Prognozowanie wartości w seriach

Jeśli użytkownik zamierza prognozować wydatki na następny rok lub prognozować oczekiwane wyniki dla serii w eksperymencie naukowym, to za pomocą programu Microsoft Office Excel można automatycznie wygenerować przyszłe wartości oparte na istniejących danych lub automatycznie wygenerować wartości ekstrapolowane oparte na obliczeniach trendu liniowego lub trendu wzrostu.

Stosując uchwyt wypełniania lub polecenie Serie, można wypełnić zakres serią wartości przebiegających zgodnie z prostym trendem liniowym lub wykładniczym trendem wzrostu. Aby poszerzyć złożone i nieliniowe dane, można użyć funkcji arkusza lub narzędzia „analiza metodą regresji” dostępnego w dodatku Analysis ToolPak.

W serii liniowej wartość kroku, czyli różnica między pierwszą a następną wartością w serii, jest dodawana do wartości początkowej, a następnie do każdej kolejnej wartości.

Wartości początkowe

Rozszerzona seria liniowa

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Aby wypełnić serią wartości najlepiej pasującego trendu liniowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz co najmniej dwie komórki zawierające wartości początkowe trendu.

  Aby zwiększyć dokładność serii trendu, zaznacz dodatkowe wartości początkowe.

 2. Przeciągnij uchwyt wypełniania w kierunku, w którym chcesz wypełniać wartościami rosnącymi lub malejącymi.

  Na przykład, jeśli zaznaczone wartości początkowe w komórkach C1:E1 to 3, 5 i 8, przeciągnij uchwyt w prawo, aby wypełnić wartościami z trendem wzrostowym, lub przeciągnij w lewo, aby wypełnić wartościami malejącymi.

Porada: Aby ręcznie sterować sposobem tworzenia serii lub użyć klawiatury do wypełniania serią, kliknij polecenie Seria danych (karta Narzędzia główne, grupa Edytowanie, przycisk Wypełnienie).

Aby uzyskać kolejną wartość w serii wzrostu, wartość początkowa jest mnożona przez wartość kroku. Uzyskany iloczyn i każdy kolejny iloczyn jest następnie mnożony przez wartość kroku.

Wartości początkowe

Rozszerzona seria wzrostu

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4,5; 6,75; 10,125

Aby wypełnić serią wartości trendu wzrostu, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz co najmniej dwie komórki zawierające wartości początkowe trendu.

  Aby zwiększyć dokładność serii trendu, zaznacz dodatkowe wartości początkowe.

 2. Przytrzymaj wciśnięty prawy przycisk myszy i przeciągnij uchwyt wypełniania w kierunku, w którym chcesz wypełniać wartościami rosnącymi lub malejącymi, zwolnij przycisk myszy, a następnie kliknij polecenie Trend wzrostu w menu skrótów.

Na przykład, jeśli zaznaczone wartości początkowe w komórkach C1:E1 to 3, 5 i 8, przeciągnij uchwyt w prawo, aby wypełnić wartościami z trendem wzrostowym, lub przeciągnij w lewo, aby wypełnić wartościami malejącymi.

Porada: Aby ręcznie sterować sposobem tworzenia serii lub użyć klawiatury do wypełniania serią, kliknij polecenie Seria danych (karta Narzędzia główne, grupa Edytowanie, przycisk Wypełnienie).

Klikając polecenie Serie, można ręcznie sterować procesem tworzenia trendu liniowego lub trendu wzrostu, a następnie za pomocą klawiatury wypełniać wartościami.

 • W seriach liniowych wartości początkowe są stosowane do algorytmu najmniejszych kwadratów (y=mx+b), który umożliwia wygenerowanie serii.

 • W seriach wzrostu wartości początkowe są stosowane do algorytmu krzywej wykładniczej (y=b*m^x), który umożliwia wygenerowanie serii.

W każdym z tych dwóch przypadków wartość kroku jest ignorowana. Tworzona seria jest równoważna z wartościami zwracanymi przez funkcję REGLINW lub REGEXPW.

Aby ręcznie wypełniać wartościami, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę, w której chcesz rozpocząć serię. Komórka musi zawierać pierwszą wartość serii.

  Po kliknięciu polecenia Serie wynikowe serie zastępują oryginalne zaznaczone wartości. Aby zapisać oryginalne wartości, należy je skopiować do innego wiersza lub innej kolumny, a następnie utworzyć serię, zaznaczając skopiowane wartości.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Wypełnienie, a następnie kliknij polecenie Seria danych.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wypełniać serią w dół arkusza, kliknij opcję Kolumny.

  • Aby wypełniać serią w poprzek arkusza, kliknij opcję Wiersze.

 4. W polu Wartość kroku wprowadź wartość, o którą chcesz powiększać serię.

Typ serii

Wynik wartości kroku

Liniowy

Wartość kroku zostaje dodana do pierwszej wartości początkowej, a następnie jest dodawana do każdej kolejnej wartości.

Wzrost

Pierwsza wartość początkowa jest mnożona przez wartość kroku. Uzyskany iloczyn i każdy kolejny iloczyn jest następnie mnożony przez wartość kroku.

 1. W obszarze Typ kliknij opcję Liniowy lub Wzrost.

 2. W polu Wartość końcowa wprowadź wartość, na której seria ma się zatrzymać.

Uwaga: Jeśli w serii są co najmniej dwie wartości początkowe i program Excel ma wygenerować trend, należy zaznaczyć pole wyboru Trend.

Aby prognozować trend dla istniejących danych, można utworzyć linia trendu na wykresie. Jeśli na przykład wykres programu Excel pokazuje dane sprzedaży z kilku pierwszych miesięcy roku, to można dodać do niego linię trendu pokazującą ogólny trend sprzedaży (wzrostowy, spadkowy lub stabilny) lub trend prognozowany na nadchodzące miesiące.

W poniższej procedurze założono, że użytkownik utworzył wcześniej wykres oparty na istniejących danych. Jeśli tak nie jest, zobacz temat Tworzenie wykresu.

 1. Kliknij wykres.

 2. Kliknij seria danych, do której chcesz dodać linia trendu lub średnia ruchoma.

 3. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij opcję Linia trendu, a następnie kliknij odpowiedni typ linii trendu regresji lub odpowiednią średnią ruchomą.

 4. Aby ustawić opcje i sformatować linię trendu regresji lub średnią ruchomą, kliknij linię trendu prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj linię trendu w menu skrótów.

 5. Zaznacz odpowiednie opcje linii trendu, linie i efekty.

  • Jeśli została zaznaczona opcja Wielomianowy, w polu Stopień wprowadź największą wartość potęgi dla zmiennej niezależnej.

  • Jeśli została zaznaczona opcja Średnia ruchoma, w polu Okres wprowadź liczbę okresów, które mają być wykorzystane do obliczenia średniej ruchomej.

Uwagi: 

 • W polu Oparty na seriach są wyświetlane wszystkie serie danych na wykresie, do których można dodać linie trendu. Aby dodać linię trendu do innych serii, należy kliknąć nazwę w polu, a następnie zaznaczyć odpowiednie opcje.

 • Średnia ruchoma dodawana do wykresu xy (punktowego) jest wyznaczana na podstawie kolejności wartości x na wykresie. Aby uzyskać odpowiedni wynik, przed dodaniem średniej ruchomej może być konieczne posortowanie wartości x.

Korzystanie z funkcji REGLINX    Funkcja REGLINX oblicza lub przewiduje przyszłą wartość na podstawie dostępnych wartości istniejących. Wartość przewidywana jest to wartość y dla danej wartości x. Wartościami znanymi są istniejące wartości x i y, a nowa wartość jest obliczana za pomocą regresji liniowej. Ta funkcja może być przydatna w przewidywaniu przyszłego poziomu sprzedaży, wymagań dotyczących zapasów lub trendów konsumpcyjnych.

Korzystanie z funkcji REGLINW lub funkcji REGEXPW    Funkcje REGLINW i REGEXPW mogą ekstrapolować przyszłe wartości y stanowiące kontynuację linii prostej lub krzywej wykładniczej najlepiej opisującej istniejące dane. Te funkcje mogą również zwracać tylko wartości y oparte na znanych wartościach x dla najlepiej pasującej linii lub krzywej. Aby wykreślić linię lub krzywą opisującą istniejące dane, należy użyć istniejących wartości x i wartości y zwróconych przez funkcję REGLINW lub REGEXPW.

Korzystanie z funkcji REGLINP lub funkcji REGEXPP    Funkcji REGLINP lub funkcji REGEXPP można używać do obliczania linii prostej lub krzywej wykładniczej na podstawie istniejących danych. Funkcje REGLINP i REGEXPP zwracają różne statystyki regresji obejmujące między innymi nachylenie i punkt przecięcia dla najlepiej pasującej linii.

Poniższa tabela zawiera łącza do dodatkowych źródeł informacji o wymienionych funkcjach arkusza.

Funkcja

Opis

REGLINX

Prognozowanie wartości

REGLINW

Prognozuje wartości, które pasują do prostej trendu liniowego.

REGEXPW

Prognozuje wartości, które przebiegają wzdłuż krzywej wykładniczej.

REGLINP

Oblicza linię prostą na podstawie istniejących danych.

REGEXPP

Oblicza krzywą wykładniczą na podstawie istniejących danych.

Aby wykonać bardziej skomplikowaną analizę regresji, obejmującą na przykład obliczanie i wykreślanie wartości resztkowych, można skorzystać z narzędzia do analizy regresji w dodatku Analysis ToolPak. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ładowanie dodatku Analysis ToolPak.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×