Porady dotyczące projektowania w programie Power View

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Poniżej przedstawiono kilka porad dotyczących pracy w programie Power View w programach Excel i SharePoint, które pomogą w tworzeniu interakcyjnych widoków danych na podstawie modeli danych znajdujących się w skoroszytach programu Excel albo modeli tabelarycznych wdrożonych w wystąpieniach usług Analysis Services programu SQL Server 2012 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) (czyli usług SSAS).

W tym artykule

Tworzenie raportu programu Power View

Program Power View w programie Excel

Program Power View w programie SharePoint

Dopasowywanie rozmiaru raportu programu Power View do okna

Dlaczego wykresu ikony są wyszarzone?

Co oznaczają ikony na liście pól?

Pola w sekcji pól

Nazwy tabel

Pola etykiet wierszy

Sekcja układu

Wyświetlanie raportu programu Power View w programie SharePoint w odczytu i trybu pełnoekranowego tryby

Nakładające się i mniejsze elementy na innych elementach

Rozszerzanie wizualizacji

Zmienianie rozmiaru wizualizacji

Cofanie

"Niestety, nie możemy wyświetlić Twoich danych, ponieważ blisko powiązane pola znajdują się na różnych osiach"

Rozwiązanie 1: Usunąć pola

Rozwiązanie 2: Tworzenie zduplikowane pola w modelu danych

Zobacz też

Tworzenie raportu programu Power View

Program Power View w programie Excel

Uruchomienie programu Power View w programie Microsoft Excel 2013 jest proste.

W programie Excel na karcie Wstawianie kliknij przycisk Power View.

Dowiedz się więcej o uruchamianiu programu Power View w programie Excel 2013.

Program Power View w programie SharePoint

Uruchamianie programu Power View z modelu danych w programie Excel (XLSX), pliku udostępnionego źródła danych (RSDS) lub połączenia BISM (BISM) w programie SharePoint Server 2013.

Modele mogą być w standardowej biblioteki dokumentów programu SharePoint Server 2013 lub w Galerii dodatku Power Pivot. Środowisko projektowe programu Power View zostanie otwarty i zostanie wyświetlony widok do umieszczenia wizualizacje.

Dowiedz się więcej o tworzeniu zapisywanie eksportowania i drukowanie raportów programu Power View.

Początek strony

Dopasowywanie rozmiaru raportu programu Power View do okna

Arkusz raportu programu Power View w programie Microsoft Excel (w programie SharePoint: widok) ma stały rozmiar, przez co jest podobny do slajdu programu Microsoft Office PowerPoint, inaczej niż inne arkusze programu Excel.

Power View — zmienianie rozmiaru

Domyślnie rozmiar arkusza jest dopasowany do rozmiaru okna i zmienia się po otwarciu kolejnych okienek. Na przykład wyświetlenie obszaru filtrów spowoduje, że arkusz zostanie zmniejszony, tak aby pasował do pozostałej części okna. Można wyłączyć tę funkcję.

Aby wyłączyć dopasowywanie rozmiaru arkusza do rozmiaru okna, wyczyść przycisk Dopasuj do okna.

Teraz można będzie przewijać widok, aby wyświetlać różne części arkusza.

Początek strony

Dlaczego ikony wykresów są wyszarzone?

Gdy element na wstążce jest wyłączony (wyszarzony), oznacza to, że dana akcja jest niedostępna dla wybranego elementu arkusza lub widoku. Na przykład jeśli tabela nie zawiera liczb zagregowanych, takich jak sumy czy średnie, nie można przekonwertować jej na wykres, więc wszystkie ikony wykresu na karcie Projekt będą wyłączone.

Dodawanie pola liczbowego do tabeli.

Dowiedz się więcej o zamienianiu sumy na średnią lub inną agregację w programie Power View.

Początek strony

Co oznaczają ikony na liście pól?

Okienko po prawej stronie widoku to lista pól.

W sekcji pól, która znajduje się w górnej połowie okienka, są wyświetlane tabele i pola z modelu danych, na podstawie którego jest tworzony raport programu Power View. Są to pola, które można umieścić w raporcie.

Dolna połowa tego okienka to sekcja układu. Wyświetlane są w niej opcje układu pól dla wizualizacji, która została wybrana w widoku.

Pola w sekcji pól

Kliknięcie pola powoduje dodanie go do widoku. Jeśli w widoku jest zaznaczona wizualizacja, nowe pole jest dodawane do tej wizualizacji. Jeśli nie jest zaznaczona, nowe pole powoduje rozpoczęcie tworzenia nowej wizualizacji w widoku.

Można też przeciągnąć pole do widoku. Można rozpocząć tworzenie nowej tabeli albo dodać pole do istniejącej tabeli.

Nazwy tabel

Rozwinięcie nazwy tabeli w sekcji pól umożliwia wyświetlenie pól znajdujących się w tej tabeli.

Kliknięcie nazwy tabeli spowoduje, że program Power View doda domyślne pola tej tabeli do widoku. Pola domyślne są zdefiniowane w modelu danych, na podstawie którego jest tworzony raport.

Pola etykiet wierszy

∑ Agregacje w tabeli to pola oznaczone symbolem sigma (∑). Agregacja to wartość liczbowa wskazująca rozmiar, ilość, skalę, ważność albo inny zakres wartości. Agregacje są zdefiniowane w modelu, na podstawie którego jest tworzony raport. Aby wizualizować dane za pomocą wykresu, należy utworzyć co najmniej jedną agregację.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfigurowanie właściwości zachowania tabeli dla raportów programu Power View.

Za pomocą pola nie Agreguj jako agregacji. Na przykład jeśli masz pola Nazwa produktu, można ją dodać do tabeli, a następnie ustaw ją do liczby. Zobacz Zmienianie sumy na średnią lub inną agregację w programie Power View.

Ikona kalkulatora w programie Power View Pola obliczeniowe w tabeli są oznaczone symbolem Ikona kalkulatora w programie Power View kalkulatora. Te są nazywane miary obliczeniowe. Każde pole obliczeniowe ma własne formuły utworzone za pomocą języka DAX. Nie można zmienić agregacji, na przykład, jeśli jest to suma, go można tylko sumy.

Dowiedz się więcej o tworzeniu wizualizacji w programie Power View.

Początek strony

Sekcja układu

Elementy w sekcji układu różnią się w zależności od rodzaju wizualizacji wybranej w widoku. Na przykład po wybraniu wykresu pola będą widoczne w polach Wartość, Oś i Seria. Poniżej wymieniono czynności, które można wykonać w sekcji układu:

Przeciąganie pól z sekcji pól listy pól do pól w sekcji układu. Powoduje to dodanie ich do wizualizacji wybranej w widoku.

Usuwanie pól z sekcji układu; nie powoduje to usunięcia pól z modelu.

Zmienianie agregacji w sekcji układu. Domyślnie większość agregacje są sumami. Użytkownik może trwale zmienić agregacji domyślnej przy użyciu dodatku Power Pivot. Lub możesz zmienić agregacji na podstawie używać przez kliknięcie strzałki obok nazwy pola w polu wartości, a następnie wybierając średnia, Minimum, maksimum lub liczność.

Zmienianie pól, które nie zostały agregacji do agregacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie sumy na średnią lub inną agregację w programie Power View.

Tworzenie kontenera kafelków. Na przykład po zaznaczeniu wykresu, można utworzyć Kafelki, przeciągając pole dla kafelka w polu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Kafelki w programie Power View.

Tworzenie wielokrotności, przeciągając pola do jednego pola wielokrotności pionowe lub poziome w sekcji układu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wizualizacje wielokrotności programu Power View.

Początek strony

Wyświetlanie raportu programu Power View w programie SharePoint w trybie odczytu i w trybie pełnoekranowym

W trybie odczytu raport zajmuje całą przeglądarkę. W trybie pełnoekranowym, jak sama nazwa wskazuje, raport zajmuje cały ekran, podobnie jak pokaz slajdów w programie PowerPoint. Ten tryb jest używany podczas prezentowania danych za pomocą programu Power View.

Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Tryb odczytu lub Tryb pełnoekranowy.

W obu trybach Wstążka i lista pól są ukryte, dzięki czemu jest więcej miejsca na wizualizacje. Obszar filtrów zachowuje stan z trybu projektowania, tzn. jeśli był widoczny w trybie projektowania, to jest też widoczny w trybie odczytu i trybie pełnoekranowym.

W trybie odczytu i trybie pełnoekranowym można przechodzić między widokami w raporcie, używając klawiszy strzałek lub klikając ikonę wielu widoków u dołu po lewej stronie. Z wizualizacji w raporcie można korzystać interakcyjnie, podobnie jak w trybie projektowania.

W trybie odczytu ani w trybie pełnoekranowym nie można jednak edytować raportu, czyli na przykład przenosić, zmieniać rozmiaru ani usuwać wizualizacji, a także kopiować, zmieniać kolejności i usuwać widoków.

Naciśnięcie klawisza ESC umożliwia wyjście z trybu pełnoekranowego i powrót do poprzednio używanego trybu (projektowania lub odczytu).

Początek strony

Nakładające się elementy i mniejsze elementy na innych elementach

Elementy w widoku mogą się nakładać albo całkowicie zasłaniać inne elementy. Na przykład można wstawić mniejszy wykres na większym wykresie. Aby ułatwić sobie projektowanie raportów, można korzystać z funkcji przesuwania obiektów do przodu (na wierzch) i do tyłu (na spód).

Rozmieszczanie wizualizacji w programie Power View

Wybierz wizualizację na powierzchni projektowej.

Na karcie Projekt >

Przesuń do przodu

Przesuń na wierzch

Przesuń do tyłu

Przesuń na spód

Porada:  Jeśli jedna z wizualizacji przesłania prawy górny róg innej wizualizacji, zaznaczenie ikony filtru lub ikony otwierania osobnego okna przykrytej wizualizacji może być trudne. Aby przefiltrować wizualizację, należy przesunąć ją na wierzch, a następnie ponownie przesunąć ją do tyłu.

Dodanie kolejnej wizualizacji do widoku, który jest już pełny, spowoduje, że program Power View umieści ją na elementach istniejących już w widoku.

Początek strony

Rozszerzanie wizualizacji

Wszystkie wizualizacje mieć przycisk "Pokaż w nowym oknie" Ikona powiększania w programie Power View w prawym górnym rogu. Po kliknięciu go wizualizacji pojawia się Rozwiń, aby wypełnić cały widok programu Power View, lub w przypadku odczytu lub w trybie pełnoekranowym trybie, aby wypełnić całą tryb. Jest to tylko tymczasowy. Pozostałe raport jest nadal underneath, a gdy ponownie kliknij ikonę Pokaż w nowym oknie wizualizacji zwraca jej miejsce w raporcie.

Uwaga: Kafelki nie mają przycisku Pokaż w nowym oknie.

Zmienianie rozmiaru wizualizacji

W miarę dodawania do wizualizacji nowych pól jej rozmiar jest zmieniany automatycznie. Można też zmienić jej rozmiar ręcznie.

  1. Zaznacz wizualizację.

  2. Umieść wskaźnik myszy na jednym z uchwytów zmiany rozmiaru wizualizacji (uchwyt zmiany rozmiaru pojawia się po umieszczeniu wskaźnika nad środek kropkowaną szare linie, które otacza wizualizacji). Kursor przybierze kształt strzałki z dwoma grotami Kursor zmiany rozmiaru w kształcie podwójnej strzałki w programie Power View .

  3. Przeciągnij strzałkę o dwóch grotach, aby uzyskać odpowiedni rozmiar wizualizacji.

Uwaga: Po ręcznej zmianie rozmiaru wizualizacji rozmiar nie jest zmieniany automatycznie w celu dopasowania go do rozmiaru nowych pól. Zamiast tego są wyświetlane paski przewijania, dzięki czemu można przewinąć zawartość wizualizacji. Aby wrócić do trybu automatycznej zmiany rozmiaru, należy kliknąć dwukrotnie uchwyty zmiany rozmiaru.

Cofnij

Jedną z ciekawszych możliwości dostępnych podczas projektowania w programie Power View jest możliwość cofnięcia niemal każdej wykonanej czynności. Dzięki temu można wypróbować każdy pomysł, ponieważ zawsze można cofnąć wykonaną czynność. Można cofnąć wiele kroków w kolejności ich wykonywania.

Cofanie i ponowne wykonywanie czynności w programie Power View

Uwaga:  W programie Excel arkusze programu Power View mają własne przyciski Cofnij i Wykonaj ponownie. Są to duże strzałki do przodu i do tyłu widoczne na karcie Power View.

„Niestety nie możemy wyświetlić Twoich danych, ponieważ blisko powiązane pola znajdują się na różnych osiach”

Ten komunikat jest wyświetlany w programie Power View, jeśli w wizualizacji to samo pole znajduje się w więcej niż jednym obszarze — na przykład w obszarach Oś i Legenda.

Jeśli raporty programu Power View są tworzone w programie SharePoint (pliki RDLX) z zastosowaniem modelu wielowymiarowego usług SQL Server Analysis Services, ten komunikat może być wyświetlany nawet w przypadku różnych pól, jeśli są one „blisko powiązane” (jeśli korzystają z tych samych pól klucza). To ograniczenie jest spowodowane dodaniem obsługi modeli wielowymiarowych.

Rozwiązanie 1. Usuń pole

Usuń pola ze wszystkich obszarów oprócz jednego. Jeśli na przykład na wykresie kolumnowym to samo pole znajduje się w obszarach Oś i Legenda, usuń je z obszaru Legenda i pozostaw tylko w obszarze Oś.

Rozwiązanie 2. Utwórz zduplikowane pole w modelu danych

Jeśli masz dostęp do modelu danych w raporcie programu Power View, należy utworzyć kopię tego pola. Załóżmy na przykład, że wykres kolumnowy z polem "Kraj" zarówno na oś i legenda. W danych modelu, utworzyć kolumnę obliczeniową za pomocą formuły "= [Country]" i nazwie "Country2". Następnie w programie Power View, przeciągnij kraju osi i Country2 do legendy.

Zobacz też

Klipy wideo na temat programu Power View i dodatku Power Pivot

Samouczek: analiza danych w tabeli przestawnej przy użyciu modelu danych w programie Excel 2013

Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×