Różnice między używaniem skoroszytu w programie Excel i w usługach programu Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Usługi programu Excel jest przeznaczony głównie jako oparte na sieci web badań danych raportowania systemu dla skoroszytów programu Excel, a obsługuje funkcje w Microsoft Office Excel 2007. Poniższe sekcje Podsumowanie funkcji Office Excel 2007, które są obsługiwane i nieobsługiwane w usługach programu Excel.

Ważne: Możliwość publikowania skoroszytu w usługach programu Excel jest dostępna jedynie w pakietach Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007 i Microsoft Office Enterprise 2007 oraz w programie Microsoft Office Excel 2007.

W tym artykule

Obsługiwane i nieobsługiwane funkcje podczas ładowania skoroszytu

Obsługiwane i nieobsługiwane funkcje arkusza

Obsługiwane i nieobsługiwane funkcje podczas przeglądania skoroszytu

Obsługiwane i nieobsługiwane funkcje podczas interakcji ze skoroszytem

Obsługiwane i nieobsługiwane funkcje podczas ładowania skoroszytu

Można załadować skoroszytu w usługach programu Excel, który znajduje się w Office Excel 2007 skoroszyt (xlsx) lub format pliku skoroszytu binarnego (xlsb) jako skoroszyt tylko do odczytu na trzy sposoby:

 • Określ ścieżkę URL lub UNC we właściwości Skoroszyt składnika Web Part programu Excel Web Access.

 • Połącz składnik Web Part widoku listy biblioteki dokumentów ze składnikiem Web Part programu Excel Web Access, a następnie przekaż adres URL skoroszytu przechowywanego w bibliotece dokumentów do wyświetlenia w programie Microsoft Office Excel Web Access.

 • Wyświetl skoroszyt zapisany w bibliotece dokumentów w przeglądarce. Aby to zrobić, wskaż element, kliknij strzałkę obok niego, a następnie kliknij polecenie Wyświetl w przeglądarce sieci Web.

Żaden inny format pliku programu Microsoft Office Excel nie jest obsługiwany, w tym nie jest obsługiwany skoroszyt z obsługą makr programu Office Excel 2007 (xlsm) oraz skoroszyt programu Office Excel 2007 97–2003 (xls).

Uwaga: Z odpowiednimi uprawnieniami możesz również otworzyć skoroszyt w Office Excel 2007 na komputerze klienckim, Otwórz menu na pasku narzędzi Office Excel Web Access jako pełnego skoroszytu (odczytu/zapisu) lub jako migawkę tylko do odczytu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Otwieranie skoroszytu lub migawki w programie Excel w usługach programu Excel w Pomocy programu Excel Web Access.

Obsługiwane funkcje

Podczas ładowania skoroszytu są obsługiwane następujące funkcje:

Funkcja

Komentarze

Funkcje   

Obsługiwane są wszystkie funkcje arkusza programu Excel z kilkoma wyjątkami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniższą sekcję Obsługiwane i nieobsługiwane funkcje arkusza.

Daty    

Systemy dat Windows i Macintosh.

Tabele programu Excel   

Dane tabel, nagłówki kolumn, kolumny obliczeniowe, wiersze sum, odwołania strukturalne i style programu Excel.

Komórki   

Wartości komórek, w tym scalone komórki i przepełnienie zawartości komórek.

Nazwy   

Zdefiniowane nazwy i nazwane zakresy.

Obliczanie   

Ustawienia obliczania i ponownego obliczania, w tym automatyczne, automatyczne z wyjątkiem tabel, ręczne i ustawienia obliczania iteracyjnego dla zakresów lub całych arkuszy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obliczanie i ponowne obliczanie danych w usługach programu Excel w Pomocy do programu Excel Web Access.

Wykresy   

Wykresy, zakresy wykresów i raporty wykresów przestawnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z wykresów i raportów wykresów przestawnych w usługach programu Excel w Pomocy do programu Excel Web Access.

Formatowanie   

Formatowanie komórek i zakresów komórek, formatowanie warunkowe (z wyjątkiem formatowania przy użyciu pasków danych i ikon) w skoroszytach oraz formaty liczb.

Połączenia   

Połączenia z zewnętrznymi źródłami danych, w tym z tabelami przestawnymi OLAP.

Analiza symulacji   

Wyniki narzędzi analiz symulacji, takich jak Szukaj wyniku, Tabele danych, Scenariusze, dodatek Solver i Serie.

Konsolidacja   

Skonsolidowane dane w zakresach.

Źródła danych   

Dostawcy OLEDB i programów SQL Server 2000 oraz Microsoft SQL Server 2005, a także sterowniki ODBC.

Nieobsługiwane funkcje

Skoroszyty zawierające następujące funkcje nieobsługiwane nie będzie załadować lub wyświetlić w usługach programu Excel. Aby uzyskać najlepsze wyniki zawsze zapisać skoroszytu ze Office Excel 2007 przy użyciu polecenia Usług programu Excel . (Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij strzałkę obok przycisku Publikuj, a następnie kliknij Usług programu Excel w obszarze Rozpowszechnij dokument do innych osób.) Aby potwierdzić, czy funkcja jest obsługiwana, klikając pole wyboru Otwórz tego skoroszytu w przeglądarce po zapisaniu w oknie dialogowym Zapisywanie dla usług programu Excel próbuje ją wyświetlić w przeglądarce. Jeśli funkcja nie jest obsługiwana, usług programu Excel wyświetla alert.

Następujące funkcje nie są obsługiwane i uniemożliwiają załadowanie skoroszytu:

Funkcja

Komentarze

VBA   

Kod języka Visual Basic for Applications (VBA), makra, dodatki i funkcje zdefiniowane przez użytkownika (UDF).

Uwaga: Programista można dostosować usług programu Excel na różne sposoby, w tym tworzenie funkcji zdefiniowanych przez użytkownika (UDF). Aby uzyskać więcej informacji zobacz Microsoft pakietu Office SharePoint Server 2007 Software Development Kit (SDK).

Starsze języki makr   

Funkcje makr programu Microsoft Excel 4.0 i arkusze okien dialogowych programu Microsoft Excel 5.0.

Formanty   

Formanty paska narzędzi Formularz, formanty przybornika i wszystkie formanty ActiveX.

XML   

Mapy XML i osadzone tagi inteligentne.

Zabezpieczenia i prywatność   

Skoroszyty, arkusze lub zakresy z ochroną oraz skoroszyty używające zarządzania prawami do informacji (IRM, Information Rights Management).

Uwaga: Aby chronić skoroszytów w usługach programu Excel, za pomocą uprawnień programu Microsoft Windows SharePoint Services.

Obrazy i obiekty   

Połączone lub osadzone obiekty albo obrazy, wstawione obrazy, Autokształty, obiekty WordArt i diagramy, takie jak schematy organizacyjne.

Atrament   

Wszystkie funkcje pisma odręcznego, w tym rysunek, pismo i adnotacje.

OLE i łącza DDE   

Obiekty OLE (Object Linking and Embedding) i łącza DDE (Dynamic Data Exchange).

Wyświetlane formuły   

Skoroszyty zapisane z wyświetlonymi formułami.

Sprawdzanie poprawności danych   

Zapobieganie wprowadzaniu nieprawidłowych danych i tworzenie list rozwijanych.

Źródła danych   

Usługi pobierania danych dla programu Microsoft Business Solutions, list programu Windows SharePoint Services, programu Microsoft SQL Server, zakresów danych zewnętrznych (nazywanych też tabelami kwerendy) i tabel połączonych z listami programu Windows SharePoint Services.

Kwerendy   

Kwerendy sieci Web i kwerendy tekstowe.

Odwołania zewnętrzne do połączonych skoroszytów   

Tworzenie odwołań zewnętrznych (nazywanych też łączami) do określonego zakresu komórek, zdefiniowanej nazwy określonego zakresu komórek lub jako część definicji nazwy.

Komentarze   

Wyświetlanie i dopasowywanie komentarzy.

Konsolidacja   

Skonsolidowane dane w raportach tabeli przestawnej.

Skoroszyty udostępnione   

Udostępnianie skoroszytów i rozwiązywanie konfliktów wywołanych przez zmiany.

Podpisy cyfrowe   

Widoczne i niewidoczne podpisy cyfrowe w skoroszycie.

Dołączone paski narzędzi   

Niestandardowe paski narzędzi dołączone do skoroszytu w programie Office Excel 2003 przed konwertowaniem go na skoroszyt programu Excel 2007.

Początek strony

Obsługiwane i nieobsługiwane funkcje arkusza

Podczas ładowania i ponownego obliczania skoroszytu są w pełni obsługiwane wszystkie funkcje, z następującymi wyjątkami: HIPERŁĄCZE, RTD i Żądanie.SQL. W ich przypadku obsługa jest ograniczona.

Funkcja

Wartość zwracana przez program Excel

I usług programu Excel zwraca:

HIPERŁĄCZE   

Aktywne hiperłącze, które można kliknąć, aby przejść do odpowiedniej strony.

Jedna z poniższych:

 • Aktywne hiperłącze, które można kliknąć i obserwować, jeśli ustawiono właściwości Office Excel Web Access Wszystkie interakcje w skoroszycie oraz Nawigacja w skoroszycie.

 • Aktywne hiperłącze do innej strony sieci Web lub dokument, który można kliknąć i obserwować, a nie do lokalizacji w skoroszycie, jeśli ustawiono właściwości Office Excel Web Access Wszystkie interakcje w skoroszycie i właściwości Nawigacja w skoroszycie nie jest ustawiona.

 • Ciąg tekstowy nieaktywnego hiperłącza, który nie obserwujesz, jeśli nie ustawiono właściwości Office Excel Web Access Wszystkie interakcje w skoroszycie oraz Nawigacja w skoroszycie .

RTD   

Dane czasu rzeczywistego z programu obsługującego automatyzację COM.

Następujące wartości:

 • Są wyświetlane wszystkie wartości zwrócone przez funkcję RTD, które są przechowywane w skoroszycie.

 • Jeśli nie ma żadnych wartości obecnie zwracanych, jest zwracany błąd #N/D!

 • Jeśli usługi programu Excel jest obliczana ponownie skoroszyt i próbuje uruchomić dane.czasu.rzecz lub SQL. Żądanie funkcji, jest zwracany błąd # n/d!.

W razie potrzeby można przetestować zwracaną wartość przy użyciu funkcji CZY.BŁĄD lub JEŻELI.BŁĄD.

Żądanie.SQL   

Wyniki kwerendy połączonej z zewnętrznym źródłem danych.

Następujące wartości:

 • Są wyświetlane wszystkie wartości zwrócone przez funkcję Żądanie.SQL, które są przechowywane w skoroszycie.

 • Jeśli nie ma żadnych wartości obecnie zwracanych, jest zwracany błąd #N/D!

 • Jeśli usługi programu Excel jest obliczana ponownie skoroszyt i próbuje uruchomić dane.czasu.rzecz lub SQL. Żądanie funkcji, jest zwracany błąd # n/d!.

W razie potrzeby można przetestować zwracaną wartość przy użyciu funkcji CZY.BŁĄD lub JEŻELI.BŁĄD.

ZNAK   

Znak określony przez liczbę lub znak prostokąta w przypadku znaku niedrukowalnego.

Znak określony przez liczbę lub pusta wartość w przypadku znaku niedrukowalnego.

KOMÓRKI   

Informacje o formatowaniu, lokalizacji lub zawartości lewej górnej komórki w odwołaniu.

Błąd #ARG!.

INFORMACJE O   

Ścieżka bieżącego katalogu lub folderu na komputerze klienckim użytkownika.

Błąd #ARG!.

Następujące funkcje nietrwałe może zwracać inne wartości są one obliczane w usługach programu Excel na serwerze niż gdy są one obliczane w programie Excel na komputerze klienckim.

Funkcja

Wartość zwracana przez program Excel

I usług programu Excel zwraca:

TERAZ   

Data i godzina na komputerze klienckim użytkownika.

Data i godzina na serwerze.

DZIŚ   

Data na komputerze klienckim użytkownika.

Data na serwerze.

LOS, RANDBETWEEN   

Liczba losowa, czyli inna przy każdym wykonaniu.

Liczba losowa, czyli inna przy każdym wykonaniu.

Początek strony

Obsługiwane i nieobsługiwane funkcje podczas przeglądania skoroszytu

Wyświetlanie skoroszytu w usługach programu Excel na serwerze jest bardzo podobne do wyświetlania skoroszytu w programie Excel na komputerze klienckim, ale występują różnice. Należy zauważyć, że czy te funkcje są obsługiwane lub nieobsługiwane, nie uniemożliwia skoroszyt ładowanie i te funkcje są zachowywane w skoroszycie, tak aby działają zgodnie z oczekiwaniami w programie Excel.

Obsługiwane funkcje

Następujące funkcje są obsługiwane, ale na serwerze mogą być wyświetlane inaczej:

Funkcja

Komentarze

Hiperlinki   

Obsługiwane, lecz sterowane przez właściwości Office Excel Web Access w następujący sposób:

 • Aktywne hiperłącze, które można kliknąć i obserwować, jeśli ustawiono właściwości Office Excel Web Access Wszystkie interakcje w skoroszycie oraz Nawigacja w skoroszycie.

 • Aktywne hiperłącze do innej strony sieci Web lub dokument, który można kliknąć i obserwować, ale nie lokalizacji w skoroszycie, jeśli ustawiono właściwości Office Excel Web Access Wszystkie interakcje w skoroszycie i właściwości Nawigacja w skoroszycie nie jest ustawiona.

 • Ciąg tekstowy nieaktywnego hiperłącza, który nie obserwujesz, jeśli nie ustawiono właściwości Office Excel Web Access Wszystkie interakcje w skoroszycie oraz Nawigacja w skoroszycie .

Czcionki   

Czcionki na serwerze mają zwykle taki sam styl i rozmiar jak na kliencie, jeśli jednak określona czcionka jest niedostępna na serwerze, może zostać użyta czcionka podstawiana. Ponadto użytkownik może ignorować style i rozmiary czcionki w przeglądarce, takiej jak program Internet Explorer.

Wykresy i raporty w formie wykresu przestawnego   

Wykresy i raporty wykresów przestawnych są obrazami statycznymi i są odświeżane oraz wyświetlane ponownie w wyniku interakcji (filtrowania, sortowania itp.) użytkownika z danymi, na których jest oparty wykres, lub z danymi w skojarzonym raporcie tabeli przestawnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z wykresów i raportów wykresów przestawnych w usługach programu Excel w Pomocy do programu Excel Web Access.

Obramowania liniowe   

Następujące obramowania liniowe są w pełni obsługiwane: wszystkie kolory linii; style linii ciągłej i podwójnej; linie ciągłe, linie przerywane i linie rombów; linie o małej, średniej i dużej grubości.

Uwaga: Następujące obramowania liniowe są częściowo obsługiwane: style linii potrójnej i podwójnej, linie ciągłe, linie rombów, linie kropkowane kwadratami, linie typu kreska-krótka_kreska-kreska, linie typu długa_kreska-krótka_kreska-kreska oraz linie typu kreska-krótka_kreska-kreska-krótka_kreska-kreska.

Kierunki gradientów kolorów   

Poziome i pionowe kierunki gradientów kolorów.

Kolor wypełnienia komórki   

Wszystkie kolory wypełnienia.

Wyrównanie komórek   

Są obsługiwane wszystkie wyrównania komórek, z następującymi wyjątkami: justowanie w pionie i rozłożone pionowo — oba wyrównania są zastępowane przez wyśrodkowanie w pionie.

Obrót tekstu   

Obrót tekstu jest obsługiwany wraz z przepełnieniem komórki i przepełnieniem zawartości nagłówka kolumny, wyrównaniem do lewej w poziomie lub w pionie w przypadku obrotu dodatniego (+) i wyrównaniem do prawej w poziomie lub w pionie w przypadku obrotu ujemnego (-).

Tekst dwukierunkowy   

W pełni obsługiwany, gdy jest wyświetlany zestaw znaków z jednego języka.

JAKO formatowanie warunkowe   

Formatowanie warunkowe usług analiz (AS, Analysis Services) programu Microsoft SQL Server jest ograniczone do następujących funkcji: kolor czcionki, kolor wypełnienia, flagi czcionki (takie jak pogrubienie, kursywa, podkreślenie i przekreślenie) i ciągi formatu (takie jak formaty liczb).

Przewijanie arkusza   

Liczba wierszy i kolumn, które można przewijać w arkuszu, jest ograniczona do 500 (wartość maksymalna). Aby wyświetlić następny zestaw wierszy i kolumn poza bieżącym limitem, należy użyć przycisków nawigacyjnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nawigacja w skoroszycie w usługach programu Excel w Pomocy do programu Excel Web Access.

Nieobsługiwane funkcje

Następujące funkcje nie są obsługiwane:

Funkcja

Komentarze

Hiperłącza w wykresach   

Klikanie hiperłączy na wykresach w celu przejścia do odpowiedniej lokalizacji.

Tabele   

Zamienianie nagłówków kolumn arkusza na nagłówki tabeli programu Excel przy przewijaniu nagłówków poza widok w regionie przewijania.

Desenie wypełnienia komórki   

Wszystkie desenie wypełnienia.

Kierunki gradientów kolorów   

Kierunki gradientów kolorów: ukośnie w górę, ukośnie w dół, narożnik do środka.

Obrót tekstu   

Wypełnienie lub deseń komórki nie są obracane razem z tekstem, obramowania ukośne są wyświetlane tak, jakby tekst nie był obracany, a wyrównanie w poziomie lub w pionie jest ograniczone do wyrównania do lewej w przypadku obrotu dodatniego (+) i wyrównania do prawej w przypadku obrotu ujemnego (-).

Tekst dwukierunkowy   

Połączenie znaków tekstu dwukierunkowego od prawej do lewej i od lewej do prawej, które mają różną orientację symboli (lub kształt znaków), na przykład ( (lewy nawias okrągły) i ) (prawy nawias okrągły), nie jest obsługiwane w tekście pionowym.

Obramowania liniowe   

Następujące obramowania liniowe są częściowo nieobsługiwane: style linii potrójnej i podwójnej; linie ciągłe, linie rombów, linie kropkowane kwadratami, linie typu kreska-krótka_kreska-kreska, linie typu długa_kreska-krótka_kreska-kreska oraz linie typu kreska-krótka_kreska-kreska-krótka_kreska-kreska.

Wykresy   

Efekty graficzne 3-W pakietu Office 2007, takie jak cień, poświata, wyginanie, skos, krawędzie wygładzone, ponowne kolorowanie i odbicie. Te efekty są usuwane albo konwertowane na alternatywne efekty.

Następujące wykresy 3-W nie są obsługiwane:

 • Powierzchniowy 3-W

 • Szkieletowo-powierzchniowy 3-W

 • Powierzchniowo-konturowy

 • Powierzchniowo-konturowo-szkieletowy

Tekst sformatowany w obiekcie konwertowany na zwykły tekst, na przykład punktory oraz różne typy i rozmiary czcionek.

Pionowe wyrównanie tekstu.

Uwaga: Wykresy osadzone w arkuszach i oryginalny wykresów w arkuszach wykresów są obsługiwane podczas wyświetlania w usługach programu Excel, jednak wykres osadzony autora skoroszytu ma skopiowaniu lub przeniesieniu z arkusza do arkusza wykresu nie jest obsługiwane do wyświetlenia.

Nagłówki wierszy i kolumn   

Następujące formatowanie w nagłówkach wierszy i kolumn: księgowe podwójne, podkreślenie podwójne, indeks górny i indeks dolny.

Znaki niedrukowane   

Tekst z 7-bitową wartością ASCII (podzbiorem zestawu znaków ANSI) od 0 do 32 oraz wszelkie znaki nieobsługiwane przez język XML w wersji 1.0.

Drukowanie   

Układ strony oraz nagłówki i stopki strony.

Etykietki narzędzi   

Etykietki narzędzi właściwości elementów członkowskich usług analiz programu Microsoft SQL Server.

XML   

Pakiety rozszerzeń XML.

Początek strony

Obsługiwane i nieobsługiwane funkcje podczas interakcji ze skoroszytem

Podczas ładowania skoroszytu w usługach programu Excel, możesz korzystać ze go na kilka sposobów, ale istnieją pewne interakcje, które nie są obsługiwane.

Uwaga: Inny sposób na interakcję, który jest unikatowy dla usług programu Excel jest do tworzenia i parametr, należy zmienić tymczasowo które zmiany wartości komórek w skoroszycie przy użyciu okienka zadań parametrów w usługach programu Excel lub przekazując dane do programu Excel Web Access składnika Web Part z połączonego składnika Web Part, takie jak składnik Web Part Filtr. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie parametrów skoroszytu w usługach programu Excel w Pomocy programu Excel Web Access.

Obsługiwane funkcje

Następujące funkcje są obsługiwane, ale mogą się zachowywać w inny sposób.

Funkcja

Komentarze

Raporty w formie tabeli przestawnej   

Filtrowanie raportów, wybieranie elementów członkowskich, rozwijanie (przechodzenie do szczegółów) i zwijanie (ukrywanie szczegółów) poziomów danych, sortowanie, filtrowanie oraz wyświetlanie i ukrywanie sum częściowych.

Znajdowanie    Obraz przycisku  

Znajdowanie tekstu, liczb i dat z uwzględnieniem wielkości liter oraz znajdowanie przez częściowe dopasowanie zawartości komórki.

Proste wybieranie   

Wybieranie pojedynczych komórek, wierszy lub kolumn.

Filtrowanie i sortowanie   

Używanie menu Filtr, filtrowanie według tekstu, liczb, dat i godzin, określanie wielu kryteriów oraz sortowanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Filtrowanie danych w usługach programu Excel i Sortowanie danych w usługach programu Excel w Pomocy do programu Excel Web Access.

Tworzenie konspektu   

Tworzenie konspektu, w tym wyświetlanie i ukrywanie szczegółów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie konspektu danych w usługach programu Excel w Pomocy do programu Excel Web Access.

Scenariusze   

Wykonywanie wstępnie zdefiniowanego scenariusza.

Odświeżanie   

Odświeżanie zewnętrznych źródeł danych, w tym wszystkich źródeł danych w bieżącym skoroszycie, określonego źródła danych, a także odświeżanie okresowe, odświeżanie ręczne i odświeżanie po załadowaniu skoroszytu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Odświeżanie danych zewnętrznych w usługach programu Excel w Pomocy do programu Excel Web Access.

Obliczanie   

Obliczanie automatyczne i ręczne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obliczanie i ponowne obliczanie danych w usługach programu Excel w Pomocy do programu Excel Web Access.

Uwaga: Mimo że usług programu Excel obsługuje ładowania skoroszytu zawierającego odwołania cykliczne, wykrywania odwołania cykliczne podczas ładowania lub ponowne obliczanie skoroszytu zależy od. Jeśli usługi programu Excel nie może rozpoznać odwołania cyklicznego, w niektórych okolicznościach wyświetla komunikat ostrzegawczy, że istnieje odwołanie cykliczne. Wartości, które są obliczane różnią się od wartości, które Jeśli anulowanie operacji w kliencie programu Excel. W praktyce usług programu Excel automatycznie anuluje odwołania cyklicznego, aby zapobiec obliczeń z obniżeniu wydajności serwera.

Nieobsługiwane funkcje

Następujące funkcje nie są obsługiwane.

Funkcja

Komentarze

Raporty w formie tabeli przestawnej   

Opcje Grupa szczegółów i Pokaż szczegóły (tak zwane przechodzenie do szczegółów) dla danych OLAP, wyszukiwanie elementów członkowskich, akcje usług analiz programu Microsoft SQL Server lub korzystanie z listy pól w celu dodania, ponownego rozmieszczenia albo usunięcia pól.

Raporty w formie wykresu przestawnego   

Interakcja bezpośrednio z wykresem przestawnym (ponieważ jest on obrazem statycznym).

Asynchroniczna ocena funkcji modułu   

Asynchroniczne pobieranie danych podczas obliczania funkcji modułu i wyświetlania komunikatu #POBIERANIE_DANYCH przed pobraniem wszystkich danych. Wszystkie dane są pobierane synchronicznie przed wyświetleniem lub ponownym wyświetleniem widoku.

Znajdowanie    Obraz przycisku  

Znajdowanie według danych źródłowych (w przeciwieństwie do danych sformatowanych oraz do znajdowania z uwzględnieniem wielkości liter).

Zamienianie   

Zamienianie tekstu i wartości po użyciu przycisku Znajdź Obraz przycisku .

Zmienianie rozmiarów wierszy i kolumn   

Dopasowywanie szerokości i wysokości wierszy i kolumn.

Wybieranie zaawansowane   

Wybieranie zakresu przylegających lub nieprzylegających komórek bądź całego arkusza.

Obliczanie   

Zmienianie ustawienia obliczania skoroszytu po załadowaniu go. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obliczanie i ponowne obliczanie danych w usługach programu Excel w Pomocy do programu Excel Web Access.

Filtrowanie i sortowanie   

Sortowanie i filtrowanie według koloru i Zapisywanie filtru lub sortowania w skoroszycie w usługach programu Excel. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Filtrowanie danych w usługach programu Excel i Sortowanie danych w usługach programu Excel w Pomocy programu Excel Web Access.

Przejdź do   

Wszystkie operacje związane z poleceniem Przejdź do.

Zarządzanie okienkami   

Polecenia Podziel okienka i Zablokuj okienka.

Powiększenie   

Dostosowywanie widoku arkusza przez podanie wartości procentowej względem rzeczywistego rozmiaru.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×