Przechowywanie dużych ilości informacji za pomocą pola typu Nota

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola typu Nota może być przydatne do przechowywania dużych ilości informacji alfanumerycznej. Niektóre typowe zastosowania dla tego typu danych będzie notatkę, komentarzy, opisu lub pole adres, typ danych Nota umożliwia do 65 536 znaków alfanumerycznych z opcjami umożliwiającymi ustawiając niektóre właściwości, takie jak tekst sformatowany. Podczas używania typu danych Nota w bazie danych sieci Web, są obcinane wartości, które zawierają więcej niż 8192 znaki.

W tym temacie wyjaśniono, jak dodawać pola typu Nota do tabel w nowym lub istniejącym programu Microsoft Access 2010 do bazy danych klienta.

Co chcesz zrobić?

Opis typu danych Nota

Sposoby dodawania pola typu Nota

Dodawanie pola typu Nota w widoku projektu

Usuwanie pola typu Nota

Dokumentacja właściwości pola typu Nota

Opis typu danych Nota

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem programu Access, należy pamiętać, że dane w bazie danych znajduje się w jednej lub kilku tabel. Możesz użyć różnych widoków, aby wyświetlić dane, takie jak, widok arkusza danych, formularza lub raportu. Każda tabela składa się z zestawu pól (kolumn), a właściwość każdego pola jest ustawiona na akceptowanie jednego określonego typu danych. Na przykład do przechowywania dat i godzin zestawu wpisz właściwości pola danych Data/Godzina. W tym polu można wprowadzić dużych ilości danych tekstowych i liczbowych. Ponadto Projektant bazy danych ustawia w polu do obsługi tekstu sformatowanego, można zastosować typy formatowania dostępne zazwyczaj w programach tekstów, na przykład program Word. Można na przykład stosowanie różnych czcionek i rozmiarów czcionek do określonych znaków w tekście i ułatwienia ich pogrubienie lub kursywa i tak dalej. Można również dodać znaczniki Hypertext Markup Language (HTML) do danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania właściwości tabeli zobacz Wprowadzenie do tabel.

Specyfikacje pola typu Nota

Pola typu Nota w programie Access 2010 mogą zawierać maksymalnie 1 gigabajt znaków lub 2 gigabajty pamięci (2 bajty na znak), które można wyświetlić 65 535 znaków w polu tekstowym kontrolować w formularzu lub raporcie. Ponadto można teraz stosować, używającą formatowania tekstu do danych w polu typu Nota. Na przykład można ustawić kolory, zmienić czcionkę i wprowadzić dane, pogrubienie lub kursywę.

Sposoby dodawania pola typu Nota

Program Access udostępnia kilka sposobów dodawania pola typu Nota do nowej lub istniejącej tabeli. Możesz dodać pola z widoku arkusza danych lub widoku Projekt nowej lub istniejącej tabeli w bazie danych programu Access. Dodawanie pola typu Nota przy użyciu widoku projektu, można także ustawić kilka właściwości pola, takie jak format tekstu sformatowanego, listy wartości odnośnika. Aby uzyskać więcej informacji o właściwościach, które można ustawić dla pola typu Nota zobacz sekcję Opis właściwości pola typu Nota.

Początek strony

Dodawanie pola typu Nota w widoku Arkusz danych

Poniższe kroki wyjaśniono, jak umieścić nowego pola typu Nota w tabeli w widoku arkusza danych.

Dodawanie pola typu Nota na końcu tabeli

 1. Otwórz tabelę w widoku arkusza danych.

 2. Kliknij nagłówek kolumny, kliknij przycisk Dodaj, a następnie wybierz pozycję Nota.

 3. Kliknij dwukrotnie wiersz nagłówka i wprowadź nazwę dla nowego pola.

Wstawianie nowego pola do tabeli

Dodawanie pola typu Nota między dwa pola

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę po prawej stronie pozycji, w której chcesz dodać nowe pole noty, a następnie wybierz pozycję Wstaw pole.

 2. Zaznacz pole, a następnie kliknij przycisk Pola kartę.

 3. Kliknij pozycję Więcej pól i wybierz pozycję Nota .

 4. Kliknij dwukrotnie wiersz nagłówka i wprowadź nazwę dla nowego pola.

Lokalizowanie typu danych pola Nota w obszarze Więcej pól

Początek strony

Dodawanie pola typu Nota w widoku Projekt

Za pomocą widoku projektu Dodawanie pola typu Nota do nowej lub istniejącej tabeli. W odróżnieniu od widoku arkusza danych Widok projektu pozwala kontrolować każdego pola i właściwości w tabeli. W tej sekcji opisano, jak dodawać pola typu Nota do istniejących i nowych tabel oraz jak ustawić pole typu Nota do edycji tekstu sformatowanego.

Dodawanie pola typu Nota do istniejącej tabeli

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, do której chcesz dodać pola typu Nota do, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. W kolumnie Nazwa pola projektanta wprowadź nazwę pola typu Nota. Na przykład: "Adres", "Notatki" lub "Komentarze".

 3. Kliknij kolumnę Typ danych obok nazwy pola i wybierz pozycję Notaz listy.

  Dodawanie nowego pola do tabeli z widoku projektu

 1. Zapisz zmiany.

  Uwaga: Aby ustawić właściwości dla poszczególnych pól przy użyciu okienka Właściwości pola . Można na przykład, użyj okienka, aby zmienić format tekstu na tekst sformatowany lub zmienić wartości w polu odnośnika.

Dodawanie pola typu Nota do nowej tabeli

 1. Na karcie plik kliknij dwukrotnie otwarty.

 2. W,Otwórz okno dialogowe, wybierz i otwórz bazę danych.

 3. Na karcie Tworzenie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu nowej tabeli, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako, podaj nazwę dla nowej tabeli.

 6. W kolumnie Nazwa pola wybierz pierwszy pusty wiersz i wprowadź nazwę pola. Zazwyczaj dla pola typu Nota stosuje się takie nazwy, jak „Komentarze” lub „Notatki”.

 7. Kliknij kolumnę Typ danych obok nazwy pola i wybierz pozycję Nota z listy.

 8. Zapisz zmiany.

  Porada: Aby ustawić właściwości dla poszczególnych pól przy użyciu okienka Właściwości pola . Można na przykład, użyj okienka, aby zmienić format tekstu na tekst sformatowany lub zmienić wartości w polu odnośnika.

Jeżeli powiążesz pola tekstowego z polem typu Nota należy również ustawić właściwości Format tekstu dla pola tekstowego, aby Tekst sformatowany.

Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania danych jako tekstu sformatowanego zobacz Wprowadzanie i edytowanie danych w formancie lub kolumnie obsługującej tekst sformatowany.

Początek strony

Usuwanie pola typu Nota

Widok arkusza danych lub widok projektu umożliwia usuwanie pola typu Nota z tabeli.

Ostrzeżenie: 

Po usunięciu pola typu Nota, która zawiera dane trwale utraty danych i nie można cofnąć usunięcia. Warto tworzyć kopie zapasowe bazy danych przed usunięciem jakichkolwiek pól tabeli lub inne składniki bazy danych.

Usuwanie pola typu Nota w widoku Arkusz danych

 1. Otwórz bazę danych, a w okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, którą chcesz zmienić.

 2. Zlokalizuj pola typu Nota, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz nagłówka (nazwę), a następnie kliknij pozycję Usuń pole.

 3. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

Usuwanie pola typu Nota w widoku Projekt

 1. Otwórz bazę danych, a w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy selektor wierszy (pusty kwadrat) obok pola typu Nota, a następnie kliknij polecenie Usuń wiersze.

 3. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

Początek strony

Dokumentacja właściwości pola typu Nota

Gdy użytkownik dodaje pole typu Nota do tabeli za pomocą widoku Projekt, może ustawić i zmienić wiele właściwości tego pola. W poniższej tabeli przedstawiono listę właściwości pola typu Nota i opisano działanie poszczególnych właściwości, w tym skutki ustawiania i zmieniania właściwości.

Właściwość

Zastosowanie

Format

Wprowadź znaki formatowania niestandardowego w celu zdefiniowania formatu wyświetlania. Zdefiniowane tutaj formaty są wyświetlane w arkuszach danych, formularzach i raportach.

Podpis

Określa nazwę pola tekstowego. Właściwość akceptuje maksymalnie 2048 znaków. Jeśli użytkownik nie określi podpisu, program Access zastosuje domyślną nazwę pola.

Wartość domyślna

Automatycznie przypisuje określonej wartości w tym polu podczas dodawania nowego rekordu. Na przykład jeśli określenie wartości, takie jak "Wprowadź maksymalnie 65 KB tekstu." To samo przypomnienie użytkownicy mogą wprowadzać 255 znaków.

Reguła sprawdzania poprawności

Określa wymagania w stosunku do danych wprowadzanych do rekordu, pola lub formantu. Za pomocą właściwości Tekst reguły sprawdzania poprawności można określić komunikat o błędzie, który będzie wyświetlany, jeżeli zostaną wprowadzone dane naruszające regułę zdefiniowaną dla pola. Maksymalna długość: 2048 znaków.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu reguł sprawdzania poprawności zobacz artykuł ograniczanie wprowadzania danych przy użyciu reguły sprawdzania poprawności.

Tekst reguły sprawdzania poprawności

Określa tekst w komunikacie o błędzie, który pojawia się, gdy użytkownicy naruszają reguły poprawności. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia reguł sprawdzania poprawności zobacz artykuł ograniczanie wprowadzania danych przy użyciu reguły sprawdzania poprawności.

Wymagane

Jeśli ta właściwość jest ustawiona na Tak, użytkownik musi wprowadzić wartość w polu lub we wszystkich formantach powiązanych z polem. Pole nie może mieć wartości Null.

Zerowa długość dozwolona

Jeśli ta właściwość jest ustawiona na Tak, to można wprowadzać w polu ciągi znaków o zerowej długości. Ciąg o zerowej długości nie zawiera żadnych znaków. Ciągu o zerowej długości można użyć, aby wskazać, że dla danego pola nie istnieje żadna wartość. Ciąg o zerowej długości wprowadza się przez wpisanie dwóch znaków podwójnego cudzysłowu bez spacji między nimi ("").

Indeksowane

Indeksów można używać, aby przyspieszyć wykonywanie kwerend oraz operacji sortowania i grupowania na dużych ilościach danych. Za pomocą indeksów można też uniemożliwić użytkownikom wprowadzanie zduplikowanych wartości. Opcje:

 • Brak: Wyłącza indeksowanie (domyślna)

 • Tak (Duplikaty OK): Indeksy pole i zezwala na zduplikowane wartości. Na przykład może być zduplikowane imiona i nazwiska.

 • Tak (bez duplikatów):  Indeksy pole i nie zezwala na zduplikowane wartości.

Kompresja Unicode

W programie Access do reprezentacji danych w polach typu Tekst, Nota i Hiperłącze jest używany kod Unicode. Ten kod zajmuje większy obszar pamięci, ponieważ używa on 2 bajtów na znak zamiast jednego. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, domyślną wartością właściwości Kompresja Unicode dla pól typu Tekst, Nota i Hiperłącze jest Tak. Jeśli właściwość jest ustawiona na Tak, każdy znak, którego pierwszy bajt jest równy 0, jest kompresowany podczas zapisywania i dekompresowany podczas pobierania.

Dane w polu typu Nota nie są poddawane kompresji, dopóki po operacji kompresji nie wymagają obszaru pamięci o rozmiarze 4096 bajtów lub mniej. W rezultacie zawartość pola typu Nota może być poddana kompresji w jednym rekordzie, lecz w innym rekordzie może nie być poddana kompresji.

Tryb IME

Określa edytor IME, narzędzie do używania anglojęzycznych wersji programu Access z plikami utworzonymi w językach japońskim lub koreańskim. Wartość domyślna: Nie kontroluj. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z tej właściwości, naciśnij klawisz F1.

Tryb zdania edytora IME

Określa typ danych, które można wprowadzać za pomocą edytora IME. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z tej właściwości, naciśnij klawisz F1.

Tagi inteligentne

Określa jeden lub więcej tagów inteligentnych dla pola i wszystkich formantów powiązanych z polem. Tagi inteligentne są składnikami, które rozpoznają typy danych w polu i pozwalają podjąć działania na podstawie tego typu. Tag inteligentny w polu Adres e-mail może na przykład uruchomić nową wiadomość pocztową lub dodać adres do listy kontaktów.

Kliknij przycisk Przycisk Konstruktor , aby wyświetlić listę dostępnych tagów inteligentnych.

Format tekstu

Włącza lub wyłącza edycję tekstu sformatowanego. Wybierz wartość Tekst sformatowany, aby włączyć edycję tekstu sformatowanego.

Uwaga: W przypadku włączenia edycji tekstu sformatowanego dla pola, a następnie powiązania formantu pola tekstowego z polem, należy również włączyć edycję tekstu sformatowanego dla tego formantu.

Wyrównanie tekstu

Określa wyrównanie dla danych w polu typu Nota. Są dostępne poniższe opcje:

 • Ogólne: Tekst jest wyrównywany do lewej, liczb i dat w prawo

 • Lewo: wyrównanie tekstu, dat i liczb w lewo

 • Centrum: wyśrodkowanie tekstu, dat i numerów

 • Prawo: wyrównanie tekstu, dat i liczb w prawo

 • Rozłóż: uzasadnia cały tekst, daty i liczby równomiernie przed obie strony do pola lub pola tekstowego

Tylko dołącz

Określa, czy do śledzenia zmian wartość pola.

Istnieją dwa ustawienia:

 • Tak: śledzenie zmian. Aby wyświetlić historię wartości pól, kliknij prawym przyciskiem myszy pole, a następnie kliknij Pokaż historię kolumn.

 • Brak: nie śledzi zmiany.

Ostrzeżenie: Ustawienie wartości Nie spowoduje usunięcie istniejącej historii wartości pola.


Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×