Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Funkcja VoiceOver, wbudowany czytnik zawartości ekranu w systemie iOS, umożliwia tworzenie list zadań do wykonania dla określonego projektu, osi czasu lub procedury w aplikacji To-Do dla systemu iOS. Można też edytować listy, zmieniać ich projekt i porządkować je. Następnie można je usuwać, gdy nie będą już potrzebne.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie listy

Utwórz listę elementów do wykonania dotyczących zadań, które chcesz wykonać na przykład w określonym dniu lub projekcie.

 1. W aplikacji To-Do, aby przejść do widoku Pasek boczny, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Pasek boczny”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby utworzyć nową listę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Nowa lista”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać ten przycisk. Zostanie utworzona nowa lista bez tytułu, a fokus zostanie przeniesiony do pola nazwy listy.

 3. Aby edytować nazwę nowej listy, wpisz nazwę za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Q”.

  Porada: Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Gdy wpiszesz nazwę, w celu zapisania nowej listy szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Gotowe”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Nowa lista zostanie zapisana.

Wyszukiwanie zadań

Użyj opcji Wyszukaj w widoku Pasek boczny, aby szybko znaleźć zadanie na listach zadań do wykonania.

 1. W aplikacji To-Do, aby przejść do widoku Pasek boczny, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Pasek boczny”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby wyszukać zadanie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Wyszukaj”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać ten przycisk. Zostanie otwarte menu Wyszukaj, a fokus zostanie przeniesiony do pola Wyszukaj.

 3. Wpisz szukany wyraz za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Q”. Po wpisaniu wyrazu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Wyszukaj”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby przejść do listy wyników wyszukiwania, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz jeden z wyników. Aby nawigować po liście wyników wyszukiwania, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo. Podczas nawigowania funkcja VoiceOver odczytuje element do wykonania, stan (wykonane lub niewykonane) i listę, do której należy element.

 5. Aby przejść do widoku Lista zadań dla listy, przejdź do odpowiedniego elementu i naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie nazwy listy

Użyj menu Opcje listy, aby zmienić nazwę listy, która została utworzona.

Uwaga: Możesz zmieniać nazwy tylko w przypadku list utworzonych przez siebie. Nie można zmienić nazw list domyślnych Mój dzień i Do wykonania.

 1. W aplikacji To-Do, aby przejść do widoku Pasek boczny, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Pasek boczny”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby przejść do listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę listy, której nazwę chcesz zmienić. Podczas przechodzenia funkcja VoiceOver będzie odczytywać dostępne listy. Aby wybrać listę, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok Lista zadań.

 3. Aby otworzyć menu Opcje listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Opcje listy”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Opcje listy. Usłyszysz: „Przycisk Zmień nazwę listy”.

 4. Aby zmienić nazwę listy, naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do pola nazwy listy. Zmodyfikuj nazwę listy za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim wokoło, aż usłyszysz nazwę elementu klawiatury.

 5. Aby po wpisaniu nazwy nowej listy zapisać ją i zamknąć klawiaturę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Gotowe”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

Motywy list

Zmieniając motyw i kolor tła listy, możesz ją dopasować do odpowiedniego projektu.

Uwaga: Nie można zmienić motywu listy domyślnej Mój dzień.

 1. W widoku Lista zadań otwórz menu Opcje listy dla odpowiedniej listy. Aby otworzyć menu Opcje listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Opcje listy”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Opcje listy.

 2. Aby przejść do podmenu Zmień motyw, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Zmień motyw”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać ten przycisk. Zostanie otwarte menu Motyw.

 3. Aby wybrać kolor tła, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego koloru, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Podczas nawigowania po kolorach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy. Aktualnie wybrany kolor jest określany jako „zaznaczony”.

 4. Aby wybrać motyw, nadal szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego motywu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Podczas nawigowania po motywach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy. Aktualnie wybrany motyw jest określany jako „zaznaczony”.

 5. Aby po wybraniu nowego koloru tła lub motywu zapisać i zamknąć menu Motyw, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Gotowe”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

Pokazywanie/ukrywanie wykonanych zadań

Domyślnie na listach są wyświetlane zarówno zadania wykonane, jak i niewykonane. Aby ułatwić porządkowanie list, możesz ukryć wykonane zadania.

Uwaga: Nie można ukrywać wykonanych zadań na liście domyślnej Mój dzień.

 1. W widoku Lista zadań dla listy aplikacji To-Do, na której chcesz ukryć wykonane zadania, otwórz menu Opcje listy. Aby otworzyć menu Opcje listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Opcje listy”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Opcje listy.

 2. Aby ukryć wykonane zadania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Ukryj wykonane zadania”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać ten przycisk.

 3. Menu Opcje listy zostanie zamknięte, a w widoku Lista zadań zostaną wyświetlone tylko niewykonane zadania.

 4. Aby wyświetlić ukryte wykonane zadania, w menu Opcje listy szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Pokaż wykonane zadania”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać ten przycisk.

Sortowanie zadań

Sortując listę, można usprawnić porządkowanie i znajdowanie elementów do wykonania.

Uwaga: Nie można sortować listy domyślnej Mój dzień.

 1. W widoku Lista zadań otwórz menu Opcje listy dla listy, którą chcesz posortować. Aby otworzyć menu Opcje listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Opcje listy”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Opcje listy.

 2. Aby przejść do podmenu Sortuj, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Sortuj”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Sortuj.

 3. Aby wybrać opcję sortowania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją wybrać. Podczas nawigowania po opcjach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

 4. Po wybraniu opcji sortowania menu Sortuj zostanie zamknięte, a fokus zostanie przeniesiony do widoku Lista zadań.

 5. Aby usunąć sortowanie z listy, w widoku Lista zadań szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Usuń sortowanie”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie listy

Gdy utworzona lista nie będzie już potrzebna, możesz ją szybko usunąć.

Uwaga: Możesz usuwać tylko listy utworzone przez siebie. Nie można usunąć list domyślnych Mój dzień i Do wykonania.

 1. W widoku Lista zadań otwórz menu Opcje listy dla listy, którą chcesz usunąć. Aby otworzyć menu Opcje listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Opcje listy”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Opcje listy.

 2. Aby usunąć listę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Usuń listę”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarte okno potwierdzenia i usłyszysz: „Czy na pewno chcesz usunąć tę listę na zawsze?” Aby potwierdzić, szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Przycisk Usuń listę”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Jeśli chcesz anulować usunięcie, w oknie potwierdzenia szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Anuluj”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Funkcja TalkBack, wbudowany czytnik zawartości ekranu w systemie Android, umożliwia tworzenie list zadań do wykonania dla określonego projektu, osi czasu lub procedury w aplikacji To-Do dla systemu Android. Można też zmieniać wygląd list i sortować je w odpowiedni sposób. Następnie można je usuwać, gdy nie będą już potrzebne.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie listy

Utwórz listę elementów do wykonania dotyczących zadań, które chcesz wykonać na przykład w określonym dniu lub projekcie.

 1. Aby przejść do widoku paska bocznego, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Pasek boczny”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby utworzyć nową listę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Nowa lista, poza listą”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie utworzona nowa lista bez tytułu, a fokus zostanie przeniesiony do pola nazwy listy.

 3. Wpisz nazwę listy.

 4. Szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Fokus zostanie przeniesiony do pola nazwy dla pierwszego zadania w widoku listy. Aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu zadań, zobacz Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Wyszukiwanie zadań

Użyj opcji wyszukiwania w widoku paska bocznego, aby szybko znaleźć zadanie na listach zadań do wykonania.

 1. Aby przejść do widoku paska bocznego, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Pasek boczny”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby wyszukać zadanie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Wprowadź informacje do wyszukania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu wyszukiwania, a fokus zostanie przeniesiony do pola Wyszukaj.

 3. Wpisz szukany wyraz. Wystarczy wpisać początek wyrazu.

 4. Aby przejść do listy wyników wyszukiwania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz jeden z wyników. Wynik zaczyna się tekstem „Zadanie do wykonania”, a następnie jest podawana jego nazwa. Aby nawigować po liście wyników wyszukiwania, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo.

 5. Aby otworzyć widok szczegółów dla obecnie wybranego wyniku, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie nazwy listy

Nazwę listy możesz zmienić w celu lepszego dopasowania do potrzeb.

Uwaga: Możesz zmieniać nazwy tylko w przypadku list utworzonych przez siebie. Mój dzień i Do wykonania to listy domyślne. Nie można zmienić ich nazw.

 1. Aby przejść do widoku paska bocznego, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Pasek boczny”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby przejść do listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę listy, którą chcesz zmienić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok listy.

 3. Aby otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Rozwinięto menu”.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zmień nazwę listy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do pola nazwy listy.

 5. Usuń przy użyciu klawiatury poprzednią nazwę, a następnie wpisz nową.

 6. Szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Motywy list

Zmieniając motyw listy, możesz ją dopasować do odpowiedniego projektu.

Uwaga: Nie można zmienić motywu listy domyślnej Mój dzień.

 1. Aby podczas przeglądania listy otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Rozwinięto menu”.

 2. Aby znaleźć opcje motywu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zmień motyw”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby wybrać motyw, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego motywu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć menu.

Pokazywanie/ukrywanie wykonanych zadań

Domyślnie na listach są wyświetlane zarówno zadania wykonane, jak i niewykonane. Aby ułatwić porządkowanie list, możesz ukryć wykonane zadania.

Uwaga: Nie można ukrywać wykonanych zadań na liście domyślnej Mój dzień.

 1. Aby podczas przeglądania listy otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Rozwinięto menu”.

 2. Aby ukryć wykonane zadania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Ukryj wykonane zadania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Menu opcji listy zostanie zamknięte, a w widoku listy zostaną wyświetlone tylko niewykonane zadania.

 4. Aby wyświetlić ukryte wykonane zadania, w menu opcji listy szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Pokaż wykonane zadania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Sortowanie zadań

Sortując listę, można usprawnić porządkowanie i znajdowanie elementów do wykonania.

Uwaga: Nie można sortować listy domyślnej Mój dzień.

 1. Aby podczas przeglądania listy otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Rozwinięto menu”.

 2. Aby znaleźć opcje sortowania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Sortuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby wybrać opcję sortowania, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Po wybraniu opcji sortowania menu sortowania zostanie zamknięte, a fokus zostanie przeniesiony ponownie do widoku listy.

 4. Aby usunąć sortowanie z listy podczas jej przeglądania, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Usuń sortowanie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie listy

Gdy utworzona lista nie będzie już potrzebna, możesz ją szybko usunąć.

Uwaga: Możesz usuwać tylko listy utworzone przez siebie. Nie można usunąć list domyślnych Mój dzień i Do wykonania.

 1. Aby podczas przeglądania listy otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Rozwinięto menu”.

 2. Aby usunąć listę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Usuń listę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby potwierdzić usunięcie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Tak”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Jeśli chcesz anulować usuwanie, w oknie podręcznym potwierdzenia szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Anuluj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Po usunięciu listy fokus zostanie przeniesiony ponownie do listy Mój dzień.

Zobacz też

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu w systemie Windows, umożliwia tworzenie list zadań do wykonania dla określonego projektu, osi czasu lub procedury w aplikacji To-Do. Można też zmieniać wygląd list i sortować je w odpowiedni sposób. Następnie można je usuwać, gdy nie będą już potrzebne.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie listy

Utwórz listę elementów do wykonania dotyczących zadań, które chcesz wykonać na przykład w określonym dniu lub projekcie.

 1. Aby przejść do widoku paska bocznego, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk nawigacji, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby utworzyć nową listę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Nowa lista, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie utworzona nowa lista bez tytułu, a fokus zostanie przeniesiony do pola nazwy listy.

 3. Wpisz nazwę listy.

 4. Przesuwaj palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz: „Wstecz, przycisk zwinięty”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć klawiaturę.

Wyszukiwanie zadań

Użyj opcji wyszukiwania w widoku paska bocznego, aby szybko znaleźć zadanie na listach zadań do wykonania.

 1. Aby przejść do widoku paska bocznego, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk nawigacji, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby wyszukać zadanie, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Wyszukaj zadania, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu wyszukiwania, a fokus zostanie przeniesiony do pola Wyszukaj.

 3. Wpisz szukany wyraz. Wystarczy wpisać początek wyrazu.

 4. Przesuwaj palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz: „Wstecz, przycisk zwinięty”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć klawiaturę.

 5. Aby przejść do listy wyników wyszukiwania, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz jeden z wyników. Wynik zaczyna się tekstem „Zadanie do wykonania”, a następnie jest podawana jego nazwa i położenie na liście, do której należy, na przykład „1 z 2”. Aby nawigować po liście wyników wyszukiwania, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo.

 6. Aby otworzyć widok szczegółów dla obecnie wybranego wyniku, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie nazwy listy

Nazwę listy możesz zmienić w celu lepszego dopasowania do potrzeb.

Uwaga: Możesz zmieniać nazwy tylko w przypadku list utworzonych przez siebie. Mój dzień i Do wykonania to listy domyślne. Nie można zmienić ich nazw.

 1. Aby przejść do widoku paska bocznego, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk nawigacji, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby przejść do listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę listy, którą chcesz zmienić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok listy.

 3. Aby otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Edytuj” i lokalizację pliku listy. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Okno podręczne, zmień nazwę listy, element menu”.

 4. Aby zmienić nazwę listy, naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do pola nazwy listy. Usuń przy użyciu klawiatury poprzednią nazwę, a następnie wpisz nową.

 5. Przesuwaj palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz: „Wstecz, przycisk zwinięty”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć klawiaturę.

Motywy list

Zmieniając motyw listy, możesz ją dopasować do odpowiedniego projektu.

Uwaga: Nie można zmienić motywu listy domyślnej Mój dzień.

 1. Aby podczas przeglądania listy otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Edytuj” i lokalizację pliku listy. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Okno podręczne, zmień nazwę listy, element menu”.

 2. Aby znaleźć opcje Motyw, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Motyw”.

 3. Aby wybrać motyw, nadal szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego motywu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aktualnie wybrany motyw jest określany jako „zaznaczony”, a pozostałe są określane jako „niezaznaczone”.

 4. Przesuwaj palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz: „Niestandardowe, wstecz, przycisk zwinięty”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć menu.

Pokazywanie/ukrywanie wykonanych zadań

Domyślnie na listach są wyświetlane zarówno zadania wykonane, jak i niewykonane. Aby ułatwić porządkowanie list, możesz ukryć wykonane zadania.

Uwaga: Nie można ukrywać wykonanych zadań na liście domyślnej Mój dzień.

 1. Aby podczas przeglądania listy otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Edytuj” i lokalizację pliku listy. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Okno podręczne, zmień nazwę listy, element menu”.

 2. Aby ukryć wykonane zadania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Ukryj wykonane zadania, element menu, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Menu opcji listy zostanie zamknięte, a w widoku listy zostaną wyświetlone tylko niewykonane zadania.

 4. Aby wyświetlić ukryte wykonane zadania, w menu opcji listy szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Pokaż wykonane zadania, element menu, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Sortowanie zadań

Sortując listę, można usprawnić porządkowanie i znajdowanie elementów do wykonania.

Uwaga: Nie można sortować listy domyślnej Mój dzień.

 1. Aby podczas przeglądania listy otworzyć menu sortowania, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Sortuj, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby wybrać opcję sortowania, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Po wybraniu opcji sortowania menu sortowania zostanie zamknięte, a fokus zostanie przeniesiony ponownie do widoku listy.

 3. Aby usunąć sortowanie z listy podczas jej przeglądania, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Usuń sortowanie, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie listy

Gdy utworzona lista nie będzie już potrzebna, możesz ją szybko usunąć.

Uwaga: Możesz usuwać tylko listy utworzone przez siebie. Nie można usunąć list domyślnych Mój dzień i Do wykonania.

 1. Aby podczas przeglądania listy otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Edytuj” i lokalizację pliku listy. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Okno podręczne, zmień nazwę listy, element menu”.

 2. Aby usunąć listę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Usuń listę, element menu, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby potwierdzić usunięcie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Usuń, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Jeśli chcesz anulować usuwanie, w oknie podręcznym potwierdzenia szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Anuluj, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu w systemie Windows, umożliwia tworzenie list zadań do wykonania dla określonego projektu, osi czasu lub procedury w aplikacji To-Do dla sieci Web. Można też edytować listy, zmieniać ich projekt i porządkować je. Następnie można je nawet usuwać, gdy nie będą już potrzebne.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji To-Do dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja To-Do dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji To-Do dla sieci Web.

W tym temacie

Tworzenie listy

Utwórz listę elementów do wykonania dotyczących zadań, które chcesz wykonać na przykład w określonym dniu lub projekcie.

 1. Aby utworzyć nową listę w aplikacji To-Do, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Nowa lista”, a następnie naciśnij klawisz spacji w celu wybrania opcji. Zostanie utworzona nowa lista bez tytułu, a fokus zostanie przeniesiony do pola nazwy listy.

 2. Wpisz nazwę listy i naciśnij klawisz Enter.

Wyszukiwanie zadań

Użyj opcji Wyszukaj w widoku Pasek boczny, aby szybko znaleźć zadanie na listach zadań do wykonania.

 1. Aby wyszukać zadanie w widoku To-DoPasek boczny, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Wyszukaj”, a następnie naciśnij klawisz spacji w celu wybrania opcji. Fokus zostanie przeniesiony do pola Wyszukaj.

 2. Wpisz szukany wyraz. Aplikacja To-Do automatycznie wyświetla wyniki wyszukiwania w trakcie pisania.

 3. Aby przejść do listy wyników wyszukiwania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz jeden z wyników. Aby nawigować po liście wyników wyszukiwania, naciskaj klawisze Tab lub Shift+Tab. Podczas nawigowania Narrator odczytuje element do wykonania jako „Zadanie do wykonania <nazwa elementu do wykonania>”. Wykonane zadania są odczytywane jako „Wykonane zadanie <nazwa elementu do wykonania>”.

 4. Aby przejść do widoku szczegółów wybranego zadania, naciśnij klawisz spacji.

Zmienianie nazwy listy

Użyj menu Opcje listy, aby zmienić nazwę listy, która została utworzona.

Uwaga: Możesz zmieniać nazwy tylko w przypadku list utworzonych przez siebie. Nie można zmienić nazw list domyślnych Mój dzień i Do wykonania.

 1. Aby przejść do listy w aplikacji To-Do w widoku Pasek boczny, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej listy.

 2. Aby wybrać listę, której nazwę chcesz zmienić, naciśnij klawisz spacji. Zostanie otwarty widok Lista zadań.

 3. Aby otworzyć menu Opcje listy, naciśnij klawisze Shift+F10. Usłyszysz: „Przycisk Opcje listy”.

 4. Naciśnij klawisz spacji. Zostanie otwarte menu Opcje listy.

 5. Aby zmienić nazwę listy, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Przycisk Zmień nazwę listy”.

 6. Naciśnij klawisz spacji. Fokus zostanie przeniesiony do pola nazwy listy.

 7. Wpisz nową nazwę listy i naciśnij klawisz Enter. Nazwa listy zostanie zmieniona.

Pokazywanie lub ukrywanie wykonanych zadań

Domyślnie na listach są wyświetlane zarówno zadania wykonane, jak i niewykonane. Aby ułatwić porządkowanie list, możesz ukryć wykonane zadania.

Uwaga: Nie można ukrywać wykonanych zadań na liście domyślnej Mój dzień.

 1. W widoku Lista zadań dla listy aplikacji To-Do, na której chcesz ukryć wykonane zadania, naciśnij klawisze Shift+F10. Usłyszysz: „Przycisk Opcje listy”.

 2. Naciśnij klawisz spacji. Zostanie otwarte menu Opcje listy.

 3. Aby ukryć wykonane zadania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Ukryj wykonane zadania”, a następnie naciśnij klawisz spacji.

 4. Menu Opcje listy zostanie zamknięte, a w widoku Lista zadań zostaną wyświetlone tylko niewykonane zadania.

 5. Aby wyświetlić ukryte wykonane zadania, w menu Opcje listy naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Pokaż wykonane zadania”, a następnie naciśnij klawisz spacji w celu wybrania opcji.

Sortowanie zadań

Sortując listę, można usprawnić porządkowanie i znajdowanie elementów do wykonania.

Uwaga: Nie można sortować listy domyślnej Mój dzień.

 1. W widoku Lista zadań dla listy, którą chcesz posortować, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Sortuj zadania do wykonania”, a następnie naciśnij klawisz spacji. Zostanie otwarte menu Sortuj.

 2. Aby wybrać opcję sortowania, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz spacji w celu wybrania opcji. Podczas nawigowania po opcjach Narrator odczytuje ich nazwy.

  Po wybraniu opcji sortowania menu Sortuj zostanie zamknięte, a fokus zostanie przeniesiony do widoku Lista zadań.

 3. Aby usunąć sortowanie z listy, w widoku Lista zadań naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zamknij opcje kolejności sortowania”, a następnie naciśnij klawisz spacji w celu wybrania opcji.

Usuwanie listy

Gdy utworzona lista nie będzie już potrzebna, możesz ją szybko usunąć.

Uwaga: Możesz usuwać tylko listy utworzone przez siebie. Nie można usunąć list domyślnych Mój dzień i Do wykonania.

 1. W widoku Lista zadań naciśnij klawisze Shift+F10. Usłyszysz: „Przycisk Opcje listy”.

 2. Naciśnij klawisz spacji. Zostanie otwarte menu Opcje listy.

 3. Aby usunąć listę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Usuń listę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Pojawi się okno dialogowe potwierdzenia. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij dwa razy klawisz Tab. Usłyszysz: „Przycisk Usuń listę”. Aby wybrać przycisk, naciśnij klawisz spacji.

  Jeśli nie chcesz usuwać listy, w oknie potwierdzenia naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Anuluj”, a następnie naciśnij klawisz spacji.

Zobacz też

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×