Przenoszenie lub kopiowanie plików w programie SharePoint

Przenoszenie lub kopiowanie plików w programie SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kopiowanie

 1. Zaznacz elementy, które chcesz skopiować, a następnie kliknij polecenie Kopiuj do. Można też wybrać więcej menu rozszerzone >Kopiuj do elementu.

  Przycisk Kopiuj do w menu głównym

  Uwaga: Kopiowanie do nie jest dostępna, jeśli korzystasz z klasycznego występowania SharePoint Online.

 2. W obszarze Wybierz miejsce docelowe wybierz lokalizację, w którym chcesz umieścić kopię plików, folderów lub łącza, aby przejść. Jeśli kopiowane do innej witryny lub podwitryny, a nie jest widoczny, kliknij przycisk, aby wyświetlić pełną listę witryn, które można kopiować do przeglądania witryn.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz innych witryn podczas kopiowania elementów na liście, Twoja organizacja nie zezwala na kopiowanie w witrynach. Jeśli jesteś administratorem SharePoint lub administratora globalnego dla Twojej organizacji, zobacz Zezwalaj lub uniemożliwić skryptu niestandardowego Aby dowiedzieć się, jak włączyć kopiowania między witrynami w Centrum administracyjnym SharePoint.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie miejsca docelowego podczas kopiowania plików z usługi OneDrive dla Firm do witryny programu SharePoint.

  Aby utworzyć nowy folder, aby skopiować pliki, wybierz lokalizację w hierarchii folderów, a następnie kliknij przycisk Nowy folder.

 3. Wpisz nazwę nowego folderu w polu tekstowym.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie lokalizacji podczas kopiowania pliku do programu SharePoint.

 4. Kliknij znacznik wyboru, a następnie kliknij pozycję Kopiuj tutaj.

  Kopiowanie do nowego folderu w bibliotece dokumentów

Uwagi: 

Przeniesienie

 1. Wybierz elementy, które chcesz przenieść.

 2. W menu głównym w górnej części strony kliknij pozycję Przenieś do. Jeśli nie widzisz pozycji Przenieś do, kliknij wielokropek (...) w menu głównym, a następnie kliknij pozycję Przenieś do.

  Przycisk Przenieś do w menu głównym

  Uwaga: Przechodzenie do nie jest dostępna, jeśli korzystasz z klasycznego występowania SharePoint Online.

 3. W okienku Wybierz miejsce docelowe wybierz nowej lokalizacji w bibliotece dokumentów, w którym chcesz pliki przejście, a następnie kliknij przycisk Przenieś tutaj.

  Uwaga: Przenoszenie plików między witrynami jest obecnie dostępny w program przeznaczona udostępniania.

  Zrzut ekranu przedstawiający panel przenoszenia biblioteki dokumentów

  W okienku Wybierz miejsce docelowe, można również kliknij pozycję Nowy folder, aby dodać nowy folder do biblioteki dokumentów i przenieść element do nowego folderu. Wpisz nazwę nowego folderu w polu tekstowym, kliknij znacznik wyboru, a następnie kliknij przycisk Przenieś tutaj.

  Pole tworzenia folderu z wyróżnionym polem wyboru

Uwaga: Użycie Przejście do historii dokumentu są kopiowane do nowego miejsca docelowego. Aby uzyskać więcej informacji na przechowywanie wersji zobacz Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki

Kopiowanie

 1. Zaznacz elementy, które chcesz skopiować, a następnie kliknij polecenie Kopiuj do. Można też wybrać więcej menu rozszerzone >Kopiuj do elementu.

  Przycisk Kopiuj do w menu głównym

  Uwaga: Kopiowanie do nie jest dostępna, jeśli korzystasz z klasycznego występowania SharePoint.

 2. W obszarze Wybierz miejsce docelowe wybierz lokalizację, w którym chcesz umieścić kopię plików lub folderów.

  Wybierz miejsce docelowe kopii

  Aby utworzyć nowy folder, aby skopiować pliki, kliknij pozycję Nowy folder.

 3. Wpisz nazwę nowego folderu w polu tekstowym.

  Wpisz nazwę nowego folderu

 4. Kliknij znacznik wyboru, a następnie kliknij pozycję Kopiuj tutaj.

Uwagi: 

 • Można kopiować do 500 MB plików i folderów w tym samym czasie.

 • Gdy używasz opcji Kopiuj do przy dokumenty, które mają Historia wersji jest kopiowana tylko najnowszą wersję. Aby skopiować starszych wersjach, należy przywrócić i skopiuj każdego z nich. Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania wersji zobacz Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki.

Przeniesienie

 1. Wybierz elementy, które chcesz przenieść.

 2. W menu głównym w górnej części strony kliknij pozycję Przenieś do. Jeśli nie widzisz pozycji Przenieś do, kliknij wielokropek (...) w menu głównym, a następnie kliknij pozycję Przenieś do.

  Przycisk Przenieś do w menu głównym

  Uwaga: Przechodzenie do nie jest dostępna, jeśli korzystasz z klasycznego występowania SharePoint.

 3. W okienku Wybierz miejsce docelowe wybierz nowej lokalizacji w bibliotece dokumentów, w którym chcesz pliki przejście, a następnie kliknij przycisk Przenieś tutaj.

  Przejście do folderu

  W okienku Wybierz miejsce docelowe, można również kliknij pozycję Nowy folder, aby dodać nowy folder do biblioteki dokumentów i przenieść element do nowego folderu. Wpisz nazwę nowego folderu w polu tekstowym, kliknij znacznik wyboru, a następnie kliknij przycisk Przenieś tutaj.

  Utwórz nowy folder, aby przejść do

Uwaga: Użycie Przejście do historii dokumentu są kopiowane do nowego miejsca docelowego. Aby uzyskać więcej informacji na przechowywanie wersji zobacz Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki

Kopiowanie pliku do innej biblioteki SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013

SharePoint Serwer 2016 i 2013 jest dostępna opcja Wyślij do kopiowania do innej biblioteki lub lokalizacji. Wyślij do Kopiuje jeden plik jednocześnie do innej biblioteki. Wyślij do nie udostępnia opcję, aby skopiować folderów. Kopia docelowa będą musiały połączenia oryginalny plik.

Uwaga: Wyślij do kopiuje opublikowaną wersję dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji o wersji, zobacz jak działa przechowywanie wersji na liście lub w bibliotece?.

 1. W bibliotece dokumentów kliknij po lewej stronie nazwy pliku, aby wybrać plik.

  Zaznacz plik, klikając pole wyboru z lewej strony nazwy
 2. Na wstążce kliknij pozycję pliki > Wyślij do w sekcji kopie. Opcja jest dostępna, gdy jest zaznaczony jeden i tylko jeden plik.

 3. Wybierz polecenie Kopiuj lub w innej lokalizacji.

  Wstążka z menu Wyślij do i wybranym poleceniem Kopiuj
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Gdy pojawi się pole Docelowa biblioteka dokumentów lub folderów, powinien mieć podstawowy adres URL witryny. Jeśli tak, przejdź na koniec i wpisz nazwę biblioteki, w której chcesz skopiować plik.

  • W przypadku biblioteki, w której chcesz wysłać plik na pasku Szybkie uruchamianie, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę biblioteki, a następnie wybierz pozycję Kopiuj skrót.

   Kliknij prawym przyciskiem myszy bibliotekę na pasku Szybkie uruchamianie i wybierz pozycję Kopiuj skrót

   Wklej adres URL biblioteki miejsca docelowego w polu Docelowa biblioteka dokumentów lub folderów w oknie dialogowym Kopiuj.

  • Jeśli nie można pobrać powyższych metod pracy, wypróbuj to rozwiązanie:

   Otwórz bibliotekę dokumentów, w której chcesz wysłać pliki, a następnie skopiuj adres z paska adresu. Może być konieczne edytowanie adresu URL do usuwania dodatkowych znaków.

   Wklej adres URL do Notatnika, a usuwanie zawartości po nazwie biblioteki, którą chcesz skopiować do, jak pokazano na ilustracji.

   Diagram elementów, które należy usunąć z adresu URL do użytku z kopią

   1. podstawowy adres URL biblioteki.

   2. nazwę biblioteki, znakami % 20 zamieniania w nazwie spacji.

   3. dodatkowe zawartości niepotrzebne. Usuwanie tej części.

   Uwaga: Niektóre adresy URL przekraczać 255 znaków i nie mogą być używane. Jeśli możesz, za pomocą paska Szybkie uruchamianie lub dodać do podstawowy adres URL w polu docelowym uzyskanie skrót nazwy biblioteki jako adres pasek może zawierać dodatkowej zawartości.

 5. Zaznacz docelowy adres URL z (kliknij tutaj, aby przetestować). Biblioteka docelowa zostanie otwarty w inną kartę lub nowe okno. Pozostaw ją otwartą późniejsze sprawdzenie kopii lub zamknij go.

  Okno dialogowe Kopiowanie z wybranym adresem URL.
 6. Jeśli chcesz, aby kopia miała inną nazwę pliku, wpisz ją w opcjonalnym polu Nazwa pliku kopii.

 7. Opcjonalnie możesz również wybrać opcję, aby monitować autora o wysłanie aktualizacji przy zaewidencjonowywaniu dokumentu lub skonfigurować alert dotyczący dokumentu źródłowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat alertów, zobacz Tworzenie alertu.

 8. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk OK na stronie Postęp kopiowania, aby rozpocząć kopiowanie.

 9. Jeśli kopiowanie zostało ukończone pomyślnie, kliknij pozycję Gotowe. Jeśli nie powiodło się, zapoznaj się z komunikatem o błędzie i popraw go.

  Postęp kopiowania z wyróżnionym przyciskiem Gotowe
 10. Sprawdź plik pomyślnie skopiowane do nowego miejsca docelowego. Jeśli chcesz usunąć kopię źródła, musisz odłączyć kopii, a następnie usuń go.

Aktualizowanie kopii na stronie Zarządzanie kopiami SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013

Jeśli plik został skopiowany do jednej lub kilku różnych bibliotek, wszystkie kopie można zaktualizować w jednym miejscu na stronie Zarządzanie kopiami, która jest dostępna z dowolnej kopii elementu.

 1. Jeśli biblioteka zawierająca kopię, którą chcesz zaktualizować, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Kliknij po lewej stronie nazwy tego pliku, który chcesz zaktualizować, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij kartę pliki.

  Karta pliki na Wstążce
 3. Na wstążce kliknij pozycję Zarządzanie kopiami.

  Zarządzanie kopii na Wstążce źródła
 4. Aby zaktualizować wszystkie kopie, które już wyświetlają monity o aktualizacje, kliknij pozycję Aktualizuj kopie.

  Aktualizowanie wszystkich kopii pliku
 5. W sekcji Miejsca docelowe w obszarze Kopie zaznacz kopie, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zaznacz kopie miejsce docelowe, aby zaktualizować

  Uwaga: Jeśli chcesz zaktualizować kopie wyświetlane na stronie Zarządzanie kopiami w obszarze Kopie, dla których nie będzie wyświetlany monit o aktualizacje, najpierw musisz zmienić ustawienia aktualizacji tych kopii. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Zmienianie ustawień kopii, aby były wyświetlane monity o aktualizacje.

Początek strony

Zmienianie ustawień kopii, aby były wyświetlane monity o aktualizacje w SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013

Jeśli kopia pliku została utworzona za pomocą polecenia Wyślij do i nie wybrano opcji wyświetlania monitów o aktualizacje, to kopia ta nie może otrzymywać aktualizacji z pliku źródłowego. Ustawienie to można jednak zmienić, aby udostępnić kopię do aktualizacji.

 1. Jeśli biblioteka zawierająca kopię, którą chcesz zaktualizować, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , kliknij pozycję zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Kliknij po lewej stronie nazwy tego pliku, który chcesz zaktualizować, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij kartę pliki.

  Karta pliki na Wstążce
 3. W sekcji kopie Wstążki kliknij przycisk Przejdź do źródła.

  Przejdź do źródła na karcie pliki na Wstążce
 4. Na wstążce kliknij pozycję Zarządzanie kopiami.

  Zarządzanie kopii na Wstążce źródła
 5. Obok elementu, kliknij przycisk Edytuj.

  Kliknij przycisk Edytuj w oknie Zarządzaj pliki
 6. Kliknij przycisk Tak w obszarze monitować autora o wysłanie aktualizacji po zaewidencjonowaniu dokumentu? w sekcji Update.

  Kliknij przycisk Tak w wierszu autora o wysłanie aktualizacji, gdy dokument jest zaznaczone pole wyboru sekcji
 7. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Odłączanie kopii od jej źródła i usuń go w SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013

Aby całkowicie usunąć element, który jest kopią innego elementu, najpierw musisz upewnić się, że został on usunięty z listy elementów do aktualizacji pliku źródłowego. W przeciwnym razie element może być odtwarzany za każdym razem, gdy inna osoba wybierze opcję aktualizacji wszystkich istniejących kopii pliku źródłowego. Zalecane jest również odłączenie kopii od jej pliku źródłowego. Po całkowitym odłączeniu kopii od pliku źródłowego możesz usunąć kopię.

 1. Jeśli biblioteka zawierająca kopię, którą chcesz zaktualizować, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , kliknij pozycję zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Kliknij po lewej stronie nazwy tego pliku, który chcesz zaktualizować, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij kartę pliki.

  Karta pliki na Wstążce
 3. W sekcji kopie Wstążki kliknij przycisk Przejdź do źródła.

  Przejdź do źródła na karcie pliki na Wstążce
 4. Na wstążce kliknij pozycję Zarządzanie kopiami.

  Zarządzanie kopii na Wstążce źródła
 5. Obok elementu, kliknij przycisk Edytuj.

  Kliknij przycisk Edytuj w oknie Zarządzaj pliki
 6. Kliknij przycisk Usuń łącze.

  Kliknij pozycję Usuń łącze
 7. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

  Usuwanie łącza okno dialogowe potwierdzenia

  Ta czynność spowoduje usunięcie danej kopii z listy kopii, które można aktualizować z pliku źródłowego.

 8. Wróć do biblioteki zawierającej kopię, którą chcesz odłączyć od pliku źródłowego.

 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kopii, który chcesz odłączyć, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 10. W górnej części strony kliknij pozycję Rozłącz, a następnie kliknij przycisk OK.

  Rozłączanie z właściwości

  Ta czynność spowoduje usunięcie linku z kopii do jej nadrzędnego pliku źródłowego.

 11. Aby usunąć, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kopii, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Za pomocą polecenia Wyślij do w SharePoint Server 2010 lub SharePoint Server 2007

Po skopiowaniu pliku za pomocą Wysyłanie, zachowuje relację ze swoim plikiem źródłowym i umożliwia aktualizowanie tej kopii o zmianach wprowadzanych w pliku źródłowym. Ponadto jeśli kopii a jego plikiem źródłowym współużytkuje kolumny lub pola, tych kolumn lub pól są również aktualizowane po zaktualizowaniu kopii.

Polecenie Wyślij do ułatwia obsługę plików w bibliotekach i witrynach organizacji, ponieważ po skopiowaniu plików za pomocą polecenia Wyślij do serwer śledzi relacje między plikiem źródłowym a jego wszystkimi kopiami. Użytkownicy mogą wyświetlać wszystkie kopie elementu i zarządzać nimi centralnie na stronie Zarządzanie kopiami, gdzie mogą sprawdzać, dla których kopii są wyświetlane monity o aktualizacje, zmieniać ustawienia aktualizacji kopii, aktualizować kopie i tworzyć nowe kopie.

Uwagi: 

 • Domyślnie można za pomocą polecenia Wyślij do kopiowania plików do bibliotek w obrębie zbioru witryn. Jeśli skopiujesz pliki z komputera klienta, który ma program, który jest zgodny z SharePoint, takich jak Word i przeglądarki obsługującej kontrolki ActiveX firmy Microsoft, takich jak program Internet Explorer umożliwia polecenia Wyślij do kopiowania plików nie tylko między biblioteki w zbiorze witryn, ale również między różnymi aplikacjami sieci Web. Po skopiowaniu plików z poziomu przeglądarki klienta, która nie obsługuje kontrolek ActiveX, można skopiować pliki tylko do bibliotek w obrębie zbiorów witryn, które mają taką samą nazwę domeny, jak biblioteki źródeł. Microsoft Edge, Mozilla FireFox i Google Chrome nie obsługują kontrolki ActiveX.

 • Jeśli musisz skopiować pliki do witryny, w której włączono uwierzytelnianie przy użyciu formularzy lub która jest witryną zabezpieczoną (na przykład witryną o adresie URL rozpoczynającym się od ciągu https://), miejsce docelowe kopii należy dodać do listy zaufanych witryn w przeglądarce.

Początek strony

Kopiowanie pliku do wstępnie zdefiniowanego miejsca docelowego w SharePoint Server 2010 lub SharePoint Server 2007

Jeśli miejsce docelowe wysyłania dla biblioteki jest już określone, pliki z tej biblioteki można skopiować do innej biblioteki za pomocą polecenia Wyślij do.

 1. Jeśli biblioteka zawierająca plik, który chcesz skopiować do innego miejsca docelowego, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Wskaż nazwę pliku, który chcesz skopiować, kliknij wyświetloną strzałkę, wskaż polecenie Wyślij do, a następnie kliknij nazwę miejsca docelowego, do którego chcesz skopiować dokument lub element.

  Uwaga: Jeśli nazwa miejsca docelowego wysyłania nie jest widoczna, może to oznaczać, że nie określono miejsca docelowego wysyłania dla tej biblioteki lub że nie masz uprawnień na poziomie Współtworzenie dla biblioteki docelowej.

  Wstępnie zdefiniowana lokalizacja wysyłania w menu skrótów

 3. Jeśli chcesz zmienić nazwę kopii pliku, w sekcji Miejsce docelowe, w obszarze Nazwa pliku kopii wpisz nową nazwę.

  1. W sekcji Aktualizacja wykonaj jedną z poniższych czynności:

   • Aby wyświetlać monity o aktualizację dowolnych kopii, gdy nowe wersje pliku źródłowego zostaną zaewidencjonowane z przeglądarki, kliknij pozycję Tak.

    Jeśli wybierzesz tę opcję, utworzona kopia zostanie oznaczona jako kopia monitująca o aktualizacje i będzie aktualizowana każdorazowo podczas aktualizowania istniejących kopii pliku źródłowego.

    Uwaga: Po zaewidencjonowaniu plików z programu zgodnego z programem Windows SharePoint Services 3.0, takiego jak program Microsoft Office Word 2007, monity o aktualizowanie kopii w programie klienckim nie będą wyświetlane.

   • Aby otrzymywać alerty z informacją o aktualizowaniu pliku źródłowego, zaznacz pole wyboru Utwórz alert dotyczący dokumentu źródłowego.

    Uwaga: Alerty o aktualizowaniu pliku źródłowego będą wysyłane pocztą e-mail tylko wtedy, gdy na serwerze została włączona obsługa poczty e-mail. Aby dowiedzieć się, czy na serwerze została włączona obsługa poczty e-mail, skontaktuj się z administratorem serwera.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Kopiowanie pliku do miejsca docelowego określonego w SharePoint Server 2010 lub SharePoint Server 2007

Za pomocą polecenia Wyślij do możesz skopiować plik do określonej przez siebie biblioteki. Musisz mieć uprawnienia na poziomie Współtworzenie dla biblioteki, do której chcesz skopiować dokument.

 1. Zanotuj adres URL biblioteki SharePoint, do którego chcesz skopiować plik.

 2. Jeśli biblioteka zawierająca plik, który chcesz skopiować do innej lokalizacji, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 3. Wskaż nazwę pliku, który chcesz skopiować, kliknij wyświetloną strzałkę, wskaż polecenie Wyślij do, a następnie kliknij pozycję Inna lokalizacja.

  Wysyłanie do lokalizacji określonej przez użytkownika

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Gdy pojawi się pole Docelowa biblioteka dokumentów lub folderów, powinien mieć podstawowy adres URL witryny. Jeśli tak, przejdź na koniec i wpisz nazwę biblioteki, w której chcesz skopiować plik. Na przykład, aby skopiować albo do określonej biblioteki dokumentów lub do folderu w bibliotece dokumentów wpisz: http://servername/sitename/libraryname lub http://servername/sitename/libraryname/foldername.

  • Jeśli biblioteka, do której chcesz wysłać plik, znajduje się na pasku Szybkie uruchamianie, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę biblioteki i wybierz polecenie Kopiuj skrót.

   Kliknij prawym przyciskiem myszy bibliotekę na pasku Szybkie uruchamianie i wybierz pozycję Kopiuj skrót

   Wklej adres URL biblioteki miejsca docelowego w polu Docelowa biblioteka dokumentów lub folderów w oknie dialogowym Kopiuj.

  • Jeśli nie zostanie wyświetlony powyższych metod pracy, spróbuj wykonać następujące czynności.

   Otwórz bibliotekę dokumentów, w której chcesz wysłać pliki, a następnie skopiuj adres z paska adresu. Może być konieczne edytowanie adresu URL do usuwania dodatkowych znaków. Aby to zrobić, wypróbuj to rozwiązanie:

   Ważne: Nie skopiuj i wklej adres URL biblioteki SharePoint docelowej bezpośrednio z poziomu przeglądarki w tym polu tekstowym, ponieważ ta wersja programu adres URL będzie zawierać dodatkowe znaki, które uniemożliwiają możliwość pomyślnie kopiowanie pliku do miejsca docelowego Biblioteka.

   Wklej adres URL do Notatnika, a usuwanie zawartości po nazwie biblioteki, którą chcesz skopiować do, jak pokazano na ilustracji.

   Diagram elementów, które należy usunąć z adresu URL do użytku z kopią

   1. podstawowy adres URL biblioteki.

   2. nazwę biblioteki, znakami % 20 zamieniania w nazwie spacji.

   3. dodatkowe zawartości niepotrzebne. Usuwanie tej części.

   Uwaga: Niektóre adresy URL przekraczać 255 znaków i nie mogą być używane. Jeśli możesz, za pomocą paska Szybkie uruchamianie lub dodać do podstawowy adres URL w polu docelowym uzyskanie skrót nazwy biblioteki jako adres pasek może zawierać dodatkowej zawartości.

 5. Jeśli chcesz zmienić nazwę kopii dokumentu, w obszarze Nazwa pliku kopii wpisz nową nazwę.

  1. W sekcji Aktualizacja wykonaj jedną z poniższych czynności:

   • Aby wyświetlać monity o aktualizację dowolnych kopii, gdy nowe wersje pliku źródłowego zostaną zaewidencjonowane z przeglądarki, kliknij pozycję Tak.

    Jeśli wybierzesz tę opcję, utworzona kopia zostanie oznaczona jako kopia monitująca o aktualizacje i będzie aktualizowana każdorazowo podczas aktualizowania istniejących kopii pliku źródłowego.

    Uwaga: Po zaewidencjonowaniu plików z programu zgodnego z programem Windows SharePoint Services 3.0, takiego jak program Microsoft Office Word 2007, monity o aktualizowanie kopii w programie klienckim nie będą wyświetlane.

   • Aby otrzymywać alerty z informacją o aktualizowaniu pliku źródłowego, zaznacz pole wyboru Utwórz alert dotyczący dokumentu źródłowego.

    Uwaga: Alerty o aktualizowaniu pliku źródłowego będą wysyłane pocztą e-mail tylko wtedy, gdy na serwerze została włączona obsługa poczty e-mail. Aby dowiedzieć się, czy na serwerze została włączona obsługa poczty e-mail, skontaktuj się z administratorem serwera.

 6. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Aktualizowanie kopii pliku w SharePoint Server 2010 lub SharePoint Server 2007

Istnieją dwa sposoby aktualizowania kopii elementu:

 • W pliku źródłowym można zaktualizować istniejące kopie elementu za pomocą polecenia Wyślij do.

 • Z dowolnej kopii elementu można przejść na stronę Zarządzanie kopiami i wyświetlić wszystkie istniejące kopie, a następnie wybrać te, które mają zostać zaktualizowane.

Aktualizowanie kopii z pliku źródłowego

 1. Jeśli biblioteka zawierająca plik, dla którego chcesz zaktualizować kopie, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Wskaż nazwę pliku, kliknij wyświetloną strzałkę, wskaż polecenie Wyślij do, a następnie kliknij pozycję Istniejące kopie.

  Uwaga: Polecenie Istniejące kopie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy podczas początkowego kopiowania tego pliku źródłowego do innej lokalizacji za pomocą polecenia Wyślij do została wybrana opcja wyświetlania monitów o aktualizacje.

 3. W sekcji Miejsca docelowe w obszarze Kopie zaznacz pola wyboru odpowiadające kopiom, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli plik został skopiowany do jednej lub kilku różnych bibliotek, wszystkie kopie można zaktualizować w jednym miejscu na stronie Zarządzanie kopiami, która jest dostępna z dowolnej kopii elementu.

 1. Jeśli biblioteka zawierająca kopię, którą chcesz zaktualizować, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Wskaż nazwę kopii, którą chcesz zaktualizować, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Przejdź do elementu źródłowego.

 3. Kliknij pozycję Zarządzaj kopiami.

 4. Aby zaktualizować wszystkie kopie, które już wyświetlają monity o aktualizacje, kliknij pozycję Aktualizuj kopie.

 5. W sekcji Miejsca docelowe w obszarze Kopie zaznacz kopie, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli chcesz zaktualizować kopie wyświetlane na stronie Zarządzanie kopiami w obszarze Kopie, dla których nie będzie wyświetlany monit o aktualizacje, najpierw musisz zmienić ustawienia aktualizacji tych kopii. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Zmienianie ustawień kopii, aby były wyświetlane monity o aktualizacje.

Początek strony

Zmienianie ustawień kopii, aby były wyświetlane monity o aktualizacje w SharePoint Server 2010 lub SharePoint Server 2007

Jeśli kopia pliku została utworzona za pomocą polecenia Wyślij do i nie wybrano opcji wyświetlania monitów o aktualizacje, to kopia ta nie może otrzymywać aktualizacji z pliku źródłowego. Ustawienie to można jednak zmienić, aby udostępnić kopię do aktualizacji.

 1. Jeśli biblioteka zawierająca kopię, którą chcesz zaktualizować, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Wskaż nazwę kopii, którą chcesz zaktualizować, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Przejdź do elementu źródłowego.

 3. Kliknij pozycję Zarządzaj kopiami.

 4. Kliknij pozycję Edytuj obok elementu, a następnie kliknij pozycję Tak w obszarze Czy monitować autora o wysłanie aktualizacji przy zaewidencjonowywaniu dokumentu? w sekcji Aktualizowanie.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Odłączanie i Usuń kopię w SharePoint Server 2010 lub SharePoint Server 2007

Aby całkowicie usunąć element, który jest kopią innego elementu, najpierw musisz upewnić się, że został on usunięty z listy elementów do aktualizacji pliku źródłowego. W przeciwnym razie element może być odtwarzany za każdym razem, gdy inna osoba wybierze opcję aktualizacji wszystkich istniejących kopii pliku źródłowego. Zalecane jest również odłączenie kopii od jej pliku źródłowego. Po całkowitym odłączeniu kopii od pliku źródłowego możesz usunąć kopię.

 1. Aby całkowicie usunąć wszelkie linki między plikiem źródłowym i jego kopią, rozłącz plik źródłowy i kopię na dwa z poniższych sposobów:

  • Odłącz kopię od jej źródła, aby nie zawierała ona połączenia do pliku źródłowego. Po wykonaniu tej czynności plik źródłowy zachowa połączenie z kopią i będzie można ją w dalszym ciągu aktualizować, gdy ktoś zdecyduje się na zaktualizowanie istniejących kopii pliku źródłowego.

  • Usuń link do kopii z pliku źródłowego, aby uniemożliwić aktualizacje kopii w przyszłości.

  1. W bibliotece zawierającej kopię, którą chcesz odłączyć od pliku źródłowego, wskaż nazwę kopii, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Przejdź do elementu źródłowego.

  2. Kliknij pozycję Zarządzaj kopiami.

  3. Kliknij pozycję Edytuj obok kopii, którą chcesz odłączyć od pliku źródłowego.

  4. Kliknij pozycję Usuń link, a następnie kliknij przycisk OK.

   Ta czynność spowoduje usunięcie danej kopii z listy kopii, które można aktualizować z pliku źródłowego.

  5. Wróć do biblioteki zawierającej kopię, którą chcesz odłączyć od pliku źródłowego.

  6. Wskaż nazwę kopii, którą chcesz odłączyć, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Wyświetl właściwości.

  7. W górnej części strony kliknij pozycję Rozłącz, a następnie kliknij przycisk OK.

   Ta czynność spowoduje usunięcie linku z kopii do jej nadrzędnego pliku źródłowego.

 2. Aby usunąć plik w bibliotece, który zawiera kopię, który chcesz usunąć, wskaż nazwę kopii, kliknij wyświetloną strzałkę, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Jeśli nie masz pewności, jaka wersja programu SharePoint korzystasz, zobacz wersję programu SharePoint jest używana?.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×