Problemy ze zgodnością formuły w programie Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Narzędzie sprawdzania zgodności wykryło co najmniej jeden problem ze zgodnością związany z formułami starszych wersji programu Microsoft Excel.

Począwszy od programu Excel 2007 domyślnie narzędzie sprawdzania zgodności sprawdza, czy problemy związane ze starszych wersji programu Excel. Jeśli chcesz tylko w określonej wersji, wyczyść pola wyboru dla innych wersji.

Okno dialogowe sprawdzania zgodności w programie Excel

Ważne: 

  • Jeśli na liście Znacząca utrata funkcjonalności pojawią się jakieś problemy, zajmij się nimi przed zapisaniem pliku, aby zapobiec nieodwracalnej utracie danych lub nieprawidłowemu działaniu.

  • Problemy na liście Nieznaczna utrata wierności danych mogą — ale nie muszą — wymagać rozwiązania przed zapisaniem skoroszytu. Dane ani funkcjonalność nie zostaną utracone, ale wygląd lub działanie skoroszytu mogą być nieco inne po otwarciu go w starszej wersji programu Excel.

Porada: Jeśli masz wiele problemów do sprawdzenia, wybierz pozycję Kopiuj do nowego arkusza. Użyj nowego arkusza Raport zgodności, aby zbadać poszczególne problemy.

W tym artykule

Problemy powodujące znaczną utratę funkcjonalności

Problemy powodujące nieznaczną utratę wierności

Problemy powodujące znaczną utratę funkcjonalności

Problem

Rozwiązanie

Niektóre arkusze zawierają więcej formuł tablicowych z odwołaniami do innych arkuszy, niż można użyć w wybranym formacie pliku. Niektóre z tych formuł tablicowych nie zostaną zapisane i zostaną przekonwertowane na błędy #ARG!.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym tablice skoroszytu, które odwołują się do innych arkuszy są ograniczone tylko przez dostępną pamięć, ale w programie Excel 97 – 2003, arkuszy może zawierać maksymalnie 65 472 tablice skoroszytu, które odwołują się do innych arkuszy. Tablice skoroszytu poza limit maksymalny zostaną przekonwertowane na i wyświetlić #VALUE! błędy.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające formuły tablicowe, które odwołują się do innego arkusza, a następnie wprowadź niezbędne zmiany w celu uniknięcia błędów #ARG!.

Niektóre formuły zawierają tablice z liczbą elementów większą niż obsługiwana przez wybrany format pliku. Tablice zawierające więcej niż 256 kolumn lub 65 536 wierszy nie zostaną zapisane i mogą powodować uzyskiwanie odmiennych wyników.

Znaczenie    W programie Excel 2010 i nowszym można użyć formuły tablicowe, które zawierają elementy do więcej niż 256 kolumn i 65 536 wierszy. W programie Excel 2007 przekracza limit elementów tablicy i może zwracać inne wyniki.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające formuły tablicowe, które mają więcej elementów, niż jest obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel, a następnie wprowadź konieczne zmiany.

W niektórych formułach jest zawartych więcej wartości, odwołań i/lub nazw, niż jest obsługiwanych w wybranym formacie pliku. Te formuły nie zostaną zapisane i zostaną przekonwertowane na błędy #ARG!.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym maksymalna długość zawartości formuły jest 8192 znaki, a maksymalna długość wewnętrzna formuły jest 16 384 bajtów. W programie Excel 97 – 2003 maksymalna długość zawartości formuły wynosi 1024 znaków, a maksymalna długość wewnętrzna formuły jest 1,800 bajtów. Gdy połączenie argumentach formuł (w tym wartości, odwołań i/lub nazwy) przekracza maksymalną programu Excel 97 – 2003, formuł spowoduje #VALUE! błędy podczas zapisywania skoroszytu w starszym formacie pliku programu Excel.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające formuły, w przypadku których zostało przekroczone ograniczenie maksymalnej długości formuły programu Excel w wersjach 97–2003, a następnie wprowadź niezbędne zmiany w celu uniknięcia błędów #ARG!.

Niektóre formuły zawierają więcej poziomów zagnieżdżenia, niż można użyć w wybranym formacie pliku. Formuły zawierające ponad siedem poziomów zagnieżdżenia nie zostaną zapisane i zostaną przekonwertowane na błędy #ARG!.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym formuła może zawierać do 64 poziomów zagnieżdżenia, ale w programie Excel 97 – 2003 maksymalna liczba poziomów zagnieżdżenia wynosi tylko 7.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające więcej niż 7 poziomów zagnieżdżenia, a następnie wprowadź niezbędne zmiany w celu uniknięcia błędów #ARG!.

Niektóre formuły zawierają funkcje z większą liczbą argumentów niż liczba obsługiwana przez wybrany format pliku. Formuły zawierające funkcje z liczbą argumentów większą niż 30 nie zostaną zapisane i zostaną przekonwertowane na błędy #ARG!.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym formuła może zawierać do 255 argumentów, ale w programie Excel 97 – 2003 maksymalne ograniczenie liczby argumentów w formule wynosi tylko 30.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające więcej niż 30 argumentów, a następnie wprowadź niezbędne zmiany w celu uniknięcia błędów #ARG!.

Niektóre formuły używają więcej operandów, niż można użyć w wybranym formacie pliku. Te formuły nie zostaną zapisane i zostaną przekonwertowane na błędy #ARG!.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym maksymalna liczba argumentów operacji, których można używać w formułach, wynosi 1024, natomiast w programie Excel 97 – 2003 maksymalne ograniczenie liczby operandów w formułach jest ograniczona do zaledwie 40.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające więcej niż 40 argumentów operacji, a następnie wprowadź niezbędne zmiany w celu uniknięcia błędów #ARG!.

Niektóre formuły zawierają funkcje z liczbą argumentów większą niż liczba argumentów obsługiwana przez wybrany format pliku. Formuły zawierające funkcję z liczbą argumentów większą niż 29 nie zostaną zapisane i zostaną przekonwertowane na błędy #ARG!.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym zdefiniowane funkcji (UDF) utworzony przy użyciu języka Visual Basic for Applications (VBA) może zawierać do 60 argumentów, ale w programie Excel 97 – 2003 liczba argumentów w funkcjach udf jest ograniczona przez języka VBA tylko 29.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki, które zawierają funkcje używające więcej niż 29 argumentów, a następnie wprowadź konieczne zmiany w celu uniknięcia błędów #ARG!. Może być konieczna zmiana funkcji zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą języka VBA.

Co najmniej jedna funkcja z tego skoroszytu nie jest dostępna we wcześniejszych wersjach programu Excel. Po ponownym obliczeniu we wcześniejszych wersjach te funkcje zwrócą błąd #NAZWA? zamiast ich obecnych wyników.

Znaczenie    Program Excel 2007 i nowszych zapewniają funkcje o zmienionej nazwie i nowy. Ponieważ te funkcje nie są dostępne w programie Excel 97 – 2003, zwróci #NAME? Błąd zamiast oczekiwanych wyników, gdy skoroszyt zostanie otwarty w starszej wersji programu Excel.

W niektórych przypadkach do formuły jest dodawany prefiks _xlfn, na przykład =_xlfn.JEŻELI.BŁĄD (1;2).

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające funkcje, które nie są dostępne we wcześniejszych wersjach programu Excel, a następnie wprowadź konieczne zmiany w celu uniknięcia błędów #NAZWA?.

Funkcje zgodności są dostępne dla wszystkich funkcji, których nazwy zostały zmienione. Można używać tych funkcji w celu uniknięcia błędów.

Nowe funkcje można zastąpić odpowiednimi funkcjami dostępnymi we wcześniejszych wersjach programu Excel. Można również usunąć formuły używające nowych funkcji, zastępując je wynikami formuł.

Niektóre formuły zawierają odwołania do tabel, które nie są obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te odwołania zostaną przekonwertowane na odwołania do komórek.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym możesz za pomocą odwołań strukturalnych był o wiele łatwiejsze i bardziej intuicyjny do pracy z tabeli danych podczas korzystania z formuł, które odwołują się do tabeli, części tabeli lub całą tabelę. Ta funkcja nie jest obsługiwana w programie Excel 97 – 2003 i odwołania strukturalne są konwertowane na odwołania do komórek.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające formuły z odwołaniami strukturalnymi do tabel, dzięki czemu będzie można je zmienić na odwołania do komórek, które mają zostać użyte.

Niektóre formuły zawierają odwołania do tabel w innych skoroszytach, które nie są w danej chwili otwarte w tym wystąpieniu programu Excel. Podczas zapisywania w formacie programu Excel 97–2003 te odwołania zostaną przekonwertowane na błędy #ADR!, ponieważ nie można ich przekonwertować na odwołania do arkuszy.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym możesz za pomocą odwołań strukturalnych był o wiele łatwiejsze i bardziej intuicyjny do pracy z tabeli danych podczas korzystania z formuł, które odwołują się do tabeli, części tabeli lub całą tabelę. Ta funkcja nie jest obsługiwana w programie Excel 97 – 2003 i odwołania strukturalne są konwertowane na odwołania do komórek. Jednak jeśli punkt odwołań strukturalnych do tabel w innych skoroszytach, które nie są obecnie otwarte, ich zostaną przekonwertowane i wyświetlone jako błędy #REF.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające formuły z odwołaniami strukturalnymi do tabel w innych skoroszytach, dzięki czemu będzie można je zmienić w celu uniknięcia błędów #ADR!.

Co najmniej jedna komórka w tym skoroszycie zawiera reguły poprawności danych, które odwołują się do więcej niż 8192 nieciągłych obszarów komórek. Te reguły poprawności danych nie zostaną zapisane.

Znaczenie    W programie Excel 2010 i nowszym reguł sprawdzania poprawności danych można znaleźć więcej niż 8192 nieciągłych obszarów komórek. W programie Excel 97 – 2007 ten typ reguły sprawdzania poprawności danych nie jest obsługiwane i nie będzie dostępny.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające reguły poprawności danych, które odwołują się do ponad 8192 nieciągłych obszarów komórek, a następnie wprowadź konieczne zmiany.

Co najmniej jedna komórka w tym skoroszycie zawiera reguły poprawności danych, które odwołują się do wartości w innych arkuszach. Te reguły poprawności danych nie będą obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 2010 lub nowszym można użyć reguły sprawdzania poprawności danych, które odwołują się do wartości w innych arkuszach. W programie Excel 97 – 2007 ten typ sprawdzania poprawności danych nie jest obsługiwane i nie można wyświetlić w arkuszu.

Jednak wszystkie reguły poprawności danych pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2010 i nowszym, chyba że były edytowane w programie Excel 97 – 2007.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające reguły poprawności danych, które odwołują się do wartości w innych arkuszach, a następnie wprowadź konieczne zmiany na karcie Ustawienia w oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych (karta Dane, grupa Narzędzia danych).

Ten skoroszyt zawiera zakres konsolidacji danych z odwołaniami do komórek, w przypadku których przekroczono limity wierszy i kolumn dla wybranego formatu pliku. Odwołania formuł do danych w tym obszarze zostaną dostosowane i mogą nie być poprawnie wyświetlane w starszej wersji programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym zakresów konsolidacji danych może zawierać formuł, które odwołują się do danych znajdujących się poza limitem kolumn i wierszy wybranego formatu pliku. W programie Excel 97 – 2003 rozmiar arkusza jest tylko 256 kolumn na 65 536 wierszy. Formuły odwołujące się do danych w komórkach poza ten limit wierszy i kolumn są dostosowywane i mogą być wyświetlane niepoprawnie.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować zakresy konsolidacji danych zawierające odwołania formuł do danych, w przypadku których przekroczono limity wierszy i kolumn dla programu Excel w wersji 97–2003, a następnie wprowadź konieczne zmiany.

Ten skoroszyt zawiera niestandardowe opisy zdefiniowanych przez użytkownika funkcji języka VBA. Wszystkie opisy niestandardowe zostaną usunięte.

Znaczenie    W programu Excel 2010 lub nowszym można języka Visual Basic for Applications (VBA) tworzenie funkcje zdefiniowane przez użytkownika (UDF) przy użyciu opisy niestandardowe. Opisy niestandardowe nie są obsługiwane w programie Excel 97 – 2007 i zostanie usunięty.

Co należy zrobić    Nie jest konieczne wykonywanie żadnej czynności, ponieważ wszystkie opisy niestandardowe zostaną usunięte.

Początek strony

Problemy powodujące nieznaczną utratę wierności

Problem

Rozwiązanie

Niektóre formuły tablicowe w tym skoroszycie zawierają odwołania do całej kolumny. We wcześniejszych wersjach programu Excel ponowne obliczenie tych formuł może spowodować ich przekonwertowanie na błędy #LICZBA!.

Znaczenie    Formuły tablicowe, które odwołują się do całej kolumny w programie Excel 2007 lub nowszym zostaną przekonwertowane i wyświetlone jako #NUM! błędy, po ponownym obliczeniu w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować formuły tablicowe odwołujące się do całej kolumny, dzięki czemu będzie można wprowadzić niezbędne zmiany w celu uniknięcia błędów #LICZBA!.

Jedna lub więcej nazw zdefiniowanych w tym skoroszycie składa się z więcej niż 255 znaków dozwolonych w wybranym formacie pliku. Formuły zostaną zapisane, jednak zostaną obcięte podczas edytowania we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Jeśli w nazwanych zakresach w formułach jest przekroczone ograniczenie 255 znaków obsługiwane w programie Excel w wersjach 97–2003, formuła działa prawidłowo, ale jest obcinana w oknie dialogowym Nazwa i nie można jej edytować.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające nazwane zakresy w formułach, a następnie wprowadź konieczne zmiany, tak aby użytkownicy mogli edytować formuły w programie Excel w wersjach 97–2003.

Niektóre formuły w tym skoroszycie są połączone z innymi skoroszytami, które są zamknięte. Kiedy te formuły zostaną obliczone ponownie we wcześniejszych wersjach programu Excel bez otwierania połączonych skoroszytów, znaki przekraczające ograniczenie 255 znaków nie będą mogły zostać zwrócone.

Znaczenie    Jeśli formuły w skoroszycie są połączone z innymi skoroszytami, które są zamknięte, po wykonaniu ponownego obliczenia w programie Excel w wersjach 97–2003 będzie można wyświetlić maksymalnie 255 znaków w takich formułach. Wyniki formuł mogą zostać obcięte.

Co należy zrobić    Należy znaleźć komórki zawierające formuły połączone z innymi skoroszytami, które są zamknięte. W ten sposób można zweryfikować linki i wprowadzić konieczne zmiany w celu uniknięcia obcinania wyników formuł w programie Excel w wersjach 97–2003.

Formuła sprawdzania poprawności danych jest dłuższa niż 255 znaków.

Znaczenie    Jeśli długość formuły sprawdzania poprawności danych przekracza ograniczenie 255 znaków obsługiwane w programie Excel w wersjach 97–2003, formuła działa prawidłowo, ale jest obcinana i nie można jej edytować.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające formuły sprawdzania poprawności danych, a następnie użyj mniejszej liczby znaków w takich formułach, co umożliwi edytowanie ich w programie Excel w wersjach 97–2003.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×