Przekształcanie ofert w płatne faktury za pomocą szablonu bazy danych sieci Web Usługi

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Szablon bazy danych sieci Web Usługi programu Access 2010 pozwala utworzyć gotową bazę danych, która umożliwia śledzenie ofert, faktur, klientów i innych danych związanych z prowadzeniem biznesu usługowego.

Poniższym klipie wideo przedstawiono krótki scenariusz może użycia tego szablonu.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, Pobierz szablon usług.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak użyć tego szablonu do utworzenia własnej bazy danych oraz jak za pomocą tej bazy danych ułatwić sobie prowadzenie biznesu.

W tym artykule

Uruchamianie bazy danych po raz pierwszy

Wprowadzenie: Dodawanie istniejących danych do bazy danych usługi

Pulpit nawigacyjny: Śledzenie aktywnych ofert i faktur

Oferty: Zarządzanie wszystkimi ofertami

Faktury: Zarządzanie wszystkimi fakturami

Centrum raportów: Przeglądanie i drukowanie raportów

Zaawansowane: Zarządzanie usługami, produktami, pracownikami i klientami

Dalsze kroki

Uruchamianie bazy danych po raz pierwszy

Zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające zachowanie danych przykładowych lub ich usunięcie, co pozwoli na wprowadzenie własnych danych:

Formularz początkowy szablonu bazy danych sieci Web Usługi

1. Kliknij przycisk po lewej stronie, aby otworzyć bazy danych i pracować z przykładowymi danymi. Access będą wypełniać bazy danych usługi z danymi z fikcyjnej firmy Northwind Traders.

2. Kliknij przycisk po prawej stronie, aby usunąć dane przykładowe, co umożliwi wprowadzanie własnych.

Usunięcie danych przykładowych zapobiega także późniejszemu wyświetlaniu początkowego okna dialogowego.

3. Wyczyść pole wyboru, aby zapobiec wyświetlaniu w przyszłości okna dialogowego.

Uwaga: Wszystkich pól i formantów w szablonie usług, których są wyświetlane dane waluty użyj znak dolara ($) jako symbol waluty. Jeśli ustawienia regionalne korzysta z innego symbolu waluty, należy rozważyć, dostosowując odpowiednich pól i kontrolek przed usunięciem przykładowych danych.

Wprowadzenie: Dodawanie istniejących danych do bazy danych Usługi

Karta Wprowadzenie zawiera inne karty, które są pomocne przy wprowadzaniu danych biznesowych i rozpoczynaniu pracy:

Karty na karcie Wprowadzenie

Funkcje

Zapraszamy!

Łącza do pomocnych zasobów.

Informacje o firmie

Pola z informacjami na temat firmy do umieszczania na fakturach i w innych raportach.

Pracownicy

Widok arkusza danych z listą pracowników. Informacje o zalogowanym pracowniku są rejestrowane na nowych ofertach i fakturach.

Usługi

Widok arkusza danych z listą usług, które można dodawać do ofert i faktur.

Produkty

Widok arkusza danych z listą produktów, które są sprzedawane lub używane. Można je także dodawać do ofert i faktur.

Oferty i faktury

Dwa widoki arkusza danych: oferty i faktury.

Kliknięcie przycisku Rozpocznij wprowadzanie danych w początkowym oknie dialogowym powoduje wyświetlenie przez program Access na karcie Wprowadzenie karty Zapraszamy!, gdzie można rozpocząć wprowadzanie danych do nowej bazy danych Usługi.

Karta Wprowadzenie szablonu bazy danych sieci Web Usługi

Do wprowadzania wszystkich danych nie trzeba używać karty Wprowadzenie. Jest ona wyświetlana dla wygody użytkownika i szybszego rozpoczęcia pracy. Większość informacji, które można wprowadzić na kartach Wprowadzenie, można także wprowadzić na głównych kartach, np. Oferty lub Faktury. Informacje o firmie (widoczne na ofertach i fakturach) można wprowadzić tylko na karcie Informacje o firmie.

Karta Zapraszamy!: pomoc i inne zasoby

Łącza znajdujące się na karcie Zapraszamy! prowadzą do najnowszych zasobów pomocnych w maksymalnym wykorzystaniu możliwości bazy danych Usługi. O ile same łącza pozostają niezmienne, to ich elementy docelowe są aktualizowane w miarę udostępniania nowych zasobów.

 • Po zakończeniu przeglądania informacji na karcie Zapraszamy! kliknij przycisk Dalej, aby przejść do karty Informacje o firmie.

Karta Informacje o firmie: miejsce do wprowadzania informacji o firmie

Na karcie Informacje o firmie można wprowadzić informacje dotyczące firmy, takie jak nazwa, lokalizacja, numer telefonu i adres e-mail. Informacje te są umieszczane na fakturach i innych raportach utworzonych przez bazę danych.

Karta Informacje o firmie szablonu bazy danych Usługi

 • Wprowadź informacje o firmie w odpowiednich polach, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Karta Pracownicy: miejsce do wprowadzania informacji o pracownikach

Na karcie Pracownicy można zacząć dodawać pracowników do bazy danych. Ułatwi to śledzenie operacji wykonywanych przez pracowników. Na przykład po utworzeniu oferty jej częścią staje się informacja o zalogowanym pracowniku.

 • Wprowadź informację o każdym z pracowników do arkusza danych i kliknij przycisk Dalej.

  Pracowników można także przeglądać, edytować i dodawać na głównej karcie Pracownicy.

Karta Usługi: miejsce do wprowadzania informacji o usługach

Na karcie Usługi można dodawać informacje o świadczonych usługach, takich jak stawka za godzinę dla każdej z nich. Można także usuwać usługi przez ich usunięcie lub oznaczenie jako wycofane. Usługę można usunąć tylko wtedy, gdy nie ma jej na żadnej ofercie ani fakturze.

Po dodaniu usługi do oferty lub faktury dodawana jest do niej domyślna stawka za godzinę. Przed przesłaniem oferty lub faktury stawkę za godzinę można zmienić. Zmiana stawki za godzinę na ofercie lub fakturze nie wpływa na domyślną stawkę dla tej usługi.

Dodawanie danych usług zapisanych w programie Excel

Dane z programu Excel można kopiować i wklejać do arkusza danych programu Access. Kopiowanie i wklejanie danych pozwala na zaoszczędzenie czasu, zwłaszcza gdy dane w programie Excel znajdują się już w wierszach lub kolumnach identycznych lub podobnych do kolumn w arkuszu danych.

Podczas przygotowywania danych do skopiowania z programu Excel i wklejenia do programu Access należy zwrócić uwagę na dwie ważne rzeczy:

Ważne:  Kolumna Kod usługi musi zawierać wartość dla każdej usługi i nie mogą się one powtarzać, to znaczy żadne dwie usługi nie mogą mieć tej samej nazwy.

Uwaga:  W przypadku czynności opisanych w tej sekcji przyjęto założenie, że gotowe są dane dla wszystkich czterech kolumn arkusza danych Usługi. Jeżeli dane nie są gotowe dla wszystkich kolumn, można skopiować tylko te, które są przygotowane. Jedyna wymagana kolumna to Kod usługi, której wartości nie mogą się powtarzać.

Transponowanie danych programu Excel z wierszy do kolumn

Porada:  Jeżeli dane nie mają tego samego układu co kolumny w programie Access, warto rozważyć wstawienie arkusza do programu Excel i transponowanie danych do nowego arkusza. Nowy arkusz może ułatwić ustawienie danych w tej samej kolejności, w jakiej znajdują się kolumny w programie Access.

 1. W programie Excel zaznacz dane i naciśnij klawisze CTRL+C.

  Porada:  Aby zaznaczyć komórki, które nie przylegają do siebie, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL podczas zaznaczania.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę spoza zaznaczonych danych (na przykład komórkę pod ostatnim zaznaczonym wierszem) i w obszarze Opcje wklejania kliknij przycisk Transpozycja:
  Wklejanie transpozycji

Zmienianie kolejności kolumn danych programu Excel, których układ różni się od kolejności w arkuszu danych Usługi
 1. Otwórz skoroszyt programu Excel, który zawiera dane o usługach.

 2. Wstaw nowy arkusz. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tej czynności zobacz artykuł programu Excel, Wstawianie lub usuwanie arkusza.

 3. W nowym arkuszu:

  1. Wprowadź lub wklej etykietę Kod usługi w komórce A1.

  2. Wprowadź lub wklej etykietę Opis usługi w komórce B1.

  3. Wprowadź lub wklej etykietę Domyślna stawka za godzinę w komórce C1.

  4. Wprowadź lub wklej etykietę Uwagi w komórce D1.

 4. Skopiuj nazwy lub kody usług do kolumny A:

  1. Kliknij kartę arkusza, w którym jest lista nazw lub kodów.

  2. Zaznacz listę nazw lub kodów i naciśnij klawisze CTRL+C.

  3. Kliknij kartę nowego arkusza.

  4. Zaznacz komórkę A2 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Skopiuj opisy usług do kolumny B:

  1. Zaznacz komórkę B2 i wpisz znak równości (=).

  2. Kliknij kartę arkusza, w którym jest lista opisów.

  3. Kliknij komórkę, która zawiera pierwszy opis, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   Program Excel wklei odwołanie do komórki w komórce B2 nowego arkusza.

  4. W nowym arkuszu kliknij ponownie komórkę B2, a następnie kliknij dwukrotnie uchwyt wypełniania Uchwyt wypełniania .
   Program Excel wklei odwołania do komórek dla pozostałych elementów listy w kolumnie B.

 6. Powtórz krok 5, ale użyj kolumny C i skopiuj domyślne stawki godzinowe za usługi.

 7. Powtórz krok 5, ale użyj kolumny D i skopiuj uwagi dotyczące usług.

Wklejanie danych z kolumn, których kolejność jest taka sama, jak w arkuszu danych Usługi
 1. W programie Excel zaznacz dane i naciśnij klawisze CTRL+C.

  Aby zaznaczyć komórki, które nie przylegają do siebie, podczas zaznaczania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL.

 2. W programie Access na karcie usługi kliknij prawym przyciskiem myszy gwiazdkę w arkuszu danych, a następnie kliknij polecenie Wklej.
  Menu skrótów w arkuszu danych Usługi

Dodawanie usług pojedynczo

 • Kliknij przycisk Dodaj nową usługę, aby otworzyć formularz Szczegóły usługi i wprowadź informacje dotyczące usługi.
  — lub —

 • Wprowadź dane w arkuszu danych na karcie Usługi.

Karta Produkty: miejsce do wprowadzania informacji o produktach

Na karcie Produkty można dodawać informacje o produktach sprzedawanych lub zużywanych podczas świadczenia usług.

Dodanie produktu do oferty lub faktury powoduje dodanie także jego ceny jednostkowej. Przed przesłaniem oferty lub faktury cenę jednostkową można jednak zmienić. Zmiana ceny jednostkowej na ofercie lub fakturze nie wpływa na cenę tej usługi.

Dodawanie danych produktów zapisanych w programie Excel

Dane z programu Excel można kopiować i wklejać do arkusza danych programu Access. Kopiowanie i wklejanie danych pozwala na zaoszczędzenie czasu, zwłaszcza gdy dane w programie Excel znajdują się już w wierszach lub kolumnach identycznych lub podobnych do kolumn w arkuszu danych.

Podczas przygotowywania danych do skopiowania z programu Excel i wklejenia do programu Access należy zwrócić uwagę na dwie ważne rzeczy:

Ważne:  Kolumna Kod produktu musi zawierać wartość dla każdej usługi i nie mogą się one powtarzać, to znaczy żadne dwie usługi nie mogą mieć tej samej nazwy.

Uwaga:  W przypadku czynności opisanych w tej sekcji przyjęto założenie, że gotowe są dane dla wszystkich czterech kolumn arkusza danych Produkty. Jeżeli dane nie są gotowe dla wszystkich kolumn, można skopiować tylko te, które są przygotowane. Jedyna wymagana kolumna to Kod produktu, której wartości nie mogą się powtarzać.

Transponowanie danych programu Excel z wierszy do kolumn

Jeżeli dane w programie Excel są ułożone w wierszach (a nie w kolumnach), należy transponować dane w programie Excel przed ich wklejeniem do programu Access.

Porada:  Jeżeli dane nie mają tego samego układu co kolumny w programie Access, warto rozważyć wstawienie arkusza do programu Excel i transponowanie danych do nowego arkusza. Nowy arkusz może ułatwić ustawienie danych w tej samej kolejności, w jakiej znajdują się kolumny w programie Access.

 1. W programie Excel zaznacz dane i naciśnij klawisze CTRL+C.

  Aby zaznaczyć komórki, które nie przylegają do siebie, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL podczas zaznaczania.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę spoza zaznaczonych danych (na przykład komórkę pod ostatnim zaznaczonym wierszem) i w obszarze Opcje wklejania kliknij przycisk Transpozycja:
  Wklejanie transpozycji

Zmienianie kolejności kolumn danych programu Excel, których układ różni się od kolejności w arkuszu danych Produkty
 1. Otwórz skoroszyt programu Excel, który zawiera dane o produktach.

 2. Wstaw nowy arkusz. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tej czynności zobacz artykuł programu Excel, Wstawianie lub usuwanie arkusza.

 3. W nowym arkuszu:

  1. Wprowadź lub wklej etykietę Kod produktu w komórce A1.

  2. Wprowadź lub wklej etykietę Opis produktu w komórce B1.

  3. Wprowadź lub wklej etykietę Cena jednostkowa w komórce C1.

  4. Wprowadź lub wklej etykietę Ilość na jednostkę w komórce D1.

  5. Wprowadź lub wklej etykietę Uwagi w komórce E1.

 4. Skopiuj nazwy lub kody produktów do kolumny A:

  1. Kliknij kartę arkusza, w którym jest lista nazw lub kodów.

  2. Zaznacz listę nazw lub kodów i naciśnij klawisze CTRL+C.

  3. Kliknij kartę nowego arkusza.

  4. Zaznacz komórkę A2 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Skopiuj opisy produktów do kolumny B:

  1. Zaznacz komórkę B2 i wpisz znak równości (=).

  2. Kliknij kartę arkusza, w którym jest lista opisów.

  3. Kliknij komórkę, która zawiera pierwszy opis, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   Program Excel wklei odwołanie do komórki w komórce B2 nowego arkusza.

  4. W nowym arkuszu kliknij ponownie komórkę B2, a następnie kliknij dwukrotnie uchwyt wypełniania Uchwyt wypełniania .
   Program Excel wklei odwołania do komórek dla pozostałych elementów listy w kolumnie B.

 6. Powtórz krok 5, ale użyj kolumny C i skopiuj domyślne ceny jednostkowe produktów.

 7. Powtórz krok 5, ale użyj kolumny D i skopiuj ilości w jednostce produktu.

 8. Powtórz krok 5, ale użyj kolumny C i skopiuj uwagi do produktów.

Wklejanie danych z kolumn, których kolejność jest taka sama, jak w arkuszu danych produktów
 1. W programie Excel zaznacz dane i naciśnij klawisze CTRL+C.

  Aby zaznaczyć komórki, które nie przylegają do siebie, podczas zaznaczania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL.

 2. W programie Access na karcie Produkty kliknij prawym przyciskiem myszy gwiazdkę w arkuszu danych i kliknij pozycję Wklej.
  Menu skrótów w arkuszu danych Usługi

Dodawanie produktów pojedynczo

 • Kliknij przycisk Dodaj nowy produkt, aby otworzyć formularz Szczegóły produktu i wprowadź informacje o produkcie.
  — lub —

 • Wprowadź dane w arkuszu danych na karcie Produkty.

Karta oferty i faktury: wprowadzania ofert i faktur

Jeżeli dostępne są gotowe oferty i faktury, można wprowadzić je do arkuszy danych na karcie Oferty i faktury.

 1. Aby wprowadzić ofertę, kliknij pozycję Dodaj nową ofertę. Aby wprowadzić fakturę, kliknij pozycję Dodaj nową fakturę.

 2. W wyświetlonym formularzu informacji szczegółowych można wprowadzić takie dane jak stan, pracownik, który przygotował ofertę lub fakturę, oraz klient.

 3. Jeżeli wprowadzony zostanie klient, którego nie ma w bazie danych, program Access zaproponuje dodanie nowego klienta. Kliknij przycisk Tak i wprowadź informacje o nowym kliencie. Po zamknięciu arkusza danych klient będzie dostępny na liście rozwijanej Klient.

 4. Po zakończeniu pracy nad ofertą lub fakturą kliknij pozycję Zapisz i zamknij. Dane zostaną zapisane, a formularz zamknięty.

 5. Po zakończeniu dodawania ofert i faktur kliknij pozycję Dalej.

Początek strony

Pulpit nawigacyjny: śledzenie aktywnych ofert i faktur

Karta Pulpit nawigacyjny pozwala wygodnie śledzić aktywne oferty i nieopłacone faktur, a także dodawać nowe oferty i faktury.

Karta Pulpit nawigacyjny szablonu bazy danych Usługi

Wyświetlanie szczegółów oferty lub faktury

 • Kliknij wartość w kolumnie Nr oferty, aby otworzyć formularz Szczegóły oferty.

  Przed przesłaniem oferty można edytować jej szczegóły, o ile jej Stan to Nowa.

 • Kliknij wartość w kolumnie Nr faktury, aby otworzyć formularz Szczegóły faktury dla tej faktury.

Tworzenie nowej oferty lub faktury

 • Kliknij pozycję Nowa oferta lub Nowa faktura, a następnie wypełnij wyświetlony formularz.

  Uwaga: Jeśli wcześniej nie zostało przeprowadzone logowanie do bazy danych, wybierz swoją nazwę z listy rozwijanej Handlowiec, aby dodać swoją nazwę do oferty lub faktury.

Początek strony

Oferty: zarządzanie wszystkimi ofertami

Karta Oferty zawiera widoki pomocne przy zarządzaniu ofertami według ich stanu.

Karta Oferty szablonu bazy danych Usługi

Oferty są wyświetlane na następujących kartach:

 • Aktywne    Zawiera oferty, dla których nie ma utworzonych faktur i które nie zostały odrzucone ani nie wygasły.

 • Zatwierdzone    Zawiera oferty, które zostały zatwierdzone lub dla których utworzono fakturę.

 • Zafakturowane    Zawiera oferty, dla których zostały utworzone faktury. Można tutaj także wyświetlić fakturę dla oferty.

 • Wygasłe    Zawiera oferty, które wygasły bez utworzenia faktur.

 • Odrzucone    Zawiera oferty, które zostały odrzucone. Odrzuconą ofertę można zatwierdzić, aby umożliwić wystawienie dla niej faktury.

Wyświetlanie szczegółów oferty

 • Kliknij wartość w kolumnie Nr oferty, aby otworzyć formularz Szczegóły oferty.

  Przed przesłaniem oferty można edytować jej szczegóły, o ile jej Stan to Nowa.

Formularz Szczegóły oferty

Formularz Szczegóły oferty

1. numer oferty oraz jej stan są wyświetlane w lewym górnym rogu formularza Szczegóły oferty.

2. za pomocą przycisków na górze formularza Szczegóły oferty przesyłanie, Zatwierdź, odrzuć lub faktury oferty, aby utworzyć kopię oferty oraz wyświetlanie oferty przygotowania do drukowania.

3. ogólne informacje o ofercie przechodzi w polach poniżej przycisków na górze formularza Szczegóły oferty.

4 są karty w środku formularza Szczegóły oferty, aby uzyskać szczegółowe informacje o ofercie: pozycje (produktów i usług), usługi lokalizacji, podatków i terminy i notatek. Możesz dostosować stawki i cen jednostkowych dla pozycji na dowolnym oferty bez wpływu na wartość domyślną dla produktów lub usług skojarzone.

5. łączne kwoty dla usług, produktów i podatku są wyświetlane w prawym dolnym rogu formularza Szczegóły oferty. Po zaktualizowaniu szczegóły na karcie pozycje lub podatków i terminy kliknij przycisk Odśwież sumy zaktualizować kwoty pokazywane w tym obszarze.

Tworzenie nowej oferty

 • Na karcie Oferty kliknij pozycję Nowa oferta i wypełnij formularz Szczegóły oferty.

  Uwaga: Jeśli wcześniej nie zostało przeprowadzone logowanie do bazy danych, wybierz swoją nazwę z listy rozwijanej Handlowiec, aby dodać swoją nazwę do oferty.

Przesyłanie oferty do zatwierdzenia

Oferty, które nie zostały przesłane, nie mają numer oferty; wartość […] jest wyświetlana w kolumnie Nr oferty.

 1. Na karcie oferty kliknij pozycję […] w wiersz zawierający oferty, który chcesz przesłać.
  Program Access otwiera formularz Szczegóły oferty i wyświetla oferty.

 2. Przejrzyj ogólne informacje i szczegóły oferty, wprowadź potrzebne zmiany, takie jak dodanie lub usunięcie pozycji, dostosowanie stawki lub ceny jednostkowej dla wybranej pozycji lub dodanie uwag.

 3. Na górze formularza Szczegóły oferty kliknij pozycję Prześlij.

Zatwierdzanie i odrzucanie przesłanej oferty

 1. Na karcie Oferty kliknij wartość w kolumnie Nr oferty, aby otworzyć formularz Szczegóły oferty i wyświetlić ofertę.

 2. Przejrzyj informacje o ofercie i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeżeli oferta jest do przyjęcia, kliknij pozycję Zatwierdź na górze formularza Szczegóły oferty.

  • Jeżeli oferta jest do przyjęcia po minimalnych zmianach, kliknij pozycję Duplikat na górze formularza Szczegóły oferty. W programie Access zostanie utworzona nowa oferta w oparciu o oryginał. Następnie można przejrzeć i przesłać nową ofertę, a na koniec ją zatwierdzić.

  • Jeżeli oferta nie jest do przyjęcia, kliknij pozycję Odrzuć na górze formularza Szczegóły oferty.

Zmiana zatwierdzonej oferty w fakturę

 1. Na karcie oferty kliknij kartę zatwierdzone
  Program Access wyświetli oferty, które zostały zatwierdzone, w tym oferty już zafakturowane.

 2. Kliknij wartość w kolumnie Nr oferty, aby otworzyć formularz Szczegóły oferty.

 3. Przejrzyj informacje o ofercie.

  Uwaga: Nie można zmienić żadnych szczegółów oferty, które zostały zatwierdzone. Jednak można wprowadzić zduplikowanych oferty, klikając pozycję zduplikowanych, zmiany i przesyłanie oferty zduplikowanych i zatwierdzanie i tworzenie faktury za pomocą tej oferty.

 4. Na górze formularza Szczegóły oferty kliknij pozycję Faktura.

Drukowanie lub przesyłanie oferty za pomocą poczty e-mail

 1. Na karcie Oferty kliknij wartość w kolumnie Nr oferty, aby otworzyć formularz Szczegóły oferty i wyświetlić ofertę.

 2. W górnej części formularza Szczegóły oferty kliknij pozycję Widok oferty.
  Program Access otworzy oferty w formie, w jakiej zostanie wydrukowana.

  Uwaga:  Przyciski widoczne na górze oferty nie będą widoczne na końcowej kopii.

 3. Kliknij odpowiedni przycisk na górze oferty.

początek strony

Faktury: zarządzanie wszystkimi fakturami

Na karcie Faktury można tworzyć nowe faktury i przeglądać faktury według stanu.

Karta Faktury szablonu bazy danych Usługi

Faktury są widoczne na następujących kartach:

 • Niezapłacone    Zawiera faktury, które nie zostały zapłacone, ale termin płatności jeszcze nie minął.

 • Po terminie   Listy faktury, które nie zostały zapłacone i są zaległe.

 • Płatna pomoc telefoniczna   Listy faktury, które zostały zapłacone.

Wyświetlanie szczegółów faktury

 • Kliknij wartość w kolumnie Nr faktury, aby otworzyć formularz Szczegóły faktury dla danej faktury.

  Przed wysłaniem faktury można edytować jej szczegóły, o ile jej Stan to Nowa.

Formularz Szczegóły faktury

Formularz Szczegóły faktury

1. numer faktury oraz jej stan są wyświetlane w lewym górnym rogu formularza Szczegóły faktury.

2. za pomocą przycisków na górze formularza Szczegóły faktury Przesyłanie faktury lub znacznik, który zapłacone, aby utworzyć kopię faktury, aby wyświetlić co faktury będzie wyglądał jak podczas drukowania i aby zapisać zmiany do faktury i zamknij formularz Szczegóły faktury.

3. ogólnych informacji o faktury przechodzi w polach poniżej przycisków na górze formularza Szczegóły faktury. Jeśli utworzono fakturę z oferty dziedziczy te informacje z tej oferty, ale można wprowadzić zmiany faktury bez wpływu na ofertą źródłową.

4 karty w środku formularz Szczegóły faktury są szczegółowe informacje na temat faktury: pozycje (produktów i usług), usługi lokalizacji, podatków i terminy i notatek. Jeśli utworzono fakturę z oferty dziedziczy szczegółowe informacje z tej oferty, ale można wprowadzić zmiany szczegóły faktury bez wpływu na ofertą źródłową. Bez wpływu na wartość domyślną dla produktów lub usług skojarzone, można dostosować stawki i cen jednostkowych dla pozycji dla żadnej faktury.

5. łączne kwoty dla usług, produktów i podatku są wyświetlane w prawym dolnym rogu formularza Szczegóły faktury. Po zaktualizowaniu szczegóły na karcie pozycje lub podatków i terminy kliknij przycisk Odśwież sumy zaktualizować kwoty pokazywane w tym obszarze.

Tworzenie nowej faktury

 • Kliknij pozycję Nowa faktura i wypełnij formularz Szczegóły faktury.

  Uwaga: Jeśli wcześniej nie zostało przeprowadzone logowanie do bazy danych, wybierz swoją nazwę z listy rozwijanej Handlowiec, aby dodać swoją nazwę do faktury.

Przesyłanie faktury do zapłacenia

Faktury, które nie zostały przesłane, nie mają numer faktury; wartość […] jest wyświetlana w kolumnie Nr faktury.

 1. Na karcie faktury kliknij pozycję […] w wiersz zawierający faktury, którą chcesz przesłać płatności.
  Program Access otworzy formularz Szczegóły faktury i wyświetli faktury.

 2. Przejrzyj ogólne informacje i szczegóły faktury, wprowadź potrzebne zmiany, takie jak dodanie lub usunięcie pozycji, dostosowanie stawki lub ceny jednostkowej dla wybranej pozycji lub dodanie uwag.

 3. Na górze formularza Szczegóły faktury kliknij pozycje Prześlij.

Drukowanie lub przesyłanie faktury za pomocą poczty e-mail

 1. Na karcie Faktury kliknij wartość w kolumnie Nr faktury, aby otworzyć formularz Szczegóły faktury i wyświetlić fakturę.

 2. W górnej części formularza Szczegóły faktury kliknij pozycję Wyświetl fakturę.
  Program Access otworzy faktury w formie, w jakiej zostanie wydrukowana.

  Uwaga:  Przyciski widoczne na górze faktury nie będą widoczne na końcowej kopii.

 3. Kliknij odpowiedni przycisk na górze faktury.

Oznaczenie faktury jako zapłaconej

 1. Na karcie Faktury na karcie Niezapłacone kliknij wartość w kolumnie Nr faktury, aby otworzyć formularz Szczegóły faktury i wyświetlić fakturę.

 2. Na górze formularza Szczegóły faktury kliknij pozycję Oznacz jako zapłaconą.

Początek strony

Centrum raportów: przeglądanie i drukowanie raportów

Szablon bazy danych Usługi zawiera cztery raporty: listę klientów i trzy raporty sprzedaży (miesięczny, kwartalny i roczny).

Centrum raportów szablonu bazy danych Usługi

Aby wyświetlić podgląd raportu:

 • Kliknij kartę Centrum raportów, a następnie w obszarze Wybierz raport kliknij raport, który chcesz wyświetlić.
  Program Access wyświetli raport w okienku podglądu.

Podgląd można dostosować za pomocą opcji, które są wyświetlane na górze okienka podglądu. Dostępne opcje zależą od raportu wyświetlonego na podglądzie.

Aby wydrukować raport:

 1. Przejrzyj raport, który chcesz wydrukować.

 2. Na karcie Centrum raportów kliknij pozycję Otwórz w nowej karcie, a następnie naciśnij klawisze CTRL+P.

Zaawansowane: zarządzanie usługami, produktami, pracownikami i klientami

Karta Zaawansowane pozwala wygodnie zarządzać następującymi listami:

 • Klienci

 • Pracownicy

 • Produkty

 • Usługi

Każda lista jest wyświetlana jako arkusz danych, co ułatwia zauważenie niespójności i wprowadzanie zbiorczych zmian w danych.

Karta Zaawansowane szablonu bazy danych Usługi

Dalsze czynności

Po rozpoczęciu używania bazy danych Usługi do zarządzania prowadzonym biznesem często można wymyślić nowe sposoby wyszukiwania i filtrowania danych. Czasem może okazać się, że potrzebna jest modyfikacja bazy danych, aby dopasować ją do własnych potrzeb. Łącza w tej sekcji prowadzą do dodatkowych informacji opisujących typowe zadania i modyfikacje, jakie można wprowadzić.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×