Problemy ze zgodnością związane z formatowaniem warunkowym

Narzędzie sprawdzania zgodności wykryło co najmniej jeden problem ze zgodnością związany z formatowaniem warunkowym.

Ważne: Przed zapisaniem skoroszytu w starszym formacie pliku należy rozwiązać problemy, które powodują znaczną utratę funkcjonalności, aby zapobiec trwałej utracie danych lub nieprawidłowemu działaniu.

Problemy powodujące nieznaczną utratę wierności mogą nie wymagać rozwiązania przed zapisaniem skoroszytu — dane ani funkcjonalność nie zostaną utracone, ale wygląd lub działanie skoroszytu mogą być nieco inne po otwarciu go w starszej wersji programu Microsoft Excel.

W tym artykule

Problemy powodujące znaczną utratę funkcjonalności

Problemy powodujące nieznaczną utratę wierności

Problemy powodujące znaczną utratę funkcjonalności

Problem

Rozwiązanie

Niektóre komórki zawierają więcej formatów warunkowych niż jest obsługiwanych w wybranym formacie pliku. Tylko pierwsze trzy warunki będą wyświetlane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 2016 i 2013 formatowanie warunkowe może zawierać nawet 64 warunki, ale w programie Excel 97–2003 będą widoczne tylko pierwsze trzy warunki.

Wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2016 lub 2013, chyba że były edytowane w programie Excel 97–2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki, do których zastosowano formatowanie warunkowe z użyciem więcej niż trzech warunków, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany, aby były użyte nie więcej niż trzy warunki.

Zakresy formatowania warunkowego w niektórych komórkach nakładają się. Wcześniejsze wersje programu Excel nie będą używać wszystkich reguł formatowania warunkowego w nakładających się komórkach. W nakładających się komórkach będzie widoczne inne formatowanie warunkowe.

Znaczenie    Zakresy formatowania warunkowego w komórce mogą się nakładać, a w programie Excel 97–2003 takie działanie nie jest obsługiwane i formatowanie warunkowe nie jest poprawnie wyświetlane.

Wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2016 lub 2013, chyba że były edytowane w programie Excel 97–2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające nakładające się zakresy formatowania warunkowego, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany w celu wyeliminowania nakładających się zakresów.

Jedna lub większa liczba komórek w tym skoroszycie zawiera typ formatowania warunkowego, który nie jest obsługiwany we wcześniejszych wersjach programu Excel, taki jak słupki danych, skale kolorów lub zestawy ikon.

Znaczenie    W programie Excel 97–2003 nie występują typy formatowania warunkowego, takie jak paski danych, skale kolorów, zestawy ikon, wartości sklasyfikowane jako pierwsze lub ostatnie, powyżej lub poniżej średniej, unikatowe lub zduplikowane czy porównywanie kolumn tabeli w celu określenia komórek, które należy sformatować.

Wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2016 lub 2013, chyba że były edytowane w programie Excel 97–2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające nowe typy formatowania warunkowego w programie Excel 2016, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany, aby zastosować formatowanie tylko tych typów, które są obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Niektóre komórki zawierają formatowanie warunkowe z wyczyszczoną opcją Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy. Wcześniejsze wersje programu Excel nie rozpoznają tej opcji i spowodują zatrzymanie po wystąpieniu pierwszego prawdziwego warunku.

Znaczenie    W programie Excel 97–2003 nie ma możliwości zastosowania formatowania warunkowego bez zatrzymywania w przypadku spełnienia warunku. Formatowanie warunkowe nie jest stosowane, gdy pierwszy warunek jest prawdziwy.

Wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2016 lub 2013, chyba że były edytowane w programie Excel 97–2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby odnaleźć komórki z formatowaniem warunkowym i wyczyszczoną opcją Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy, a następnie kliknij przycisk Napraw w celu rozwiązania problemu ze zgodnością.

Jedna lub większa liczba komórek w tym skoroszycie zawiera typ formatowania warunkowego w zakresie nieprzylegającym (taki jak pierwsze/ostatnie N, pierwsze/ostatnie N%, powyżej/poniżej średniej lub powyżej/poniżej odchylenia standardowego). Tej możliwości nie ma we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 97–2003 formatowanie warunkowe w nieprzylegających komórkach nie jest wyświetlane.

Wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2016 lub 2013, chyba że były edytowane w programie Excel 97–2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające typ formatowania warunkowego zastosowanego do nieprzylegających zakresów, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany, aby zastosować reguły formatowania warunkowego dostępne we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Niektóre tabele przestawne w tym skoroszycie zawierają formatowanie warunkowe, które może działać niepoprawnie we wcześniejszych wersjach programu Excel. Reguły formatowania warunkowego nie będą wyświetlać tych samych wyników w przypadku używania tych tabel przestawnych we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Wyniki formatowania warunkowego widoczne w raportach w formie tabel przestawnych programu Excel 97–2003 nie będą takie same jak w raportach w formie tabel przestawnych w programach Excel 2016 i 2013.

Wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2016 lub 2013, chyba że były edytowane w programie Excel 97–2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować pola raportu w formie tabeli przestawnej zawierające reguły formatowania warunkowego, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany, aby zastosować reguły formatowania warunkowego dostępne we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Jedna lub większa liczba komórek w tym skoroszycie zawiera typ formatowania warunkowego odwołującego się do wartości w innych arkuszach.Te formaty warunkowe są niedostępne we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programach Excel 2016, Excel 2013 oraz Excel 97–2003 formatowanie warunkowe odwołujące się do wartości w innych arkuszach nie jest wyświetlane.

Wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2016 lub 2013, chyba że były edytowane w programie Excel 2007 lub Excel 97–2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające typ formatowania warunkowego odwołującego się do wartości w innych arkuszach, a następnie zastosuj formatowanie warunkowe, które nie odwołuje się do wartości w innych arkuszach.

Jedna lub większa liczba komórek w tym skoroszycie zawiera typ formatowania warunkowego z użyciem formatu „Tekst zawierający” z odwołaniem do komórki lub formułą. Te formaty warunkowe nie są obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie     W programach Excel 2007 i Excel 97–2003 formatowanie warunkowe z zastosowaniem formuł dotyczących tekstu zawierających reguły nie jest wyświetlane w arkuszu.

Wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2013, chyba że były edytowane w programie Excel 2007 lub Excel 97–2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające formatowanie warunkowe z zastosowaniem formuł dotyczących tekstu zawierających reguły, a następnie zastosuj formatowanie warunkowe obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Jedna lub większa liczba komórek w tym skoroszycie zawiera regułę nieobsługiwaną we wcześniejszych wersjach programu Excel ze względu na błąd formuły występujący w zakresie.

Znaczenie    W programach Excel 2007 i Excel 97–2003 formatowanie warunkowe z zastosowaniem reguł opartych na zakresach nie będzie prawidłowo wyświetlane w arkuszu, jeżeli reguły oparte na zakresach będą zawierać błędy formuł.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki z regułami opartymi na zakresach zawierającymi błędy formuł, a następnie wprowadź niezbędne zmiany, aby te reguły nie zawierały błędów formuł.

Jedna lub większa liczba komórek w tym skoroszycie zawiera układ zestawu ikon formatowania warunkowego nieobsługiwany we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programach Excel 2007 i Excel 97–2003 nie jest obsługiwane formatowanie warunkowe powodujące wyświetlanie określonego układu zestawu ikon, w związku z czym układ zestawu ikon nie jest wyświetlany w arkuszu.

Wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2016 lub 2013, chyba że były edytowane w programie Excel 2007 lub Excel 97–2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające formatowanie warunkowe powodujące wyświetlanie określonego układu zestawu ikon, a następnie upewnij się, że formatowanie warunkowe nie wyświetla tego układu zestawu ikon.

Jedna lub większa liczba komórek w tym skoroszycie zawiera regułę paska danych z ustawieniem „Wartość ujemna”. Te paski danych nie są obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programach Excel 2007 i Excel 97–2003 formatowanie warunkowe zawierające regułę paska danych z ustawieniem wartości ujemnej nie jest wyświetlane w arkuszu.

Wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2016 lub 2013, chyba że były edytowane w programie Excel 2007 lub Excel 97–2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające paski danych ujemnych w wyniku ustawienia formatu wartości ujemnych na Automatyczny w oknie dialogowym Nowa reguła formatowania (karta Narzędzia główne, grupa Style, Formatowanie warunkowe, Nowa reguła), w wyniku ustawienia parametru Ustawienia osi na Automatyczny lub w wyniku ustawienia parametru Punkt środkowy komórki w oknie dialogowym Ustawienia wartości ujemnych i osi (karta Narzędzia główne, grupa Style, Formatowanie warunkowe, Nowa reguła, styl formatowania Słupek danych, przycisk Wartości ujemne i oś). Następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

Jedna lub większa liczba komórek w tym skoroszycie zawiera formatowanie warunkowe odwołujące się do ponad 8192 nieciągłych obszarów komórek. Te formaty warunkowe nie zostaną zapisane.

Znaczenie    W programach Excel 2007 i Excel 97–2003 formatowanie warunkowe odwołujące się do ponad 8192 nieciągłych obszarów komórek nie jest wyświetlane w arkuszu.

Wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2016 lub 2013, chyba że były edytowane w programie Excel 2007 lub Excel 97–2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające formatowanie warunkowe odwołujące się do ponad 8192 nieciągłych obszarów komórek, a następnie zmień liczbę nieciągłych obszarów komórek, do których odwołuje się formatowanie warunkowe.

Początek strony

Problemy powodujące nieznaczną utratę wierności

Problem

Rozwiązanie

Jedna lub większa liczba komórek w tym skoroszycie zawiera regułę paska danych z ustawieniem wypełnienia, obramowania lub „kierunku paska”. Te paski danych nie są obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programach Excel 2007 i Excel 97–2003 formatowanie warunkowe zawierające regułę paska danych z wypełnieniem pełnym kolorem lub obramowaniem albo ustawieniami pasków danych w kierunku od lewej do prawej i od prawej do lewej nie są wyświetlane w arkuszu.

Wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2016 lub 2013, chyba że były edytowane w programie Excel 2007 lub Excel 97–2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające regułę paska danych formatowania warunkowego z wypełnieniem pełnym kolorem lub obramowaniem albo ustawieniami pasków danych w kierunku od lewej do prawej i od prawej do lewej, a następnie wprowadź niezbędne zmiany.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×