Ponowne obliczanie formuł w dodatku Power Pivot

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas pracy z danymi w dodatku Power Pivot od czasu do czasu  może być konieczne odświeżenie danych pochodzących ze źródła danych, ponowne obliczenie formuł utworzonych w kolumnach obliczeniowych lub upewnienie się, że dane prezentowane w tabeli przestawnej są aktualne.

W tym temacie opisano różnicę między odświeżania danych a ponownego obliczania danych, omówiono sposób ponownego obliczania zostanie wywołana, a w tym artykule opisano opcje kontroli ponownego obliczania.

Opis różnicy między odświeżaniem a ponownym obliczaniem danych

W dodatku Power Pivot jest używane zarówno odświeżanie, jak i ponowne obliczanie danych:

Odświeżanie danych oznacza, że uzyskania aktualnych danych z zewnętrznych źródeł danych. Power Pivot nie wykrywa automatycznie zmian w zewnętrznych źródeł danych, ale danych można odświeżyć ręcznie w oknie Power Pivot lub automatycznie, jeśli skoroszyt jest udostępniony w programie SharePoint.

Znaczenie ponownego obliczania aktualizowanie wszystkich kolumn, tabele, wykresy i tabele przestawne w skoroszycie, które zawierają formuły. Ponieważ ponownego obliczania formuły ponosi koszt wydajności, należy zrozumieć zależności skojarzone z każdym obliczeń.

Ważne: Nigdy nie należy zapisywać ani publikować skoroszytu przed ponownym obliczeniem znajdujących się w nim formuł.

Ręczne i automatyczne ponowne obliczanie

Domyślnie dodatek Power Pivot automatycznie przeprowadza ponowne obliczanie, gdy jest to konieczne, optymalizując jednocześnie czas wymagany na przetwarzanie. Mimo że ponowne obliczanie może być czasochłonne, jest ważnym zadaniem, ponieważ podczas ponownego obliczania są sprawdzane zależności kolumn, a użytkownik zostaje powiadomiony, czy kolumna została zmieniona, czy dane są nieprawidłowe lub czy wystąpił błąd w formule używanej w pracy. Można jednak wybrać opcję późniejszego sprawdzania poprawności i aktualizować obliczenia tylko ręcznie, zwłaszcza w przypadku pracy ze złożonymi formułami lub bardzo dużymi zestawami danych, gdy użytkownik chce określać, kiedy mają być wykonywane aktualizacje.

Zarówno tryb ręczny, jak i automatyczny mają swoje zalety, ale zdecydowanie zalecamy używanie trybu automatycznego ponownego obliczania. Użycie tego trybu umożliwia zachowanie synchronizacji metadanych dodatku Power Pivot i zapobieganie powstawianiu problemów spowodowanych usunięciem danych, zmianami w nazwach lub typach danych bądź brakującymi zależnościami. 

Używanie trybu automatycznego ponownego obliczania

Gdy jest używany tryb automatycznego ponownego obliczania, wszelkie zmiany w danych wpływające na wynik jakiejkolwiek formuły powodują ponowne obliczenie całej kolumny zawierającej formułę. Następujące zmiany zawsze wymagają ponownego obliczenia formuł:

 • Odświeżenie wartości z zewnętrznego źródła danych.

 • Zmiana definicji formuły.

 • Zmiany nazw tabel lub kolumn, do których odwołuje się formuła.

 • Dodanie, zmodyfikowanie lub usunięcie relacji między tabelami.

 • Dodanie nowych miar lub kolumn obliczeniowych.

 • Wprowadzenie zmian w innych formułach w skoroszycie, co powoduje konieczność odświeżenia zależnych od nich kolumn lub obliczeń.

 • Wstawienie lub usunięcie wierszy.

 • Zastosowano filtr, który wymaga wykonania zapytania w celu zaktualizowania zestawu danych. Filtr mógł zostać zastosowany w formule albo jako część tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego.

Używanie trybu ręcznego ponownego obliczania

Trybu ręcznego ponownego obliczania można użyć, aby uniknąć obciążenia ponownym obliczaniem wyników formuł, zanim użytkownik będzie do niego przygotowany. Tryb ręczny jest szczególnie użyteczny w następujących sytuacjach:

 • Użytkownik projektuje formułę za pomocą szablonu i chce zmienić nazwy kolumn oraz tabel używanych w formule, zanim sprawdzi poprawność formuły.

 • Wiadomo, że niektóre dane w skoroszycie zostały zmienione, ale użytkownik pracuje nad inną kolumną, która nie została zmieniona, i chce opóźnić ponowne obliczanie.

 • Użytkownik pracuje nad skoroszytem mającym wiele zależności i chce odroczyć ponowne obliczanie do czasu, gdy będzie mieć pewność, że wprowadzono wszystkie niezbędne zmiany.

Należy pamiętać, że dopóki dla skoroszytu jest ustawiony tryb obliczania ręcznego, dodatek Power Pivot w programie Microsoft Excel 2013 nie sprawdza poprawności ani formuł, co prowadzi do następujących wyników:

 • Wszelkie nowe formuły dodane do skoroszytu są oznaczane jako zawierające błąd.

 • W nowym kolumnach obliczeniowych nie pojawiają się żadne wyniki.

Aby skonfigurować skoroszyt do ręcznego ponownego obliczania

 1. W Power Pivotkliknij Projekt > obliczenia > Opcje obliczania > Tryb obliczania ręcznego.

 2. Aby ponownie obliczyć wszystkie tabele, kliknij pozycję Opcje obliczeń > Oblicz teraz.

  Formuły w skoroszycie są sprawdzane pod kątem błędów, a tabele są aktualizowane przy użyciu nowych wyników, jeśli takie istnieją. W zależności od ilości danych i liczby obliczeń skoroszyt może przestać odpowiadać na pewien czas.

Ważne: Zawsze przed opublikowaniem skoroszytu należy zmienić tryb obliczania z powrotem na automatyczny. Pomoże to uniknąć problemów podczas projektowania formuł.

Rozwiązywanie problemów z ponownym obliczaniem

Zależności

Gdy kolumna jest zależna od innej kolumny, a zawartość tej innej kolumny zostanie w dowolny sposób zmieniona, wszystkie powiązane kolumny mogą wymagać ponownego obliczenia. Wprowadzenie zmian w skoroszycie dodatku Power Pivot powoduje, że dodatek Power Pivot w programie Microsoft Excel 2013 przeprowadza analizę istniejących danych dodatku Power Pivot , aby ustalić, czy jest wymagane ponowne obliczanie, i wykonuje aktualizację w najefektywniejszy dostępny sposób.

Załóżmy na przykład, że masz tabelę, sprzedaży, która jest powiązana z tabelami, produktów i ProductCategory; i formuł w tabeli Sales zależą od jedną z innych tabel. Wszelkie zmiany w tabelach produktu lub ProductCategory spowoduje wszystkich kolumn obliczeniowych w tabeli Sales do ponownego obliczenia. Ma sens, gdy uznasz, że może być formuły, które rzutowanie sprzedaż według kategorii lub według produktu. W związku z tym aby upewnić się, że wyniki są poprawne; formuły na podstawie danych musi zostać ponownie obliczony.

Dodatek Power Pivot zawsze wykonuje pełne ponowne obliczenie tabeli, ponieważ pełne ponowne obliczenie jest efektywniejsze niż wyszukiwanie zmienionych wartości. Zmianami wyzwalającymi ponowne obliczanie mogą być znaczące zmiany, takie jak usunięcie kolumny, zmiana typu danych liczbowych w kolumnie lub dodanie nowej kolumny. Jednak zmiany pozornie nieznaczne, takie jak zmiana nazwy kolumny, także mogą wyzwalać ponowne obliczanie. Jest to spowodowane tym, że nazwy kolumn są używane jako identyfikatory w formułach.

W niektórych przypadkach Power Pivot może określić, że kolumny mogą być wyłączone z ponownego obliczania. Na przykład, jeśli zawierają formułę, która odwołuje się do wartości, takiej jak [Kolor produktu] w tabeli Products i kolumnę, która zostanie zmieniona jest [Ilość] w tabeli Sales , formuła nie muszą zostać ponownie obliczony mimo że tabele sprzedaży i produkty są pokrewne. Jednak jeśli masz formuły zależne od sprzedaży [Ilość], wymagane jest ponowne obliczanie.

Sekwencja ponownego obliczania dla kolumn zależnych

Zależności są obliczane przed wykonaniem innych operacji w ramach ponownego obliczania. Jeśli istnieje wiele zależnych od siebie kolumn, dodatek Power Pivot wykonuje obliczenia zgodnie z sekwencją zależności. Dzięki temu kolumny są przetwarzane w odpowiedniej kolejności i z maksymalną szybkością.

Transakcje

Ponowne obliczanie lub odświeżanie danych operacji miejsce jako transakcja. Oznacza to, że jeśli dowolną część operacje odświeżania kończy się niepowodzeniem, pozostałych operacji są przywracane. To jest nie pozostaje w stanie częściowo przetworzone dane. Nie możesz zarządzać transakcji w sposób relacyjnej bazy danych, lub tworzenie punktów kontrolnych.

Ponowne obliczanie funkcji nietrwałych

Niektóre funkcje, takie jak NOW, RAND czy TODAY, nie mają ustalonych wartości. Aby uniknąć problemów z wydajnością, wykonanie zapytania lub filtrowania zazwyczaj nie powoduje ponownego obliczania takich funkcji, jeśli są one używane w kolumnie obliczeniowej. Wyniki tych funkcji są obliczane ponownie tylko przy ponownym obliczaniu całej kolumny. Te sytuacje obejmują odświeżanie z poziomu zewnętrznego źródła danych lub ręczne edytowanie danych, które powoduje ponowne obliczenie formuł zawierających te funkcje. Jednak funkcje nietrwałe, takie jak NOW, RAND czy TODAY, są zawsze obliczane ponownie, jeśli są używane w definicji pola obliczeniowego.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×