Projektowanie szablonu formularza przy użyciu ustawień zapisanych w bibliotece połączeń danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule pokazano, jak zaprojektować szablon formularza, który jest oparty na stronie ustawienia przechowywane w bibliotece połączeń danych w witrynie Microsoft Office SharePoint Server 2007, które można kwerendy lub przesyłanie danych.

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Projektowanie szablonu formularza za pomocą kwerendy połączenia danych

Projektowanie szablonu formularza z połączenia przesyłania danych

Omówienie

Pomocniczego połączenia danych jest wszystkie połączenia danych z zewnętrznego źródła danych dodany do szablonu formularza. To połączenie danych różni się od głównego połączenia danych utworzony podczas projektowania szablonu formularza na podstawie bazy danych, usługi sieci Web lub ustawień w bibliotece połączeń. Możesz dodać pomocniczego połączenia danych tylko wtedy, gdy nie można kwerendy lub przesyłania danych głównego połączenia danych.

Formularz może mieć jedną podstawowe połączenie danych, nazywany głównego połączenia danych, a opcjonalnie może mieć co najmniej jeden pomocniczych połączeń danych. W zależności od cele dla formularza połączenie danych może być kwerendy lub przesyłanie danych formularza do zewnętrznego źródła danych, takich jak bazy danych programu Microsoft SQL Server lub usługi sieci Web.

Jeśli projektujesz kilka szablonów certyfikatów zawierających podobne połączenia danych, rozważ użycie plik połączenia danych zamiast tworzenia połączenia danych z zewnętrznego źródła danych dla każdego szablonu formularza. Dzięki temu musisz zaktualizować tylko jeden plik połączenia danych, gdy informacje o połączeniu danych dla zestaw szablonów powiązanym formularzu. Na przykład po przeniesieniu do sieci produkcyjnej szablonów formularzy z sieci test, należy zaktualizować dane ustawienia połączenia tylko raz w bibliotece połączeń zamiast aktualizowanie połączenia danych w szablonie formularza. Gdy formularz oparty na szablonie formularza, który używa plik połączenia danych jest używany połączenia danych, połączenia danych jest automatycznie zaktualizowane przy użyciu nowych ustawień.

Plik połączenia danych jest plikiem XML z rozszerzeniem pliku XML lub udcx, zawierający informacje o połączeniu dla pojedynczego zewnętrznego źródła danych. Ten plik jest przechowywany w bibliotece połączeń danych na serwerze z systemem Microsoft Office SharePoint Server 2007. Plik połączenia danych zostanie utworzony przez dewelopera lub konwertując połączenia danych w istniejącego szablonu formularza do pliku połączenia danych, klikając przycisk Konwertuj, w oknie dialogowym Połączenia danych (menuNarzędzia ).

Zalety korzystania z plikami połączeń danych obejmują:

 • Wiele formularzy można użyć tego samego pliku połączenia danych, dlatego nie trzeba utworzyć połączenie danych od podstaw dla każdego szablonu formularza.

 • W przypadku zmiany lokalizacji lub połączenia ustawień dla zewnętrznego źródła danych, musisz zaktualizować tylko plik połączenia danych, nie każdy szablon formularza.

 • Plik połączenia danych może zawierać informacje uwierzytelniające alternatywnego, który może być używany przez serwer, gdy użytkownik wypełnia formularza za pomocą przeglądarki sieci Web.

 • Formularze na podstawie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, które są wypełnione w przeglądarce można nawiązać serwerów w innej domeny tylko w przypadku połączeń danych za pomocą plików połączenia danych.

Program Microsoft Office InfoPath używa plików połączeń danych, występujące po tym formacie plików 2.0 wersji uniwersalny połączenia danych. Ta wersja jest podzbiorem wersji 1.0 format używany przez program Microsoft Office FrontPage i Microsoft Office Excel. Program InfoPath nie można używać plików połączenia danych w wersji 1.0 formacie.

Po utworzeniu szablonu formularza, który zależy od ustawień w pliku połączenia danych programu Microsoft Office InfoPath tworzy połączenie danych oparty na stronie ustawień w bibliotece połączeń danych. Jeśli plik połączenia danych zawiera ustawienia połączenia danych kwerendy, InfoPath tworzy formularza głównego źródło danych z kwerendy, pola danych i grupy, które odpowiadają w sposób, że dane są przechowywane w danych zewnętrznych źródła, które odwołują się do ustawienia w pliku połączenia danych. Pola kwerendy zawierają dane, które używa zewnętrznego źródła danych, aby określić, co do wysłania do formularza. Wyniki kwerendy są wprowadzane do pól danych. Aby umożliwić użytkownikom tworzenie kwerendy źródła danych zewnętrznych, InfoPath dodaje przycisk Uruchom kwerendę do szablonu formularza.

Struktura danych pól kwerendy i danych musi być zgodna tak, że dane są przechowywane w zewnętrznym źródle danych, nie można zmodyfikować istniejące pola lub grupy w źródle danych głównym. Pola lub grupy można dodać tylko do grupy głównej w źródle danych głównym.

Jeśli korzystasz z ustawieniami dla połączenia przesyłania danych, InfoPath umożliwia przycisk Zatwierdź na pasku narzędzi Standardowy i polecenie Prześlij w menu plik formularzy opartych na tym szablonie formularza. To umożliwia użytkownikom przesyłanie danych z formularzy do zewnętrznego źródła danych.

Początek strony

Zanim rozpoczniesz

Aby projektowanie szablonu formularza, który zależy od ustawień w bibliotece połączeń danych, potrzebne są następujące informacje dotyczące administrator biblioteki połączeń danych lub deweloper, który utworzył plik połączenia danych:

 • Lokalizacja witryny Office SharePoint Server 2007 z biblioteki połączeń.

 • Nazwa pliku połączenia danych w bibliotece połączeń danych, którego chcesz użyć.

Początek strony

Projektowanie szablonu formularza za pomocą kwerendy połączenia danych

Aby można było projektowanie szablonu formularza, oparty na pliku połączenia danych z ustawieniami dla połączenia danych kwerendy, wykonaj następujące czynności:

 1. Projektowanie szablonu formularza jest oparty na pliku połączenia danych    Spowoduje to utworzenie głównego źródła danych dla szablonu formularza z odpowiednich pól i grup, które są oparte na stronie Ustawienia w pliku połączenia danych.

 2. Dodawanie formantu do szablonu formularza, który będzie wyświetlany wyników kwerendy    Aby wyświetlić dane przechowywane w pól i grup w źródle danych głównym użytkowników, musisz Dodawanie formantu w szablonie formularza, a następnie powiązać tego formantu pola kwerendy lub pole danych w źródle danych głównym.

Krok 1: Projektowanie szablonu formularza na podstawie pliku połączenia danych

 1. W menu plik kliknij pozycję Projektowanie szablonu formularza.

 2. W obszarze Projektowanie nowego, w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza kliknij Szablon formularza.

 3. Na liście w oparciu o kliknij Bibliotekę połączenia.

 4. W przypadku projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, zaznacz pole wyboru Włącz tylko funkcje zgodny z przeglądarką.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Na liście witryn w Kreatorze połączenia danych kliknij nazwę witryny na serwerze z uruchomionym programem Office SharePoint Server 2007, która zawiera biblioteki połączeń danych.

  Dodawanie witryny do listy

  1. Kliknij pozycję Zarządzaj witrynami.

  2. W oknie dialogowym Zarządzanie witrynami kliknij przycisk Dodaj.

  3. W polu adres URL wpisz lokalizację biblioteki połączeń danych.

  4. W polu Nazwa wyświetlana wpisz nazwę biblioteki połączeń danych. Ta nazwa będzie wyświetlana na liście w Kreatorze połączenia danych.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Kliknij przycisk Zamknij.

 7. Kliknij nazwę biblioteki połączeń danych, aby wyświetlić listę plików połączeń danych, kliknij nazwę pliku połączenia danych, którego chcesz użyć dla tego połączenia danych i kliknij przycisk Dalej.

 8. Jeśli wybrano plik połączenia danych z ustawieniami połączenia z usługą sieci Web, następnej stronie kreatora może wymagać określenie wartości przykładowych dla każdego parametru określić, jaki pola lub grupy, aby dodać do pomocnicze źródło danych.

  Jak to zrobić?

  1. Wybierz parametr w tabeli Parametry, a następnie kliknij Ustaw przykładową wartość.

  2. W polu wartość próbki wpisz wartość, że użytkownika może użyć dla tego pola, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Powtórz te czynności dla każdego parametru w tabeli Parametry, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Szczegóły techniczne

  Po skonfigurowaniu połączenia danych z usługi sieci Web w Kreatorze połączenia danych programu Microsoft Office InfoPath nawiązuje połączenie z usługą sieci Web i żąda pliku Web Service Description Language (WSDL). Plik języka WSDL zawiera schematu używane przez usługę sieci Web. Usługa sieci Web odpowiada na żądanie, wysyłając ten plik do programu InfoPath. Program InfoPath używa informacji w tym pliku dodać odpowiednie pola i grupy do pomocnicze źródło danych w szablonie formularza. Jeśli program InfoPath znajdzie typu nieznany element w pliku WSDL, InfoPath używa przykładowych danych w celu określenia definicji typu nieznany element i następnie dodaje odpowiednich pól i grup pomocnicze źródło danych.

 9. Jeśli z zewnętrznym źródłem danych wymienianych w ustawieniach zwraca DataSet ADO.NET firmy Microsoft, następnej stronie kreatora zapytanie, jeśli chcesz dołączyć Zmień informacje podczas przesyłania danych formularza. W większości przypadków pozostaw zaznaczone pole wyboru Uwzględnij Zmień informacje podczas przesyłania danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli nie chcesz uwzględniać Zmień informacje, wyczyść pole wyboru Dołącz Zmień informacje podczas przesyłania danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Szczegóły techniczne

  Ta strona w kreatorze pojawi się tylko w przypadku ustawienia są usługi sieci Web i plików Web Service Description Language (WSDL) wskazuje, że usługa sieci Web zwraca zestaw danych ADO.NET.

 10. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę połączenia danych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Krok 2: Dodawanie formantu, aby wyświetlić dane w polu

 1. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 2. Przeciągnij formant na szablon formularza.

 3. W oknie dialogowym Powiązanie kontrolki wybierz pole, które chcesz powiązać kontrolkę.

Początek strony

Projektowanie szablonu formularza z połączenia przesyłania danych

Jeśli plik połączenia danych zawiera ustawienia połączenia przesyłania danych, można skonfigurować szablon formularza, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie ich danych formularza za pomocą połączenia danych. Gdy to zrobisz, InfoPath dodaje przycisk Prześlij pasku narzędzi Standardowy i polecenie Prześlij z menu plik. W oknie dialogowym Opcje przesyłania (menuNarzędzia ), można skonfigurować opcje przesyłania formularza. Opcje przesyłania są skonfigurowane w taki sam sposób, jakby przeznaczona szablonu formularza na podstawie bazy danych lub usługi sieci Web. Łącza do dodatkowych informacji o trybu projektowania szablonu formularza, oparty na bazy danych lub usługi sieci Web w sekcji Zobacz też.

 1. W menu plik kliknij pozycję Projektowanie szablonu formularza.

 2. W obszarze Projektowanie nowego, w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza kliknij Szablon formularza.

 3. Na liście w oparciu o kliknij Bibliotekę połączenia.

 4. W przypadku projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, zaznacz pole wyboru Włącz tylko funkcje zgodny z przeglądarką.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Na liście witryn w Kreatorze połączenia danych kliknij nazwę witryny na serwerze z Office SharePoint Server 2007 zawierającego biblioteki połączeń.

  Dodawanie witryny do listy

  1. Kliknij pozycję Zarządzaj witrynami.

  2. W oknie dialogowym Zarządzanie witrynami kliknij przycisk Dodaj.

  3. W polu adres URL wpisz lokalizację biblioteki połączeń danych.

  4. W polu Nazwa wyświetlana wpisz nazwę biblioteki połączeń danych. Ta nazwa będzie wyświetlana na liście w Kreatorze połączenia danych.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Kliknij przycisk Zamknij.

 7. Kliknij nazwę biblioteki połączeń danych, aby wyświetlić listę plików połączeń danych, kliknij nazwę pliku połączenia danych, którego chcesz użyć dla tego połączenia danych i kliknij przycisk Dalej.

 8. Jeśli wybrano plik połączenia danych z ustawieniami połączenia z usługą sieci Web, następnej stronie kreatora może wymagać określenie wartości przykładowych dla każdego parametru określić najlepsze pola lub grupy, aby dodać do pomocnicze źródło danych.

  Jak to zrobić?

  1. Wybierz parametr w tabeli Parametry, a następnie kliknij Ustaw przykładową wartość.

  2. W polu wartość próbki wpisz wartość, że użytkownika może użyć dla tego pola, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Powtórz te czynności dla każdego parametru w tabeli Parametry, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Szczegóły techniczne

  Po skonfigurowaniu połączenia danych z usługi sieci Web w Kreatorze połączenia danych programu Microsoft Office InfoPath nawiązuje połączenie z usługą sieci Web i żąda pliku Web Service Description Language (WSDL). Plik języka WSDL zawiera schematu używane przez usługę sieci Web. Usługa sieci Web odpowiada na żądanie, wysyłając ten plik do programu InfoPath. Program InfoPath używa informacji w tym pliku dodać odpowiednie pola i grupy do pomocnicze źródło danych w szablonie formularza. Jeśli program InfoPath znajdzie typu nieznany element w pliku WSDL, InfoPath używa przykładowych danych w celu określenia definicji typu nieznany element i następnie dodaje odpowiednich pól i grup pomocnicze źródło danych.

 9. Na następnej stronie kreatora wpisz opisową nazwę połączenia danych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×