Przejdź do głównej zawartości

Przypisywanie makra do formularza lub przycisku sterowania

Możesz użyć przycisku kontrolki formularza lub przycisku polecenia (Kontrolka ActiveX), aby uruchomić makro wykonujące akcję, gdy użytkownik kliknie go. Oba te przyciski są również nazywane przyciskami polecenia, które można skonfigurować w celu zautomatyzowania drukowania arkusza, filtrowania danych lub obliczania liczb. Ogólnie rzecz biorąc, przycisk kontrolki formularza i przycisk polecenia kontrolki ActiveX są podobne w wyglądzie i funkcji. Jednak mają one kilka różnic, które omówiono w poniższych sekcjach.

Przycisk (kontrolka formularza)

Przykładowy przycisk paska narzędzi (kontrolka formularza)

Przycisk polecenia (Kontrolka ActiveX)

Przykładowy przycisk polecenia (kontrolka ActiveX)

W poniższych sekcjach Dowiedz się, jak dodać makro do przycisku w programie Excel — dla systemu Windows lub dla komputerów Mac.

Uwaga: Kontrolki ActiveX nie są obsługiwane na komputerze Mac.

Makra i narzędzia VBA można znaleźć na karcie deweloper , która jest domyślnie ukryta.

Pierwszym krokiem jest włączenie tego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł: Wyświetlanie karty deweloper.

Karta Deweloper na wstążce

Dodawanie przycisku (kontrolka formularza)

 1. Na karcie deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze kontrolki formularzakliknij przycisk Obraz przycisku .

 2. Kliknij miejsce w arkuszu, w którym chcesz umieścić lewy górny róg przycisku. Zostanie wyświetlone okno podręczne przypisz makro .

 3. Przypisz makro do przycisku, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby określić właściwości kontrolki przycisku, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk, a następnie kliknij polecenie Formatuj kontrolkę.

Dodawanie przycisku polecenia (Kontrolka ActiveX)

 1. Na karcie deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze kontrolki ActiveXkliknij pozycję Obraz przycisku przycisk polecenia .

 2. Kliknij miejsce w arkuszu, w którym chcesz umieścić lewy górny róg przycisku polecenia.

 3. W grupie formanty kliknij pozycję Wyświetl kod. Spowoduje to uruchomienie Edytora Visual Basic. Upewnij się, że na liście rozwijanej po prawej stronie wybrano pozycję kliknij . Procedura Sub CommandButton1_Click (zobacz poniższą liczbę) uruchamia te dwa makra po kliknięciu przycisku: SelectC15 i HelloMessage.

  Procedura w Edytorze Visual Basic

 4. W podprocedurie dla przycisku polecenia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wprowadź nazwę istniejącego makra w skoroszycie. Makra można znaleźć, klikając pozycję makra w grupie kod . Możesz uruchamiać wiele makr za pomocą przycisku, wprowadzając nazwy makr w osobnych wierszach w procedurze.

  • W razie potrzeby dodaj swój kod języka VBA.

 5. Zamknij Edytor Visual Basic, a następnie kliknij pozycję tryb projektowania Obraz przycisku , aby zapewnić, że tryb projektowania jest wyłączony.

 6. Aby uruchomić kod języka VBA, który jest teraz częścią przycisku, kliknij utworzony przycisk polecenia ActiveX.

 7. Aby edytować kontrolkę ActiveX, upewnij się, że Pracujesz w trybie projektowania. Na karcie deweloper w grupie kontrolki Włącz tryb projektowania.

 8. Aby określić właściwości kontrolki przycisku polecenia, na karcie deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Właściwości Obraz przycisku . Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk polecenia, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Uwaga: Przed kliknięciem przycisku Właściwościupewnij się, że obiekt, dla którego chcesz sprawdzić lub zmienić właściwości, jest już zaznaczony.


  Zostanie wyświetlone okno Właściwości . Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych właściwości, zaznacz właściwość, a następnie naciśnij klawisz F1, aby wyświetlić Pomoc języka Visual Basic temat. Możesz również wpisać nazwę właściwości w polu wyszukiwania pomoc w języku Visual Basic. Poniższa tabela zawiera podsumowanie dostępnych właściwości.

Jeśli chcesz określić

Ta właściwość jest używana

Preferencji

Czy kontrolka jest ładowana po otwarciu skoroszytu. (Zignorowana dla kontrolek ActiveX).

Automatyczne ładowanie (program Excel)

Czy kontrolka może otrzymywać fokus i odpowiadać na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Włączone (formularz)

Umożliwia określenie, czy kontrolka może być edytowana.

Zablokowany (formularz)

Nazwa kontrolki.

Nazwa (formularz)

Sposób, w jaki formant jest dołączany do komórek znajdujących się poniżej (swobodny, przesuwanie, zmienianie rozmiaru, przenoszenie i rozmiar).

Położenie (program Excel)

Określa, czy można drukować kontrolkę.

PrintObject (program Excel)

Czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.

Visible (formularz)

Funkcje tekstowe.

Atrybuty czcionki (pogrubienie, kursywa, rozmiar, przekreślenie, podkreślenie i grubość).

Pogrubienie, kursywa, rozmiar, przekreślenie, podkreślenie, Waga (formularz)

Opisowy tekst w kontrolce identyfikujący lub opisujący go.

Caption (formularz)

Czy zawartość kontrolki jest automatycznie zawijana na końcu wiersza.

WordWrap (formularz)

Rozmiar i położenie:

Czy rozmiar kontrolki jest automatycznie dostosowywany w celu wyświetlenia całej zawartości.

Autodopasowanie (formularz)

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Odległość między kontrolką a lewą lub najwyższą krawędzią arkusza.

Lewy, początek (formularz)

Formatowania

Kolor tła.

BackColor (formularz)

Styl tła (przezroczysty lub nieprzezroczysty).

BackStyle (formularz)

Kolor pierwszego planu.

ForeColor (formularz)

Czy kontrolka ma cień.

Cień (program Excel)

Zdjęcie

Mapa bitowa wyświetlana w kontrolce.

Obraz (formularz)

Lokalizacja obrazu względem jego podpisu (lewy, pierwszy, prawy itd.).

PicturePosition (formularz)

Klawiatura i mysz:

Klawisz skrótu kontrolki.

Akcelerator (formularz)

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieści wskaźnik myszy na określonym obiekcie (standard, strzałka, belka i tak dalej).

MousePointer (formularz)

Określa, czy podczas klikania kontrolka ma uaktywnić fokus.

TakeFocusOnClick (formularz)


Makra i narzędzia VBA można znaleźć na karcie deweloper , która jest domyślnie ukryta, więc pierwszy krok polega na włączeniu

 1. Przejdź do > preferencji w programie Excel...> wstążka & pasek narzędzi.

 2. W kategorii Dostosowywanie wstążki na liście karty główne zaznacz pole wyboru deweloper , a następnie kliknij pozycję Zapisz.

  Zaznacz pole wyboru obok pozycji Deweloper, aby dodać je do wstążki.

Dodawanie przycisku (kontrolka formularza)

Wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie deweloper kliknij przycisk Obraz przycisku .

 2. Kliknij miejsce w arkuszu, w którym chcesz umieścić lewy górny róg przycisku. Zostanie wyświetlone okno podręczne przypisz makro .

  Uwaga: Jeśli został już wstawiony przycisk, możesz kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie przypisz makro.

 3. Przypisz makro do przycisku i kliknij przycisk OK.

 4. Aby określić właściwości kontrolki przycisku, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Formatuj kontrolkę....
   

Dodawanie przycisku polecenia (kontrolka języka Visual Basic)

 1. Na karcie deweloper kliknij przycisk Obraz przycisku .

 2. Kliknij miejsce w arkuszu, w którym chcesz umieścić lewy górny róg przycisku polecenia.

  Uwaga: Jeśli został już wstawiony przycisk, możesz kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie przypisz makro.

 3. W oknie dialogowym Przypisywanie makra wybierz pozycję Nowy, co spowoduje otwarcie Edytora Visual Basic (VBE) w okienku z następującym kodem:

   Sub ButtonX_Click() 
  
   End Sub
 4. W podprocedurie przycisku polecenia, między podwierszami sub i End , wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wprowadź nazwę istniejącego makra w skoroszycie. Możesz uruchamiać wiele makr za pomocą przycisku, wpisując nazwy makr w osobnych wierszach w procedurze podrzędnej.

  • Dodaj własny kod języka VBA.

 5. Kliknij pozycję tryb projektowania Obraz przycisku , aby upewnić się, że tryb projektowania jest wyłączony, a następnie zamknij okno edytora Visual Basic.

 6. Aby edytować przycisk, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Visual Basic.

 7. Aby określić właściwości kontrolki przycisku, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Formatuj kontrolkę....

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×