Projektowanie szablonu formularza, oparty na bazie danych programu Microsoft Access

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz projektować programu Microsoft Office InfoPath szablonu formularza działającego w programie bazy danych programu Microsoft Office Access albo zbadać danych lub do wykonywania kwerend i przesyłanie danych. Możesz projektować tego szablonu formularza na podstawie bazy danych Microsoft Office Access 2007 (accdb) lub bazy danych programu Access zapisany w starszej wersji (format MDB).

W tym artykule

Omówienie

Informacje dotyczące zgodności

Przed rozpoczęciem

Projektowanie szablonu formularza

Skonfiguruj opcje przesyłania

Omówienie

Formularz może mieć jedną podstawowe połączenie danych, nazywany głównego połączenia danych, a to połączenie opcjonalnie mieć co najmniej jeden pomocniczych połączeń danych. Głównego połączenia danych służy do wykonywania kwerend lub przesyłania danych formularza do bazy danych programu Access. Za pomocą pomocniczych połączeń danych do wykonywania kwerend i przesyłanie danych z zewnętrznymi źródłami danych, z pewnymi wyjątkami. Na przykład można użyć pomocniczego połączenia danych bazy danych programu Access, tak, aby tylko kwerendy bazy danych. Nie możesz dodać pomocniczego połączenia danych do formularza, który przesyła katalog danych formularza do bazy danych programu Access.

Podczas projektowania szablonu formularza, oparty na bazie danych programu Access programu InfoPath tworzy głównym źródło danych z grupami, które zawierają pól kwerendy i pól danych, a także tworzy połączenie danych kwerendy jako głównego połączenia danych dla szablonu formularza. Te pola i grupy odpowiadają tak, że dane są przechowywane w tabelach w bazie danych.

Pola kwerendy zawierają dane, które są wprowadzane przez użytkownika, aby ograniczyć wyniki kwerendy do rekordów, które spełniają dane z pól kwerendy. Gdy formularza, który jest oparty na tym szablonie formularza używa głównego połączenia danych, InfoPath tworzy kwerendy przy użyciu danych w polach kwerendy. Program InfoPath przesyła kwerendy za pośrednictwem połączenia danych. Baza danych zwraca wyniki kwerendy do postaci za pośrednictwem połączenia danych. Wyniki kwerendy są umieszczane w polach danych, które mogą być edytowane przez kontrolki w formularzu powiązane z tych pól danych.

Struktura danych kwerendy i pól danych musi być zgodna tak, że dane są przechowywane w bazie danych, nie można zmodyfikować tych pól lub grup w źródle danych głównym. Pola lub grupy można dodać tylko do grupy głównej w źródle danych głównym. Łącza do dodatkowych informacji o źródeł danych w sekcji Zobacz też.

Formularz może przesyłać dane do bazy danych za pomocą formularza głównego połączenia z danymi, jeśli formularz oparty na szablonie formularza i baza danych nie spełnia następujące wymagania:

 • Szablon formularza jest nie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami    W przypadku projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami programu InfoPath nie utworzy połączenia przesyłania danych w głównego połączenia danych. Aby umożliwić użytkownikom przesyłanie danych w formularzu, który jest oparty na szablonie formularza zgodnego z przeglądarkami, za pomocą usługi sieci Web, działającego w programie bazy danych.

 • Lewa tabela w każdej pary tabel powiązanych w głównym źródle danych zawiera klucz podstawowy    Co najmniej jeden z relacji dla każdej pary powiązanych tabel może zawierać klucz podstawowy z tabeli po lewej stronie.

 • Brak pól danych w źródle danych głównym magazynie formularza typu dużych danych binarnych    Program InfoPath powoduje wyłączenie połączenia przesyłania danych, jeśli kwerenda zawiera pola, które mogą zawierać typu dużych danych binarnych, takich jak obrazy, obrazy, OLE obiektów, plików załączników, typ danych Nota Office Access lub typ danych tekst SQL.

Gdy program InfoPath umożliwia połączenie danych przesyłania, użytkownicy będą mogli przesyłanie danych, który jest przechowywany w polach danych w głównym źródle danych w bazie danych. Możesz dostosować opcje przesyłania formularzy opartych na tym szablonie formularza.

Początek strony

Informacje dotyczące zgodności

Nie można projektowanie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami oparte na bazę danych programu Access.

Początek strony

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczęciem pomyślnie projektowania szablonu formularza, oparty na bazie danych programu Access, potrzebne następujące informacje o bazie danych programu Access:

 • Nazwa i lokalizacja bazy danych.

  Uwaga: Upewnij się, że baza danych znajduje się w lokalizacji sieciowej, która jest dostępna dla użytkowników.

 • Nazwa tabeli, która zostanie wyświetlony przesłane dane, jeśli szablonu formularza umożliwia użytkownikom przesyłanie formularzy do bazy danych. Po skonfigurowaniu połączenia przesyłania danych jako tabeli podstawowej zostanie użyty w tej tabeli.

 • Nazwa tabeli, która dostarcza wyników kwerendy wysyłane do bazy danych, jeśli szablonu formularza będzie tylko kwerendy bazy danych. Po skonfigurowaniu połączenia danych kwerendy jako tabeli podstawowej zostanie użyty w tej tabeli.

 • Nazwy innych tabel, które tabeli podstawowej mogą wymagać danych z. W większości przypadków relacji między tabelami są już ustalone w bazie danych. Jeśli trzeba ręcznie ustanowienia relacji między tabeli podstawowej i innej tabeli, należy nazwy pól powiązanych obu tabel.

Początek strony

Projektowanie szablonu formularza

Do projektowania szablonu formularza z połączeniem danych kwerendy, należy najpierw utworzyć szablonu formularza. Po utworzeniu szablonu formularza, oparty na bazie danych programu InfoPath tworzy połączenie danych kwerendy jako głównego połączenia danych między szablonie formularza a bazą danych. Ten proces automatycznie tworzy szablonu formularza głównego źródła danych.

Po utworzeniu szablonu formularza, musisz dodać formant do szablonu formularza, a następnie powiązać tego formantu z polem w źródle danych głównym. Dzięki temu użytkowników, aby wyświetlić wyniki kwerendy w formularzu.

Krok 1: Tworzenie szablonu formularza

 1. W menu plik kliknij pozycję Projektowanie szablonu formularza.

 2. W oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza w obszarze Projektowanie nowego, kliknij Szablon formularza.

 3. Na liście w oparciu o kliknij bazę danych, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zostanie uruchomiony Kreator połączenia danych

 4. Na pierwszej stronie Kreatora połączenia danych kliknij przycisk Wybierz bazę danych.

 5. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych przejdź do lokalizacji bazy danych.

  Uwaga: Jeśli bazy danych jest przechowywany w lokalizacji sieciowej, przejdź do nazewnictwa uniwersalna konwencja nazewnicza (UNC) ścieżkę tej lokalizacji. Nie przejdź do lokalizacji sieciowej za pośrednictwem mapowanego dysku sieciowego. Jeśli używasz mapowanego dysku sieciowego, użytkownicy, którzy tworzą formularzy opartych na tym szablonie formularza spowoduje wyszukanie bazy danych na serwerze sieciowym zamapowane. Jeśli użytkownik nie ma na dysku sieciowym zamapowane, formularz nie znajdzie bazy danych.

 6. Kliknij nazwę bazy danych, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 7. W oknie dialogowym Wybieranie tabeli kliknij podstawowego tabelę lub kwerendę, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Na następnej stronie kreatora zaznacz pole wyboru Pokaż kolumny w tabeli.

 9. Domyślnie wszystkie pola w tabeli można dodać do głównego źródła danych szablonu formularza. Wyczyść pola wyboru dla pola, które chcesz uwzględnić w głównego źródła danych.

  Dodaj wszelkie dodatkowe tabele lub kwerendy, których chcesz użyć w połączeniu danych kwerendy.

  Jak to zrobić?

  1. Kliknij przycisk Dodaj tabeli.

  2. W oknie dialogowym Dodawanie tabeli lub kwerendy kliknij nazwę tabeli podrzędnej, a następnie kliknij przycisk Dalej. Program InfoPath próbuje ustawić relacje dopasowując nazwy pól w obu tabelach. Jeśli nie chcesz używać sugerowane relacji, wybierz relację, a następnie kliknij Usuwanie relacji. Aby dodać relację, kliknij pozycję Dodaj relację. W oknie dialogowym Dodaj relację kliknij nazwę każdego pola pokrewne w odpowiedniej kolumnie, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Kliknij przycisk Zakończ.

  4. Aby dodać dodatkowe podrzędne tabel, powtórz te kroki.

 10. Kliknij przycisk Dalej.

 11. Na ostatniej stronie kreatora wpisz nazwę połączenia danych głównym. Ta nazwa będzie wyświetlana na liście Źródła danych w okienku zadań Źródło danych.

 12. Szablon formularza, która spełnia wymagania w sekcji Przegląd , sekcję Podsumowanie na tej stronie kreatora wskazuje, że programu InfoPath włączone przesyłania połączenia danych w głównego połączenia danych.

 13. Aby zmienić nazwę połączenia przesyłania danych, wpisz nową nazwę w odpowiednim polu.

 14. Aby umożliwić użytkownikom przesyłanie ich danych formularza za pomocą przesyłania połączenia danych, która zostanie dodana do szablonu formularza później, wyczyść pole wyboru Włącz przesyłanie dla tego połączenia.

  Uwaga: Jeśli szablon formularza nie spełnia wymagań w sekcji Omówienie , InfoPath wyłącza połączenia przesyłania danych, a pola Wprowadź nazwę połączenia przesyłania i pole wyboru Włącz przesyłanie dla tego połączenia są niedostępne. Jeśli programu InfoPath wyłączy połączenia przesyłania danych, głównego połączenia danych dla szablonu formularza będzie zawierać tylko połączenia danych kwerendy.

Krok 2: Powiązać formant pola

 1. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 2. Przeciągnij formant na szablon formularza.

 3. W oknie dialogowym Powiązanie kontrolki wybierz pole, które chcesz powiązać kontrolkę.

Początek strony

Skonfiguruj opcje przesyłania

Jeśli szablonu formularza i tabele, które zostały wybrane w Kreatorze połączenia danych nie spełnia wymagań w sekcji Omówienie , InfoPath konfiguruje szablonu formularza w celu przesyłania danych przy użyciu jego głównego połączenia z danymi.

Jeśli zdecydujesz się na użycie to przesyłania połączenia danych, InfoPath konfiguruje szablon formularza, tak aby użytkownicy mogą przesyłać dane o jego formularza do bazy danych, a także dodaje przycisk Prześlij pasku narzędzi Standardowy i polecenie Prześlijpliku menu w formularzu. Program InfoPath konfiguruje również szablonu formularza, aby podczas użytkownikom przesyłanie formularzy, otwierał formularza i jest wyświetlany komunikat wskazuje, czy formularz został pomyślnie przesłany. Możesz zmienić tekst, który jest wyświetlany przycisk Zatwierdź i również zmienić zachowanie formularza po przesłaniu przez użytkownika.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje przesyłania.

  1. Aby zmienić nazwę przycisku Prześlij, który pojawia się na pasku narzędzi Standardowy, a polecenie Prześlij, który pojawia się w menu plik, podczas wypełniania formularza, wpisz nową nazwę w polu Podpis w przesyłania Opcje okno dialogowe.

   Porada: Jeśli chcesz przypisać skrót klawiaturowy do tego przycisku i polecenia, wpisz handlowe "i" (&) przed znakiem, który ma być używany jako skrót klawiaturowy. Na przykład aby przypisać klawisze ALT + B, jako skrót klawiaturowy dla przycisku Prześlij i polecenia, wpisz & przycisk Prześlij.

 2. Jeśli nie chcesz używać polecenia Prześlij lub przycisk Zatwierdź na pasku narzędzi Standardowy, podczas wypełniania formularza użytkownicy, wyczyść pole wyboru Pokaż polecenie Prześlij i przycisk Prześlij.

  1. Domyślnie po użytkownikom przesyłanie formularzy programu InfoPath zachowuje formularz otwarty i zostanie wyświetlony komunikat, aby wskazać, jeśli formularz został pomyślnie przesłany. Aby zmienić to zachowanie domyślne, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby zamknąć formularz lub Utwórz nowy pusty formularz po przesłaniu wypełniony formularz, kliknij opcję, która ma na liście po przesyłanie.

   • Aby utworzyć niestandardowe wiadomości, który wskazuje, jeśli formularz został pomyślnie przesłany, zaznacz pole wyboru Użyj niestandardowych wiadomości, a następnie wpisz wiadomości w polach w przypadku powodzenia i niepowodzenia.

    Porada: Poinstruuj użytkowników za pomocą wiadomości w polu w przypadku awarii co należy zrobić, jeśli nie można ich przesłać formularz. Na przykład można sugerują, że użytkownicy zapisywać formularze i skontaktować się z osobą Aby uzyskać dodatkowe instrukcje.

   • Jeśli nie chcesz wyświetlać wiadomości, gdy użytkownik przesyła formularz, wyczyść pole wyboru Pokaż sukcesów i porażek wiadomości.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×