Przewodnik po planowaniu SharePoint Online

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Globalne usługi Office 365 lub SharePoint administratora w organizacji można użyć centrum administracyjne programu SharePoint do:

 • Tworzenie i zarządzanie zbiorami witryn klasyczny, takich jak przydzielanie i monitorowanie miejsca do magazynowania zbioru witryn

 • Zarządzanie uprawnieniami i użytkownikami oraz wzmacnianie zabezpieczeń zawartości w witrynach

 • Zarządzanie profilami użytkowników i konfigurowanie ustawień OneDrive (nazywane "Witryn Moja witryna" ustawień w Centrum administracyjnym)

 • Włączanie i konfigurowanie określonych SharePoint Online funkcji lub ustawień globalnych

Oto omówienie istotnych informacji szczegółowych należy uwzględnić podczas planowania procesów tworzenia i konfigurowania i zarządzania środowiska SharePoint Online.

Zbiór witryn został tego samego właściciela i udostępnia ustawienia administracyjne, takie jak uprawnienia. Po utworzeniu zbioru witryn, witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn są tworzone. Klasyczny witryn można utworzyć jedną lub więcej podwitryn poniżej witryny najwyższego poziomu. Możesz utworzyć osobnych zbiorach witryn dla każdej jednostki pracy.

Ustawienia zbiorów witryn centrum administracyjnego programu SharePoint

Jak użytkownik chce organizowanie zbiorów witryn zależy od rozmiaru organizacji i jego potrzeb biznesowych. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia zbiorów witryn zobacz Tworzenie lub usuwanie zbioru witryn.

Witryny komunikacji i nowych witryn zespołu, które należą do grup usługi Office 365 nie utworzony lub zarządzane w Centrum administracyjnym Klasyczny SharePoint. Aby uzyskać informacje o tworzeniu witryn zobacz Tworzenie witryny zespołu w usłudze SharePoint Online i Tworzenie witryny komunikacji w usłudze SharePoint Online. Aby uzyskać informacje na temat Zezwalanie użytkownikom na tworzenie witryn zobacz Zarządzanie tworzenia witryn w usłudze SharePoint Online. Aby uzyskać informacje o zarządzaniu tych witryn przy użyciu programu Microsoft PowerShell zobacz Zarządzanie witryny zespołu i witryn komunikacji przy użyciu programu PowerShell.

Jeśli poznać kilka podstawowych informacji. — na przykład co zbioru witryn będzie używana dla, a które użytkownicy muszą mieć dostęp do niej — a następnie to ułatwi podejmowanie decyzji dotyczących rodzaju szablonu witryny, aby użyć, ile miejsca do magazynowania przydzielić , i ile zbiorów witryn może być konieczne tworzenie. Jeśli chcesz przejrzeć limitów miejsca do magazynowania lub liczba zbiorów witryn, które są obsługiwane dla Twojego planu, zobacz Limity Online programu SharePoint.

Aby określić to:

Zapytaj o to :

Jakiego rodzaju witryny należy utworzyć?

Aby uzyskać informacje o nowych szablonów witryn i różnymi klasyczne szablony dostępne w SharePoint Online zobacz Używanie szablonów do tworzenia różnych rodzajów witryn programu SharePoint.

 • Czy chcesz połączyć grupy osób do współpracy, czy chcesz emitować zawartość wielu odbiorców?

 • Czy witryna będzie miała specjalne przeznaczenie?

Ile zbiorów witryn potrzeba?

Na tę decyzję mają wpływ potrzeby biznesowe i ogólne limity magazynowania.

Istnieje niektórych rodzajów witryn, takich jak wykazu aplikacji i Centrum wyszukiwania jako autonomicznego zbiorami witryn. Niektóre z nich może jest automatycznie tworzona automatycznie po utworzeniu konta usługi Office 365. Jeśli Twoja organizacja ma innych specjalnych celów, może być konieczne dodatkowych zbiorów witryn. Na przykład kilka grup należy ograniczyć dostęp do ich zawartości.

 • Czy istnieją działy albo grupy, które muszą korzystać z osobnych danych?

 • Czy będą potrzebne oddzielne zbiory witryn do specjalnych celów?

 • Czy planujesz korzystać z aplikacji dla programu SharePoint? (Jeśli tak, konieczne będzie utworzenie witryny wykazu aplikacji).

Ile miejsca do magazynowania potrzeba?

Jeśli Twoja organizacja kupuje usługę SharePoint Online, nadawany puli miejsca do magazynowania na podstawie liczby licencji użytkownika, które go zakupionych i typ planu usługi Office 365, które go zakupionych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz limitów miejsca do magazynowania w zbiorze witryn Zarządzaj.

 • Ile zbiorów witryn w sumie potrzeba?

 • Ile miejsca do magazynowania jest dostępne w ramach Twojej subskrypcji?

Czy jest potrzebna obsługa wielu języków?

Funkcja wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI) umożliwia użytkownikom wyświetlanie witryn i stron sieci web w języku innym niż domyślny, ustaw w witrynie lub zbiorze witryn. Funkcja MUI jest narzędzia tłumaczenia; po prostu zmieni język wyświetlania dla niektórych elementów interfejsu domyślnego. Aby uzyskać więcej informacji o witrynach wielojęzycznych zobacz Wprowadzenie do funkcji wielojęzycznych.

 • Czy jakieś zbiory witryn muszą zostać utworzone w określonych językach?

W ramach zarządzania określa się zestaw zasad, ról, obowiązków i procesów kontrolujących współpracę podczas realizowania celów biznesowych organizacji. Te cele koncentrują się wokół udostępnianych usług i zarządzania własnością intelektualną tworzoną przez Twoich pracowników. Podczas planowania zbiorów witryn musisz też opracować plan zarządzania nimi.

Analizując strukturę zbiorów witryn i sposób zarządzania nimi, należy ustalić odpowiedzi na poniższe pytania.

Aby osiągnąć ten cel:

Zapytaj o to:

Użyteczny zbiór witryn obsługujący grupy osób i zespoły, które mają wspólne cele.

Czy struktura zbiorów witryn zwiększa skuteczność organizacji?

Bezpieczna witryna dostępna dla użytkowników potrzebujących informacji, lecz umożliwiająca blokowanie danych w przypadku osób, które nie powinny ich przeglądać.

Czy struktura pozwala dopasować architekturę informacji do wymogów związanych z przepisami, prywatnością i zabezpieczeniami?

Model uprawnień umożliwiający dostęp do odczytu lub do zapisu albo wykonywanie obu tych operacji.

W jaki sposób użytkownicy będą uzyskiwać dostęp do zawartości?

Uwierzytelnianie dla użytkowników zewnętrznych na tylko zbiorów witryn, których jest on potrzebny. Aby uzyskać więcej informacji o zezwolenia użytkownikom zewnętrznym na dostęp do witryn zobacz Zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym w środowisku usługi SharePoint Online.

Czy należy udzielić dostępu użytkownikom spoza firmy?

Zarządzany plan dotyczący witryn, który zapewni odpowiednią obsługę.

Kto będzie mógł tworzyć witryny w zbiorze witryn i zarządzać nimi?

Lokalizacje określonych akcji i aplikacji, takich jak rozwiązania w trybie piaskownicy.

Jakie funkcje będą dostępne dla użytkowników?

Zbiór witryn, którego zawartość jest przydatna dla użytkowników.

Czy zawartość wyników wyszukiwania będzie przydatna dla użytkowników zbioru witryn?

Rozwiązanie łatwe w zarządzaniu i uaktualnianiu.

Jakie dostosowania będą dozwolone?

Jako administrator SharePoint możesz usunąć i przywracanie zbiorów witryn klasyczny przy użyciu Centrum administracyjnego SharePoint. Aby uzyskać informacje zobacz Usuwanie zbioru witryn i Przywracanie usuniętego zbioru witryn.

Zarządzanie uprawnieniami i wzmacnianie zabezpieczeń zawartości

Ważne zagadnienie podczas konfigurowania i wdrażania zbioru witryn jest uprawnień i zabezpieczeń. Zarządzania bazy użytkowników i zabezpieczania zawartości i danych musi być traktowane jako pomyślnego witryny. Aby uzyskać informacje dotyczące SharePoint rola administratora w usłudze Office 365 oraz zadania administracyjne SharePoint zobacz temat SharePoint rola administratora w usłudze Office 365. Aby uzyskać informacje o zadaniach Administratorzy zbiorów witryn zobacz Planowanie witryn i zarządzanie użytkownikami.

SharePoint Online zapewnia możliwości użytkownikom witryny zapraszania użytkowników zewnętrznych (oznacza to, że użytkownicy, którzy nie mają licencji do subskrypcji usługi Office 365) do widoku lub edytowanie zawartości w witrynach. Udostępnianie zewnętrzne to funkcja możliwości współpracy obsługujące potrzeb danej organizacji do współpracy z zewnętrznego dostawcy, klienci i klientów. Jednak ważne jest zarządzania udostępnianiem zewnętrznym dokładnie w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony dowolną zawartość, która nie ma udostępnionych. Aby uzyskać informacje zobacz Zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym w środowisku usługi SharePoint Online.

Udostępnianie zewnętrzne jest domyślnie dla środowiska SharePoint Online (dzierżawy) i zbiorów witryn w nim. Można wyłączyć to ustawienie globalne przed osób Rozpoczynanie korzystania z witryn lub do momentu wiesz dokładnie sposobu korzystania z funkcji. Po włączeniu globalnie, możesz zezwolić udostępniania zewnętrznego dla określonego zbioru witryn, podczas gdy jego regularne wyłączone dla zbiorów witryn, które będzie przechowywana zawartość, która jest wielkość liter dla swojej firmy. Należy rozważyć przemyślane miejsce, w którym możesz włączyć udostępnianie zewnętrzne i umożliwić poziom udostępniania zewnętrznego.

Aby dowiedzieć się, jak jak użytkownicy mogą udostępniać zawartość zobacz SharePoint udostępnianie plików lub folderów w usłudze Office 365.

SharePoint Online Usługa IRM używa Microsoft Azure Active Directory usług zarządzania prawami (RMS), technologia ochrony informacji w usłudze Office 365. Ochrony zarządzania prawami do informacji można stosować do plików w SharePoint list i bibliotek. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Co to jest Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Pliki z listy lub biblioteki, dla której włączono usługę IRM, są szyfrowane, dzięki czemu mogą je przeglądać lub wykonywać na nich określone akcje tylko uprawnione osoby. Każdy plik objęty zarządzaniem prawami dostępu zawiera również licencję publikowania nakładającą ograniczenia na działania osób, które mogą przeglądać dany plik. Typowe ograniczenia obejmują udostępnianie pliku tylko do odczytu, uniemożliwianie kopiowania tekstu, zapobieganie zapisywaniu kopii lokalnej, a także zapobieganie drukowaniu pliku. Programy klienckie, które mogą odczytywać typy plików obsługiwane przez usługę IRM, egzekwują te ograniczenia za pomocą licencji publikowania zawartej w pliku objętym zarządzaniem prawami dostępu. Dzięki temu plik objęty zarządzaniem prawami dostępu jest chroniony nawet po jego pobraniu.

Domyślnie usługa IRM jest wyłączona, po utworzeniu konta usługi Office 365. Przed włączeniem usługi IRM przy użyciu centrum administracyjne programu SharePoint administratora globalnego usługi Office 365 należy najpierw zainstalować moduł Microsoft PowerShell dla usługi Zarządzanie prawami do, a następnie połączyć się z usługą Zarządzanie prawami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie w górę zarządzania prawami informacji (IRM) w usłudze SharePoint Online i Stosowanie zarządzania prawami do informacji do listy lub biblioteki.

Zarządzanie profilami użytkowników

Czy zarządzanie tylko kont użytkowników w usłudze Office 365 lub synchronizacji lokalnego obiektów katalogu, jeśli ma informacji, który chcesz dodać do profilów użytkowników, ale nie ma pola dla niego, następnie rozważ utworzenie SharePoint OnlineWłaściwości profilu użytkownika. Aby uzyskać informacje zobacz Zarządzanie profilami użytkowników w Centrum administracyjnym programu SharePoint. Należy pamiętać, że te właściwości są specyficzne dla SharePoint Online i te informacje nie będą replikowane do usługi Office 365.

Ułatwiają właściciele witryn klasyczny kierowanie zawartości do określonych grup osób, warto używać grup odbiorców. Aby uzyskać informacje zobacz Zarządzanie grupami odbiorców.

Wprowadzono kilka funkcji, które mogą być skonfigurowane lub zarządzane globalnie w Centrum administracyjnym SharePoint. Ułatwiają planowanie czas i zasoby, okazuje się przydatne do oceny, czy Twoja organizacja ma firmy potrzebny dla określonych funkcji.

Pomoże to określić problemy, w przypadku których może być konieczne zaangażowanie dostępnych w organizacji ekspertów z odpowiednich dziedzin do współpracy z administratorami w zakresie planowania konfiguracji tych funkcji. Aby na przykład zebrać informacje dotyczące wymagań związanych z konfigurowaniem funkcji, takich jak magazyn terminów, lub funkcji zarządzania rekordami, takich jak organizator zawartości, może być potrzebna współpraca z osobami w organizacji odpowiedzialnymi za taksonomię w przedsiębiorstwie, zarządzanie rekordami czy zarządzanie zawartością.

Czy potrzebujesz tych funkcji?

Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania tej funkcji, przejdź tutaj:

Musisz skonfigurować wyszukiwanie w środowisku SharePoint Online.

Chcesz tworzyć taksonomie i za ich pomocą klasyfikować i porządkować informacje w witrynach.

Przy użyciu narzędzia do zarządzania magazynami terminów możesz tworzyć i importować hierarchiczne zbiory centralnie zarządzanych terminów (nazywane zestawami terminów) oraz nimi zarządzać.

Musisz pracować z danymi biznesowymi, który jest przechowywany w aplikacjach zewnętrznych i chcesz mieć możliwość integracji tych danych SharePoint Online witryn.

Za pomocą usług łączności biznesowej możesz tworzyć połączenia ze źródłami danych, takimi jak bazy danych platformy SQL Azure czy usługi sieci Web programu Windows Communication Foundation (WCF).

Musisz automatycznie kierować zawartość do określonych lokalizacji na podstawie kryteriów zarządzania rekordami lub dokumentami.

Chcesz umożliwić użytkownikom znajdowanie i instalowanie wewnętrznie opracowanych aplikacji lub aplikacji innych firm w celu dostosowywania i rozszerzania witryn.

W ramach planowania należy sprawdzić, czy Twoja organizacja ma potrzeb firmy, które mogą wymagać dostosowywanie SharePoint Online przy użyciu usług innych firm lub aplikacji. Na przykład organizacja może być konieczne Migrowanie dużą ilość zawartości lub dużej liczby użytkowników do witryny SharePoint Online. Lub może być procesów biznesowych, które wymagają obsługi list z włączoną obsługą poczty e-mail. Jeśli uważasz, że Twoja organizacja może korzystać z usług innych firm lub aplikacji, należy Poznaj profesjonalnych usług i dostępnych aplikacji od partnerów w Centrum partnerów firmy Microsoft. Można znaleźć ekspertów ułatwiające wdrażanie w chmurze lub Dostosuj Microsoft Office 365 dla potrzeb firmy. Jest dobrym pomysłem jest Eksplorowanie i badania dostępnych usług innych firm i rozwiązań na początku procesu planowania.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×