Praca w trybie offline z tabelami połączonymi z listami programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Używasz programu Access do pracy w trybie offline z danymi, które jest połączone z listami programu SharePoint. Może to być przydatne, na przykład, jeśli musisz być poza biurem lub należy kontynuować pracę, gdy serwer nie jest dostępna lub zostały utracone połączenia z serwerem.

Omówienie

Przed rozpoczęciem pracy w trybie offline z danymi z witryny programu SharePoint, najpierw należy utworzyć łącza między tabelami programu Access i list programu SharePoint. Następnie można wykonać listy do trybu offline w celu zaktualizowania lub przeanalizowania przy użyciu programu Access. Po ponownym można zsynchronizować dane, aby były aktualizowane bazę danych i listy. Jeśli baza danych zawiera kwerendy i raporty, można używać ich do analizowania danych połączone.

Po zaktualizowaniu danych, gdy jesteś w trybie offline, gdy Access łączy się z serwerem ponownie można synchronizować zmiany. Jeśli wystąpi konflikt danych — na przykład jeśli ktoś zaktualizuje rekordu na serwerze podczas inną osobę aktualizuje tego samego rekordu w trybie offline — ten problem można rozwiązać konflikt podczas synchronizacji.

Tabele programu Access można łączyć z listami za pomocą kilku metod. Na przykład możesz przenieść bazy danych w witrynie programu SharePoint, co spowoduje również połączenie tabel w bazie danych do list w witrynie. Lub możesz eksportować dane z listy w widoku arkusza danych w witrynie programu SharePoint do tabeli programu Access. Na przykład służy raport w programie Access do podsumowywania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia z danymi programu SharePoint z programu Access zobacz Importowanie lub łączenie danych z listy programu SharePoint.

Pracuj w trybie offline z listami programu SharePoint w programie Access

Zaczyna się w programie Access 2010, Praca w trybie offline z listami programu SharePoint połączonej jest procesu automatycznego obsługiwane przez program Access. Jeśli programu Access nie można połączyć się do witryny programu SharePoint, w którym połączonych list programu SharePoint znajdują się, prawdopodobnie ponieważ zostało utracone połączenie z Internetem, Access przełączy się do trybu offline. Na pasku stanu w prawej dolnej części okna programu Access pojawi się komunikat z informacją, SharePoint wszystkie tabele jest odłączony. Jeśli klikniesz pozycję plik > informacje o pojawi się też podobne komunikat z informacją, że masz rozłączone tabele. Gdy jesteś w trybie offline, możesz nadal Dodawanie, edytowanie i usuwanie danych w pamięci podręcznej kopię lokalną danych listy programu SharePoint.

Dostęp będzie nadal występował, i spróbuj ponownie nawiązać połączenie w regularnych odstępach na listach połączonych na serwerze programu SharePoint. Po dostęp powoduje ponowne ustanowienie połączenia z witryną programu SharePoint, zostanie wyświetlony pasek komunikatów pod wstążką pytaniem, czy dane trybu offline są synchronizowane z serwerem.

Kliknij przycisk Synchronizuj, aby ponownie nawiązać połączenie z serwerem programu SharePoint.

Kliknij przycisk Synchronizuj i Access Ponowne podłączenia połączonych list programu SharePoint, a następnie próbuje scalić zmiany danych.

Rozwiązywanie konfliktów spowodowanych zmianami danych

Konflikt występuje wtedy, gdy dwóch użytkowników zmiany w tej samej części danych lub struktury listy. Użytkownik przesyła zmiany powiedzie najpierw w zatwierdzeniem zmian własnego, ale drugi użytkownik zostanie powiadomiony o konflikcie.

Na przykład użytkownik A zmienia się trzeciego wiersza kolumny Miasto z Dallas Seattle, a w tym samym czasie zmienisz komórki z Warszawa na Gdańsk. Zmiany wprowadzane przez użytkownika A są przesyłane do serwera najpierw następuje wprowadzone zmiany. Serwer informuje o konflikcie i pozwala rozwiązać konflikt.

Uwaga: Wystąpi konflikt, nawet wtedy, gdy użytkownicy edytują różne komórki w tym samym wierszu.

Nie można wprowadzać żadnych zmian rekordu konfliktu aż rozwiązać konflikt.

Jeśli program Access wykryje konfliktów danych podczas synchronizowania zmiany w trybie offline z serwerem programu SharePoint, pojawi się okno dialogowe Rozwiązywanie konfliktów.

Rozwiązywanie konfliktów danych za pomocą opcji dostępnych w oknie dialogowym Rozwiązywanie konfliktów.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby rozwiązać aktualnie wyświetlany konflikt lub błąd, ignorując zmiany wprowadzone w rekordzie, kliknij przycisk Odrzuć moje zmiany. Wprowadzone zmiany zostaną utracone.

 • Aby rozwiązać wszystkie oczekujące konflikty i błędy poprzez zignorowanie wszystkich zmian na liście, kliknij przycisk Odrzuć wszystkie moje zmiany.

 • Aby rozwiązać aktualnie wyświetlany konflikt lub błędów przez ponowne wprowadzenie zmian, kliknij przycisk Ponów próbę Moje zmiany. W przypadku konfliktu Jeśli inne użytkownika i zmiany tej samej kolumnie, wprowadzone zmiany zostaną zastąpione zmiany wprowadzone przez użytkownika. Jeśli edytujesz różne kolumny, zmiany zostaną połączone ze zmian wprowadzonych przez użytkownika.

 • Aby rozwiązać wszystkie oczekujące konflikty i błędy przez ponowne wprowadzenie zmian, kliknij przycisk Ponów próbę wszystkich moich zmian.

 • Aby wyświetlić szczegóły następnego konfliktu lub błędu, w prawym górnym rogu okna dialogowego kliknij przycisk Dalej.

 • Aby wyświetlić szczegóły poprzedniego konfliktu lub błędu, kliknij przycisk Wstecz w prawym górnym rogu okna dialogowego.

 • Aby rozwiązać konflikty i błędy w późniejszym czasie, kliknij przycisk Zamknij na pasku tytułu okna dialogowego.

Uwagi

 • Na siatce szczegółów są wyświetlane wszystkie kolumny w bieżącym widoku. Jeśli kolumny nie są widoczne, przewiń za pomocą poziomego paska przewijania lub przeciągnąć prawą krawędź okna dialogowego, aby zwiększyć szerokość siatki szczegółów.

  Aby powiększyć zawartość kolumny, kliknij kolumnę na siatce szczegółów. Wprowadzone zmiany i zmiany wprowadzone przez użytkownika będzie wyświetlany w oknie dialogowym Szczegóły pola. Okno dialogowe jest również przydatne w celu wyświetlenia tekstu sformatowanego zmiany.

 • W siatce szczegółów wyświetla usunięty wiersz, a nie wiersz danych, jeśli użytkownik lub innego użytkownika usuwa wiersz. Jeśli inny użytkownik usunie wiersz, okno dialogowe nie są wyświetlane, nazwę użytkownika lub datę i godzinę usunięcia. Ponadto nie można ponów swoje zmiany.

Ustawianie opcji Zapisywanie w pamięci podręcznej tabel programu SharePoint i usług sieci Web

Ustawienie domyślne dla nowych baz danych w programie Access 2010 lub nowszy jest pamięci podręcznej usługi sieci web i programu SharePoint tabel połączonych. Jeśli chcesz zmienić to zachowanie i użyj zamiast tego zachowania, która istnieje w programie Access 2007, kliknij pozycję plik > Opcje, aby otworzyć okno dialogowe Opcje programu Access. Kliknij opcję Bieżąca baza danych, aby wyświetlić ustawienia na liście w obszarze pamięci podręcznej usługi sieci Web i tabel programu SharePoint.

 • Użyj formatu pamięci podręcznej zgodnego z programem Microsoft Access 2010 i nowszym Wybierz tę opcję, aby program Access zapisywał w pamięci podręcznej lokalną kopię połączonych danych. To ustawienie może zwiększyć wydajność podczas pracy z połączonymi danymi. Dzięki tej opcji ładowanie i wyświetlanie połączonych danych będzie szybsze. Wyczyść tę opcję, jeśli chcesz korzystać z obsługi buforowania używanej w programie Access 2007.

 • Wyczyść pamięć podręczną przy zamknięciu Wybierz tę opcję, aby czyścić wszelkie dane lokalnej pamięci podręcznej w programie Access po zamknięciu bazy danych.

 • Nigdy nie zapisuj w pamięci podręcznej Wybierz tę opcję, aby podczas pracy z połączonymi źródłami danych programu SharePoint nie była zapisywana w pamięci podręcznej lokalna kopia danych.

  Uwaga: Opcje Wyczyść pamięć podręczną przy zamknięciu i Nigdy nie zapisuj w pamięci podręcznej są niedostępne po wyczyszczeniu ustawienia Użyj formatu pamięci podręcznej zgodnego z programem Microsoft Access 2010 i nowszym.

Czy można pracować w trybie offline ręcznie w programie Access 2010 i nowszym?

Aby ręcznie sterować pracy offline z połączonymi danymi programu SharePoint w programie Access 2010 lub nowszy, musisz wyczyścić Użyj formatu pamięci podręcznej zgodnego z programem Microsoft Access 2010 i nowszym dla bieżącej bazy danych w programie Access Okno dialogowe Opcje. Zobacz poprzedniej sekcji o tym, jak znaleźć i ustaw odpowiednią opcję.

Uwaga: Może zostać wyświetlony monit o Zamknij i ponownie otwórz bazę danych po zmianie ustawienia.

Po wyczyszczenia ustawienie Użyj formatu pamięci podręcznej zgodnego z programem Microsoft Access 2010 lub nowszym, zostanie wyświetlony Web połączonych list grupy poleceń wyświetlane na karcie Dane zewnętrzne.

W tej grupie pojawi się poleceń, takich jak Praca w trybie Offline, Synchronizuj, Połączeniu list i innych osób. Są to takie same polecenia, które były w programie Access 2007 w grupie Listy programu SharePoint na karcie Dane zewnętrzne.

Aby pracować w trybie offline z danymi listy programu SharePoint w tym trybie, kliknij przycisk Pracuj w trybie Offline.

Aby zsynchronizować list trybu offline z danymi z serwera, kliknij przycisk Synchronizuj.

Aby ponownie nawiązać połączenie z tabelami połączonymi po zakończeniu pracy w trybie offline, kliknij przycisk Praca w trybie Online.

Początek strony

Za pomocą programu Access 2007?

Aby wykonać tę procedurę, najpierw należy połączyć tabele programu Access z listami programu SharePoint.

Uwaga: Jeśli masz bazę danych, który jest już opublikowany w witrynie programu SharePoint, należy najpierw zapisać kopię lokalną bazę danych i następnie przełączyć listy do trybu offline.

 1. Otwórz bazę danych, które jest połączone z listami programu SharePoint.

 2. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Listy programu SharePoint kliknij przycisk Pracuj w trybie Offline.

Uwaga: Jeśli przycisk Pracuj w trybie Offline nie jest dostępna, albo tabele nie są połączone z listami programu SharePoint lub wcześniej przełączone danych listy w trybie offline.

 1. Otwórz bazę danych, które jest połączone z listami programu SharePoint.

 2. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Listy programu SharePoint kliknij przycisk Synchronizuj.

Jeśli wystąpi konflikt na zmiany, które zostały wprowadzone w trybie offline i zmianę, którą ktoś wprowadzone na serwerze, zostanie wyświetlone okno dialogowe Rozwiązywanie konfliktów.

Okno dialogowe wyświetla informacje dotyczące konfliktu, takie jak dlaczego wystąpił błąd i udostępnia opcje umożliwiające ponowne przesłanie danych lub Odrzuć zmiany. W przypadku wielu błędów możesz wyświetlać informacje o każdym, klikając przyciski Poprzedni i Następny w oknie dialogowym. Niektóre błędy można naprawić tylko przez odrzucenie wprowadzonych zmian.

W siatce szczegółów w oknie dialogowym Naprawianie błędów powoduje wyświetlanie wszystkich kolumn w bieżącym widoku. Dla wiersza, którego dotyczy problem w siatce szczegółów zawiera zmiany, które zostały wprowadzone. Nie można edytować wartości, ale możesz kliknąć pozycję każdej kolumny, aby wyświetlić więcej szczegółów.

 • W oknie dialogowym Naprawianie błędów wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz zachować zmiany wprowadzone na serwerze w celu zaznaczonego elementu, kliknij pozycję Odrzuć moje zmiany.

  • Jeśli chcesz wypróbować przesłać zmiany ponownie, aby zaznaczonego elementu, kliknij przycisk Ponów próbę Moje zmiany.

   W zależności od sytuacji może być konieczne poczekaj, aż problem zostanie rozwiązany. Na przykład jeśli nie można synchronizować zmiany z powodu braku połączenia, możesz należy poczekaj, aż ponownego połączenia.

  • Jeśli chcesz zachować zmiany wprowadzone na serwerze, aby wszystkie elementy, kliknij pozycję Odrzuć wszystkie moje zmiany.

  • Jeśli chcesz wypróbować przesłać zmiany ponownie, aby wszystkie elementy, kliknij przycisk Ponów próbę wszystkich moich zmian.

   W zależności od sytuacji może być konieczne poczekaj, aż problem zostanie rozwiązany. Na przykład jeśli nie można synchronizować zmiany z powodu braku połączenia, możesz należy poczekaj, aż ponownego połączenia.

   Uwagi: 

   • Jeśli ten błąd może rozwiązać tylko przez odrzucenie wprowadzonych zmian, przyciski ponawianie próby zmiany nie mogą być dostępne.

   • Możesz zamknąć okno dialogowe nie wykonując żadnych czynności, ale nie będzie można zamknąć ani zaktualizować listę lub wprowadzanie zmian w kolumnie obliczeniowej, dopóki naprawianie błędu.

Po ponownym połączeniu tabel połączonych, wszelkie zmiany wprowadzone w danych lub obiekty są synchronizowane.

 1. Otwórz bazę danych, które jest połączone z listami programu SharePoint.

 2. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Listy programu SharePoint kliknij przycisk Praca w trybie Online.

  Uwaga: Jeśli chcesz odrzucić zmiany wprowadzone w trybie offline, kliknij przycisk Odrzuć zmiany w grupie Listy programu SharePoint.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×