Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, możesz zorganizować swój dzień w aplikacji To-Do dla systemu iOS. Dodawaj zadania, przypisuj im daty ukończenia i ustawiaj przypomnienia oraz konfiguruj ich cykliczność, jeśli musisz o nich często pamiętać.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie zadania

Utwórz nowe zadanie do wykonania na jednej z list.

 1. W aplikacji To-Do, aby przejść do widoku Pasek boczny, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Pasek boczny”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby przejść do listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej listy. Podczas przechodzenia między elementami funkcja VoiceOver odczytuje nazwę każdej z list, a po niej liczbę zawartych na niej zadań. Aby wybrać listę, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok Lista zadań.

 3. Aby utworzyć zadanie, w widoku Lista zadań szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Dodaj element do wykonania”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać tę pozycję. Fokus zostanie przeniesiony do pola z nazwą zadania.

 4. Wpisz nazwę nowego zadania za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Q”.

  Porada: Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Po wpisaniu nazwy zadania szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Dodaj element do wykonania”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Zadanie zostanie dodane do listy.

Ukończenie zadania

Po wykonaniu zadania oznacz związany z nim element do wykonania na liście jako ukończony.

 1. W widoku Pasek boczny szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę listy zawierającej ukończone zadanie. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć widok Lista zadań.

 2. W widoku Lista zadań w celu nawigowania po zadaniach szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego zadania. Podczas przechodzenia między elementami funkcja VoiceOver odczytuje nazwy zadań i ich stany (ukończenia lub nieukończenia).

 3. Gdy przejdziesz do zadania, które chcesz oznaczyć jako ukończone, szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Nieukończony element do wykonania”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby ukończyć zadanie.

Porady: 

 • Aby oznaczyć zadanie ukończone jako nieukończone, powtarzaj powyższe czynności, aż usłyszysz „Wybrano ukończony element do wykonania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Upewnij się, że właściwe zadanie nieukończone jest wyświetlane na liście. Aby dowiedzieć się, jak pokazywać lub ukrywać zadania ukończone na listach, zobacz Pokaż/ukryj zadania ukończone.

Otwieranie widoku szczegółów

Widok szczegółów pozwala edytować zadanie, dodać do niego przypomnienie i tak dalej.

 1. W widoku Lista zadań szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę zadania, do szczegółów którego chcesz uzyskać dostęp. Podczas przechodzenia między elementami funkcja VoiceOver odczytuje nazwy zadań i ich stany (ukończenia lub nieukończenia).

 2. Gdy dotrzesz do odpowiedniego zadania, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok szczegółów zadania i będzie można edytować zadanie lub je usunąć. Usłyszysz: „Przycisk Odrzuć widok szczegółów”.

 3. Aby zamknąć widok szczegółów, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Odrzuć widok szczegółów”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać tę pozycję.

Dodawanie zadania do widoku Mój dzień

Zadania z innej listy możesz przenieść do widoku Mój dzień, który jest listą domyślną i od razu skonfigurowaną, gdy rozpoczynasz pracę z aplikacją To-Do.

 • W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj element do wykonania do widoku Mój dzień”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby usunąć zadanie z widoku Mój dzień, w widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Usuń element do wykonania z widoku Mój dzień”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie nazwy zadania

W widoku szczegółów możesz szybko zmienić nazwę zadania.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę zadania, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. W polu nazwy zadania usuń jego poprzednią nazwę, a następnie wpisz nową za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Q”.

 3. Aby po wpisaniu nazwy zadania zapisać ją i zamknąć klawiaturę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Gotowe”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Nazwa zadania zostanie zmieniona.

Dodawanie przypomnienia

Korzystaj z przypomnień, aby nigdy nie zapomnieć o najważniejszych zadaniach.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Przypomnienie”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Przypomnienie.

 2. Szybko przesuwaj w prawo i w lewo, aby przeglądać opcje przypomnienia. Opcje domyślne to Później dziś, Jutro i Przyszły tydzień, ale możesz też wybrać pozycję Wybierz datę i godzinę. Gdy dotrzesz do opcji, której chcesz użyć, naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją wybrać.

 3. Aby po wybraniu opcji przypomnienia ustawić przypomnienie i zamknąć menu Przypomnienie, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Gotowe”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać tę pozycję.

 4. Aby usunąć przypomnienie, w menu Przypomnienie szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Usuń”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Przypomnienie zostanie usunięte, a menu — zamknięte.

Dodawanie daty ukończenia

Dodaj datę ukończenia, aby ułatwić sobie dotrzymanie terminów najważniejszych zadań.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Data ukończenia”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Data ukończenia.

 2. Szybko przesuwaj w prawo i w lewo, aby przeglądać opcje daty ukończenia. Opcje domyślne to Dzisiaj, Jutro i Przyszły tydzień, ale możesz też wybrać pozycję Wybierz datę i godzinę. Gdy dotrzesz do opcji, której chcesz użyć, naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją wybrać.

 3. Aby po wybraniu opcji daty ukończenia ustawić datę i zamknąć menu Data ukończenia, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Gotowe”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać tę pozycję.

 4. Aby usunąć datę ukończenia, w menu Data ukończenia szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Usuń”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Data ukończenia zostanie usunięta, a menu — zamknięte.

Dodawanie powtarzającej się daty ukończenia

W przypadku zadań powtarzających się regularnie możesz ustawić powtarzającą się datę ukończenia.

Uwaga: Datę ukończenia należy dodać przed ustawieniem jej jako powtarzającej się.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Powtórz”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Powtórz.

 2. Szybko przesuwaj w prawo i w lewo, aby przeglądać opcje daty ukończenia. Opcje domyślne to Codziennie, W dni powszednie, Co tydzień, Co miesiąc i Co rok, ale możesz też wybrać pozycję Niestandardowe. Gdy dotrzesz do opcji, której chcesz użyć, naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją wybrać.

 3. Aby usunąć powtarzającą się datę ukończenia, w menu Powtórz szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Usuń”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Powtarzająca się data ukończenia zostanie usunięta, a menu — zamknięte.

Dodaj notatkę

Notatki są przydatne, jeśli chcesz dodać więcej informacji dotyczących zadań, zachowując krótkie nazwy zadań. Jeśli na przykład zadanie to Kupić jedzenie, listę zakupów możesz umieścić w notatce.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Załącznik notatki. Dodaj notatkę”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Wpisz notatki za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Q”.

 3. Aby zapisać notatki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Zapisz”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać tę pozycję. Notatki zostaną zapisane.

Usuwanie zadania

Zadanie można usunąć, gdy na przykład nie trzeba go już śledzić.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Usuń zadanie”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Zostanie otwarte okno potwierdzenia i usłyszysz: „Czy na pewno chcesz trwale usunąć to zadanie do wykonania”? Aby potwierdzić, szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Przycisk Usuń”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Jeśli chcesz anulować usunięcie, w oknie potwierdzenia szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Anuluj”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zadanie zostanie usunięte, a fokus zostanie przeniesiony do widoku Lista zadań.

Zobacz też

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, możesz zorganizować swój dzień w aplikacji To-Do dla systemu Android. Dodawaj zadania, przypisuj im daty ukończenia i ustawiaj przypomnienia oraz konfiguruj ich cykliczność, jeśli musisz o nich często pamiętać.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie zadania

 1. Szybko przesuń w prawo jeden raz. Usłyszysz: „Przycisk Pasek boczny, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do list zadań do wykonania. Usłyszysz nazwę listy, a po niej liczbę zawartych na niej zadań. Jeśli pierwsza lista nie jest tą, której szukasz, dalej szybko przesuwaj w prawo, aż odnajdziesz właściwą lub dojdziesz do listy To-Do zawierającej wszystkie zadania.

  Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć obecnie wybraną listę.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Dodaj zadanie do wykonania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Wpisz tekst zadania, na przykład „Kupić jedzenie”.

 5. Przesuwaj palcem po prawej dolnej części ekranu, aż usłyszysz: „Gotowe”. Unieś palec, aby zakończyć tworzenie zadania.

 6. Szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę.

Ukończenie zadania

 1. Szybko przesuń w prawo jeden raz. Usłyszysz: „Przycisk Pasek boczny, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do list zadań do wykonania. Usłyszysz nazwę listy, a po niej liczbę zawartych na niej zadań. Jeśli pierwsza lista nie jest tą, której szukasz, dalej szybko przesuwaj w prawo, aż odnajdziesz właściwą lub dojdziesz do listy To-Do zawierającej wszystkie zadania.

  Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć obecnie wybraną listę.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę zadania, które chcesz oznaczyć jako ukończone.

 4. Szybko przesuń w prawo jeden raz. Usłyszysz: „Nieukończone zadanie do wykonania”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby ukończyć zadanie.

Porada: Aby oznaczyć zadanie ukończone jako nieukończone, powtarzaj powyższe czynności, aż usłyszysz „Oznaczono zadanie do wykonania jako ukończone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie widoku szczegółów

Widok szczegółów pozwala edytować zadanie, dodać do niego przypomnienie i tak dalej.

 1. Szybko przesuń w prawo jeden raz. Usłyszysz: „Przycisk Pasek boczny, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do list zadań do wykonania. Usłyszysz nazwę listy, a po niej liczbę zawartych na niej zadań. Jeśli pierwsza lista nie jest tą, której szukasz, dalej szybko przesuwaj w prawo, aż odnajdziesz właściwą lub dojdziesz do listy To-Do zawierającej wszystkie zadania.

  Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć obecnie wybraną listę.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę zadania, do szczegółów którego chcesz uzyskać dostęp, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Szczegóły dotyczące zadania do wykonania”, a następnie nazwę zadania.

Porada: Aby zamknąć widok szczegółów, szybko przesuń w dół, a potem w lewo.

Dodawanie zadania do widoku Mój dzień

Zadania z innej listy możesz przenieść do widoku Mój dzień, który jest listą domyślną i od razu skonfigurowaną, gdy rozpoczynasz pracę z aplikacją To-Do.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj do widoku Mój dzień”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Porada: Aby usunąć zadanie z widoku Mój dzień, w widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodano do widoku Mój dzień”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie nazwy zadania

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę zadania, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Usuń przy użyciu klawiatury poprzednią nazwę, a następnie wpisz nową.

 3. Przesuwaj palcem po prawej dolnej części ekranu, aż usłyszysz: „Gotowe”. Unieś palec, aby zakończyć zmienianie nazwy zadania.

Dodawanie przypomnienia

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przypomnij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo i w lewo, aby przeglądać opcje przypomnienia. Opcje domyślne to Później dziś, Jutro i Przyszły tydzień, ale możesz też wybrać pozycję Wybierz datę i godzinę.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby aktywować obecnie wybraną opcję.

Porada: Aby usunąć przypomnienie, w widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Usuń przypomnienie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie daty ukończenia

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj datę ukończenia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo i w lewo, aby przeglądać opcje daty ukończenia. Opcje domyślne to Dzisiaj, Jutro i Przyszły tydzień, ale możesz też wybrać pozycję Wybierz datę.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby aktywować obecnie wybraną opcję.

Porada: Aby usunąć datę ukończenia, w widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Usuń datę ukończenia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie powtarzającej się daty ukończenia

W przypadku zadań powtarzających się regularnie możesz ustawić powtarzającą się datę ukończenia.

Uwaga: Datę ukończenia należy dodać przed ustawieniem jej jako powtarzającej się.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Powtórz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo i w lewo, aby przeglądać opcje daty ukończenia. Opcje domyślne to Codziennie, W dni powszednie, Co tydzień, Co miesiąc i Co rok, ale możesz też wybrać pozycję Niestandardowe.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby aktywować obecnie wybraną opcję.

Porada: Aby usunąć powtarzającą się datę ukończenia, w widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Wyczyść cykl”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodaj notatkę

Notatki są przydatne, jeśli chcesz dodać więcej informacji dotyczących zadań, zachowując krótkie nazwy zadań. Jeśli na przykład zadanie to Kupić jedzenie, listę zakupów możesz umieścić w notatce.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj notatkę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Wpisz tekst notatki.

 3. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie zadania

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Usuń zadanie do wykonania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby potwierdzić usunięcie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Tak”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, możesz zorganizować swój dzień w aplikacji To-Do. Dodawaj zadania, przypisuj im daty ukończenia i ustawiaj przypomnienia oraz konfiguruj ich cykliczność, jeśli musisz o nich często pamiętać.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie zadania

 1. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk nawigacyjny, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Usłyszysz nazwę obecnie wybranej listy. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę listy, której szukasz, a po niej liczbę zawartych na niej zadań, lub aż dojdziesz do listy To-Do zawierającej wszystkie zadania.

  Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć obecnie wybraną listę.

 3. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Dodaj zadanie do wykonania w folderze”, a potem nazwę listy. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Wpisz tekst zadania, na przykład „Kupić jedzenie”.

 5. Przesuwaj palcem po prawej dolnej części ekranu, aż usłyszysz: „Enter”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zakończyć tworzenie zadania.

Ukończenie zadania

 1. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk nawigacyjny, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Usłyszysz nazwę obecnie wybranej listy. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę listy, której szukasz, a po niej liczbę zawartych na niej zadań, lub aż dojdziesz do listy To-Do zawierającej wszystkie zadania.

  Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć obecnie wybraną listę.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę zadania, które chcesz oznaczyć jako ukończone.

 4. Szybko przesuń w prawo jeden raz. Usłyszysz: „Niezaznaczone pole wyboru Ukończone, naciśnij dwukrotnie, aby przełączyć”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby ukończyć zadanie.

Ukończenie zadania zostanie potwierdzone dźwiękiem.

Porada: Aby oznaczyć zadanie ukończone jako nieukończone, powtarzaj powyższe czynności, aż usłyszysz „Znaczone pole wyboru Ukończone, naciśnij dwukrotnie, aby przełączyć”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie widoku szczegółów

Widok szczegółów pozwala edytować zadanie, dodać do niego przypomnienie i tak dalej.

 1. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk nawigacyjny, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Usłyszysz nazwę obecnie wybranej listy. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę listy, której szukasz, a po niej liczbę zawartych na niej zadań, lub aż dojdziesz do listy To-Do zawierającej wszystkie zadania.

  Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć obecnie wybraną listę.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę zadania, do szczegółów którego chcesz uzyskać dostęp, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Zadanie do wykonania”, a następnie nazwę zadania.

Porada: Aby zamknąć widok szczegółów, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Odrzuć widok szczegółów”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie zadania do widoku Mój dzień

Zadania z innej listy możesz przenieść do widoku Mój dzień, który jest listą domyślną i od razu skonfigurowaną, gdy rozpoczynasz pracę z aplikacją To-Do.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Dodaj zadanie do wykonania do widoku Mój dzień, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Porada: Aby usunąć zadanie z widoku Mój dzień, w widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Usuń zadanie do wykonania z widoku Mój dzień”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie nazwy zadania

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Edytowalny tekst”, a potem nazwę zadania. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Usuń przy użyciu klawiatury poprzednią nazwę, a następnie wpisz nową.

 3. Przesuwaj palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz: „Niestandardowe, wstecz, przycisk zwinięty”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zakończyć zmienianie nazwy zadania.

Dodawanie przypomnienia

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Dodaj przypomnienie, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo i w lewo, aby przeglądać opcje przypomnienia. Opcje domyślne to Później dziś, Jutro i Przyszły tydzień, ale możesz też wybrać pozycję Wybierz datę i godzinę.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby aktywować obecnie wybraną opcję.

Porada: Aby usunąć przypomnienie, w widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Usuń przypomnienie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie daty ukończenia

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Dodaj datę ukończenia, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo i w lewo, aby przeglądać opcje daty ukończenia. Opcje domyślne to Dzisiaj, Jutro i Przyszły tydzień, ale możesz też wybrać pozycję Wybierz datę.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby aktywować obecnie wybraną opcję.

Porada: Aby usunąć datę ukończenia, w widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Usuń datę ukończenia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie powtarzającej się daty ukończenia

W przypadku zadań powtarzających się regularnie możesz ustawić powtarzającą się datę ukończenia.

Uwaga: Datę ukończenia należy dodać przed ustawieniem jej jako powtarzającej się.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Powtórz, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo i w lewo, aby przeglądać opcje daty ukończenia. Opcje domyślne to Codziennie, W dni powszednie, Co tydzień, Co miesiąc i Co rok, ale możesz też wybrać pozycję Niestandardowe.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby aktywować obecnie wybraną opcję.

Porada: Aby usunąć powtarzającą się datę ukończenia, w widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Nigdy nie powtarzaj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodaj notatkę

Notatki są przydatne, jeśli chcesz dodać więcej informacji dotyczących zadań, zachowując krótkie nazwy zadań. Jeśli na przykład zadanie to Kupić jedzenie, listę zakupów możesz umieścić w notatce.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Dodaj notatkę, edytowalny tekst, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Wpisz tekst notatki.

 3. Przesuwaj palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz: „Niestandardowe, wstecz, przycisk zwinięty”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć klawiaturę.

 4. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „przycisk Zapisz, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie zadania

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Usuń zadanie do wykonania, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby potwierdzić usunięcie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Usuń, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, i klawiatury możesz zorganizować swój dzień w aplikacji To-Do dla sieci Web. Dodawaj zadania, przypisuj im daty ukończenia i ustawiaj przypomnienia oraz konfiguruj ich cykliczność, jeśli musisz o nich często pamiętać.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji To-Do dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja To-Do dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji To-Do dla sieci Web.

W tym temacie

Tworzenie zadania

 1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Mój dzień”, a potem pozycję tego elementu wśród list, na przykład „1 z 4”. Jeśli szukasz innej listy, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz jej nazwę.

 2. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć obecnie wybraną listę.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Dodaj zadanie do wykonania, edycja”.

 4. Wpisz tekst zadania, na przykład „Kupić jedzenie”, a po zakończeniu naciśnij klawisz Enter.

Ukończenie zadania

 1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Mój dzień”, a potem pozycję tego elementu wśród list, na przykład „1 z 4”. Jeśli szukasz innej listy, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz jej nazwę.

 2. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć obecnie wybraną listę.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę zadania, które chcesz oznaczyć jako ukończone. Zadania są odczytywane w ten sposób: „Zadanie do wykonania”, a potem nazwa zadania i jego pozycja na liście, na przykład „1 z 3”.

 4. Naciśnij raz klawisz Tab. Usłyszysz: „Niezaznaczone, oznacz jako ukończone, pole wyboru”. Naciśnij klawisz Enter, aby ukończyć zadanie.

Porada: Aby oznaczyć zadanie ukończone jako nieukończone, powtarzaj powyższe czynności, aż usłyszysz „Znaczone, oznacz jako niewykonane, pole wyboru”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie widoku szczegółów

Widok Szczegóły pozwala edytować zadanie, dodać do niego przypomnienie i tak dalej.

 1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Mój dzień”, a potem pozycję tego elementu wśród list, na przykład „1 z 4”. Jeśli szukasz innej listy, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz jej nazwę.

 2. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć obecnie wybraną listę.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę zadania, do szczegółów którego chcesz uzyskać dostęp, a następnie naciśnij klawisz Enter. Obok listy zostanie otwarty widok Szczegóły.

Porada: Aby zamknąć widok szczegółów, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk Ukryj widok szczegółów”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie zadania do widoku Mój dzień

Zadania z innej listy możesz przenieść do widoku Mój dzień, który jest listą domyślną i od razu skonfigurowaną, gdy rozpoczynasz pracę z aplikacją To-Do.

 1. Po otwarciu widoku Szczegóły danego zadania naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk Dodaj do widoku Mój dzień”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Porada: Aby usunąć zadanie z widoku Mój dzień, po otwarciu widoku Szczegóły danego zadania naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk Usuń z widoku Mój dzień”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie nazwy zadania

 1. W widoku Szczegóły danego zadania naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk Edytuj <nazwa zadania>”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Usuń przy użyciu klawiatury poprzednią nazwę, a następnie wpisz nową.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć zmienianie nazwy zadania.

Dodawanie przypomnienia

 1. W widoku Szczegóły danego zadania naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk Przypomnij”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aby przeglądać opcje przypomnienia. Opcje domyślne to Później dziś, Jutro i Przyszły tydzień, ale możesz też wybrać pozycję Wybierz datę i godzinę.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby aktywować obecnie wybraną opcję.

Porada: Aby usunąć przypomnienie, otwórz widok Szczegóły danego zadania, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie daty ukończenia

 1. W widoku Szczegóły danego zadania naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk Dodaj datę ukończenia”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aby przeglądać opcje daty ukończenia. Opcje domyślne to Dzisiaj, Jutro i Przyszły tydzień, ale możesz też wybrać pozycję Wybierz datę.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby aktywować obecnie wybraną opcję.

Porada: Aby usunąć datę ukończenia, otwórz widok Szczegóły danego zadania, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk Usuń datę ukończenia”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie powtarzającej się daty ukończenia

W przypadku zadań powtarzających się regularnie możesz ustawić powtarzającą się datę ukończenia.

Uwaga: Datę ukończenia należy dodać przed ustawieniem jej jako powtarzającej się.

 1. W widoku Szczegóły danego zadania naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk Powtórz”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aby przeglądać opcje daty ukończenia. Opcje domyślne to Codziennie, W dni powszednie, Co tydzień, Co miesiąc i Co rok, ale możesz też wybrać pozycję Niestandardowe.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby aktywować obecnie wybraną opcję.

Porada: Aby usunąć powtarzającą się datę ukończenia, otwórz widok Szczegóły danego zadania, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk Usuń cykl”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodaj notatkę

Notatki są przydatne, jeśli chcesz dodać więcej informacji dotyczących zadań, zachowując krótkie nazwy zadań. Jeśli na przykład zadanie to Kupić jedzenie, listę zakupów możesz umieścić w notatce.

 1. W widoku Szczegóły danego zadania naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk Edytuj notatkę”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Wpisz tekst notatki.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie zadania

 1. W widoku Szczegóły danego zadania naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk Usuń zadanie do wykonania”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Aby potwierdzić usunięcie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Usuń zadanie do wykonania”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×