Projektowanie układu i formatu tabeli przestawnej

Po utworzeniu tabeli przestawnej i dodaniu pól, które chcesz przeanalizować, możesz chcieć ulepszyć układ i formatowanie raportu, aby ułatwić odczytywanie danych i wyszukiwanie w nich szczegółowych informacji. W celu zmiany układu tabeli przestawnej możesz zmienić formę tabeli przestawnej oraz sposób wyświetlania pól, kolumn, wierszy, sum częściowych, pustych komórek i wierszy. Aby zmienić format tabeli przestawnej, możesz zastosować wstępnie zdefiniowany styl, wiersze naprzemienne i formatowanie warunkowe.

Ważne: Karta Narzędzia tabel przestawnych na wstążce składa się z dwóch kart: Analiza (Excel 2013 i nowsze wersje) lub Opcje (Excel 2010 i Excel 2010) oraz Projektowanie. Tam, gdzie jest to możliwe, w procedurach przedstawionych w tym temacie wymieniane są obie karty: Analiza i Opcje.

Zmienianie formy układu tabeli przestawnej

Aby dokonać istotnych zmian w układzie tabeli przestawnej lub jego poszczególnych pól, możesz użyć jednej z trzech form:

 • Forma kompaktowa    służy do wyświetlania elementów pochodzących z różnych pól obszaru wierszy w jednej kolumnie. Elementy z różnych pól są odróżniane za pomocą wcięcia. Etykiety wierszy w formie kompaktowej zajmują mniej miejsca, pozostawiając go więcej na dane liczbowe. W formie kompaktowej są wyświetlane przyciski Rozwiń i Zwiń, które umożliwiają wyświetlanie i ukrywanie szczegółów. Forma kompaktowa pozwala zaoszczędzić miejsce i zapewnia większą czytelność tabeli przestawnej, dlatego jest domyślną formą układu dla tabel przestawnych.

  Tabela przestawna w formie kompaktowej

 • Forma tabelaryczna    powoduje wyświetlanie jednej kolumny na pole i udostępnia miejsce na nagłówki pól.

  Tabela przestawna w formie tabelarycznej

 • Forma konspektu    jest podobna do formy tabelarycznej, ale umożliwia wyświetlanie sum częściowych u góry każdej z grup, ponieważ elementy w następnej kolumnie są wyświetlane jeden wiersz poniżej bieżącego elementu.

  Tabela przestawna w formie konspektu

Zmienianie tabeli przestawnej na formę kompaktową, formę konspektu lub formę tabelaryczną

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Układ kliknij pozycję Układ raportu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby nie pozwolić na rozmieszczanie powiązanych danych w poziomie poza ekranem i zminimalizować potrzebę przewijania, kliknij pozycję Pokaż w formie kompaktowej.

   W formie kompaktowej pola są zebrane w jedną kolumnę i wcięte, aby pokazać relacje między zagnieżdżonymi kolumnami.

  • Aby wyświetlać dane w formie konspektu w klasycznym stylu tabeli przestawnej, kliknij pozycję Pokaż w formie konspektu.

  • Aby wyświetlać dane w formacie tradycyjnej tabeli i w łatwy sposób kopiować komórki do innego arkusza, kliknij pozycję Pokaż w formie tabelarycznej.

   Obraz Wstążki programu Excel

Zmienianie sposobu wyświetlania etykiet elementów w formie układu

 1. W tabeli przestawnej zaznacz pole wiersza.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

  Możesz także kliknąć dwukrotnie pole wiersza w formie konspektu lub formie tabelarycznej i przejść do kroku 3.

 2. Na karcie Analiza lub Opcje w grupie Aktywne pole kliknij pozycję Ustawienia pola.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Ustawienia pola kliknij kartę Układ i drukowanie, a następnie w obszarze Układ wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić elementy pól w formie konspektu, kliknij przycisk Pokaż etykiety elementów w formie konspektu.

  • Aby wyświetlić lub ukryć etykiety z następnego pola w tej samej kolumnie w formie kompaktowej, kliknij przycisk Pokaż etykiety elementów w formie konspektu, a następnie wybierz opcję Wyświetl etykiety z następnego pola w tej samej kolumnie (forma kompaktowa).

  • Aby wyświetlić elementy pól w formie tabeli, kliknij przycisk Pokaż etykiety elementów w formie tabeli.

Zmienianie rozmieszczenia pól w tabeli przestawnej

Aby uzyskać ostateczny układ w pożądanym kształcie, możesz dodawać, rozmieszczać i usuwać pola za pomocą listy pól tabeli przestawnej.

Jeśli nie widzisz listy pól tabeli przestawnej, upewnij się, że jest zaznaczona tabela przestawna. Jeśli nadal nie widzisz listy pól tabeli przestawnej, na karcie Opcje w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Lista pól.

Jeśli nie widać pól, które mają zostać użyte na liście pól tabeli przestawnej, może być konieczne odświeżenie tabeli przestawnej, aby wyświetlić wszelkie nowe pola, pola obliczeniowe, miary, miary obliczeniowe i wymiary dodane od czasu wykonania ostatniej operacji. Na karcie Opcje w grupie Dane kliknij pozycję Odśwież.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z listą pól tabeli przestawnej, zobacz Rozmieszczanie pól w tabeli przestawnej za pomocą Listy pól.

Dodawanie pól do tabeli przestawnej

Wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

 • Zaznacz pole wyboru obok każdej nazwy pola w sekcji pól. Pole zostanie umieszczone w obszarze domyślnym sekcji układu, ale w razie potrzeby możesz ponownie rozmieścić pola.

  Domyślnie pola tekstowe są dodawane do obszaru Etykiety wierszy, pola liczbowe są dodawane do obszaru Wartości, natomiast hierarchie dat i godzin OLAP są dodawane do obszaru Etykiety kolumn.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pola, a następnie wybierz odpowiednie polecenie — Dodaj do filtru raportu, Dodaj do etykiety kolumny, Dodaj do etykiety wiersza lub Dodaj do wartości— aby umieścić pole w określonym obszarze sekcji układu.

 • Kliknij i przytrzymaj nazwę pola, a następnie przeciągnij pole między sekcją pól a obszarem w sekcji układu.

Kopiowanie pól w tabeli przestawnej

W tabeli przestawnej, która jest oparta na danych z arkusza programu Excel lub danych zewnętrznych (dane ze źródeł innych niż OLAP), możesz dodać to samo pole do obszaru Wartości więcej niż raz, aby umożliwić wyświetlanie różnych obliczeń za pomocą funkcji Pokaż wartości jako. Możesz na przykład porównywać wyświetlane sąsiadująco obliczenia, takie jak marże brutto i netto, minimalne i maksymalne wartości sprzedaży albo liczebność klientów i wartości procentowe wszystkich klientów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie różnych obliczeń w polach wartości tabeli przestawnej.

 1. Kliknij i przytrzymaj nazwę pola w sekcji pól, a następnie przeciągnij pole do obszaru Wartości w sekcji układu.

 2. Powtarzaj krok 1 tyle razy, ile pól chcesz skopiować.

 3. W każdym skopiowanym polu odpowiednio zmień funkcję podsumowania lub obliczenia niestandardowego.

  Uwagi: 

  • Po dodaniu dwóch lub większej liczby pól do obszaru Wartości (zarówno w przypadku różnych pól, jak i kopii tego samego pola) na liście pól jest automatycznie dodawana etykieta Kolumna wartości do obszaru Wartości. Za pomocą tego pola możesz przenosić pola w górę lub w dół w obszarze Wartości. Możesz nawet przenieść etykietę Kolumna wartości do obszaru Etykiety kolumn lub obszarów Etykiety wierszy. Nie jest jednak możliwe przenoszenie etykiety Kolumna wartości do obszaru Filtry raportu.

  • Pole możesz dodać tylko raz do obszaru Filtr raportu, Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn (zarówno w przypadku liczbowego, jak i nieliczbowego typu danych). W przypadku próby dodania tego samego pola więcej niż raz — na przykład do obszarów Etykiety wierszy i Etykiety kolumn w sekcji układu — pole jest automatycznie usuwane z oryginalnego obszaru i umieszczane w nowym.

  • Innym sposobem dodania tego samego pola do obszaru Wartości jest zastosowanie formuły (nazywanej również kolumną obliczeniową) używającej tego samego pola.

  • Nie możesz dodać tego samego pola więcej niż jeden raz do tabeli przestawnej, która jest oparta na źródle danych OLAP.

Ponowne rozmieszczanie pól w tabeli przestawnej

Istniejące pola można ponownie rozmieścić lub zmienić ich położenie, używając jednego z czterech obszarów u dołu sekcji układu:

Raport tabeli przestawnej

Opis

Wykres przestawny

Opis

Wartości    

Ten obszar jest przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych.

Wartości    

Ten obszar jest przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych.

Etykiety wierszy    

Ten obszar służy do wyświetlania pól jako wierszy z boku raportu. Wiersz położony niżej jest zagnieżdżony w wierszu bezpośrednio go poprzedzającym.

Pole osi (kategorie)    

Ten obszar służy do wyświetlania pól jako osi na wykresie.

Etykiety kolumn    

Ten obszar służy do wyświetlania pól jako kolumn u góry raportu. Kolumna położona niżej jest zagnieżdżona w kolumnie bezpośrednio ją poprzedzającej.

Etykiety pól legendy (serie)    

Ten obszar służy do wyświetlania pól w legendzie wykresu.

Filtr raportu    

Ten obszar służy do filtrowania całego raportu na podstawie wybranego elementu w filtrze raportu.

Filtr raportu    

Ten obszar służy do filtrowania całego raportu na podstawie wybranego elementu w filtrze raportu.

Aby ponownie rozmieścić pola, kliknij nazwę pola w jednym z obszarów, a następnie wybierz jedno z następujących poleceń:

Opcja

Rezultat

Przenieś w górę   

Powoduje przeniesienie pola o jedną pozycję w górę w obrębie obszaru.

Przenieś w dół   

Powoduje przeniesienie pola o jedną pozycję w dół w obrębie obszaru.

Przenieś na początek   

Powoduje przeniesienie pola na początek obszaru.

Przenieś na koniec   

Powoduje przeniesienie pola na koniec obszaru.

Przenieś do filtru raportu   

Powoduje przeniesienie pola do obszaru filtru raportu.

Przenieś do etykiet wierszy   

Powoduje przeniesienie pola do obszaru etykiet wierszy.

Przenieś do etykiet kolumn   

Powoduje przeniesienie pola do obszaru etykiet kolumn.

Przenieś do wartości   

Powoduje przeniesienie pola do obszaru wartości.

Ustawienia pola wartości   , Ustawienia pola

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia pola lub Ustawienia pola wartości. Aby uzyskać więcej informacji o każdym ustawieniu, kliknij przycisk Pomoc obraz przycisku u góry okna dialogowego.

Można też kliknąć i przytrzymać nazwę pola, a następnie przeciągnąć pole z sekcji pól do sekcji układu albo z obszaru do obszaru.

Usuwanie pól z tabeli przestawnej

 1. Kliknij tabelę przestawną.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

 2. Aby w razie potrzeby wyświetlić listę pól tabeli przestawnej, na karcie Analiza lub Opcje w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Lista pól.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Aby usunąć pole, na liście pól tabeli przestawnej wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na liście pól tabeli przestawnej wyczyść pole wyboru obok nazwy pola.

   Uwaga: Wyczyszczenie pola wyboru na liście pól powoduje usunięcie z raportu wszystkich wystąpień pola.

  • W obszarze układu kliknij nazwę pola, a następnie kliknij pozycję Usuń pole.

  • Kliknij i przytrzymaj nazwę pola w sekcji układu, a następnie przeciągnij ją poza okno Lista pól tabeli przestawnej.

Zmienianie układu kolumn, wierszy i sum częściowych

Aby lepiej dopracować układ tabeli przestawnej, możesz wprowadzić zmiany wpływające na układ kolumn, wierszy i sum częściowych, na przykład wyświetlić sumy częściowe nad wierszami lub wyłączyć nagłówki kolumn. Ponadto możesz zmienić rozmieszczenie pojedynczych elementów w wierszu lub kolumnie.

Włączanie lub wyłączanie nagłówków pól kolumn i wierszy

 1. Kliknij tabelę przestawną.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

 2. Aby przełączyć się między wyświetlaniem i ukrywaniem nagłówków pól, na karcie Analiza lub Opcje w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Nagłówki pól.

  Obraz Wstążki programu Excel

Wyświetlanie sum częściowych powyżej lub poniżej odpowiadających im wierszy

 1. W tabeli przestawnej zaznacz pole wiersza, dla którego chcesz wyświetlić sumy częściowe.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

  Porada: W formie konspektu lub formie tabelarycznej możesz także kliknąć dwukrotnie pole wiersza, a następnie przejść do kroku 3.

 2. Na karcie Analiza lub Opcje w grupie Aktywne pole kliknij pozycję Ustawienia pola.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Ustawienia pola na karcie Sumy częściowe i filtry w obszarze Sumy częściowe kliknij pozycję Automatyczne lub Niestandardowe.

  Uwaga:  Jeśli jest zaznaczona pozycja Brak, sumy częściowe są wyłączone.

 4. Na karcie Układ i drukowanie w obszarze Układ kliknij pozycję Pokaż etykiety elementów w formie konspektu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić sumy częściowe nad zsumowanymi wierszami, zaznacz pole wyboru Wyświetl sumy częściowe na górze każdej grupy. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona.

  • Aby wyświetlić sumy częściowe poniżej zsumowanych wierszy, wyczyść pole wyboru Wyświetl sumy częściowe na górze każdej grupy.

Zmienianie kolejności elementów wierszy i kolumn

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • W tabeli przestawnej kliknij prawym przyciskiem myszy etykietę wiersza lub kolumny bądź element w etykiecie, wskaż polecenie Przenieś, a następnie przenieś element do innej lokalizacji za pomocą jednego z poleceń w menu Przenoszenie.

 • Wybierz element w etykiecie wiersza lub kolumny, który chcesz przenieść, a następnie wskaż dolne obramowanie komórki. Gdy wskaźnik zamieni się we wskaźnik z czterema grotami, przeciągnij element do nowego miejsca. Na poniższej ilustracji pokazano, jak przeciągnąć element wiersza, aby go przenieść.

  Przykład przenoszenia elementu w raporcie w formie tabeli przestawnej

Dopasowywanie szerokości kolumn podczas odświeżania

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

 2. Na karcie Analiza lub Opcje w grupie Tabela przestawna kliknij pozycję Opcje.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej na karcie Układ i formatowanie w obszarze Formatowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby automatycznie dopasować kolumny tabeli przestawnej do rozmiaru najszerszego tekstu lub wartości liczbowej, zaznacz pole wyboru Automatycznie dopasuj szerokość kolumn podczas aktualizacji.

  • Aby zachować bieżącą szerokość kolumny tabeli przestawnej, wyczyść pole wyboru Automatycznie dopasuj szerokość kolumn podczas aktualizacji.

Przenoszenie kolumny do obszaru etykiet wierszy lub wiersza do obszaru etykiet kolumn

Może wystąpić potrzeba przeniesienia pola kolumny do obszaru etykiet wierszy lub pola wiersza do obszaru etykiet kolumn w celu zoptymalizowania układu i czytelności tabeli przestawnej. Przenosząc kolumnę do wiersza lub wiersz do kolumny, dokonuje się transpozycji pionowej lub poziomej orientacji pola. Ta operacja jest również nazywana „przestawianiem” wiersza lub kolumny.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pole wiersza, wskaż pozycję Przenieś <nazwa pola>, a następnie kliknij pozycję Przenieś <nazwa pola> do kolumn.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pole kolumny, a następnie kliknij pozycję Przenieś <nazwa pola> do wierszy.

 • Przeciągnij pole wiersza lub kolumny do innego obszaru. Na poniższej ilustracji pokazano, jak przenieść pole kolumny do obszaru etykiet wierszy.

  Przykład zmiany układu raportu w formie tabeli przestawnej

  1. Kliknij pole kolumny.

  2. Przeciągnij kolumnę do obszaru wierszy.

  3. Pole Sport stanie się polem wiersza, tak jak pole Region.

Scalanie lub rozdzielanie komórek elementów zewnętrznego wiersza i kolumny

Użytkownik może scalać komórki elementów wiersza i kolumny, aby wyśrodkować elementy w poziomie lub w pionie. Może też rozdzielać komórki, aby wyjustować do lewej elementy zewnętrznego wiersza i pola kolumny u góry grupy elementów.

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

 2. Na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna kliknij pozycję Opcje.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej kliknij kartę Układ i formatowanie, a następnie w obszarze Układ zaznacz lub wyczyść pole wyboru Scal i wyrównaj komórki z etykietami.

Uwaga:  W tabeli przestawnej nie można używać pola wyboru Scalaj komórki na karcie Wyrównanie.

Zmienianie sposobu wyświetlania pustych komórek, pustych wierszy i błędów

Czasami dane tabeli przestawnej mogą zawierać puste komórki, puste wiersze lub błędy i możesz chcieć zmienić sposób ich wyświetlania.

Zmienianie sposobu wyświetlania błędów i pustych komórek

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

 2. Na karcie Analiza lub Opcje w grupie Tabela przestawna kliknij pozycję Opcje.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej kliknij kartę Układ i formatowanie, a następnie w obszarze Formatowanie wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić sposób wyświetlania błędów, zaznacz pole wyboru Dla błędnych wartości pokaż. W polu wpisz wartość, która ma być wyświetlana zamiast błędów. Aby wyświetlić błędy jako puste komórki, usuń wszystkie znaki w polu.

  • Aby zmienić sposób wyświetlania pustych komórek, zaznacz pole wyboru Dla pustych komórek pokaż, a następnie wpisz wartość, która ma być wyświetlana w pustych komórkach w polu tekstowym.

   Porada:  Aby wyświetlić puste komórki, usuń wszystkie znaki w polu. Aby wyświetlić zera, wyczyść to pole wyboru.

Wyświetlanie lub ukrywanie pustych wierszy występujących po wierszach lub elementach

W przypadku wierszy wykonaj następujące czynności:

 • W tabeli przestawnej zaznacz pole wiersza.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

  Porada: W formie konspektu lub formie tabelarycznej możesz także kliknąć dwukrotnie pole wiersza, a następnie przejść do kroku 3.

 • Na karcie Analiza lub Opcje w grupie Aktywne pole kliknij pozycję Ustawienia pola.

  Obraz Wstążki programu Excel

 • W oknie dialogowym Ustawienia pola na karcie Układ i drukowanie w obszarze Układ zaznacz lub wyczyść pole wyboru Wstaw pusty wiersz po każdej etykiecie elementu.

W przypadku elementów wykonaj następujące czynności:

 • W tabeli przestawnej zaznacz odpowiedni element.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

 • Na karcie Projektowanie w grupie Układ kliknij pozycję Puste wiersze, a następnie zaznacz pole wyboru Wstaw pusty wiersz po każdej etykiecie elementu lub Usuń pusty wiersz po każdej etykiecie elementu.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Uwaga: Do pustych wierszy można zastosować formatowanie znaków i komórek, ale nie można wprowadzać danych w tych wierszach.

Zmienianie sposobu wyświetlania elementów i etykiet bez danych

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

 2. Na karcie Analiza lub Opcje w grupie Tabela przestawna kliknij pozycję Opcje.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Na karcie Wyświetlanie w obszarze Wyświetlanie wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić elementy niezawierające danych w wierszach, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Pokaż elementy bez danych w wierszach, aby wyświetlić lub ukryć elementy wierszy bez wartości.

   Uwaga: To ustawienie jest dostępne tylko dla źródła danych przetwarzania analitycznego online (OLAP).

  • Aby wyświetlić elementy niezawierające danych w kolumnach, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Pokaż elementy bez danych w kolumnach. Spowoduje to wyświetlenie lub ukrycie elementów kolumn bez wartości.

   Uwaga: To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku źródła danych OLAP.

  • Aby wyświetlić etykiety elementów w przypadku braku pól w obszarze wartości, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Wyświetl etykiety elementów w przypadku braku pól w obszarze wartości. Spowoduje to wyświetlenie lub ukrycie etykiet elementów, jeśli nie ma pól w obszarze wartości.

   Uwaga: To pole wyboru ma zastosowanie tylko do tabel przestawnych utworzonych za pomocą wersji programu Excel starszych niż program Office Excel 2007.

Zmienianie lub usuwanie formatowania

Możesz wybierać spośród różnych stylów tabeli przestawnej w galerii. Ponadto możesz kontrolować zachowanie przedziałów raportu. Zmiana formatu liczby w polu to szybki sposób zastosowania spójnego formatu w całym raporcie. Możesz też dodać lub usunąć wiersze albo kolumny z podziałem na przedziały (naprzemienne jaśniejsze i ciemniejsze tło). Dzięki podziałowi na przedziały dane są bardziej czytelne i łatwiejsze w przeglądaniu.

Stosowanie stylu w celu formatowania tabeli przestawnej

Używając jednego z wielu wstępnie zdefiniowanych stylów tabeli przestawnej (lub szybkich stylów), możesz szybko zmienić wygląd i format tabeli przestawnej.

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli przestawnej wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij widoczny styl tabeli przestawnej lub przewiń galerię, aby wyświetlić więcej stylów.

  • Aby wyświetlić wszystkie dostępne style, kliknij przycisk Więcej u dołu paska przewijania.

   Obraz Wstążki programu Excel

   Jeśli chcesz utworzyć własny niestandardowy styl tabeli przestawnej, kliknij pozycję Nowy styl tabeli przestawnej u dołu galerii, aby wyświetlić okno dialogowe Nowy styl tabeli przestawnej.

Stosowanie podziału na przedziały w celu zmiany formatu tabeli przestawnej

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Opcje stylu tabeli przestawnej wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlać wiersze na przemian w jaśniejszym i ciemniejszym formacie koloru, kliknij opcję Wiersze z podziałem na przedziały.

  • Aby wyświetlać kolumny na przemian w jaśniejszym i ciemniejszym formacie koloru, kliknij opcję Kolumny z podziałem na przedziały.

  • Aby uwzględnić nagłówki wierszy w stylu z podziałem na przedziały, kliknij opcję Nagłówki wierszy.

  • Aby uwzględnić nagłówki kolumn w stylu z podziałem na przedziały, kliknij pole wyboru Nagłówki kolumn.

   Obraz Wstążki programu Excel

Usuwanie stylu lub podziału na przedziały z tabeli przestawnej

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli przestawnej kliknij przycisk Więcej u dołu paska przewijania, aby zobaczyć wszystkie dostępne style, a następnie kliknij polecenie Wyczyść u dołu okienka galerii.

  Obraz Wstążki programu Excel

Warunkowe formatowanie danych w tabeli przestawnej

Za pomocą formatów warunkowych można łatwo przeglądać i wizualnie analizować dane, wykrywać newralgiczne problemy oraz identyfikować prawidłowości i trendy. Formatowanie warunkowe ułatwia tworzenie odpowiedzi na określone pytania dotyczące danych. W przypadku stosowania formatowania warunkowego do tabeli przestawnej trzeba pamiętać o kilku ważnych różnicach:

 • Jeśli układ tabeli przestawnej zostanie zmieniony na skutek filtrowania, ukrywania poziomów, zwijania i rozwijania poziomów lub przenoszenia pola, format warunkowy zostanie zachowany, o ile nie usunie się pól danych podstawowych.

 • Zakres formatu warunkowego w przypadku pól w obszarze Wartości może bazować na hierarchii danych i jest określony przez wszystkie widoczne elementy podrzędne (elementy kolejnego niższego poziomu w hierarchii) elementu nadrzędnego (elementu kolejnego wyższego poziomu w hierarchii) w wierszach w przypadku jednej lub większej liczby kolumn albo w kolumnach w przypadku jednego lub większej liczby wierszy.

  Uwaga: W hierarchii danych elementy podrzędne nie dziedziczą formatowania warunkowego elementu nadrzędnego, a element nadrzędny nie dziedziczy formatowania warunkowego elementów podrzędnych.

 • Zakres formatu warunkowego pól w obszarze Wartości można określić na trzy sposoby: według zaznaczenia, według odpowiedniego pola i według pola wartości.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Stosowanie formatowania warunkowego.

Zmienianie formatu liczb dla pola

 1. W tabeli przestawnej zaznacz odpowiednie pole.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

 2. Na karcie Analiza lub Opcje w grupie Aktywne pole kliknij pozycję Ustawienia pola.

  Obraz Wstążki programu Excel

  W oknie dialogowym Ustawienia pola są wyświetlane etykiety i filtry raportu, a w oknie dialogowym Ustawienia pól wartości są wyświetlane wartości.

 3. Kliknij przycisk Format liczby u dołu okna dialogowego.

 4. W oknie dialogowym Formatowanie komórek na liście Kategoria kliknij format liczb, który chcesz zastosować.

 5. Wybierz odpowiednie opcje, a następnie dwa razy kliknij przycisk OK.

  Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy pole wartości, a następnie kliknąć pozycję Format liczby.

Uwzględnianie formatowania serwera OLAP

Jeśli nawiązano połączenie z bazą danych przetwarzania analitycznego online (OLAP) usług analiz programu Microsoft SQL Server, można określić, jakie formaty serwera OLAP zostaną pobrane i będą wyświetlane wraz z danymi.

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

 2. Na karcie Analiza lub Opcje w grupie Dane kliknij pozycję Zmień źródło danych, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Właściwości połączenia na karcie Użycie, a następnie w sekcji Formatowanie serwera OLAP wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby włączyć lub wyłączyć formatowanie liczb, takie jak formatowanie waluty, daty i czasu, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Format liczby.

  • Aby włączyć lub wyłączyć style czcionki, takie jak pogrubienie, kursywa, podkreślenie i przekreślenie, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Styl czcionki.

  • Aby włączyć lub wyłączyć kolory wypełnienia, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Kolor wypełnienia.

  • Aby włączyć lub wyłączyć kolory tekstu, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Kolor tekstu.

Zachowywanie lub odrzucanie formatowania

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

 2. Na karcie Analiza lub Opcje w grupie Tabela przestawna kliknij pozycję Opcje.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Na karcie Układ i formatowanie w obszarze Formatowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać układ i format tabeli przestawnej tak, aby był stosowany za każdym razem, gdy w tabeli przestawnej zostanie wykonana jakaś operacja, zaznacz pole wyboru Zachowaj formatowanie komórek podczas aktualizacji.

  • Aby odrzucić układ i format tabeli przestawnej i powrócić do domyślnego układu i formatu za każdym razem, gdy w tabeli przestawnej zostanie wykonana jakaś operacja, wyczyść pole wyboru Zachowaj formatowanie komórek podczas aktualizacji.

  Uwaga: Chociaż ta opcja ma również wpływ na formatowanie wykresu przestawnego, linie trendu, etykiety danych, słupki błędów oraz inne zmiany w określonych seriach danych nie są zachowywane.

W aplikacji Excel Online można zastosować sortowanie i filtrowanie do tabeli przestawnej oraz przenosić jej pola i zmieniać ustawienia pola wartości na liście pól, ale nie można zmieniać układu jej danych. Aby móc zmienić układ, należy użyć wersji klasycznej. Zobacz Projektowanie układu i formatu tabeli przestawnej

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×