Przejdź do głównej zawartości

Prognozowanie wartości w seriach

Niezależnie od tego, czy trzeba przeznaczyć wydatki na następny rok, czy projekt na oczekiwane wyniki dla serii w doświadczeniu naukowym, można użyć programu Microsoft Office Excel do automatycznego generowania przyszłych wartości na podstawie istniejących danych lub automatycznego generowania Ekstrapolacja wartości na podstawie trendu liniowego lub obliczeń trendu wzrostu.

Używając uchwyt wypełniania lub polecenia serie, można wypełniać serią wartości, które pasują do prostego trendu liniowego lub trendu wzrostu wykładniczego. Aby przedłużyć złożone i nieliniowe dane, można użyć funkcji arkusza lub narzędzia analiza metodą regresji w dodatku Analysis ToolPak.

W serii liniowej wartość kroku lub różnica między pierwszą a następną wartością w serii jest dodawana do wartości początkowej, a następnie dodawana do każdej kolejnej wartości.

Wartości początkowe

Rozszerzona seria liniowa

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Aby wypełnić serią dla najlepszego trendu liniowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz co najmniej dwie komórki zawierające wartości początkowe trendu.

  Jeśli chcesz zwiększyć dokładność serii trendu, wybierz dodatkowe wartości początkowe.

 2. Przeciągnij uchwyt wypełniania w kierunku, w którym chcesz wypełniać wartościami rosnącymi lub malejącymi.

  Jeśli na przykład wybrana wartość początkowa w komórkach C1: E1 to 3, 5 i 8, przeciągnij uchwyt wypełniania w prawo, aby wypełniać wartości trendu zwiększającego, lub przeciągnij go w lewo, aby wypełnić o malejące wartości.

Porada: Aby ręcznie sterować sposobem tworzenia serii lub za pomocą klawiatury w celu wypełniania serii, kliknij polecenie serie (kartaNarzędzia główne , Grupa Edytowanie , przycisk wypełnienie ).

W seriach wzrostu wartość początkowa jest mnożona przez wartość kroku, aby uzyskać następną wartość w serii. Wynikowy produkt i każdy kolejny iloczyn jest mnożony przez wartość kroku.

Wartości początkowe

Rozszerzona seria rozwoju

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2; 3

4,5, 6,75, 10,125

Aby wypełniać serią trendu wzrostu, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz co najmniej dwie komórki zawierające wartości początkowe trendu.

  Jeśli chcesz zwiększyć dokładność serii trendu, wybierz dodatkowe wartości początkowe.

 2. Przytrzymaj naciśnięty prawy przycisk myszy, przeciągnij uchwyt wypełniania w kierunku, w którym chcesz wypełniać wartościami rosnącymi lub malejącymi, zwolnij przycisk myszy, a następnie kliknij pozycję trend wzrostu na menu skrótów.

Jeśli na przykład wybrana wartość początkowa w komórkach C1: E1 to 3, 5 i 8, przeciągnij uchwyt wypełniania w prawo, aby wypełniać wartości trendu zwiększającego, lub przeciągnij go w lewo, aby wypełnić o malejące wartości.

Porada: Aby ręcznie sterować sposobem tworzenia serii lub za pomocą klawiatury w celu wypełniania serii, kliknij polecenie serie (kartaNarzędzia główne , Grupa Edytowanie , przycisk wypełnienie ).

Po kliknięciu polecenia serie możesz ręcznie sterować sposobem tworzenia trendu liniowego lub trendu wzrostu, a następnie wypełniać wartości za pomocą klawiatury.

 • W seriach liniowych wartości początkowe są stosowane do algorytmu najmniejszych kwadratów (y = mx + b) w celu wygenerowania serii.

 • W seriach wzrostu wartości początkowe są stosowane do algorytmu krzywej wykładniczej (y = b * m ^ x) w celu wygenerowania serii.

W obu przypadkach wartość kroku jest ignorowana. Utworzona seria jest równoważna wartościom zwracanym przez funkcja REGLINW lub REGEXPW.

Aby ręcznie wypełnić wartości, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę, w której chcesz rozpocząć serię. Komórka musi zawierać pierwszą wartość serii.

  Po kliknięciu polecenia serie wynikowe serie zostaną zastąpione oryginalnymi wybranymi wartościami. Jeśli chcesz zapisać oryginalne wartości, skopiuj je do innego wiersza lub innej kolumny, a następnie Utwórz serie, wybierając skopiowane wartości.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Wypełnienie, a następnie kliknij polecenie Seria danych.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wypełnić serią w dół w arkuszu, kliknij pozycję kolumny.

  • Aby wypełnić serią w arkuszu, kliknij pozycję wiersze.

 4. W polu wartość kroku wprowadź wartość, według której chcesz zwiększyć serię.

Typ serii

Wynik wartości kroku

Liniowy

Wartość kroku zostanie dodana do pierwszej wartości początkowej, a następnie dodana do każdej kolejnej wartości.

Wzrost

Pierwsza wartość początkowa jest mnożona przez wartość kroku. Wynikowy produkt i każdy kolejny iloczyn jest mnożony przez wartość kroku.

 1. W obszarze Typkliknij pozycję liniowy lub wzrost.

 2. W polu wartość końcowa wprowadź wartość, na której seria ma być zahamowana.

Uwaga: Jeśli w serii jest więcej niż jedna wartość początkowa i chcesz, aby program Excel wygenerował trend, zaznacz pole wyboru trend .

Jeśli istnieją dane, dla których ma być przewidywany trend, można utworzyć linia trendu wykresu. Jeśli na przykład masz wykres w programie Excel, który zawiera dane dotyczące sprzedaży dla pierwszych kilku miesięcy, możesz dodać linię trendu do wykresu przedstawiającego ogólny trend sprzedaży (zwiększanie lub zmniejszanie lub płaskie) lub przedstawiający przewidywany trend dla miesięcy.

W tej procedurze założono, że wykres utworzono już na podstawie istniejących danych. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z tematem Tworzenie wykresu.

 1. Kliknij wykres.

 2. Kliknij seria danych, do którego chcesz dodać linia trendu lub średnia ruchoma.

 3. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij odpowiedni typ linii trendu regresji lub średniej ruchomej.

 4. Aby ustawić opcje i format linii trendu regresji lub średniej ruchomej, kliknij prawym przyciskiem myszy linię trendu, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Formatuj linię trendu .

 5. Wybierz odpowiednie opcje linii trendu, linie i efekty.

  • W przypadku wybrania opcji wielomianowy wprowadź w polu kolejność najwyższe potęgi dla zmiennej niezależnej.

  • Jeśli wybierzesz opcję Średnia ruchoma, wprowadź w polu okres liczbę okresów, które mają zostać użyte do obliczenia średniej ruchomej.

Uwagi: 

 • W oknie dialogowym na podstawie serii jest wyświetlana lista wszystkich serii danych na wykresie, które obsługują linie trendu. Aby dodać linię trendu do innej serii, kliknij jej nazwę w polu, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

 • Po dodaniu średniej ruchomej do wykresu xy (punktowego) Średnia ruchoma jest obliczana na podstawie kolejności wartości x wykreślonych na wykresie. Aby uzyskać odpowiedni wynik, może być konieczne posortowanie wartości x przed dodaniem średniej ruchomej.

Gdy trzeba wykonać bardziej skomplikowaną analizę regresji — w tym Obliczanie i Kreślenie resztek — można użyć narzędzia do analizy regresji w dodatku Analysis ToolPak. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ładowanie dodatku Analysis ToolPak.

W Excel dla sieci Web można projektować wartości w serii przy użyciu funkcji arkusza lub kliknąć i przeciągnąć uchwyt wypełniania, aby utworzyć liniową trend liczb. Nie można jednak utworzyć trendu wzrostu za pomocą uchwytu wypełniania.

Poniżej przedstawiono sposób tworzenia liniowego trendu liczb w Excel dla sieci Web przy użyciu uchwytu wypełniania:

 1. Zaznacz co najmniej dwie komórki zawierające wartości początkowe trendu.

  Jeśli chcesz zwiększyć dokładność serii trendu, wybierz dodatkowe wartości początkowe.

 2. Przeciągnij uchwyt wypełniania w kierunku, w którym chcesz wypełniać wartościami rosnącymi lub malejącymi.

  Wypełnianie serii liniowej

Korzystanie z funkcji REGLINX    Funkcja REGLINX oblicza lub przewiduje przyszłą wartość przy użyciu istniejących wartości. Wartość przewidywana jest to wartość y dla danej wartości x. Wartościami znanymi są istniejące wartości x i y, a nowa wartość jest obliczana za pomocą regresji liniowej. Za pomocą tej funkcji można przewidzieć przyszłą sprzedaż, wymagania dotyczące zapasów oraz trendy klientów.

Korzystanie z funkcji REGLINW lub funkcji REGEXPW    Funkcje REGLINW i REGEXPW umożliwiają ekstrapolację przyszłych wartości y, które rozszerzają linię prostą lub krzywą wykładniczą, która najbardziej Ci odpowiada na istniejące dane. Mogą także zwracać tylko wartości yna podstawie znanych wartości xdla najlepszego dopasowania linii lub krzywej. Aby wykreślić linię lub krzywą opisującą istniejące dane, Użyj istniejących wartości xi wartości yzwróconych za pomocą funkcji REGLINW lub REGEXPW.

Korzystanie z funkcji REGLINP lub REGEXPP    Za pomocą funkcji REGLINP lub REGEXPP można obliczyć linię prostą lub krzywą wykładniczą na podstawie istniejących danych. Funkcja REGLINP i funkcja REGEXPP zwracają różne statystyki regresji, w tym nachylenie i punkt przecięcia najlepszego dopasowania.

Poniższa tabela zawiera linki do dodatkowych informacji na temat tych funkcji arkusza.

Funkcja

Opis

REGLINX

Wartości projektu

KSZTAŁT

Wartości projektu, które pasują do prostej linii trendu

ROZWOJU

Wartości projektu, które pasują do krzywej wykładniczej

UŻYWAŁ

Obliczanie linii prostej na podstawie istniejących danych

FUNKCJI

Obliczanie krzywej wykładniczej na podstawie istniejących danych

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×