Projektant zapytań relacyjnych (dodatek Power Pivot)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W przypadku importowania danych relacyjnych programu SQL Server przy użyciu dodatku Power Pivot w programie Microsoft Excel 2013 można interakcyjnie tworzyć zapytanie za pomocą projektanta zapytań relacyjnych. Projektant ten ułatwia tworzenie zapytania określającego dane relacyjne do pobrania z programu Microsoft SQL Server, usługi Baza danych SQL platformy Microsoft Azure oraz programu Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse. Graficzny projektant zapytań umożliwia eksplorowanie metadanych, interakcyjne tworzenie zapytania i wyświetlanie wyników zapytania.  Tekstowy projektant zapytań służy do wyświetlania zapytania utworzonego w graficznym projektancie zapytań lub modyfikowania go. Można także zaimportować istniejące zapytanie z pliku lub raportu.

 1. Otwórz okno dodatku Power Pivot.

 2. Kliknij pozycję Pobieranie danych zewnętrznych > Z bazy danych > Z programu SQL Server.

 3. W Kreatorze importu tabeli określ nazwa serwera, poświadczenia i bazę danych. Kliknij przycisk Dalej.

 4. Kliknij pozycję Napisz zapytanie, które będzie określać dane do zaimportowania. Kliknij pozycję Dalej.

 5. Kliknij pozycję Projektuj, aby otworzyć projektanta zapytań relacyjnych.

W zależności od preferencji można także napisać zapytanie w języku SQL, używając edytora tekstowego. Aby przełączyć się do tekstowego projektanta zapytań, na pasku narzędzi należy kliknąć przycisk Edytuj jako tekst. Po edytowaniu zapytania w tekstowym projektancie zapytań nie można już używać graficznego projektanta zapytań.

Uwaga: Aby określić zapytanie dla źródła danych typu Oracle, OLE DB, ODBC lub Teradata, należy użyć tekstowego projektanta zapytań.

W tym dokumencie

Graficzny projektant zapytań

W graficznym projektancie zapytań można eksplorować tabele i widoki bazy danych oraz interakcyjnie tworzyć instrukcje SELECT języka SQL określające tabele i kolumny bazy danych, z których będą pobierane dane do zestawu danych. Należy wybrać pola, które mają zostać uwzględnione w zestawie danych, i opcjonalnie określić filtry ograniczające ilość danych w zestawie danych. Można określić, że filtry mają być używane jako parametry, i podawać wartość filtru w czasie wykonywania. W przypadku wybrania wielu tabel projektant zapytań opisuje relację między zestawami dwóch tabel.

Graficzny projektant zapytań jest podzielony na trzy obszary. Układ projektanta zapytań zależy od tego, czy w zapytaniu są używane tabele/widoki, czy procedury składowane/funkcje zwracające tabelę.

Program SQL Server Parallel Data Warehouse nie obsługuje procedur składowanych ani funkcji zwracających tabelę.

Na poniższej ilustracji pokazano graficznego projektanta zapytań w sytuacji, gdy jest on używany z tabelami lub widokami.

Projektant zapytań relacyjnych

Na poniższej ilustracji pokazano graficznego projektanta zapytań w przypadku, gdy jest on używany z procedurami składowanymi/funkcjami zwracającymi tabelę.

rs_relational_graphical_SP

W poniższej tabeli opisano funkcje każdego okienka.

Okienko

Funkcja

Widok bazy danych

Umożliwia wyświetlanie hierarchicznego widoku tabel, widoków, procedur składowanych i funkcji zwracających tabelę, które są zorganizowane zgodnie ze schematem bazy danych.

Wybrane pola

Wyświetla listę nazw pól bazy danych z elementów zaznaczonych w okienku Widok bazy danych. Te pola stają się kolekcją pól zestawu danych.

Parametry funkcji

Wyświetla listę parametrów wejściowych dla procedur składowanych lub funkcji zwracających tabelę w okienku Widok bazy danych.

Relacje

Wyświetla listę relacji, które są wnioskowane na podstawie pól wybranych dla tabel lub widoków w okienku Widok bazy danych, lub relacji utworzonych ręcznie.

Zastosowane filtry

Wyświetla listę pól i kryteriów filtrowania dla tabel lub widoków w okienku Widok bazy danych.

Wyniki zapytania

Wyświetla przykładowe dane dla zestawu wyników automatycznie wygenerowanego zapytania.

Okienko Widok bazy danych

W okienku Widok bazy danych są wyświetlane metadane dotyczące obiektów bazy danych, do których użytkownik ma uprawnienia wyświetlania, ustalane na podstawie połączenia ze źródłem danych i poświadczeń. Obiekty bazy danych, zorganizowane według schematu bazy danych, są wyświetlane w widoku hierarchicznym. Rozwijając węzeł każdego schematu, można wyświetlić tabele, widoki, procedury składowane i funkcje zwracające tabelę. Rozwinięcie tabeli lub widoku umożliwia wyświetlanie kolumn.

Okienko Wybrane pola

W okienku Wybrane pola są wyświetlane pola z zestawu danych oraz grupy i agregacje, które mają zostać uwzględnione w zapytaniu.

Wyświetlane są następujące opcje:

 • Wybrane pola   Wyświetla pola bazy danych wybierz tabele lub widoki parametrów wejściowych dla procedur składowanych lub funkcji zwracających tabelę. Pola, które są wyświetlane w tym okienku są zamieniane na kolekcji pól zestawu danych.

 • Okienko Dane raportu służy do wyświetlania kolekcji pól zestawu danych.

 • Grupuj i agreguj   Przełącza używanie grupowania i agregacji w zapytaniu. Wyłączenie funkcji grupowania i agregowania po dodaniu grupowania i agregacji spowoduje usunięcie ich. Tekst (brak) wskazuje, że nie są używane grupowania i agregacje. Ponowne włączenie funkcji grupowania i agregowania spowoduje przywrócenie określonego uprzednio grupowania i agregacji.

 • Usuń pole   Usuwa zaznaczone pole.

Grupowanie i agregowanie

Zapytania wykonywane w bazach danych zawierających duże tabele mogą zwrócić zbyt wiele wierszy danych, aby można ich było użyć, a ponadto mogą mieć negatywy wpływ na wydajność sieci z powodu konieczności przesyłania ogromnych ilości danych. Aby ograniczyć liczbę wierszy danych, można umieścić w zapytaniu SQL agregacje służące do podsumowywania danych na serwerze bazy danych.

Agregacje dostarczają podsumowania danych, a dane są grupowane w celu obsługi agregacji dostarczającej dane podsumowania. Gdy w zapytaniu jest używana agregacja, inne pola zwracane przez zapytanie są automatycznie grupowane, a zapytanie zawiera klauzulę GROUP BY języka SQL. Dane można podsumować bez użycia agregacji, używając tylko opcji Zgrupowane wg na liście Grupuj i agreguj. Wiele agregacji zawiera wersję, w której jest używane słowo kluczowe DISTINCT. Dołączenie słowa kluczowego DISTINCT powoduje eliminację zduplikowanych wartości.

W programie Microsoft SQL Server jest używany język Transact-SQL, a w programie Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse język SQL. Oba te języki są dialektami języka SQL i obsługują klauzule, słowa kluczowe oraz agregacje dostarczane przez projektanta zapytań.

W poniższej tabeli przedstawiono listę agregacji wraz z krótkimi opisami.

Agregowanie

Opis

Avg

Zwraca średnią wartości w grupie. Implementuje agregację AVG języka SQL.

Count

Zwraca liczbę elementów w grupie. Implementuje agregację COUNT języka SQL.

Count Big

Zwraca liczbę elementów w grupie. Odpowiada agregacji COUNT_BIG języka SQL. Różnica między agregacjami COUNT i COUNT_BIG jest taka, że agregacja COUNT_BIG zawsze zwraca wartość mającą typ danych bigint.

Min

Zwraca wartość minimalną w grupie. Implementuje agregację MIN języka SQL.

Max

Zwraca wartość maksymalną w grupie. Implementuje agregację MAX języka SQL.

StDev

Zwraca statystyczne odchylenie standardowe wszystkich wartości w grupie. Implementuje agregację STDEV języka SQL.

StDevP

Zwraca statystyczne odchylenie standardowe populacji wszystkich wartości w grupie określonej przez wyrażenie. Implementuje agregację STDEVP języka SQL.

Sum

Zwraca sumę wszystkich wartości w grupie. Implementuje agregację SUM języka SQL.

Var

Zwraca statystyczną wariancję wszystkich wartości w grupie. Implementuje agregację VAR języka SQL.

VarP

Zwraca statystyczną wariancję populacji wszystkich wartości w grupie. Implementuje agregację VARP języka SQL.

Avg Distinct

Zwraca unikatowe średnie. Implementuje kombinację agregacji AVG i słowa kluczowego DISTINCT.

Count Distinct

Zwraca unikatowe liczebności. Implementuje kombinację agregacji COUNT i słowa kluczowego DISTINCT.

Count Big Distinct

Zwraca unikatową liczebność elementów w grupie. Implementuje kombinację agregacji COUNT_BIG i słowa kluczowego DISTINCT.

StDev Distinct

Zwraca unikatowe statystyczne odchylenia standardowe. Implementuje kombinację agregacji STDEV i słowa kluczowego DISTINCT.

StDevP Distinct

Zwraca unikatowe statystyczne odchylenia standardowe. Implementuje kombinację agregacji STDEVP i słowa kluczowego DISTINCT.

Sum Distinct

Zwraca unikatowe sumy. Implementuje kombinację agregacji SUM i słowa kluczowego DISTINCT.

Var Distinct

Zwraca unikatowe statystyczne wariancje. Implementuje kombinację agregacji VAR i słowa kluczowego DISTINCT.

VarP Distinct

Zwraca unikatowe statystyczne wariancje. Implementuje kombinację agregacji VARP i słowa kluczowego DISTINCT.

Okienko Parametry funkcji

W okienku Parametry funkcji są wyświetlane parametry procedury składowanej lub funkcji zwracającej tabelę. Są wyświetlane następujące kolumny:

 • Nazwa parametru   Wyświetla nazwę parametru zdefiniowanego przez procedurę składowaną lub funkcję zwracającą tabelę.

 • Wartość   Wartość, która będzie używana dla parametru, gdy w czasie projektowania zapytanie zostanie uruchomione w celu pobrania danych do wyświetlenia w okienku Wyniki zapytania. Ta wartość nie jest używana w czasie wykonywania.

Okienko Relacje

W okienku Relacje są wyświetlane relacje sprzężeń. Relacje mogą być wykrywane automatycznie na podstawie relacji klucza obcego pobieranych z metadanych bazy danych, ale można też tworzyć je ręcznie.

Wyświetlane są następujące opcje:

 • Wykryj automatycznie. Przełącza funkcję autowykrywania, która automatycznie tworzy relacje między tabelami. Jeśli autowykrywanie jest włączone, projektant zapytań tworzy relacje na podstawie kluczy obcych w tabelach; w przeciwnym razie należy ręcznie utworzyć relacje. Po wybraniu tabel w okienku Widok bazy danych, funkcja autowykrywania automatycznie podejmuje próbę utworzenia relacji. Włączenie funkcji autowykrywania po ręcznym utworzeniu sprzężeń spowoduje, że te sprzężenia zostaną odrzucone.

  Ważne: Gdy jest używany program SQL Server Parallel Data Warehouse, nie są dostarczane metadane wymagane do tworzenia sprzężeń, przez co nie można automatycznie wykryć relacji. Jeśli zapytanie pobiera dane z programu SQL Server Parallel Data Warehouse, wszystkie sprzężenia tabel trzeba utworzyć ręcznie.

 • Dodaj relację. Dodaje relację do listy Relacja.

  Jeśli autowykrywanie jest włączone, tabele zawierające kolumny, które są używane w zapytaniu, są automatycznie dodawane do listy Relacja. Gdy funkcja autowykrywania wykryje, że dwie tabele są powiązane, jedna tabela zostanie dodana do kolumny Tabela po lewej, druga tabela zostanie dodana do kolumny Tabela po prawej i zostanie między nimi utworzone sprzężenie wewnętrzne. Każda relacja powoduje wygenerowanie klauzuli JOIN w zapytaniu. Jeśli tabele nie są powiązane, wszystkie są wymieniane w kolumnie Tabela po lewej, a kolumna Typ sprzężenia wskazuje, że te tabele nie są powiązane z innymi tabelami. Gdy jest włączona funkcja autowykrywania, nie można ręcznie dodawać relacji między tabelami, które funkcja autowykrywania uzna za niepowiązane.

  Jeśli funkcja autowykrywania jest wyłączona, można ręcznie dodawać i zmieniać relacje między tabelami. Kliknij przycisk Edytuj pola, aby określić, które pola będą używane do połączenia tabel.

  Kolejność wyświetlania relacji na liście Relacja odpowiada kolejności, w jakiej sprzężenia będą wykonywane w zapytaniu. Można zmienić kolejność relacji, przenosząc je w górę i w dół listy.

  Gdy w zapytaniu jest używanych wiele relacji, do jednej tabeli w każdej relacji, z wyjątkiem pierwszej, muszą odwoływać się poprzednie relacje.

  Jeśli poprzednia relacja będzie odwoływać się do obu tabel w danej relacji, ta relacja nie wygeneruje osobnej klauzuli Join, ale spowoduje dodanie warunku sprzężenia do klauzuli wygenerowanej dla poprzedniej relacji. Typ sprzężenia jest wnioskowany przez poprzednią relację, która odwołuje się do tych samych tabel.

 • Edytuj pola. Otwiera okno dialogowe Edytowanie powiązanych pól, w którym można dodawać i modyfikować relacje między tabelami. Aby utworzyć sprzężenie, należy wybrać pola w lewej i prawej tabeli. Można połączyć wiele pól z lewej tabeli z polami z prawej tabeli, aby określić wiele warunków sprzężenia w relacji. Dwa pola łączące lewą i prawą tabelę nie muszą mieć takich samych nazw. Typy danych połączonych pól muszą być zgodne.

 • Usuń relację. Usuwa wybraną relację.

 • Przenieś w górę i Przenieś w dół. Relacje jest przenoszony w górę lub w dół listy relacji. Kolejność, w której relacje są umieszczane w kwerendzie może mieć wpływ na wyniki kwerendy. Relacje są dodawane do kwerendy w kolejności, że są one wyświetlane na liście relacji.

Są wyświetlane następujące kolumny:

 • Tabela w lewo   Wyświetla nazwę pierwszej tabeli będącej częścią relacji sprzężenia.

 • Typ sprzężenia   Wyświetla typ instrukcji SQL JOIN, który jest używany w automatycznie wygenerowanego zapytania. Domyślnie INNER JOIN jest używana wykrycie ograniczenia klucza obcego. Inne typy sprzężeń może być LEFT JOIN i RIGHT JOIN. Jeśli żaden z tych typów łączenia, w kolumnie Typ sprzężenia są wyświetlane Unrelated. Nie sprzężenia krzyżowe dołączanie są tworzone dla niepowiązanych tabel. Zamiast tego dołączając do kolumn w tabelach lewego i prawego trzeba ręcznie utworzyć relacje.

 • Prawa tabela   Wyświetla nazwę drugiej tabeli w relacji sprzężenia.

 • Połącz pola   Wyświetla listę par połączonych pól. Jeśli relacja zawiera wiele warunków sprzężenia, pary połączonych pól są rozdzielone przecinkami (,).

Okienko Zastosowane filtry

W okienku Zastosowane filtry są wyświetlane kryteria używane w celu ograniczenia liczby wierszy danych pobieranych w czasie wykonywania. Kryteria określone w tym okienku służą do generowania klauzuli WHERE języka SQL. Po wybraniu opcji parametru jest automatycznie tworzony parametr.

Są wyświetlane następujące kolumny:

 • Nazwa pola   Wyświetla nazwę pola, do którego mają zostać zastosowane kryteria.

 • Operator   Wyświetla operację, która będzie używana w wyrażeniu filtru.

 • Wartość   Wyświetla wartość używana w wyrażeniu filtru.

 • Parametr   Wyświetla opcję dodania parametru zapytania do zapytania.

Okienko Wyniki zapytania

W okienku Wyniki zapytania są wyświetlane wyniki automatycznie wygenerowanego zapytania, które jest określane na podstawie opcji wybranych w innych okienkach. Kolumny w zestawie wyników są polami określonymi w okienku Wybrane pola, a wiersz danych jest ograniczony przez filtry określone w okienku Zastosowane filtry.

Te dane reprezentują wartości ze źródła danych w czasie uruchamiania zapytania.

Porządek sortowania w zestawie wyników jest określany przez kolejność danych pobieranych ze źródła danych. Porządek sortowania można zmienić, modyfikując bezpośrednio tekst zapytania.

Pasek narzędzi graficznego projektanta zapytań

Na pasku narzędzi graficznego projektanta zapytań znajdują się następujące przyciski pomagające w określaniu lub wyświetlaniu wyników zapytań.

Przycisk

Opis

Edytuj jako tekst

Umożliwia przełączenie się do tekstowego projektanta zapytań w celu wyświetlenia automatycznie wygenerowanego zapytania lub zmodyfikowania zapytania.

Importuj

Umożliwia importowanie istniejącego zapytania z pliku lub raportu. Obsługiwane są pliki typu sql i rdl.

Uruchom zapytanie

Uruchom zapytanie. W okienku Wyniki zapytania jest wyświetlany zestaw wyników.

Początek strony

Opis automatycznie generowanych zapytań

Podczas zaznaczania tabel i kolumn lub procedur składowanych i widoków w okienku Widok bazy danych projektant zapytań pobiera źródłowe relacje klucza podstawowego i klucza obcego ze schematu bazy danych. Analizując te relacje, projektant zapytań wykrywa relacje między dwiema tabelami i dodaje sprzężenia do zapytania. Następnie można zmodyfikować zapytanie, dodając grupy i agregacje, dodając lub zmieniając relacje oraz dodając filtry. Aby wyświetlić tekst zapytania pokazujący kolumny, z których są pobierane dane, sprzężenia między tabelami oraz grupy i agregacje, należy kliknąć przycisk Edytuj jako tekst.

Początek strony

Tekstowy projektant zapytań

Tekstowy projektant zapytań służy do określania zapytania przy użyciu języka zapytań obsługiwanego przez źródło danych, uruchamiania zapytania oraz wyświetlania wyników w czasie wykonywania. Można określić wiele instrukcji SQL, składnię zapytania lub polecenia dla niestandardowych rozszerzeń przetwarzania danych oraz zapytania określone jako wyrażenia.

Tekstowy projektant zapytań nie przeprowadza wstępnego przetwarzania zapytania, dlatego można w nim użyć dowolnego rodzaju składni zapytania. Jest to domyślne narzędzie projektanta zapytań dla wielu typów źródeł danych.

W tekstowym projektancie zapytań jest wyświetlany pasek narzędzi oraz następujące dwa okienka:

 • Kwerendy   Zawiera tekst kwerendy, nazwa tabeli lub nazwy procedury składowanej w zależności od typu kwerendy. Nie wszystkie typy kwerend są dostępne dla wszystkich typów źródeł danych. Na przykład nazwa tabeli jest obsługiwana tylko dla źródeł danych typu OLE DB.

 • Wynik   Pokazano wyniki uruchomienia zapytania w czasie projektowania.

Pasek narzędzi tekstowego projektanta zapytań

W tekstowym projektancie zapytań znajduje się jeden pasek narzędzi dla wszystkich typów poleceń. W poniższej tabeli wymieniono wszystkie przyciski paska narzędzi oraz ich funkcje.

Przycisk

Opis

Edytuj jako tekst

Umożliwia przełączanie między tekstowym projektantem zapytań a graficznym projektantem zapytań. Nie wszystkie typy źródeł danych obsługują graficznych projektantów zapytań.

Importuj

Umożliwia importowanie istniejącego zapytania z pliku lub raportu. Obsługiwane są tylko typy plików sql i rdl.

Ikona projektanta zapytań relacyjnych

Umożliwia uruchamianie zapytania i wyświetlanie zestawu wyników w okienku Wynik.

Typ polecenia

Należy wybrać opcję Tekst, StoredProcedure lub TableDirect. Jeśli procedura składowana ma parametry, po kliknięciu przycisku Uruchom na pasku zadań zostanie wyświetlone okno Definiowanie parametrów zapytania, w którym można podać wymagane wartości.

Uwaga: Jeśli procedura składowana zwraca kilka zestawów wyników, tylko pierwszy zestaw wyników będzie używany do wypełniania zestawu danych.

Uwaga: Opcja TableDirect jest dostępna tylko dla źródeł danych typu OLE DB.

Typ polecenia: Tekst

Podczas tworzenia zestawu danych programu SQL Server domyślnie jest otwierany projektant zapytań relacyjnych. Aby przełączyć się do tekstowego projektanta zapytań, należy kliknąć przycisk przełączania Edytuj jako tekst na pasku narzędzi. W tekstowym projektancie zapytań są wyświetlane dwa okienka: Zapytanie i Wynik. Na poniższej ilustracji pokazano oba okienka.

Projektant zapytań relacyjnych

W poniższej tabeli opisano funkcje każdego okienka.

Okienko

Funkcja

Zapytanie

Umożliwia wyświetlanie tekstu zapytania języka SQL. To okienko służy do pisania i edytowania zapytania języka SQL.

Wynik

Wyświetla wyniki zapytania. Aby uruchomić zapytanie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym okienku i kliknąć polecenie Uruchom lub kliknąć przycisk Uruchom na pasku narzędzi.

Przykład

Poniższe zapytanie zwraca listę nazwisk z tabeli o nazwie ContactType.

Wybierz nazwę z ContactType

Po kliknięciu przycisku Uruchom na pasku narzędzi zostanie uruchomione polecenie widoczne w okienku Zapytanie, a lista nazwisk zostanie wyświetlona w okienku Wynik.

Typ polecenia: StoredProcedure

Po wybraniu wartości Typ polecenia: StoredProcedure w ustawieniu Typ polecenia w tekstowym projektancie zapytań są wyświetlane dwa okienka: Zapytanie i Wynik. Należy wprowadzić nazwę procedury składowanej w okienku Zapytanie, a następnie kliknąć przycisk Uruchom na pasku narzędzi. Jeśli w procedurze składowanej są używane parametry, zostanie wyświetlone okno dialogowe Definiowanie parametrów zapytania. W tym oknie należy wprowadzić wartości parametrów procedury składowanej.

Na poniższej ilustracji pokazano okienka Zapytanie i Wynik po uruchomieniu procedury składowanej. W tym przypadku parametry wejściowe są stałymi.

Projektant zapytań relacyjnych

W poniższej tabeli opisano funkcje każdego okienka.

Okienko

Funkcja

Zapytanie

Umożliwia wyświetlanie nazwy procedury składowanej i wszystkich jej parametrów wejściowych.

Wynik

Wyświetla wyniki zapytania. Aby uruchomić zapytanie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym okienku i kliknąć polecenie Uruchom lub kliknąć przycisk Uruchom na pasku narzędzi.

Przykład

Poniższe zapytanie wywołuje procedurę składowaną o nazwie uspGetWhereUsedProductID. Jeśli procedura składowana ma parametry wejściowe, po uruchomieniu zapytania trzeba podać wartości parametrów.

uspGetWhereUsedProductID

Kliknij przycisk Uruchom (!). W poniższej tabeli pokazano przykład parametrów procedury uspGetWhereUsedProductID, dla których podano wartości w oknie dialogowym Definiowanie parametrów zapytania.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

Typ polecenia: TableDirect

Po wybraniu wartości Typ polecenia: TableDirect w ustawieniu Typ polecenia w tekstowym projektancie zapytań są wyświetlane dwa okienka: Zapytanie i Wynik. Wprowadzenie tabeli i kliknięcie przycisku Uruchom spowoduje, że zostaną zwrócone wszystkie kolumny tej tabeli.

Przykład

W przypadku źródła danych typu OLE DB poniższe zapytanie dotyczące zestawu danych zwraca zestaw wyników dla wszystkich typów kontaktów w tabeli ContactType.

ContactType

Po wprowadzeniu nazwy tabeli ContactType odpowiada utworzeniu instrukcji SQL SELECT * z ContactType.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×