Przekazywanie zawartości lokalnej do usługi SharePoint Online za pomocą poleceń cmdlet programu PowerShell

Uwagi: 

 • 10 stycznia 2018 r.

 • Dostępne jest narzędzie do migracji programu SharePoint, które upraszcza proces migracji. To nowe narzędzie udostępnia środowisko kreatora przeprowadzającego przez proces migrowania lokalnych bibliotek dokumentów programu SharePoint lub lokalnych udziałów plików i przenoszenia ich do programu SharePoint lub usługi OneDrive w usłudze Office 365. Jest ono dostępne dla wszystkich użytkowników usługi Office 365.

 • Aby pobrać narzędzie, przejdź tutaj: Narzędzie do migracji programu SharePoint

Ważne: Obecnie narzędzie do migracji programu SharePoint jest niedostępne dla użytkowników usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet w Chinach.
Jest to przewodnik krok po kroku dotyczący sposobu korzystania z poleceń cmdlet programu PowerShell migracji usługi SharePoint Online w celu przeprowadzenia migracji zawartości z lokalnego udziału plików do usługi Office 365.

Polecenia cmdlet programu PowerShell migracji usługi SharePoint Online służą do przenoszenia zawartości lokalnej z udziałów plików. Wymagając minimalnej liczby wywołań CSOM, korzystają one z tymczasowego magazynu obiektów BLOB platformy Azure w celu dostosowania do żądania dużej migracji zawartości danych.

Poniżej przedstawiono kroki przekazywania danych lokalnych do usługi SharePoint Online za pomocą programu PowerShell migracji usługi SPO:

Krok 1. Instalowanie powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

Krok 2. Konfigurowanie katalogu roboczego

Krok 3. Określanie swoich lokalizacji i poświadczeń

Krok 4. Tworzenie nowego pakietu zawartości z lokalnego udziału plików

Krok 5. Konwertowanie pakietu zawartości dla witryny docelowej

Krok 6. Przesyłanie zawartości do zaimportowania

Krok 7. Przetwarzanie i monitorowanie migracji usługi SPO (opcjonalne)

Wymagania wstępne

 • Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

 • Windows PowerShell 4.0

Uwaga: Uprawnienia: musisz być administratorem zbioru witryn w docelowej witrynie.

Przed rozpoczęciem

Krok 1. Instalowanie powłoki zarządzania usługi SharePoint Online

Pierwszym krokiem jest zainstalowanie powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

 1. Odinstaluj wszystkie poprzednie wersje powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

 2. Zainstaluj, korzystając z tego linku: Powłoka zarządzania usługi SharePoint Online.

 3. Otwórz powłokę zarządzania usługi SharePoint Online i wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

Powrót do początku

Krok 2. Konfigurowanie katalogu roboczego

Przed rozpoczęciem procesu migracji należy skonfigurować katalog roboczy przez utworzenie dwóch pustych folderów. Te foldery nie wymagają dużo miejsca na dysku, ponieważ zawierają one tylko pliki XML.

 1. Utwórz tymczasowy folder pakietu.

 2. Utwórz końcowy folder pakietu.

Powrót do początku

Krok 3. Określanie swoich lokalizacji i poświadczeń

W tym kroku należy zidentyfikować swoje lokalizacje i poświadczenia, w tym lokalizację plików źródłowych, plików docelowych i lokalizację w sieci Web.

Otwórz powłokę zarządzania usługi SharePoint Online na komputerze lokalnym. Uruchom następujące polecenia, podstawiając własne wartości.

$cred = (Get-Credential admin@contoso.com)

$sourceFiles = '\\fileshare\users\charles'

$sourcePackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_source'

$targetPackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_target'

$targetWeb = 'https://contoso-my.sharepoint.com/personal/charles_contoso_com'

$targetDocLib = 'Documents’

Powrót do początku

Krok 4. Tworzenie nowego pakietu zawartości z lokalnego udziału plików

W kroku 4 zostanie utworzony nowy pakiet migracji z lokalnego udziału plików. W celu utworzenia pakietu zawartości z udziału plików polecenie New-SPOMigrationPackage odczytuje listę docelowej zawartości ścieżki źródłowej i generuje plik XML na potrzeby przeprowadzenia migracji.

Następujące parametry są wymagane, chyba że są oznaczone jako opcjonalne:

 • SourcefilesPath: wskazuje zawartość, którą chcesz poddać migracji

 • OutputPackagePath: wskazuje folder tymczasowy

 • TargetWebUrl: wskazuje sieć Web miejsca docelowego

 • TargetDocumentLibraryPath: wskazuje bibliotekę dokumentów w sieci Web

 • IgnoreHidden: opcja pominięcia ukrytych plików (opcjonalna)

 • ReplaceInvalidCharacters: jeśli to możliwe, naprawi nieprawidłowe znaki (opcjonalne)

Przykład:

W tym przykładzie pokazano, jak utworzyć nowy pakiet z udziału plików, pomijając ukryte pliki i zastępując nieobsługiwane znaki w nazwach plików i folderów.

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -OutputPackagePath $sourcePackage -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib -IgnoreHidden –ReplaceInvalidCharacters

Powrót do początku

Krok 5. Konwertowanie pakietu zawartości dla witryny docelowej

Po utworzeniu pakietu zawartości zastosuj polecenie ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage w celu przekonwertowania pliku xml wygenerowanego w folderze tymczasowym. Zapisuje ono nowy zestaw ukierunkowanych plików metadanych pakietu migracji w katalogu docelowym. Jest to końcowa wersja pakietu.

Uwaga: Poświadczenia administratora zbioru witryn docelowych są wykorzystywane do zbierania danych w celu nawiązania połączenia ze zbiorem witryn danych.

Istnieje sześć parametrów, których wprowadzenie jest wymagane (pozostałe są opcjonalne):

 • ParallelImport : optymalizacja wydajności narzędzia przy użyciu wątków równoległych.

 • SourceFiles: wskazuje lokalizację katalogu, w którym znajdują się źródłowe pliki zawartości pakietu

 • SourcePackagePath: wskazuje tymczasowy folder pakietu

 • OutputPackagePath: wskazuje końcowy folder pakietu

 • Credentials: poświadczenie usługi SPO, które ma uprawnienia administratora witryny docelowej

 • TargetWebUrl: wskazuje sieć Web miejsca docelowego

 • TargetDocumentLibraryPath: ścieżka biblioteki docelowej

Przykład:

W tym przykładzie pokazano, jak przekonwertować pakiet na pakiet ukierunkowany, wyszukując dane w docelowym zbiorze witryn. Użycie parametru –ParallelImport zwiększa wydajność migracji udziału plików.

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -ParallelImport -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $sourcePackage -OutputPackagePath $targetPackage -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib

Powrót do początku

Krok 6. Przesyłanie zawartości do zaimportowania

W tym kroku polecenie Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit tworzy nowe zadanie migracji w docelowym zbiorze witryn. Następnie zwraca ono identyfikator GUID będący identyfikatorem tego zadania. Polecenie przekaże zaszyfrowane pliki źródłowe i manifesty do tymczasowego magazynu obiektów blob platformy Azure dla zadania.

Istnieją cztery parametry, których wprowadzenie jest wymagane (pozostałe są opcjonalne):

 • TargetwebURL: wskazuje sieć Web miejsca docelowego

 • SourceFilesPath: wskazuje pliki do zaimportowania

 • SourcePackagePath: wskazuje końcowy manifest plików do zaimportowania

 • Credentials: poświadczenia usługi SharePoint Online, które mają uprawnienia administratora zbioru witryn witryny docelowej

Przykład 1:

W tym przykładzie pokazano sposób przesyłania danych pakietu w celu utworzenia nowego zadania migracji.

$job = Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $spoPackagePath -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWebUrl

Przykład 2:

W tym przykładzie pokazano sposób przesyłania danych pakietu w celu utworzenia nowych zadań migracji na potrzeby importu równoległego.

$jobs = $finalPackages | % {Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $_.FilesDirectory.FullName -SourcePackagePath $_.PackageDirectory.FullName -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb}

Dla każdego przesłanego zadania polecenie cmdlet Invoke zwraca następujące właściwości w ramach zadania:

 • JobId: identyfikator zadania w usłudze SPO.

 • ReportingQueueUri: kolejka platformy Azure dla usługi SPO, w której przechowywane są komunikaty o postępie migracji w czasie rzeczywistym.

 • Encryption: klucz i metoda szyfrowania, używane podczas przekazywania zawartości do platformy Azure. Ta wartość jest wymagana podczas odszyfrowywania komunikatów kolejki i dzienników importu.

Jeśli korzystasz z własnego konta magazynu platformy Azure, skorzystaj z poleceń Set-SPOMigrationPackageAzureSource i Submit-SPOMigrationJob w celu przesłania zawartości do swojego magazynu.

Powrót do początku

Krok 7 (opcjonalny). Przetwarzanie i monitorowanie migracji usługi SPO

Po przesłaniu zadania tylko platforma Azure i usługa SPO komunikują się w celu uzyskania zdalnego dostępu i przeprowadzenia migracji zawartości do miejsca docelowego. Ten proces jest oparty na zadaniu czasomierza, co oznacza, że jest on przeprowadzany na podstawie kolejności zgłoszeń. Nie przeszkadza to w dodawaniu do kolejki innych zadań przez tę samą osobę.

Jeśli nie są wykonywane inne zadania, istnieje możliwość opóźnienia o jedną minutę.

Sprawdzanie stanu zadań

Możesz sprawdzić stan zadania, wyświetlając aktualizacje w czasie rzeczywistym publikowane w kolejce konta magazynu platformy Azure przy użyciu klucza szyfrowania Encryption.EncryptionKey zwróconego w kroku 6.

Wyświetlanie dzienników

Jeśli korzystasz z własnego konta magazynu platformy Azure, możesz sprawdzić kontener manifestu w magazynie platformy Azure pod kątem dzienników wszystkich zdarzeń. Na tym etapie możesz bezpiecznie usunąć te kontenery, jeśli nie chcesz ich zachowywać jako kopii zapasowej w platformie Azure.

Jeśli wystąpiły błędy lub ostrzeżenia, pliki err i wrn zostaną utworzone w kontenerze manifestu.

Jeśli korzystasz z tymczasowego magazynu platformy Azure utworzonego przez polecenie Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit w kroku 6, możesz uzyskać adres URL SAS dziennika importowania przez odszyfrowanie komunikatu kolejki platformy Azure z wartością „Zdarzenie” ustawioną jako „JobLogFileCreate”. Za pomocą adresu URL SAS dziennika importowania możesz pobrać plik dziennika i odszyfrowywać go przy użyciu tego samego klucza szyfrowania zwróconego w kroku 6.

Powrót do początku

Tworzenie skryptów scenariuszy w celu ponownego użycia

Poniżej przedstawiono przykładowy skrypt, który zawiera wszystkie kroki tworzenia nowego zadania migracji — od określania lokalizacji i poświadczeń po przesyłanie danych pakietu.

  
  

$userName = "admin@contoso.onmicrosoft.com"

$sourceFiles = "d:\data\dokumenty"

$packagePath = "d:\data\pakietDokumentów"

$spoPackagePath = "d:\data\pakietDokumentówDlaSPO"

$targetWebUrl = "https://contoso.sharepoint.com/sites/finanse"

$targetLibrary = "Dokumenty"

$cred = Get-Credential $userName

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -OutputPackagePath $packagePath -TargetWebUrl $targetWebUrl -TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary -IgnoreHidden -ReplaceInvalidCharacters

# Konwertowanie pakietu na pakiet ukierunkowany przez wyszukanie danych w docelowym zbiorze witryn

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $packagePath -OutputPackagePath $spoPackagePath -TargetWebUrl $targetWebUrl -TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary -Credentials $cred

# Przesyłanie pakietu danych w celu utworzenia nowego zadania migracji

$job = Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $spoPackagePath -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWebUrl

W tym przykładzie pokazano, jak uzyskać zwracane informacje dotyczące zadania w postaci identyfikatora GUID.

$job = $jobs[0]

$job.JobId

Guid
----
779c4b3b-ec24-4705-bb58-c38f4329418c

W tym przykładzie pokazano, jak uzyskać wartość eportingQueueURi.AbosoluteUri.

# To obtain the $job.ReportingQueueUri.AbsoluteUri

https://spodm1bn1m013pr.queue.core.windows.net/953pq20161005-f84b9e51038b4139a179f973e95a6d6f?sv=2014-02-14&sig=TgoUcrMk1Pz8VzkswQa7owD1n8TvLmCQFZGzyV7WV8M%3D&st=2016-10-04T07%3A00%3A00Z&se=2016-10-26T07%3A00%3A00Z&sp=rap

W przykładzie pokazano, jak uzyskać klucz szyfrowania i przykładowe dane zwrotne.

$job.Encryption
EncryptionKey                    EncryptionMethod

-------------                       ----------------

{34, 228, 244, 194...}               AES256CBC

Ważne: Wszystkie wiadomości są szyfrowane w kolejce. Jeśli chcesz odczytać kolejkę raportowania ReportingQueue, musisz posiadać klucz szyfrowania EncryptionKey.

Najlepsze rozwiązania i ograniczenia

Opis

Zalecenie

Rozmiar pakietu

10–20 GB

Skorzystaj z przełącznika –ParallelImport w celu przeprowadzenia migracji udziału plików. Spowoduje to automatyczne podzielenie dużego pakietu na mniejsze.

Rozmiar pliku

2 GB

Docelowy rozmiar

Docelowa witryna powinna pozostać niedostępna dla użytkowników do ukończenia migracji

Limity usługi SharePoint Online

SharePoint Online i OneDrive dla Firm: ograniczenia i limity związane z oprogramowaniemSharePoint Online: ograniczenia i limity związane z oprogramowaniem

Limity platformy Azure

Zasób

Domyślny/Limit

Liczba TB dla każdego konta magazynu

500 TB

Maksymalny rozmiar jednego kontenera obiektów blob, tabeli lub kolejki

500 TB

Maksymalna liczba kontenerów obiektów blob, obiektów blob, udziałów plików, tabel, kolejek, jednostek lub wiadomości dla każdego konta magazynu

Jedynym limitem jest pojemność konta wynosząca 500 TB

Przepustowość docelowa dla pojedynczego obiektu blob

Maksymalnie 60 MB lub 500 żądań na sekundę

Tematy pokrewne

Korzystanie z poleceń cmdlet programu Windows PowerShell do migracji usługi SharePoint Online i OneDrive

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×