Program PowerPoint nie może wstawić wideo z wybranego pliku

Rozwiązywanie problemu z plikiem multimedialnym, którego nie można odtworzyć w programie PowerPoint

Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych formatów wideo, przejdź do artykułu Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint.

Zalecenia

Pliki wideo:   zalecamy używanie plików MP4 kodowanych w formacie wideo H.264 (nazywanym również MPEG-4 AVC) i audio AAC. Ta opcja zapewnia najlepszą zgodność z wersjami programu PowerPoint dla systemu Windows i dla komputerów Mac.

Pliki dźwiękowe:    zalecamy korzystanie z plików m4a kodowanych z dźwiękiem w formacie AAC.

Te nazwy i formaty wydają się skomplikowane, ale możesz łatwo przeprowadzać konwersję na te formaty i używać ich, znając tylko ich nazwy — nie musisz wiedzieć nic więcej.

Nieprawidłowy format? Konwertowanie i ponowne wstawianie pliku

Jeśli program PowerPoint nie pozwala na wstawienie pliku wideo ani dźwiękowego, przekonwertuj go na zalecany format:

 1. Przejdź do trybu online do witryny CloudConvert.com.

 2. Kliknij przycisk Select Files (Wybierz pliki). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie. Przejdź do folderu zawierającego plik wideo lub dźwiękowy, który chcesz przekonwertować.

  W oknie dialogowym wybierz plik multimedialny, który chcesz przekonwertować

  Ewentualnie, aby wybrać plik przechowywany w chmurze, wybierz strzałkę obok przycisku Select Files (Wybierz pliki) i wybierz system chmury (Box, Dropbox, Dysk Google lub OneDrive), w którym jest przechowywany Twój plik multimedialny.

 3. Zaznacz plik multimedialny, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

 4. Na stronie będzie widoczna nazwa wybranego pliku multimedialnego i jego format.

  Wybór pliku wyświetlany na stronie
 5. Kliknij przycisk formatu ( Przycisk Format ), a następnie wybierz format mp4 (dla pliku wideo) lub aac (dla pliku audio).

  Opcje pod przyciskiem Format pozwalają określić, na który format multimediów chcesz przeprowadzić konwersję
 6. Kliknij przycisk Conversion Options (Opcje konwersji): Przycisk Conversion Options (Opcje konwersji)

 7. Wybierz format H264 dla ustawienia Video Codec (Koder-dekoder wideo) i/lub format AAC dla ustawienia Audio Codec (Koder-dekoder audio).

  Okno dialogowe Conversion Options (Opcje konwersji) z opcjami dla koderów-dekoderów dźwięku i wideo

  W oknie dialogowym są dostępne inne opcje do wyboru dla osób mających więcej wiedzy z zakresu plików multimedialnych.

 8. Kliknij przycisk OK.

  Teraz na stronie internetowej zostanie wyświetlone podsumowanie konwersji: Format wejściowy jest wymieniony po lewej stronie, a format, na który plik zostanie przekonwertowany, po prawej stronie.

 9. Kliknij czerwony przycisk Start Conversion (Rozpocznij konwersję) u dołu strony.

  Przycisk Start Conversion (Rozpocznij konwersję)

  Po zakończeniu konwersji na stronie zostanie wyświetlony zielony przycisk Download (Pobierz).

 10. Kliknij przycisk Download (Pobierz).

  Po zakończeniu procesu konwersji zostanie wyświetlony zielony przycisk Pobierz umożliwiający skopiowanie przekonwertowanego pliku multimedialnego z powrotem na komputer

  Plik zostanie skopiowany do folderu Pobrane systemu Windows. Potem możesz go stamtąd przenieść do dowolnego folderu. Jest on gotowy do wstawienia do prezentacji programu PowerPoint.

  Przekonwertowany plik jest kopiowany do folderu Pobrane na komputerze

Witryna CloudConvert.com jest niezależna od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela jakichkolwiek gwarancji, dorozumianych ani innych, co do wydajności i niezawodności tej usługi.

Jeśli plik multimedialny jest w obsługiwanym formacie, ale nie można go odtworzyć w programie PowerPoint, możesz dodać na komputerze brakujący koder-dekoder (opisano to w poniższej procedurze) lub przekonwertować plik multimedialny na zalecany format (opisano to powyżej w sekcji Nieprawidłowy format? ...). Konwertowanie pliku multimedialnego jest łatwiejsze niż rozwiązywanie problemu związanego z brakującymi poszczególnymi koderami-dekoderami.

Koder-dekoder to niewielki element oprogramowania, który dekoduje cyfrowe pliki multimedialne, aby mogły być odtwarzane jako klipy dźwiękowe lub wideo.

Ustalenie, jaki koder-dekoder jest potrzebny dla konkretnego pliku multimedialnego, nie jest łatwe. Rozwiązaniem tej kwestii jest zainstalowanie pakietu wielu koderów-dekoderów na komputerze. Znacznie zwiększa to szanse na to, że koder-dekoder niezbędny do odtworzenia sprawiającego problem pliku audio lub wideo będzie dostępny. Aby zainstalować na komputerze pakiet koderów-dekoderów, wykonaj poniższe czynności.

Instalowanie pakietu K-Lite Codec Pack na komputerze:   

 1. Przejdź w trybie online do strony pakietów K-Lite Codec Packs w witrynie www.free-codecs.com.

  Dostępne są cztery wersje tego pakietu. Zalecamy wybranie pakietu Standard (Standardowy).

 2. Kliknij pozycję Download (Pobierz) obok drugiego pakietu na liście — pakietu Standard.

  Strona ta może zawierać reklamy innych produktów. Reklamy mogą zawierać przyciski „Start Download” (Rozpocznij pobieranie) lub „Start Now” (Uruchom teraz). Te przyciski NIE dotyczą pakietu, który ma zostać zainstalowany.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit w przeglądarce, wybierz przycisk Zapisz.

  Rozpocznie się pobieranie pakietu. Plik zostanie skopiowany na komputer. Może to potrwać kilka minut w zależności od szybkości połączenia internetowego. Domyślnie plik zostanie skopiowany do folderu Pobrane na komputerze. Nazwa pobranego pliku to K-Lite_Codec_Pack_1365_Standard.exe lub zbliżona.

 4. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby rozpocząć proces instalacji pakietu na komputerze.

  Po chwili pakiet umożliwi wybranie opcji instalacji.

  W procesie instalacji jest dostępnych kilka zestawów opcji do wyboru. Jeśli ich nie rozumiesz, możesz zaakceptować przedstawione ustawienia domyślne.

 5. Zaakceptuj tryb Normal (Zwykły) instalacji, chyba że masz doświadczenie w zakresie plików multimedialnych i chcesz dostosować instalację.

 6. Kliknij przycisk Next (Dalej) w oknie dialogowym.

 7. Zaakceptuj lub odpowiednio dostosuj preferencje instalacji (Installation Preferences). Następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

 8. Zaakceptuj metodę dekodowania (Decoding Method) w obszarze Hardware Acceleration (Przyspieszenie sprzętowe).

 9. W obszarze Preferred Language (Preferowany język) zaakceptuj ustawienie domyślne lub wprowadź odpowiednie zmiany.

 10. Po wybraniu ustawień konfiguracji audio (Audio configuration) zostanie wyświetlone okno dialogowe z ofertą dodatkowego oprogramowania niezwiązanego z koderami-dekoderami. Możesz kliknąć przycisk Decline (Odrzuć) dotyczący tej dodatkowej oferty. Proces instalacji pakietu koderów-dekoderów będzie kontynuowany.

 11. Na koniec w obszarze Ready to Install (Wszystko gotowe do instalacji) kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

Pakiet K Lite Codec Pack zostanie teraz zainstalowany na komputerze. Będzie widoczny w menu Start systemu Windows. Co bardziej istotne, jego instalacja na komputerze zwiększy szanse na to, że pliki multimedialne w prezentacjach programu PowerPoint będą pomyślnie odtwarzane.

Zalecenia

Pliki wideo:    zalecamy korzystanie z plików wmv.

Pliki audio:    zalecamy korzystanie z plików wav lub wma.

Komunikat o błędzie programu QuickTime

32-bitowa wersja programu PowerPoint 2010 może odtwarzać pliki mp4 lub mov tylko, jeśli na komputerze jest zainstalowany program QuickTime Player. W takiej sytuacji masz dwie możliwości:

 • Przekonwertuj plik mp4 lub mov na zalecany format wmv: W następnej sekcji Nieprawidłowy format? Konwertowanie i ponowne wstawianie pliku opisano proces konwertowania.

 • Zachowaj plik mp4 lub mov bez zmian i pobierz program QuickTime for Windows na komputerze. (Kliknij przycisk Download (Pobierz) u góry strony, aby rozpocząć proces instalacji). Jego instalacja na komputerze umożliwi odtwarzanie plików mp4 i mov w programie PowerPoint 2010.

Nieprawidłowy format? Konwertowanie i ponowne wstawianie pliku

Jeśli program PowerPoint nie pozwala na wstawienie pliku wideo ani dźwiękowego, przekonwertuj go na zalecany format:

 1. Przejdź do trybu online do witryny CloudConvert.com.

 2. Kliknij przycisk Select Files (Wybierz pliki). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie. Przejdź do folderu zawierającego plik multimedialny, który chcesz przekonwertować.

  W oknie dialogowym wybierz plik multimedialny, który chcesz przekonwertować

  Ewentualnie, aby wybrać plik przechowywany w chmurze, wybierz strzałkę obok przycisku Select Files (Wybierz pliki) i wybierz system chmury (Box, Dropbox, Dysk Google lub OneDrive), w którym jest przechowywany Twój plik multimedialny.

 3. Zaznacz plik multimedialny, kliknij go, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

 4. Na stronie będzie widoczna nazwa wybranego pliku multimedialnego i jego format.

  Wybór pliku wyświetlany na stronie
 5. Kliknij przycisk formatu ( Przycisk Format ), a następnie wybierz format wmv (dla pliku wideo) lub wma (dla pliku audio).

  Opcje pod przyciskiem Format pozwalają określić, na który format multimediów chcesz przeprowadzić konwersję
 6. Kliknij przycisk Conversion Options (Opcje konwersji): Przycisk Conversion Options (Opcje konwersji)

 7. Wybierz format WMV2 dla ustawienia Video Codec (Koder-dekoder wideo) i/lub format WMAV2 dla ustawienia Audio Codec (Koder-dekoder audio).

  Okno dialogowe Conversion Options (Opcje konwersji) z opcjami dla koderów-dekoderów dźwięku i wideo

  W oknie dialogowym są dostępne inne opcje do wyboru dla osób mających więcej wiedzy z zakresu plików multimedialnych.

 8. Kliknij przycisk OK.

  Teraz na stronie internetowej zostanie wyświetlone podsumowanie konwersji: Format wejściowy jest wymieniony po lewej stronie, a format, na który plik zostanie przekonwertowany, po prawej stronie.

 9. Kliknij czerwony przycisk Start Conversion (Rozpocznij konwersję) u dołu strony.

  Przycisk Start Conversion (Rozpocznij konwersję)

  Po zakończeniu konwersji zostanie wyświetlony zielony przycisk Download (Pobierz).

 10. Kliknij przycisk Download (Pobierz).

  Po zakończeniu procesu konwersji zostanie wyświetlony zielony przycisk Pobierz umożliwiający skopiowanie przekonwertowanego pliku multimedialnego z powrotem na komputer

  Plik zostanie skopiowany do folderu Pobrane systemu Windows. Potem możesz go stamtąd przenieść do dowolnego folderu. Jest on gotowy do wstawienia do prezentacji programu PowerPoint.

  Przekonwertowany plik jest kopiowany do folderu Pobrane na komputerze

Jeśli plik multimedialny jest w obsługiwanym formacie, ale nie można go odtworzyć w programie PowerPoint, możesz dodać na komputerze brakujący koder-dekoder (opisano to w poniższej procedurze) lub przekonwertować plik multimedialny na zalecany format (opisano to powyżej w sekcji Nieprawidłowy format? ...). Konwertowanie pliku multimedialnego jest łatwiejsze niż rozwiązywanie problemu związanego z brakującymi poszczególnymi koderami-dekoderami.

Koder-dekoder to niewielki element oprogramowania, który dekoduje cyfrowe pliki multimedialne, aby mogły być odtwarzane jako klipy dźwiękowe lub wideo.

Ustalenie, jaki koder-dekoder jest potrzebny dla konkretnego pliku multimedialnego, nie jest łatwe. Rozwiązaniem tej kwestii jest zainstalowanie pakietu wielu koderów-dekoderów na komputerze. Znacznie zwiększa to szanse na to, że koder-dekoder niezbędny do odtworzenia sprawiającego problem pliku audio lub wideo będzie dostępny. Aby zainstalować na komputerze pakiet koderów-dekoderów, wykonaj poniższe czynności.

Instalowanie pakietu K-Lite Codec Pack na komputerze:   

 1. Przejdź w trybie online do strony pakietów K-Lite Codec Packs w witrynie www.free-codecs.com.

  Dostępne są cztery wersje tego pakietu. Zalecamy wybranie pakietu Standard (Standardowy).

 2. Kliknij pozycję Download (Pobierz) obok drugiego pakietu na liście — pakietu Standard.

  Strona ta może zawierać reklamy innych produktów. Reklamy mogą zawierać przyciski „Start Download” (Rozpocznij pobieranie) lub „Start Now” (Uruchom teraz). Te przyciski NIE dotyczą pakietu, który ma zostać zainstalowany.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit w przeglądarce, wybierz przycisk Zapisz.

  Rozpocznie się pobieranie pakietu. Plik zostanie skopiowany na komputer. Może to potrwać kilka minut w zależności od szybkości połączenia internetowego. Domyślnie plik zostanie skopiowany do folderu Pobrane na komputerze. Nazwa pobranego pliku to K-Lite_Codec_Pack_1365_Standard.exe lub zbliżona.

 4. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby rozpocząć proces instalacji pakietu na komputerze.

  Po chwili pakiet umożliwi wybranie opcji instalacji.

  W procesie instalacji jest dostępnych kilka zestawów opcji do wyboru. Jeśli ich nie rozumiesz, możesz zaakceptować przedstawione ustawienia domyślne.

 5. Zaakceptuj tryb Normal (Zwykły) instalacji, chyba że masz doświadczenie w zakresie plików multimedialnych i chcesz dostosować instalację.

 6. Kliknij przycisk Next (Dalej) w oknie dialogowym.

 7. Zaakceptuj lub odpowiednio dostosuj preferencje instalacji (Installation Preferences). Następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

 8. Zaakceptuj metodę dekodowania (Decoding Method) w obszarze Hardware Acceleration (Przyspieszenie sprzętowe).

 9. W obszarze Preferred Language (Preferowany język) zaakceptuj ustawienie domyślne lub wprowadź odpowiednie zmiany.

 10. Po wybraniu ustawień konfiguracji audio (Audio configuration) zostanie wyświetlone okno dialogowe z ofertą dodatkowego oprogramowania niezwiązanego z koderami-dekoderami. Możesz kliknąć przycisk Decline (Odrzuć) dotyczący tej dodatkowej oferty. Proces instalacji pakietu koderów-dekoderów będzie kontynuowany.

 11. Na koniec w obszarze Ready to Install (Wszystko gotowe do instalacji) kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

Pakiet K Lite Codec Pack zostanie teraz zainstalowany na komputerze. Będzie widoczny w menu Start systemu Windows. Co bardziej istotne, jego instalacja na komputerze zwiększy szanse na to, że pliki multimedialne w prezentacjach programu PowerPoint będą pomyślnie odtwarzane.

Dodatkowa pomoc dotycząca pracy z plikami wideo

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej wstawiania pliku dźwiękowego lub wideo, zobacz jeden z poniższych artykułów:

Zobacz też

Klipy wideo programu PowerPoint 2016 nie są odtwarzane na monitorze pomocniczym

Komunikat o błędzie podczas próby wstawienia pliku MPEG-4 lub filmu w formacie QuickTime: „Program PowerPoint nie może wstawić wideo z wybranego pliku”

Błąd „Program PowerPoint nie może wstawić wideo z wybranego pliku” podczas próby wstawienia pliku wideo MPEG-2

Komunikat o błędzie podczas próby wstawienia pliku MPEG-4 lub filmu w formacie QuickTime: „Program PowerPoint nie może wstawić wideo z wybranego pliku”

Formaty plików obsługiwane w programie PowerPoint

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×