane i nieobsługiwane podczas ładowania skoroszytu

Funkcje obsługiwane i nieobsługiwane arkusza

Funkcje obsługiwane i nieobsługiwane podczas wyświetlania skoroszytu

Funkcje obsługiwane i nieobsługiwane podczas interakcje w skoroszycie

Funkcje obsługiwane i nieobsługiwane podczas ładowania skoroszytu

Można załadować skoroszytu w usługach programu Excel, który znajduje się w Office Excel 2007 skoroszyt (xlsx) lub format pliku skoroszytu binarnego (xlsb) jako skoroszyt tylko do odczytu na trzy sposoby:

 • Określ ścieżkę URL lub UNC w właściwości Web Part programu Excel Web Access skoroszyt.

 • Łączenie składnika Web Part Widok listy biblioteki dokumentów do składniku Web Part programu Excel Web Access, a następnie przekazać adres URL skoroszyt przechowywany w bibliotece dokumentów, aby ją wyświetlić w Microsoft Office Excel Web Access.

 • Wyświetlanie skoroszytu zapisany w bibliotece dokumentów w przeglądarce. (Wskaż element, kliknij strzałkę obok pozycji, a następnie kliknij Widok w przeglądarce sieci Web.)

Wszystkie inne formaty plików programu Microsoft Office Excel nie są obsługiwane, łącznie z Office Excel 2007 skoroszyt z obsługą makr (xlsm) i Office Excel 2007 97-2003 skoroszyt (xls).

Uwaga: Z odpowiednimi uprawnieniami możesz również otworzyć skoroszyt w Office Excel 2007 na komputerze klienckim, Otwórz menu na pasku narzędzi Office Excel Web Access jako skoroszyt lub jako migawkę. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Otwieranie skoroszytu lub migawki w programie Excel w usługach programu Excel.

Obsługiwane funkcje

Następujące funkcje są obsługiwane podczas ładowania skoroszytu:

Funkcja

Komentarze

Funkcje   

Wszystkie funkcje arkusza programu Excel są obsługiwane z pewnymi wyjątkami. Aby uzyskać więcej informacji zobacz następną sekcję obsługiwane i funkcje nieobsługiwane arkusza.

Daty   

Systemy dat Windows i Macintosh.

Tabele w programie Excel   

Dane, nagłówki kolumn, kolumny obliczeniowe, wiersze sum, odwołania strukturalne i style tabel programu Excel.

Komórki   

Wartości komórek, w tym scalone komórki i przepełnienie zawartości komórek.

Nazwy   

Zdefiniowane nazwy i nazwane zakresy.

Obliczanie   

Ustawienia obliczania i ponownego obliczania, w tym automatyczne, automatyczne z wyjątkiem tabel, ręczne, a ustawienia obliczania iteracyjnego dla zakresów lub całych arkuszy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz obliczania i ponownego danych w usługach programu Excel.

Wykresy   

Wykresy, zakresy wykresów i raportów wykresów przestawnych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie wykresów i raportów wykresów przestawnych w skoroszycie w przeglądarce.

Formatowanie   

Komórki i formatowania zakresu komórek, formatowania warunkowego (z wyjątkiem przy użyciu pasków danych i ikony) w skoroszytach i formaty liczb.

Połączenia   

Połączenia z zewnętrznymi źródłami danych, w tym z tabelami przestawnymi OLAP.

Analiza warunkowa   

Wyniki analizy warunkowej narzędzi, takich jak szukanie, tabele danych, scenariusze, dodatku Solver i serie.

Konsolidacji   

Skonsolidowane dane z zakresów.

Źródła danych   

Program SQL Server, dostawców OLAP, dostawcy OLE DB i sterowniki ODBC.

Nieobsługiwane funkcje

Skoroszyty zawierające następujące funkcje nieobsługiwane nie będzie załadować lub wyświetlić w usługach programu Excel. Aby uzyskać najlepsze wyniki zawsze zapisać skoroszytu ze Office Excel 2007 przy użyciu polecenia Usług programu Excel . (Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij strzałkę obok przycisku Publikuj, a następnie kliknij Usług programu Excel w obszarze Rozpowszechnij dokument do innych osób.) Aby potwierdzić, czy funkcja jest obsługiwana, klikając pole wyboru Otwórz tego skoroszytu w przeglądarce po zapisaniu w oknie dialogowym Zapisywanie dla usług programu Excel próbuje ją wyświetlić w przeglądarce. Jeśli funkcja nie jest obsługiwana, usług programu Excel wyświetla alert.

Następujące funkcje nie są obsługiwane i zapobiec ładowania skoroszytu:

Funkcja

Komentarze

JĘZYK VBA   

Języka Visual Basic for Applications (VBA) kodu, makra, dodatki i funkcje zdefiniowane przez użytkownika (UDF).

Uwaga: Programista można dostosować usług programu Excel na różne sposoby, w tym tworzenie funkcji zdefiniowanych przez użytkownika (UDF). Aby uzyskać więcej informacji zobacz Microsoft pakietu Office SharePoint Server 2007 Software Development Kit (SDK).

Starsze języki makr   

Funkcje makr programu Microsoft Excel 4.0 i arkusze okien dialogowych programu Microsoft Excel 5.0.

Formanty   

Kontrolki paska narzędzi Formularz, kontrolki przybornika i wszystkie kontrolki ActiveX.

XML   

Mapy XML i osadzone akcje.

Zabezpieczenia i prywatność   

Skoroszyty, arkusze lub zakresy z ochroną oraz skoroszyty używające Zarządzania prawami do informacji.

Uwaga: Aby chronić skoroszytów w usługach programu Excel, za pomocą uprawnień programu Microsoft Windows SharePoint Services.

Obrazy i obiekty   

Obiekty osadzone lub połączone lub obrazy, wstawionych obrazów, Autokształtów, obiekt WordArt i diagramów, takich jak schematów organizacyjnych.

Pismo odręczne   

Wszystkie funkcje pisma odręcznego, w tym rysunek, pismo i adnotacje.

OLE i łącza DDE   

Obiekty OLE (Object Linking and Embedding) i łącza DDE (Dynamic Data Exchange).

Wyświetlane formuły   

Skoroszyty zapisane z wyświetlanymi formułami.

Sprawdzanie poprawności danych   

Zapobieganie wprowadzaniu nieprawidłowych danych i tworzenie list rozwijanych.

Źródła danych   

Usługi pobierania danych dla programu Microsoft Business Solutions, list programu Windows SharePoint Services, programu Microsoft SQL Server, zakresów danych zewnętrznych (nazywanych też tabelami kwerendy) i tabel połączonych z listami programu Windows SharePoint Services.

Kwerendy   

Kwerendy sieci Web i tekstu kwerendy.

Odwołania zewnętrzne do skoroszytach   

Tworzenie odwołania zewnętrzne (zwanych również łącza) do zakresu komórek określonych, do zdefiniowanej nazwy w zakresie określonych komórek lub jako część definicji nazwy.

Komentarze   

Wyświetlanie i dopasowywanie komentarzy.

Konsolidacji   

Skonsolidowane dane z raportów w formie tabel przestawnych.

Przycisk Udostępnij skoroszyt (karta Recenzja)   

Udostępnianie skoroszytów i rozwiązywanie konfliktów spowodowanych zmianami.

Podpisy cyfrowe   

Widoczne i niewidoczne podpisy cyfrowe w skoroszycie.

Dołączone paski narzędzi   

Niestandardowe paski narzędzi dołączone do skoroszytu w programie Office Excel 2003 przed przekonwertowaniem go na skoroszyt programu Excel 2007.

Początek strony

Funkcje obsługiwane i nieobsługiwane arkusza

Wszystkie funkcje są w pełni obsługiwane podczas ładowania i ponowne obliczanie skoroszytu z następujące wyjątki, HIPERŁĄCZA, dane.czasu.rzecz i SQL. Żądanie, z których każdy będzie obsługa jest ograniczona.

Jeśli funkcja jest:

Następnie program Excel zwraca:

I usług programu Excel zwraca:

HIPERŁĄCZE   

Aktywne hiperłącze, którą można kliknąć i wykonaj.

Jedna z poniższych:

 • Aktywne hiperłącze, które można kliknąć i obserwować, jeśli ustawiono właściwości Office Excel Web Access Wszystkie interakcje w skoroszycie oraz Nawigacja w skoroszycie.

 • Aktywne hiperłącze do innej strony sieci Web lub dokument, który można kliknąć i obserwować, a nie do lokalizacji w skoroszycie, jeśli ustawiono właściwości Office Excel Web Access Wszystkie interakcje w skoroszycie i właściwości Nawigacja w skoroszycie nie jest ustawiona.

 • Ciąg tekstowy nieaktywnego hiperłącza, który nie obserwujesz, jeśli nie ustawiono właściwości Office Excel Web Access Wszystkie interakcje w skoroszycie oraz Nawigacja w skoroszycie.

DANE.CZASU.RZECZ   

Dane czasu rzeczywistego z programu obsługującego automatyzację COM..

Następujące czynności:

 • Wszelkie wartości zwracane przez funkcję dane.czasu.rzecz, które są obecnie przechowywane w skoroszycie są wyświetlane.

 • Jeśli istnieją obecnie zwracane wartości, zwracany jest błąd # n/d!.

 • Jeśli usługi programu Excel jest obliczana ponownie skoroszyt i próbuje uruchomić dane.czasu.rzecz lub SQL. Żądanie funkcji, jest zwracany błąd # n/d!.

Jeśli chcesz, możesz Użyj funkcji ISERROR lub jeżeli.błąd, aby sprawdzić dla wartości zwracanej.

SQL. Żądanie   

Wyniki kwerendy połączonej z zewnętrznym źródłem danych.

Następujące czynności:

 • Wartości zwracane przez instrukcję SQL. Funkcja żądanie, która obecnie są przechowywane w skoroszycie są wyświetlane.

 • Jeśli istnieją obecnie zwracane wartości, zwracany jest błąd # n/d!.

 • Jeśli usługi programu Excel jest obliczana ponownie skoroszyt i próbuje uruchomić dane.czasu.rzecz lub SQL. Żądanie funkcji, jest zwracany błąd # n/d!.

Jeśli chcesz, możesz Użyj funkcji ISERROR lub jeżeli.błąd, aby sprawdzić dla wartości zwracanej.

ZNAK   

Znak określony przez liczbę lub znak prostokąta w przypadku znaku niedrukowalnego.

Znak określony przez liczbę lub pusta wartość w przypadku znaku niedrukowalnego.

KOMÓRKI   

Informacje o formatowaniu, lokalizacji lub zawartości lewej górnej komórki w odwołaniu.

Informacje o formatowaniu, lokalizacji lub zawartości lewej górnej komórki w odwołaniu.

Uwaga: Następujące informacje o komórce nie są obsługiwane i zwrócić #VALUE! Błąd: kolor, nazwy pliku, format nawiasami prefiks, ochrona i szerokość.

INFORMACJE O   

Ścieżka bieżącego katalogu lub folderu na komputerze klienckim użytkownika.

Błąd #ARG!.

Następujące funkcje nietrwałe może zwracać inne wartości są one obliczane w usługach programu Excel na serwerze niż gdy są one obliczane w programie Excel na komputerze klienckim.

Jeśli funkcja jest:

Następnie program Excel zwraca:

I usług programu Excel zwraca:

TERAZ   

Data i godzina na komputerze klienckim użytkownika.

Data i godzina na serwerze.

DZIŚ   

Data na komputerze klienckim użytkownika.

Data na serwerze.

LOS, LOS.ZAKR   

Liczba losowa, czyli inna przy każdym wykonaniu.

Liczba losowa, czyli inna przy każdym wykonaniu.

Początek strony

Funkcje obsługiwane i nieobsługiwane podczas wyświetlania skoroszytu

Wyświetlanie skoroszytu w usługach programu Excel na serwerze jest bardzo podobne do wyświetlania skoroszytu w programie Excel na komputerze klienckim, ale występują różnice. Należy zauważyć, że czy te funkcje są obsługiwane lub nieobsługiwane, nie uniemożliwia skoroszyt ładowanie i te funkcje są zachowywane w skoroszycie, tak aby działają zgodnie z oczekiwaniami w programie Excel.

Obsługiwane funkcje

Następujące funkcje są obsługiwane, ale mogą być wyświetlane inaczej na serwerze:

Funkcja

Komentarze

Hiperlinki   

Obsługiwane, lecz sterowane przez właściwości Office Excel Web Access w następujący sposób:

 • Aktywne hiperłącze, które można kliknąć i obserwować, jeśli ustawiono właściwości Office Excel Web Access Wszystkie interakcje w skoroszycie oraz Nawigacja w skoroszycie.

 • Aktywne hiperłącze do innej strony sieci Web lub dokument, który można kliknąć i obserwować, ale nie lokalizacji w skoroszycie, jeśli ustawiono właściwości Office Excel Web Access Wszystkie interakcje w skoroszycie i właściwości Nawigacja w skoroszycie nie jest ustawiona.

 • Ciąg tekstowy nieaktywnego hiperłącza, który nie obserwujesz, jeśli nie ustawiono właściwości Office Excel Web Access Wszystkie interakcje w skoroszycie oraz Nawigacja w skoroszycie.

Czcionki   

Czcionki są zwykle ten sam styl i rozmiar na serwerze znajdują się na komputerze klienckim, ale jeśli określone czcionki nie jest dostępny na serwerze, a następnie Czcionka podstawiana mogą być stosowane. Ponadto użytkownik można zignorować, stylów czcionek i rozmiarów w przeglądarce, takie jak Internet Explorer.

Wykresy i raporty w formie wykresu przestawnego   

Wykresy i raporty w formie wykresu przestawnego są obrazów statycznych i Odśwież i ponownie wyświetlić Jeśli interakcji (filtrowania, sortowania i tak dalej) z danych oparty na wykresie lub z danych w raporcie tabeli przestawnej. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie wykresów i raportów wykresów przestawnych w skoroszycie w przeglądarce.

Obramowania liniowe   

Następujące obramowania liniowe są w pełni obsługiwane: wszystkie linii kolorów; style linii ciągłej i podwójne; pełne, romb i linie przerywane; i grubości cienka, średnia i grubości linii.

Uwaga: Częściowo obsługiwane są następujące obramowania liniowego: trzykrotnie i podwójny style linii; i pełnym, romb, kwadratowy kropkowane, kreska krótkiej kreska początkowym krótkiej kreska i kreska krótkiej kreska krótkiej kreska linii.

Kierunki gradientów kolorów   

Poziome i pionowe kierunki gradientów kolorów.

Kolor wypełnienia komórki   

Wszystkie wypełnienia kolorów.

Wyrównanie komórek   

Wszystkie wyrównanie komórek są obsługiwane przez następujące wyjątki: Justowanie w pionie i dystrybucji pionowej, którego oba zastępuje środka w pionie.

Obrót tekstu   

Obrót tekstu jest obsługiwana, wraz z komórki i przepełnienie zawartości nagłówka kolumny, poziomej lub pionowej wyrównania do lewej dla obrotu dodatnia (+) i poziomej lub pionowej wyrównanie do prawej dla ujemne obrotu (-).

Tekst dwukierunkowy   

W pełni obsługiwany, gdy jest wyświetlany zestaw znaków z jednego języka.

JAKO formatowanie warunkowe   

Formatowanie warunkowe usług analiz (AS, Analysis Services) programu Microsoft SQL Server jest ograniczone do następujących funkcji: kolor czcionki, kolor wypełnienia, flagi czcionki (takie jak pogrubienie, kursywa, podkreślenie i przekreślenie) i ciągi formatu (takie jak formaty liczb).

Przewijanie w arkuszu   

Liczba wierszy i kolumn, które można przewijać w arkuszu jest ograniczone do maksymalny rozmiar 500. Przyciski nawigacyjne umożliwiają wyświetlanie następnego zestawu wierszy i kolumn poza limit bieżącego. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Przechodzenie skoroszytu w usługach programu Excel.

Nieobsługiwane funkcje

Następujące funkcje nie są obsługiwane:

Funkcja

Komentarze

Hiperłącza w wykresach   

Klikanie hiperłączy w wykresach w celu przejścia do odpowiedniej lokalizacji.

Tabele   

Zamienianie nagłówków kolumn arkusza na nagłówki tabeli programu Excel przy przewijaniu nagłówków poza widok w regionie przewijania.

Desenie wypełnienia komórki   

Wszystkie desenie wypełnienia.

Kierunki gradientów kolorów   

Kierunki gradientów kolorów: ukośnie w górę, ukośnie w dół, narożnik do środka.

Obrót tekstu   

Wypełnienie lub deseń komórki nie są obracane razem z tekstem, obramowania ukośne są wyświetlane tak, jakby tekst nie był obracany, a wyrównanie w poziomie lub w pionie jest ograniczone do wyrównania do lewej w przypadku obrotu dodatniego (+) i wyrównania do prawej w przypadku obrotu ujemnego (-).

Tekst dwukierunkowy   

Mieszanie dwukierunkowego od prawej do lewej i od lewej do prawej znaków tekstu, które mają różne symbol (lub kształt znaków) orientacji, takich jak ((lewy nawias) i) (prawy nawias), nie jest obsługiwane w tekście pionowym.

Obramowania liniowe   

Następujące obramowania liniowe są częściowo obsługiwane: trzykrotnie i podwójny style linii; i pełnym, romb, kwadratowy kropkowane, kreska krótkiej kreska początkowym krótkiej kreska i kreska krótkiej kreska krótkiej kreska linii.

Wykresy   

Office 2007 3-grafiki efektów, takich jak cień, poświata, wyginanie, skos, wygładzone krawędzie, Ponowne kolorowanie i odbicia. Te efekty są usuwane lub konwertowane na alternatywny efekt.

Następujące wykresy 3-w nie są obsługiwane:

 • Powierzchniowy 3-W

 • Szkieletowo-powierzchniowy 3-W

 • Konturowy powierzchniowy

 • Szkieletowo-konturowy powierzchniowy

Sformatowany tekst w obiekt, taki jak punktory i różnych czcionek i rozmiarów czcionek, które są konwertowane na zwykły tekst.

Wyrównanie tekstu pionowego.

Uwaga: Wykresy osadzone w arkuszach i oryginalny wykresów w arkuszach wykresów są obsługiwane podczas wyświetlania w usługach programu Excel, jednak wykres osadzony autora skoroszytu ma skopiowaniu lub przeniesieniu z arkusza do arkusza wykresu nie jest obsługiwane do wyświetlenia.

Nagłówki wierszy i kolumn   

Następujące formatowania nagłówków wierszy i kolumn: dwukrotnie księgowe, podwójne podkreślenie indeksu górnego i dolnego.

Znaki niedrukowalne   

Tekst z 7-bitową wartością ASCII (podzbiorem zestawu znaków ANSI) od 0 do 32 oraz wszelkie znaki nieobsługiwane przez język XML w wersji 1.0.

Drukowanie   

Układ i strony nagłówków i stopek.

Etykietki narzędzi   

Etykietki narzędzi właściwości elementów członkowskich usług Microsoft SQL Server Analysis Services.

XML   

Pakiety rozszerzeń XML.

Początek strony

Funkcje obsługiwane i nieobsługiwane podczas interakcje w skoroszycie

Podczas ładowania skoroszytu w usługach programu Excel, możesz korzystać ze go na kilka sposobów, ale istnieją pewne interakcje, które nie są obsługiwane.

Uwaga: Inną metodą współdziałanie, który jest unikatowy dla usług programu Excel jest tworzenie i zmienianie parametrów tymczasowo wybranie zmian wartości komórek w skoroszycie przy użyciu okienka zadań parametrów lub przekazując dane do składnika Web Part programu Excel Web Access z połączonego składnika Web Part , takie jak składnik Web Part Filtr. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie parametrów skoroszytu w usługach programu Excel.

Obsługiwane funkcje

Następujące funkcje są obsługiwane, ale mogą zachowywać się inaczej.

Funkcja

Komentarze

Raporty w formie tabeli przestawnej   

Raport filtrowania, wybieranie elementów członkowskich, rozwijanie (Przechodzenie do szczegółów) i (zwijanie ukrywanie szczegółów) poziomów danych, sortowanie, filtrowanie i pokazywanie i ukrywanie sum częściowych.

Znajdowanie    Obraz przycisku  

Znajdowanie tekstu, liczb i dat z uwzględnieniem wielkości liter oraz znajdowanie przez częściowe dopasowanie zawartości komórki.

Prosta zaznaczenia   

Wybieranie jednej komórki, wiersza lub kolumny.

Filtrowanie i sortowanie   

Używanie menu filtru, filtrowania według tekstu, liczb, dat i godzin, kilka kryteriów i sortowania. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Filtrowanie danych w usługach programu Excel i Sortowanie danych w usługach programu Excel.

Tworzenie konspektu   

Tworzenie konspektu, w tym wyświetlanie i ukrywanie szczegółów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie konspektu danych w usługach programu Excel.

Scenariusze   

Wykonywanie wstępnie zdefiniowanych scenariusza.

Odświeżanie   

Odświeżanie danych zewnętrznych źródeł, w tym wszystkie źródła danych w bieżącym skoroszycie, określonego źródła danych, okresowe odświeżanie, odświeżanie ręczne i Odśwież momencie ładowania skoroszytu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz odświeżanie danych zewnętrznych w usługach programu Excel.

Obliczanie   

Automatyczne i ręczne obliczanie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz obliczania i ponownego danych w usługach programu Excel.

Uwaga: Mimo że usług programu Excel obsługuje ładowania skoroszytu zawierającego odwołania cykliczne, wykrywania odwołania cykliczne podczas ładowania lub ponowne obliczanie skoroszytu zależy od. Jeśli usługi programu Excel nie może rozpoznać odwołania cyklicznego, w niektórych okolicznościach wyświetla komunikat ostrzegawczy, że istnieje odwołanie cykliczne. Wartości, które są obliczane różnią się od wartości, które Jeśli anulowanie operacji w kliencie programu Excel. W praktyce usług programu Excel automatycznie anuluje odwołania cyklicznego, aby zapobiec obliczeń z obniżeniu wydajności serwera.

Nieobsługiwane funkcje

Następujące funkcje nie są obsługiwane.

Funkcja

Komentarze

Raporty w formie tabeli przestawnej   

Opcje Grupa szczegółów i Pokaż szczegóły (tak zwane przechodzenie do szczegółów) dla danych OLAP, wyszukiwanie elementów członkowskich, akcje usług Analysis Services programu Microsoft SQL Server lub korzystanie z listy pól w celu dodania, ponownego rozmieszczenia albo usunięcia pól.

Raporty w formie wykresu przestawnego   

Interakcja bezpośrednio z wykresem przestawnym (ponieważ jest on obrazem statycznym).

Asynchroniczna Ocena funkcji modułu   

Asynchroniczne pobieranie danych podczas obliczania funkcji modułu i wyświetlania komunikatu #POBIERANIE_DANYCH przed pobraniem wszystkich danych. Wszystkie dane są pobierane synchronicznie przed wyświetleniem lub ponownym wyświetleniem widoku.

Znajdowanie    Obraz przycisku  

Znajdowanie według danych źródłowych (w przeciwieństwie do danych sformatowanych oraz do znajdowania z uwzględnieniem wielkości liter).

Zamienianie   

Zamienianie tekstu i wartości po użyciu przycisku Znajdź Obraz przycisku .

Zmienianie rozmiaru kolumn i wierszy   

Wiersz i kolumna dopasowania wysokości i szerokości.

Wybieranie zaawansowane   

Wybieranie zakresu przylegających lub nieprzylegających komórek bądź całego arkusza.

Obliczanie   

Zmienianie ustawień obliczania skoroszytu, gdy zostanie załadowana. Aby uzyskać więcej informacji zobacz obliczania i ponownego danych w usługach programu Excel.

Filtrowanie i sortowanie   

Sortowanie i filtrowanie według koloru i Zapisywanie filtru lub sortowania w skoroszycie w usługach programu Excel. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Filtrowanie danych w usługach programu Excel i Sortowanie danych w usługach programu Excel.

Przejdź do   

Wszystkie operacje związane z poleceniem Przejdź do.

Zarządzanie okienkami   

Dzielenie i Zablokuj okienka.

Powiększenie   

Dostosowywanie widoku arkusza przez podanie wartości procentowej względem rzeczywistego rozmiaru.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×