Przewodnik po polach wielowartościowych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Większość systemów zarządzania bazami danych, w tym wcześniejsze wersje programu Microsoft Access, umożliwia zapisywanie w polach tylko pojedynczych wartości. Program Microsoft Office Access 2007 pozwala też utworzyć pole zawierające wiele wartości, na przykład listę kategorii dotyczących danego problemu. Pola wielowartościowe są przydatne w określonych sytuacjach, na przykład podczas używania programu Office Access 2007 do pracy z informacjami przechowywanymi na liście programu Windows SharePoint Services 3.0, która zawiera pole używające jednego z wielowartościowych typów pól dostępnych w programie Windows SharePoint Services.

W tym temacie omówiono pola wielowartościowe programu Office Access 2007 i programu Windows SharePoint Services, metody tworzenia pól wielowartościowych i powody ich używania, a także sposoby używania pól wielowartościowych w kwerendach.

W tym artykule

Co to jest pole wielowartościowe?

Pola wielowartościowe programu Windows SharePoint Services

Kiedy używać pola wielowartościowego

Jak utworzyć pole wielowartościowe

Używanie Kreatora odnośników

Modyfikowanie projektu pola wielowartościowego

Używanie pola wielowartościowego w kwerendzie

Co to jest pole wielowartościowe?

Załóżmy, że pewne zadanie było przypisane do jednego z pracowników lub zleceniobiorców, ale zadecydowano, że należy przydzielić je kilku osobom. W programie Office Access 2007 można utworzyć pole wielowartościowe, które pozwoli wybrać osoby z listy.

Pole wielowartościowe

Po kliknięciu pola kombi pola wyboru zostaną zaznaczone, wskazując dokonane wybory. Można zaznaczyć lub wyczyścić odpowiednie elementy na liście, a następnie kliknąć przycisk OK w celu przesłania wyborów.

Pole kombi z polem wielowartościowym

Informacje o zaznaczonych osobach są przechowywane w polu wielowartościowym, a przy wyświetlaniu rozdzielane (domyślnie) przecinkami.

Pole wielowartościowe z wartościami rozdzielonymi przecinkiem

Pola wielowartościowe ułatwiają obsługę przypadków, w których trzeba zaznaczać i przechowywać więcej niż jedną opcję — bez konieczności tworzenia bardziej zaawansowanego projektu bazy danych. Pola wielowartościowe mają też znaczenie przy integracji z programem Windows SharePoint Services, gdyż listy w tym programie również obsługują takie pola.

Program Office Access 2007 pozwala przechowywać więcej niż jedną wartość w polu, co może wydawać się nietypową funkcją, gdyż większość relacyjnych systemów zarządzania bazami danych nie udostępnia takiej możliwości. W rzeczywistości aparat bazy danych programu Office Access 2007 nie przechowuje wartości w jednym polu. Dla użytkownika jest widoczne jedno pole, ale wartości są przechowywane niezależnie i zarządzane za pomocą ukrytych tabel systemowych. Aparat bazy danych programu Access automatycznie rozdziela i łączy dane w celu udostępnienia ich jako wartości w jednym polu.

W rzeczywistości pole wielowartościowe programu Access jest odwzorowaniem relacji typu wiele-do-wielu. Załóżmy na przykład, że w tabeli wydarzeń do każdego wydarzenia jest przypisywana pewna liczba odpowiedzialnych za nie pracowników. W takiej sytuacji można utworzyć pole wielowartościowe o nazwie „PrzypisaneDo”, służące do przypisywania wydarzeń pracownikom. Między wydarzeniami a pracownikami istnieje relacja wiele-do-wielu. Oznacza to, że wielu pracowników może być przypisanych do każdego wydarzenia, a każdy pracownik może być przypisany do wielu wydarzeń.

Początek strony

Pola wielowartościowe w programie Windows SharePoint Services

Program Windows SharePoint Services 2.0 obsługuje kolumny typu Wybór, które umożliwiają zaznaczanie i przechowywanie wielu opcji w jednym polu. Program Windows SharePoint Services 3.0 pozwala też tworzyć pola odnośnika umożliwiające zaznaczanie i przechowywanie wielu opcji w jednym polu. Integracja programu Office Access 2007 z programem Windows SharePoint Services i obsługa tych typów pól jest możliwa, ponieważ program Office Access 2007 obsługuje pola wielowartościowe.

Po utworzeniu połączenia z listą programu SharePoint, w której użyto jednego z wielowartościowych typów danych, program Office Access 2007 automatycznie tworzy lokalnie typ wielowartościowy programu Access i używa go.

Po wyeksportowaniu do listy programu SharePoint tabeli programu Access, która zawiera pole wielowartościowe, staje się ono jednym z typów pól wielowartościowych dostępnych w programie Windows SharePoint Services. Podobnie jest w przypadku przenoszenia bazy danych programu Access, która zawiera tabele programu Access z polami wielowartościowymi, do witryny programu SharePoint. Każde pole wielowartościowe staje się wówczas jednym z typów pól wielowartościowych programu Windows SharePoint Services.

Początek strony

Zastosowania pól wielowartościowych

W następujących przypadkach należy rozważyć utworzenie pola wielowartościowego:

 • Przechowywanie zaznaczenia dla kilku wartości dostępnych na liście opcji.

  Aby utworzyć pole wielowartościowe w programie Office Access 2007, należy użyć Kreatora odnośników w widoku projektu tabeli.

 • Eksportowanie tabeli programu Access do witryny programu SharePoint w celu użycia funkcji wyboru wielowartościowego lub pól odnośników, które są dostępne w programie Windows SharePoint Services.

  Aby utworzyć pole wielowartościowe w programie Office Access 2007, należy użyć Kreatora odnośników w widoku projektu tabeli. Następnie należy wyeksportować tabelę do listy programu SharePoint.

 • Przenoszenie bazy danych programu Access do witryny programu SharePoint, w której zastosowano wybór wielowartościowy lub pola odnośników (opcje dostępne w programie Windows SharePoint Services).

  Aby utworzyć pole wielowartościowe w programie Office Access 2007, użyj Kreatora odnośników w widoku projektu tabeli. Następnie kliknij polecenie Przenieś do programu SharePoint na karcie Dane zewnętrzne.

 • Tworzenie połączenia z listą programu SharePoint zawierającą wybór wielowartościowy lub wielowartościowe pole odnośnika.

  Po utworzeniu tabeli połączonej następuje automatyczne utworzenie pola wielowartościowego programu Office Access 2007 i zamapowanie go na pole programu Windows SharePoint Services.

Oprócz scenariuszy opisanych powyżej pól wielowartościowych można używać w przypadku, gdy projektowana baza danych prawdopodobnie nie będzie przenoszona do programu Microsoft SQL Server. Pole wielowartościowe programu Office Access 2007 jest rozbudowywane do programu SQL Server jako pole typu nota (ntext) zawierające zbiór rozdzielonych wartości. Program SQL Server nie obsługuje wielowartościowych typów danych odwzorowujących relacje wiele-do-wielu, dlatego przy rozbudowywaniu może wystąpić konieczność wykonania dodatkowej pracy związanej z projektowaniem i konwersją.

Początek strony

Tworzenie pól wielowartościowych

Po otwarciu tabeli jest ona wyświetlana w widoku arkusza danych. Można dodać wielowartościową kolumnę odnośnika, klikając przycisk Kolumna odnośnika w grupie Pola i kolumny na karcie Arkusz danych. Spowoduje to uruchomienie Kreatora odnośników, który przeprowadzi użytkownika przez proces tworzenia kolumny odnośnika.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie zaznacz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, w której chcesz utworzyć kolumnę odnośnika, aby ją otworzyć.

 4. Na karcie Arkusz danych w grupie Pola i kolumny kliknij przycisk Kolumna odnośnika.

  Obraz wstążki programu Access

  Zostanie wyświetlony Kreator odnośników.

  Strona Kreatora odnośników, na której jest wybierana tabela/kwerenda lub lista wartości

 5. W pierwszym oknie dialogowym Kreatora odnośników musisz zdecydować, czy chcesz oprzeć kolumnę odnośnika na wartościach w tabeli lub kwerendzie, czy na wpisanej liście wartości.

  Najczęściej używanym typem wielowartościowej kolumny odnośników jest kolumna, w której są wyświetlane wartości z powiązanej tabeli lub kwerendy.

 6. Aby dowiedzieć się, jak zakończyć działanie Kreatora odnośników, zobacz Używanie Kreatora odnośników. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tworzenia pole wielowartościowe zobacz Dodawanie lub zmienianie kolumny odnośnika, która umożliwia przechowywanie wielu wartości.

Początek strony

Używanie Kreatora odnośników

Kreator odnośników jest wywoływany podczas tworzenia kolumny odnośnika w widoku arkusza danych, podczas przeciągania pola z okienka Lista pól do tabeli otwartej w widoku arkusza danych, a także w widoku projektu po wybraniu opcji Kreator odnośników w kolumnie Typ danych. Kreator przeprowadza użytkownika przez procedurę wymaganą do utworzenia kolumny odnośnika i automatycznie ustawia odpowiednie właściwości pól, aby były zgodne z wyborami użytkownika. Kreator tworzy również relacje tabel i indeksy tam, gdzie są potrzebne do obsługi kolumny odnośnika.

Po wyświetleniu kreatora należy zdecydować, czy kolumna odnośnika ma być oparta na tabeli lub kwerendzie, czy na wprowadzonej liście wartości. Na ogół, jeśli baza danych jest prawidłowo zaprojektowana i informacje są podzielone na powiązane tematycznie tabele, należy wybrać tabelę lub kwerendę jako źródło kolumny odnośnika.

 • Tworzenie wielowartościowego odnośnika na podstawie tabeli lub kwerendy

  Podczas przeciągania pola z okienka Lista pól w celu utworzenia pola wielowartościowego pierwsze dwa kroki z poniższej procedury są wykonywane automatycznie, dlatego można rozpocząć od trzeciego kroku.

  1. W kreatorze odnośników kliknij opcję Obiekt kolumna odnośnika ma pobierać wartości z tabeli lub kwerendy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  2. Wybierz tabelę lub kwerendę z wyświetlonej listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. W obszarze Dostępne pola kliknij pole, które chcesz dodać do odnośnika.

  4. Aby przenieść wskazane pole do listy Zaznaczone pola, kliknij przycisk znaku większości (>).

  5. Powtarzaj poprzednie dwa kroki do momentu umieszczenia na liście Zaznaczone pole wszystkich pól, które mają być zawarte w odnośniku. Następnie kliknij przycisk Dalej.

  6. Opcjonalnie wybierz od jednego do czterech pól, które posłużą do sortowania elementów odnośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej. Aby przełączyć się z sortowania elementów odnośnika w porządku rosnącym na sortowanie elementów odnośnika w porządku malejącym, kliknij przycisk Rosnąco. Zwróć uwagę, że nazwa przycisku zmieni się na Malejąco. Kliknij przycisk ponownie, aby z powrotem zmienić porządek sortowania. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

  7. W razie potrzeby dostosuj szerokość kolumn pola odnośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  8. W obszarze Czy chcesz przechowywać wiele wartości dla tego odnośnika? zaznacz pole wyboru Zezwalaj na wiele wartości.

   Uwaga: To pole wyboru musi być zaznaczone, aby umożliwić przechowywanie wielu wartości.

  9. Kliknij przycisk Zakończ.

   Po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie utworzona kolumna odnośnika, której właściwości pól będą oparte na wyborach dokonanych w Kreatorze odnośników.

  10. Aby zapisać tabelę, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 • Tworzenie wielowartościowego odnośnika na podstawie wprowadzonych wartości

  1. W Kreatorze odnośników kliknij opcję Chcę wpisać żądane przeze mnie wartości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  2. Wprowadź liczbę kolumn. Następnie naciśnij klawisz TAB. Aby przejść do następnej kolumny lub wiersza, naciśnij klawisz TAB.

  3. Po wprowadzeniu wszystkich wartości kliknij przycisk Dalej.

  4. Jeśli wybrano więcej niż jednej kolumny w kroku 2, należy wybrać kolumny pozwalającej jednoznacznie identyfikować poszczególne wartości użyje. W polu Dostępne pola kliknij dwukrotnie kolumnę, którą chcesz użyć do jednoznacznie identyfikować poszczególne wartości.

   Uwaga: Ten krok nie pojawia się, jeśli w kroku 2 nie określi się więcej niż jednej kolumny.

  5. W Kreatorze odnośników wpisz etykietę kolumny odnośnika.

  6. W obszarze Czy chcesz przechowywać wiele wartości dla tego odnośnika? zaznacz pole wyboru Zezwalaj na wiele wartości.

   Uwaga: To pole wyboru musi być zaznaczone, aby umożliwić przechowywanie wielu wartości.

  7. Kliknij przycisk Zakończ.

   Po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie utworzona kolumna odnośnika, której właściwości pól będą oparte na wyborach dokonanych w Kreatorze odnośników.

  8. Aby zapisać tabelę, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Zapisz.

   Po utworzeniu pola wielowartościowego w widoku arkusza danych tabeli jest ono wyświetlane jako lista rozwijana pól wyboru.

Początek strony

Modyfikowanie projektu pola wielowartościowego

Aby uzyskać informacje na temat modyfikowania projektu wielowartościowego pola zobacz artykuł Dodawanie lub zmienianie kolumny odnośnika, która umożliwia przechowywanie wielu wartości.

Początek strony

Używanie pól wielowartościowych w kwerendach

Jeśli pole wielowartościowe jest używane w kwerendzie, należy określić, czy będzie pobierane całe pole ze wszystkimi wartościami rozdzielonymi przecinkami, czy osobny wiersz dla każdej wartości. Załóżmy, że tabela Problemy zawiera pole PrzypisaneDo, które umożliwia przypisywanie problemów pracownikom. Kwerendę zawierającą pole PrzypisaneDo można utworzyć w następujący sposób:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Projekt kwerendy.

  Obraz wstążki programu Access

 4. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij tabelę (w tym przykładzie — tabelę „Problemy”), która zawiera pole wielowartościowe, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

 6. Przeciągnij pola, których chcesz użyć, do siatki kwerendy. W tym przykładzie przeciągnij pole Tytuł i pole wielowartościowe o nazwie „PrzypisaneDo” do siatki kwerendy.

 7. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

Wyniki kwerendy będą wyglądały w sposób pokazany niżej. W jednej kolumnie będzie wyświetlany tytuł problemu, a w drugiej kolumnie — pole wielowartościowe:

Wynik kwerendy pokazujący pola Title i AssignedTo


Załóżmy, że należy rozszerzyć pole PrzypisaneDo, tak aby każda wartość była wyświetlana w osobnym wierszu. Aby to zrobić, należy określić właściwość Value, dodając ciąg „.Value” do ciągu „PrzypisaneDo” w wierszu Pole, jak pokazano w poniższej siatce kwerendy:

Siatka kwerendy pokazująca pozycje Title i AssignedTo.Value

Jeśli w wierszu Pole zostanie określona wartość PrzypisaneDo, po uruchomieniu kwerendy program Access wyświetli wszystkie wartości pola wielowartościowego w jednym wierszu. Jeśli natomiast zostanie użyta właściwość Value, czyli użytkownik wprowadzi wartość PrzypisaneDo.Value, program Access wyświetli pole wielowartościowe w formie rozwiniętej, umieszczając każdą wartość w osobnym wierszu. Można utworzyć kwerendę w celu wyświetlenia pojedynczych wartości, jak pokazano poniżej.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Projekt kwerendy.

  Obraz wstążki programu Access

 4. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij tabelę (w tym przykładzie — tabelę „Problemy”), która zawiera pole wielowartościowe, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

 6. Przeciągnij pola, których chcesz używać (w tym przykładzie — pole wielowartościowe „PrzypisaneDo.Value”), do siatki kwerendy.

 7. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

Wyniki kwerendy będą wyglądały podobnie do pokazanych poniżej. W jednej kolumnie zostanie wyświetlony tytuł problemu, w drugiej — pole wielowartościowe „PrzypisaneDo.Value”:

Wynik kwerendy pokazujący pozycję Title i poszczególne wartości AssignedTo

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z pól wielowartościowych w kwerendach zobacz Korzystanie z pól wielowartościowych w kwerendach.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×