Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft dla programu Microsoft OneNote

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dziękujemy za wybranie programu Microsoft OneNote. To jest Umowa licencyjna między użytkownikiem a Microsoft Corporation (lub według zamieszkania, jednej z jej podmioty stowarzyszone), który opisuje swojego prawa do używania programu OneNote. Dla wygody możemy zorganizowane niniejszej Umowy na dwie części: pierwszych dwóch stronach są warunki wstępne. Są ma inną pisownię do pytania i odpowiedzi na format i adres najpopularniejsze pytania licencji; Dodatkowe postanowienia i ograniczoną wykonaj i zawierać więcej szczegółów. Firma Microsoft uwzględniać warunki łączy, do których odwołuje się w niniejszej Umowie. Należy przejrzeć całość umowy, ponieważ wszystkie warunki są ważne i razem tworzenie niniejszej Umowy, które dotyczą Cię. Należy również sprawdzić połączonych terminy, po uruchomieniu programu. MOŻESZ SĄ PRZECHOWYWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH, DODATKOWYM WARUNKOM ZAWIERAĆ ZRZECZENIA POWIĄZANIE ARBITRAŻOWY KLAUZULA I AKCJI ZAJĘĆ.WPŁYW TYCH PRAW TEMAT ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU Z FIRMĄ MICROSOFT.PRZECZYTAJ JE.

POBIERANIE LUB ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ WSZYSTKIE PONIŻSZE WARUNKI I ZGODY NA PRZESYŁANIE OKREŚLONYCH INFORMACJI W TRAKCIE PIERWSZEGO UŻYCIA AKTUALIZACJI I INTERNETOWYCH FUNKCJI OPROGRAMOWANIA. ZA POMOCĄ FUNKCJI, KTÓRE PODLEGAJĄ TERMINÓW ŁĄCZY W NINIEJSZEJ UMOWIE JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA WARUNKI TE ŁĄCZA I ZOBOWIĄZANIE, KTÓRE MAJĄ ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI. Jeśli nie zaakceptujesz i są zgodne z następującymi terminami, masz prawo do i nie wolno używać oprogramowania lub funkcji.

Jak można używać oprogramowania?    Nie sprzedajemy oprogramowania ani jego kopii, tylko udzielamy na nie licencję. W obszarze licencji, może być instalowanie i używanie jedną kopię aplikacji na urządzeniach Windows 8 do 15 (15) (lub takie liczbę urządzeń, jak mogą być inaczej Microsoft Store warunkami użytkowania, w https://windows.microsoft.com/en-us/windows/store-terms-of-usehttps://windows.microsoft.com/en-us/windows/store-terms-of-use) (urządzenia licencjonowana) użytkownik za pomocą konta Microsoft skojarzonego z kontem Microsoft Store. Niniejsze prawa przestają obowiązywać po odinstalowaniu aplikacji z tych licencjonowanych urządzeń. Z wyjątkiem sytuacji dozwolonych w poniższej sekcji „Dostęp zdalny” niniejsza licencja dotyczy bezpośredniego korzystania z oprogramowania tylko przy użyciu mechanizmów wprowadzania licencjonowanych urządzeń, takich jak ekran dotykowy. Nie udziela ona uprawnienia do instalacji oprogramowania na serwerze ani do używania go za pomocą lub za pośrednictwem komputerów albo urządzeń połączonych z serwerem w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej. Oprogramowanie nie ma też licencji na świadczenie komercyjnych usług hostingu, więc nie można udostępniać oprogramowania w sieci wielu użytkownikom jednocześnie. Więcej informacji dotyczących scenariuszy obejmujących wielu użytkowników i wirtualizacji można znaleźć w dodatkowych postanowieniach.

Uaktualnianie oprogramowania    W przypadku zainstalowania oprogramowania objętego niniejszą umową w formie uaktualnienia istniejącego oprogramowania uaktualnienie zastępuje pierwotne oprogramowanie. Po wykonaniu uaktualnienia użytkownik nie zachowuje żadnych praw do pierwotnego oprogramowania i nie może w żaden sposób z niego korzystać ani go przesyłać. Niniejsza umowa określa prawa użytkownika do korzystania z uaktualnionego oprogramowania i zastępuje umowę dotyczącą pierwotnego oprogramowania, które zostało uaktualnione.

Czy można przesłać oprogramowanie na inne urządzenie lub do innego użytkownika?    Licencja zawiera w prawo, aby zainstalować i jednocześnie korzystać z oprogramowania na maksymalnie 15 (15) lub urządzenia z licencjami (takie liczbę urządzeń, jak mogą być inaczej Microsoft Store warunkami użytkowania). Próba zainstalowania oprogramowania na większej liczbie urządzeń może spowodować jego automatyczne dezaktywowanie na jednym z tych urządzeń, tak aby jednocześnie nie było aktywnych więcej niż maksymalna liczba wystąpień.

Czy istnieje ograniczenie liczby notatek, które można utworzyć lub edytować albo do których można uzyskać dostęp za pomocą programu OneNote?    Nie ma konkretnych ograniczeń liczby notatek, które można utworzyć lub edytować albo do których można uzyskać dostęp. Mogą jednak występować ograniczenia sprzętowe urządzenia lub ograniczenia miejsca do magazynowania na serwerze, na którym są przechowywane notatki.

Czy oprogramowanie zbiera moje dane osobowe?    Jeśli urządzenie jest połączone z Internetem, niektóre funkcje oprogramowania mogą łączyć się z systemami komputerowymi firmy Microsoft lub usługodawcy w celu wysyłania lub odbierania informacji. Czasami użytkownik nie jest powiadamiany o nawiązaniu takiego połączenia. Używanie dowolnej z tych funkcji oznacza wyrażenie zgody na wysyłanie lub odbieranie tych informacji podczas korzystania z tej funkcji. Wiele z tych funkcji można wyłączyć lub można ich nie używać.

Jak są używane informacje użytkownika?    Firma Microsoft używa informacji zbieranych za pośrednictwem funkcji oprogramowania do uaktualniania i naprawiania oprogramowania oraz do ulepszania produktów i usług w inny sposób. W niektórych przypadkach te informacje mogą być udostępniane innym podmiotom. Na przykład odpowiednim dostawcom sprzętu i oprogramowania są udostępniane raporty o błędach, dzięki czemu mogą poprawiać współdziałanie swoich produktów z produktami firmy Microsoft. Użytkownik zgadza może było używać i ujawnić informacje zgodnie z opisem w nasze zasady zachowania poufności informacji, na Zasady zachowania poufności informacji w programie Microsoft.

Czego dotyczy niniejsza umowa?    Niniejsza umowa dotyczy oprogramowania oraz wszelkich aktualizacji, uzupełnień i usług oprogramowania firmy Microsoft, o ile nie podlegają one innym postanowieniom. Inne warunki i postanowienia może dotyczyć korzystają z innych usług, w tym Microsoft Store warunkami użytkowania.

Czy istnieją rzeczy, które nie dozwolonych używać oprogramowania?    Tak. Ponieważ oprogramowanie jest licencjonowane, nie sprzedawane, firma Microsoft zastrzega sobie wszystkie przyznane (na przykład praw własności intelektualnej) nie jest wyraźnie w niniejszej Umowie. W szczególności tej licencji nie daje prawa do, a nie mogą: za pomocą lub wirtualizuj funkcje oprogramowania oddzielnie, publikowanie, skopiować (innych niż dopuszcza kopia zapasowa), wynajmować, dzierżawić lub wypożyczać oprogramowania; przesłać oprogramowanie (z wyjątkiem dozwolonych w niniejszej Umowie), próba obejścia środków technicznych w oprogramowaniu, odtwarzać kodu, dekompilować lub dezasemblować oprogramowania, z wyjątkiem przepisy prawne obowiązujące, w której live zezwolisz to nawet po naszych umowy nie. W takim przypadku możesz to zrobić tylko co usługi pozwala na to prawo. Podczas używania funkcji internetowych, nie można używać tych funkcji w żaden sposób, które mogą zakłócać osoby użytku ich lub próby uzyskania dostępu do usług, dane, konta lub sieci, w sposób nieautoryzowane.

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. UPRAWNIENIA LICENCYJNE I SCENARIUSZE OBEJMUJĄCE WIELU UŻYTKOWNIKÓW

 2. Komputer.    W niniejszej umowie „komputer” oznacza sprzęt (fizyczny lub wirtualny) z urządzeniem magazynującym umożliwiającym uruchamianie oprogramowania. Za komputer jest uznawana partycja sprzętowa i płyta modułowa.

 3. Wiele połączeń i pule połączeń.    Nie można używać sprzętu lub oprogramowania do multipleksowania połączeń i tworzenia pul połączeń ani w inny sposób zezwalać wielu użytkownikom albo wielu komputerom lub urządzeniom na uzyskiwanie dostępu do oprogramowania lub korzystanie z niego za pośrednictwem licencjonowanego urządzenia.

 4. Używanie w środowisku wirtualizowanym.    W przypadku korzystania z oprogramowania wirtualizacji, łącznie z funkcją Hyper-V dla klienta, i utworzenia co najmniej jednego komputera wirtualnego na jednym komputerze sprzętowym każdy komputer wirtualny i komputer fizyczny jest uznawany w niniejszej umowie za osobny komputer. Aby móc używać oprogramowania na więcej niż jednym komputerze wirtualnym, użytkownik musi uzyskać osobne kopie oprogramowania i osobną licencję dla każdej kopii. Zawartość chroniona przez technologię zarządzania prawami cyfrowymi lub inną technologię szyfrowania pełnych woluminów dysku może być mniej bezpieczna w środowisku wirtualizowanym.

 5. Dostęp zdalny.    Urządzenia z systemem Windows 8 mogą korzystać z technologii pulpitu zdalnego i pomocy zdalnej, które umożliwiają zdalne uzyskiwanie dostępu do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu z innych urządzeń.

  • Pulpit zdalny.    Pulpit zdalny i podobne technologie są licencjonowane do użytku wychodzącego z licencjonowanego urządzenia. Pulpit zdalny umożliwia uzyskiwanie dostępu do oprogramowania na komputerze hosta z osobną licencją z tego licencjonowanego urządzenia.

  • Pomoc zdalna.    Pomoc zdalna i podobne technologie umożliwiają udostępnianie aktywnej sesji bez uzyskiwania żadnych dodatkowych licencji na oprogramowanie. Pomoc zdalna pozwala użytkownikowi na bezpośrednie połączenie się z komputerem innego użytkownika (zazwyczaj na potrzeby rozwiązywania problemów).

 6. KLAUZULA ARBITRAŻOWA I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH

 7. Zastosowanie.    Niniejsza sekcja B dotyczy wszelkich sporów, Z WYJĄTKIEM SPORÓW ZWIĄZANYCH Z EGZEKWOWANIEM LUB WAŻNOŚCIĄ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ UŻYTKOWNIKA, FIRMY MICROSOFT ALBO INNYCH LICENCJODAWCÓW FIRMY MICROSOFT. Spór oznacza każdy spór lub proces albo inną niezgodność między użytkownikiem a firmą Microsoft dotyczące oprogramowania (łącznie z jego ceną) lub niniejszej umowy z tytułu odpowiedzialności w ramach umowy, gwarancji, deliktu, statutu, przepisu, rozporządzenia albo innej odpowiedzialności prawnej lub prawa słuszności. Spór ma możliwie najszersze znaczenie dopuszczone przez prawo.

 8. Powiadomienie o sporze.    W przypadku wystąpienia sporu użytkownik lub firma Microsoft musi przesłać drugiej stronie powiadomienie o sporze, czyli oświadczenie pisemne zawierające imię i nazwisko, adres oraz informacje kontaktowe nadawcy, fakty stanowiące podstawę sporu i informacje o żądanym zadośćuczynieniu. Wszelkie powiadomienia o sporach należy wysyłać za pośrednictwem poczty na adres Microsoft Corporation, ATTN:LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA98052-6399. Formularz jest dostępna w powiadomienie o sporze — Microsoft Software, produktów i usług z umowami rozstrzygającymi. Firma Microsoft wysyła wszelkie powiadomienia o sporach za pośrednictwem poczty na adres użytkownika (jeśli został on nam udostępniony) lub w inny sposób na adres e-mail użytkownika. Użytkownik i firma Microsoft podejmie próbę rozwiązania sporu w ramach nieformalnych negocjacji w ciągu 60 dni od dnia wysłania powiadomienia o sporze. Po upływie 60 dni użytkownik lub firma Microsoft może rozpocząć postępowanie arbitrażowe.

 9. Sąd rozstrzygający w trybie uproszczonym.    Użytkownik może również kierować spory do sądu rozstrzygającego w trybie uproszczonym w miejscu zamieszkania użytkownika lub w hrabstwie King w stanie Waszyngton, jeśli spór w pełni kwalifikuje się do skierowania do sądu rozstrzygającego w trybie uproszczonym. Aby można było skierować spór do sądu rozstrzygającego w trybie uproszczonym, nie trzeba wcześniej prowadzić nieformalnych negocjacji.

 10. SĄD ARBITRAŻOWY.   JEŚLI MOŻESZ I FIRMY MICROSOFT NIE ROZWIĄŻE SPORY NIEFORMALNE WYMIANY INFORMACJI LUB SĄD ROZSTRZYGAJĄCY, INNYCH NAKŁADU DO ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU ZOSTANIE PRZEPROWADZONA WYŁĄCZNIE PRZEZ SĄD ARBITRAŻOWY.MOŻESZ POPRZEDZAJĄ W GÓRĘ W PRAWO, ABY LITIGATE (LUB UCZESTNICZENIE W JAKO CZŁONEK STRONY LUB KLASY) WSZYSTKIE SPORY W SĄDZIE PRZED SĄD LUB KONKURSOWEGO. Zamiast tego wszelkie spory zostaną rozwiązane przed neutralne arbitra, którego decyzja będzie ostateczne z wyjątkiem ograniczone prawo do odwołania w obszarze Ustawa Federalna postępowania arbitrażowego. Sąd któremu stron może wymusić nagroda arbitra.

 11. ZWOLNIENIE AKCJI ZAJĘĆ.   POSTĘPOWANIA ROZWIĄZAĆ ALBO LITIGATE SPORY NA DOWOLNYM FORUM PRZEPROWADZA WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE.UŻYTKOWNIK I MICROSOFT BĘDĄ DĄŻYĆ DO DOWOLNEGO SPORU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW W DOWOLNEJ POSTĘPOWANIA, W KTÓRYM KAŻDA STRONA JEST OBLICZANA JAKO LUB ZAMIERZA ACT W PEŁNOMOCNICTWA LUB ZAJĘĆ AKCJI PRYWATNE ATTORNEY GENERAL.NIE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB POSTĘPOWANIE ZOSTANIE POŁĄCZONA Z INNYM BEZ UPRZEDNIEGO PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE STRONY ARBITRAŻU WSZYSTKIE LUB POSTĘPOWANIA.

 12. Procedury i koszty postępowania arbitrażowego oraz związane z nim opłaty i rekompensaty finansowe.    Wszelkie postępowania arbitrażowe będą przeprowadzane przez organizację American Arbitration Association (AAA) zgodnie z ustanowionymi przez nie regułami arbitrażu handlowego i w wielu przypadkach zgodnie z uzupełniającymi procedurami sporów konsumenckich. Aby uzyskać więcej informacji zobacz witrynę sieci Web organizacji American Arbitration Association lub połączenie 1-800-778-7879. W przypadku sporu na kwotę do 75 000 USD firma Microsoft niezwłocznie zwróci użytkownikowi opłatę za złożenie pozwu oraz ureguluje opłaty za czynności organizacji AAA i sędziego polubownego. Użytkownik i firma Microsoft zgodę na warunki dotyczące procedur, opłaty i rekompensaty finansowe u . Aby rozpocząć postępowania arbitrażowego, przesyłania formularza dostępne na żądanie rozstrzygnięcia organizacji American Arbitration Association dla oprogramowania firmy Microsoft, produktów i usług z umowami rozstrzygającymi do AAA. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie postępowania arbitrażowego tylko w miejscu zamieszkania użytkownika lub w hrabstwie King w stanie Waszyngton. Firma Microsoft wyraża zgodę na rozpoczęcie postępowania arbitrażowego tylko w miejscu zamieszkania użytkownika.

 13. Roszczenia i spory muszą być zgłaszane w ciągu roku.    W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie roszczenia lub spory w ramach niniejszej umowy, których dotyczy sekcja B, należy zgłaszać w ciągu roku w przypadku sądu rozstrzygającego w trybie uproszczonym (sekcja B.3) lub sądu arbitrażowego (sekcja B.4). Okres jednego roku zaczyna się w dniu, w którym roszczenie lub powiadomienie o sporze mogło zostać zgłoszone po raz pierwszy. Roszczenie lub spór, które nie zostaną zgłoszone w ciągu roku, ulegną przedawnieniu.

 14. Rozdzielność postanowień Umowy.    Jeśli zwolnienie klasy akcji w sekcji B.5 okaże się niedozwolone lub niewykonalne jako wszystkich lub wybranych części sporu, sekcja B (arbitration) nie zostaną zastosowane do tych części. Zamiast tego w stosunku do elementów zostanie uszkodzone i Kontynuuj w sądowym, pozostałych części postępowania w postępowania arbitrażowego. W przypadku innych postanowień sekcji B jest niedozwolone lub niewykonalne, zostanie uszkodzone tego przepisu z pozostałą część sekcji B pozostały w pełni wiążące i skuteczne.

 15. WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO

Wszystkie roszczenia i spory w ramach niniejszej umowy podlegają przepisom obowiązującym w kraju zamieszkania użytkownika, łącznie z roszczeniami dotyczącymi naruszenia postanowień umowy oraz roszczeniami dotyczącymi bezpodstawnego wzbogacenia i czynów niedozwolonych, które podlegają lokalnym przepisom ochrony praw konsumentów, przepisom o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisom dotyczącym dorozumianych gwarancji. Jeśli oprogramowanie zostało nabyte w innym kraju, mają zastosowanie przepisy prawne obowiązujące w tym kraju. Niniejsza umowa opisuje pewne prawa. Na mocy prawa swojego kraju zamieszkania użytkownik może mieć pewne dodatkowe prawa, łącznie z prawami konsumenckimi. Użytkownik może też mieć prawa względem podmiotu, u którego nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych innych praw, jeśli przepisy kraju zamieszkania użytkownika na to nie zezwalają.

 1. PIERWSZE UŻYCIE I AKTUALIZACJE

 2. Pierwsze użycie.    Oprogramowanie może uzyskać tylko z Microsoft Store. Po zainstalowaniu oprogramowania można przejrzeć opcje licencjonowania w ustawieniach oprogramowania w celu wyświetlenia szczegółów licencji.

 3. Aktualizacje.    Uaktualnienia lub aktualizacje oprogramowania może uzyskać tylko z Microsoft Store. Aby uzyskać więcej informacji zobacz warunki użytkowania sklepu Microsoft.

 4. FUNKCJE INTERNETOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniższe funkcje oprogramowania używają protokołów internetowych w celu wysyłania do firmy Microsoft (albo do jej dostawców lub usługodawców) informacji o komputerze, takich jak adres IP, typ systemu operacyjnego, informacje o przeglądarce, nazwa i wersja używanego oprogramowania oraz kod języka komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie. Aby udostępnić funkcje internetowe, zgodnie z nasze zasady zachowania poufności informacji, na Zasady zachowania poufności informacji w programie MicrosoftMicrosoft korzysta z tych informacji. Niektóre funkcje internetowe mogą zostać udostępnione później za pośrednictwem usługi Windows Update firmy Microsoft.

 1. Wyrażenie zgody na używanie usług internetowych.    Funkcje oprogramowania opisane poniżej oraz w zasadach zachowania poufności informacji łączą się z systemami komputerowymi firmy Microsoft lub usługodawców przez Internet. W niektórych przypadkach użytkownik nie jest powiadamiany o nawiązaniu takiego połączenia. W niektórych przypadkach można wyłączyć te funkcje lub przestać ich używać. Aby uzyskać więcej informacji o tych funkcjach Zobacz nasze zasady zachowania poufności informacji w Zasady zachowania poufności informacji w programie Microsoft. KORZYSTAJĄC Z TYCH FUNKCJI, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESYŁANIE TYCH INFORMACJI. Firma Microsoft nie używa tych informacji do identyfikowania użytkownika ani kontaktowania się z nim.

 2. Program poprawy jakości obsługi klienta (CEIP).    To oprogramowanie korzysta z Programu poprawy jakości obsługi klienta. W ramach Programu poprawy jakości obsługi klienta automatycznie są wysyłane do firmy Microsoft informacje dotyczące sprzętu i sposobu użycia tego oprogramowania. Nie używamy tych informacji do identyfikowania użytkownika ani kontaktowania się z nim. W ramach Programu poprawy jakości obsługi klienta jest również okresowo pobierany mały plik na komputer użytkownika. Pomaga on nam zbierać informacje dotyczące problemów, które występują podczas korzystania z oprogramowania. Jeśli są dostępne nowe informacje Pomocy dotyczące błędów, one również mogą zostać automatycznie pobrane.

 3. Funkcje i zawartość online.    Funkcje tego oprogramowania mogą uzyskiwać pokrewną zawartość od firmy Microsoft i udostępniać ją użytkownikowi. Do tych funkcji należą obiekty clipart, szablony, szkolenia online, pomoc i pomoc online. Te informacje są używane do udostępniania użytkownikowi żądanej zawartości i na potrzeby ulepszania naszych usług. Użytkownik nie musi używać funkcji i zawartości online. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji, do których łącza umieszczono na końcu niniejszej umowy.

 4. Pliki cookie.    W przypadku korzystania z funkcji online w oprogramowaniu, takich jak pomoc, pomoc online i szablony, mogą być używane pliki cookie. Informacje o tym, jak blokować, kontrolować i usuwać pliki cookie, można znaleźć w sekcji dotyczącej plików cookie w zasadach zachowania poufności informacji dotyczących programu OneNote, do których łącze umieszczono na końcu niniejszej umowy.

 5. Program OneNote w systemie Windows 8.    W przypadku korzystania z oprogramowania na urządzeniu z systemem Windows 8 oraz włączenia funkcji i zawartości online oprogramowania zalogowanie się do systemu Windows 8 przy użyciu konta Microsoft powoduje automatyczne zalogowanie się do oprogramowania przy użyciu tego samego konta Microsoft. Dzięki temu można przechowywać pliki w usłudze OneDrive i uzyskiwać do nich dostęp w trybie online bez konieczności ponownego wprowadzania nazwy użytkownika i hasła konta Microsoft. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji, do których łącze umieszczono na końcu niniejszej umowy.

 6. Niewłaściwe użycie usług internetowych.    Nie można używać tych usług w żaden sposób, który może je uszkodzić lub przeszkadzać innym osobom w korzystaniu z nich. Ponadto nie można korzystać z nich, aby w jakikolwiek sposób podejmować próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do usług, danych, konta czy sieci.

 • DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE I/LUB PRAWA UŻYTKOWANIA

  1. Programy innych firm.    Oprogramowanie może zawierać programy innych firm, na które firma Microsoft (nie inna firma) udziela licencji w ramach niniejszej umowy. Ewentualne uwagi dotyczące programów innych firm są udostępniane tylko w celach informacyjnych.

  2. Składniki czcionek.    Gdy oprogramowanie jest uruchomione, można wyświetlać zawartość za pomocą jego czcionek. Czcionki można osadzać w zawartości tylko zgodnie z ograniczeniami osadzania określonych czcionek.

  3. Elementy multimedialne.    Firma Microsoft udziela licencji na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wyświetlanie elementów multimedialnych (obrazów, obiektów clipart, animacji, dźwięków, muzyki, klipów wideo, szablonów i innego rodzaju zawartości) dołączonych do oprogramowania w projektach i dokumentach z zastrzeżeniem, że użytkownik nie może: (i) sprzedawać żadnych elementów multimedialnych, udzielać na nie licencji ani rozpowszechniać ich kopii samodzielnie lub w postaci produktu, jeśli podstawową zawartością produktu są elementy multimedialne; (ii) udzielać klientom praw do dalszego rozpowszechniania elementów multimedialnych lub udzielania na nie licencji; (iii) udzielać licencji ani rozpowszechniać w celach komercyjnych elementów multimedialnych przedstawiających obrazy, które umożliwiają zidentyfikowanie osób, instytucji państwowych, logo, znaków towarowych lub emblematów, oraz nie może używać tych obrazów w sposób, który może sugerować poparcie dla danego produktu, podmiotu lub działania albo powiązanie z nim; (iv) tworzyć nieprzyzwoitych lub gorszących treści przy użyciu elementów multimedialnych. Inne elementy multimedialne dostępne w witrynie Office.com lub w innych witrynach internetowych przy użyciu funkcji oprogramowania podlegają postanowieniom przedstawionych w tych witrynach internetowych.

 • OGRANICZENIA GEOGRAFICZNE I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE EKSPORTU

Jeśli oprogramowanie jest przypisane do określonego regionu geograficznego, oznacza to, że można korzystać z oprogramowania tylko w tym regionie. Należy również przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących eksportu oraz przepisów dotyczących oprogramowania, takich jak ograniczenia dotyczące lokalizacji docelowej, użytkowników końcowych i używania oprogramowania. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące geograficzne i ograniczenia eksportu, odwiedź jak sprawdzić witryny sieci Web i witryny sieci Web firmy Microsoft eksportowania.

 1. PROCEDURY POMOCY TECHNICZNEJ I ZWROTU KOSZTÓW

Firma Microsoft świadczy ograniczone usługi pomocy technicznej dla poprawnie licencjonowanego oprogramowania zgodnie z opisem w Pomocy technicznej firmy Microsoft.

 1. CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsza Umowa (wraz z warunkami towarzyszących wszelkie dodatki oprogramowania, aktualizacje i usług, które są dostarczane przez firmę Microsoft i że używasz) i terminy zawarte w łącza sieci web wymienionych w niniejszej Umowie, stanowią całość umowy dla oprogramowania i jakikolwiek uzupełnia aktualizacje i usług (chyba że firma Microsoft świadczy innych terminów związanych z takich uzupełnień, aktualizacji lub usług). Po uruchomieniu oprogramowania, wybierając pozycję "Opcji licencjonowania" w obszarze "Ustawienia" w oprogramowaniu można przeglądać niniejszej Umowy. Można także przeglądać terminy w dowolnym z łączy w niniejszej Umowie, po oprogramowanie jest uruchomiony, a użytkownik zgadza się to zrobić. Uzgodnić że dla poszczególnych usług lub dołączone aplikację, która podlega niniejszej Umowy i również postanowienia dotyczące połączonych w niniejszej Umowie, można będzie warunki w tej usłudze przed przy użyciu usługi. Wiesz, że za pomocą usługi, była ratyfikowania Niniejsza Umowa oraz postanowienia połączone. Te łącza są:

BRAK GWARANCJI

oprogramowanie jest licencjonowane "jako-jest." Na własne ryzyko korzystania z niego. Firma Microsoft daje nie rękojmi gwarancji lub warunków. Całe ryzyko związane jakość i wydajności oprogramowania jest ze sobą. Czy oprogramowanie okazać się wadliwy, założono cały koszt wszystkich potrzeby obsługi lub naprawa. Może być dodatkowe prawa konsumenta wynikające z lokalnego prawa, których nie można zmienić tej Umowy. W zakresie dozwolone przez prawo miejscowe Microsoft wyłącza wszystkie dorozumianych gwarancji, łącznie z tymi przydatności, przydatności do określonego celu oraz braku naruszenia.

OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODSZKODOWAŃ. Jeśli masz podstawę odzyskiwanie szkód od firmy Microsoft lub jej dostawców, można odzyskać tylko bezpośrednie szkód wysokości do 5,00 USD. Nie można odzyskać innych szkód, łącznie z wynikowych utracone korzyści, szkody specjalne, pośrednie i przypadkowe.

Niniejsze ograniczenie dotyczy:

 • wszelkich sytuacji związanych z oprogramowaniem, usługami, zawartością (łącznie z kodem) w witrynach internetowych innych firm lub programów innych firm;

 • roszczeń dotyczących naruszenia postanowień umowy i gwarancji, bezpośredniej odpowiedzialności, zaniedbań, wprowadzenia w błąd, pominięcia, naruszenia prawa lub innych czynów niedozwolonych, naruszenia statutu lub przepisów albo bezpodstawnego wzbogacenia w zakresie dozwolonym przez prawo.

To ograniczenie obowiązuje nawet wtedy, gdy firma Microsoft wie lub powinna wiedzieć o możliwości wystąpienia szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może również nie mieć zastosowania, jeśli dany kraj nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód przypadkowych, wtórnych lub innych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×