Przełączniki wiersza polecenia w programie InfoPath

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Do uruchamiania programu Microsoft InfoPath 2010 służy polecenie infopath.exe. Dodatkowo można określać przełączniki wiersza polecenia, które składają się z ukośnika, nazwy polecenia i parametrów (jeśli istnieją).

W tym artykule

Co to są polecenia i przełączniki?

Jednokrotne używanie przełącznika przez dodanie go do polecenia Uruchom

Umożliwianie przełącznika ponownego użycia przez utworzenie skrótu

Dostępne przełączniki i parametry

Co to są polecenia i przełączniki?

Podczas każdego uruchomienia programu jest uruchamiane polecenie infopath.exe, mimo że zazwyczaj użytkownik nie wpisuje, a nawet nie widzi tego polecenia. Sposób uruchamiania programu można w pewnym zakresie zmienić przez dodanie do polecenia infopath.exe podpoleceń nazywanych przełącznikami.

Przełącznik ma postać spacji występującej po głównym poleceniu, po której występuje ukośnik i nazwa przełącznika, dostarczająca dalszych informacji, jak uruchomić polecenie.

Początek strony

Jednokrotne używanie przełącznika przez dodanie go do polecenia Uruchom

Najpierw należy sprawdzić lokalizację pliku infopath.exe na komputerze. Jeśli podczas instalacji programu InfoPath 2010 została zaakceptowana domyślna lokalizacja folderów, plik infopath.exe znajduje się w następującej lokalizacji:

c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe

Uwaga: Jeśli zainstalowano wersję programu InfoPath 2010 w wersji 32-bitowej i Twój komputer działa system Windows 64-bitowym systemie operacyjnym, użyj c:\program plików (x86) \microsoft office\office14\infopath.exe.

Jeśli pliku infopath.exe nie ma w tej lokalizacji, należy go odszukać i zanotować jego pełną ścieżkę.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Windows 7 i Windows Vista   

   • Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  • System Windows XP   

   • Kliknij przycisk Start systemu Windows, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 2. W oknie dialogowym Uruchamianie w polu tekstowym wpisz cudzysłów, wprowadź pełną ścieżkę pliku infopath.exe, a następnie wpisz kolejny cudzysłów. Możesz również kliknąć przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować i wybrać plik. W tym przypadku cudzysłowy zostaną wprowadzone automatycznie.

 3. Po cudzysłowie zamykającym wpisz spację, a następnie wpisz przełącznik.

  "c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe" /embedding

Podczas następnego uruchomienia program InfoPath 2010 zostanie otwarty normalnie. W następnej sekcji opisano metody umożliwiające wielokrotne uruchamianie programu w dostosowany sposób.

Uwaga: 

 • W przełącznikach nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład przełącznik /EMBEDDING działa w taki sam sposób jak przełącznik /embedding.

 • Należy pamiętać, aby przed każdym przełącznikiem i parametrem wstawiać jedną spację.

Początek strony

Umożliwianie wielokrotnego używania przełącznika przez utworzenie skrótu

Aby ponownie używać dostosowanych ustawień uruchamiania w przyszłości, można je zapisać jako skrót na pulpicie. Aby wykonać tę procedurę, należy najpierw sprawdzić lokalizację pliku infopath.exe na komputerze. Jeśli podczas instalacji programu InfoPath zostały zaakceptowane domyślne lokalizacje folderów, plik infopath.exe znajduje się prawdopodobnie w folderze C:\Program Files\Microsoft Office\Office 14\. Jeśli pliku infopath.exe nie ma w tej lokalizacji, należy go odszukać i zanotować jego pełną ścieżkę.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie systemu Windows, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Skrót w menu skrótów.

 2. W Kreatorze tworzenia skrótu w polu Wpisz lokalizację elementu wpisz podwójny cudzysłów, wprowadź pełną ścieżkę do pliku infopath.exe (w tym nazwę pliku) i wpisz kolejny podwójny cudzysłów.

 3. Po znaku podwójnego cudzysłowu wpisz spację, a po niej wpisz przełącznik oraz wszystkie parametry, które mają zostać użyte. Na przykład można wpisać: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Uwaga: 

  • W przełącznikach nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład przełącznik /EMBEDDING działa w taki sam sposób jak przełącznik /embedding.

  • Należy pamiętać, aby przed każdym przełącznikiem i parametrem wstawiać jedną spację.

 4. Kliknij przycisk Dalej.

 5. W polu Wpisz nazwę tego skrótu wprowadź nazwę, pod jaką ma być wyświetlany skrót, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Kreator utworzy skrót i umieści go na pulpicie.

Istnieje możliwość utworzenia różnych skrótów, z których każdy będzie powodować zastosowanie innych przełączników i parametrów podczas uruchamiania programu.

Początek strony

Dostępne przełączniki i parametry

W tabeli poniżej zestawiono wszystkie przełączniki i parametry dostępne w programie InfoPath.

Przełącznik i parametr

Opis

formularz

Otwiera określony formularz, wypełnij go tak. Nazwa formularza może być nazwę pliku, pełną ścieżkę i nazwę pliku lub Uniform Resource nazwa URN.

Przykład     Aby po uruchomieniu programu InfoPath był otwierany formularz MyForm.xml, należy wpisać następujące wyrażenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

szablon formularza

Umożliwia otwarcie nowego formularza opartego na wskazanym szablonie, tak aby użytkownik mógł go wypełnić. Nazwa formularza może być nazwą pliku, w pełni kwalifikowaną ścieżką i nazwą pliku lub nazwą URN.

Przykład     Aby po uruchomieniu programu InfoPath był otwierany nowy formularz oparty na szablonie ExpenseReportTemplate.xsn, należy wpisać następujące wyrażenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

Formularz szablonu /InputParameters parametr1 = wartość & parametr2 = wartość & param3 = wartość

Umożliwia otwarcie nowego formularza opartego na szablonie formularza opublikowanym w udostępnionej lokalizacji sieciowej oraz przekazanie do niego parametrów. Szablon formularza musi zawierać zarządzany kod lub skrypt umożliwiający przetwarzanie parametrów wymienionych w opcji /InputParameters. Nazwa szablonu formularza może być nazwą pliku, w pełni kwalifikowaną ścieżką i nazwą pliku lub nazwą URN.

Lista parametrów zaczyna się po przełączniku /InputParameters i spacji. Struktura pozycji listy jest następująca: nazwa parametru, znak równości (=) i wartość parametru. Poszczególne parametry są rozdzielane znakiem handlowego „i” (&). Nie należy umieszczać spacji między znakami handlowego „i” a poszczególnymi parametrami.

Nazwa parametru bez wartości jest przekazywana jako parametr z wartością null, a wartość bez odpowiadającego jej parametru jest ignorowana.

Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu operacji na parametrach, zobacz Dokumentację dewelopera programu InfoPath.

Przykład     Przypuśćmy, że masz gotowy szablon formularza o nazwie ExpenseReportTemplate.xsn, w którego ustawieniach zapisano skrypt powodujący wykonywanie operacji na dwóch parametrach wejściowych — „department” i „organization”. Szablon został opublikowany w udostępnionym folderze sieciowym o nazwie NewForms umieszczonym na serwerze Reports. Aby po uruchomieniu programu InfoPath był otwierany nowy szablon z parametrem „department” o wartości „10” i parametrem „organization” o wartości „325”, należy wpisać następujące wyrażenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters działu = 10 & organizacji = 325

Formularz szablonu /InputParameters? parametr1 = wartość & parametr2 = wartość & param3 = wartość

Umożliwia otwarcie nowego formularza opartego na szablonie formularza opublikowanym na serwerze z programem SharePoint, a następnie przekazanie parametrów do tego formularza. Szablon formularza musi zawierać zarządzany kod lub skrypt umożliwiający przetwarzanie parametrów wymienionych w opcji /InputParameters. Nazwa szablonu formularza może być nazwą pliku, w pełni kwalifikowaną ścieżką i nazwą pliku lub nazwą URN.

Lista parametrów zaczyna się po nazwie szablonu i znaku zapytania (?). Struktura pozycji listy jest następująca: nazwa parametru, znak równości (=) i wartość parametru. Poszczególne parametry są rozdzielane znakiem handlowego „i” (&). Nie należy umieszczać spacji między znakami handlowego „i” a poszczególnymi parametrami.

Nazwa parametru bez wartości jest przekazywana jako parametr z wartością null, a wartość bez odpowiadającego jej parametru jest ignorowana.

Aby uzyskać więcej informacji o pisaniu zarządzanego kodu na potrzeby wykonywania operacji na parametrach, zobacz Dokumentację dewelopera programu InfoPath.

Przykład    Załóżmy, że masz szablonu formularza, ExpenseReportTemplate.xsn, przy użyciu kodu zarządzanego, który może przetworzyć dwóch parametrów wejściowych o nazwie działu i organizacji. Szablon formularza został opublikowany na serwerze z programem SharePoint przy użyciu adresu URL http://fabrikam. Aby uruchomić programu InfoPath i otwieranie nowego szablonu formularza z działem równą 10 i organizacji parametru równą 325, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn?department=10&organization=325

/ nowy formularz/defaultsavelocation < URL >

Opcja / new otwiera istniejący formularz i opcji/defaultsavelocation ustawia ścieżkę w oknie dialogowym Zapisywanie jako do określonego URL Uniform Resource Locator (). Adres URL pojawi się w oknie dialogowym Zapisywanie jako formularz jest zapisywany po raz pierwszy.

Przykład     Aby po uruchomieniu programu InfoPath następowało otwarcie formularza MyForm.xml i automatyczne wprowadzenie ścieżki docelowej C:\MyForms, należy wpisać następujące wyrażenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / nowy/defaultsavelocation MyForm.xml C:\MyForms

Formularz szablonu/defaultsavelocation < URL >

Otwieranie nowego formularza bazującego na szablonie i ustawienie w oknie dialogowym Zapisywanie jako ścieżki o podanym adresie URL. Adres URL pojawi się w tym oknie przypierwszym zapisywaniu formularza.

Przykład    Aby uruchomić programu InfoPath, otwórz nowy formularz oparty na szablonie formularza ExpenseReportTemplate.xsn, a następnie ustaw ścieżkę, w którym chcesz zapisać go do biblioteki dokumentów Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reportsużytkownikowi, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ExpenseReportTemplate.xsn" / defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ agregowanie "formularz1 | formularz2 | form3" "szablonu formularza"

Umożliwia scalenie formularzy z listy formularzy w jeden formularz oparty na szablonie formularza (xsn). Nazw poszczególnych formularzy z listy formularzy nie należy umieszczać w cudzysłowie. Całą listę formularzy można umieścić w cudzysłowie. Nazwy formularzy należy oddzielić znakami kreski pionowej „|”. Należy również podać szablon formularza, który zostanie użyty do przeprowadzenia scalenia. Scalanie rozpocznie się od użycia domyślnych danych dla szablonu formularza.

Przykład     Załóżmy, że należy scalić formularze MyForm1.xml i MyForm2.xml w nowy formularz oparty na szablonie formularza ExpenseReportTemplate.xsn. Szablon nowego formularza jest zapisany na komputerze w folderze Formularze. Aby uruchomić program InfoPath i scalić dwa istniejące formularze, należy wpisać następujące wyrażenie:

C:\Program files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe/aggregate "form1.xml" | "form2.xml" "formtemplate.xsn"

szablon formularza/Design

Otwieranie wybranego szablonu formularza w trybie projektowania. Jeśli nie wskazano szablonu, program InfoPath jest uruchamiany w trybie projektowania bez otwierania konkretnego szablonu.

Przykład     Aby program InfoPath był uruchamiany w trybie projektowania z automatycznym otwarciem szablonu ExpenseReportTemplate.xsn, należy wpisać następujące wyrażenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / Design ExpenseReportTemplate.xsn

/ Projektowanie /forcesaveas szablonu formularza

Umożliwia otwarcie wybranego szablonu formularza w trybie projektowania. W szablonie formularza można wprowadzać zmiany, ale należy go zapisać w lokalizacji innej niż folder, z którego został otwarty.

Porada: Ta opcja służy do otwierania i modyfikowania istniejącego szablonu formularza, który został opublikowany. Za pomocą tego przełącznika można określić wymóg zapisania szablonu formularza w innej lokalizacji, co pozwala uniknąć przypadkowego zastąpienia szablonu formularza w lokalizacji publikowania. Jeśli opublikowany szablon zostanie zastąpiony w jego oryginalnej lokalizacji przez zapisanie w niej nowej wersji szablonu, a nie za pomocą Kreatora publikowania, użytkownicy mogą stracić możliwość tworzenia nowych i modyfikowania istniejących formularzy opartych na tym szablonie. Po zapisaniu szablonu formularza w innej lokalizacji i wprowadzeniu w nim zmian można skorzystać z Kreatora publikowania, aby umieścić taki szablon w lokalizacji publikowania, zastępując istniejący szablon.

Przykład     Aby program InfoPath był uruchamiany w trybie projektowania z automatycznym otwarciem szablonu ExpenseReportTemplate.xsn, ale jednocześnie nie istniała groźba zastąpienia istniejącego szablonu w jego pierwotnej lokalizacji, należy wpisać następujące wyrażenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / Design ExpenseReportTemplate.xsn /forcesaveas

/ Projektowanie/ReadOnly szablonu formularza

Umożliwia otwarcie wybranego szablonu formularza w trybie projektowania. W szablonie formularza można wprowadzać zmiany, ale należy go zapisać w lokalizacji innej niż folder, z którego został otwarty.

Porada: Ta opcja służy do otwierania i modyfikowania istniejącego szablonu formularza, który został opublikowany. Za pomocą tego przełącznika można określić wymóg zapisania szablonu formularza w innej lokalizacji, co pozwala uniknąć przypadkowego zastąpienia szablonu formularza w lokalizacji publikowania. Jeśli opublikowany szablon zostanie zastąpiony w jego oryginalnej lokalizacji przez zapisanie w niej nowej wersji szablonu, a nie za pomocą Kreatora publikowania, użytkownicy mogą stracić możliwość tworzenia nowych i modyfikowania istniejących formularzy opartych na tym szablonie. Po zapisaniu szablonu formularza w innej lokalizacji i wprowadzeniu w nim zmian można skorzystać z Kreatora publikowania, aby umieścić taki szablon w lokalizacji publikowania, zastępując istniejący szablon.

Przykład     Aby program InfoPath był uruchamiany w trybie projektowania z automatycznym otwarciem szablonu ExpenseReportTemplate.xsn, ale jednocześnie nie istniała groźba zastąpienia istniejącego szablonu w jego pierwotnej lokalizacji, należy wpisać następujące wyrażenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / Design/ReadOnly ExpenseReportTemplate.xsn

/embedding

Uruchamianie programu InfoPath bez wyświetlania okna Microsoft Office InfoPath. Programiści używają tej opcji podczas testowania zgodności niestandardowych aplikacji z programem InfoPath.

Przykład     Wpisz następujące wyrażenie:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe"/ osadzania

/cache ClearAll

Uruchamianie programu InfoPath i czyszczenie pamięci podręcznej, w której na lokalnym komputerze są przechowywane szablony formularzy. Opcja służy do usuwania nieużywanych szablonów z komputerów użytkowników, a więc w efekcie zwiększania ilości miejsca dostępnego na dysku. Opcji można używać przy otwieraniu istniejącego formularza oraz podczas tworzenia nowego formularza opartego na szablonie.

Przykład     Aby po uruchomieniu programu InfoPath był otwierany szablon MyForm.xml, po czym następowało usunięcie wszystkich szablonów formularzy z pamięci podręcznej, należy wpisać następujące wyrażenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / MyForm.xml pamięci podręcznej ClearAll

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×