Przechowywanie wielu wartości w polu odnośnika

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można utworzyć pole odnośnika, w którym przechowywanych jest wiele wartości przypisanych do każdego z rekordów. Dzięki temu można śledzić wiele powiązanych faktów dotyczących określonego tematu. Przykładowo użytkownik może chcieć za pomocą bazy danych do śledzenia problemów nadzorować pracowników, którzy pracują nad problemami. Jeden pracownik może pracować nad kilkoma problemami, a do każdego problemu może być przydzielonych kilku pracowników. Tego typu struktura danych jest nazywana relacją wiele-do-wielu. Program Access ułatwia śledzenie danych tego typu przy użyciu wielowartościowego pola odnośnika.

W tym artykule wyjaśniono, czym jest wielowartościowe pole odnośnika, w jaki sposób można dodać je do tabeli oraz jak zmienić istniejące pole odnośnika.

Uwaga:  Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci web programu Access.

W tym artykule

Omówienie

Tworzenie wielowartościowego pola odnośnika w widoku arkusza danych

Tworzenie wielowartościowego pola odnośnika w widoku projektu

Tworzenie wielowartościowego pola odnośnika za pomocą Kreatora odnośników

Przeglądanie lub zmienianie właściwości pola odnośnika w widoku projektu

Zmienianie projektu wielowartościowego pola odnośnika

Omówienie

Pole odnośnika jest polem tabeli zawierającym wartości, które pochodzą z tabeli, kwerendy lub listy wartości. Po kliknięciu pola odnośnika w arkuszu danych w celu wprowadzenia danych program Access wyświetla listę wartości do wyboru. Pole odnośnika może być polem wielowartościowym, co oznacza, że z listy można wybrać wiele pozycji. Wybrane wartości mogą być wyświetlane w polu kombi lub w polu listy.

Tworzenie wielowartościowego pola odnośnika

Wielowartościowe pole odnośnika można utworzyć w widoku arkusza danych lub w widoku projektu. W każdym z tych widoków można skorzystać z Kreatora odnośników, aby utworzyć pole wielowartościowe. Kreator odnośników upraszcza proces tworzenia, automatycznie wypełnia odpowiednie właściwości pola i tworzy odpowiednie relacje między tabelami.

Zmienianie wielowartościowego pola odnośnika

Można uruchomić ponownie Kreatora odnośników, aby zmodyfikować istniejące wielowartościowe pole odnośnika.

Wartości powiązane i wartości wyświetlane

Gdy tworzone jest pole odnośnika pobierające dane z tabeli lub kwerendy, program Access używa pola klucza tabeli źródłowej, aby określić, które wartości przypisane są do określonych rekordów. Jednak pola kluczowe zazwyczaj zawierają dane, które nie są znaczące same w sobie — przeważnie jest to pole identyfikatora o typ danych Autonumerowanie. Pole odnośnika zastępuje wartość wyświetlaną pola kluczowego bardziej znaczącą wartością. Przechowywana wartość jest nazywana wartością powiązaną. Wyświetlana wartość jest nazywana wartością wyświetlaną.

Zestaw wartości identyfikatorów pracowników z kwerendy o nazwie Kontakty rozszerzone może być na przykład przechowywany w polu o nazwie AssignedTo. Jednak ponieważ pole AssignedTo jest polem odnośnika, program Access w wyniku kwerendy wyświetla zestaw wartości wyszukanych na podstawie odnośnika — w tym przypadku nazwy kontaktów. Wartości identyfikatorów pracowników to wartości powiązane. Nazwy kontaktów to wartości wyświetlane.

Arkusz danych z wartościami wyświetlanymi oraz arkusz danych z wartościami powiązanymi

1. Wartości wyświetlane

2. Wartości powiązane

Dlaczego wartości powiązane mają znaczenie?

Domyślnie wartości wyświetlane są wyświetlane automatycznie po otwarciu tabeli w widoku arkusza danych. Jednak to wartości powiązane są wartościami przechowywanymi w polu odnośnika, stosowanymi w kryteriach kwerend i domyślnie używanymi przez program Access w sprzężeniach z innymi tabelami.

Na przykład jeśli istnieje kwerenda używająca pola odnośnika AssignedTo (jak przedstawiono na powyższej ilustracji), a użytkownik chce wykluczyć rekordy odpowiadające problemom przypisanym do osoby o nazwisku Eva Valverde, kryterium używane do jej wykluczenia musi odwoływać się do wartości powiązanej (którą jest 9), a nie jej imienia, tj. WHERE AssignedTo.Value <> 9.

Początek strony

Tworzenie wielowartościowego pola odnośnika w widoku arkusza danych

Do tabeli otwartej w widoku arkusza danych można dodać wielowartościowe pole odnośnika.

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, w której chcesz utworzyć pole odnośnika — spowoduje to otwarcie tabeli w widoku arkusza danych.

 2. Po prawej stronie ostatniej kolumny kliknij pozycję Kliknij, aby dodać, a następnie kliknij pozycję Odnośnik i relacja.

  Zostanie uruchomiony Kreator odnośników.

 3. Wykonaj pozostałe kroki kreatora. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Tworzenie wielowartościowego pola odnośnika za pomocą Kreatora odnośników.

Początek strony

Tworzenie wielowartościowego pola odnośnika w widoku projektu

Pole odnośnika można utworzyć również w widoku projektu. Podczas pracy w widoku projektu pole odnośnika tworzy się za pomocą tego samego Kreatora odnośników, który jest używany w widoku arkusza danych. Jednak w widoku projektu użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich właściwości pól, dzięki czemu może edytować je bezpośrednio.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, do której chcesz dodać wielowartościowe pole odnośnika, a następnie kliknij pozycję Widok projektu.

 2. W siatce projektu tabeli znajdź pierwszy dostępny pusty wiersz.

 3. W pierwszym dostępnym pustym wierszu kliknij kolumnę Nazwa pola, a następnie wpisz nazwę pola dla wielowartościowego pola odnośnika.

 4. Kliknij kolumnę Typ danych tego wiersza, kliknij strzałkę, a następnie z listy rozwijanej wybierz pozycję Kreator odnośników.

  Zostanie uruchomiony Kreator odnośników.

 5. Postępuj zgodnie z krokami w kreatorze. Aby dowiedzieć się, jak pracować z Kreatorem odnośników, zobacz sekcję Tworzenie wielowartościowego pola odnośnika za pomocą Kreatora odnośników.

 6. Po zakończeniu kreatora można edytować właściwości pola odnośnika. Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości pola odnośnika, zobacz sekcję Przeglądanie lub zmienianie właściwości pola odnośnika w widoku projektu.

Po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie utworzone pole odnośnika, którego właściwości będą oparte na wyborach dokonanych w Kreatorze odnośników. Właściwości pola można wyświetlić w dolnej części okienka widoku projektu w obszarze Właściwości pola. Aby wyświetlić właściwości dotyczące pola odnośnika, należy kliknąć kartę Odnośnik.

Początek strony

Tworzenie wielowartościowego pola odnośnika za pomocą Kreatora odnośników

Za pomocą Kreatora odnośników można utworzyć pole na podstawie tabeli, kwerendy lub listy wartości wprowadzonych przez użytkownika. Ta sekcja zawiera omówienie kroków Kreatora odnośników.

Tworzenie wielowartościowego odnośnika na podstawie tabeli lub kwerendy

 1. W kreatorze odnośników kliknij opcję Chcę pobierać wartości pola odnośnika z innej tabeli lub kwerendy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 2. Wybierz tabelę lub kwerendę z listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. W obszarze Dostępne pola kliknij pola, które chcesz dodać do odnośnika.

 4. Kliknij przycisk znaku większości (>), aby przenieść wybrane pola do listy Wybrane pola. Kliknij przycisk podwójnego znaku większości (»), aby przenieść wszystkie pola do listy Wybrane pola, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Opcjonalnie wybierz od jednego do czterech pól, które posłużą do sortowania elementów odnośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. W razie potrzeby dostosuj szerokość kolumn pola odnośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. W obszarze Czy chcesz przechowywać wiele wartości dla tego odnośnika? zaznacz pole wyboru Zezwalaj na wiele wartości.

  Uwaga: To pole wyboru musi być zaznaczone, aby umożliwić przechowywanie wielu wartości.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

  Po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie utworzone pole odnośnika, którego właściwości będą oparte na wyborach dokonanych w Kreatorze odnośników.

 9. Aby zapisać tabelę, na karcie Plik kliknij pozycję Zapisz.

  Skrót klawiaturowy CTRL + S

Tworzenie wielowartościowego odnośnika na podstawie wprowadzonych wartości

 1. W Kreatorze odnośników kliknij opcję Chcę wpisać żądane przeze mnie wartości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 2. Wprowadź liczbę kolumn, a następnie wpisz wszystkie wartości. Aby przejść do następnej kolumny lub wiersza, naciśnij klawisz TAB.

  Uwaga:  Jeśli chcesz mieć możliwość edytowania listy wartości, użyj tylko jednej kolumny.

 3. Po wprowadzeniu wszystkich wartości kliknij przycisk Dalej.

 4. Jeśli w kroku 2 została określona więcej niż jedna kolumna, wskaż, która kolumna ma być używana do jednoznacznego identyfikowania każdej wartości. W polu Dostępne pola kliknij dwukrotnie kolumnę, której chcesz używać do jednoznacznego identyfikowania każdej wartości.

  Uwaga: Ten krok nie pojawia się, jeśli w kroku 2 nie określi się więcej niż jednej kolumny.

 5. W Kreatorze odnośników wpisz etykietę pola odnośnika.

 6. W obszarze Czy chcesz przechowywać wiele wartości dla tego odnośnika? zaznacz pole wyboru Zezwalaj na wiele wartości.

  Uwaga: To pole wyboru musi być zaznaczone, aby umożliwić przechowywanie wielu wartości.

 7. Kliknij przycisk Zakończ.

 8. Aby zapisać tabelę, na karcie Plik kliknij pozycję Zapisz.

  Skrót klawiaturowy CTRL + S

Po utworzeniu pola wielowartościowego jest ono wyświetlane w widoku arkusza danych jako lista rozwijana pól wyboru.

Początek strony

Przeglądanie lub zmienianie właściwości pola odnośnika w widoku projektu

Właściwości pola odnośnika można przeglądać w dolnej części okienka widoku projektu w obszarze Właściwości pola. Aby wyświetlić właściwości dotyczące pola odnośnika, należy kliknąć kartę Odnośnik.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, do której chcesz dodać pole odnośnika, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Kliknij nazwę pola odnośnika w kolumnie Nazwa pola.

 3. W obszarze Właściwości pola kliknij kartę Odnośnik.

  Zostaną wyświetlone właściwości odnośnika.

  Właściwości wielowartościowego pola odnośnika

Po ustawieniu wartości dla pierwszej właściwości (Typ kontrolki) lista dostępnych właściwości zostanie zmieniona tak, aby odzwierciedlić wybrane opcje. Ustawiając właściwości pola odnośnika, można zmienić zachowanie pola odnośnika. Warto zauważyć, że podczas tworzenia pola odnośnika przy użyciu Kreatora odnośników właściwości pola odnośnika są ustawiane przez kreatora.

Właściwości pola odnośnika

Ustawiana właściwość

Do

Typ kontrolki

Umożliwia ustawienie typu kontrolki na Pole wyboru, Pole tekstowe, Pole listy lub Pole kombi. Pole kombi to najczęściej używana opcja dla pola odnośnika.

Typ źródła wierszy

Umożliwia wypełnienie pola odnośnika wartościami z innej tabeli lub kwerendy albo wartościami z listy wartości określonych przez użytkownika. Można również wypełnić listę nazwami pól w tabeli lub kwerendzie.

Źródło wierszy

Umożliwia określenie tabeli, kwerendy lub listy wartości, która dostarcza wartości do pola odnośnika. Jeśli właściwość Typ źródła wierszy jest ustawiona na wartość Tabela/Kwerenda lub Lista pól, właściwość powinna być ustawiona na tabelę lub kwerendę albo na instrukcję SQL, która reprezentuje kwerendę. Jeśli właściwość Typ źródła wierszy jest ustawiona na wartość Lista wartości, właściwość powinna zawierać listę wartości oddzielonych średnikami.

Kolumna powiązana

Umożliwia określenie kolumny w źródle wierszy, która dostarcza wartość przechowywaną w polu odnośnika. Wartość może stanowić liczba od 1 do liczby kolumn w źródle wierszy.

Uwaga: Kolumna dostarczająca wartość do przechowywania nie musi być taka sama jak kolumna wyświetlana.

Liczba kolumn

Umożliwia określenie liczby kolumn w źródle wierszy, które mogą być wyświetlane w polu odnośnika. Aby wybrać kolumny do wyświetlenia, należy podać szerokość kolumn we właściwości Szerokości kolumn.

Nagłówki kolumn

Pozwala określić, czy nagłówki kolumn mają być wyświetlane.

Szerokości kolumn

Umożliwia wprowadzenie szerokości poszczególnych kolumn. Aby nie wyświetlać kolumny, takiej jak kolumna Identyfikator, należy określić szerokość 0.

Liczba wierszy listy

Umożliwia określenie liczby wierszy wyświetlanych przy wyświetlaniu pola odnośnika.

Szerokość listy

Umożliwia określenie szerokości kontrolki używanej przy wyświetlaniu pola odnośnika.

Ogranicz do listy

Umożliwia określenie, czy ma być możliwe wprowadzanie wartości, których nie ma na liście.

Zezwalaj na wiele wartości

Wskazuje, czy pole odnośnika pozwala na wybór wielu wartości.

Uwaga:  Nie można zmienić wartości tej właściwości z Tak na Nie.

Zezwalaj na edycję listy wartości

Umożliwia określenie możliwości edytowania elementów w polu odnośnika opartym na liście wartości. Jeśli ta właściwość jest ustawiona na wartość Tak i użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszy pole odnośnika oparte na liście wartości pojedynczej kolumny, zostanie wyświetlona opcja menu Edytuj elementy listy. Jeśli pole odnośnika zawiera więcej niż jedną kolumnę, ta właściwość jest ignorowana.

Formularz edycji elementów listy

Umożliwia nadanie nazwy istniejącemu formularzowi w celu edycji elementów listy w polu odnośnika opartym na tabeli lub kwerendzie.

Pokaż tylko wartości źródła wierszy

Umożliwia wyświetlanie tylko wartości zgodnych z bieżącym źródłem wierszy, jeśli dla właściwości Zezwalaj na wiele wartości jest ustawiona wartość Tak.

Wartość powiązana pola odnośnika jest określana przez właściwość Kolumna powiązana. Wartość wyświetlana pola odnośnika to kolumna (lub kolumny) reprezentowana przez właściwość Szerokości kolumn o wartości różnej od zera.

Początek strony

Zmienianie projektu wielowartościowego pola odnośnika

Aby zmienić projekt wielowartościowego pola odnośnika, można wykonać dowolną z poniższych czynności:

 • Edytowanie listy wartości wielowartościowego pola odnośnika opartego na liście wartości

  Uwaga:  Aby edycja była możliwa, lista wartości musi mieć tylko jedną kolumnę, a dla właściwości Zezwalaj na edycję listy wartości musi być ustawiona wartość Tak.

 • Edytowanie właściwości pola odnośnika w widoku projektu

 • Modyfikowanie pola odnośnika przez uruchomienie Kreatora odnośników przy zaznaczonym polu odnośnika

Edytowanie listy wartości wielowartościowego pola odnośnika opartego na liście wartości

Można dodawać wartości do listy, zmieniać wartości na liście, a także ustawiać wartość domyślną.

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę zawierającą pole wielowartościowe.

  Tabela zostanie otwarta w widoku arkusza danych.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę w wielowartościowym polu odnośnika.

 3. Kliknij polecenie Edytuj elementy listy.

 4. Zmień listę wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

Edytowanie właściwości pola odnośnika w widoku projektu

Aby zmienić wielowartościowe pole odnośnika, można otworzyć tabelę w widoku projektu i zmodyfikować właściwości pola odnośnika. Aby uzyskać informacje o właściwościach pola odnośnika, zobacz sekcję Przeglądanie lub zmienianie właściwości pola odnośnika w widoku projektu.

Modyfikowanie wielowartościowego pola odnośnika w widoku arkusza danych

Pole odnośnika można zmodyfikować w widoku arkusza danych, uruchamiając ponownie Kreatora odnośników.

 1. Otwórz tabelę w widoku arkusza danych i zaznacz pole odnośnika.

 2. Na karcie Pola w grupie Właściwości kliknij pozycję Modyfikuj odnośniki.

 3. Postępuj zgodnie z krokami w kreatorze, aby wprowadzić odpowiednie zmiany. Aby uzyskać więcej informacji na temat kreatora, zobacz sekcję Tworzenie wielowartościowego pola odnośnika za pomocą Kreatora odnośników.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×