Przenoszenie lub kopiowanie arkuszy lub danych arkusza

Przenoszenie lub kopiowanie arkuszy lub danych arkusza

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Polecenie Przenieś lub kopiuj arkusz służy do przenoszenia lub kopiowania całych arkuszy do innych lokalizacji w tym samym lub innym skoroszycie. Poleceń Wytnij i Kopiuj można używać do przenoszenia lub kopiowania części danych do innych arkuszy lub skoroszytów.

 1. Zaznacz arkusze do przeniesienia lub skopiowania. Jeśli chcesz przenieść lub skopiować więcej niż jeden arkusz, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij karty arkuszy, które chcesz skopiować.

  Uwaga    Po zaznaczeniu wielu arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany tekst [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, kliknij dowolny niezaznaczony arkusz. Jeśli nie jest widoczny żaden niezaznaczony arkusz, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknij w menu skrótów polecenie Rozgrupuj arkusze.

 2. Wybierz pozycję Narzędzia główne > Formatuj > Przenieś lub kopiuj arkusz. Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknąć polecenie Przenieś lub kopiuj.

  Przenoszenie lub kopiowanie arkusza
 3. W oknie dialogowym Przenoszenie lub kopiowanie kliknij arkusz, który ma znaleźć się za przenoszonym lub kopiowanym arkuszem.

  Okno dialogowe Przenoszenie lub kopiowanie

  Można także kliknąć przycisk (przenieś na koniec), aby wstawić arkusz za ostatnim arkuszem w skoroszycie.

 4. Aby skopiować arkusze zamiast przenoszenia ich, w oknie dialogowym Przenoszenie lub kopiowanie zaznacz pole wyboru Utwórz kopię.

  Skopiowanie arkusza powoduje utworzenie jego duplikatu w skoroszycie. Nazwa arkusza wskazuje, że jest on kopią — na przykład pierwsza utworzona kopia arkusza Arkusz1 otrzymuje nazwę Arkusz1 (2).

Uwagi i porady

 • Jeśli nie widzisz skoroszytu, do którego chcesz skopiować arkusz, zobacz Przenoszenie lub kopiowanie części arkusza do innego arkusza.

 • Aby przenieść arkusze w obrębie bieżącego skoroszytu, można przeciągnąć zaznaczone arkusze wzdłuż rzędu kart arkuszy. Aby skopiować arkusze, należy przytrzymać naciśnięty klawisz Ctrl i przeciągnąć arkusze, a przycisk myszy należy zwolnić przed zwolnieniem klawisza Ctrl.

 • Aby zmienić nazwę przeniesionego lub skopiowanego arkusza, należy kliknąć jego kartę prawym przyciskiem myszy, kliknąć polecenie Zmień nazwę, a następnie wpisać nową nazwę na karcie arkusza. (Można też kliknąć dwukrotnie kartę arkusza, a następnie zmodyfikować nazwę).

 • Aby zmienić kolor karty arkusza, należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy, kliknąć polecenie Kolor karty, a następnie kliknąć odpowiedni kolor.

  Kolor karty
 • Należy pamiętać, że w przypadku przeniesienia arkusza obliczenia lub wykresy oparte na danych arkusza mogą stać się niedokładne. Podobnie jeśli przeniesiony lub skopiowany arkusz zostanie wstawiony między arkusze, których dotyczy odwołanie 3-W, dane wstawionego arkusza mogą zostać nieoczekiwanie uwzględnione w obliczeniach.

 1. Aby przenieść lub skopiować arkusze do innego skoroszytu, należy upewnić się, że skoroszyt docelowy jest otwarty w tym samym wystąpieniu programu Microsoft Excel.

  Uwaga: Nie można przenosić ani kopiować arkuszy między skoroszytami otwartymi w osobnych wystąpieniach programu Excel. Jeśli skoroszyt jest otwarty w osobnym wystąpieniu programu Excel — taka sytuacja może na przykład wystąpić po otwarciu skoroszytu z witryny programu Windows SharePoint Services — należy otworzyć dany skoroszyt w tym samym wystąpieniu programu Excel, przechodząc do skoroszytu w oknie dialogowym Otwieranie (karta Plik, pozycja Otwórz).

 2. Zaznacz arkusze do przeniesienia lub skopiowania. Jeśli chcesz przenieść lub skopiować więcej niż jeden arkusz, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij karty arkuszy, które chcesz skopiować. Aby zaznaczyć wszystkie arkusze, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze.

  Uwaga: Zaznaczenie wielu arkuszy [Grupa] pojawi się na pasku tytułu u góry arkusza. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, kliknij dowolny niezaznaczone arkusz. Jeśli jest widoczny żaden niezaznaczone arkusz, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Rozgrupuj arkusze.

 3. Wybierz pozycję Narzędzia główne > Formatuj > Przenieś lub kopiuj arkusz. Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknąć polecenie Przenieś lub kopiuj.

 4. W oknie dialogowym Przenoszenie lub kopiowanie kliknij skoroszyt, do którego chcesz przenieść lub skopiować zaznaczone arkusze. Można też kliknąć pozycję nowy skoroszyt, aby przenieść lub skopiować zaznaczone arkusze do nowego skoroszytu.

 5. Na liście Przed arkuszem kliknij arkusz, który ma znaleźć się za przenoszonym lub kopiowanym arkuszem. Można także kliknąć przycisk (przenieś na koniec), aby wstawić arkusz za ostatnim arkuszem w skoroszycie.

 6. Aby skopiować arkusze zamiast przenoszenia ich, w oknie dialogowym Przenoszenie lub kopiowanie zaznacz pole wyboru Utwórz kopię.

  Skopiowanie arkusza powoduje utworzenie jego duplikatu w skoroszycie docelowym. Przeniesienie arkusza powoduje usunięcie go z oryginalnego skoroszytu i wyświetlenie tylko w skoroszycie docelowym.

Uwagi i porady

 • Aby zmienić nazwę przeniesionego lub skopiowanego arkusza w skoroszycie docelowym, należy kliknąć jego kartę prawym przyciskiem myszy, kliknąć polecenie Zmień nazwę, a następnie wpisać nową nazwę na karcie arkusza.

 • Aby zmienić kolor karty arkusza, należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy, kliknąć polecenie Kolor karty, a następnie kliknąć odpowiedni kolor.

 • W arkuszach przeniesionych lub skopiowanych do innego skoroszytu będą używane efekty, kolory i czcionki motywu, które zostały zastosowane do skoroszytu docelowego.

 1. W arkuszu zaznacz dane do przeniesienia lub skopiowania.

  Uwaga: Jeśli zaznaczenie obejmuje ukryte wiersze lub kolumny, zawarte w nich dane zostaną także skopiowane przez program Excel. Może być konieczne tymczasowe odkrycie wierszy lub kolumn, które nie powinny zostać uwzględnione, a następnie osobne zaznaczenie każdego zakresu danych do przeniesienia lub skopiowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Ukrywanie lub wyświetlanie wierszy i kolumn.

 2. Jeśli chcesz przenieść dane, naciśnij klawisze CTRL + X. Jeśli chcesz je skopiować, naciśnij klawisze CTRL + C.

 3. Przejdź do arkusza, do którego chcesz wkleić dane, bez względu na to, czy znajduje się on w tym samym, czy w innym skoroszycie.

 4. Zaznacz lewą górną komórkę obszaru, w którym chcesz wkleić dane.

  Uwaga: Dane w obszarze wklejania zostaną zastąpione. Jeśli obszar wklejania zawiera ukryte wiersze lub kolumny, wyświetlenie wszystkich skopiowanych komórek może wymagać odkrycia obszaru wklejania.

 5. Naciśnij klawisze CTRL + V.

Uwagi i porady

 • Zanim wkleisz, możesz również nacisnąć klawisze CTRL + ALT + V (na komputerze Mac: Ctrl, Opcja, V), a następnie wybrać opcje, takie jak Szerokości kolumn, aby wkleić szerokości oryginalnych danych. Można także wybrać pozycję Wartości, aby wkleić tylko wartości bez formuł oryginalnych danych.

 • Domyślnie w arkuszu programu Excel jest wyświetlany przycisk Opcje wklejania, aby podczas wklejania komórek były dostępne opcje specjalne, takie jak Zachowaj formatowanie źródłowe. Aby ten przycisk nie pojawiał się podczas każdego wklejania komórek, można wyłączyć tę opcję. (Na karcie Plik na wstążce u góry skoroszytu kliknij pozycję Opcje, kliknij kategorię Zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż przycisk opcji wklejania po wklejeniu zawartości w obszarze Wycinanie, kopiowanie i wklejanie).

 • Podczas kopiowania komórek są automatycznie dostosowywane odwołania do komórek. Odwołania nie są jednak dostosowywane podczas przenoszenia komórek, a zawartość tych komórek oraz wszelkich komórek odwołujących się do nich może być wyświetlana jako błędy odwołań. W takim przypadku należy ręcznie dostosować odwołania.

W aplikacji Excel Online możesz zduplikować (lub kopiować) arkuszach w bieżącym skoroszycie. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę zakładki, w dolnej części arkusza i kliknij polecenie Duplikuj.

Uwaga: Może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podczas próby duplikowanie arkusza zawierającego wykres, obraz lub kształt. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, można ręcznie duplikować arkusza.

Jeśli masz elementy w arkuszu, które zakłócać zduplikować ją nadal można utworzyć kopię arkusza ręcznie, kopiując wszystkie dane i wkleić je do nowego arkusza. Oto jak:

 1. Zaznacz wszystkie dane w arkuszu.

  Skrót klawiaturowy: naciśnij klawisze Ctrl + spacja na klawiaturze, a następnie naciśnij klawisze Shift + spacja.

 2. Skopiuj wszystkie dane w arkuszu, naciskając klawisze Ctrl+C.

 3. Kliknij znak plus, aby dodać nowy pusty arkusz.

  Przycisk dodawania nowego arkusza

 4. Kliknij pierwszą komórkę w nowym arkuszu i naciśnij klawisze Ctrl+V, aby wkleić dane.

  Uwaga: Utracisz wszelkie formatowanie warunkowe zastosowane do komórek w chwili wklejania ich do nowego arkusza.

W aplikacji Excel Online opcję, aby przenieść lub skopiować arkusz nie jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, jak w aplikacji klasycznej Excel. W aplikacji Excel Online można uzyskać ten sam wynik, kopiując wszystkie dane w arkuszu i wkleić je do pustego arkusza w innym skoroszycie.

Wykonaj poniższe czynności, aby przenieść lub skopiować arkusz do innego skoroszytu w aplikacji Excel Online:

 1. Zaznacz wszystkie dane w arkuszu.

  Skrót klawiaturowy: naciśnij klawisze Ctrl + spacja na klawiaturze, a następnie naciśnij klawisze Shift + spacja.

 2. Skopiuj wszystkie dane w arkuszu, naciskając klawisze Ctrl+C.

 3. Otwórz skoroszyt, w którym chcesz wkleić dane, a następnie kliknij kartę + na pasku stanu, aby dodać nowy pusty arkusz.

  Przycisk dodawania nowego arkusza
 4. Kliknij pierwszą komórkę w nowym arkuszu, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + V, aby wkleić dane do arkusza.

  Uwaga: Utracisz wszelkie formatowanie warunkowe zastosowane do komórek podczas wklejania ich do innego skoroszytu.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×