Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft dla programu Microsoft OneNote

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dziękujemy za wybranie programu Microsoft OneNote. Niniejsza umowa licencyjna została zawarta między użytkownikiem a firmą Microsoft (lub w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika z jednym z jej podmiotów stowarzyszonych). Opisano w niej prawa użytkownika do korzystania z oprogramowania OneNote. Dla wygody użytkownika podzieliliśmy niniejszą umowę na dwie części: dwie pierwsze strony zawierają postanowienia wstępne. Przedstawiono je w formie często zadawanych pytań dotyczących licencji i odpowiedzi na nie. W dalszej części przedstawiono bardziej szczegółowe informacje o dodatkowych postanowieniach i ograniczonej gwarancji. Dodano też łącza do postanowień, do których odwołuje się niniejsza umowa. Należy zapoznać się z całą umową, ponieważ wszystkie postanowienia są ważne i wspólnie stanowią umowę obowiązującą użytkownika. Po uruchomieniu oprogramowania należy zapoznać się też z postanowieniami, do których udostępniono łącza. W PRZYPADKU OSÓB MIESZKAJĄCYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH DODATKOWE POSTANOWIENIA ZAWIERAJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH. MAJĄ ONE WPŁYW NA PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW Z FIRMĄ MICROSOFT. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ICH TREŚCIĄ.

POBIERAJĄC OPROGRAMOWANIE LUB KORZYSTAJĄC Z NIEGO, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WSZYSTKIE NINIEJSZE POSTANOWIENIA ORAZ WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESYŁANIE PEWNYCH INFORMACJI PODCZAS PIERWSZEGO UŻYCIA, AKTUALIZACJI I FUNKCJI INTERNETOWYCH OPROGRAMOWANIA. KORZYSTAJĄC Z FUNKCJI PODLEGAJĄCYCH POSTANOWIENIOM, DO KTÓRYCH ŁĄCZA UMIESZCZONO W NINIEJSZEJ UMOWIE, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE POSTANOWIENIA PRZEDSTAWIONE ZA POŚREDNICTWEM TYCH ŁĄCZY I OŚWIADCZA, ŻE ZNA ICH TREŚĆ. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje niniejszych postanowień i nie będzie postępować zgodnie z nimi, nie będzie mieć prawa do użytkowania oprogramowania lub jego funkcji i nie będzie mógł z nich korzystać.

Jak używać oprogramowania?    Firma Microsoft nie zostaną sprzedane oprogramowania lub swoją kopię — firma Microsoft tylko licencji. W obszarze licencji może być instalowanie i używanie jedną kopię aplikacji na urządzeniach systemu Windows 8 do 15 (15) (lub takiej liczby urządzeń jako może być inaczej Microsoft Store warunkami użytkowania, w https://windows.microsoft.com/en-us/windows/ Magazyn terminów z użycia) (urządzenia licencjonowana) użytkownik za pomocą konta Microsoft skojarzonego z kontem Microsoft Store. Tych praw zakończy pracę po odinstalowaniu aplikacji na tych urządzeniach licencjonowana. Z wyjątkiem dozwolonych Użyj opisanych w obszarze "Dostępu zdalnego" poniżej licencja ta jest do bezpośredniego wykorzystania oprogramowania tylko za pośrednictwem mechanizmu wprowadzania licencjonowana urządzeniach, takich jak ekranie dotykowym. Nie daje uprawnień do zainstalowania oprogramowania na serwerze lub do użycia przez lub za pośrednictwem komputerów lub urządzeń podłączonych do serwera sieci wewnętrznych i zewnętrznych. Oprogramowanie również nie jest licencjonowana dla komercyjnego udostępniania -, użytkownik nie może wykonać oprogramowania dostępne za pośrednictwem sieci do jednoczesnego używania przez wielu użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji o wielu scenariuszy użytkowników i wirtualizacji Zobacz dodatkowe warunki.

Uaktualnianie oprogramowania    W przypadku zainstalowania oprogramowania objętego niniejszą umową w formie uaktualnienia istniejącego oprogramowania uaktualnienie zastępuje pierwotne oprogramowanie. Po wykonaniu uaktualnienia użytkownik nie zachowuje żadnych praw do pierwotnego oprogramowania i nie może w żaden sposób z niego korzystać ani go przesyłać. Niniejsza umowa określa prawa użytkownika do korzystania z uaktualnionego oprogramowania i zastępuje umowę dotyczącą pierwotnego oprogramowania, które zostało uaktualnione.

Czy można przesłać oprogramowanie na inne urządzenie lub użytkownika?    Licencja zawiera w prawo, aby zainstalować i jednocześnie korzystać z oprogramowania na maksymalnie 15 (15) lub urządzenia z licencjami (takie liczbę urządzeń, jak mogą być inaczej Microsoft Store warunkami użytkowania). Jeśli próbujesz zainstalować oprogramowanie urządzeń, mógł zostać dezaktywowany automatycznie z jednej z tych urządzeń, tak, aby nie więcej niż maksymalną liczbę wystąpień są aktywowane w dowolnym momencie.

Czy istnieje ograniczenie liczby notatek, które można utworzyć lub edytować albo do których można uzyskać dostęp za pomocą programu OneNote?    Nie ma konkretnych ograniczeń liczby notatek, które można utworzyć lub edytować albo do których można uzyskać dostęp. Mogą jednak występować ograniczenia sprzętowe urządzenia lub ograniczenia miejsca do magazynowania na serwerze, na którym są przechowywane notatki.

Czy oprogramowanie zbiera moje dane osobowe?    Jeśli urządzenie jest połączone z Internetem, niektóre funkcje oprogramowania mogą łączyć się z systemami komputerowymi firmy Microsoft lub usługodawcy w celu wysyłania lub odbierania informacji. Czasami użytkownik nie jest powiadamiany o nawiązaniu takiego połączenia. Używanie dowolnej z tych funkcji oznacza wyrażenie zgody na wysyłanie lub odbieranie tych informacji podczas korzystania z tej funkcji. Wiele z tych funkcji można wyłączyć lub można ich nie używać.

Jak są używane informacje użytkownika?    Firma Microsoft używa informacji zbieranych za pośrednictwem funkcji oprogramowania do uaktualniania i naprawiania oprogramowania oraz do ulepszania produktów i usług w inny sposób. W niektórych przypadkach te informacje mogą być udostępniane innym podmiotom. Na przykład odpowiednim dostawcom sprzętu i oprogramowania są udostępniane raporty o błędach, dzięki czemu mogą poprawiać współdziałanie swoich produktów z produktami firmy Microsoft. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i ujawnianie przez nas informacji zgodnie z zasadami zachowania poufności informacji przedstawionymi w dokumencie Zasady zachowania poufności informacji dotyczące programu OneNote.

Czego dotyczy niniejsza Umowa do?    Niniejsza Umowa dotyczy oprogramowania i też wszelkie aktualizacje, uzupełnienia i usług dla oprogramowania, chyba że pochodzą innych terminów związanych z nimi. Inne warunki i postanowienia może dotyczyć korzystają z innych usług, w tym Microsoft Store warunkami użytkowania.

Czy istnieją działania związane z oprogramowaniem, których nie można wykonywać?    Tak. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane, dlatego firma Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa (np. prawa własności intelektualnej) nieudzielone w sposób jawny w ramach niniejszej umowy. W szczególności niniejsza licencja nie uprawnia do osobnego używania i wirtualizowania funkcji oprogramowania, publikowania, kopiowania (w sposób inny niż przez wykonanie dozwolonej kopii zapasowej), wynajmowania, dzierżawienia i wypożyczania oprogramowania, przesyłania oprogramowania (w sposób inny niż dozwolony w ramach niniejszej umowy), podejmowania prób pominięcia technicznych środków ochrony oprogramowania, odtwarzania kodu, dekompilowania i dezasemblowania oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji, w których te działania są dozwolone przez przepisy w miejscu zamieszkania użytkownika — nawet jeśli niniejsza umowa na to nie zezwala. W takim przypadku można wykonywać tylko działania dozwolone przez te przepisy. W przypadku używania funkcji internetowych nie można używać tych funkcji w sposób, który może przeszkadzać innym osobom w korzystaniu z nich, ani podejmować prób uzyskania dostępu do dowolnej usługi, dowolnych danych, dowolnego konta lub dowolnej sieci w nieautoryzowany sposób.

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. UPRAWNIENIA LICENCYJNE I SCENARIUSZE OBEJMUJĄCE WIELU UŻYTKOWNIKÓW

 2. Komputer.    W niniejszej umowie „komputer” oznacza sprzęt (fizyczny lub wirtualny) z urządzeniem magazynującym umożliwiającym uruchamianie oprogramowania. Za komputer jest uznawana partycja sprzętowa i płyta modułowa.

 3. Wiele połączeń i pule połączeń.    Nie można używać sprzętu lub oprogramowania do multipleksowania połączeń i tworzenia pul połączeń ani w inny sposób zezwalać wielu użytkownikom albo wielu komputerom lub urządzeniom na uzyskiwanie dostępu do oprogramowania lub korzystanie z niego za pośrednictwem licencjonowanego urządzenia.

 4. Używanie w środowisku wirtualizowanym.    W przypadku korzystania z oprogramowania wirtualizacji, łącznie z funkcją Hyper-V dla klienta, i utworzenia co najmniej jednego komputera wirtualnego na jednym komputerze sprzętowym każdy komputer wirtualny i komputer fizyczny jest uznawany w niniejszej umowie za osobny komputer. Aby móc używać oprogramowania na więcej niż jednym komputerze wirtualnym, użytkownik musi uzyskać osobne kopie oprogramowania i osobną licencję dla każdej kopii. Zawartość chroniona przez technologię zarządzania prawami cyfrowymi lub inną technologię szyfrowania pełnych woluminów dysku może być mniej bezpieczna w środowisku wirtualizowanym.

 5. Dostęp zdalny.    Urządzenia z systemem Windows 8 mogą korzystać z technologii pulpitu zdalnego i pomocy zdalnej, które umożliwiają zdalne uzyskiwanie dostępu do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu z innych urządzeń.

  • Pulpit zdalny.    Pulpit zdalny i podobne technologie są licencjonowane do użytku wychodzącego z licencjonowanego urządzenia. Pulpit zdalny umożliwia uzyskiwanie dostępu do oprogramowania na komputerze hosta z osobną licencją z tego licencjonowanego urządzenia.

  • Pomoc zdalna.    Pomoc zdalna i podobne technologie umożliwiają udostępnianie aktywnej sesji bez uzyskiwania żadnych dodatkowych licencji na oprogramowanie. Pomoc zdalna pozwala użytkownikowi na bezpośrednie połączenie się z komputerem innego użytkownika (zazwyczaj na potrzeby rozwiązywania problemów).

 6. KLAUZULA ARBITRAŻOWA I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH

 7. Zastosowanie.    Niniejsza sekcja B dotyczy wszelkich sporów, Z WYJĄTKIEM SPORÓW ZWIĄZANYCH Z EGZEKWOWANIEM LUB WAŻNOŚCIĄ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ UŻYTKOWNIKA, FIRMY MICROSOFT ALBO INNYCH LICENCJODAWCÓW FIRMY MICROSOFT. Spór oznacza każdy spór lub proces albo inną niezgodność między użytkownikiem a firmą Microsoft dotyczące oprogramowania (łącznie z jego ceną) lub niniejszej umowy z tytułu odpowiedzialności w ramach umowy, gwarancji, deliktu, statutu, przepisu, rozporządzenia albo innej odpowiedzialności prawnej lub prawa słuszności. Spór ma możliwie najszersze znaczenie dopuszczone przez prawo.

 8. Powiadomienie o sporze.    Wypadku sporu możesz lub Microsoft Podaj drugi powiadomienie o sporze, czyli pisemne, która określa nazwę, adres i informacje kontaktowe strony określeniu, fakty powodującą sporu i zwolnienia wymagane. Musisz wysłać dowolną powiadomienie o sporze pocztą USA aby Microsoft Corporation, DW:LCA ARBITRATION, Microsoft jeden sposób, Redmond, WA98052-6399. Formularz jest dostępna w powiadomienie o sporze — Microsoft Software, produktów i usług z umowami rozstrzygającymi. Microsoft wyśle dowolnego powiadomienie o sporze użytkownikowi pocztą USA pod Twoim adresem jeśli mamy, lub w inny sposób swój adres e-mail. Użytkownik i firma Microsoft spróbuje rozwiązać wszelkie spory za pośrednictwem nieformalnej wymiany informacji w ciągu 60 dni od daty wysłania powiadomienie o sporze. Po upływie 60 dni możesz lub Microsoft może rozpocząć się postępowania arbitrażowego.

 9. Sąd rozstrzygający w trybie uproszczonym.    Użytkownik może również kierować spory do sądu rozstrzygającego w trybie uproszczonym w miejscu zamieszkania użytkownika lub w hrabstwie King w stanie Waszyngton, jeśli spór w pełni kwalifikuje się do skierowania do sądu rozstrzygającego w trybie uproszczonym. Aby można było skierować spór do sądu rozstrzygającego w trybie uproszczonym, nie trzeba wcześniej prowadzić nieformalnych negocjacji.

 10. SĄD ARBITRAŻOWY.   JEŚLI UŻYTKOWNIK I FIRMA MICROSOFT NIE ROZWIĄŻĄ SPORU W RAMACH NIEFORMALNYCH NEGOCJACJI LUB W SĄDZIE ROZSTRZYGAJĄCYM W TRYBIE UPROSZCZONYM, DALSZE POSTĘPOWANIE MAJĄCE NA CELU ROZWIĄZANIE SPORU BĘDZIE PRZEPROWADZANE WYŁĄCZNIE PRZEZ ODPOWIEDNI SĄD ARBITRAŻOWY. UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DO PROCESOWANIA SIĘ (ALBO UCZESTNICTWA W PROCESACH JAKO CZŁONEK STRONY LUB GRUPY SKŁADAJĄCEJ POZEW ZBIOROWY) W SPRAWIE JAKICHKOLWIEK SPORÓW PRZED SĄDEM LUB ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH. Zamiast tego wszystkie spory są rozwiązywane przed bezstronnym sędzią polubownym, którego orzeczenie będzie decydujące, z wyjątkiem ograniczonego prawa do apelacji w ramach ustawy Federal Arbitration Act. Orzeczenie sędziego polubownego może zostać wyegzekwowane przez dowolny sąd właściwy dla stron.

 11. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH.   WSZELKIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPORU LUB MAJĄCE NA CELU ROZWIĄZANIE SPORU PRZED DOWOLNYM FORUM BĘDĄ PRZEPROWADZANE WYŁĄCZNIE ADEKWATNIE DO KONKRETNEGO PRZYPADKU. UŻYTKOWNIK I FIRMA MICROSOFT NIE BĘDZIE DOMAGAĆ SIĘ ROZPATRYWANIA SPORÓW W RAMACH POZWÓW ZBIOROWYCH, POZWÓW NA MOCY USTAWY UPRAWNIAJĄCEJ OBYWATELI DO WYSTĘPOWANIA W ROLI „PRYWATNEGO PROKURATORA GENERALNEGO” ANI INNYCH POSTĘPOWAŃ, W KTÓRYCH DOWOLNA ZE STRON WYSTĘPUJE LUB ZAMIERZA WYSTĘPOWAĆ JAKO PRZEDSTAWICIEL. ŻADNE POSTĘPOWANIE ANI POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE NIE BĘDZIE ŁĄCZONE Z INNYM POSTĘPOWANIEM BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKICH STRON DOTYCZĄCEJ WSZYSTKICH POSTĘPOWAŃ LUB POSTĘPOWAŃ ARBITRAŻOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPOREM.

 12. Procedury postępowania arbitrażowego, koszty, opłaty i rekompensaty finansowe.    Wszelkie arbitrażowa zostanie przeprowadzona przez American Arbitration Association ("AAA") w obszarze jej komercyjnego zasad postępowania arbitrażowego i w wielu przypadkach procedurami dodatkowych spory Consumer-Related. Aby uzyskać więcej informacji zobacz witrynę sieci Web organizacji American Arbitration Association lub połączeń 1-800-778-7879. Sporu obejmujące $ 75 000 lub mniej, Microsoft będzie niezwłocznie zwrotu opłat przechowywanie i zapłacić AAA firmy i arbitra opłaty. I Microsoft zgodę na warunki dotyczące procedur, opłaty i rekompensaty finansowe w Microsoft Legal and Corporate Affairs witryny sieci Web. Rozpoczęcia postępowania arbitrażowego, Prześlij żądanie rozstrzygnięcia organizacji American Arbitration Association dla oprogramowania firmy Microsoft, produktów i usług z umowami rozstrzygającymi AAA do dyspozycji formularz. Użytkownik zgadza się rozpocząć arbitrażowego tylko kraj zamieszkania lub Powiat króla, Washington. Microsoft wyraża zgodę na rozpoczęcie postępowania arbitrażowego tylko w kraj zamieszkania.

 13. Roszczenia i spory muszą być zgłaszane w ciągu roku.    W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie roszczenia lub spory w ramach niniejszej umowy, których dotyczy sekcja B, należy zgłaszać w ciągu roku w przypadku sądu rozstrzygającego w trybie uproszczonym (sekcja B.3) lub sądu arbitrażowego (sekcja B.4). Okres jednego roku zaczyna się w dniu, w którym roszczenie lub powiadomienie o sporze mogło zostać zgłoszone po raz pierwszy. Roszczenie lub spór, które nie zostaną zgłoszone w ciągu roku, ulegną przedawnieniu.

 14. Rozdzielność postanowień umowy.    Jeśli zrzeczenie się prawa do pozwów zbiorowych w sekcji B.5 okaże się niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania w odniesieniu do całego sporu lub niektórych jego części, sekcja B (dotycząca postępowań arbitrażowych) nie będzie mieć zastosowania do tych części. Zamiast tego zostaną one wyłączone z postępowania sądowego, a postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w sprawie pozostałych części. Jeśli jakiekolwiek inne postanowienia sekcji B okażą się niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, zostaną wyłączone z postępowania. Pozostałe postanowienia w sekcji B pozostaną w mocy.

 15. WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO

Wszystkie roszczenia i spory w ramach niniejszej umowy podlegają przepisom obowiązującym w kraju zamieszkania użytkownika, łącznie z roszczeniami dotyczącymi naruszenia postanowień umowy oraz roszczeniami dotyczącymi bezpodstawnego wzbogacenia i czynów niedozwolonych, które podlegają lokalnym przepisom ochrony praw konsumentów, przepisom o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisom dotyczącym dorozumianych gwarancji. Jeśli oprogramowanie zostało nabyte w innym kraju, mają zastosowanie przepisy prawne obowiązujące w tym kraju. Niniejsza umowa opisuje pewne prawa. Na mocy prawa swojego kraju zamieszkania użytkownik może mieć pewne dodatkowe prawa, łącznie z prawami konsumenckimi. Użytkownik może też mieć prawa względem podmiotu, u którego nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych innych praw, jeśli przepisy kraju zamieszkania użytkownika na to nie zezwalają.

 1. PIERWSZE UŻYCIE I AKTUALIZACJE

 2. Najpierw za pomocą.    Oprogramowanie może uzyskać tylko z Microsoft Store. Po zainstalowaniu oprogramowania można odwiedzić "Opcji licencjonowania" w obszarze "Ustawienia" w ramach tego oprogramowania, aby wyświetlić szczegółowe informacje o licencji.

 3. Aktualizacji.    Uaktualnienia lub aktualizacje oprogramowania może uzyskać tylko z Microsoft Store. Aby uzyskać więcej informacji zobacz warunki użytkowania sklepu firmy Microsoft.

 4. FUNKCJE INTERNETOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniższe funkcje oprogramowania używają protokołów internetowych w celu wysyłania do firmy Microsoft (albo do jej dostawców lub usługodawców) informacji o komputerze, takich jak adres IP, typ systemu operacyjnego, informacje o przeglądarce, nazwa i wersja używanego oprogramowania oraz kod języka komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie. Firma Microsoft używa tych informacji do udostępniania funkcji internetowych zgodnie z zasadami zachowania poufności informacji określonymi na stronie Zasady zachowania poufności informacji dotyczące programu OneNote. Niektóre funkcje internetowe mogą zostać udostępnione później za pośrednictwem usługi Windows Update firmy Microsoft.

 1. Wyrażenie zgody na używanie usług internetowych.    Funkcje oprogramowania opisane poniżej oraz w zasadach zachowania poufności informacji łączą się z systemami komputerowymi firmy Microsoft lub usługodawców przez Internet. W niektórych przypadkach użytkownik nie jest powiadamiany o nawiązaniu takiego połączenia. W niektórych przypadkach można wyłączyć te funkcje lub przestać ich używać. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji określonych na stronie Zasady zachowania poufności informacji dotyczące programu OneNote. KORZYSTAJĄC Z TYCH FUNKCJI, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESYŁANIE TYCH INFORMACJI. Firma Microsoft nie używa tych informacji do identyfikowania użytkownika ani kontaktowania się z nim.

 2. Program poprawy jakości obsługi klienta (CEIP).    To oprogramowanie używa poprawy jakości obsługi klienta. Poprawy jakości obsługi klienta automatycznie wysyła Microsoft informacji o sprzęcie i jak używać tego oprogramowania. Firma Microsoft nie używa tych informacji do identyfikowania lub skontaktować się z Tobą. Poprawy jakości obsługi klienta okresowo pobierze mały plik na komputerze. Ten plik pomagają nam zbieranie informacji na temat problemów, które wystąpiły podczas korzystania z oprogramowania. Jeśli są dostępne nowe informacje pomocy o błędach może również automatycznie pobierane.

 3. Funkcje i zawartość online.    Funkcje tego oprogramowania mogą uzyskiwać pokrewną zawartość od firmy Microsoft i udostępniać ją użytkownikowi. Do tych funkcji należą obiekty clipart, szablony, szkolenia online, pomoc i pomoc online. Te informacje są używane do udostępniania użytkownikowi żądanej zawartości i na potrzeby ulepszania naszych usług. Użytkownik nie musi używać funkcji i zawartości online. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji, do których łącza umieszczono na końcu niniejszej umowy.

 4. Pliki cookie.    W przypadku korzystania z funkcji online w oprogramowaniu, takich jak pomoc, pomoc online i szablony, mogą być używane pliki cookie. Informacje o tym, jak blokować, kontrolować i usuwać pliki cookie, można znaleźć w sekcji dotyczącej plików cookie w zasadach zachowania poufności informacji dotyczących programu OneNote, do których łącze umieszczono na końcu niniejszej umowy.

 5. Program OneNote w systemie Windows 8.    W przypadku korzystania z oprogramowania na urządzeniu z systemem Windows 8 oraz włączenia funkcji i zawartości online oprogramowania zalogowanie się do systemu Windows 8 przy użyciu konta Microsoft powoduje automatyczne zalogowanie się do oprogramowania przy użyciu tego samego konta Microsoft. Dzięki temu można przechowywać pliki w usłudze OneDrive i uzyskiwać do nich dostęp w trybie online bez konieczności ponownego wprowadzania nazwy użytkownika i hasła konta Microsoft. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji, do których łącze umieszczono na końcu niniejszej umowy.

 6. Niewłaściwe użycie usług internetowych.    Nie można używać tych usług w żaden sposób, który może je uszkodzić lub przeszkadzać innym osobom w korzystaniu z nich. Ponadto nie można korzystać z nich, aby w jakikolwiek sposób podejmować próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do usług, danych, konta czy sieci.

 • DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE I/LUB PRAWA UŻYTKOWANIA

  1. Programy innych firm.    Oprogramowanie może zawierać programy innych firm, na które firma Microsoft (nie inna firma) udziela licencji w ramach niniejszej umowy. Ewentualne uwagi dotyczące programów innych firm są udostępniane tylko w celach informacyjnych.

  2. Składniki czcionek.    Gdy oprogramowanie jest uruchomione, można wyświetlać zawartość za pomocą jego czcionek. Czcionki można osadzać w zawartości tylko zgodnie z ograniczeniami osadzania określonych czcionek.

  3. Elementy multimedialne.    Firma Microsoft udziela licencji na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wyświetlanie elementów multimedialnych (obrazów, obiektów clipart, animacji, dźwięków, muzyki, klipów wideo, szablonów i innego rodzaju zawartości) dołączonych do oprogramowania w projektach i dokumentach z zastrzeżeniem, że użytkownik nie może: (i) sprzedawać żadnych elementów multimedialnych, udzielać na nie licencji ani rozpowszechniać ich kopii samodzielnie lub w postaci produktu, jeśli podstawową zawartością produktu są elementy multimedialne; (ii) udzielać klientom praw do dalszego rozpowszechniania elementów multimedialnych lub udzielania na nie licencji; (iii) udzielać licencji ani rozpowszechniać w celach komercyjnych elementów multimedialnych przedstawiających obrazy, które umożliwiają zidentyfikowanie osób, instytucji państwowych, logo, znaków towarowych lub emblematów, oraz nie może używać tych obrazów w sposób, który może sugerować poparcie dla danego produktu, podmiotu lub działania albo powiązanie z nim; (iv) tworzyć nieprzyzwoitych lub gorszących treści przy użyciu elementów multimedialnych. Inne elementy multimedialne dostępne w witrynie Office.com lub w innych witrynach internetowych przy użyciu funkcji oprogramowania podlegają postanowieniom przedstawionych w tych witrynach internetowych.

 • OGRANICZENIA GEOGRAFICZNE I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE EKSPORTU

W przypadku regionu geograficznego wskazaną na oprogramowanie może używać oprogramowania tylko w danym regionie. Użytkownik musi spełniać wszystkie połączenia krajowe i międzynarodowe eksportu ustawy i przepisy stosowane do oprogramowania, które zawierają ograniczenia dotyczące miejsc docelowych, użytkowników i przeznaczenie. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące geograficzne i ograniczenia eksportu, odwiedź jak sprawdzić witryny sieci Web i witryny sieci Web firmy Microsoft eksportowania.

 1. PROCEDURY POMOCY TECHNICZNEJ I ZWROTU KOSZTÓW

Firma Microsoft świadczy ograniczone usługi pomocy technicznej dla poprawnie licencjonowanego oprogramowania zgodnie z opisem w Pomocy technicznej firmy Microsoft.

 1. CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsza umowa (wraz z postanowieniami dotyczącymi wszelkich dodatków, aktualizacji i usług oprogramowania udostępnianych przez firmę Microsoft i stosowanych przez użytkownika) oraz postanowienia przedstawione za pośrednictwem łączy w niniejszej umowie stanowią całą umowę dotyczącą oprogramowania i wszelkich jego dodatków, aktualizacji oraz usług (o ile firma Microsoft nie udostępnia innych postanowień wraz z tymi dodatkami, aktualizacjami lub usługami). Niniejszą umowę można przejrzeć po uruchomieniu oprogramowania, przechodząc do opcji licencjonowania w ustawieniach oprogramowania. Można również przejrzeć postanowienia za pośrednictwem łączy umieszczonych w niniejszej umowie po uruchomieniu oprogramowania. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z tymi postanowieniami. Użytkownik oświadcza, że przed rozpoczęciem korzystania z każdej usługi lub dołączonej aplikacji podlegającej niniejszej umowie i postanowieniom, do których łącza umieszczono w niniejszej umowie, przeczytał warunki użytkowania tych usług. Użytkownik wie, że korzystanie z usługi oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszej umowy i postanowień przedstawionych za pośrednictwem łączy. Oto te łącza:

BRAK GWARANCJI

oprogramowanie jest licencjonowane "jako-jest." Na własne ryzyko korzystania z niego. Firma Microsoft daje nie rękojmi gwarancji lub warunków. Całego ryzyko jakość i wydajności oprogramowania jest Ci. Powinien oprogramowania okazać się wadliwy, założono cały koszt wszystkich potrzeby obsługi lub naprawa. Może być dodatkowe prawa konsumenta wynikające z lokalnego prawa, których nie można zmienić tej Umowy. W zakresie dozwolone przez prawo miejscowe Microsoft wyłącza wszystkie dorozumianych gwarancji, łącznie z tymi przydatności, przydatności do określonego celu oraz braku naruszenia.

OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODSZKODOWAŃ. Jeśli użytkownik ma uzasadnione prawo do uzyskania odszkodowania od firmy Microsoft lub jej dostawców, może uzyskać tylko odszkodowanie bezpośrednie do kwoty 5,00 USD. Użytkownik nie może domagać się żadnego innego odszkodowania, w tym za szkody uboczne, utratę zysków, szkody specjalne, pośrednie lub przypadkowe.

Niniejsze ograniczenie dotyczy:

 • wszelkich sytuacji związanych z oprogramowaniem, usługami, zawartością (łącznie z kodem) w witrynach internetowych innych firm lub programów innych firm;

 • roszczeń dotyczących naruszenia postanowień umowy i gwarancji, bezpośredniej odpowiedzialności, zaniedbań, wprowadzenia w błąd, pominięcia, naruszenia prawa lub innych czynów niedozwolonych, naruszenia statutu lub przepisów albo bezpodstawnego wzbogacenia w zakresie dozwolonym przez prawo.

To ograniczenie obowiązuje nawet wtedy, gdy firma Microsoft wie lub powinna wiedzieć o możliwości wystąpienia szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może również nie mieć zastosowania, jeśli dany kraj nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód przypadkowych, wtórnych lub innych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×