Przełączniki wiersza polecenia dla programu InfoPath

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule pokazano, jak dostosować sposób uruchamiania programu Microsoft Office InfoPath, dodając przełączniki i parametry do polecenia uruchamiania. Przy użyciu polecenia uruchamiania w plik wsadowy lub w wierszu polecenia, można użyć tych przełączników i parametrów.

Uwaga: Przełączniki wiersza polecenia są także nazywane opcjami wiersza polecenia lub parametrów wiersza polecenia.

Można na przykład za pomocą tych przełączników i parametrów Rozpoczynanie od szablonu formularza programu InfoPath, rozpoczynanie programu InfoPath z określonego szablonu formularza akceptującym parametrów wejściowych lub czyszczenie pamięci podręcznej wszystkie szablony formularzy. Jeśli chcesz użyć przełącznika i skojarzone parametry za jednym razem, możesz wpisać polecenia w oknie dialogowym Uruchamianie (przyciskStart ) w systemie Microsoft Windows. Jednak jeśli chcesz użyć tego samego przełącznika i parametrów każdym otwarciu programu InfoPath, możesz utworzyć skrót pulpitu, aby osiągnąć ten cel.

W tym artykule

Jednokrotne używanie przełącznika przez dodanie go do polecenia Uruchom

Umożliwianie przełącznika ponownego użycia przez utworzenie skrótu

Dostępne przełączniki i parametry

Jednokrotne używanie przełącznika przez dodanie go do polecenia Uruchom

Aby wykonać tę procedurę należy najpierw sprawdzić lokalizację pliku InfoPath.exe na Twoim komputerze. Jeśli podczas instalacji programu InfoPath zaakceptowane się domyślne lokalizacje folderów, plik InfoPath.exe znajduje się prawdopodobnie w C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Jeśli nie możesz znaleźć plik InfoPath.exe w tej lokalizacji, odszukaj go i Zanotuj pełną ścieżkę.

 1. W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz podwójny cudzysłów, pełną ścieżkę pliku InfoPath.exe (łącznie z nazwą pliku), a następnie podwójny cudzysłów.

 3. Po podwójny cudzysłów wpisz spację następuje przełącznikiem i wszystkie parametry, które chcesz użyć. Na przykład możesz wpisać: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters działu = 10 & organizacji = 325.

  Uwaga: Przełączniki i parametry nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład /A jest taka sama, jak /a. Pamiętaj, aby uwzględnić jedną spację przełącznikiem i jedna spacja każdego parametru. Jeśli parametr zawiera spacje, rozpoczęcia i zakończenia parametr w podwójny cudzysłów.

Przy następnym uruchomieniu programu InfoPath, program zwróci poprzedniego domyślne ustawienia uruchamiania. Aby udostępnić ustawienia uruchamiania dostosowane do wielokrotnego użytku, zobacz następną sekcję.

Początek strony

Umożliwianie ponownego użycia przełącznika przez utworzenie skrótu

Aby udostępnić ustawienia uruchamiania dostosowane do wielokrotnego użytku, można je zapisać na komputerze stacjonarnym jako skrót. Aby wykonać tę procedurę należy najpierw sprawdzić lokalizację pliku InfoPath.exe na Twoim komputerze. Jeśli podczas instalacji programu InfoPath zaakceptowane się domyślne lokalizacje folderów, plik InfoPath.exe prawdopodobnie znajduje się na. C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Jeśli nie możesz znaleźć plik InfoPath.exe w tej lokalizacji, odszukaj go i zanotuj jego pełną ścieżkę.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit systemu Windows, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Skrót w menu skrótów.

 2. W kreatorze Tworzenie skrótu w polu Wpisz lokalizację elementu wpisz podwójny cudzysłów, pełną ścieżkę pliku InfoPath.exe (łącznie z nazwą pliku), a następnie podwójny cudzysłów.

 3. Po podwójny cudzysłów wpisz spację następuje przełącznikiem i wszystkie parametry, które chcesz użyć. Na przykład możesz wpisać: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters działu = 10 & organizacji = 325.

  Uwaga: Przełączniki i parametry nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład /A jest taka sama, jak /a. Pamiętaj, aby uwzględnić jedną spację przełącznikiem i jedna spacja każdego parametru. Jeśli parametr zawiera spacje, rozpoczęcia i zakończenia parametr w podwójny cudzysłów.

 4. Kliknij przycisk Dalej.

 5. W polu Wpisz nazwę tego skrótu wpisz nazwę dla skrótu, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Kreator utworzy skrót i umieszcza ją na komputerze.

W razie potrzeby możesz utworzyć wiele różnych skrótów, z których każdy będzie powodować zastosowanie innych przełączników i parametrów podczas uruchamiania programu.

Początek strony

Dostępne przełączniki i parametry

Poniższa tabela zawiera listę wszystkich przełączników i parametrów dostępnych w programie InfoPath.

Przełącznik i parametr

Opis

formularz

Otwiera określony formularz, wypełnij go tak. Nazwa formularza może być nazwę pliku, pełną ścieżkę i nazwę pliku lub Uniform Resource nazwa URN.

Przykład    Aby uruchomić programu InfoPath i Otwórz formularz MyForm.xml, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

szablon formularza

Otwiera nowy formularz oparty na szablonie formularza, tak aby wypełnij go tak. Nazwa formularza może być nazwę pliku, pełną ścieżkę i nazwę pliku lub nazwa URN.

Przykład    Aby uruchomić programu InfoPath i otworzyć nowy formularz oparty na szablonie formularza ExpenseReportTemplate.xsn, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

Formularz szablonu /InputParameters parametr1 = wartość & parametr2 = wartość & param3 = wartość

Otwiera nowy formularz oparty na szablonie formularza opublikowany w udostępnionej lokalizacji sieciowej i przekazuje parametry do formularza. Szablon formularza muszą mieć zarządzane kod lub skrypt przetwarzania parametrów w opcji /InputParameters . Nazwa szablonu formularza może być nazwę pliku, pełną ścieżkę i nazwę pliku lub nazwa URN.

Lista parametrów zaczyna się od InfoPath.exe spację, a następnie następuje nazwa parametru, znak równości (=) i wartości parametru. Każdego parametru jest oddzielone handlowe "i" (&). Nie używaj spacji między znaku zapytania i każdego parametru.

Nazwa parametru bez wartość przekazywana jako parametr zawierające wartość null, a wartość bez odpowiednich Nazwa parametru jest ignorowana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania parametrów wejściowych Zobacz informacje dotyczące deweloperów programu InfoPath.

Przykład    Załóżmy, że masz szablonu formularza, ExpenseReportTemplate.xsn, za pomocą skryptu, który może przetworzyć dwóch parametrów wejściowych o nazwie działu i organizacji. Szablon formularza został opublikowany folder sieciowy o nazwie NewForms na serwerze o nazwie Raporty. Aby uruchomić programu InfoPath i otwieranie nowego szablonu formularza z działem równą 10 i organizacji parametru równą 325, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organizacji = 325

Formularz szablonu /InputParameters? parametr1 = wartość & parametr2 = wartość & param3 = wartość

Otwiera nowy formularz oparty na szablonie formularza, który jest opublikowany na serwerze z Windows SharePoint Services 3.0 lub Microsoft Office SharePoint Server 2007, a następnie przekazuje parametry w formularzu. Szablon formularza muszą mieć zarządzane kod lub skrypt przetwarzania parametrów w opcji /InputParameters . Nazwa szablonu formularza może być nazwę pliku, pełną ścieżkę i nazwę pliku lub nazwa URN.

Lista parametrów zaczyna się znak zapytania (?), oraz nazwę parametru, znak równości (=) i wartości parametru. Każdego parametru jest oddzielone handlowe "i" (&). Nie używaj spacji między znak zapytania po przełączanie /InputParameter i każdego parametru.

Nazwa parametru bez wartość przekazywana jako parametr zawierające wartość null, a wartość bez odpowiednich Nazwa parametru jest ignorowana.

Aby uzyskać więcej informacji o kodzie pisania zarządzane parametrów wejściowych Zobacz informacje dotyczące deweloperów programu InfoPath.

Przykład    Załóżmy, że masz szablonu formularza, ExpenseReportTemplate.xsn, przy użyciu kodu zarządzanego, który może przetworzyć dwóch parametrów wejściowych o nazwie działu i organizacji. Szablon formularza został opublikowany na serwerze z Windows SharePoint Services 3.0 przy użyciu adresu URL http://fabrikam. Aby uruchomić programu InfoPath i otwieranie nowego szablonu formularza z działem równą 10 i organizacji parametru równą 325, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organizacji = 325

/ nowy formularz/defaultsavelocation < URL >

Opcja / new otwiera istniejący formularz i opcji/defaultsavelocation ustawia ścieżkę w oknie dialogowym Zapisywanie jako do określonego URL Uniform Resource Locator (). Adres URL pojawi się w oknie dialogowym Zapisywanie jako formularz jest zapisywany po raz pierwszy.

Przykład    Aby uruchomić programu InfoPath, otwórz formularz MyForm.xml i ustawić ścieżkę, w której użytkownik może zapisywać formularz do C:\MyForms, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / nowy/defaultsavelocation MyForm.xml C:\MyForms

Formularz szablonu/defaultsavelocation < URL >

Otwiera nowy formularz oparty na szablonie formularza i ustawia ścieżkę do okna dialogowego Zapisywanie jako na określony adres URL. Adres URL pojawi się w oknie dialogowym Zapisywanie jako formularz jest zapisywany po raz pierwszy.

Przykład    Aby uruchomić programu InfoPath, otwórz nowy formularz oparty na szablonie formularza ExpenseReportTemplate.xsn, a następnie ustaw ścieżkę, w którym chcesz zapisać go do biblioteki dokumentów Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reportsużytkownikowi, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn" / defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ agregowanie "formularz1 | formularz2 | form3" "szablonu formularza"

Scala formularze nowy formularz oparty na szablonie formularza. Formularze muszą być oddzielone znakiem potoku (|), a wszystkie formularze muszą być ujęte w znaki cudzysłowu (").

Przykład    Załóżmy, że chcesz scalić formularze MyForm1.xml i MyForm2.xml nowy formularz oparty na szablonie formularza ExpenseReportTemplate.xsn. Nowy szablon formularza jest przechowywany na komputerze w folderze Formularze. Aby uruchomić programu InfoPath i scalanie dwóch istniejących formularzy, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / "MyForm1.xml| agregacji C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn "Mojformularz2.xml"

szablon formularza/Design

Zostanie otwarta określonego szablonu formularza w trybie projektowania. Jeśli szablon formularza nie zostanie określony, program InfoPath jest uruchamiany w trybie projektowania bez szablonu formularza.

Przykład    Aby uruchomić programu InfoPath w trybie projektowania szablonu formularza ExpenseReportTemplate.xsn, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / Design ExpenseReportTemplate.xsn

/ Projektowanie/ReadOnly szablonu formularza

Zostanie otwarta określonego szablonu formularza w trybie projektowania. Można wprowadzić zmiany w szablonie formularza, ale należy zapisać szablon formularza w lokalizacji innej niż po otworzeniu szablonu formularza.

Porada: Użyj tej opcji, aby otworzyć i zmodyfikować istniejący szablon formularza, który został opublikowany. Ten przełącznik może pomóc zapobiec przypadkowemu zastąpieniu szablonu formularza w lokalizacji publikowania przez wymaganie monit o zapisanie szablonu formularza do innej lokalizacji. Możesz zastąpić opublikowanego szablonu formularza, zapisując szablon formularza w lokalizacji publikowania, a nie przy użyciu Kreatora publikowania, użytkownicy mogą nie mieć w można utworzyć nowy formularz lub modyfikować istniejących formularzy opartych na tym szablonie formularza. Zapisywanie szablonu formularza do innej lokalizacji, a następnie zmodyfikuj szablon formularza, możesz za pomocą Kreatora publikowania publikowanie i zastąpić szablon formularza w lokalizacji publikowania.

Przykład    Aby uruchomić programu InfoPath w trybie projektowania szablonu formularza ExpenseReportTemplate.xsn i upewnić się, że nie powoduje zastąpienie szablon formularza w pierwotnej lokalizacji, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / Design/ReadOnly ExpenseReportTemplate.xsn

/embedding

Powoduje uruchomienie programu InfoPath bez wyświetlania okna Programu Microsoft Office InfoPath. Deweloperów Użyj tej opcji podczas testowania aplikacji niestandardowych przy użyciu programu InfoPath.

Przykład    Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe"/ osadzania

/ pamięci podręcznej ClearAll

Powoduje uruchomienie programu InfoPath i czyszczenie pamięci podręcznej formy, w jakiej szablony są przechowywane na komputerze. Użyj tej opcji, aby usunąć nieużywane szablonach na komputerach użytkowników oraz zwiększenie dostępnych na dysku. Za pomocą tej opcji z istniejącego formularza lub nowy formularz oparty na szablonie formularza.

Przykład    Aby uruchomić programu InfoPath, otwórz formularz MyForm.xml, a następnie wyczyść pamięć podręczną wszystkie szablony formularzy, wpisz następujące polecenie

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / MyForm.xml pamięci podręcznej ClearAll


Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×