Przejdź do głównej zawartości

Program Excel — słownik

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

EFEKT 3-W

A

B

C

D

E

F

G

H

Mogę

J

L

M

N

O

P

PYTANIA

R

S

T

U

V

W

X

EFEKT 3-W

Początek strony

Odwołania 3-w

Odwołanie do zakresu, który obejmuje dwa lub więcej arkuszy w skoroszycie.

Efekt 3-w ściany i podłoga

Obszary otaczającego wiele typów wykresu 3-w, które wymiarów oraz ograniczenia do wykresu. Dwie ściany i podłoga jeden są wyświetlane w obszarze kreślenia.

A

Początek strony

Anternet

Aby zmienić arkusz wykresu lub arkusz aktywny lub po zaznaczeniu arkusza. Arkusz, który można aktywować Określa, które karty są wyświetlane. Aby uaktywnić arkusza, kliknij kartę arkusza w skoroszycie.

Active komórki

Zaznaczona komórka, w którym dane są wprowadzane po rozpoczęciu wpisywania. Tylko jedną komórkę jest aktywny w danej chwili. Aktywna komórka jest ograniczone przez dużą ilością obramowania.

Active arkusza

Arkusz, w którym pracujesz w skoroszycie. Nazwa na karcie aktywnego arkusza jest pogrubiona.

Aadresu

Ścieżka do obiektu, dokumentu, pliku, strony lub innego miejsca docelowego. Adres może być adresu URL (adres internetowy) lub ścieżki UNC (adresem sieciowym) i mogą zawierać określonej lokalizacji w pliku, takie jak zakładki programu Word lub Excel zakres komórek.

Afolder Autostart lternatywny

Folder oprócz folderu XLStart, który zawiera skoroszyty lub innych plików, które mają być otwierane automatycznie, podczas uruchamiania programu Excel i szablony, które mają być dostępne podczas tworzenia nowych skoroszytów.

Afolder Autostart lternatywny

Folder oprócz folderu XLStart, który zawiera skoroszyty lub innych plików, które mają być otwierane automatycznie, podczas uruchamiania programu Excel i szablony, które mają być dostępne podczas tworzenia nowych skoroszytów.

Argument

Wartości, które funkcja do wykonywania operacji lub obliczeń. Typ argumentu, który używa funkcji dotyczy funkcji. Typowe argumenty, które są używane w funkcji należą liczby, tekstu, odwołania do komórek i nazw.

Array

Służy do tworzenia formuł pojedynczy, której zastosowanie daje wiele wyników lub, które działają w grupie argumenty, które są ułożone w wierszach i kolumnach. Zakres tablicy udostępnia typowe formuły; stała tablicowa jest grupą stałych używanych jako argument.

Array formuły

Formułę, która wykonuje wiele obliczeń na jednym lub kilku zestawów wartości, a następnie zwraca pojedynczy wynik lub wiele wyników. Formuły tablicowe są ujęte w nawiasy klamrowe {}, zostały wprowadzone, naciskając klawisze CTRL + SHIFT + ENTER.

Associated tabeli przestawnej

Tabela przestawna dostarcza danych źródłowych w wykresie przestawnym. Zostanie utworzona automatycznie podczas tworzenia nowego wykresu przestawnego. Gdy zmienisz układ raportu albo drugi powoduje także.

Aautoformatowania

Zbiór wbudowanych formatów komórek (na przykład rozmiar czcionki, desenie i wyrównania), które można stosować do zakresu danych. Program Excel określa poziomy podsumowań i szczegółów w zaznaczonym zakresie i stosują formaty.

Aosi

Linia graniczące obszar kreślenia wykresu, które są używane jako linię odniesienia dla miar. Oś y zazwyczaj jest to oś pionowa i zawiera dane. Osi x jest zazwyczaj osi poziomej i zawiera kategorie.

B

Początek strony

Adres ase B

Względna ścieżka używany w programie Excel dla adresu docelowego wstawienie hiperłącza. Może to być adres internetowy (URL), ścieżkę do folderu na dysku twardym lub ścieżkę do folderu w sieci.

Kolejność B

Ozdobna linię, którą można stosować do komórek arkusza lub obiekty, takie jak wykresy, obrazy i pola tekstowe. Obramowanie odróżnić, wyróżnienie lub grupowanie elementów.

C

Początek strony

Kolumna alculated C

W tabeli programu Excel kolumna obliczeniowa używa pojedynczą formułę, która dopasowuje dla każdego wiersza. Automatycznie zostaną dołączyć dodatkowe wiersze, dzięki którym formułę od razu jest używane w tych wierszy.

Pole alculated C(baza danych)

Pole w zestawie wyników kwerendy zostanie wyświetlony wynik wyrażenia zamiast danych z bazy danych.

Pola alculated C(Tabela przestawna)

Pola w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, który jest używana formuła możesz utworzyć. Pola obliczeniowe można wykonywać obliczenia na podstawie zawartości innych pól w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego.

Element alculated c.

Element w obrębie pól tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego pole, które jest używana formuła możesz utworzyć. Elementy obliczeniowe może przeprowadzać obliczenia za pomocą zawartość innych elementów w polu tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego.

Osi kategorii C

Oś wykresu, która reprezentuje kategorię dla każdego punktu danych. Wyświetla wartości dowolnego tekstu, takie jak Kw1, Kw2 i Kw3; Nie można go wyświetlić skalować wartości liczbowe.

Pole kategorii C

Pole, które jest wyświetlane w obszarze kategorii wykresu przestawnego. Elementy w polu kategorii są wyświetlane jako etykiety na osi kategorii.

Komórki C

Pole utworzone przez punkt przecięcia wiersza i kolumny w arkuszu lub tabeli, w której wprowadź informacje.

Odwołanie komórki C

Zestaw współrzędnych, które zajmuje komórki w arkuszu. Na przykład odwołanie do komórki, które zostanie wyświetlone na przecięciu kolumny B i wiersza 3 to B3.

Urząd ertifying C

Komercyjne organizacji lub grupy wewnątrz firmy, przy użyciu narzędzi, takich jak Microsoft Certificate Server o podanie certyfikaty cyfrowe tego programiści mogą być podpisywać makra i użytkownicy mogą używać do podpisywania dokumentów.

Historia Zmień C

W skoroszycie udostępnionym informacje przechowywane o zmianach wprowadzonych w poprzednich sesji edytowania. Informacje obejmują nazwę osoby, kto wprowadził zmianę, gdy zmiana została wprowadzona, a dane, które zostało zmienione.

Cwykres warstwowy

Cały wykres i jego elementy.

Arkusz wykres C

Arkusz w skoroszycie, zawierający tylko wykres. Arkusz wykresu jest korzystne, gdy użytkownik chce wyświetlić wykresu lub Wykres przestawny, niezależnie od danych arkusza lub tabeli przestawnej.

Pole kolumny C

Pole, które przydzielonych orientacji kolumny w tabeli przestawnej. Elementy skojarzone z polem kolumny są wyświetlane jako etykiety kolumn.

Nagłówek kolumny C

Zacieniowany obszar w górnej części każdej kolumny w okienku danych, którą zawiera nazwę pola.

Nagłówek kolumny C

Literami lub numerowanej szary obszar w górnej części każdej kolumny. Kliknij nagłówek kolumny, aby zaznaczyć całą kolumnę. Aby zwiększyć lub zmniejszyć szerokość kolumny, przeciągnij linię z prawej strony nagłówka kolumny.

Kryteria omparison C

Zestaw kryteriów wyszukiwania służy do wyszukiwania danych. Kryteria porównawcze mogą być serii znaków, które chcesz dopasować, na przykład "Northwind Traders" lub wyrażenie, takie jak "> 300."

Comparison operator

Podczas logowania jest używana w kryteria porównawcze, aby porównać dwie wartości. Sześć standardy są = równe, > większa niż < poniżej, > = większe niż lub równe < = mniejsze niż lub równe i <> nie równa się.

Conditional format

Format, na przykład koloru komórki cieniowania lub czcionki, która automatycznie zastosowane do komórek, jeśli określony warunek jest prawdziwy.

Tabela onsolidation C

Tabeli wyników Scalonej pojawia się w obszarze docelowy. Program Excel utworzy tabelę konsolidacji, stosując funkcję podsumowującą wybranej wartości obszaru źródło, które można określić.

Constant

Wartość, która nie jest obliczana. Na przykład liczba 210 i tekst "Zarobki kwartalne" są stałymi. Wyrażenie lub wartość będące wynikiem wyrażenia nie jest stałą.

Constraints

Ograniczenia nakładane na problem dodatku Solver. Liczba dostosowywanych komórek, w komórce docelowej lub innych komórek, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z komórką docelową, można zastosować ograniczenia.

Obszar Kopiuj C

Komórki, które możesz skopiować, gdy chcesz wkleić dane do innej lokalizacji. Po skopiowaniu komórki ruchome obramowanie wokół ich tak, aby wskazać, że zostały zostały skopiowane.

Criteria

Ustaw warunki, które można określić, aby ograniczyć rekordy, które znajdują się w wyniku kwerendy. Na przykład następujące kryterium wybiera rekordy, dla których wartość w polu wartość zamówienia jest większa niż 30 000: kwota zamówienia > 30000.

Okienko riteria C

Ustawianie obszaru okna wyświetla kryteria używane w celu ograniczenia liczby rekordów zawartego w wyniku kwerendy.

Region bieżąca C

Blokada wypełnionych komórek zawierającego obecnie zaznaczonej komórki lub komórki. Obszar używany we wszystkich kierunkach w pierwszym pustym wierszu lub kolumnie.

Obliczenia niestandardowe C

Metoda Podsumowywanie wartości w obszarze danych tabeli przestawnej przy użyciu wartości w innych komórkach w obszarze danych. Tworzenie obliczeń niestandardowych przy użyciu danych Pokaż jako listy w oknie dialogowym pole tabeli przestawnej dla pola danych.

D

Początek strony

Formularz ata D

Okno dialogowe wyświetlającego jeden rekord wykonane w danej chwili. Formularze danych umożliwia dodawanie, zmienianie, Znajdź i usuwanie rekordów.

Etykieta ata D

Etykieta zawierająca dodatkowe informacje o znaczniku danych reprezentującym jeden punkt danych lub wartość, która pochodzi z komórką arkusza danych.

Znacznik ata D

Pasek, obszar, kropkę, wycinek lub inny symbol na wykresie, która reprezentuje jeden punkt danych lub pochodząca z komórką arkusza danych. Powiązane znaczniki danych na wykresie tworzą serię danych.

Okienko ata D

Ustawianie obszaru okna wyświetla wynik kwerendy.

Punkty ata D

Poszczególne wartości, które są kreślone na wykresie. Powiązane punkty danych tworzą serię danych. Punkty danych są reprezentowane przez paski, kolumn, wierszy, wycinków, kropki i inne kształty. Kształty te są nazywane znaczników danych.

Data region

Zakres komórek zawierający dane, który jest ograniczone przez pustych komórek lub obramowania arkusza danych.

Data serii

Punkty danych pokrewnych, które są kreślone na wykresie i pochodzą z arkusza danych wierszy lub kolumn. Każdej serii danych na wykresie ma unikatowy kolorem lub deseniem. Można wykreślić jedną lub więcej serii danych na wykresie. Wykresy kołowe mogą mieć tylko jedną serię danych.

Źródło ata D

Przechowywanym zbiorem informacji "źródłowy" używane do łączenia się z bazą danych. Źródło danych może zawierać nazwę i lokalizację serwera bazy danych, nazwę sterownika bazy danych i informacji bazy danych powinien podczas logowania.

Sterownik źródła ata D

Plik programu używany do łączenia z bazy danych. Każdy program lub zarządzanie system bazy danych wymaga innego sterownika.

Tabela ata D

Zakres komórek są widoczne wyniki podstawianie różnych wartości w jednej lub kilku formułach. Istnieją dwa typy tabel danych: tabel danych wejściowych z nich i wprowadzania dwóch tabel.

Tabela ata Dna wykresach

Siatka, można dodać do niektórych typów wykresów, który zawiera dane liczbowe użyte do utworzenia wykresu. Tabela danych zazwyczaj dołączony do osi poziomej wykresu i zastępuje etykiety znaczników osi na osi poziomej.

Sprawdzanie poprawności ata D

Funkcja programu Excel, który służy do definiowania ograniczeń dotyczących danych można lub należy wprowadzić w komórce i wyświetlania komunikatów Monituj użytkowników o poprawne wpisy, które informują użytkowników o nieprawidłowych wpisów.

Danyc D

Zbiór danych związanych z określonym tematem lub przeznaczonych. W bazie danych informacji na temat danej jednostce, takie jak pracownik lub kolejność jest przydzielone do tabel, rekordów i pól.

D DE konwersacji

Interakcja między dwiema aplikacjami, które są komunikowania się i wymiany danych za pomocą specjalne funkcje i kodu znana pod nazwą dynamicznej wymiany danych (DDE).

Domyślna uruchamiania skoroszytu

Nowy, niezapisanego skoroszyt, do którego jest wyświetlany podczas uruchamiania programu Excel. Skoroszyt startowy domyślny jest wyświetlany tylko wtedy, gdy skoroszyty nie zawarte w folderze XLStart.

Szablon skoroszytu omyślny D

Aby zmienić domyślny format nowe skoroszyty tworzony szablon skoroszyt.xlt. Program Excel używa tego szablonu do utworzenia pustego skoroszytu podczas uruchamiania programu Excel lub Utwórz nowy skoroszyt bez określania szablonu.

Szablon arkusza omyślny D

Aby zmienić domyślny format nowych arkuszy tworzony szablon arkusz.xlt. Program Excel używa tego szablonu do utworzenia pustego arkusza podczas dodawania nowego arkusza w skoroszycie.

Dependents

Komórki zawierające formuły, które odwołują się do innych komórek. Na przykład jeśli komórka D10 zawiera formułę = B5, komórka D10 jest zależne od komórki B5.

Miejsce docelowe warstwowy

Zakres komórek, które umożliwia przechowywane dane podsumowane w konsolidacji. Obszar docelowy może być w tym samym arkuszu jako danych źródłowych lub w innym arkuszu. Arkusz może zawierać tylko jeden konsolidacji.

Detail dane

Automatycznych sum częściowych i konspektów arkusza, wierszy sum częściowych lub kolumny, które są sumowane przez dane podsumowania. Dane szczegółowe są zwykle przylegające do i powyżej lub po lewej stronie danych podsumowania.

Linie przycinanie — D

Na wykresach linii i obszar wiersze, które rozpoczynają się od danych wskaż osi kategorii (x). Rozpoczyna się służy w wykresach warstwowych, aby wskazać miejsce, w którym kończy się jeden znacznik danych i następnej.

Pole listy rozwijanej przycinanie — D

Formant menu, paska narzędzi lub okno dialogowe zawierające listę opcji, po kliknięciu małą strzałkę obok pola listy.

E

Początek strony

Wykres mbedded E

Wykres zostanie umieszczony w arkuszu, a nie w oddzielnym arkuszu wykresu. Wykresy osadzone są przydatne, gdy chcesz wyświetlić lub wydrukować wykresu lub wykresu przestawnego z danych źródłowych i innymi informacjami w arkuszu.

Paski błędami E

Zazwyczaj używany w danych statystycznych lub naukowych, słupki błędów pokazywanie potencjalny błąd lub stopień wątpliwości względem każdego ze znaczników danych w serii.

Dodatek xcel E

Składniki, które można zainstalować na komputerze, aby dodać polecenia i funkcje programu Excel. Te programy dodatków są specyficzne dla programu Excel. Inne programy dodatków dostępnych dla programu Excel lub pakietu Office są dodatki modelu COM (Component Object).

Tabela xcel E

Wcześniej znana pod nazwą listy programu Excel, możesz tworzenie, formatowanie i rozwijać tabelę programu Excel w celu organizowania danych w arkuszu.

Wyrażenie

Kombinacja operatorów, nazwy pól, funkcje, literałów i stałe, którego wynikiem jest pojedyncza wartość. Wyrażeń można określić kryteria (takie jak kwota zamówienia > 10000) lub wykonywanie obliczeń na wartości pól (takie jak cena * ilość).

Dane zewnętrzne E

Dane, które są przechowywane w bazie danych programu Access, dBASE lub SQL Server, który różni się od Query i programem, z którego został uruchomiony kwerendy.

Dane zewnętrzne E

Dane, które są przechowywane poza programu Excel. Jako przykład można wymienić baz danych utworzonych w programie Access, dBASE, SQL Server lub na serwerze sieci Web.

Zakres danych zewnętrzne E

Zakres danych, który jest umieszczany w arkuszu, ale wynikający spoza programu Excel, takich jak w pliku bazy danych lub pliku tekstowego. W programie Excel możesz sformatować dane lub używania w obliczeniach, jak w przypadku innych danych.

Odwołania zewnętrzne E

Odwołanie do komórki lub zakresu w arkuszu w innym skoroszycie programu Excel, lub odwołanie do zdefiniowanej nazwy w innym skoroszycie.

F

Początek strony

Pole F(baza danych)

Kategoria informacje, takie jak ostatni nazwa lub wielkość zamówienia, który jest przechowywany w tabeli. Gdy kwerendy zostanie wyświetlony zestaw wyników, w okienku jego danych, pole jest reprezentowane jako kolumny.

Pole F(Tabela przestawna)

W tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, Kategoria danych pochodzących z pola w danych źródłowych. Pola wierszy, kolumn, strony i dane są tabele przestawne. Pola serii, kategorii, strony i dane są wykresów przestawnych.

Uchwyt wypełnienia F

Mały czarno-kwadrat w prawym dolnym rogu zaznaczenia. Po wskazaniu uchwytu wypełniania wskaźnik przybierze kształt krzyżyka czarny.

Filtruj F

Aby wyświetlić tylko te wiersze na liście, które spełniają określone warunki. Aby wyświetlić wiersze, które są zgodne z jednego lub więcej określonych wartości, wartości obliczanych lub warunków za pomocą polecenia Autofiltr.

Czcionki F

Wzór graficzny stosowany do wszystkich liczb, symbole i znaki alfabetu. Skrót, typ lub krój czcionki. Arial i Courier New przedstawiają czcionek. Czcionek zwykle mogą mieć różne rozmiary, takie jak 10 punktów i różnych stylów, takich jak pogrubienie.

Ułę F

Sekwencją wartości, odwołań do komórek, nazwy, funkcji lub operatorów w komórce tym razem utworzyć nową wartość. Formuła zawsze rozpoczyna się znakiem równości (=).

Pasek ułę F

Pasek w górnej części okna programu Microsoft Excel, którego używasz, aby wprowadzić lub edytować wartości lub formuł w komórkach lub wykresy. Wyświetla wartość stałą lub formułę przechowywane w aktywnej komórce.

Fułę palety

Narzędzie, które ułatwia tworzenie lub edytowanie formuły, a także informacje na temat funkcji oraz ich argumentów.

Funkcję F(programu Microsoft Query)

Wyrażenie zwracające wartość na podstawie wyników obliczeń. Kwerendy przyjęto założenie, że źródeł danych obsługują funkcji ŚREDNIA, Zliczanie, Max, Min i suma. Niektóre źródła danych nie mogą obsługiwać wszystkie te lub mogą obsługiwać dodatkowe funkcje.

Funkcję F(Office Excel)

Przedpisanych formułę, która przyjmuje wartość lub wartości, wykonuje operację i zwraca wartość lub wartości. Użyj funkcji i do skracania formuł w arkuszu, zwłaszcza tych, które wykonywania długiej lub złożonych obliczeń.

G

Początek strony

Goal wyszukiwania

Metoda do znajdowania określonych wartości komórki przez dostosowanie wartości w innej komórce. Podczas szukania, program Excel zmienia wartość w komórce, która Określ do formuły, która jest zależna od komórki zwraca wynik, który ma.

G, usuwanie

Zestaw przecięciu linii używane do wyrównywania obiektów.

Gridlines na wykresach

Możesz dodać linie ułatwiają wyświetlanie i oceny danych na wykresie. Linie siatki rozszerzanie od znaczników osi na obszar kreślenia.

Grupy G

W konspekt lub tabeli przestawnej, jeden lub więcej wierszy lub kolumn, które są sąsiadujących i podrzędnymi do wiersza lub kolumny podsumowania.

H

Początek strony

Linie min. wewnętrzne przekładnie H

Dla wykresów liniowych 2-W, wiersze, które rozpoczynają się od najwyższej do najniższej wartości w poszczególnych kategoriach. Linie maks-min są często używane w wykresów giełdowych.

Arkusz istoria H

Oddzielnym arkuszu zawierającym zmiany są śledzone w skoroszycie udostępnionym, takich jak nazwa osoby, która wprowadzone zmiany, kiedy i gdzie został utworzony, jakie dane zostały usunięte lub zamienione i jak został rozwiązany.

I

Początek strony

Identifier

Nazwa pola używana w wyrażeniu. Na przykład kwoty zamówień jest identyfikatorem (nazwa pola) dla pola zawierającego kwoty zamówień. Można użyć wyrażenia (takie jak cena * ilość) zamiast identyfikator.

Przecięcie mplicit I

Odwołanie do zakresu komórek, zamiast pojedynczą komórkę, który jest obliczana w następujący pojedynczą komórkę. Jeśli komórka C10 zawiera formułę = B5: B15 * 5, program Excel Mnoży wartość w komórce B10 przez 5, ponieważ komórki B10 i C10 znajdują się w tym samym wierszu.

Index

Składnik bazy danych, który przyspiesza wyszukiwanie danych. Jeśli tabela ma indeks, dane w tabeli można znaleźć w wyszukiwanie w indeksie.

Dołącz transparent I

W kwerendzie domyślny typ sprzężenia między dwiema tabelami, w którym zaznaczono tylko te rekordy, które mają tych samych wartości w połączonych polach. Dwa rekordy zgodnej z każdą tabelą są łączone i wyświetlane w zestawie wyników jako jeden rekord.

Możnanput komórki

Zastępuje komórkę, w której każdy wprowadzania wartości z tabeli danych. Dowolną komórkę w arkuszu można komórka wejściowa. Mimo że komórka wejściowa nie musi być częścią tabeli danych, formuły w tabelach danych muszą odwoływać się do komórki wejściowej.

IWstaw wiersz

W tabeli programu Excel, specjalnego wiersza, który ułatwia wprowadzanie danych. Wstaw wiersz jest oznaczone gwiazdką.

Możnaezpośredniego Eksploratora

Przeglądarki sieci Web, która zinterpretowany pliki HTML, formatuje je na stronach sieci Web i wyświetla je do użytkownika. Internet Explorer można pobrać z witryny firmy Microsoft w sieci Web w http://www.microsoft.com.

Mogętem

Rodzaj pola w tabelach przestawnych i wykresów przestawnych. Na przykład pole "Miesiąc" może mieć elementy, takie jak "Styczeń", "Luty," i tak dalej.

Iteration

Powtarzających się obliczeń w arkuszu do momentu spełnienia określonego warunku numerycznego.

J

Początek strony

Join

Połączenie między wieloma tabelami miejsce, w którym rekordy z pokrewnych pól, które są zgodne z są łączone i wyświetlane jako jeden rekord. Rekordy, które nie są zgodne mogą być włączone lub wyłączone, w zależności od typu sprzężenia.

Linia oin J

W kwerendzie linii łączy pól między dwiema tabelami i pokazuje kwerendę, jak powiązane dane. Typ sprzężenia wskazuje, które rekordy będą umieszczane w zestawie wyników kwerendy.

Linia oin J

W kwerendzie linii łączenia pól między dwiema tabelami i pokazano, jak są powiązane dane. Typ sprzężenia wskazuje, które rekordy będą umieszczane w zestawie wyników kwerendy.

Justify

Aby dostosować odstęp w poziomie, tak aby tekst jest wyrównywany równomiernie wzdłuż lewego i prawego marginesu. Justowanie tekstu tworzy wygładzonymi krawędź na obu stronach arkusza.

L

Początek strony

Uj L

Pole, które identyfikuje desenie lub kolory przypisane do serii danych lub kategorii na wykresie.

Klucze uj L

Symbole legendy, pokazujące desenie i kolory przypisane do serii danych (lub kategorii) na wykresie. Klucze legendy są wyświetlane po lewej stronie pozycji legendy. Również formatowania klucz legendy formatuje znacznik danych, który jest skojarzony z nią.

Locked pola lub rekordu.

Stan rekordu, pole lub innego obiektu w bazie danych, który pozwala na można wyświetlać, ale nie były zmieniane (tylko do odczytu) w kwerendzie.

M

Początek strony

Zakres apped M

Zakres na liście XML, który połączony element mapę XML.

Matrix

Prostokątne tablicę wartości lub zakres komórek, które jest połączone z innym tablice lub zakresy w celu określenia wiele sum lub produktów. Program Excel zawiera wstępnie zdefiniowane funkcji macierzy, powodującymi sum lub produktów.

Merged komórki

Komórki, która jest tworzona przez połączenie dwóch lub więcej wybranych komórek. Odwołanie do komórki scalone komórki jest lewej górnej komórki oryginalnego zaznaczonego zakresu.

Microsoft formant programu Excel

Natywne formant programu Excel, niż kontrolki ActiveX.

Microsoft Visual Basic — Pomoc

Aby uzyskać pomoc dotyczącą języka Visual Basic w programie Excel, na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Visual Basic, a następnie w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic Help.

Średnia oving M

Sekwencja średnie obliczana na podstawie części serii danych. Na wykresie, średniej ruchomej wygładza zmian w danych, co oznacza wzór lub trend więcej wyraźnie.

Moving obramowania

Animowany obramowania wokół zakres arkusza, który wyciętego lub skopiowanego. Aby anulować obramowanie ruchome, naciśnij klawisz ESC.

Etykiety kategorii poziom elementów M

Etykiety kategorii na wykresie utworzonym na podstawie danych arkusza są automatycznie wyświetlane na więcej niż jeden wiersz w hierarchii. Na przykład nagłówek produktu może być wyświetlany powyżej wiersza z nagłówkami Tofu, jabłka i tekst "Gruszki".

N

Początek strony

Wa

Słowo lub ciąg znaków, która reprezentuje komórkę, zakres komórek, formułę lub stałą wartość. Użyj nazwy łatwe do zrozumienia, na przykład produktów, dotyczyć trudne do zrozumienia zakresów, takie jak sprzedaż! C20:C30.

Npole Nazwa

Pole lewym końcu paska formuły, który identyfikuje zaznaczonej komórki, element wykresu lub obiektu rysunkowego. Aby nadać nazwę komórki lub zakresu, wpisz nazwę w polu Nazwa, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Aby przejść do i wybrać nazwanej komórki, kliknij jej nazwę w polu Nazwa.

Nonadjacent zaznaczenia

Wybór dwóch lub więcej komórek lub zakresów, które nie stykają. Podczas wykreślania nieprzylegające na wykresie, upewnij się, że połączonego zaznaczenia formularza kształt prostokąta.

Dane źródłowe OLAP na N

Dane źródłowe tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, pochodzącej z innego źródła niż bazy danych OLAP. Te źródła obejmują relacyjnych baz danych, tabele w arkuszach programu Excel i bazy danych w plikach tekstu.

O

Początek strony

ObjectLink

Format danych OLE opisującą obiekt połączony identyfikowanie zajęć, nazwę dokumentu i nazwę obiektu. Każdy z tych elementów danych to ciąg zakończony wartością zerową.

Opliku modułu offline

Plik, można utworzyć na dysku twardym lub w udziale sieciowym w celu przechowywania danych źródłowych OLAP w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego. Pliki modułu trybu offline pozwalają na kontynuowanie pracy, gdy nie jest połączony z serwerem OLAP.

O LAPTOP

Technologia bazy danych, która jest zoptymalizowany pod kątem wykonywania kwerend i raportowania, zamiast przetwarzania transakcji. Dane OLAP są zorganizowane hierarchicznie i przechowywane w modułach zamiast tabel.

O Dostawca LAPTOP

Zestaw oprogramowania, który zapewnia dostęp do określonego typu bazy danych OLAP. To oprogramowanie może zawierać sterownik źródła danych i inne oprogramowanie klienckie, które są niezbędne do połączenia z bazą danych.

Operand

Elementy po obu stronach operatora w formule. W programie Excel operandów może być wartości, odwołań do komórek, nazwy, etykiety i funkcje.

Operator

Znak lub symbol, który określa typ obliczeń, aby wykonać w wyrażeniu. Istnieją matematyczne, porównania, logiczne i operatorów odwołania.

Sprzężenie uter O

W kwerendzie zostaną zaznaczone sprzężenia miejsce, w którym wszystkie rekordy z jednej tabeli, nawet jeśli nie ma żadnych pasujących rekordów w innej tabeli. Rekordy, które są zgodne z są łączone i wyświetlane jako jeden. Rekordy, które nie mają odpowiedników w drugiej tabeli są wyświetlane puste.

Sprzężenie uter O

Dołączanie do w których wszystkie rekordy z jednej tabeli są zaznaczone, nawet jeśli nie ma żadnych pasujących rekordów w innej tabeli. Rekordy, które są zgodne z są łączone i wyświetlane jako jeden. Rekordy, które nie mają odpowiedników w drugiej tabeli są wyświetlane jako pusta.

Okonspektu

W których wiersze lub kolumny szczegółów danych są grupowane, aby mogli tworzyć raporty podsumowania danych w arkuszu. Konspekt można podsumować całego arkusza lub zaznaczoną część.

Okonspektu danych

Dane, które są zawarte w konspektu arkusza. Tworzenie konspektu danych zawiera zarówno podsumowań i szczegółów wierszy lub kolumn konspektu.

Symbole konspektu O

Symbole, których używasz, aby zmienić widok konspektu arkusza. Można pokazać lub ukryć dane szczegółowe, naciskając klawisz znak plus, znak minus i liczby 1, 2, 3 lub 4, określające poziom konspektu.

OwnerLink

Format danych OLE opisującą obiekt osadzony identyfikowanie zajęć, nazwę dokumentu i nazwę obiektu. Każdy z tych elementów danych to ciąg zakończony wartością zerową.

P

Początek strony

Podział wieku P

Pasek podziału, który dzieli arkusza na osobne strony do drukowania. Program Excel wstawia automatyczne podziały stron na rozmiar papieru, na podstawie ustawień marginesów skalowania opcje, a następnie pozycji ręczne podziały stron wstawiane.

Widok Podgląd podziału wieku P

Widok arkusza, który wyświetla obszarów, które mają być drukowane i lokalizacje podziały stron. Obszar do wydrukowania jest wyświetlany w białym, automatyczne podziały stron są wyświetlane jako linie przerywane i ręczne podziały stron są wyświetlane jako linie ciągłe.

Parameter

W programie Excel możesz dodać, zmienić lub usunąć w celu określenia komórek, które można edytować w widoczny arkusza danych usług programu Excel. Po zapisaniu skoroszytu, zmiany są automatycznie odzwierciedlane na serwerze.

Parameter kwerendy

Ustawia typ kwerendy, która po uruchomieniu, monituje o podanie wartości (kryteria) za pomocą zaznacz rekordy dla zestawu tak, aby tej samej kwerendy można pobrać różne wyniki wyników.

Asło

Sposób ochrony arkusza lub skoroszytu. Po włączeniu ochrony elementów arkusza lub skoroszytu za pomocą hasła, jest bardzo ważne, pamiętaj, że musisz hasło. Bez niego jest niczym nie chroń skoroszytu lub arkusza. Zawsze należy używać silnych haseł, które łączenie wielkie i małe litery, numery i symbole. Słabych haseł nie można mieszać tych elementów. Silne hasło: Y6dh! et5. Słabym hasłem: House27. Za pomocą silne hasło można zapamiętać, dzięki czemu nie trzeba go zapisać.

Obszar aste P

Docelowej dla danych wyciąć lub skopiować przy użyciu Schowka pakietu Office.

Obszar przestawne P

Obszar arkusza, do którego polega na przeciąganiu pól tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, aby zmienić układ raportu. Na nowy raport niebieskie obramowania przerywane wskazują obszaru tabeli przestawnej w arkuszu.

Pole kategorii ivotChart P

Pole, które przydzielono orientacji kategorii na wykresie przestawnym. Na wykresie kategorie są zazwyczaj wyświetlane na osi x lub oś poziomą wykresu.

PivotChart

Wykres zawiera interakcyjnych analizy danych, na przykład tabelę przestawną. Można zmieniać widoki danych, zobacz różnych poziomów szczegółów lub zmieniać układ wykresu, przeciągając pola oraz pokazywanie lub ukrywanie elementów w polach.

Pole serii ivotChart P

Pole, które przydzielono orientacji serii wykresu przestawnego. Na wykresie serii są reprezentowane w legendzie.

Dane tabeli przestawnej P

W tabeli przestawnej podsumowane dane, które jest obliczana na podstawie pól danych do tabeli lub listy źródłowej.

Sumy w tabeli przestawnej P

Sumowanie wartości dla wszystkich komórek w wierszu lub wszystkich komórek w kolumnie tabeli przestawnej. Za pomocą tej samej funkcji podsumowującej używane w obszarze danych tabeli przestawnej są obliczane wartości w wierszu sumy końcowej lub kolumnie.

Plista tabeli przestawnej

Składnik Microsoft Office Web umożliwiające tworzenie struktury podobne do tabeli przestawnej programu Excel. Użytkownicy mogą przeglądać listy tabeli przestawnej w przeglądarce sieci Web i zmień jej układu w sposób podobny do tabeli przestawnej programu Excel.

Ptabeli przestawnej

Interakcyjne, krzyżowej programu Excel raport, który zawiera podsumowanie i analizy danych, takich jak rekordów bazy danych z różnych źródeł, między innymi zewnętrznych do programu Excel.

Suma częściowa tabeli przestawnej P

Wiersz lub kolumnę, która używa funkcji podsumowania, aby wyświetlić podsumowanie szczegółów elementów w polu tabeli przestawnej.

Obszar wiele P

Na wykresie 2-W obszarze ograniczonym przez osi, w tym wszystkich serii danych. Na wykresie 3-w obszarze ograniczonym przez osi, w tym serii danych, nazwy kategorii, etykiety znaczników osi i tytuły osi.

Awsze P

Jednostki miary równa 1/72 cala.

Precedents

Komórki, do których odwołują się formuły do innej komórki. Na przykład jeśli komórka D10 zawiera formułę = B5, komórka B5 jest poprzednikiem komórki D10.

Klucz podstawowy P

Jedno lub więcej pól, które jednoznacznie identyfikować każdy rekord w tabeli. W ten sam sposób, że liczbę licencji drukarskiej identyfikuje samochód klucz podstawowy identyfikuje rekord.

Obszar drukowanie P

Jednego lub kilku zakresów komórek, które określają do wydrukowania, gdy nie chcesz, aby wydrukować cały arkusz. Jeśli arkusz zawiera obszar wydruku, tylko obszar wydruku jest drukowany.

Tytuły drukowanie P

Etykiety wierszy lub kolumn, które zostaną wydrukowane w górnej części lub po lewej stronie każdej strony na wydrukowanym arkuszu.

Pola roperty P

Niezależne atrybutów skojarzonych z elementów lub członkowie w module OLAP. Na przykład jeśli elementy Miasto właściwości rozmiar i populacji przechowywane w module serwera, tabeli przestawnej można wyświetlić rozmiar i populacji każdego z miast.

Protect

Aby wprowadzić ustawienia dla arkusza lub skoroszytu, które uniemożliwić użytkownikom przeglądanie lub uzyskania dostępu do określonych elementów arkusza lub skoroszytu.

Q

Początek strony

Pytaniazapytania

Kwerendy lub w programie Access sposób znajdowania rekordów, które odpowiadają na konkretne pytanie, można zadawać dotyczące danych przechowywanych w bazie danych.

Pytaniazapytania kanału

W kwerendzie za pomocą kwerendy kanału komunikacji DDE między aplikację docelową i określonej kwerendy (na przykład, kwerenda1). Aby użyć kanału kwerendy, należy otwartego okna kwerendy przy użyciu kanału systemu.

Projekt kwerendy pytania

Wszystkie elementy uwzględniane w oknie kwerendy, takie jak tabele, kryteriów, kolejność, w której są rozmieszczone pola i tak dalej. Projekt umożliwia określenie, czy jest włączone automatyczne zapytania i czy można edytować danych źródłowych.

W

Początek strony

Mień R

Dwie lub więcej komórek w arkuszu. Komórki w zakresie może być przylegających lub nieprzylegających.

Rtylko do odczytu

Ustawienie umożliwiające pliku do odczytu lub skopiowane, ale nie zmienił lub zapisywane.

Rejestruj R

Kolekcja informacji dotyczących konkretnej osoby, miejsce, wydarzenia lub elementu. Gdy kwerendy zostanie wyświetlony zestaw wyników, w okienku dane, rekord jest reprezentowane jako wiersza.

Odśwież R(zakres danych zewnętrznych)

Aby zaktualizować dane z zewnętrznego źródła danych. Za każdym razem, odświeżanie danych, zobacz najbardziej aktualną wersję danych w bazie danych, w tym wszelkie zmiany, które zostały wprowadzone w danych.

Odśwież R(Tabela przestawna)

Aby zaktualizować zawartość tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, aby uwzględnić zmiany do źródła danych. Jeśli raport jest oparty na danych zewnętrznych, odświeżanie uruchamia kwerendę do pobrania nowych lub zmienionych danych.

Analiza egression R

Forma analiz statystycznych, używanym do prognozowania. Wyniki analizy regresji szacuje relację między zmiennymi tak, aby danej zmiennej można przewidzieć na podstawie jednego lub kilku innych czynników.

Odwołanie em R

W formule adres komórki na podstawie pozycji względne komórkę zawierającą formułę i komórki określone. Jeśli skopiujesz formułę, odwołanie jest automatycznie dostosowywany tak. Odwołanie względne ma postać A1.

Rzapis odwołania

Odwołanie do danych zapisanych w dokumencie z innego programu.

Filtr raport R

Pole, które jest używane do filtrowania podzestawu danych w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego na jednej stronie dodatkowo układ i analizy. Możesz wyświetlić podsumowanie wszystkich elementów w filtrze raportu lub wyświetlić jeden element naraz, który filtruje dane dla wszystkich innych elementów.

Szablon raport R

Szablon programu Excel (xlt pliku) zawierający kwerendy lub tabele przestawne, które są oparte na danych zewnętrznych. Po zapisaniu szablonu raportu programu Excel zapisuje definicji zapytania, ale nie przechowywania danych w szablonie.

Ustawianie esult R

Zestaw rekordów zwróconych po uruchomieniu kwerendy. Zostanie wyświetlony wynik kwerendy w kwerendzie lub możesz przywrócić zestawu wyników do arkusza programu Excel do dalszej analizy.

Pozycja Pokaż R

Numerowane szary obszar z lewej strony każdego wiersza. Kliknij nagłówek wiersza, aby zaznaczyć cały wiersz. Aby zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wiersza, przeciągnij na początku wiersza poniżej nagłówka wiersza.

RPokaż etykiety

Pole, które przydzielonych orientacji wiersza w tabeli przestawnej.

R-kwadrat wartości

Liczba z przedziału od 0 do 1, który powoduje wyświetlenie stopniu szacowane wartości dla linii trendu odpowiadają rzeczywistym danym. Linia trendu jest najbezpieczniejszym, gdy wartość R-kwadrat jest bliska 1. Nazywane także współczynnik wyznaczania.

S

Początek strony

Scenario

Nazwany zestaw wartości wejściowych, których można użyć w modelu arkusza.

Blokada rzewijania S

Przy włączonym trybie scroll lock klawisze strzałek przewijania aktywnego arkusza zamiast uaktywnić innej komórki. Aby włączyć tryb scroll lock, wyłączanie, naciśnij klawisz SCROLL LOCK.

Sekcja S

Dowolną kombinację arkusz, widok i wybierz podczas tworzenia raportu scenariusza. Raport może zawierać kilka sekcji.

Bierz S

Zaznacz komórkę lub zakres komórek w arkuszu. Zaznaczone komórki dotyczy następne polecenie lub akcję.

Zaznacz przycisk wszystko

Szary prostokąt w lewym górnym rogu arkusza, gdy spełniają nagłówki wierszy i kolumn. Kliknij ten przycisk, aby zaznaczyć wszystkie komórki w arkuszu danych.

Series osi

Oś wykresu, reprezentująca wymiar głębokości w prawdziwym wykresem 3. Wyświetlanie nazwy serii w postaci wartości dowolnego tekstu. Nie można go wyświetlić skalować wartości liczbowe.

Pole eries S

Pole, które jest wyświetlane w obszarze serii wykresu przestawnego. Elementy w polu serii są wyświetlane w legendzie i podanie nazwy poszczególnych serii danych.

Linie eries S

W skumulowany wykres słupkowy 2-W i kolumnowych i linii łączących znaczników danych w każdej serii danych, które są używane do podkreślenia różnicy w miary między każdej serii.

Shared skoroszytu

Skoroszyt jest skonfigurowana do obsługi wielu użytkowników w sieci, aby wyświetlić i wprowadzić zmiany w tym samym czasie. Każda osoba mająca zapisuje skoroszyt widzi zmian wprowadzonych przez innych użytkowników.

Komórki zamapowane jeden S

Komórkę, która została połączona z elementem niepowtarzające w mapę XML.

Kolejność Sortuj S

Sposób rozmieszczania danych oparty na wartość lub typ danych. Dane można sortować alfabetycznie, według numerów lub według daty. Za pomocą sortowania rosnąco (1-9, A do Z) lub Malejąco (9 do 1, od Z do A) kolejności.

Obszary ource S

Zakresy komórek, które konsolidowanie w obszarze docelowym można określić. Obszary źródłowe może być w dowolnym arkuszu w skoroszycie, w innych skoroszytach otwarty lub zamknięty lub w arkuszach programu Lotus 1-2-3.

Source danych

Listę lub tabelę, która służy do tworzenia tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego. Dane źródłowe może zostać pobrany z tabeli programu Excel lub zakres, zewnętrznej bazy danych lub modułu lub inna tabela przestawna.

S SQL

Język używany do pobrania, aktualizowanie i zarządzanie danymi. Podczas tworzenia kwerendy zapytania używa SQL do utworzenia odpowiednich instrukcji SQL SELECT. Jeśli znasz SQL, można wyświetlić lub zmienić instrukcję SQL SELECT.

Czcionki odchylenie S

Czcionki domyślnej w tekst arkuszy. Czcionka standardowa określa czcionki domyślnej w stylu Normalny komórki.

Dane sumaryczne S

Dla automatycznych sum częściowych i konspektów arkusza wszystkie wiersze lub kolumny, podsumowujące szczegółów danych. Podsumowanie danych jest zazwyczaj sąsiadujących i poniżej dane szczegółowe.

Funkcja sumaryczne S

Typ obliczeń, która łączy funkcje danych źródłowych w tabeli przestawnej lub tabeli konsolidacji lub gdy są Wstawianie automatycznych sum częściowych do listy lub bazy danych. Przykłady funkcji podsumowujących Suma, licznik i średnia.

Systemie kanału

Używana w konwersacji DDE między aplikacjami, aby uzyskać informacje o systemie, takie jak bieżące połączenia, otwórz kwerendy i stan aplikacji docelowej.

T

Początek strony

Okienko możliwe T

Obszar okno kwerendy wyświetlane tabele w kwerendzie. Każda tabela, są wyświetlane pola, z których można pobrać dane.

Tzablonu programu

Skoroszyt, który możesz tworzyć i użyć jako podstawy dla innych podobnych skoroszytów. Można tworzyć szablony dla skoroszytów i arkuszy. Domyślny szablon dla skoroszytów jest skoroszyt.xlt. Domyślny szablon dla arkuszy jest nazwą Arkusz.xlt.

Pole rozszerzenie T

Obiekt prostokątny w arkuszu lub wykres, w którym można wpisywać tekst.

Tsu znaczniki i etykiety znaczników osi

Znaczniki osi są krótkie kreski miary, podobne do podziałki linijki, które przetnie oś. Etykiety znaczników osi identyfikowania kategorii, wartości lub serii na wykresie.

Itles Tna wykresach

Opisowy tekst, który jest automatycznie wyrównany do osi lub wyśrodkowany w górnej części wykresu.

Wiersz otal T

Specjalne wiersza w tabeli programu Excel, który umożliwia wybór funkcji agregujących przydatne do pracy z danych liczbowych.

Sumy T

Jeden z typów obliczeń pięć kwerendy określa dla Ciebie: Suma, średnia, Zliczanie, minimum i maksimum.

Strzałki wyścigówka T

Strzałki przedstawiające relację między aktywnej komórki i jej powiązanych komórek. Strzałki śledzące są niebieski, gdy wskazujących z komórką, która zawiera dane do innej komórki i czerwony, jeśli komórka zawiera wartość błędu, taka jak #DIV/0!.

Rendu T

Graficzne przedstawienie trendy w seriach danych, na przykład linię nachylona w górę reprezentować wzrost sprzedaży w okresie miesięcy. Linie trendu są używane do analizy problemów przewidywania, nazywany analizy regresji.

Etykieta rendu T

Opcjonalny tekst dla linii trendu, w tym równania regresji lub wartość R-kwadrat lub oba. Etykiety linii trendu może być sformatowane i przeniesiony; Nie można jej rozmiar.

U

Początek strony

Udołu p pasków

Dla wykresów liniowych z wielu serii danych, z paskami, które wskazują różnicę między punktami danych w serii imię i nazwisko.

V

Początek strony

W artość

Tekst, Data, numer lub logiczne uzupełnia warunek, który musi spełniać pola wyszukiwania lub filtrowania danych wejściowych. Na przykład pole Author z równa się warunek < b > < /b > musi zawierać wartość, taka jak < b > Jan < /b >, aby zakończyć się.

Vartość osi

Oś wykresu, w którym są wyświetlane skalowany wartości liczbowe.

Pole artość V

Pole z listy źródłowej, tabeli lub bazy danych, która zawiera dane, które znajduje się w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego. W przypadku pól wartości zazwyczaj zawiera dane liczbowe, takie jak statystyki lub kwoty sprzedaży.

Obszar artości V

Część tabeli przestawnej, która zawiera dane podsumowania. Wartości w każdej komórce obszaru wartości reprezentują podsumowanie danych ze źródła rekordów lub wierszy.

Vertexes

Czarny, kwadratowy, przeciągalne punktów, które pojawiają się na końcach i przecięcia linii lub krzywych w niektórych autokształtów (na przykład dowolne kształty, bazgroły i krzywe) podczas edytowania punktów Autokształt.

Vertexes

Punkty czarny, kwadratowy, przeciągalne, które pojawiają się na końcach i przecięcia linii lub krzywych niektórych autokształtów, takich jak dowolne kształty, bazgroły i krzywe.

Vwydruku

Zestaw wyświetlania i ustawienia drukowania, których nazwy, można zastosować do skoroszytu. Możesz utworzyć więcej niż jeden widok tego samego skoroszytu bez zapisywania osobną kopię skoroszytu.

W

Początek strony

Web kwerendy

Kwerenda, która pobiera dane przechowywane w intranecie lub Internecie.

Wfunkcję — Jeśli analizy

Proces zmieniania wartości w komórkach, aby zobaczyć, jak te zmiany wpływają na wyniki formuł w arkuszu. Na przykład o różnych szerokościach stopę procentową, która jest używana w tabeli amortyzacji do określenia kwota płatności.

Workbook

Plik programu arkusza kalkulacyjnego, które są tworzone w programie Excel. Skoroszyt zawiera arkusze wierszy i kolumn, w których można wprowadzać i obliczanie danych.

Worksheet

Dokumentu głównego używanego w programie Excel do przechowywania i Praca z danymi. Skrót arkusza kalkulacyjnego. Arkusz składa się z komórek, które są zorganizowane w kolumnach i wierszach; Arkusz jest zawsze przechowywane w skoroszycie.

Wpliku orkspace

Plik, który zapisuje Wyświetla informacje o otwartych skoroszytach, dzięki czemu można później wznowić pracę z tym samym rozmiary okna, obszarów wydruku, powiększenia ekranu i ustawienia wyświetlania. Plik obszaru roboczego nie zawiera samych skoroszytów.

Weszcie użytkowników Wide w sieci Web

System nawigacji w Internecie za pośrednictwem zbiór skoroszytów i innych dokumentów pakietu Office połączonych za pomocą hiperłączy i znajdujące się w udziale sieciowym, firmowej sieci intranet lub w Internecie. Korzystając z przeglądarki sieci Web, sieci Web jest wyświetlany jako kolekcja tekstu, obrazów, dźwięków i filmów cyfrowych.

Wśrodowisku rap

W tekście, aby wstawić podział wiersza tekstu automatycznie na osiągnięciu marginesu lub obiektu i kontynuować tekst w nowym wierszu.

X

Początek strony

X ML

Extensible Markup Language (XML): Skróconej formie z standardowy uogólniony SGML (Markup Language) pozwalający programistom tworzyć niestandardowe tagi, które oferują elastyczność organizowanie i prezentowanie informacji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office