Przypisywanie makra do formularza lub przycisku kontrolki

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przycisk formant formularza lub przycisku polecenia (formant ActiveX) służy do uruchamiania makra wykonującego określoną akcję, gdy użytkownik kliknie przycisk. Przyciski te są nazywane także przycisku, który można skonfigurować do automatyzowania drukowania arkusza, filtrowania danych lub obliczenia liczby. Zazwyczaj przycisk formant formularza i przycisk polecenia kontrolki ActiveX są podobne w wyglądu i funkcji. Jednak mają kilka różnic, które zostały omówione w poniższych sekcjach.

Przycisk (formant formularza)

Przykładowy przycisk paska narzędzi (kontrolka formularza)

Przycisk polecenia (formant ActiveX)

Przykładowy przycisk polecenia (kontrolka ActiveX)

W poniższych sekcjach Dowiedz się, jak dodać makro do przycisku w programie Excel — dla systemu Windows lub Mac.

Uwaga: Kontrolki ActiveX nie są obsługiwane w Mac.

Na karcie Deweloper, która jest ukryta domyślnie znajdują się makra i narzędzia do języka VBA.

Pierwszym krokiem jest ją włączyć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł: Wyświetlanie karty Deweloper.

Karta Deweloper na wstążce

Dodawanie przycisku (formant formularza)

 1. Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty formularza kliknij przycisk Obraz przycisku .

 2. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz w lewym górnym rogu na wyświetlanie przycisku. Zostanie wyświetlone okno podręczne Przypisz makro.

 3. Przypisz makro do przycisku, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby określić właściwości formantu dla przycisku, kliknij przycisk prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj formant.

Dodawanie przycisku polecenia (formant ActiveX)

 1. Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX, kliknij Przycisk polecenia Obraz przycisku .

 2. Kliknij arkusz w miejscu być w lewym górnym rogu przycisku polecenia.

 3. W grupie formanty kliknij przycisk Wyświetl kod. Spowoduje to uruchomienie Edytora Visual Basic. Upewnij się, kliknij to wybierz pozycję na liście rozwijanej po prawej stronie. Procedura sub CommandButton1_Click (patrz rysunek poniżej) uruchamia te dwa makra, po kliknięciu przycisku: SelectC15 oraz HelloMessage.

  Podprocedura w Edytorze Visual Basic

 4. W procedura dla przycisku polecenia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wprowadź nazwę istniejącego makra w skoroszycie. Makra można znaleźć, klikając pozycję makra w grupie Kod. Wprowadzając nazwy makr w osobnych wierszach wewnątrz procedura można uruchamiać makra wielu przy użyciu przycisku.

  • W razie potrzeby dodaj własny kod języka VBA.

 5. Zamknij Edytor Visual Basic, a następnie kliknij przycisk Tryb projektowania Obraz przycisku , aby upewnić się, że tryb projektowania jest wyłączony.

 6. Aby uruchomić kod języka VBA jest teraz część przycisku, kliknij przycisk polecenia ActiveX, która została właśnie utworzona.

 7. Aby można było edytować formant ActiveX, musi być włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania.

 8. Aby określić właściwości kontrolki dla przycisku polecenia na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Właściwości Obraz przycisku . Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk polecenia, a następnie kliknij Właściwości.

  Uwaga: Przed kliknięciem polecenia Właściwości należy upewnić się, że obiekt, którego właściwości mają zostać wyświetlone lub zmienione, jest już zaznaczony.


  Zostanie wyświetlone okno Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o każdej właściwości wybierz właściwość, a następnie naciśnij klawisz F1, aby wyświetlić temat Pomoc języka Visual Basic. Można także wpisać nazwę właściwości w polu Pomoc języka Visual Basic wyszukiwania. W poniższej tabeli podsumowano właściwości, które są dostępne.

Ustawienie

Właściwość

Ogólne:

Czy formant jest ładowany po otwarciu skoroszytu (ignorowane w przypadku formantów ActiveX).

AutoLoad (program Excel)

Czy formant może otrzymywać fokus i reagować na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Enabled (formularz)

Czy formant może być edytowany.

Locked (formularz)

Nazwa formantu.

Name (formularz)

Sposób dołączania formantu do znajdujących się poniżej niego komórek (obiekt przestawny, przenoszenie bez zmiany rozmiaru lub przenoszenie ze zmianą rozmiaru).

Placement (program Excel)

Czy można drukować formant.

PrintObject (program Excel)

Czy formant jest widoczny, czy ukryty.

Visible (formularz)

Tekst:

Atrybuty czcionki (pogrubienie, kursywa, rozmiar, przekreślenie, podkreślenie i grubość).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formularz)

Opisowy tekst w formancie, który identyfikuje formant lub określa jego przeznaczenie.

Caption (formularz)

Czy zawartość formantu jest automatycznie zawijana na końcu wiersza.

WordWrap (formularz)

Rozmiar i położenie:

Czy rozmiar formantu jest automatycznie dostosowywany tak, aby można było wyświetlić całą zawartość.

AutoSize (formularz)

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Odległość między formantem a lewą lub górną krawędzią arkusza.

Left, Top (formularz)

Formatowanie:

Kolor tła.

BackColor (formularz)

Styl tła (przezroczysty lub nieprzezroczysty).

BackStyle (formularz)

Kolor pierwszego planu.

ForeColor (formularz)

Czy formant ma cień.

Shadow (program Excel)

Obraz:

Mapa bitowa wyświetlana w formancie.

Picture (formularz)

Położenie obrazu względem jego podpisu (po lewej lub po prawej stronie, na górze itp.).

PicturePosition (formularz)

Klawiatura i mysz:

Klawisz skrótu dla formantu.

Accelerator (formularz)

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy na określonym obiekcie (na przykład wskaźnik standardowy, strzałka, wskaźnik tekstowy).

MousePointer (formularz)

Czy formant otrzymuje fokus po kliknięciu.

TakeFocusOnClick (formularz)


Makr i języka VBA narzędzia można znaleźć na karcie Deweloper, która jest ukryta domyślnie, więc pierwszym krokiem jest umożliwienie jej

 1. Przejdź do programu Excel > Preferencje... > Wstążki i paska narzędzi.

 2. W kategorii Dostosuj Wstążkę na liście Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Zaznacz pole wyboru obok pozycji Deweloper, aby dodać go do wstążki

Dodawanie przycisku (formant formularza)

Wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Obraz przycisku .

 2. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz w lewym górnym rogu na wyświetlanie przycisku. Zostanie wyświetlone okno podręczne Przypisz makro.

  Uwaga: Jeśli został już wstawiony przycisku, kliknij prawym przyciskiem myszy nad nim, a wybierz pozycję Przypisz makro.

 3. Przypisywanie makra do przycisku, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby określić właściwości kontrolki dla przycisku, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Formatowanie formantu.

Dodawanie przycisku polecenia (kontrolka języka Visual Basic)

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Obraz przycisku .

 2. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik przycisku polecenia.

  Uwaga: Jeśli został już wstawiony przycisku, kliknij prawym przyciskiem myszy nad nim, a wybierz pozycję Przypisz makro.

 3. W oknie dialogowym Przypisz makro wybierz pozycję Nowy, który zostanie otwarty Edytor Visual Basic (VBE ) do okienka z następujący kod:

   Sub ButtonX_Click() 
  
   End Sub
 4. W procedura dla przycisku polecenia między Sub i linie End Sub wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wprowadź nazwę istniejącego makra w skoroszycie. Można uruchamiać makra wielu przy użyciu przycisku przez wpisanie nazwy makr w osobnych wierszach wewnątrz procedura sub

  • Dodaj własny kod języka VBA.

 5. Kliknij przycisk Tryb projektowania Obraz przycisku , aby upewnić się, że tryb projektowania jest wyłączony, a następnie zamknij okno edytora Visual Basic.

 6. Aby edytować przycisku, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie języka Visual Basic.

 7. Aby określić właściwości kontrolki dla przycisku, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Formatowanie formantu.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×