Publikowanie formularza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po zakończeniu projektowania szablonu formularza należy opublikować go tak, aby użytkownicy mogą wypełniać formularze oparte na szablonie formularza. Użytkownicy muszą mieć dostęp do lokalizacji, w której jest opublikowany formularz. W tym temacie opisano różne opcje Publikowanie formularza programu InfoPath 2010.

W tym artykule

Publikowanie i zapisywanie

Opcje publikowania

Biblioteka programu SharePoint lub listy?

Publikowanie w bibliotece programu SharePoint

Publikowanie w wiadomości e-mail

Publikowanie w lokalizacji sieciowej

Zaawansowane pojęcia

Typ zawartości witryny

Kodu w trybie piaskownicy w formularzach programu InfoPath

Szablony formularzy zatwierdzone przez administratora (pełnego zaufania formularze)

Publikowanie i zapisywanie

Publikowanie szablonu formularza nie jest taki sam, jak zapisywanie szablonu formularza. Po zapisaniu szablonu formularza w przypadku zapisywania go, aby zachować pracę, tak samo jak podczas zapisywania pliku na komputerze. Proces publikowania modyfikuje szablonu formularza do dystrybucji przez dodanie lokalizacji publikowania i przetwarzanie sekcji instrukcje, dzięki czemu użytkownicy mogą otwierać formularzy opartych na tym szablonie formularza. Instrukcje przetwarzania Zezwalaj formularzy opartych na tym szablonie formularza mają być automatycznie aktualizowane po wprowadzeniu zmian do szablonu formularza po opublikowaniu go.

Początek strony

Opcje publikowania

Istnieje wiele różnych sposobów opublikowanie formularzy programu InfoPath. Publikowanie formularza, kliknij kartę plik, a następnie kliknij przycisk Publikuj przedstawiane z następujących opcji:

 • Szybkie publikowanie    Publikowanie formularza w bieżącej lokalizacji

Jeśli chcesz zaktualizować formularza, który został już opublikowany lub publikowania formularza listy lub przepływ pracy programu SharePoint po raz pierwszy, możesz użyć szybkie publikowanie Publikowanie formularza bez konieczności wskazują, jak i gdzie będzie można opublikować. Po kliknięciu przycisku Opublikuj szybkie programu InfoPath 2010 automatycznie ponownie opublikowany lub publikuje formularza do poprzedniej lub wskazanej lokalizacji.

Uwaga: Jeśli nie określono lokalizacji publikowania, Szybkie publikowanie jest wyłączony.

 • Program SharePoint Server    Publikowanie formularza w bibliotece programu SharePoint

Jeśli chcesz opublikować formularza programu InfoPath w programie SharePoint, tak aby użytkownicy mogą wypełniać go w przeglądarce sieci Web lub w programie InfoPath filler można publikować go w bibliotece programu SharePoint. Użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do formularza w trybie online, jego wypełnienia i Zapisz wyniki jako dokumentu programu InfoPath w bibliotece.

 • Wiadomości e-mail    Publikowanie formularza do listy adresatów wiadomości e-mail

Można utworzyć nową wiadomość e-mail, która zawiera formularz programu InfoPath. Ta opcja jest przydatna, gdy adresaci nie mają dostępu do witryny programu SharePoint.

Uwaga: InfoPath Filler jest wymagana dla formularzy, które zostały opublikowane w wiadomościach e-mail.

 • Lokalizacji sieciowej    Publikowanie formularza w udziale sieciowym lokalizacji lub pliku

Spowoduje to opublikowanie formularza w udziale sieciowym lokalizacji lub pliku, który umożliwia użytkownikom możliwość przejdź do pozycji Udostępnij (na przykład //MyShare/Path/FormLocation) i wypełnij formularz w programie InfoPath Filler.

Uwaga: InfoPath Filler jest wymagana dla formularzy, które zostały opublikowane w lokalizacji sieciowej.

Biblioteka programu SharePoint lub listy?

We wcześniejszych wersjach programu InfoPath można opublikować formularza w bibliotece programu SharePoint, a następnie podczas użytkowników wypełniania formularza, czy zapisywanie ich odpowiedzi jako dokumentów w tej bibliotece. Gdy nadal można to zrobić, teraz umożliwia programu InfoPath 2010 Dostosuj formularz używany do tworzenia, odczytu i edytowanie elementów na liście programu SharePoint, tak, aby odpowiedzi są zapisywane jako elementów na liście. Aby to zrobić, kliknij pozycję Dostosowywanie formularzy w programie SharePoint lub utworzyć nową listę programu SharePoint z poziomu programu InfoPath.

Istnieją różne korzyści za pomocą listy programu SharePoint, a nie biblioteki dokumentów, w następujący sposób:

 • Odpowiedzi można zarządzać w taki sam sposób, jak przy użyciu wszystkich elementów na liście programu SharePoint.

 • Nie masz umożliwia określenie sposobu łączenia się z serwerem programu SharePoint podczas publikowania formularza, ponieważ jest to automatyczne.

 • Po zakończeniu dostosowywania listy formularzy, wystarczy kliknij przycisk Szybkie publikowanie, aby opublikować formularz.

Początek strony

Publikowanie w bibliotece programu SharePoint

Aby opublikować formularza programu InfoPath w bibliotece programu SharePoint, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opublikuj.

 3. Kliknij pozycję Programu SharePoint Server.

Program InfoPath 2010 — Publikowanie formularza

 1. Wprowadź adres internetowy witryny programu SharePoint, w polu tekstowym.

Program InfoPath 2010 — Publikowanie formularza

 1. Kliknij pozycję Dalej.

 2. Umożliwia wybranie sposobu Opublikuj formularz. W przypadku większości scenariuszy wybierz Biblioteka formularzy. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji Typ zawartości witryny lub szablon formularza zatwierdzony przez administratora zobacz sekcję Zaawansowane pojęcia .

Program InfoPath 2010 — Publikowanie formularza

 1. Kliknij pozycję Dalej.

 2. Kliknij pozycję istniejące biblioteki formularzy dla formularza programu InfoPath, jeśli już został utworzony lub kliknij pozycję Utwórz nową bibliotekę formularzy, aby utworzyć nowy.

Program InfoPath 2010 — Publikowanie formularza

 1. Kliknij pozycję Dalej.

 2. W przypadku tworzenia nowej biblioteki programu SharePoint, wprowadź nazwę biblioteki w polu tekstowym Nazwa i opis biblioteki, w polu tekstowym Opis.

Program InfoPath 2010 — Publikowanie formularza

 1. Kliknij pozycję Dalej.

 2. Aby wyświetlić dane z formularza jako kolumna w bibliotece formularzy, użyj promocji właściwości. Aby to zrobić, kliknij przycisk Dodaj, wybierz odpowiednie pole, a następnie w polu Nazwa kolumny wpisz nazwę kolumny.

 3. Jeśli zaznaczono pole powtarzane, kliknij wartość na liście funkcji, aby określić sposób wyświetlania pola w bibliotece formularzy, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość lub liczba wszystkich wystąpień pola lub czy mają być scalane wszystkie wartości.

Program InfoPath 2010 — Publikowanie formularza

 1. Powtórz kroki od 12 i 13 stosownie do potrzeb dla każdego pola w formularzu, który chcesz dodać jako kolumnę programu SharePoint, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 2. Kliknij przycisk Dalej.

 3. Kliknij pozycję Opublikuj.

Początek strony

Publikowanie w wiadomości e-mail

Aby opublikować formularza programu InfoPath do listy adresatów wiadomości e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opublikuj.

 3. Kliknij wiadomość E-mail.

 4. Jeśli formularz nie jest już zapisany, kliknij przycisk OK, aby zapisać formularz.

 5. Wprowadź nazwę formularza w polu tekstowym Nazwa szablonu formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Program InfoPath 2010 — Publikowanie formularza

 1. Aby wyświetlić dane z formularza jako kolumna w folderze element formularza programu InfoPath, użyj promocji właściwości. Aby to zrobić, kliknij przycisk Dodaj i następnie wybierz odpowiednie pole, a następnie wpisz nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

 2. Jeśli zaznaczono pole powtarzane, kliknij wartość na liście funkcji, aby określić sposób wyświetlania pola w bibliotece formularzy, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość lub liczba wszystkich wystąpień pola lub czy mają być scalane wszystkie wartości.

 1. Powtarzaj kroki 6 i 7 w razie potrzeby dla każdego pola w formularzu, który chcesz dodać jako kolumna w programie Outlook, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Program InfoPath 2010 — Publikowanie formularza

 1. Po zakończeniu w celu otwarcia formularza jako wiadomość e-mail, kliknij przycisk Publikuj.

Program InfoPath 2010 — Publikowanie formularza

 1. Wprowadź adresatów w polach do, DW i UDW.

Program InfoPath 2010 — Publikowanie formularza

 1. Dostosuj zawartość pola temat.

 2. Pole tekstowe wprowadzenie zawiera miejsce instrukcje formularza i wyjaśnienie użytkownikom Dlaczego po otrzymaniu formularza.

 3. Kliknij przycisk Wyślij.

Początek strony

Publikowanie w lokalizacji sieciowej

Aby opublikować formularza programu InfoPath UNC lub program SharePoint server w sieci, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Plik.

 2. Kliknij pozycję Opublikuj.

 3. Kliknij lokalizację sieciową.

 4. Wprowadź odpowiednią ścieżkę i nazwę formularza w pierwszym polu tekstowym.

  Uwaga: Może to być miejsce na dysku twardym lub w udziale plików, takie jak \\private\example\exampleform.xsn. Może to być także lokalizację na komputerze, który będzie miała następującą postać: C:\examplefolder\exampleform.xsn.

Program InfoPath 2010 — Publikowanie formularza

 1. Wprowadź nazwę szablonu w polu Nazwa szablonu formularza tekst, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: Nazwa formularza, która jest używana do identyfikowania formularza je zaktualizować lub ponownego publikowania, również jest widoczny dla użytkowników, podczas wypełniania formularza.

 1. Wprowadź dostępne dla użytkownika ścieżkę i nazwę pliku w polu tekstowym.

Uwaga: W większości przypadków, lokalizacji publikowania i dostępu alternatywnego ścieżki będą takie same. W innych przypadkach, takich jak Jeżeli plik został zapisany na dysku C, nie będzie. Na przykład jeśli plik został zapisany formularz C:\examplefolder\exampleform.xsn, następnie dostępne ścieżki użytkownika może wyglądać \\mycomputer\examplepath\exampleform.xsn. Jeśli Poprzednia ścieżka została ścieżką ułatwionej dostępności użytkownika, takich jak \\private\example\form\exampleform.xsni Projektant i użytkownicy mają dostęp, żadnej akcji musi mają zostać pobrane do tego kroku.

Program InfoPath 2010 — Publikowanie formularza

 1. Ponownie kliknij przycisk Dalej.

 2. Kliknij pozycję Opublikuj.

Początek strony

Zaawansowane pojęcia

Typ zawartości witryny

Typ zawartości definiuje szablonu formularza, zestawu kolumn i ustawienia zarządzania dokumentami na serwerze, takich jak ustawienia przepływu pracy lub zasad.

Tworząc typów zawartości, można ponownie użyć szablonów formularzy i ustawienia w witrynie przez opublikowanie szablonu formularza jako typu zawartości witryny. Gdy zaktualizujesz typu zawartości, zostanie automatycznie zastosowana zmiany w miejsce, w którym jest używany tego typu zawartości.

Można przypisać jednego typu zawartości do wielu bibliotek w witrynie lub przypisywanie wielu typów zawartości w jednej bibliotece. Na przykład można dodać do formularzy raportów stanu typu zawartości do wszystkich bibliotek, które są używane przez dział sprzedaży w firmie, tak aby każdy zespół sprzedaży zbieranie i raportowanie tego samego typu informacji do zarządzania. Załóżmy też dział używanego w różnych szablonach wniosek o wyjazd, raport i formularzy raportów z wydatków. Można publikować szablonów formularzy trzy jako typy zawartości witryny i dodawanie ich do jednej biblioteki używany do przechowywania informacji związanych z podróży zespołu. Osoby do utworzenia nowego formularza w bibliotece, ich można wybrać z tych szablonów formularzy, które mają być użyte.

Kodu w trybie piaskownicy w formularzach programu InfoPath

Przy użyciu programu InfoPath 2010 można publikować formularzy bibliotek formularzy z kodem bezpośrednio w programie InfoPath Designer, dopóki formularz nie jest w pełni zaufanego formularza i jesteś administratorem zbioru witryn przy użyciu usługi kodu w trybie piaskownicy w programie SharePoint. Publikowanie formularzy za pomocą kodu w trybie piaskownicy używa tego samego procesu, jako publikowania formularza w bibliotece formularzy lub typu zawartości witryny.

Szablony formularzy zatwierdzone przez administratora (pełnego zaufania formularze)

Szablony formularzy zatwierdzone przez administratora są dostępne dla zbiorów witryn w witrynie programu SharePoint i mogą zawierać kod, który wymaga pełnego zaufania. One indywidualnie zweryfikowane, przekazane i aktywowane przez administratora witryny programu SharePoint. Szablony formularzy zatwierdzone przez administratora są zachowywane w bibliotece dokumentów specjalnych, które są dostępne tylko dla administratorów. Informacje dotyczące szablonów formularzy zatwierdzone przez administratora można znaleźć w następujących łączy:

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×