Wykresy

Przedstawianie trendów danych przy użyciu wykresów przebiegu w czasie

Przedstawianie trendów danych przy użyciu wykresów przebiegu w czasie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Nowy Excel 2010 wykres przebiegu w czasie jest bardzo mały wykres w komórce arkusza, będący wizualną reprezentacją danych. Aby wyświetlić trendy w seriach wartości, takich jak sezonowy zwiększenia lub zmniejszenia, ekonomicznych cykli lub, aby wyróżnić wartości maksymalne i minimalne za pomocą wykresów przebiegu w czasie. Umieść wykres przebiegu w czasie u jego danych z wywierało największe wrażenie.

"Wykres przebiegu w czasie umożliwiają tworzenia graficznych reprezentacji danych za pomocą jednego kliknięcia. Ułatwi do utrzymania danych i pomaga naszych dyrektora finansowego analizowania trendów na miejscu."
Matt Stuckey, kierownik działu informatycznego komunikacji Strategic Levick

W tym artykule

Co to są wykresy przebiegu w czasie?

Dlaczego warto używać wykresów przebiegu w czasie?

Utwórz wykres przebiegu w czasie

Dostosowywanie wykresów przebiegu w czasie

Co to są wykresy przebiegu w czasie?

W przeciwieństwie do wykresów w arkuszu Excel, wykresy przebiegu w czasie nie są obiektami — wykres przebiegu w czasie jest faktycznie mały wykres w tle komórki. Na poniższej ilustracji przedstawiono kolumny wykres przebiegu w czasie w komórce F2 i wykres przebiegu w czasie linii w F3. Oba te wykresy przebiegu w czasie otrzymują dane z komórek od A2 do E2 i wyświetlić wykres w komórce, przedstawiający wydajności zasobu. Wartości na wykresach kwartałach, wyróżnienie wartości wysoki (3-31-08) i niskie wartości (08-12-31), Pokaż punkty danych i są wyświetlane trendy w dół w roku.

Wykres przebiegu w czasie na przykład programu Excel

Wykres przebiegu w czasie w komórce F6 przedstawia wyniki dla tych samych akcji w okresie 5 lat, ale wyświetla wykres słupkowy Zysk/strata, pokazujący tylko, czy rok przyniósł zysk (jak w latach 2004–2007), czy stratę (2008). W tym wykresie przebiegu w czasie są używane wartości z komórek od A6 do E6.

Ponieważ wykres przebiegu w czasie jest małym wykresem osadzonym w komórce, można wprowadzić tekst w tej komórce, używając wykresu przebiegu w czasie jako jej tła, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Przykład wykresu przebiegu w czasie w komórce wraz z tekstu
Rysunek 1: W tym wykresu przebiegu w czasie znacznik wysokiej wartości jest zielony, a znacznik niskiej wartości jest pomarańczowy. Wszystkie inne znaczniki są wyświetlane jako czarne.

Do wykresów przebiegu w czasie można zastosować schemat kolorów, wybierając wbudowany format z Galerii stylów (karta Projektowanie, która staje się dostępna po zaznaczeniu komórki zawierającej wykres przebiegu w czasie). Za pomocą poleceń Kolor wykresu przebiegu w czasie lub Kolor znacznika wykresu przebiegu w czasie można wybrać kolory najwyższej, najniższej, pierwszej i ostatniej wartości (na przykład zielony w przypadku wartości najwyższej i pomarańczowy w przypadku wartości najniższej).

Początek strony

Dlaczego warto używać wykresów przebiegu w czasie?

Dane prezentowane w wierszu lub w kolumnie są użyteczne, ale trudno na pierwszy rzut oka zauważyć pewne prawidłowości. Wstawiając obok danych wykresy przebiegu w czasie, można dodać kontekst do tych liczb. Zajmujący niewiele miejsca wykres przebiegu w czasie umożliwia — na podstawie przylegających danych — wyświetlenie trendu w przejrzystej formie graficznej o niewielkich rozmiarach. Chociaż komórka wykresu przebiegu w czasie nie musi znajdować się bezpośrednio obok jej danych źródłowych, jest to dobra praktyka.

Dzięki temu można szybko zobaczyć relację między wykresem przebiegu w czasie i jego danymi źródłowymi, a każda zmiana danych jest natychmiast widoczna na wykresie przebiegu w czasie. Oprócz jednego wykresu przebiegu w czasie dla wiersza lub kolumny danych można utworzyć kilka wykresów przebiegu w czasie równocześnie, zaznaczając wiele komórek, które odpowiadają danym źródłowym, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Używając uchwytu wypełniania na sąsiedniej komórce, która zawiera wykres przebiegu w czasie, można również tworzyć wykresy przebiegu w czasie dla wierszy danych dodawanych później.

Grupa wykresów przebiegu w czasie i ich dane

1. Zakres danych używanych przez grupę wykresów przebiegu w czasie

2. Grupa wykresów przebiegu w czasie

Jedną z zalet korzystania z wykresów przebiegu w czasie jest to, że w odróżnieniu od zwykłych wykresów są one drukowane podczas drukowania zawierającego je arkusza.

Początek strony

Utwórz wykres przebiegu w czasie

 1. Zaznacz pustą komórkę lub grupę pustych komórek, w którym chcesz wstawić co najmniej jeden wykres przebiegu w czasie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie wykresów przebiegu w czasie kliknij typ wykresu przebiegu w czasie, który chcesz utworzyć: Wiersz, Kolumna lub Zysk/strata.

  Grupa Wykresy przebiegu w czasie na karcie Wstawianie

 3. W polu Dane wpisz zakres komórek zawierających dane, na których mają się opierać wykresy przebiegu w czasie.

  Uwaga    Kliknięcie Obraz przycisku tymczasowo zwinąć okno dialogowe, zaznacz zakres komórek, które mają w arkuszu, a następnie kliknij przycisk Obraz przycisku , aby przywrócić normalny rozmiar okna dialogowego.

Zaznaczenie co najmniej jednego wykresu przebiegu w czasie powoduje wyświetlenie obszaru Narzędzia wykresów przebiegu w czasie zawierającego kartę Projektowanie. Na karcie Projektowanie można wybrać polecenia z następujących grup: Wykres przebiegu w czasie, Typ, Pokazywanie/ukrywanie, Styl i Grupowanie. Za pomocą tych poleceń można utworzyć nowy wykres przebiegu w czasie, zmienić jego typ, sformatować go, pokazać lub ukryć punkty danych na liniowym wykresie przebiegu w czasie albo sformatować oś pionową w grupie wykresów przebiegu w czasie. W poniższej sekcji szczegółowo opisano te opcje.

Początek strony

Dostosowywanie wykresów przebiegu w czasie

Po utworzeniu wykresów przebiegu w czasie można sterować wyświetlaniem punktów wartości (na przykład wartości najwyższej, najniższej, pierwszej, ostatniej lub dowolnej wartości ujemnej), zmieniać typ wykresu przebiegu w czasie (Liniowy, Kolumnowy lub Zysk/strata), stosować style z galerii lub określać poszczególne opcje formatowania, ustawiać opcje na osi pionowej oraz sterować sposobem przedstawiania wartości pustych lub zerowych na wykresie przebiegu w czasie.

Sterowanie wyświetlaniem punktów wartości

Poszczególne znaczniki (wartości) danych można wyróżniać na liniowym wykresie przebiegu w czasie, pokazując niektóre lub wszystkie znaczniki.

Przykład wykresu przebiegu w czasie w komórce wraz z tekstu

Na tym wykresie przebiegu w czasie znacznik najwyższej wartości jest zielony, a znacznik najniższej wartości jest pomarańczowy. Pozostałe znaczniki są czarne.

 • Aby pokazać wszystkie wartości, zaznacz pole wyboru Znaczniki.

 • Aby pokazać wartości ujemne, zaznacz pole wyboru Punkty ujemne.

 • Aby pokazać wartości najwyższe lub najniższe, zaznacz pole wyboru Punkt najwyższej wartości lub Punkt najniższej wartości.

 • Aby pokazać wartości pierwsze lub ostatnie, zaznacz pole wyboru Pierwszy punkt lub Ostatni punkt.

Zmienianie stylu lub Formatowanie wykresów przebiegu w czasie

Należy użyć Galerii stylów na karcie Projektowanie, która staje się dostępna po zaznaczeniu komórki zawierającej wykres przebiegu w czasie.

 1. Zaznacz wykres przebiegu w czasie jednego lub grupę wykresów przebiegu w czasie.

 2. Aby zastosować wstępnie zdefiniowanego stylu, na karcie Projektowanie w grupie Styl kliknij odpowiedni styl lub kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu okna, aby wyświetlić dodatkowe style.

  Galeria stylów dla wykresów przebiegu w czasie

 3. Do formatowania określonego wykres przebiegu w czasie, za pomocą Kolorów wykres przebiegu w czasie lub polecenia Kolor znacznika.

Pokazywanie lub ukrywanie znaczników danych

Na liniowym wykresie przebiegu w czasie można wyświetlać znaczniki danych w celu wyróżnienia poszczególnych wartości.

 1. Zaznacz wykres przebiegu w czasie.

 2. W grupie Pokazywanie/ukrywanie na karcie Projektowanie zaznacz dowolne pola wyboru, aby wyświetlić poszczególne znaczniki, na przykład wartości najwyższej, najniższej, ujemnej, pierwszej lub ostatniej (możesz również zaznaczyć pole wyboru Znaczniki, aby wyświetlić wszystkie znaczniki).

  Wyczyszczenie pola wyboru powoduje ukrycie określonego znacznika lub znaczników.

Wyświetlanie i dostosowywanie ustawień osi

Wybranie pozycji Typ osi daty (w grupie Grupowanie należy kliknąć pozycję ) pozwala tak sformatować kształt wykresu przebiegu w czasie, aby odzwierciedlał wszelkie nieregularne okresy przedstawianych danych.

Typ osi daty wykresu przebiegu w czasie

W przypadku liniowego wykresu przebiegu w czasie zastosowanie typu osi daty może spowodować zmianę nachylenia wykreślonej linii i zmianę wzajemnego położenia jej punktów danych.

W przypadku kolumnowego wykresu przebiegu w czasie zastosowanie typu osi daty może spowodować zmianę szerokości kolumn oraz zwiększenie lub zmniejszenie odległości między kolumnami, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Kolumnowe wykresy przebiegu w czasie z typem osi ogólnej i typem osi daty

W przedstawionym przykładzie zastosowano dwa kolumnowe wykresy przebiegu w czasie używające danych z tego samego zakresu. Wykres przebiegu w czasie z etykietą „Trend” korzysta z typu osi ogólnej, natomiast wykres przebiegu w czasie z etykietą „Trend (typ osi daty)” korzysta z typu osi daty. W przypadku każdego z tych wykresów odstęp między dwoma pierwszymi punktami danych wynosi dwa miesiące, natomiast odstęp między drugim a trzecim punktem danych wynosi siedem miesięcy. Zastosowanie typu osi daty powoduje proporcjonalną zmianę odstępu między tymi trzema kolumnami w celu odzwierciedlenia nieregularnych okresów.

Opcje osi służą również do ustawiania wartości minimalnej i maksymalnej dla osi pionowej wykresu przebiegu w czasie lub grupy wykresów przebiegu w czasie. Jawne ustawienie tych wartości ułatwia sterowanie skalą, co pozwala na pokazywanie relacji między wartościami w bardziej zrozumiały sposób.

 1. Zaznacz grupę wykresów przebiegu w czasie, a następnie w grupie Grupowanie kliknij pozycję .

 2. W obszarze Opcje wartości minimalnej osi pionowej lub Opcje osi pionowej maksymalną wartość kliknij pozycję Wartość niestandardowa.

 3. Ustaw wartość minimalną i maksymalną tak, aby jak najlepiej wyróżnić wartości na wykresach przebiegu w czasie.

Zwiększenie wysokości wiersza zawierającego wykres przebiegu w czasie pozwala wyraźniej wskazać różnicę między bardzo małymi i bardzo dużymi wartościami danych.

Ponadto za pomocą opcji Kreśl dane od prawej do lewej można zmienić kierunek kreślenia danych na wykresie przebiegu w czasie lub w grupie wykresów przebiegu w czasie.

Kreśl dane od prawej do lewej

W przypadku wartości ujemnych danych, można go uwydatnić to za pomocą wyświetlania osi poziomej w swojej wykresu przebiegu w czasie.

 1. Zaznacz grupę wykresów przebiegu w czasie, a następnie w grupie Grupowanie kliknij pozycję .

 2. W obszarze Opcje osi poziomej kliknij pozycję Pokaż oś.
  Na każdym wykresie przebiegu w czasie zawierającym wartości ujemne zostanie wyświetlona oś pozioma w punkcie wartości 0.

  Wykres przebiegu w czasie z osią poziomą

Obsługiwanie pustych komórek lub wartości zerowych

Sposobem obsługiwania pustych komórek w zakresie przez wykres przebiegu w czasie (a tym samym sposobem wyświetlania wykresu przebiegu w czasie) można sterować przy użyciu okna dialogowego Ustawienia ukrytych i pustych komórek.

Okno dialogowe Ustawienia ukrytych i pustych komórek

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×